SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimuksen osapuolet 1 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie Savonlinna (jäljempänä Tilaaja ) 2 MedOne Oy PL Helsinki (jäljempänä Palveluiden tuottaja ) 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen piiriin kuuluvat suun terveydenhoidon palvelut Rantasalmen hammashoitolassa. Sopimuksen perusteella MedOne Oy ottaa sekä taloudellisen että toiminnallisen vastuun tuotettavista palveluista. 3 Suun terveydenhoidon palvelut Suun terveydenhoidon palveluihin kuuluvat yleishammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan palvelut Rantasalmen hammashoitolassa. Rantasalmen hammashoitolaan kohdistettava alustava henkilöstömitoitus on seuraava: Henkilöstöryhmä Määrä Hammaslääkäri 1,2 Suuhygienisti 0,6 Hammashoitaja 1,5 Palveluiden tuottajalla on oikeus muuttaa taulukossa mainittuja määriä, kuitenkin siten, että sovitut palveluiden saavutettavuus- ja laatukriteerit täyttyvät. Palveluiden tuottajan palveluksessa olevilla hammaslääkäreillä ei ole päivystysvelvoitetta. 4 Henkilöstön siirtyminen Tilaajan palveluksesta Palveluiden tuottajan palvelukseen Tilaaja sitoutuu myöntämään palkatonta virkavapautta Palveluiden tuottajan palvelukseen siirtyville nykyisille työntekijöille sopimuskauden ajaksi. Virkavapauden myöntämisen edellytyksenä on, että työntekijät työskentelevät Rantasalmen hammashoitolassa. Siirtyvän henkilöstön osalta erityistapauksina sovitaan seuraavaa:

2 2 1) Mikäli suuhygienisti jää Tilaajan palvelukseen ja Tilaaja osoittaa suuhygienistin työpanosta Rantasalmen hammashoitolaan 0,6 täydestä työajasta, vähennetään kokonaisvuosihintaa eurolla vuodessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli em. tehtävät siirtyvät Palveluiden tuottajan vastuulle, ei vähennystä enää myönnetä. 2) Mikäli toinen hammashoitaja jää Tilaajan palvelukseen ja Tilaaja osoittaa hammashoitajan työpanosta Rantasalmen hammashoitolaan 0,5 täydestä työajasta, vähennetään kokonaisvuosihintaa eurolla vuodessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli em. tehtävät siirtyvät Palveluiden tuottajan vastuulle, ei vähennystä enää myönnetä. 4 Vastuun jakautuminen Tilaajan ja Palveluiden tuottajan välillä Yleisperiaatteina kustannusvastuun jakautumiselle Tilaajan ja Palveluiden tuottajan välillä ovat seuraavassa järjestyksessä: 1. Palveluiden tuottaja vastaa niistä kustannuksista, jotka sille ovat erikseen tässä sopimuksessa, tarjouspyynnössä ja tarjouksessa kohdistettu. 2. Tilaaja vastaa niistä kustannuksista, jotka sille ovat erikseen tässä sopimuksessa, tarjouspyynnössä ja tarjouksessa kohdistettu. 3. Tilaaja vastaa tasavertaisuuden periaatteen mukaisesti muista kustannuksista siten kuin siirtyvät palveluprosessit olisivat sen omaa tuotantoa. Niiltä osin kuin Tilaaja tuottaa sopimuksen piiriin kuuluvia toimintoja tukevia tai avustavia keskitettyjä palveluita, ovat nämä palvelut myös Palveluiden tuottajan käytössä. Palveluiden tuottajalla on oikeus järjestää palveluiden, tarveaineiden ja lääkkeiden hankinnat 1) itsenäisesti haluamallaan tavalla ja 2) soveltuvin osin yhdessä Tilaajan kanssa samoin sopimuksin kuin Tilaaja ilman Palveluiden tuottajalle kohdistettavia lisäkustannuksia. Palveluiden tuottajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palveluiden tuottamisessa. Palveluiden tuottaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Erikoistason hammashoito ml. oikomishoito Palveluiden tuottaja ei vastaa muiden kuin tässä sopimuksessa sovitun erikoistason hammashoidon ml. oikomishoidon palveluiden tuottamisesta, eikä niihin liittyvistä kustannuksista. Toiminnan käynnistyttyä yhteistyössä Tilaajan kanssa sovitaan Palveluiden tuottajan tai Tilaajan niin vaatiessa erillisissä neuvotteluissa tavoitteista, mittareista, eri diagnostisten ryhmien hoidon porrastuksesta ja lähettämiskäytännöistä. Tilaajan maksusitoumuksella yksityiselle sektorille lähetetään potilaita vain Tilaajan tapauskohtaisella suostumuksella. Laboratoriopalvelut Palveluiden tuottaja ei vastaa laboratoriopalveluiden kustannuksista. Toiminnan käynnistyttyä yhteistyössä Tilaajan kanssa sovitaan Palveluiden tuottajan tai Tilaajan niin vaatiessa erillisissä neuvotteluissa tavoitteista, mittareista, laboratoriopalveluiden käytöstä ja lähettämiskäytännöistä. Kuvantamispalvelut Palveluiden tuottaja vastaa kuvantamispalveluiden kustannuksista siltä osin, kuin kyse on Rantasalmen hammashoitolassa suoritettavista kuvantamistutkimuksista. Toiminnan

3 3 käynnistyttyä yhteistyössä Tilaajan kanssa sovitaan Palveluiden tuottajan tai Tilaajan niin vaatiessa erillisissä neuvotteluissa tavoitteista, mittareista ja lähettämiskäytännöistä. Atk-laitteet, ohjelmistot ja potilastietojärjestelmä Atk-laitteet, ohjelmistot ja potilastietojärjestelmä käyttäjätukineen ja laitehuoltoineen on Tilaajan vastuulla. Tilaaja vastaa tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien järjestämisestä, mutta Palveluiden tuottaja vastaa niistä aiheutuvista käyttökustannuksista. Palveluiden tuottaja noudattaa potilasasiakirjoista säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä Tilaajan ohjeita tietoturvan ja potilassalaisuuden takaamiseksi. Potilasasiakirjat säilyvät Tilaajan hallinnassa paitsi sopimuskaudella, myös sopimuskauden jälkeen ja niiden arkistoinnissa noudatetaan Tilaajan arkistosääntöä ja asiakirjahallintasuunnitelmaa. Tilat, koneet ja laitteet Vastaanottopalveluiden tuotanto tapahtuu nykyisissä tiloissa Rantasalmen hammashoitolassa (Ilveksentie 7, Rantasalmi). Tilaaja sitoutuu osoittamaan ja Palveluiden tuottaja sitoutuu vuokraamaan toiminnan edellyttämät tilat Tilaajalta koko sopimuskauden ajaksi. Tilaaja luovuttaa tilat, koneet ja laitteet luovutetaan Palveluiden tuottajan käyttöön siinä laajuudessa ja toimintakunnossa kuin ne ovat olleet Tiloista aiheutuvat vuokrakustannukset mahdollisine muutoksineen lisätään tarjouspyynnön mukaisesti täysimääräisinä kokonaisvuosihintaan. Tilojen kiinteistönhuollosta, siivouksesta sekä sähkön ja veden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat Tilaajan vastuulla. Rantasalmen hammashoitolan koneet ja kalusteet laitehuoltoineen ovat Tilaajan vastuulla. Tarvittaessa lisäinvestoinneista neuvotellaan Tilaajan ja Palveluiden tuottajan välillä. Välinehuollon kustannukset ovat Palveluiden tuottajan vastuulla. Tarveaineet ja peruslääkevalikoima Palveluiden tuottaja vastaa vastuullaan olevilla Rantasalmen hammashoitolassa tuotettavissa palveluprosesseissa tarvittavista tarveaineista. Palveluiden tuottaja vastaa Rantasalmen hammashoitolan peruslääkevalikoimaan kuuluvista lääkkeistä. Tarveaineiden valikoiman ja peruslääkevalikoiman määrittämisessä noudatetaan Rantasalmen hammashoitolassa vuoden 2006 alussa vallinnutta käytäntöä, muista tarveaineista ja peruslääkevalikoimaan kuulumattomista lääkkeistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Tilaaja. Niiden mahdollinen hankinta on etukäteen hyväksytettävä tilaajalla. Tilaaja luovuttaa toiminnan siirtyessä Palveluiden tuottajalle ilman erillistä korvausta Rantasalmen hammashoitolassa olleita tarveaineita ja peruslääkevalikoimaan kuuluvia lääkkeitä vastaavat määrät. Samaa käytäntöä noudatetaan sopimuksen päättyessä. Muut palvelut Työvaatteista ja pesulapalveluista aiheutuvista kustannuksista vastaa Tilaaja. 5 Asiakasmaksut Asiakasmaksujen ja todistuspalkkioiden osalta noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä Tilaajan päätöksiä. Palveluiden tuottaja vastaa asiakasmaksujen keräämisessä tarvittavien

4 4 tilisiirtolomakkeiden antamisesta asiakkaille. Tulot asiakasmaksuista todistuspalkkiot mukaan lukien kuuluvat Tilaajalle. Perinnästä ja luottotappioista vastaa Tilaaja. Vakuutusyhtiöiltä perittävät korvaukset jäävät Palveluiden tuottajalle. 6 Verot, maksut, eläketurva ja vakuutukset Palveluiden tuottaja antaa sopimuksen piiriin kuuluvat palvelut itsenäisenä yrittäjänä. Palveluiden tuottaja suorittaa tästä tarjouksesta syntyvästä sopimuksesta johtuvat, verolaissa yrittäjälle säädetyt verot ja muut maksut (lakisääteiset tapaturma-, oikeusturva-, työttömyysvakuutusmaksut, lakisääteiset sosiaaliturva- ja eläkemaksut, lomakorvaukset yms.) itse. Palveluiden tuottaja järjestää työvoiman eläketurvan eläkelaissa säädetyllä tavalla. Palveluiden tuottaja ottaa tarvittavat, yrittäjätoiminnan edellyttämät lakisääteiset vakuutukset, potilasvahinkovakuutus mukaan lukien. 7 Reklamaatiot ja laadunvalvonta Tilaaja on velvollinen huomauttamaan tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitsemissaan virheellisyyksistä tai laiminlyönneistä ja vaatimaan virheen tai laiminlyönnin korjaamista 14 vrk:n sisällä siitä, kun tieto virheellisestä menettelystä on saatettu tietoon. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palveluiden laatua ja sopimuksen toteutumista seurataan jatkuvasti yhteistyössä sopimusosapuolten välillä. Laadunvalvonnasta vastaa Tilaaja, joka pitää yhteyttä Palveluiden tuottajaan ja tekee tarvittaessa laaduntarkistustoimenpiteitä. Laatujärjestelmän avulla varmistetaan, että Rantasalmen hammashoitolassa tuotettavat palvelut ovat vaatimusten mukaisia. Laatujärjestelmään liittyy oleellisena osana myös toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja seuranta. Tavoitteiden ja niihin liittyvien mittarien kehittämien tapahtuu yhdessä Palveluiden tuottajan ja Tilaajan kanssa. Keskeisistä tavoitteista, niiden mittaamisesta ja toteutumiseen liittyvistä mahdollisista kannusteista tai sanktioista sovitaan tarvittaessa erillisissä neuvotteluissa. 8 Seurantaryhmä Toiminnan seurantaa ja kehittämistä varten perustetaan osapuolien yhteinen seuranta- ja ohjausryhmä. Ryhmä raportoi toiminnasta ja sen edistymisestä Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle 2 kertaa vuodessa. 9 Sopimushinnan tarkistaminen Hinta on kiinteä saakka. Sopimuskaudella tapahtuvat terveydenhuollon kustannusindeksin (Tilastokeskuksen julkaisema Julkisten menojen hintaindeksi/kuntatalous/terveydenhuolto) muutokset otetaan em. päivämäärän jälkeen puolivuosittain huomioon sopimushinnassa. Sopimushinta perustuu terveydenhuollon kustannusindeksiin Ensimmäinen indeksikorotus tapahtuu Indeksikorotuksia ei sovelleta siihen osaan sopimushintaa, joka määräytyy toimitilojen vuokrasta, jonka osalta sopimushinta määräytyy sitä koskevan sopimuksen mukaisesti. Mahdollisen sopimuksen jatkokauden hinnoittelu, josta neuvotellaan erikseen, perustuu

5 5 terveydenhuollon kustannusindeksiin ja muihin erikseen osoitettaviin kustannuksiin. 10 Hinnat ja maksuehdot Palveluiden tuottajan kokonaisvuosihinta on Hinta on ilmoitettu 0 %:n arvonlisäverolla. Sopimushinta on kokonaisvuosihinta lisättynä toimitilojen kustannuksilla siten kuin tässä sopimuksessa on todettu. Täten muodostuva sopimushinta on perusteena laskettaessa kuukausiveloitushintaa. Palveluiden tuottaja on velvollinen korvaamaan mahdollisen toimituskatkoksen tai olennaisen palveluiden vähenemisen Tilaajalle sakkomaksun muodossa. Toimituskatkoksella tarkoitetaan sitä, että Rantasalmen hammashoitolassa ei ole lainkaan hammaslääkäripalveluita viikossa. Olennaisella palveluiden vähenemisellä tarkoitetaan sitä, että palveluiden saatavuus heikkenee sovittujen kriteerien alle, eli hoitoon pääsy kiireellisissä asioissa kolmen arkipäivän kuluessa ja kiireettömissä asioissa kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta ei toteudu. Sakkomaksu päivää kohden toimituskatkoksessa on 1000 jokaiselta viiden arkipäivän jälkeiseltä arkipäivältä. Olennaisen palveluiden vähenemisen sakkomaksu vaihtelee rikkeen suuruuden mukaan siten, että ensisijaisesti annetaan kirjallinen huomautus, jonka jälkeen 500 :n sakkomaksu, joka kaksinkertaistuu joka viikko, mikäli palvelutasoa ei korjata. Seurantaryhmä käsittelee mahdolliset toimituskatkostapaukset ja palveluiden olennaiset vähenemiset ennen sakkomaksun langettamista. Sakkomaksujen yhteenlaskettu suuruus kalenterivuodessa on enintään 20 % kokonaisvuosihinnasta. Kesäajan supistusten aikana Rantasalmen hammashoitolassa tuotetaan hammaslääkäripalveluita vähintään kahtena päivänä viikossa. Kesäajan supistusten kesto on enintään viisi viikkoa. Muista kuin kesäajan supistuksista sovitaan erikseen. Maksuehto: 14 päivää netto palvelun hyväksytystä suorittamisesta. Laskutusjaksot: palveluista laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Kuukausiveloitushinnan perusteena on sopimushinta jaettuna 12:lla. Mahdolliset erikseen sovitut lisätyöt laskutetaan samoin kuukausittain jälkikäteen suoritteet eriteltyinä ja erillään kuukausiveloituksesta. Mahdolliset henkilöstömitoituksen muutoksesta aiheutuneet hyvitykset hyvitetään tarkastelujaksoa seuraavan kuukauden laskutuksessa. Viivästyskorko: kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko peritään jokaiselta päivältä eräpäivästä maksupäivään laskettuna 360-päiväisen vuoden mukaan. Sopimuksen allekirjoitushetkellä viivästyskorko on 11 % vuodessa. 11 Sopimusta valvovat Tilaajan edustaja: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ylihammaslääkäri Helena Kovari. Palveluiden tuottajan edustaja: MedOne Oy, ylihammaslääkäri Ari Nyysti. Toimituksen vastaanottaa ja hyväksyy: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ylihammaslääkäri Helena Kovari.

6 6

7 7 12 Sopimuksen voimassaolo Sopimuskausi on Sopimuskautta voidaan jatkaa yhdellä yhden vuoden mittaisella jatkokaudella. Jatkokaudesta sovitaan viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä tehdään erillinen päätös. Irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Asiakirjojen soveltamisjärjestyksenä käytetään: sopimus, sopimuksen liitteet esitetyssä järjestyksessä, tarjouspyyntö ja tarjous kokonaisuudessaan. Sopimus tulee voimaan allekirjoituksen jälkeen. Tämä sopimus korvaa Osapuolten välisen allekirjoitetun Sopimus Rantasalmen hammashuollon vastaanottopalveluiden järjestämisestä kokonaisuudessaan. 13 Erimielisyyksien ratkaiseminen ja allekirjoitukset Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joista ei sopijaosapuolten kesken päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan Savonlinnan käräjäoikeudessa. Savonlinnassa Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pertti Karjalainen Toimitusjohtaja MedOne Oy LIITTEET 1 Määrittelyasiakirja 2 MedOne Oy:n tarjous (liikesalaisuus)

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 1. Mänttä-Vilppulan kaupunki (jäljempänä Mänttä-Vilppula, Tilaaja, Osapuoli) Seppälän

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille:

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille: 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi, y-tunnus 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI Palveluntuottaja, jäljempänä Työnohjaaja

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli )

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) Y-tunnus: 9014643-2 X, (jäljempänä Palveluntuottaja tai Sopijaosapuoli

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot