KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA 2017 2020"

Transkriptio

1 KANSANELÄKELAITOS Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö Dnro 1/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS VUOSINA Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL tai Kelan kuntoutuslaki, 566/2005) mukaisesti ammatillisena kuntoutuksena työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Tarjouspyynnön mukaisesta hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjoajat valitaan avoimella menettelyllä julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki, 348/2007) 31 :n mukaiseen puitejärjestelyyn. Tarjouspyyntö ja muu tarjouskilpailuun liittyvä materiaali on saatavissa viikolla 9 Kelan internetsivuilta kohdasta Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Kela voi hankkia julkisen tai julkiseen rinnastettavan tahon antamia tai alihankintana toteuttamia kuntoutuspalveluja vain, jos lain mukaista kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei muuten voida täyttää (KKRL 53 2 mom.). Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat: a. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen b. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen c. Tarjousten vertailu Hankittava palvelu Tarjouspyyntö koskee työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta. Kelan kuntoutuslain 6 ja 7 :n mukaisen ammatillisen kuntoutuksen toteuttamiseksi pyydämme tarjoustanne työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palveluista ajalle Suomenkieliset ja ruotsinkieliset palvelut kilpailutetaan erikseen. Molempiin kieliryhmiin tehdään erilliset tarjoukset. Suomenkieliset palvelut hankitaan alueellisesti yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden eli erva-alueiden mukaisesti (Liite 4). Ruotsinkielinen palvelu hankitaan valtakunnallisesti. Postiosoite Käyntiosoite 1 (12) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 Tarjous pyydetään seuraavista palveluista: Suomenkielinen työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (a) Ruotsinkielinen työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (b). Tarjouksen voi tehdä joko yhdestä tai useammasta palvelusta. Jokaisesta tarjottavasta palvelusta on tehtävä oma tarjouksensa ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä (yksiköstä) jossa palvelua annetaan, on tehtävä erillinen oma tarjouksensa. Toimipiste (yksikkö) voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu toimipiste tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Kaikista palveluista (a b) tarjous tehdään avomuotoisesti toteutettavasta kuntoutuksesta. Suomenkielinen työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (a) hankitaan avomuotoisena palveluna alueellisesti erva-alueittain (Liite 4). Vaikka kyseessä on avomuotoinen kuntoutus, kuntoutukseen voi osallistua kuntoutujia matkan pituudesta riippumatta koko siltä ervaalueelta, jolla palveluntuottajan kyseinen toimipiste (yksikkö) on valittu palveluntuottajaksi. Palveluntuottajan on aina järjestettävä majoitus ja täysihoito kuntoutujien tarpeen mukaan standardin mukaisesti. Mikäli palveluntuottaja on järjestänyt majoituksen erillisissä majoitustiloissa, palveluntuottaja järjestää kuljetuksen ja vastaa kuljetuskustannuksista. Ruotsinkielinen työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (b) hankintaan avomuotoisena palveluna valtakunnallisesti. Kyseessä on avomuotoinen kuntoutus, mutta kuntoutukseen voi osallistua kuntoutujia koko maasta. Palveluntuottajan on aina järjestettävä majoitus ja täysihoito kuntoutujien tarpeen mukaan standardin mukaisesti. Mikäli palveluntuottaja on järjestänyt majoituksen erillisissä majoitustiloissa, palveluntuottaja järjestää kuljetuksen ja vastaa kuljetuskustannuksista. Palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen Kelan avo- ja laitosmuotoisen standardin yleisen osan (Liite 1a b, jäljempänä Standardin yleinen osa ) ja palvelukohtaisen standardin (Liite 2a b) mukaisesti. Standardin yleisessä osassa on esitetty palvelua koskevat yleiset vaatimukset. Standardin yleisessä osassa on kerrottu erikseen, mitkä asiat on määritelty kokonaan palvelukohtaisessa osassa tai minkä asioiden osalta palvelukohtaisessa osassa voi olla tarkennuksia. Kuntoutusmuodon toteuttaminen, sisältö, henkilöstö ja palvelukohtaiset laatuvaatimukset on kuvattu seuraavassa palvelukohtaisessa standardissa: Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (Liite 2a b). Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyssä Kelpoisuusehdot Tarjoajan ja palvelun on täytettävä työllistymistä edistävälle ammatilliselle kuntoutukselle määritellyt palvelukohtaiset kelpoisuusehdot voidakseen tulla valituksi. Kelpoisuusehdot kerrotaan seuraavilla lomakkeilla: Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot (Lomake 3a b) Palvelua koskevat kelpoisuusehdot (Lomake 4a b). Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. 2 (12)

3 Jos tarjoajalla ei ole olemassa vielä tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palveluntuottamisen edellytyksiä, mutta tarjoaja voi täyttää ne alla ilmoitettuihin määräpäiviin mennessä, tarjouksessa on annettava kirjallinen luotettava selvitys siitä, että 1. henkilöstöä (tarjouksessa ilmoitettu työpari) ja toimipistettä (tarjottu yksikkö) koskevat kelpoisuusehdot täyttyvät sopimuskauden alkuun mennessä 2. muut kelpoisuusehdot (esimerkiksi majoitustilat ja vakuutukset) täyttyvät mennessä. Tarjouksessa annettava luotettava selvitys on esimerkiksi kopio palkattavan henkilön työsopimuksesta tai tarjotun yksikön vuokrasopimuksesta (kohta 1.) tai kopio vakuutussopimuksesta (kohta 2.). Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa lukien. Henkilöstöä ja tiloja koskevien kelpoisuusehtojen on täytyttävä kuitenkin heti sopimuskauden alkuun mennessä, jotta palveluntuottaja voi aloittaa standardin yleisessä osassa ja palvelukohtaisessa standardissa tarkemmin määritellyt tehtävät, kuten kuntoutusta edeltävät toimenpiteet ja palvelua toteuttavan henkilöstön kouluttamisen. Tarjouskilpailussa valituksi tulleen palveluntuottajan, joka on tarjouksessaan antanut luotettavan selvityksen, on toimitettava Kelalle kirjallinen selvitys kelpoisuusehtojen täyttymisestä hankintapäätöksessä ilmoitetulla tavalla. Jos henkilöstöä ja toimipistettä koskevat kelpoisuusehdot eivät täyty tai palveluntuottaja ei anna kirjallista selvitystä ko. kelpoisuusehtojen täyttymisestä mennessä, tehty hankintasopimus raukeaa. Jos muut kelpoisuusehdot eivät täyty tai palveluntuottaja ei anna kirjallista selvitystä ko. kelpoisuusehtojen täyttymisestä mennessä, Kela purkaa tehdyn hankintasopimuksen. Ulkomaalaisen tarjoajan tulee antaa kirjallisesti luotettava selvitys siitä, että tarjottavalla kuntoutushenkilökunnalla on kielitaito antaa standardin mukaisesti tarjottua kuntoutusta suomeksi tai ruotsiksi. Selvitys tulee liittää tarjouksen liitteeksi. Hankintayksikkö sulkee tarjouskilpailusta tarjoajan, jota koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan myös hankintalain 54 :n mukaisilla perusteilla Tarjousten valintaperuste Hankinta ja tarjousvertailu tehdään erikseen palveluittain (a b, kohta 1.1.). Suomenkielisen palvelun (a) palveluntuottajat kilpailutetaan kohdassa 1.1. kuvatun jaon mukaisesti alueellisesti. Palveluntuottajan tarjous huomioidaan sillä erva-alueella, jossa palveluntuottajan ilmoittama toimipiste (yksikkö) sijaitsee (Liite 4). Ruotsinkielisen palvelun (b) tarjousvertailu tehdään erikseen valtakunnallisesti. Tarjouksia hyväksytään siinä määrin, että niillä voidaan järjestää riittävät ja alueellisesti kattavat kuntoutuspalvelut. Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Asetetut kelpoisuusehdot ylittävää laatua ei arvioida eikä pisteytetä. Palveluntuottajat tullaan valitsemaan kelpoisuusehdot täyttävistä palveluntuottajista puitejärjestelyyn vertailuhinnan perusteella. Hinta pisteytetään siten, että hal- 3 (12)

4 vimmalle tarjoukselle annetaan täydet hinnan vertailupisteet 100 ja muille tarjouksille siihen suhteutetut hinnan vertailupisteet. Nämä lasketaan niin, että alin hinta jaetaan kyseisellä tarjotulla hinnalla ja tulos kerrotaan 100:lla. Samat vertailupisteet saaneiden tarjousten kohdalla valinta voidaan tehdä arpomalla. Palveluiden (a b) vertailuhintana käytetään seuraavien hintojen yhteenlaskettua hintaa: palveluntuottajan yksikössä tapahtuvan avomuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hinta (euroa/ vrk) x 40 ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen kuntoutujan hinta (euroa/vrk) x Palveluntuottajien valinta puitejärjestelyyn Suomenkielisen työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (a) palveluntuottajat valitaan hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn erva-alueittain. Palvelutuottajat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertailuhinnan perusteella. Palveluntuottajat valitaan puitejärjestelyyn edellä mainitun hintavertailun perusteella. Puitejärjestelyn rakentamisessa otetaan huomioon palveluiden alueellinen kattavuus ja palveluntuottajien tarjoama asiakaskapasiteetti. Kelan kuntoutusasiakas valitsee oman asuinpaikkakuntansa mukaiselta erva-alueelta puitejärjestelyyn valituista palveluntuottajista sen, jolta palvelut hänelle ostetaan. Ruotsinkielisen työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (b) palveluntuottajat valitaan hankintalain mukaiseen puitejärjestelyyn valtakunnallisesti. Palvelutuottajat asetetaan paremmuusjärjestykseen vertailuhinnan perusteella. Puitejärjestelyn rakentamisessa otetaan huomioon palveluiden kattavuus ja palveluntuottajien tarjoama asiakaskapasiteetti. Kelan kuntoutusasiakas valitsee valtakunnalliseen puitejärjestelyyn valituista palveluntuottajista sen, jolta palvelut hänelle ostetaan. Suomenkielistä työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta järjestetään alustavasti arvioiden vuosittain noin 2500 kuntoutujalle noin 11,0 miljoonan euron rahamäärällä. Tästä on varattu HYKS ERVA-alueelle noin 31 prosentin osuus, KYS ERVA-alueelle noin 17 prosentin osuus, OYS ERVA-alueelle noin 16 prosentin osuus, TAYS ERVA-alueelle noin 20 prosentin osuus ja TYKS ERVA-alueelle noin 16 prosentin osuus. Hankittavan kuntoutuspalvelun määrään saattavat vaikuttaa palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä tai muussa yhteydessä tehtävät muutokset. Kela järjesti vuonna 2015 työkokeilua noin 830 kuntoutujalle noin 2,1 miljoonan euron rahamäärällä, työhönvalmennusta noin 510 kuntoutujalle noin 2,0 miljoonan euron rahamäärällä ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta noin 940 kuntoutujalle noin 5,2 miljoonan euron rahamäärällä. Viimeisimmät tilastot Kelan asiakasmääristä vuodelta 2015 löytyvät seuraavasta linkistä: 2. Tarjouksen antaminen Tarjous muodostuu tarjouspyynnön liitteenä olevilla lomakkeilla annattavista kirjallisista tiedoista. Suomenkielisen palvelun (a) tarjoukset on tehtävä suomenkielellä ja ruotsinkielisen palvelun (b) tarjoukset ruotsinkielellä. 4 (12)

5 Tarjousten tulee olla voimassa asti. Tarjoukset tehdään palveluittain (a b). Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia, vaan palvelun tulee sisältää palvelukohtaisen standardin mukainen kokonaisuus. Osatarjous on esimerkiksi sellainen tarjous, joka annetaan vain tietystä palvelulinjasta (esimerkiksi työkokeilun palvelulinjasta) tai palvelusta, joka on kohdennettu tietylle sairausryhmälle. Jokaisesta tarjottavasta palvelusta (a b, kohta 1.1.) ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä (yksiköstä), jossa palvelua annetaan, on tehtävä erillinen oma tarjouksensa. Tarjottu asiakaskapasiteetti sitoo tarjoajaa vuositasolla koko sopimuskauden ajan. Tarjoajan tulee pystyä toteuttamaan tarjoamansa asiakaskapasiteetti vuosittain sopimuskaudella Tämän velvoitteen laiminlyönti johtaa hankintasopimuksen mukaisten sanktioiden käyttöön. Annettavat tarjoukset ovat lopullisia ja ratkaisut tehdään tarjouksessa saatujen tietojen perusteella. Tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa on annettu. Lisäselvityksiä ei pyydetä kuin poikkeuksellisesti ja ne voivat olla vain täsmennyksiä tarjouksessa annettuihin tietoihin. Tarjouksia ei voi jälkikäteen täydentää tai parantaa. Tarjouspyynnön vastainen tarjous, epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen Tarjous annetaan palveluntuottajan toimipisteittäin seuraavasti Tarjous annetaan avomuotoisesta kuntoutuksesta. Tarjous tehdään yhdestä työparista (Lomake 5a b). Sopimuskaudella palveluntuottaja voi tarjouksessa hyväksytyn työparin lisäksi toteuttaa kuntoutusta palvelukohtaisen standardin mukaisella henkilöstöllä (Liite 2a b). Palvelu toteutetaan palvelukohtaisen standardin mukaisesti (Liite 2a b). Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa. Palvelua toteutettaessa näistä valitaan toteutettavaksi yksi, joka soveltuu parhaiten kuntoutujan ajankohtaiseen tilanteeseen ja kuntoutustarpeeseen. Palveluntuottajan tulee pystyä toteuttamaan kaikkia kolmea palvelulinjaa. Tarjous annetaan työkokeilun ja työhönvalmennuksen palvelulinjasta (240 kuntoutuspäivää). Tarjottavan hinnan tulee ehdottomasti perustua alla olevaan malliin, jotta tarjoukset ovat yhteismitallisia ja vertailukelpoisia keskenään. Malli toteutuksesta: Työkokeilu ja työhönvalmennus Kuntoutuksen suunnittelu: 2 avomuotoista kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan palveluntuottajan yksikössä. Taitojen ja työnvaihtoehtojen kartoitus: 10 avomuotoista kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan palveluntuottajan yksikössä. 5 (12)

6 Työn etsintä: 25 avomuotoista kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan palveluntuottajan yksikössä. Työssä tukeminen ja tuen asteittainen vähentäminen: 200 avomuotoista kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan ulkopuolisessa työpaikassa. Kuntoutuksen päättäminen: 1 avomuotoinen kuntoutuspäivä, joka toteutetaan palveluntuottajan yksikössä Seuranta: 2 seurantapäivää (avomuotoista kuntoutuspäivää) palveluntuottajan yksikössä. Tarjous annetaan seuraavilla liitteillä ja lomakkeilla (kahtena kappaleena) Lomake 1a b: Yleistiedot tarjouksesta Lomake 2a b: Hintatarjous Lomake 3a b: Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Lomake 4a b: Palvelua koskevat kelpoisuusehdot Lomake 5a b: Henkilöstö Lomake 6a b Tilat ja välineet Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake Kopiot tarjoukseen liittyvistä luotettavista selvityksistä. Luotettavat selvitykset annetaan erillisinä liitteinä, jotka selvästi nimetään luotettaviksi selvityksiksi. Tarjouspyyntö ja muu tarjouskilpailuun liittyvä materiaali on saatavissa viikolla 9 Kelan internetsivuilta kohdasta Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan ko. internetsivuilla mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja ottamaan ne huomioon antamassaan tarjouksessa. Tietojen luottamuksellisuus Kelalle toimitettavien tarjousasiakirjojen ja niihin sisällytettävien tietojen salassapitoon sekä oikeuteen saada niistä tietoja sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Tarjoajaa pyydetään selvästi merkitsemään Kelalle toimitettavaan aineistoon se materiaali, jonka tämä katsoo sisältävän tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta samoin kuin muu sellainen materiaali, joka mahdollisesti sisältää tietoja muusta vastaavasta elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä saattaisi aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellista vahinkoa tai joka muulla edellä mainitussa laissa tarkoitetulla perusteella tulee pitää salassa. 6 (12)

7 3. Hinnat 3.1. Hintatarjous vuosille Hinnat tarjotaan Hintatarjous-lomakkeella (Lomake 2a b). Hinnat tarjotaan vuosille Hintoja noudatetaan koko sopimuskauden ajan, eikä niitä koroteta sopimuskauden aikana. Jos tarjoaja antaa hintatarjouksen tarjouspyynnöstä poiketen useampitasoisena, käsittelyyn otetaan alin hintatarjous. Kaikkiin kohdassa 1.1. mainittuihin palveluihin (a b) tarjotaan erikseen palveluntuottajan yksikössä tapahtuvan avomuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hinta (euroa/vrk) ja ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen kuntoutujan hinta (euroa/vrk). Avoyksikössä tapahtuvan avomuotoisen kuntoutuksen tarjottu hinta sisältää kuntoutuspalvelun osuuden. Ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuva kuntoutuksen tarjottu hinta sisältää kuntoutujan ohjauksen, palveluntuottajan palavereihin osallistumiset ja käynnit työpaikalla ja näihin liittyvät enintään 100 km:n matkan kustannukset. Yli 100 km:n matkojen kustannusten korvaaminen on kuvattu kohdassa Seurantapäivän osalta ei anneta erillistä hintatarjousta, vaan siinä käytetään palveluntuottajan avoyksikössä tapahtuvan avomuotoiselle kuntoutukselle tarjottua kuntoutujan hintaa. Ravinnosta, majoituksesta ja kuntoutusta edeltävän yön päivystyksestä, seurantakäynnistä sekä video- tai puhelinyhteydenotosta maksetaan Kelan määrittelemät kiinteät hinnat. Kela maksaa palveluntuottajalle tarjottujen hintojen perusteella kohdassa ilmoitetut hinnat Kelan määrittämät kiinteät hinnat Kela on määritellyt työllistymistä edistävälle ammatilliselle kuntoutukselle kiinteät hinnat vuosille Kiinteitä hintoja noudatetaan koko sopimuskauden ajan. Hintoja ei koroteta sopimuskauden aikana. Kiinteät hinnat kaikkiin kohdassa 1.1. mainittuihin palveluihin (a b) Ravinto: Ravinto avohoito Majoitus: Majoitus 19,20 euroa/vrk/kuntoutuja 70,00 euroa/vrk/kuntoutuja Hinta sisältää majoituksen, aamupalan, päivällisen, iltapalan ja päivystyksen. Ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen ajalta ei majoituskustannuksia korvata. 7 (12)

8 Kuntoutuksen alkamista edeltävä päivystys: Päivystys 76,88 euroa/kuntoutuja Hinta sisältää päivystyksen kuntoutujan majoittuessa kuntoutuksen alkamista edeltävänä päivänä ja päivystyksestä vastaa vähintään ensiaputaitoinen henkilö. Puhelinpäivystys 30,80 euroa/kuntoutuja Hinta sisältää päivystyksen kuntoutujan majoittuessa kuntoutuksen alkamista edeltävänä päivänä. Palveluntuottaja on järjestänyt päivystyksen puhelinpäivystyksenä ja päivystyksestä vastaa vähintään ensiaputaitoinen henkilö. Seuranta: Palveluntuottajan edustajan/edustajien tekemä seurantakäynti (sisältää 100 km:n matkat) Kuntoutujan seurantakäyntikerta (sisältää välipalan tai aterian) Video- ja puhelinyhteydenotto 180,00 euroa/vrk/kuntoutuja 110,00 euroa/vrk/kuntoutuja 45,00 euroa/yhteydenotto Kuntoutuskustannusten maksaminen Palveluntuottajan matkakustannuksia korvataan, jos palveluntuottajan matkoista kuntoutuksen tai seurantakäynnin johdosta aiheutuu yli 100 kilometrin matka. Matkakustannukset korvataan yli 100 kilometrin menevältä osuudelta palveluntuottajalle laskutuksen perusteella. Matkakustannusten maksamisessa noudatetaan verohallinnon voimassa olevia kilometrikorvauksia. Päivärahaa tai majoittumiskustannuksia ei makseta. Mikäli palveluntuottaja toteuttaa samalla kerralla useampaa kuntoutujaa koskevan matkan, maksetaan matkakulut yli 100 km:n ylittävältä matkalta vain kerran. Palveluntuottajan yksikössä tapahtuvan kuntoutuksen aikana palveluntuottajalle maksetaan seuraavat hinnat: Kuntoutuspäivä, jolloin on vähintään 5 tuntia kuntoutusohjelmaa, maksetaan tarjottu avomuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hinta ja ravinto avohoito kiinteällä hinnalla. Kuntoutuspäivä, jolloin on 3 4 tuntia kuntoutusohjelmaa, maksetaan 70 % tarjotusta avomuotoisen kuntoutuksen kuntoutujan hinnasta ja ravinto avohoito kiinteällä hinnalla. Kuntoutujan itsenäisesti toteuttama kuntoutuspäivä, maksetaan 20 % tarjotusta avomuotoisen kuntoutujan hinnasta, ravintokorvausta ei makseta. Mikäli kuntoutuja tarvitsee majoituksen palveluntuottajan yksikössä tapahtuvan kuntoutuksen aikana, korvataan majoituskustannukset kiinteällä hinnalla. Päivystys maksetaan kertakorvauksena, mikäli kuntoutuja saapuu majoituspaikkaan kuntoutusta edeltävänä päivänä palvelukohtaisen standardin mukaisten edellytysten täyttyessä. Ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen ajalta palveluntuottajalle maksetaan seuraavat hinnat: 8 (12)

9 Päivä, jolloin palveluntuottaja käy kuntoutujan luona, maksetaan tarjottu ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen hinta ja ravinto avohoito kiinteällä hinnalla. Päivä, jolloin palveluntuottaja ei käy kuntoutujan luona, maksetaan 40 % tarjotusta ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen hinnasta ja ravinto avohoito kiinteällä hinnalla. Majoituskustannuksia ei korvata. Palveluntuottajan kuntoutujan työpaikalle tekemät käynnit kuntoutuksen aikana sisältyvät hintaan, mutta mahdollisista palveluntuottajalle aiheutuvista yli 100 kilometrin matkakustannuksista maksetaan erillinen korvaus. Palveluntuottajan työkokeilutiloissa tapahtuvan kuntoutuksen ajalta palveluntuottajalle maksetaan seuraavat hinnat: Päivä, jolloin palveluntuottaja käy kuntoutujan luona, maksetaan 70 % ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen tarjotusta kuntoutujan hinnasta ja ravinto avohoito kiinteällä hinnalla. Päivä, jolloin palveluntuottaja ei käy kuntoutujan luona, maksetaan 40 % tarjotusta ulkopuolisessa työpaikassa tapahtuvan kuntoutuksen hinnasta ja ravinto avohoito kiinteällä hinnalla. Mikäli kuntoutuja tarvitsee majoituksen palveluntuottajan työkokeilutiloissa tapahtuvan kuntoutuksen aikana, korvataan majoituskustannus kiinteällä hinnalla. Päivystys maksetaan kertakorvauksena, mikäli kuntoutuja saapuu majoituspaikkaan kuntoutusta edeltävänä päivänä palvelukohtaisen standardin mukaisten edellytysten täyttyessä Kelan myöntämän avustuksen huomioiminen Hankintalain 64 :n säännös edellyttää, että tarjousten vertailussa otetaan huomioon Kelan myöntämät tarjoushintaan vaikuttavat taloudelliset tuet. Kelalta saatu tuki lisätään hankintayksikön toimesta laskennallisesti palvelun hintaan tarjousvertailuvaiheessa. Pyydämme Kelan myöntämiä perusparannusavustuksia saaneita ja niitä jälkeen nostaneita laitoksia täyttämään lomakkeen Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot. Tämä vaatimus koskee myös sellaisia palveluntuottajia, jotka itse eivät ole saaneet em. tukea, mutta antavat tarjottua palvelua edellä mainittua tukea saaneiden laitosten tiloissa. Tuen määrässä otetaan huomioon kaikki ja sen jälkeen Kelalta nostetut perusparannusavustukset. Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot Kelan järjestelmistä. Tukea koskevassa laskelmassa tuen vaikutus alkaa tuen nostovuotta seuraavana vuonna. Perusparannusinvestointeihin annettu tuki kohdistetaan perusparannuksen poistoajalle. Tavanomaisesti perusparannusmenojen poistoaika on kirjanpitolain mukaan 20 vuotta. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 3, jos käytössänne on 20 vuoden poistoajasta poikkeavia poistoaikoja. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto käytetystä poikkeavasta poistoajasta. Huomioitavan tuen määrä kohdennetaan vertailuhintaan. Hintaan laskennallisesti lisättävän tuen määrä saadaan jakamalla jokaiseen kyseiseen vuoteen kohdistuva tuen määrä (perusparannuskustannuksista laskettu vuosipoisto) tarjoajan laitoksessa toteutettujen kuntoutus- /hoitovuorokausien vuosittaisella kokonaismäärällä. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot kohdassa 2 laitoksen vuosittain vuo- 9 (12)

10 desta 1998 alkaen toteutuneet kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaisen vuoden osalta erikseen. Jos kyseessä on tarjoaja, joka antaa tarjottua palvelua Kelan tukea saaneen laitoksen tiloissa, tulee tarjoajan toimittaa tarjouksen liitteenä kaksi Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomaketta. Toiseen lomakkeeseen merkitään tukea saaneen laitoksen kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät ja nostettu tuki jokaiselta vuodelta erikseen. Toiseen lomakkeeseen merkitään tarjoajan kyseisessä laitoksessa käyttämien tilojen kuntoutusja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaiselta vuodelta erikseen. Tarjoajan tulee myös ilmoittaa lomakkeen liitteellä 2, mikä osuus (%) tukea saaneen laitoksen tiloista on tarjoajan käytössä. 4. Alihankkijoiden käyttö Hankittavan palvelun voi tuottaa alihankintana. Kela voi hankkia julkisen tai julkiseen rinnastettavan tahon alihankintana toteuttamia kuntoutuspalveluja vain, jos lain mukaista kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää (KKRL 53 2 mom.). Alihankinta- ja alihankkija -käsitteet on määritelty standardin yleisessä osassa. Tarjoaja vastaa Kelalle käyttämiensä alihankkijoiden toteuttamasta palvelusta kuten omastaan. Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, tarjoaja on selvittänyt, että alihankkijaa ei koske hankintalain 54 :n mukainen poissulkuperuste eikä tarjoajan tiedossa ole, että alihankkija taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin hankintalain 53 :ssä tarkoitetusta rikoksesta. Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, tarjoajan on sitouduttava lomakkeella 1 (Yleistiedot tarjouksesta) siihen, että tarjoaja ja alihankkija laativat kirjallisen alihankintasopimuksen, jossa alihankkija sitoutuu noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja standardin yleisessä osassa (Liite 1a b) sekä palvelukohtaisessa standardissa (Liite 2a b) hankinnan kohteelle ja palveluntuottajalle asetettuja vaatimuksia ja menettelyjä sekä Kelan antamia ohjeita koko hankintasopimuskauden Alihankintasopimusta tehtäessä tarjoajan tulee huomioida tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) asettamat velvoitteet. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa koko maassa tietoa ja valvoo tilaajavastuulain noudattamista. 5. Tarjousten jättöaika Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Myöhästynyttä, sähköpostilla tai faksilla toimitettua tai muuten tarjouspyynnön vastaisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. Tarjous toimitetaan kahtena kappaleena (yksi alkuperäinen ja yksi kopio) suljetussa kirjekuoressa joko tuotuna Kansaneläkelaitoksen Pitäjämäen toimitalon neuvontapisteeseen os. Hankintapalveluryhmä, Höyläämötie 1a B, Helsinki tai postitse osoitteella Kansaneläkelaitos, Hankintapalveluryhmä, PL 78, Helsinki. Kuoreen on merkittävä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tarjouskilpailu sekä tarjouksen jättäneen palveluntuottajan nimi. Tarjouksen perille tulo määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Myöhässä saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. Mikäli tarjoaja toimittaa tarjouksensa johonkin muuhun 10 (12)

11 kuin edellä mainittuun Kelan osoitteeseen/toimipisteeseen, tarjousta ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. 6. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähettämällä hankintapäätöksen sähköpostitse tarjoajan lomakkeella 1 (Yleistiedot tarjouksesta) ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan hankittavista palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen sähköpostiviestin lähettämispäivänä, jollei muuta näytetä. 7. Sopimukset Saatujen tarjousten perusteella Kela hyväksyy työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat ja palvelusta maksettavat hinnat. Sopimusehdot (luonnos) on kuvattu liitteessä 3a b. Palveluntuottajan asettamia omia ehtoja (esim. omia maksuehtoja tai neuvotteluvaraumia) ei hyväksytä. Sopimus on voimassa ajalla , jonka jälkeen se päättyy ilman irtisanomista. Palveluntuottajia ja sopimuksia koskevat tiedot kerätään rekisteriin, joka palvelee Kelan toimistoja kuntoutuspäätösten tekemisessä ja palveluntuottajien laskujen maksamisessa. Kela ei voi velvoittaa Kelan kuntoutusasiakkaita käyttämään Suomen valtion ulkopuolella toteutettavaa kuntoutusta, koska ulkomaille tehtyjen kuntoutusmatkojen kustannukset jäävät aina asiakkaan maksettavaksi (KKRL, 16 5 momentti). Tarjoajan tulee tutustua huolellisesti tarjouspyynnön liitteenä olevan Sopimusluonnoksen sopimusehtoihin, jotka se tarjouksen allekirjoituksellaan nimenomaisesti hyväksyy. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. 8. Tiedustelut Tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut lähetetään sähköpostilla osoitteeseen klo mennessä. Viestin aiheeksi on ehdottomasti merkittävä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tarjouskilpailu. Epäselvästi nimettyihin tai määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muihin tai muualla kuin edellä mainitulla tavalla esitettyihin tiedusteluihin tai kysymyksiin ei vastata. Palveluntuottaja on velvollinen perehtymään tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Kysymykset ja niihin annetut suomenkieliset vastaukset pyritään julkaisemaan viimeistään mennessä osoitteessa kohdassa Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut. Hankintayksikköä sitovat vain edellä mainitussa osoitteessa annetut vastaukset. Muulla tavalla annetut vastaukset (esim. puhelin tai sähköposti) tarjouskilpailuun liittyen eivät sido hankintayksikköä. 11 (12)

12 Palveluntuottaja on velvollinen seuraamaan myös mahdollisia tarjousmateriaalia koskevia tiedotteita ja hankinnan tiedotteita tarjouskilpailun aikana ja huomioimaan ne antamassaan tarjouksessa. Tiedotteet julkaistaan Kelan internetsivuilla osoitteessa kohdassa Ajankohtaistiedotteet > Hankinnat. Kari Tolonen hankintatiimin päällikkö LIITTEET JA LOMAKKEET Liitteet Liite 1a b Liite 2a b Liite 3a b Liite 4 Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, yleinen osa (voimassa alkaen) Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (voimassa alkaen) Sopimusluonnos Kuntaluettelo erva-alueista Lomakkeet: Lomake 1a b Lomake 2a b Lomake 3a b Lomake 4a b Lomake 5a b Lomake 6a b Yleistiedot tarjouksesta Hintatarjous Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palvelua koskevat kelpoisuusehdot Henkilöstö Tilat ja välineet Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot -lomake 12 (12)

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 7/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 77/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT IKKU-KURSSIT (IKÄÄNTYNEIDEN MONISAIRAIDEN KUNTOUTUSKURSSIT) VUOSINA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 78/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri

Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tampereen vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.11.2014 Dnro 159/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIA- PALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 82/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OPI-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA

KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 18/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN AMMATILLISENA KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA TYÖKOKEILU VUOSINA 2015 2016 1. Tietoja

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 17/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS VUOSI- NA 2015 2018

Lisätiedot

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta.

jous, jossa terapiatarjous annetaan osasta terapiapalvelua esimerkiksi pelkästään ohjauskäynneistä tai videoiden välityksellä annettavasta terapiasta. Kansaneläkelaitos Turun vakuutuspiiri Tarjouspyyntö 17.10.2014 Dnro 148/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 25.2.2014 Dnro 16/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA VAIKEAVAMMAISEN AIKUISEN MONIAMMA- TILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS

Lisätiedot

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri.

- Kela Ahvenanmaa - Satakunnan vakuutuspiiri - Turun vakuutuspiiri - Varsinais-Suomen vakuutuspiiri. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 43/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri

Varsinais-Suomen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 24.8.2012 Dnro 62/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISISTA TAR- JOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA PUHETERAPIAN,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014

Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018. Tilaisuudet palveluntuottajille. Kela 5.2.2014 Vaikeavammaisten avoterapioiden tarjouskilpailu sopimuskaudelle 2015-2018 Tilaisuudet palveluntuottajille Kela 5.2.2014 Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 : Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018: YKSILÖTERAPIAT Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 32/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi Kansaneläkelaitos Terveysosasto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kela 48/331/2013 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta

Lisätiedot

1. Hankittava palvelu

1. Hankittava palvelu KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 26.2.2013 Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 20/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT ALS-SAIRAUTTA SAIRASTAVIEN AI- KUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT,

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettava Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus vuosina 2017 2020

Kelan kuntoutuksena toteutettava Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus vuosina 2017 2020 Hankintapalveluryhmä KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 23.3.2016 Dnro 1/331/2016 Kelan kuntoutuksena toteutettava Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus vuosina 2017 2020 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 84/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN SOPEU- TUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2016 2019

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 10/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(5) Kelan kuntoutuksena toteutettavat MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 79/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AVO- MUOTOISET KUNTOUTUSKURSSIT VUOSINA 2016

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

1 Tietoja hankinnasta

1 Tietoja hankinnasta Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 23/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT CROHNIN TAUTIA JA/TAI COLITIS ULCEROSAA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 14.5.2012 Dnro 47/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 8.4.2014 Dnro 24/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TRAUMAATTISEN AIVOVAMMAN SAANEIDEN -SAIRAUSRYHMÄN SOPEUTUMISVALMENNUS-

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 4/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AUTISTISTEN LASTEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 83/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVA AURA-KUNTOUTUS VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA Terveysosasto Hankintaryhmä Tarjouspyyntö 7.4.2015 Dnro 81/331/2015 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TULES-KURSSIT VUOSINA 2016 2019 1 Tietoja hankinnasta Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 13/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUS- KURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja hankinnasta

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 9/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat:

Tarjouspyyntö. Saatujen tarjousten käsittely on hankintaprosessissa kolmivaiheinen. Vaiheet ovat: Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 12/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT AIKUISTEN REUMASAIRAUKSIA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 2/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN SOPEUTU- MISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017 2020 1 Tietoja

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 8/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVIEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA 2017

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri

- Lapin vakuutuspiiri - Oulun vakuutuspiiri - Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 3.3.2014 Dnro 33/331/2014 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPAL- VELUIDEN HANKINTA VUOSILLE 2015 2018:

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina

Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina Kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(6) Kelan kuntoutuksena toteutettavat IKKU-kurssit (ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit) vuosina 2016 2019 Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM TARJOUSPYYNTÖ SUOMENKIELISESTÄ PÄIVÄHOITOPALVELUSTA HANKINNAN YLEISKUVAUS Kirkkonummen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 21.6.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA

KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT VUOSINA Hankintapalveluryhmä Tarjouspyyntö 10.3.2016 Dnro 14/331/2016 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT SYDÄNSAIRAIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT JA SYDÄNSAIRAIDEN LASTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot