Tilaaja Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 68, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 68, 53101 Lappeenranta"

Transkriptio

1 1 (8) Liite 9. HANKINTASOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 68, Lappeenranta Yhteyshenkilö: Ylilääkäri Pekka Keränen, p , Palvelun tuottaja MedOne Oy Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Henkilöstöpalvelujohtaja Matteus Salonen 2. Määritelmät Tässä sopimuksessa käytetään termiä tilaaja, kun tarkoitetaan Lap-

2 2 (8) peenrannankaupunkia, termiä kaupungin suun terveydenhuolto kun tarkoitetaan kaupungin omaa tuotantoa ja termiä palvelun tuottaja kun tarkoitetaan jononpurkupalvelun tuottavaa tahoa. Termillä potilas tarkoitetaan palvelun saajaa tai loppukäyttäjää. 3. Sopimuksen taustat ja -tavoitteet Lappeenrannan kaupunki järjestää ostopalveluna osan kuntalaistensa hammaslääkäripalveluista. Kaupungin hoitojonossa on tällä hetkellä yli noin 2000 kiireettömän hoidon potilasta, joiden hoitoon pääsyä tällä hankinnalla edistetään. 4. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena on Lappeenrannan kaupungin tiloissa tapahtuva perushoidon hammashoitona annettava hammaslääkärin vastaanottopalvelu, joka on kuvattu kohdassa palvelukuvaus. Sopimus koskee hammashuollon palvelukokonaisuutta, jonka muodostavat hammaslääkäri- ja hammashoitajatyöparit, sekä tarpeenmukainen suuhygienistipalvelu Palvelun toteutustapa Palvelu toteutetaan kaikilta osin kuten palvelukuvauksessa on määritelty ja tässä sopimuksessa sovittu Palvelukuvaus Kiireettömään hoitoon potilaat ohjautuvat nykykäytännön mukaisesti kaupungin suun terveydenhuollon huollon hoitojonon kautta. Kaupungin suun terveydenhuolto varaa ostettavan hammashoitopalvelun potilaille ensimmäiset hoitoajat. Jatkoaikojen antaminen tapahtuu palvelujen tuottajan toimesta vastaanottokäyntien yhteydessä tai keskitetyssä ajanvarauksessa. Ostettava aika kohdentuu ensisijaisesti aikuisille. Toiminnallisena tavoitteena pidetään potilaan ottamista hoito-/tarkastusjonosta kokonaishoitoon, päämääränä kokonaishoidon valmiiksi saattaminen.

3 3 (8) Palvelu toteutetaan keskimäärin viitenä arkipäivänä viikossa päivä- ja iltavuoroissa. Jokaiseen7,5h työaikaa kohden kuuluu 6h kliinistä työaikaa, 1h hallinnollista-/toimistotyöaikaa ja 30 minuutin ruokatauko. Eripituisissa työvuoroissa noudatetaan em. jakaumaa em. työaikalajien kesken. Palvelu on arvonlisäverotonta terveyspalvelujen tuottamista. Hammashoidon palvelu hankitaan siten, että hammashuollon palvelujen tuottaja vuokraa kaupungin suun terveydenhuollolta kalustetut, hammashoitoon varustetut hoitotilat, instrumentit ja maksaa hoidossa käytettävät lääkkeet ja tarveaineet. Ostettavaa hammashuoltopalvelua annetaan sopimuskaudella Lappeenrannan kaupungin hammashuollon tiloissa. Palvelujen tuottaja sitoutuu erillisellä sopimuksella maksamaan vuokraa 3,20 euroa/tunti/hoitohuone antaessaan tämän hankinnan tarkoittamaa hammashuollon palvelua. Vuokrasta ei peritä arvonlisäveroa. Vuokrasopimus solmitaan tuottajan ja kaupungin suun terveydenhuollon välille. Vuokraan sisältyvät yleiset laitteet, kiinteät kalusteet ja niiden kunnossapito, lämmitys, sähköt, kaasu, vesi, kiinteistövartiointi ja laitossiivous. Hammashoitolaitteiden tarvittavat korjaukset ja vuosihuollot kuuluvat vuokraan. Tässä tarkoitettu laitossiivous ei sisällä hoitokoneiden avaukseen ja sulkemiseen liittyvää hammashoitokoneiden puhdistusta ja hoitotasojen pyyhkimistä, mikä kuuluu palvelujen tuottajan normaaliksi tehtäväksi. Tilaaja vastaa toiminnassa tarvittavien atk-laitteiden, ohjelmistojen ja potilastietojärjestelmän, tietoliikenneyhteyksien järjestämisestä ja niistä aiheutuvista käyttökustannuksista. Palvelujen tuottaja sitoutuu maksamaan kaupungin suun terveydenhuollolle korvausta tarpeellisten lääkkeiden ja tarveaineiden käyttämisestä tämän hankinnan tarkoittamien potilaiden hoidossa 15,00 euroa/ tunti/ hoitohuone (sisältää alv 22%). Palvelujen tuottajan henkilökunta sitoutuu käyttämään terveyskeskuksen asiakastietojärjestelmää potilaita hoitaessaan. Palvelujen tuottaja huolehtii asiakasmaksujen laskuttamisesta Lappeenrannan kaupungin terveyskeskuksen laatimien ohjeiden mukaan. Palvelujen tuottaja ei kuitenkaan ole vastuussa kaupungille maksettavaksi tulevien maksujen perimisestä potilaalta. Periminen on potilaan ja kaupungin välinen asia. Palvelujen tuottajan tulee tarvittaessa osallistua toimintaa koskeviin neu-

4 4 (8) votteluihin tilaajan tai kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa Henkilökunta Palvelujen tuottajalla on työnjohdollinen vastuu ja työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ja tilaajan kanssa yhdessä laadittuja työ- ja toimintaohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia. Palvelujen tuottajan henkilökunnan on sitouduttava käyttämään hammashuollon Effica-potilastietojärjestelmää hoitaessaan terveyskeskuksen potilaita. Kukin kaupungin tietojärjestelmien käyttäjä sitoutuu henkilökohtaisesti erillisellä sitoumuksella noudattamaan salassapito- ja tietoturvasääntöjä (Liite 1). Palvelujen tuottaja vastaa hammaslääkärien ja palvelun tuottamiseen käytetyn muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, kielitaitovaatimusten täyttymisestä sekä ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta. Tilaajalla on oikeus vaatia työntekijän (hammaslääkärin, hammashoitajan tai suuhygienistin) välitöntä vaihtamista, mikäli hänen toiminnassa havaitaan puutteita. Palvelujen tuottajan henkilöstö ei ole minkäänlaisessa työ- tai palvelusuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin hoitaessaan Lappeenrannan kaupungin potilaita tämän sopimuksen mukaisesti. 5. Sopimuskausi, sopimuksen jatkaminen Sopimuskausi on Tilaaja ja palvelun tuottaja voivat keskenään sopia palvelun jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, mikäli molemmat sen hyväksyvät. Päätös asiasta tulee tehdä enne sopimuskauden päättymistä. 6. Vastuuhenkilöt, valtuudet ja alihankinnat 6.1. Palvelun tuottaja

5 5 (8) 6.2. Tilaaja Palvelun tuottajan kohteeseen nimeämä vastuuhenkilö on aluepäällikkö, HLLTomi Hotakainen, p , Sopimusehtoja koskevissa asioissa henkilöstöpalvelujohtaja, HLL Matteus Salonen, p , Vastuuhenkilö neuvottelee sopimusmuutoksista ja vastaa ostopalvelutoiminnan toimeksiantoon liittyvästä työnopastuksesta, myös potilastietojärjestelmien osalta. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Palvelun tuottajalla on oikeus käyttää vain tilaajan etukäteen hyväksymiä alihankkijoita ja alihankkijoiden on täytettävä samat kelpoisuusvaatimukset kuin palvelun tuottajan. Sopimukseen liittyvissä asioissa ylilääkäri Pekka Keränen, p , Palvelun tuottajan suorituksen sopimuksenmukaisuuden valvonta: ylihammaslääkäri Kari Vento, p Hoidon sisältöön liittyvissä asioissa hoitosuunnitelman tehnyt hammaslääkäri tai ylihammaslääkäri Kari Vento. 7. Tietotekniikka, salassapito ja tietojen luovutus Palvelun tuottajan henkilökunta sitoutuu käyttämään kaupungin hammashuollon potilastietojärjestelmiä hoitaessaan terveyskeskuksen potilaita. Kukin Effican ja Digoran käyttäjä sitoutuu henkilökohtaisesti käyttöoikeuden myöntämisen lomakkeella ja salassapitositoumuksella noudattamaan salassapito- ja tietoturvasääntöjä. Tietoturvasitoumuksen mukaan käyttäjälle luodaan henkilökohtaisesti rajatut käyttöoikeudet Effica-potilastietojärjestelmään. Palvelun tuottaja myös vastaa siitä, että potilaan asiakirjoja pääsevät käsittelemään vain ne tuottajan palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Palvelun tuottajan palvelun tuottamista varten tilaajalta käyttöönsä saamat ja palvelujen tuottamisessa syntyvät potilasasiakirjat ovat tilaajan omaisuutta.

6 6 (8) Syntyvien asiakirjojen säilytykseen, luovutukseen ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia (621/99) ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä terveyskeskuksen antamia ohjeita. Kun kysymys on toimeksiantotehtävän perusteella syntyneestä asiakirjasta, joka on tehtävää suorittavan toimeksisaajan (esim. palvelun tuottajan) hallussa, päätöksen asiakirjan luovuttamisesta tekee terveyskeskuksen toimivaltainen viranomainen eikä toimeksiantotehtävän suorittaja, mikäli tiedon antamisella tai antamatta jättämisellä puututaan henkilön etuun tai oikeuteen. Jos tietojen anto perustuu omien tietojen tarkastusoikeuteen tai tiedot luovutetaan toiselle viranomaiselle lain perusteella, ei tarvitse tehdä viranomaispäätöstä, vaan tiedot antaa toimeksisaaja sovitulla tavalla. Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Terveyskeskus vastaa osaltaan Effica-tietojärjestelmän toimimisesta ja ohjeistaa yhteydenoton toimintahäiriöissä. 8. Korvausvastuut Palvelun tuottaja vastaa antamastaan hoidosta potilaalle. Potilasvahingot korvataan palvelun tuottajan hammaslääkärin potilasvakuutuksesta. Muista potilaalle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista palvelujen tuottaja vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti. 9. Laadun hallinta, dokumentointi, raportointi ja palvelujen kehitysyhteistyö. Koska palvelun tuottajan henkilöstön antama hammashoito on kaupungin järjestämää toimintaa, tulee siinä potilaiden saaman hoidon ja kohtelun olla vähintään samantasoista kuin kaupungin omassa toiminnassa. Hoidon sisältöön voidaan joutua puuttumaan, jotta palvelun tuottajan henkilöstön ja kaupungin antama hoito vastaisivat toisiaan sisällöllisesti. Laadunseuranta suoritetaan tilaajan ja toimittajan yhteistyössä mm. seuraavin toimenpitein: Yhteisesti hyväksyttyjä laatumittareita käytetään ja tuloksista ra-

7 7 (8) portoidaan palvelun tuottajalle Asiakkaiden kokemaa laatua seurataan tarvittaessa haastatteluilla ja asiakastyytyväisyyskyselyin ja asiakaspalauttein Tilaaja järjestää tarvittaessa kokouksia esim. 1-2x/v) joissa etsitään yhteistyössä ratkaisuja palvelun tuottamisessa havaittuihin ongelmiin/kehittämisnäkökohtiin. Palvelujen tuottaja on velvollinen osallistumaan näihin kokouksiin ilman eri korvausta. 10. Sopimuksen valvonta Valvonnan osalta noudatetaan lakia yksityisten terveyshuollosta ( /152, 13 ohjaus ja valvonta). Tilaajalla on oikeus valvoa tämän sopimuksen perusteella järjestetyn toiminnan sisältöä ja taloudellisia edellytyksiä siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteamiseksi. 11. Palvelujen tuottajalle maksettava korvaus Tilaaja maksaa palvelujen tuottajalle alla olevan hinnaston mukaan: Erikoishammaslääkäri/ Laillistettu hammaslääkäri (itsenäiseen työhön oikeutettu) Laillistettu hammaslääkäri (käytännön palveluvaihe) Hammaslääketieteen kandidaatti Hammashoitaja Suuhygienisti 107,20 eu- 102,75 eu- 98,30 eu- 24,00 eu- 35,00 eu- Maksu suoritetaan jälkikäteen kuukausittain tehdyn työn perusteella. Maksuehto on 30 päivää netto. Laskutus tulee tapahtua tilaajan antamaan osoitteeseen sopimuksen mukaisesti. Maksuaika lasketaan alkavaksi laskun saapumisesta laskutusosoitteeseen. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

8 8 (8) 12. Hinnantarkistusmenettely Hinta on kiinteä asti. Sopimuksen mahdollisesti jatkuessa veloitushintoja tarkistetaan puolivuosittain terveydenhuollonkustannusindeksin muutosta vastaavalla prosenttiosuudella. Jos toimialan palkkoja tarkistetaan valtakunnallisesti ammattijärjestöjen sopimuksin, voi MedOne muuttaa sovittuja veloitushintoja em. sopimusten vaikutuksen määrällä edellyttäen, että em. sopimuksen kustannusvaikutus ylittää terveydenhuollonkustannusindeksin vaikutuksen. Ehdotus hinnan korottamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä hinnanmuutoksen perusteet. Tilaajan on vastattava yhden (1) kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta kirjallisesti, hyväksyykö se ehdotetun muutoksen vai ei. Mikäli tilaaja hyväksyy ehdotetun hinnan muutoksen, astuu muutos voimaan hyväksymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos tilaaja ei hyväksy ehdotettua hinnanmuutosta, on palvelun tuottajalla oikeus irtisanoa sopimus. Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. 13. Erimielisyyksien ratkaisupaikka Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Lappeenrannan käräjäoikeudessa. 14. Purkamisperusteet Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja olennaisesti, eikä rikkomusta korjata 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi tai asettamansa enintään 30 päivän määräajan kuluttua ilmoittamalla siitä kirjallisesti rikkoneelle sopijapuolelle. Yhteisesti kirjallisesti sopien tämä sopimus voidaan purkaa aikaisemminkin. 15. Vahingonkorvaus

9 9 (8) Sopijapuolella on oikeus saada toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta korvaus kaikista välittömistä kuluista ja vahingosta. 16. Sopimuksen siirto Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, paitsi milloin siirto liittyy joko liikkeenluovutukseen tai sopimusosapuolen yritystoiminnan sisäiseen uudelleen järjestämiseen. 17. Sopimuksen muuttaminen Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan molempien sopijapuolien kirjallisin allekirjoituksin. 18. Sopimuskappaleet Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Lappeenranta toukokuun 29. päivänä 2009 Lappeenrannan kaupunki Attendo MedOne Oy Terveyskeskus Y-tunnus Päivi Ahonen Sosiaali- ja terveysjohtaja Lappeenrannan kaupunki Matteus Salonen Johtaja, henkilöstöpalvelut Suun terveydenhuollo palvelut/ Attendo MedOne Oy

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi.

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi. Sopimusluonnos Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja /Suun terveydenhuolto jäljempänä Asiakas Osoite Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Asiakkaan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimuksen osapuolet 1 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6 57170 Savonlinna (jäljempänä Tilaaja ) 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta.

Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta. LIITE 5. Sopimusluonnos Tarjouspyyntö Työterveyshuollon palvelut 21.12.2011 Hankintasopimus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen

Lisätiedot

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli )

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) Y-tunnus: 9014643-2 X, (jäljempänä Palveluntuottaja tai Sopijaosapuoli

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut. Sopimus nro

Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut. Sopimus nro 1 LIITE 8A PUITESOPIMUS Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut Sopimus nro PUITESOPIMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 4

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 5A SOPIMUS PÄIVÄHOIDOSTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: (kunta) Palveluntuottaja: Hankintayksikkö Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä,

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. ISÄNNÖINTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ISE 2007 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja noudatetaan toimeksisaajan ja tilaajan välillä isännöintipalveluista tai muista vastaavista kiinteistöjohtamista

Lisätiedot

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (9) PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja),, Y-tunnus : 0175622-1 Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot