MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri"

Transkriptio

1 MUISTILISTA Oppilaitoksen arvot Miten kestävän kehityksen päämäärät näkyvät koulun arvoissa ja tehtävän määrittelyssä? Onko kestävän kehityksen arvoja kirjattu koulun toimintaajatukseen ja vuosikertomuksiin? Miten kestävän kehityksen arvojen toteutuminen opetuksessa ja toimintakulttuurissa on varmistettu? Millä keinoilla henkilöstön kiinnostusta ja sitoutumista kestävän kehityksen arvoihin on vahvistettu? Opetus Mikä on kunkin oppiaineen tehtävä kestävän kehityksen edistämisessä? Miten se näkyy opetussuunnitelmassa? Miten suunnitellaan ja toteutetaan yhteiset teemat? Millaisten sisältöjen kautta ja miten ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen lukutaito rakentuu? Miten opitaan muodostamaan visio hyvästä tulevaisuudesta? Millaisia valintoja ja toimintaa toivotun tulevaisuuden toteutuminen edellyttää? Millä tavoin opitaan oma ja muiden vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista? Miten opitaan ymmärtämään omaa kulttuuria ja eri maailmankatsomusten ilmentymiä sekä osallistumaan yhteistyön rakentamiseen? Miten toimintakulttuurin kehittäminen kytkeytyy opetukseen? Miten opiskelijat oppivat osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja? Missä he saavat kokemuksia työyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä toimimisesta ja verkostoitumista? Millaiset valmiudet opetus tuottaa eri ikäryhmille ottaa kantaa kestävän tulevaisuuden rakentamisvaihtoehtoihin? Toimintakulttuuri Miten koulun arvot konkretisoituvat arjessa? Miten pelisäännöt syntyvät ja miten niitä kehitetään? Millaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on eri henkilöstöryhmillä, vanhemmilla ja erilaisilla sidosryhmillä? Miten oppilaat ovat mukana koulun omien ympäristöystävällisten käytäntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tulosten seurannassa? Miten oppilaat ovat mukana hyvinvointia takaavien ja lisäävien rakenteiden luomisessa ja luottamuskulttuurin rakentamisessa? Miten paikalliskulttuuri näkyy opetuksessa ja toimintakulttuurissa? Miten muualta tulleiden kulttuureihin tutustutaan ja miten monikulttuurisuus ilmenee arjessa?

2 Miten pyrkimys ympäristökuormituksen vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen ilmenee ja kehittyy arkikäytännöissä? Millaisia rakenteita ja seurantatapoja on kehitetty? Miten vastuut on jaettu ja työ organisoitu? Millaista ja miten toimivaa yhteistyötä koululla ja paikallisyhteisöllä on? Miten henkilöstölle, oppilaille ja sidosryhmille tiedotetaan kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävistä käytännöistä ja saavutetuista tuloksista? Ympäristökuormituksen vähentäminen Energian kulutuksen vähentäminen Seurataanko koulukiinteistön sähkön- ja lämpöenergiankulutusta sekä niiden aiheuttamia kustannuksia? Kuka seuraa kulutusta? Miten tuloksista tiedotetaan? Onko huoneiden lämpötila säädetty suositusten mukaisesti 21 asteeseen? Onko tehty muita toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi? Onko tehty selkeät määrälliset tavoitteet energian kulutuksen vähentämiseksi? Ovatko oppilaat olleet mukana suunnittelemassa energiansäästötoimenpiteitä ja miten koko työyhteisö on motivoitu ja sitoutettu energian säästöön? Miten oppilaat ja henkilöstö on opastettu energiaa säästäviin toimintatapoihin? Onko henkilökuntaa koulutettu energian kulutuksen vähentämiseen liittyvissä asioissa? Paljonko energian säästöllä on vähennetty kasvihuonepäästöjä ja paljonko rahaa on säästynyt? Veden kulutuksen vähentäminen Mistä käyttövesi tulee? Mihin jätevesi menee puhdistettavaksi? Mihin puhdistetut jätevedet lasketaan? Paljonko vedenkäyttö maksaa? Kuka seuraa veden kulutusta? Mitkä ovat merkittävimmät vedenkulutuskohteet ja -laitteet? Onko kulutuksen vähentämiselle asetettu selkeät tavoitteet? Ovatko oppilaat olleet mukana suunnittelemassa vedensäästötoimenpiteitä ja miten koko työyhteisö on motivoitu ja sitoutettu veden säästöön? Onko laadittu ohjeistusta vedenkulutuksen vähentämiseksi? Materiaalien käyttö ja jätteet Millaisia materiaaleja, mistä ja kuinka paljon koululle tulee vuosittain/kuukausittain/viikoittain/ päivittäin? Miten materiaalien elinkaari voidaan selvittää? Miten voidaan vertailla tuotteiden ympäristömyötäisyyttä? Miten hankinnoissa voidaan päätyä tilaamaan ympäristömyötäisiä tuotteita? Kuka vastaa tarjouspyynnöistä, niiden arvioinnista ja tilauspäätöksistä ja miten asiaa käsitellään opetuksessa?

3 Miten jätteiden syntyä yritetään ehkäistä? Ovatko oppilaat olleet mukana suunnittelemassa toimenpiteitä jätteiden vähentämiseksi? Miten koko koulu motivoidaan ja sitoutetaan jätteiden synnyn ehkäisyyn? Miten hankinnoissa suositaan uudelleenkäytettävää, kierrätettävää ja huollettavaa? Miten materiaalien käyttöikää on yritetty pidentää? Onko järjestetty esimerkiksi kirjakiertoa ja urheiluvälineiden vaihtotapahtumia? Tehdäänkö kaksipuolisia monisteita? Onko asetettu selkeät tavoitteet esimerkiksi paperin kulutuksen vähentämiseksi? Onko tehty jätteidenlajitteluohjeita ja asetettu niitä näkyville? Moneenko jätejakeeseen syntyvät jätteet lajitellaan ja seurataanko syntyviä jätemääriä jätejakeittain? Mihin erilaiset jätteet päätyvät? Onko lajitteluastioita riittävästi käytettävissä kaikissa tiloissa? Kompostoidaanko koulun eloperäiset jätteet? Kuka hoitaa kompostia? Mihin syntyvä multa käytetään? Onko henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestetty koulutusta jätteiden vähentämisestä ja lajittelusta? Onko valittu jätehuollon vastuuhenkilö? Kuka laskee säästöt ja tiedottaa niistä? Liikkumisen ohjaus Onko koululla liikkumissuunnitelmaa? Onko koulumatkojen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia kartoitettu? Onko selvitys johtanut toimenpiteisiin? Ovatko vanhemmat ja liikennesuunnittelijat olleet työssä mukana? Millaisin toimenpitein koulun pihan ja lähialueen liikennemääriin on vaikutettu? Onko pyritty määrätietoisesti kävelyn ja pyöräilyn suosimiseen koulumatkoilla? Onko koulun ympäristön pyörätieverkostoa selvitetty? Onko koululla riittävästi pyörätelineitä? Onko henkilökunnan ja opiskelijoiden yksityisautoilua tai mopoilua pyritty vähentämään? Otetaanko retkien suunnittelussa huomioon kuljetusten ympäristövaikutukset? Suunnitellaanko kuljetuksia siten, että niiden määrää voitaisiin vähentää? Ruokalan toiminta Mistä ruoka tulee? Paljonko syntyy jätettä? Mihin jätteet menevät? Millaisin toimenpitein ruokajätteen määrää vähennetään? Miten oppilaat ovat mukana toimien suunnittelussa ja tulosten seurannassa? Millaiset astiat ja pakkaukset ovat käytössä? Onko tehty tavoitteita sähkön ja veden säästämiseksi keittiössä? Onko keittiön hankinnoissa pyritty valitsemaan vähän jätettä tuottavia vaihtoehtoja? Miten keittiön ja ruokalan jätelajittelu on järjestetty? Otetaanko ruokahankinnoissa huomioon ympäristövaikutukset? Suositaanko esimerkiksi luomu- tai lähiruokaa?

4 Miten ruokailu liittyy kulttuurikasvatukseen? Miten ruokailu kytketään yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden kehittämiseen? Koulurakennukseen ja pihaan liittyviä näkökohtia Miten ympäristöasiat, talous, turvallisuus, terveellisyys, kulttuuriperintö ja viihtyisyys otetaan kiinteistönhoidossa huomioon? Onko energian säästöön liittyviä kunnostustarpeita pohdittu? Onko kiinteistön turvallisuus arvioitu? Onko perehdytty vaarallisten aineiden asianmukaiseen käsittelyyn ja varastointiin? Tunnetaanko paikalliset ympäristöriskit? Miten onnettomuus- ja tulipalotilanteisiin on varauduttu ja miten niitä on harjoiteltu? Onko koulurakennuksen terveysriskit (esim. sisäilman laatu) kartoitettu? Onko koulupihan turvallisuutta ja viihtyisyyttä kartoitettu? Kuka vastaa koulupihan kehittämisestä? Onko koulupihaa kehitetty opetuskäytön tarpeisiin? Miten istutuksia hoidetaan? Onko koululla puutarhaa tai kasvihuonetta? Ketä tarvittaisiin yhteistyökumppaniksi, jos viljely halutaan aloittaa? Siivous Miten siisteyden ylläpitämiseen ja roskien määrän vähentämiseen on pyritty vaikuttamaan? Millaisia siivousmenetelmiä ja puhdistusaineita käytetään? Onko siivousta kehitetty ympäristönäkökulmasta? Kuka vastaa ympäristöasioiden huomioimisesta? Hyvinvoinnin lisääminen Miten positiivista ja aktivoivaa ilmapiiriä pidetään yllä? Miten terveyttä vaalitaan? Miten eri ryhmien vuorovaikutusta lisätään? Miten työn ja vastuiden tasainen jakaminen varmistetaan? Miten konflikteihin on varauduttu ja miten niissä toimitaan? Miten syrjäytymistä ja kiusaamista ehkäistään? Miten koulurakennuksen viihtyisyyteen ja esteettisyysnäkökohtiin panostetaan? Millaisia toiminnallisia paikkoja kouluympäristössä on ja miten niitä kehitetään? Miten koulurakennuksen historiaa ja esineistöä tuodaan osaksi nykytoimintaa? Kootaanko oppilaiden koulurakennusta ja pihaa koskevia ehdotuksia ja huomioita? Onko koulunpihan tilaa ja viihtyisyyttä kartoitettu? Ovatko oppilaat olleet mukana pihan suunnittelussa? Miten sidosryhmäyhteistyö vaikuttaa opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin?

5 Sisäinen ja ulkoinen viestintä Kuka seuraa kestävän kehityksen ohjelmassa määriteltyjen toimien toteutusta? Kuka ottaa vastaan palautetta työn aikana ilmenevistä onnistumisista / ongelmista ja välittää tietoa muille? Miten ongelmia ja ristiriitoja käsitellään? Miten työryhmien välinen tiedonkulku on organisoitu? Missä ja millä tavoin henkilökunnalle ja oppilaille kerrotaan saavutetuista tuloksista? Millaisia palautteita/palkintoja saavutetuista parannuksista annetaan? Miten vanhemmille ja ulkoisille yhteistyökumppaneille tiedotetaan työn etenemisestä? Miten ponnistelut kestävän kehityksen edistämiseksi näkyvät koulun julkisuuskuvassa? Kestävä kehitys opettajien täydennyskoulutuksessa Onko henkilöstön kestävän kehityksen osaamista kartoitettu? Mitä toimenpiteitä selvityksen pohjalta on tehty? Onko opettajille tehty kestävän kehityksen koulutustarveselvitys oman opetuksen sisältöjen ja / tai toimintakulttuurin kehittämisen näkökulmasta? Millaista kestävän kehityksen koulutusta opettajille on järjestetty? Vastasiko koulutus tarpeita? Onko osaamista kartutettu menemällä mukaan paikallisiin/alueellisiin/kansallisiin/kansainvälisiin hankkeisiin tai etsimällä kumppanuuksia eri hallinnonalojen, järjestöjen ja työelämän edustajien kanssa? Onko henkilöstön asenteita selvitetty? Mitä toimenpiteitä selvityksen pohjalta on tehty?

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opas

Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 1. Jakaannutaan 4 learning cafe ryhmään pöytien ympärille arviointi-alueittain 2. Ryhmät kirjaavat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto (tietojenkäsittelyn perustutkinto) Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnontieteiden alan (tietojenkäsittelyn perustutkinnon) opetuksen arvioinnin

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 TOIMENPIDEOHJELMA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN 7 2.2 ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN 8 2.3 VEDEN KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN

Lisätiedot

Kestävän asumisen työkalupakki. vuokrataloyhtiölle

Kestävän asumisen työkalupakki. vuokrataloyhtiölle Ville Heinilä, Hanna Lilja, Risto Saarikivi, Heidi Huvila, Minna Moritz Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiölle OHJELMATYÖ TARKISTUSLISTAT HYVÄT KÄYTÄNNÖT Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Keke mukaan kuvioihin

Keke mukaan kuvioihin Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen Keke mukaan kuvioihin Vinkkejä kestävään järjestötoimintaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin 1 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS Yleissivistävä koulutus Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot