LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN"

Transkriptio

1 LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, Ilmajoki. Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija Yhteyshenkilö: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Myyjä: Yritys XXX Y-tunnus xxxxxxx-x Yhteyshenkilö: 2. Määritelmät Tässä sopimuksessa käytetään termiä Ostaja, kun tarkoitetaan JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymää ja termiä Myyjä, kun tarkoitetaan lääkärit vuokraavaa tahoa. Termillä potilas tarkoitetaan palvelun saajaa tai loppukäyttäjää. Termillä vuokralääkäri tarkoitetaan palvelun suorittamiseen käytettävää lääkäriä. Palvelulla tarkoitetaan tarjouspyynnön mukaista palvelun tuottamista. 3. Sopimuksen kohde ja sopimuskausi Sopimuksen kohteena on tarvittavan lääkärityövoiman vuokraaminen JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueen terveyskeskuksiin. Sopimuskausi Varataan kaksi erillistä (1+1) optiovuotta ( ). Ostaja päättää optiovuoden käytöstä vuosi kerrallaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 4. Hinta Hintatiedot ovat sopimuksen liitteellä 1. 1

2 5. Palvelunkuvaus Hintojen on oltava kiinteät koko sopimuskauden. Optiovuoden hinnankorotus maksimissaan 2 %. Hinnankorotuksesta on ilmoitettava kirjallisesti ennen optiovuoden alkamista. Vuokralääkärin tehtäviin kuuluvat terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaiset terveyskeskuksen lääkärin tehtävät, sairaalaosastojen, hoivayksiköiden, pienkotien, asumispalveluyksiköiden ja kotisairaanhoidon puhelinkonsultaatiot ja tarvittavat käynnit potilaiden luona. Vuokralääkäri osallistuu tarvittaessa toimintaa koskeviin neuvotteluihin ja kehittämistyöhön muun henkilöstön kanssa ilman eri korvausta. Toiminnassa terveyskeskuksella on työnjohdollinen vastuu ja vuokralääkärin tulee noudattaa terveyskeskuksen edustajan antamia työohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia. Vuokralääkäri työskentelee terveyskeskuksen tiloissa ja saa käyttöönsä tehtävän edellyttämät tavanomaiset työvälineet ja laitteet samoin kuin terveyskeskuksen palveluksessa olevat työntekijät. Vuokralääkäri käyttää terveyskeskuksen potilaita hoitaessaan terveyskeskuksen käytössä olevaa potilastietojärjestelmää (Effica) terveyskeskuksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi vuokralääkäri osallistuu muilla tavoin toteuttavaan lomakkeiden täyttämiseen, tietojen keruuseen ja tilastointiin samoin kuin ostajan palveluksessa olevat lääkärit. Myyjä vastaa siitä, että työntekijä on saanut riittävän perehdytyksen ennen työn alkua. Tarvittaessa voidaan erikseen sopia esimerkiksi Ostajan ATKhenkilön tai muiden perehdyttäjien avusta. Ostaja pyrkii pitämään ajan tasalla olevaa perehdyttämisopasta. Myyjä huolehtii myös lääkäreidensä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Vuokralääkäri ei peri potilaalta hoidosta mitään maksuja. Myyjä vastaa lääkäriensä tekemien työtuntien ja niiden kustannusten tilastoinnista ja raportoinnista Ostajalle neljännesvuosittain. Myyjän palveluksessa oleva henkilöstö ei ole minkäänlaisessa työ- tai virkasuhteessa Ostajaan. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä vuokralääkäreille huolehtii Myyjä. Ostaja ja Myyjä vastaavat yhdessä työsuojelusta. Tällä sopimuksella ei rajoiteta terveyskeskusten oikeutta vuokrata lääkärityövoimaa muilta toimittajilta tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. 2

3 Lisäksi Ostaja varaa itselleen oikeuden palkata vuokralääkärityövoimaa myös muilta toimittajilta tarvittaessa. Vuokralääkäritoiminnan osalta potilasasiamiehenä toimii Ostajan potilasasiamies. Ostaja sitoutuu varaamaan Myyjälle mahdollisuuden antaa vastineensa ennen oman vastineensa, selityksensä tai lausuntonsa antamista Myyjän lääkäreiden toimintaan liittyvästä muistutuksesta, valituksesta, kantelusta, potilasvahinkoilmoituksesta, korvausvaatimuksesta ja muista vastaavista vaatimuksista. 6. Myyjän henkilöstöä koskevat vaatimukset Vuokralääkärien tulee olla Suomessa laillistettuja lääkäreitä tai lääketieteen opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet vähintään viiden vuoden lääketieteen opinnot (kandidaatteja). Vuokrattavalla lääkärillä tulee olla suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Mikäli lääkärin äidinkieli ei ole suomi, hänen on esitettävä hyväksyttävä kielitodistus omalle työnantajalleen (Myyjälle). Myyjä vastaa kielitodistuksen toimittamisesta ostajalle. (Valvira.fi: Kielitaitovaatimus: Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Potilaan kanssa keskustellaan pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Potilasasiakirjoihin tehdään merkinnät ja lääkemääräykset kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä. Lääkärin tehtäviin nähden riittävästä kielitaidosta on esitettävä todistus suoritetusta valtionhallinnon kielitutkinnosta tai yleisestä kielitutkinnosta. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan tyydyttävä taitotaso ja yleisestä kielitutkinnosta keskitason tutkinto (tasot 3 4). Todistuksia suoritetuista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, esimerkiksi kielikursseista, ei yksinään hyväksytä todistukseksi kielitaidosta). Lisäksi kliinisen työn riittävä kielitaito on osoitettava Ostajan ylilääkärin tekemässä haastattelussa. Vuokralääkärin on täytettävä kulloinkin Suomessa voimassa olevat lääkäriltä vaadittavat edellytykset. Myyjä sitoutuu toimittamaan vuokralääkäreiksi vaaditun pätevyyden omaavia lääkäreitä palvelun tuottamiseen. Myyjä vastaa vuokralääkärien kielitaitovaatimusten täyttymisestä sekä ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta. Vuokralääkärin tulee noudattaa terveyskeskuksen tehtävissä syntyvien potilastietojen merkitsemisessä, niiden säilytyksessä ja luovutuksessa potilaiden asemasta ja oikeudesta annettua lakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annettua asetusta, henkilötietolakeja ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä terveyskeskuksen antamia ohjeita. Ostajalla on oikeus reklamoida Myyjälle, mikäli vuokralääkäri ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia tai lääkärin työssä havaitaan puutteita kuten esim. kliinisen työn laadussa. Käytännön kielitaitoa arvioidaan myös saadun palautteen perusteella. Kukin vuokralääkäri sitoutuu henkilökohtaisesti erillisellä sitoumuksella noudattamaan salassapito- ja tietoturvasääntöjä. Tietoturvasitoumuksen 3

4 mukaan käyttäjälle luodaan henkilökohtaisesti rajatut käyttöoikeudet Efficatietojärjestelmään. JIK ky:n johtokunta on päätöksellään julistanut JIK ky:n savuttomaksi työpaikaksi lukien. JIK ky edellyttää, että myös ostopalveluna hankittavien yritysten henkilöstö noudattaisi JIK ky:n linjausta savuttomuudesta työaikana. 7. Vuokralääkärin tilaaminen, toimittaminen ja reklamointi 8. Vastuuhenkilöt ja valtuudet Ostaja ilmoittaa Myyjälle vuokralääkäritarpeesta puhelimitse tai sähköpostitse. Ilmoituksesta käytetään nimitystä tilaus. Yksittäisen vuokralääkärin sekä sijaislääkärin vuokrausta koskevan tilauksen voi tehdä johtava ylilääkäri tai terveyskeskusten kliiniset ylilääkärit. Tilauksesta ilmenee toimipiste, johon lääkäri tarvitaan, tehtävät, työaika ja vuokrausaika. Mikäli vuokralääkärin työssä ilmenee puutteita, esim. laatuongelmia tai kommunikointiongelmia potilaiden kanssa, tilaaja reklamoi asiasta. Mikäli asia ei korjaannu neuvotteluista huolimatta kahden viikon kuluessa reklamaatiosta, Myyjän on Ostajan vaatimuksesta vaihdettava lääkäri ja tilaus kyseisen lääkärin osalta purkautuu. Vuokralääkärin työaika sovitaan tilauksen yhteydessä siten, että työtä tehdään arkipäivisin maanantaista torstaihin aikavälillä kello 8-20 ja perjantaisin 8 16 pääosin 8 tuntia päivässä ellei ostajan kanssa erikseen muusta työjärjestelyistä sovita. 8 tunnin työpäivä sisältää enintään 20 minuuttia kestävän ruokailun ja kaksi 10 minuutin kahvitaukoa. Työmatka asunnosta tilauksen mukaiseen työpisteeseen ei sisälly työaikaan miltään osin. Myyjän tulee pyrkiä siihen, että vuokralääkäri on Ostajan käytössä viimeistään kuukauden kuluessa tilauksesta ja sitoutua siihen, että lääkäri on Ostajan käytössä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilauksesta tai tilauksessa ilmenevänä tätä myöhempänä ajankohtana. 8.1 Myyjä Myyjän nimeämä vastuuhenkilö on xxx. Myyjä sitoutuu asettamaan riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön palvelun tuottamiseen tarjouksensa mukaisesti. Vastuuhenkilö neuvottelee sopimusmuutoksista ja vastaa ostopalvelutoiminnan toimeksiantoon liittyvästä työnopastuksesta, myös potilastietojärjestelmän osalta. 8.2 Ostaja Ostajan toimintaan liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii johtava 4

5 ylilääkäri, joka valvoo myyjän palvelun sopimuksenmukaisuutta. Sopimusta koskevista asioista neuvottelee kuntayhtymän johtaja. Palveluun liittyvien käytännön asioiden osalta toimivat yhteys- ja vastuuhenkilöinä johtavan ylilääkärin lisäksi terveyskeskusten kliiniset ylilääkärit. 9. Laadun hallinta, dokumentointi, raportointi ja palvelujen kehitysyhteistyö 10. Sopimuksen valvonta Koska vuokrahenkilöstön antama hoito on Ostajan järjestämää toimintaa, tulee siinä potilaiden saaman hoidon ja kohtelun olla vähintään samantasoista kuin Ostajan omassa toiminnassa. Hoidon sisältöön voidaan joutua puuttumaan, jotta vuokralääkärin ja kuntayhtymän antama hoito vastaisivat toisiaan sisällöllisesti. Laadunseuranta suoritetaan Ostajan ja Myyjän yhteistyössä mm. seuraavin toimenpitein: - Yhteisesti hyväksyttyjä laatumittareita käytetään ja tuloksista raportoidaan toimittajalle. - Potilaan kokemaa laatua seurataan haastatteluilla, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakaspalautteilla. - Ostaja järjestää tarvittaessa kokouksia, joissa etsitään yhteistyössä ratkaisuja palvelun tuottamisessa havaittuihin ongelmiin/kehittämisnäkökohtiin. Myyjä on velvollinen osallistumaan näihin kokouksiin ilman eri korvausta. Mikäli palvelun tuottamisessa ja laadussa havaittuja epäkohtia ei saada neuvotteluista huolimatta korjattua, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus ja vaatia hyvitystä kohdan 17 mukaisesti. Ostajalla on oikeus valvoa tämän sopimuksen perusteella järjestetyn toiminnan sisältöä auditoinnin sekä tarvittaessa kliinisten tarkastusten avulla. Taloudellisten edellytysten tarkistamiseksi Myyjän yhteyshenkilöllä johtavalla ylilääkärillä sekä kuntayhtymän johtajalla on oikeus saada myyjältä yrityksen tilinpäätösasiakirjat. 11. Palvelujen toimittajalle maksettava korvaus Ostaja maksaa Myyjälle palvelusta kiinteän tuntihinnan mukaan, jonka Myyjä on tarjouksessaan antanut. Maksu suoritetaan jälkikäteen kuukausittain tehdyn työn perusteella. Laskuun on eriteltävä tunnit terveyskeskuksittain. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskutus tulee tapahtua Ostajan antamaan 5

6 osoitteeseen sopimuksen mukaisesti. Maksuaika lasketaan alkavaksi laskun saapumisesta laskutusosoitteeseen. Laskutusosoite: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ostolaskut, ILMAJOKI tai sähköisesti: Verkkolaskuoperaattori ja -tunnus: CGI Viivästyskorko on korkolain mukainen. 12. Potilastietojen käsittely ja potilastietojärjestelmän käyttö Palvelussa vuokralääkärin toimesta syntyvien potilastietojen merkitsemisessä, niiden säilytyksessä ja luovutuksessa noudatetaan potilaiden asemasta ja oikeudesta annettua lakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annettua asetusta, henkilötietolakeja ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä Ostajan antamia ohjeita. Ostaja on potilastietojen rekisterinpitäjä. Ostaja vastaa siitä, että potilaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne Myyjän palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Julkisuuslain 14 edellyttää, että tiedon antamista koskeva päätös on tehtävä silloin, kun tiedon saanti evätään tai jos asianosaiselle annetaan toista henkilöä koskevia salassa pidettäviä tietoja ilman tämän suostumusta. Tämän tiedon antamisesta päättää asianomaisen yksikön ylilääkäri. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä päätöksen tekemistä, sen voi antaa vuokralääkäri. Vuokralääkäri sitoutuu käyttämään Ostajan Effica-potilastietojärjestelmää hoitaessaan Ostajan potilaita. Vuokralääkäri vastaa siitä, että kaikki tarvittavat tiedot tallennetaan potilasjärjestelmään Ostajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Ostajan toimesta joudutaan korjaamaan tai täydentämään vuokralääkärin virheellisesti tai puutteellisesti tehtyjä merkintöjä potilasjärjestelmään, Ostaja laskuttaa Myyjää tekemästään työstä 35 /h (alv 0%). Kukin Effica- käyttäjä sitoutuu henkilökohtaisesti käyttöoikeuden myöntämisen lomakkeella ja salassapitositoumuksella noudattamaan salassapito- ja tietoturvasääntöjä. Tietoturvasitoumuksen mukaan käyttäjälle luodaan henkilökohtaisesti rajatut käyttöoikeudet Effica- tietojärjestelmään. 13. Menettely, mikäli Myyjä haluaa vaihtaa vuokralääkärin kesken sovitun vuokra-ajan Myyjän tulee tehdä etukäteen kirjallinen esitys Ostajalle halutessaan vaihtaa vuokralääkärin. Lääkärin vaihdos edellyttää Ostajan kirjallista hyväksymistä. Lääkärin tulee täyttää asetetut kelpoisuusvaatimukset. Esitykseen on liitettävä tiedot kelpoisuudesta sekä kielitaito- ja muut selvitykset vaatimusten 6

7 täyttymisen toteamiseksi. 14. Erimielisyyksien ratkaisupaikka Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Ostajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. 15. Verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen selvittäminen 16. Sopimuksen purkaminen Myyjän on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein seuraavat selvitykset: tilaajavastuulain mukaiset todistukset. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden jättämispäivästä laskettuna. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista Ostajan tulee kirjallisesti huomauttaa Myyjää laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata Ostajan ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei Myyjä ole toimittanut maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja olennaisesti, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos - vireille on saatettu Myyjää koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus - Myyjä on asetettu selvitystilaan. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus myös kohdassa 15 mainituissa tapauksissa. 17. Korvausvastuut 7

8 Vuokralääkärin aiheuttamat potilasvahingot korvataan myyjän potilasvakuutuksesta potilasvahinkolain mukaisesti. Muista potilaalle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista Myyjä vastaa vahingonkorvauslain mukaisesti. Sopijapuolilla on oikeus saada korvaus toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksen välittömistä kuluista ja vahingoista. 18. Muut ehdot Palveluun sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 PALVELUT siltä osin kuin tarjouspyynnössä ja tässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu. 19. Sopimuksen siirto 20. Sopimuksen muuttaminen Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Ostajan toimintaa jatkavalle organisaatiolle sopimus kuitenkin siirtyy automaattisesti. Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan molempien sopijapuolien kirjallisin allekirjoituksin. 21. Sopimusasiakirjat ja pätemisjärjestys 22. Sopimuskappaleet Sopimusasiakirjat koostuvat tästä sopimuksesta ja siihen kuuluvista liitteistä. Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, on pätemisjärjestys seuraava: 1. sopimusasiakirjan teksti, 2. sopimusasiakirjan liitteet numerojärjestyksessä. Liitteet: 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjous Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Ilmajoella / 2014 / 2014 JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Myyjä xxx johtaja tj 8

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot