Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen 673/ /2014 KH 283 Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Teknisen lautakunnan lausunto : TEKLA 205 Yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh Suunnitteluinsinööri Katri Jokipelto, puh Etelä-Suomen aluehallintoviraston dnro ESAVI/262/04.08/2013. Oheismateriaalina jaetaan Etelä-Suomen Alue hal lin to vi ras ton lausuntopyyntö ja kuu lu tus sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n hakemus öl jyis ten vesien ja öljyjen varastointia kos ke van ym pä ris tö lu papäätök sen lupamääräysten tar kis ta mi sek si. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Lap peen ran nan kaupun gin hal li tuk sel ta lausuntoa Lassila & Tikanoja Oyj:n hakemuksesta öl jyis ten vesien ja öljyjen varastointia kos ke van ympä ris tö lu pa pää tök sen lupamääräysten tar kis ta mi sek si, minkä johdosta kau pun gin kans lia on edelleen esit tä nyt lausuntopyynnön tek ni sel le toimelle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kuulutuksen ja lausuntopyynnön Lap peen ran nan kaupungille Kuu lu tus on ollut näh tä vä nä Lap peen ran nan kaupungin ja Ete lä-suo men aluehallintoviraston Hä meen lin nan pää toi mi pai kan ilmoitustauluilla. Kuulutus on ol lut luettavissa myös alue hal lin to vi raston internet-sivuille osoit tees sa Hakemusasiakirjat ovat olleet kuu lu tus ai ka na yleisesti nähtävillä Lappeenrannan seudun ym pä ris tö toi mes sa (Pohjolankatu 14). Hakemuksen mukainen toiminta

2 Lassila & Tikanoja Oyj hakee toistaiseksi voimassa olevan ym päristö lu van (Dnro KAS-2003-Y ) lu pa mää räys ten tarkistamista. Toi min ta ei ole muuttunut ympäristöluvan myön tä misen jälkeen oleel li ses ti. Lassila & Tikanoja Oyj:n Joutsenon yksikkö sijaitsee Lap peen ran nan Parjalan ky läs sä, osoitteessa Voimakaari 2, Joutseno. Kiinteistön re kis te ri tun nus on Kiinteistö sijaitsee 1-luo kan poh ja ve si alu eel la. Lassila & Tikanoja Oyj:n on voimassa olevan ym pä ris tö lu van mukaisesti vä li va ras toi nut öljyistä vettä Joutsenon yk si kös sä. Öljyiset vedet ovat pe räi sin öljynerotuskaivoista ja teol li suu den prosesseista. Myös yksittäisiä suuria eriä voi daan vastaanottaa ym pä ris tö on net tomuus ti lan teis ta. Öl jyi set vedet kerätään n. 30 m 3 :n ko koi seen halliin sijoitettuun läm pö eris tet tyyn ja kak si vaip pai seen vaakasäiliöön. Öl jyinen vesi kuljetetaan säi liö au toil la suuremmissa erissä kä si tel tä väk si asianmukaisen luvan omaa vaan laitokseen. Vuo sit tain välivarastoitavan öljyisen ve den kokonaismäärä on n tonnia. Toimintaa suoritetaan maanantaista perjantaihin kello Kuormia vas taan ote taan ja lastataan myös vii kon lop pui sin. Poikkeus ta pa uk sis sa, esimerkiksi ruuh ka-ai koi na, toimintaa voidaan harjoit taa myös muihin aikoihin. Kaikki alueella muodostuva jäte- ja hulevesi viemäröidään. Korjaa-mo hal li, pesu hal li, lastaushalli sekä säiliöhalli on lii tet ty öljynerotuskaivon kaut ta viemäriin. Lisäksi alueen poh ja ve den tilaa tark kail laan kerran vuodessa tapahtuvalla näyt teen otol la. L&T:n toimin nal la ei ole hakijan mukaan ollut vai ku tus ta pohjaveden laa tuun. Kaavatilanne Lassila & Tikanoja Oyj:n Joutsenon yksikkö sijaitsee Ete lä-kar ja lan maa kun ta kaa vas sa (YM ) tuo tan to toi min nal le ja palveluille va ra tul la alueella (TP-1). Alueella on voimassa oi keus vaikut tei nen Joutsenon keskustaajaman osa yleis kaa va 2030 (KV ). Lassila & Tikanoja Oyj:n Joutsenon yksikkö si jait see yleiskaavan teol li suus alu eel la (TY-1), jolla ympäristö aset taa toiminnan laadulle eri tyi siä vaatimuksia. Yleis kaa va mää räyk sen mukaan alue on tar koi tet tu teollisuus- ja va ras to toi min nal le, joka ei aiheuta il man pilaantumista eikä käytä tai valmista pohjavettä li kaavia aineita eikä melutaso ylitä teol li suus alu een ulkopuolella val tioneu vos ton me lu oh je ar vo ja. Ahvenlammen eritasoliittymän asemakaavassa (YM ) Lassila & Tikanoja Oyj:n Joutsenon yksikkö si joit tuu teollisuus- ja varas to ra ken nus ten korttelialueelle (T). Ase ma kaa va tulisi päivittää

3 vas taa maan voimassa olevaa maa kun ta kaa vaa ja yleis kaa vaa. Lassila & Tikanoja Oyj:n toiminta on voimassa olevan ase ma kaa van mukaista. Alueen liikenne ja kunnallistekninen verkosto Lassila & Tikanoja Oyj:n hakemus on liikennejärjestelyjen osal ta kunnossa. Käy tet tä vis sä olevat tiet ovat riittävät ar vioi duil le liikennemäärille. Ha ke muk sen liitteissä ei ole lii ken ne suun ni tel maa (liikenne ja liikennejärjestelyt). Kohde on liitetty kaupungin vesijohtoja viemäri verkkoon. (Erkki Jouhki, Pasi Leimi) Tj vs. Tekla Tekninen lautakunta toteaa, että Lassila & Tikanoja Oyj:n Oy:n hakemuksen mukainen toiminta, ei ole muuttunut ym pä ris tö lu van myöntämisen jälkeen oleellisesti, on voimassa ole van asemakaavan mukaista. Koska öljyisten vesien va ras toin ti ja käsittely tapahtuu 1-luokan pohjavesialueella, tu lee varmistaa, että hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyt toi men pi teet ovat riittävät turvaamaan pohjaveden laadun. Muu ta huomautettavaa ei ole. Hyväksyttiin. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan lausunto : SEUYMPLA 85 ympäristötarkastaja Sara Piutunen p Viite: ESAVI/262/04.08/2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Lappeenrannan Parjalan kylässä osoitteessa Voimakaari 2, Joutseno ( ) sijaitsevan Lassila & Tikanojan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta. Lupapäätös, joka on annettu 2004, koskee öljyisten vesien ja öljyjen varastointia. Toiminta ei ole ympäristöluvan myöntämisen jälkeen oleellisesti muuttunut. Joutsenon yksikössä välivarastoidaan öljyisiä vesiä, jotka ovat peräisin öljynerotuskaivoista ja teollisuuden prosesseista. Myös yksittäisiä suuria eriä voidaan vastaanottaa ympäristöonnettomuustilanteissa. Vastaanotettava jäte punnitaan, yhdistetään suuremmaksi kuljetuseräksi ja toimitetaan jatkokäsittelyyn vastaanottajalle, jolla on luvat kyseisen jätejakeen

4 käsittelyyn. Öljyiset vedet kerätään n. 30 m³ kokoiseen, halliin sijoitettuun lämpöeristettyyn ja kaksivaippaiseen vaakasäiliöön. Säiliön kiinteän varoaltaan tilavuus on noin 1/3 säiliön koosta. Säiliön täyttäminen säiliöautosta tapahtuu ulkona hallin päädyssä asfaltoidulla alueella. Säiliöhallissa sekä lastaushallissa olevat lattiakaivot on liitetty öljynerottimeen. Säiliön ja valuma-alueen kuntoa seurataan säännöllisesti. Öljyinen vesi kuljetetaan säiliöautoilla suuremmissa erissä käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen. Laitoksella vuositta välivarastoitavan öljyisen veden kokonaismäärä on noin tonnia. Autojen pesukemikaaleja käytetään vuodessa 600 l (kertavarasto 200 l), pakkas/jäähdytinnestettä käytetään 400 l vuodessa (kertavarasto 200 l) ja tuulilasinpesuainetta käytetään vuodessa 600 l (kertavarasto 200 l). Kiinteistö sijaitsee I luokan pohjavesialueella. Lähin pohjavedenottamo (Ahvenlampi) on noin 900 metrin etäisyydellä. Alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Toimintaa suoritetaan maanantaista perjantaihin klo Kuormia otetaan vastaan ja lastataan myös viikonloppuisin. Poikkeustapauksissa, esim. ruuhka-aikoina toimintaa voidaan harjoittaa myös muihin aikoihin. Kaikki alueella muodostuva jäte- ja hulevesi viemäröidään. Korjaamohalli, pesuhalli, lastaushalli sekä säiliöhalli on liitetty öljynerotuskaivon kautta viemäriin. Alueen pohjaveden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa alueelle asennetusta pohjavedennäytteenottoputkesta. Näytteestä analysoidaan: sähkönjohtokyky, sameus, O2, CODMn, ph, väriluku, sulfaatti, kokonaishiilivedyt, VOC, Fe, Mg, Zn, Cu, Cd, Pb, Cr, Ni, ja kokonais-n. Lassila & Tikanojan toiminnalla ei ole ollut vaikutusta pohjaveden laatuun. Kiinteistölle on laadittu pelastussuunnitelma onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. Suurin onnettomuusriski liittyy tulipaloon ja kemikaalionnettomuuteen. (SP) Lausunto: Toiminta sijaitsee Joutsenonkankaan I luokan pohjavesialueella. Pohjaveden laatu alueella on monin paikoin huono, johtuen alueelle sijoittuneista useista pohjavesiriskiä aiheuttavista toiminnoista. Lappeenrannan alueelle on vuonna 2014 laadittu pohjavedensuojelusuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on

5 vähentää tärkeille pohjavesialueille kohdistuvaa kuormitusta. Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle. Pohjavedelle aiheutuvan riskin vähentämiseksi tulisi vaarallisten jätteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot siirtää tietyn siirtymäajan jälkeen esim. 10 vuoden sisällä pois alueelta. Ympäristölupapäätöksen määräyksen 2 mukaisesti varoaltaaseen tulee mahtua suurimman säiliön koko tilavuus. Lupamääräysten tarkistamishakemuksen mukaan säiliö on toteutettu yhtenä vaakasäiliönä, jonka varoaltaan tilavuus on 1/3 varastosäiliön tilavuudesta. Varastoaltaan tilavuutta on muutettava siten, että se vastaa ympäristölupapäätöksen lupamääräystä. Hakemuksesta ei käy selville onko lastaus- ja purkualueet toteutettu lupapäätöksen määräyksen 3 mukaisella öljyä läpäisemättömällä HDPE-kalvolla. Mikäli asfaltin alapuolista aluetta ei ole tiivistetty, tulee se toteuttaa määräyksen mukaisesti. Öljynerotuskaivot tulee varustaa hälyttimellä. Hälyttimen toimivuus on tarkistettava säännöllisesti. Pohjaveden tarkkailuohjelma: tarkkailtavat aineet ja tarkkailutiheys, tulee sisällyttää ympäristölupamääräyksiin. Kiinteistössä säilytettävät vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti siten, että varastotilan merkinnät ja materiaalit täyttävät kemikaalilainsäädännön vaatimukset. Yj Ympla Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena antaa ylläesitetyn mukaisen lausunnon Lassila & Tikanojan öljyisten vesien käsittelyä koskevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. Hyväksyttiin. (JW) Akj Kh Kaupunginhallitus saattaa edellä olevat teknisen lautakunnan ja Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi ja huomioonotettavaksi ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muutosta käsiteltäessä ja toteaa, että asiaan ei ole muuta lausuttavaa. Hyväksyttiin.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas

62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas Rakennus- ja ympäristölautakunta 62 25.03.2015 Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas 773/58/585/2014 RAKYL 62 Selostus: Rudus Oy on hakenut Savonlinnan rakennus-

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 29 08.04.2015 Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Kaupunginhallitus 510 21.10.2013 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 336/11.01.00.03/2013 KH 510 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi

Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi Ympäristölautakunta 39 04.05.2015 Ympäristölupa turkistarhalle / Ku-Ku Turkis/Arto Tourunen, Kivijärvi 681/610/2014 Ympäristölautakunta 04.05.2015 39 ASIA Ku-Ku Turkis / Arto Tourunen hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi Ympäristölautakunta 89 19.09.2013 Polttoaineiden jakeluaseman ympäristölupa / ST1 Oy 509/11.01.00/2012 YMPLTK 89 19.9.2013 Asia St1 Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot