Pyydämme vastaustanne mennessä." Kokouksessa annettu esitys: Johtotiimi keskustelee neuvotteluihin osallistumisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyydämme vastaustanne 30.10.2009 mennessä." Kokouksessa annettu esitys: Johtotiimi keskustelee neuvotteluihin osallistumisesta."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi / aiesopimukset / KPK THH / KPK ICT Oy Khall 257 Kuntayhtymän johtotiimi Sitran kirje "Sitra on alkuvuoden aikana tehnyt yhdessä yli 20 kaupungin, kunnan, kuntayhty män, Kun taliiton ja valtion kanssa liiketoimintasuunnitelmat kahta palvelukeskus ta varten. Perustettavien valtakunnallisten palvelukeskusten tarkoituksena on tuottaa palve luja kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnolle ja talous- ja henkilöstö toiminnoille. ICT-palvelukeskus mahdollistaa kunnan tarjoa mien palvelujen laadun paran tamisen hilliten kustannusten nousua. Ta voitteena on tukea prosessien ja tietojär jestelmien uudistamista mahdollis taen uusia palveluja erityisesti säh köisen asioinnin näkökulmasta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuk sen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta mukaan lukien johdon raportointipalvelut. Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosentti sesti kuntien omistuksessa. Pal velukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaatio valtiovarainministe riön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhditta misohjelman (SADe -ohjelma) kanssa. Pyydämme kuntanne kannanottoa osallistumisesta liitteenä olevine liiketoiminta suunnitel mien pohjalta käytäviin neuvotteluihin, joiden aikana selvitetään valta kunnallisten yhtiö muotoisten palveluketjujen muodostamisen yksityiskohdat. Neu vottelujakson pi tuudeksi on arvioitu kuusi kuukautta, ja sen tuloksena on kunta kohtainen esitys. Pyydämme vastaustanne mennessä." Esitys:Annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu esitys: Johtotiimi keskustelee neuvotteluihin osallistumisesta. Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että neu votteluihin osallistutaan. StkHall Sitran esitys neuvottelusitoumuksista on seuraava: Neuvottelusitoumus Talous- ja henkilöstöhallinto 1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama Talous- ja henkilöstöhallinnon - palvelukeskus. Mahdollisesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yh teisenä talous ja henkilöstöhallinnon palvelutuot-

2 tajan ja kehittäjänä. Neuvottelun lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma. 2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan Ta lous- ja henkilöstöhallinto - palvelukeskuksen perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kau pungille / kunnalle oikeuksia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laa dittavilla sopimuksilla mahdollisesti sovitaan. Neuvottelusitoumus ICT 1) kaupunki / kunta on päättänyt osallistua neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on perustaa osakeyhtiömuotoinen kuntien omistama ICT- palvelukeskus. Mahdolli sesti perustettavan yhtiön tehtävän olisi toimia kuntien yhteisenä tietotekniikan ke hittäjänä ja integraattorina. Neuvottelujen lähtökohtana on kuntien yhdessä Sitran kanssa laatima liiketoimintasuunnitelma. 2) kaupunki / kunta ilmoittaa sitoutuvansa neuvottelemaan osallistumisestaan ICT -palvelukeskus Oy:n perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palvelujen käyttäjänä. Neuvottelu on valmistelua, eikä aiheuta kaupungille / kunnalle oikeuk sia eikä velvollisuuksia ennen kuin asiasta erikseen laadittavilla sopimuksilla mah dollisesti sovitaan. Sitran esitys on käsittelyssä Iin kunnanhal lituksessa esityksellä, että "Iin kunta osaltaan päättää, et tä Oulunkaa ren kuntayhtymän kuntapalvelutoimisto läh tee mukaan selvitykseen." Muiden kuntien päätöstilanne ei ole tiedossa esitys lis taa lähetettäessä. Sitralle on sähköpostiste ilmoitettu, että Oulunkaaren seutukunnan kannanotto lä hetetään päätöksen jälkeen ja se sopi Sitralle. Oulunkaaren seutukunnan seudullinen kuntapalvelutoimisto käynnistyi teh dyn lii ke toimintasuunnitelman mukaisesti. Sitran esittämissä liiketoimintasuun nitel mis sa on sa mo ja periaatteita kuin Oulunkaaren kuntapalvelutoi mis tos sa. Ydin ky sy mys esi te tys sä Sitran mallissa on, miten pal velu ver kos to sijoittuu Poh jois-suo men alueella myös maaseudulle ja rekrytoi alueen henkilöstöä. Oulun kaaren kuntayhtymän on hyvä olla mukana henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ICT-palvelujen valtakunnallisessa kehittämisessä ja tarvittaessa uudelleen organi soinnissa. Esityslistan liitteenä on otteita liiketoimintasuunnitelmista. Lisämateriaalia Sitran sivuilta Esitys: Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän neu votteluihin osallis tumisen johtotiimin lin jauk sen mu kai sesti. Seu tu halli tus val tuut taa kuntayhtymän johtajan ja hallintojoh tajan osallistumaan neuvot teluihin. Lopulliset pää tökset mahdollisesta yhteistyötä tehdään neu vot te lu jen jälkeen erikseen. YhtHall Johtotiimi

3 Sitra on joulukuusta 2009 alkaen valmistellut yhteistyössä 157 kunnan, 27 kunta yhtymän, valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa kuntien ICTsekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista. Sitra ehdottaa käytyjen neuvottelujen ja tarkennettujen liiketoimintasuunnitelmien pohjalta kuntasektorin toimijoille kahden valtakunnallisen palvelukeskuksen perus tamista, jotka ovat sataprosenttisesti kuntien ja kuntayhtymien omistamia osake yhtiöitä. Nämä perustettavat osakeyhtiöt toimivat inhouse-periaatteella. Kuntien palvelukeskusten keskeisenä tavoitteena on tehostaa kuntien palveluprosesseja. Kuntayhtymä voi tehdä päätöksen osallistumisesta kumpaankin perustettavaan palvelukeskukseen erikseen. Aiesopimuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus on Helsingissä, jonka jälkeen aiesopimuksiin voi liittyä allekirjoitetulla liittymissopimuksilla mennessä. Varsinaiset yhtiöiden perustamisasiakirjat on suunniteltu allekirjoitetta van Helsingissä. Liitteet: KPK ICT etenemissuunnitelma KPK THH etenemissuunnitelma Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ict Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/thh KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liittei neen KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liittei neen KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 esi tys (tiivistelmä) Hallintotiimi on käsitellyt esityksiä kokouksessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategiatoimikunnan seminaaris sa on asiasta esittely. Yhtymähallituksen kokoukseen Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paa vola tulevat esittelemään asiaa. Johtotiimi keskustelee palvelukeskusten pe rustamisesta ja vaikutuksista Oulun kaaren jäsenkunnille ja kuntayhtymälle ja linjaa jatkotoimenpiteet. Oulunkaari on mukana ainakin ICT:n aiesopimuksessa. THH:n osalta odotetaan sai raanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kantaa. Asia esitellään ja se on päätöksen teossa Yhtymähallitus Liitteet: 1. KPK ICT etenemissuunnitelma 2. KPK THH etenemissuunnitelma 3. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/ict 4. Aiesopimus ja yhtiöjärjestys/thh 5. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 liittei neen

4 6. KPK ICT liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) 7. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 liittei neen 8. KPK THH liiketoimintasuunnitelma 2.0 esitys (tiivistelmä) Sitran Ilari Heikkilä ja KPMG:n Ulla Paa-vola tulevat kokoukseen esittelemään asiaa. Yhtymähallitus keskustelee esittelyjen perus teella KPK ICT ja KPK THH-palvelu keskusten aiesopi mukseen mukaan lähtemisestä ja päättää asiasta seu raavassa yhtymähallituksen kokouk sessa. Yhtymähallitus suhtautuu myönteisesti sekä KPK ICT- ja KPK THH palvelukes kusten aiesopimuksiin. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana paikalla oli Pekka Kantola, projekti päällikkö Sitrasta. Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Anu Kosonen saapui kokoukseen tämän asian kä sit te lyn ai kana klo YhtHall Aiesopimuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat kunnat: Hämeenlinna Lappeenranta Lieto Liminka Kotka Kouvola Kuusamo Masku Mikkeli Naantali Nousiainen Oulu Pukkila Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä Raisio Ranua Taivassalo Vaasa Valtakunnallisen Sitra selvityksen lisäksi on Sitran avustukselle tehty Oulun kau pungin ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöhallinnon selityksen. Oulun kaupunki kä sittelee selvitystä ja PPSHP Yhtymähallitus päättää, että 1. Oulunkaaren kuntayhtymä hyväksyy KPK ICT Oy:n aiesopimuksen liitty mis sopimuksen ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan liitty missopi muksen.

5 2. Varsinainen KPK ICT Oy:n osakkaaksi liittymispäätös tuodaan yhtymähal li tuksen päätettäväksi kun osakkuuden ehdot ovat selvillä 3. KPK THH Oy:n aiesopimuksen liittymissopimukseen mukaan lähtemiseen otetaan kantaa jälkeen. 4. Liittyminen mahdolliseksi omistajaksi ja pal veluiden käyttäjäksi valmistel laan yh teistoi min nassa henkilöstön kanssa. YhtHall Johtotiimi Esityslistan liitteenä on Sitran valmistelukomitean kokouksen esityslis tamateriaalia. Oulun kaupunginhallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty mähallituksen esitykset on seuraava - etteivät jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - jatkavat alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämis tä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja mahdollisesti muiden jul kisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henki lös töhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. Johtotiimi linjaa yhtymähallitukselle KPK THH Oy:n aiesopimukseen liittymissopi mukseen mukaan lähtemisestä. Oulunkaaren kuntayhtymä ei lähde mukaan KPK THH aiesopimuk sen liittymis sopi mukseen. Oulunkaari jää odottamaan KPK THH ratkaisussa Oulun kaupungin ja Poh jois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksiä ja jatkossa tarvit taessa selvittää yhteistyömahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhtei sen palvelukeskuksen kanssa. Todettiin, että Pudasjärven osalta ei ole erillistä päätöstä vaan se on osa Oulun kaaren päätöstä. Yhtymähallitus Oulunkaaren kuntayhtymä ei lähde mukaan KPK THH aiesopimuk-sen liitty mis-so pi-mukseen. Oulunkaari jää odottamaan KPK THH ratkaisussa Oulun kaupungin ja Poh-jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksiä ja jatkossa tar vit-taessa selvittää yhteistyömahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja

6 kaupungin yh tei-sen palvelukeskuksen kanssa. YhtHall Johtotiimi Sitralta on tullut materiaalia valmistelutoimikunnan kokoukseen. Val mistelukomitea on aiemmin perustanut seuraavat työryhmät asioita valmistele maan: 1. Toimitusjohtajan valinnan valmistelu 2. Henkilöstö 3. THH palvelut ja organisaatio 4. ICT palvelut ja organisaatio Valmistelutoimikuntaan ja työryhmiin voi vielä ilmoittautua. Yhtiöt on tarkoitus perustaa klo 15 Kuntamarkkinoiden yhteydessä Kuntatalolla. Esityslistan liitteenä on valmistelutoimikunnan asialista ja tämän hetki nen valmistelutoimikunnan ja työryhmien kokoonpanot sekä valmistelukomitean ja työryhmien aikataulut. Johtotiimi käy keskustelun valmistelutoimikuntaan ja työryhmiin ilmoittautumises ta ja linjaa jatkotoimenpiteet. Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus Esitetään Sitralle, että valmistelukomiteaan nimetään kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo ja ICT-palvelut ja organisaatio-työryhmään tietopalvelupäällikkö Matti Mate ro. Johtotiimi Sitran lähettämät KPK ICT OY:n perustamisasiakirjaluonnokset ovat esityslistan liit tee nä. Projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta tulee esittelemään yhtiötä hal litukseen. Johtotiimi käy keskustelun perustamisasiakirjojen pohjalta ja linjaa jatkotoimen pi teet. Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. Yhtymähallitus Sitran lähettämät KPK ICT OY:n perustamisasiakirjaluonnokset ovat esi-

7 tyslistan liit tee nä. Projektipäällikkö Ilari Heikkinen Sitrasta tulee esittelemään yhtiötä yhty mähallitukseen. Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja linjaa jatkotoimenpi teet. Kokouksessa annettu muutetu esitys (kyj): Yhtymähallitus lähettää KPK ICT:n osakkaksi liittymisen myönteisenä kuntien kä sitte lyyn. Liitemateriaali tutustuttavana ennen kokousta hallinto-osastolla ja kokouksessa. Päätösehdotus (kj): Iin kunta suostuu siihen, että Oulunkaaren kuntayhtymä lähtee mukaan KPK ICT-hankkeeseen edellytyksellä, että myös Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiiiri on mukana. Muutettu päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iin kunta ja Oulunkaaren kuntayhtymä lähtevät mukaan KPK ICT Oy:öön ja Iin kunta haluaa, että myös Pohjois-Poh jan maan Sairaanhoitopiiri on mukana. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus merkata asukasluvun mukaisen määrän osakkeita 1 /asukas. Asiantuntijana kuultiin Sitran KPK ICT:n vanhempi neuvonantaja Ilari Heikkistä.

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38

Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 Perusturvakuntayhtymä Akseli PÖYTÄKIRJA 4/2010 38 OHJAUSRYHMÄ 06.05.2010 AIKA 06.05.2010 klo 17:00-19:40 PAIKKA Nousiaisten kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelma

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416 28.09.2010 ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 419 193 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 420 194 Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 09.02.2015 Kunnan Taitoa Oy; talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta Maakuntahallitus I 138 14.06.2010 Maakuntahallitus I 196 27.09.2010 Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta 845/10/101/2009 MH 138 Sitra 7.6.2010: Ehdotus etenemisestä Kainuun

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2013 748 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 02.12.2013 klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjänä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 136 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 17.06.2015 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot