DISKURSSIANALYYSI. Tutkimusmetodit, syksy 2003 Eero Suoninen. Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan. Kielenkäytön vaihtelun analysointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DISKURSSIANALYYSI. Tutkimusmetodit, syksy 2003 Eero Suoninen. Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan. Kielenkäytön vaihtelun analysointi"

Transkriptio

1 Tutkimusmetodit, syksy 2003 Eero Suoninen DISKURSSIANALYYSI Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan Kielenkäytön vaihtelun analysointi Vuorovaikutuksen analysointi Retoriikan analysointi Pohdinta ja keskustelu

2 Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan KIELEN HUOMAAMATON OLENNAISUUS Mikä tahansa on, se on, mutta heti kun alamme kertoa, mitä on, astumme diskurssien maailmaan. Kenneth Gergen

3 Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan KIELENKÄYTÖN TUTKIMUKSEN SUUNTAUKSET Yleisin tarkastelutaso Sosiaalinen konstruktionismi - merkitysten rakentuminen Uusi retoriikka - kielenkäytön vakuuttavuuden rakentuminen Diskurssianalyysi - merkitysten rakentuminen vuorovaikutuksessa Yksityiskohtaisin tarkastelutaso Keskustelunanalyysi - vuorovaikutuksen rakentuminen

4 Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan MITÄ DISKURSSIANALYSI ON? MÄÄRITELMIÄ Mikä tahansa on, se on, mutta heti kun alamme kertoa, mitä on, astumme diskurssien maailmaan. Kenneth Gergen (1) kielen käytön tutkimista tekemisenä (suuntaa antava määritelmä) (2) kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen, Juhila & Suoninen) (3) sellaisten merkitysjärjestelmien tutkimusta, jotka toimivat riippumatta puhujan tai kirjoittajan intentioista (pyrkimyksistä). (Banister et.al)

5 Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan PERUSKÄSITTEET Diskurssi = Säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemi, joka rakentuu sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentaa sosiaalista todellisuutta. Konstruktiivisuus = Kielen käyttö ei heijastaa todellisuutta valokuvamaisesti, vaan merkityksellistää, järjestää ja rakentaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa elämme. Vaihtelu, moninaisuus = Sosiaalinen todellisuus jäsentyy useiden rinnakkaisten tai keskenään kilpailevien tulkintaulottuvuuksien kenttänä, jotka merkityksellistävät maailmaa eri tavoin. Kontekstuaalisuus = Kielenkäyttö saa merkityksensä suhteessa tapahtumatilanteeseensa, oten sitä tarkastellaan osana tapahtumakulkuja, esim. vuorovaikutuskulkuja, tekstin juonta, tyylivalintoja ja/tai laajempia kulttuurisia käytäntöjä Funktionaalisuus = Kielenkäyttö on seurauksellista. (tilannekohtaiset ja ideologiset seuraukset)

6 Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan KIELENKÄYTTÖ TODELLISUUDEN RAKENTAJANA 2/2 ESIMERKKINÄ SOSIAALINEN SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄ Uskonnolliset Historialliset diskurssit Yhteiskunnalliset NAISTEN JA MIESTEN ERIYTYNYTTÄ TYÖNJAKOA OIKEUTTAVAT SELONTEOT GENDER INSTITUUTIO Kasvatukselliset Individualistiset Biologiset

7 Johdanto diskursiiviseen lähestymistapaan DISKURSSIANALYYSIN TEKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Aineistoa ei käsitellä aineiston ulkopuolisen informaation saamiseksi (esim. sen osoittamiseksi, millaiset ovat tutkitun henkilön asenteet) vaan aineiston kielen käyttöä tarkastellaan tekemisenä, joka on sellaisenaan pala sosiaalista todellisuutta. Aineistoja ei myöskään pelkistetä (esim. välittömän intuition suuntaiseksi), vaan pyritään tarkastelemaan kielen käyttöä kaikessa rikkaudessaan Analyysi on usein hyödyllistä aloittaa kielen käytön vaihtelun (engl. variability) tarkastelulla. Tämän jälkeiseksi vaiheeksi sopii kielen käytön säännönmukaisuuksien ja funktioiden / seurauksien päätteleminen. Tulkintarepertuaarin (interpretative repertoire) tai kategoria ovat sellaisia neutraaleja käsiteitä, jotka soveltuvat usein joustavasti kielen käytön vaihtelun ennakko-oletuksia karttavan tarkastelun aloittamiseen (sen tarkasteluun, miten monin tavoin samaa tai verrannollista kohdealuetta tehdään ymmärrettäväksi). Repertuaareilla tarkoitetaan toistuvasti ja tietyllä tyylillä käytettyjä termisysteemejä, joilla kuvataan ja arvioidaan tekoja, tapahtumia ja asiantiloja ja joilla on usein omat avainvertauskuvansa. (R:t voi ymmärtää myös sellaisina kulttuurisina merkityksen annon resursseina tai diskursseina, joilla on mahdollista rakentaa sosiaalista todellisuutta.) Repertuaarin erottelulla aloitettua analyysiä on mahdollista tulkita niiden sisältöjen täsmennyttyä analyyttisemmin käsitteiden (tutkimuksesta riippuen esim. identiteetteinä, diskursseina, narratiiveina tai retotisten keinojen tai valtasuhteiden näkökulmasta)..

8 Kielenkäytön vaihtelun analysointi 4. Sanojen käytöllä ja muilla symbolisilla teoilla on kirjaimellisten merkitysten lisäksi myös muita, mutta vaikeasti havaittavia merkityksiä, joita on osuvaa luonnehtia tilanteesta riippuen vaikkapa mielleyhtymiksi, assosiaatioiksi, konnotaatioiksi tai myyttisiksi merkityksiksi. VAIHTELUN TUNNISTAMINEN LUOVANA HARKINTANA Diskurssianalyyttinen aineiston analysointi on luontevaa aloittaa erojen ja yhtäläisyyksien etsimisellä. Erot niiden merkityssysteemien välillä, joihin kielenkäyttäjä kulloinkin tukeutuu, ova usein erityisen kiinnostavia. Erilaisten merkityssysteemien jäsentäminen aineistosta saattaa kuitenkin vaikuttaa harhaanjohtavan yksinkertaiselta asialta, joten on paikallaan esittää joukko täsmennyksiä: 1. Merkityssysteemit eivät esiinny aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan pieninä paloina, joiden tunnistaminen merkityssysteemien osiksi on analyysin kuluessa tarkentuva ja usein myös muuntuva prosessi. 2. Merkityssysteemien identifioinnilla ei tarkoiteta erillisten aiheiden tai teemojen erottamista toisistaan (puhuminen harrastuksista = harrastusteema, puhe asumisesta = asumisteema jne.), sellaisten kielenkäytön alueiden tunnistamista, joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi erilaisia aiheita tai teemoja. 3. Merkityssysteemien identifiointi ei saisi perustua pelkästään tutkijan päässä olevaan esiymmärrykseen, vaan hänen tulisi tulkinnoissaan tukeutua sellaisiin eroihin ja ristiriitoihin joihin itse kielenkäyttäjä / toimija suuntautuu.

9 Vuorovaikutuksen analysointi AINEISTON PURKAMISEN LITTERAATIOMERKIT Aineiston purkamisessa eli litteraatiossa nauhalla oleva puhe ja vuorovaikutus yritetään siirtää paperille mahdollisimman sävykkäästi. Koska kyse on elävän puheen kuvauksesta omine ilmaisukeinoineen, ei litteraatiossa pyritä tavalliseen kirjalliseen esittämiseen. Niinpä esim. pilkut ja pisteet saavat eri merkitykset osana tarkkaa litteraatiota kuin osana tavallista kirjoitettua tekstiä. Litteroinnin tarkkuusaste voi vaihdella kunkin analyysin tarpeiden mukaisesti. Merkintätapojen tuntemus helpottaa sopivan tarkkuustason valintaa. YLEISIÄ LITTERAATIIOMERKKEJÄ (2) tauko, jonka kesto sekunteina ilmaistaan numerolla (.) mikrotauko, joka erottuu selvästi puheen rytmistä. [ ] päällekkäispuheen alkukohta ja loppukohta = tauon puuttuminen puheenvuorojen tai sanojen välillä. laskeva intonaatio, tasainen tai nouseva intonaatio, nousevaa intonaatiota voi merkitä myös?-merkilllä seuraava sana tai sanan osa lausuttu ympäristöä matalammalta seuraava sana tai sanan osa lausuttu ympäristöä korkeammalta > < nopeutettu jakso < > hidastettu jakso : äänteen venytys - kesken jäänyt sana.hhh kuuluva hhh hhh kuuluva uloshengitys ( ) tyhjät sulut tarkoittavat purkamatta jätettyä, epäselvää kohtaa (( )) kaksoissulkeissa analysoijan huomioita hiljaa hiljaisella äänellä sanottu koht äänekäs kova ääni tai painotus alleviivauksella $hymyillen$ hymyillen sanottu kohta #nariseva# narisevalla äänessä sanottu kohta

10 Vuorovaikutuksen analysointi VUOROVAIKUTUSANALYYSI KÄYTÄNNÖSSÄ Kielellisiä ilmauksia ja muita tekoja ei tarkastella yksilöllisinä vaan ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutuskulkuihin liittyvinä. Vuorovaikutuskulkuja voidaan tarkastella keskustelunanalyysin tapaan sekventiaalisuuden (jaksottaisen järjestyksen) tai vuoronvaihdon (vuorottelujäsennyksen) käsittein, mutta myös hieman yleisemmän tasoisella vuorovaikutusasetelmien tarkasteluna. Vuorovaikutusasetelmia jäsennetään (esim.) subjektiposition tai kulttuurisen tanssin käsittein. Esim. vihan ilmaus tulkitaan tapana ottaa positio, jolla avataan odotuksia vuorovaikutuksen toiselle osapuolelle. Tämä voi reagoida (esim.) anteeksipyynnöllä, tai selityksillä tai sitten vastavihaisuudella. Tanssimetafora voi olla hyödyllinen sen havainnollistamisessa, että asetelmassa on aina kyse (vähintään) kahden osapuolen panoksesta. Vuorovaikutusasetelmien katsotaan rajaavan sitä, millaiset jaetut merkitykset ovat mahdollisia. Esimerkkinä tästä versioiden muuntuminen tai muuttuminen (versioevoluutio) keskustelun käänteissä. Sekä vuorovaikutusasetelmien että niiden puitteissa rakentuvien merkitysten katsotaan olevan yhdessä tuotettuja (ja sellaisina asioita, joista voi neuvotella). Sävyt ja tyylit ovat myös osallisia siinä, millaisia merkityksiä rakentuu. (Esim. varovainen puhetyyli voi tuottaa jonkun asian arkaluonteisena siten, että sen merkitys tulkitaan erilaiseksi, kuin samojen sanojen käyttäminen varmaotteisesti).

11 Vuorovaikutuksen analysointi YKSITYISKOHTIEN OLENNAISUUS Tilanne, jossa lääkäri rutiininomaisella kierroksella sairaalassa. Kuvaileva purku Lääkäri tiedusteli potilaan vointia. Saatuaan myönteisen arvion hän siirtyy kyselemään seuraavan asiakkaan vointia. Sanasta sanaan purku tavallisin välimerkein L: Mites täällä jaksellaan? P: Ihan hyvin. L: Sehän hienoa. Mites täällä seuraavassa vuoteessa? Tarkka purku erikoismerkein 1 L: Mites täällä jaksellaan. 2 (3) 3 A: o Ihan hyvin o ((voipunut ääni)) 4 L: =Sehän hienoa ((kääntää katseen toiseen asiakkaaseen sanan 6 hienoa aikana)) Mites täällä seuraavassa vuoteessa.

12 Retoriikan analysointi FAKTOJEN TUOTTAMISEN TARKASTELU Diskurssianalyysissä (ja Uudessa retoriikassa ) eräs keskeinen kiinnostuksen kohde on ollut faktojen tuottaminen. Diskursiivisessa lähestymistavassa korostetaan versioiden rakentamisen ja muotoilun keskeisyyttä. Eräs keskeinen seikka on se, miten versioista tehdään yleisiä tosiasioita erottaen ne puhujan ominaisuuksista. Faktan statuksen rakentamiseen on useita tekniikoita: Kategorioiden 'valtuutus' (kategory entitlement): sopivien kategorioiden suosiminen ja sopimattomien välttäminen. Oman edun tavoittelun vaikutelman ehkäiseminen (stake inoculation): neutraalisuus tai todistelu omia intressejä vastaan Konsensus ja riippumaton vahvistus: erilaisten toimijoiden tai ainakin yhden riippumattoman vahvistus Elävä kuvaus vs. systemaattinen epämääräisyys: mahdollisimman elävän kuvauksen todistusarvo tai sitten mahdollisimman minimaalinen kuvaus tapauksen esiin nostamiseen, jolloin voi olla riittämätön sen kyseenalaistamiseen Myös monia muita (eri tutkimuksissa erilaiset listat): ongelmakuvaus- ratkaisu -yhdistelmä, contrastiparit, kolmen listat, aloittaminen yleisesti hyväksytystä, suorien lainausten (eläytyvä) käyttö, suuntautuminen mahdollisiin vasta-argumentteihin

13 Pohdinta ja keskustelu KRIITTISEN TUTKIMUKSEN MAHDOLLISUUKSIA Diskursiivinen tutkimus voi painottua perustutkimuksellisesti tai kriittisesti tai olla näiden yhdistelmä. Kriittisyys voi tarkoittaa monenlaisia asioita: suhteutusta ajankohtaisiin kysymyksiin, historiallisiin kehityskulkuihin niiden taustalla tai eri tieteenalojen teoreettisiin keskusteluihin tai metodologiaan, tai sitten sellaisten tärkeiden aiheiden esiin nostamista, jotka ovat jääneet tutkimusten ulkopuolelle. Kriittisyys voi toteutua tutkimustuloksista tehdyissä päätelmissä tai jo aihevalinnassa. Psykologian piirissä (Willig 1999) kriittisen / soveltavan tutkimuksen alaa on jäsennetty erottamalla toisistaan seuraavia (osin päällekkäisiä) alueita: DA sosiaalisena kritiikkinä - esim. feministinen ja rasismia koskeva tutkimus DA valtaistamisena (empowerment) - esim. psykologian alan vaihtoehtoisten diskurssien (itujen) identifiointi DA uudistusten 'oppaana' - vaihtoehtoisten konstruktioiden kenttänä - terapeuttisina kokeiluina - koulutuksena - kampanjointina / lobbauksena Sosiologisempaa painotusta edustavat sellaiset tutkimukset, joissa eritellään sitä, millaisiksi diskursseiksi jokin ilmiö (esim. Lapin luontopolitiikka tai Suomessa harjoitettu asuntopolitiikka) on rakentunut julkisessa keskustelussa jonain aikakautena ja pohditaan diskursiivisen rakentumisen poliittisia päätöksiä ohjaavaa voimaa. Olennaista kriittisessäkin tutkimuksessa on analyyttisen terävyyden säilyttäminen, erityisesti se eli se, ettei asianajajan positio lyö korville (liiaksi) tulkin ja/tai analyytikon positiota.

14 Pohdinta ja keskustelu PRAKTISIA PAINOTUKSIA Aineistolähtöisyys Aineiston status on korkea. Sen käsittelyyn uhrataan paljon aikaa ja sivuja. Analyysissä (analyysijaksossa) vältetään etukäteisiä (aineiston ulkopuolisia) oletuksia ja teoretisointeja aineiston tulkinnan kahleena (hetkellisen analyyttisen sulkeistamisen strategia). Tulkinnat usein muuttuvat analyysin aikana (aineiston annetaan kutsua yllättäviinkin suuntiin). Aineistosta tehdään silti aina perusteltuja tulkintoja. Metodologisten teorioiden suosiminen Johdannossa kuvataan yleinen teoreettinen orientaatio ja perustellaan metodiset työkalut. Selittävien teorioiden esittely ei ole välttämätöntä, mutta niitä voidaan esitellä vertailukohdaksi ja pohdinnan aiheeksi. Tutkimusraportti keskustelupuheenvuorona Päätelmissä (päätelmäjaksossa) korostuu usein (analyysijaksosta poiketen) tutkimuksen puheenvuorotehtävä: aineistosta tehtyjä tulkintoja suhteutetaan joihinkin tärkeisiin laajemmalti tunnettuihin keskusteluihin. Näitä keskusteluja voivat olla esim. ajankohtaiset kiistakysymykset, tulkintojen käytännön sovellukset, tieteelliset teoriat tai metodologiset kysymykset.

15 LÄHTEITÄ Edwards, Derek (1997) Discourse and Cognition. London: Sage Publications. Edwards, Derek & Potter, Jonathan (1992) Discursive Psychology. London: Sage. Fairclough, Norman (l989) Language and Power. Singapore: Longman. Gergen, Kenneth J. (1994) Realities and Relationships. Soundings in Social Construction. Cambridge: Havard University Press. Gergen, Kenneth Giddens, A (1993)Sociology (2 nd edn). Cambridge: Polity Press. Drew, Paul & John Heritage (1992) (eds.). Gambrige: Cambridge University Press Talk at Work. Interaction i Institutional Settings. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino. Jokinen, Arja (1999) Vakuuttavan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. Teoksessa Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.) (2000a) Auttamistyö keskusteluna. Tampere: Vastapaino. Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (2000b) Rikoksesta resurssi. Narratiivien rakentuminen sosiaalityön kohtaamisessa. Teoksessa Synnove Karvinen, Tarja Pösö & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön tutkimus, Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, Potter, Johathan & Wetherell, Margaret (1987) Discourse and Social Psychology. London: Sage. Sacks, Harvey (1992) Lectures on Conversation, edited by Gail Jefferson, 2 volumes. Oxford: Basil Blackwel Silverman, David (1985) Qualitative Methodology and Sociology: Describing the social World. Aldershot: Gower. Suoninen, Eero (1997a) Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä. Acta Universitatis Tamperensis 580. Tampere: Tampereen yliopisto. Suoninen, Eero (1999) Doing Delicacy in Institutions of Helping. A Case of Probation Office Interaction. Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (toim.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, Suoninen, Eero (2002) Vuorovaikutus, kokemus, merkitys - Diskursiivisen ksosiaalipsykologian mahdollisuudet kokemuksen tulkinnassa. Psykologia 5/

Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa,

Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa, Sosiaalinen vuorovaikutus tutkimuskohteena Anssi Peräkylä Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa, nimittäin luonnollisissa tilanteissa nauhoitettuihin

Lisätiedot

Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa

Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Audiovisuaalinen mediakulttuuri Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Marko Haarni Lapin yliopisto, taiteiden

Lisätiedot

Vanhuuden diskursiivinen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kirjoitelmissa

Vanhuuden diskursiivinen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kirjoitelmissa VAPAASTI KIRJOITETTU VANHUUS Vanhuuden diskursiivinen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kirjoitelmissa Hanna Kuitunen Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Syksy 2015

Lisätiedot

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Laura Ylikulppi NOSTETTA URAAN JA ELÄMYSTÄ ARKEEN DISKURSSIANALYYTTINEN TULKINTA ULKOMAANTYÖN MERKITYKSISTÄ KORKEASTI KOULUTETTUJEN PUHEESSA Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

TALOUSELÄMÄ-LEHDEN 70- JA 80-LUVUILLA RAKENTAMAT LASKENTA-AMMATTILAISTEN STEREOTYPIAT laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin

TALOUSELÄMÄ-LEHDEN 70- JA 80-LUVUILLA RAKENTAMAT LASKENTA-AMMATTILAISTEN STEREOTYPIAT laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TALOUSELÄMÄ-LEHDEN 70- JA 80-LUVUILLA RAKENTAMAT LASKENTA-AMMATTILAISTEN STEREOTYPIAT laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin Yrityksen taloustiede,

Lisätiedot

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Marja Koskenalho KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Lisensiaatintutkimus, syksy 2013 Ohjaajat: Jari Heinonen, YTT, professori Kati Närhi, YTT, lehtori Yhteiskunta- ja valtiotieteiden

Lisätiedot

TASAPAINOTETUN MITTARISTON DISKURSSIT SUOMALAISISSA LASKENNAN JA LIIKKEENJOHDON AMMATTILEHDISSÄ

TASAPAINOTETUN MITTARISTON DISKURSSIT SUOMALAISISSA LASKENNAN JA LIIKKEENJOHDON AMMATTILEHDISSÄ J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TASAPAINOTETUN MITTARISTON DISKURSSIT SUOMALAISISSA LASKENNAN JA LIIKKEENJOHDON AMMATTILEHDISSÄ Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

MITEN MINUSTA TULI VALOKUVAAJA

MITEN MINUSTA TULI VALOKUVAAJA TAMPEREEN YLIOPISTO Nina Karlsson MITEN MINUSTA TULI VALOKUVAAJA Nuoren valokuvaajan ammatti-identiteetin rakentuminen Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Lokakuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Eettisen kuluttamisen monet merkitykset

Eettisen kuluttamisen monet merkitykset Eettisen kuluttamisen monet merkitykset Maria Pecoraro TIIVISTELMÄ Artikkeli käsittelee eettisestä ruoan kuluttamisesta käytävää keskustelua mediassa tämän päivän Suomessa. Sanomalehtiartikkeleista koostuvaa

Lisätiedot

RYHMÄ- JA YKSILÖTOIMIJOIDEN SITOUTTAMISRETORISESTA TEHTÄVÄSTÄ S-RYHMÄN HENKILÖSTÖLEHTI ÄSSÄN PÄÄKIRJOITUKSISSA

RYHMÄ- JA YKSILÖTOIMIJOIDEN SITOUTTAMISRETORISESTA TEHTÄVÄSTÄ S-RYHMÄN HENKILÖSTÖLEHTI ÄSSÄN PÄÄKIRJOITUKSISSA RYHMÄ- JA YKSILÖTOIMIJOIDEN SITOUTTAMISRETORISESTA TEHTÄVÄSTÄ S-RYHMÄN HENKILÖSTÖLEHTI ÄSSÄN PÄÄKIRJOITUKSISSA Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Suomen kieli Toukokuu 2015 Ilona Mäki-Maukola ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Tiedon tuottaminen ja yllattávat kaanteet huumehoitoyksikon nuorten haastatteluissa. Nuorisotutkimus 3/2003, vol. 21, 18-31. I I

Tiedon tuottaminen ja yllattávat kaanteet huumehoitoyksikon nuorten haastatteluissa. Nuorisotutkimus 3/2003, vol. 21, 18-31. I I Tiedon tuottaminen ja yllattávat kaanteet huumehoitoyksikon nuorten haastatteluissa. Nuorisotutkimus 3/2003, vol. 21, 18-31. I I Tiedon tuottaminen la yllattövat kdanteet huumehoitoyksikon nuorten haastaffeluissa

Lisätiedot

KESKUSTELUA INTERNETISSÄ SUOMEN KIELEN SUKUPUOLITTUNEISUUDESTA

KESKUSTELUA INTERNETISSÄ SUOMEN KIELEN SUKUPUOLITTUNEISUUDESTA KESKUSTELUA INTERNETISSÄ SUOMEN KIELEN SUKUPUOLITTUNEISUUDESTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa toukokuussa 2009 Kapa Monola Joensuun yliopisto Suomen kielen ja kulttuuritieteiden

Lisätiedot

Osuuskaupan kulttuuri, puhetavat ja syömisen merkitykset

Osuuskaupan kulttuuri, puhetavat ja syömisen merkitykset Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Osuuskaupan kulttuuri, puhetavat ja syömisen merkitykset Näkökulmia lähiruokakeskusteluun päivittäistavarakaupan arjesta Ympäristöpolitiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

Johtaminen. Syksy 2012

Johtaminen. Syksy 2012 Piritta Parkkari TYÖHYVINVOINTI SOSIAALISENA KONSTRUKTIONA SUOMALAISESSA LIIKETOIMINTAMEDIASSA Pro gradu tutkielma Johtaminen Syksy 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Työhyvinvointi

Lisätiedot

Päivähoidon nettisivut ikkuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Diskurssianalyyttinen tutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien verkkosivuilla

Päivähoidon nettisivut ikkuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Diskurssianalyyttinen tutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien verkkosivuilla Päivähoidon nettisivut ikkuna suomalaiseen varhaiskasvatukseen Diskurssianalyyttinen tutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien verkkosivuilla Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

Risto Puutio KOLME NÄKÖKULMAA KONSULTOINTIIN

Risto Puutio KOLME NÄKÖKULMAA KONSULTOINTIIN Risto Puutio Muutoskonsultointikeskusteluissa näyttäytyvät auttamistyön haasteet ja dilemmat Organisaatiomuutokset ja niihin osallistuminen ovat tuttua arkea meistä useimmille. Vaikka muutosten tarpeellisuus

Lisätiedot

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä:

Saatteeksi. Korrekti tapa viitata kirjoitukseen on esimerkiksi tämä: Saatteeksi Kirjoitus Tekstin kanssa. Kohti kielitieteellisen (kon)tekstintutkimuksen yleismallia on julkaistu Kotuksen verkkosivuilla 2004. Tarjosin tekstiä ennen Kotuksen sivuilla julkaisemista artikkeliksi

Lisätiedot

Maahanmuuttajat sekä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu sanomalehden sivuilla

Maahanmuuttajat sekä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu sanomalehden sivuilla Maahanmuuttajat sekä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu sanomalehden sivuilla Juuso Koponen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

MERKILLISIÄ MERKITYKSIÄ

MERKILLISIÄ MERKITYKSIÄ MERKILLISIÄ MERKITYKSIÄ Brändit sosiaalisen todellisuuden rakentajina seitsemäsluokkalaisten teksteissä Pro gradu -tutkielma Ulla Kuusela 0278968 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Professori

Lisätiedot

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen

Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen PEKKA UOTILA Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen ACTA WASAENSIA NO 236 KIELITIEDE 42 SOVELTAVA KIELITIEDE UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus

Lisätiedot

Työntekijäidentiteetit turvakodissa etäisyyttä, kumppanuutta ja tulkintaa

Työntekijäidentiteetit turvakodissa etäisyyttä, kumppanuutta ja tulkintaa Työntekijäidentiteetit turvakodissa etäisyyttä, kumppanuutta ja tulkintaa Terhi Laine: VTT, sosiaalialan yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu terhi.laine@diak.fi Janus vol. 14 (2) 2006, 139-152 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ulla Tiililän väitöstutkimuksen kohteena

Ulla Tiililän väitöstutkimuksen kohteena SOSIAALITOIMI TEKSTITYÖNÄ ETUUSPÄÄTÖS VUOROVAIKUTUKSENA Ulla Tiililä Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1108. Helsinki:

Lisätiedot

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011 Pro gradu Teresa Pohjolainen Jyväskylä yliopisto Kielten laitos Suomen kielen oppiaine

Lisätiedot

Johtamisen moniäänisyys

Johtamisen moniäänisyys KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 149 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 149 ANNELI HUJALA Johtamisen moniäänisyys Johtaminen vuorovaikutuksena ja puhuntana hoivayrityksissä

Lisätiedot

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2012 Pro gradu-tutkielma Sosiologia Kevät 2013 2 Lapin

Lisätiedot

Tuulia Merranti VAIHDANKO ALAA? Diskurssianalyysi hotellialan työhyvinvoinnista sosiaalisena konstruktiona internet-keskusteluissa

Tuulia Merranti VAIHDANKO ALAA? Diskurssianalyysi hotellialan työhyvinvoinnista sosiaalisena konstruktiona internet-keskusteluissa Tuulia Merranti VAIHDANKO ALAA? Diskurssianalyysi hotellialan työhyvinvoinnista sosiaalisena konstruktiona internet-keskusteluissa Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ongelmista oppimiseen

Ongelmista oppimiseen lektiot Ongelmista oppimiseen Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa Niina Lilja Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 4. joulukuuta 2010 Arkisissa keskusteluissa eteemme

Lisätiedot

ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN. Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja

ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN. Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja ALLERGIAHELVETISTÄ SOPEUTUMISEEN Vaikeasti ruoka-allergisten lasten vanhempien kertomasta analysoituja tunteita, subjektipositioita ja diskursseja Merja Lappi Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän

Lisätiedot