Perusturva / /2011 Liite 4. Yhdyshenkilö:(nimi, puh.,s-posti) Yhdyshenkilö xxx. Sähköposti, puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturva 17.11.2011 1672/06.01.01/2011 Liite 4. Yhdyshenkilö:(nimi, puh.,s-posti) Yhdyshenkilö xxx. Sähköposti, puh."

Transkriptio

1 SOPIMUS RINTASYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN TUOTTAMISESTA 1 Sopijapuolet Tilaaja Kirkkonummen kunta Perusturvan toimiala Virkatie 1 PL Kirkkonummi Yhdyshenkilö:(nimi, puh.,s-posti) Palveluntuottaja Yhdyshenkilö xxx. Sähköposti, puh. 2 Sopimuksen tausta ja sopimuksen kohde Tilaaja järjestää kirkkonummelaisten naisten rintasyöpäseulontatutkimukset (mammografiaseulonta) ajalle Syöpäseulontoja säätelee kansanterveyslaki /802 ja asetus /802. Kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 9 kohdan nojalla kunnan tulee järjestää mammografiaseulonnat. Rintasyöpäseulonta (mammografia) järjestetään Kirkkonummella (-69) vuotiaille naisille joka toinen vuosi eli naisen täyttäessä parillisia vuosia. Mammografiaohjelma laajenee tarjouspyynnön liitteenä 2 olleen aikataulun mukaan siten, että vuonna 2012 seulotaan kahdeksan ikäluokkaa ja vuonna 2013 ja 2014 yhdeksän ikäluokkaa ja 2015 kaikki 10 ikäluokkaa. Kuvattavan itsensä maksamina kutsutaan lisäksi maksuttoman seulonnan ulkopuolelle jäävät alle 69- vuotiaat, vuonna 2012 kaksi ja vuosina yksi ikäluokka, tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan aikataulun mukaisesti. Rintasyöpäseulontaan kutsuttavien määrä on vuonna 2012 yhteensä noin 1950 kpl. Kutsutuista seulontaan on viimeksi osallistunut vuosittain n. 80 % kutsutuista. Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulontatutkimus suoritetaan yleisesti hyväksyttyjä, standardoituja seulontakäytäntöjä noudattaen. 3 Palvelun sisältö Palveluntuottajan sitoutuu järjestämään rintaseulonnan kokonaispalveluna tilaajan päivätyn tarjouspyynnön ja sen liitteen 1 (kelpoisuusehdot) mukaisesti. Seulonnan hankinta sisältää rintasyöpäseulonnan järjestämistä kokonaispalveluna. Kokonaisuus sisältää tällöin mammografiaröntgenkuvan ottamisen, tutkimuksen tulkinnan ja lausunnon. Tarvittavat varmistustutkimukset ja jatkohoitoon lähettäminen sisältyvät seulonnan hintaan.

2 Palvelun tulee sisältää: kutsuttavien henkilö- ja osoitetietojen haku väestörekisteristä. kutsukirjeen lähettäminen ja postittaminen poimittujen henkilö- ja osoitetietojen perusteella. Kutsukirjeen tulee sisältää tietoa seulonnasta, seulonnan hyödyistä ja haitoista, seulonnan toteutuksesta, seulontakeskuksen osoite- ja aukiolotiedot, ehdotus yksilölliseksi ajanvaraukseksi ja tiedon, miten ja milloin ehdotettua aikaa voi vaihtaa tai peruuttaa. Mahdollisuus vaihtaa tarjottua aikaa, tulee tarjota seulontaan kutsutuille. Tarvittaessa aikoja tulee olla tarjottavissa myös virka-ajan ulkopuolella. o kutsu- ja varauskirjeiden ja liitetiedostojen tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset mammografiavastauksen lähettäminen ja postittaminen tutkitulle. Mikäli kaksoisluennassa löydös edellyttää, kutsutaan potilas varmistustutkimuksiin seulontayksikköön ja niiden jälkeen tarvittaessa ohjataan potilas hoitoon. Mahdolliset varmistustutkimukset ja hoitoon lähettäminen sisältyvät seulonnan hintaan. tutkimustulosten ja lausuntojen tallentaminen ja arkistointi. o mammografiaseulonnassa toimittajan tulee noutaa kuvattavien naisten mahdollisesti tarvittavat aiemmat seulontakuvat vertailukuviksi Kirkkonummen terveyskeskuksesta sekä palauttaa/siirtää syntyneet ja lainatut mammografiakuvat terveyskeskukseen. o toimittajan tulee arkistoida suunnitelmallisesti kuvat sopimuskauden ajan tarvittava henkilökunta, tutkimus- ja näytteenottovälineet, laitteet ja tarvikkeet sekä kirjeiden tarvike- ja postimaksut. seulontatulosten seuranta ja raportointi joukkorekisteriin rekisterin ohjeistuksen mukaisesti. seulontatulosten seuranta ja raportointi hankintayksikölle vuosittain sisältäen tiedot kutsuttujen ja osallistuneiden määrästä, tiedot testipositiivisten ja löytyneiden esiasteiden ja syöpien määristä, tiedot lisätutkimuksista ja lopullisista syöpälöydöksistä sekä muut huomioitavat asiat. 4 Kuvantamispaikan osoite ja palveluajat Kuvauksia tehdään osoitteessa/-eissa: Palveluntuottaja tuottaa palvelun sisältämiä seulontatutkimuksia ja lisätutkimuksia (varmistustutkimuksia) arkipäivinä ma to klo, perjantaisin ja aattopäivinä klo -. Palveluntuottaja voi poiketa edellä mainituista palveluajoista välisenä aikana. 5 Rekisterinpito, salassapito ja tietojen luovutus

3 Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Palveluntuottaja vastaa siitä, että potilaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat antaneet henkilökohtaisen salassapitositoumuksen. Palveluntuottaja pitää tilaajalle tuottamistaan seulontatutkimuksista erillistä seulontarekisteriä siten, että rekisteristä on saatavissa käyttöön vain tilaajan tilaamat seulonta-asiakirjat. Palveluntuottaja vastaa siitä, että potilaita koskevat asiakirjat ja tiedot on suojattu henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla. Sopimuksen päätyttyä palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle ja hänen nimeämälleen toiselle palveluntuottajalle järjestelmään tallennetun aineiston erikseen sovittavalla medialla yleisesti luettavassa muodossa. 6 Korvausvastuu Palveluntuottaja vastaa siitä, että sillä on voimassa olevat potilasvakuutus ja asianmukaiset vastuuvakuutukset. Mahdolliset palvelun yhteydessä syntyneet potilasvahingot korvataan palveluntuottajan tai tähän sopimussuhteessa olevan ammatin-/toiminnanharjoittajan potilasvakuutuksesta. Muista kolmansille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista palveluntuottaja ja tilaaja vastaavat vahingonkorvauslain mukaisesti. Reklamaatioiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin palveluntuottajan toimintamallia vastuukysymyksissä ja valitustilanteissa. 7 Laatu Palvelun tuottamisessa on täytettävä säteilylain (592/1991) ja asetuksen (1512/1991) mukaiset määräykset sekä STM:n asetusta (423/2000) säteilyn lääketieteellisestä käytöstä. Palveluntuottajalla on säteilyturvakeskuksen hyväksymä sisäinen laaduntarkkailu. Tilaaja seuraa yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sopimuksen mukaista määrää ja laatua. Palveluntuottajan röntgen- ja mammografiatoiminta on sertifioitu (SFS-EN ISO 9001:2000). 8 Hinta Palveluntuottaja veloittaa tilaajaa palvelun tuottamisesta yksikköhinnan (ilman alv) /seulontaan osallistuja, sisältäen mahdolliset varmistustutkimukset ja hoitoon ohjauksen. Hinta on kiinteä neljän (4) sopimusvuoden ajan, mutta hintaa voidaan tarkistaa perustellusta syystä ennen mahdollisen optiokauden alkamista. Mammografiatutkimus itse maksaville, seulontaikäryhmiin kuulumattomille kirkkonummelaisille; hinta (ilman alv) on.

4 Palvelu on kokonaisuudessaan arvonlisäverotonta terveyspalvelujen tuottamista. 9 Laskutus Tilaaja on siirtynyt sähköiseen laskujen käsittelyyn, jonka vuoksi laskut tulee lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina. Yhteystiedot ovat: Y-tunnus Kirkkonummen kunnan OVT- tunnus: Pankin välittäjätunnus on OKOYFIHH Verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus on (Logica) Paperilaskut toimitetaan postilokeroon: PL Helsinki Sekä verkko- että paperilaskuissa tulee lisäksi olla näkyvissä: Kirkkonummen kunta Perusturva Viite: Tyk 5311 Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa toteutuneiden seulontojen perusteella kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 21 pv netto. Tilaaja suorittaa maksun palveluntuottajan laskua vastaan, kun palvelu on hyväksytysti vastaanotettu. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 10 Sopimuksen seuranta ja purkuperusteet Tilaaja seuraa, että sovitut ikäluokat saavat kutsun määrävuosina. Laatuvaatimusten täyttymistä valvotaan jatkuvasti yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Mikäli palveluntuottaja ei kykene tuottamaan palvelua sopimuksessa sovituin tavoin, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Palveluntuottaja on sopimuksen purkautuessa korvausvelvollinen uudelleen kilpailuttamisen aiheuttamista välittömistä ylimääräisistä kustannuksista. 11 Sopimuskausi Sopimuskausi on Muut ehdot Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan palvelun kansanterveyslain (66/1972), erikoissairaanhoitolain (1062/1989) sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisesti siten, että palvelu vastaa maassamme yleisesti hyväksyttyä tasoa, millä tässä yhteydessä tarkoitetaan Säteilyturvakeskuksen ohjeita ST 3.2 ja ST 3.7 sekä soveltuvia Käypä hoito suosituksia. 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

5 Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten keskeisin yhteisin neuvotteluin. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, saatetaan erimielisyys tilaajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 14 Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Päiväys ja allekirjoitus Kirkkonummen kunta Perusturva Palveluntuottaja

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Syöpäseulontapalvelujen hankinta Julkaistu 15.5.2013 TEKIJÄT Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Ulla Saalasti-Koskinen, Terveyden ja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot