Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 122 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 35 19.05.2014. Keskeneräiset valtuustoaloitteet"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskeneräiset valtuustoaloitteet KH Hallintosäännön 65 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Valtuustoaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi, ovat seuraavat: 1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite "Uusien työ paikkojen synnyttäminen Ää nekoskelle Yrityskylä-toimintamallillla", kaupunginvaltuusto ( 28) Kaupunginhallitus on käsitellyt Ääneseudun Kehitys Oy:n lausunto a , 233, jol loin asia on päätetty palauttaa lisäval miste luun. Ääneseudun Kehitys Oy on antanut valtuustoaloitteesta uu den lau sun non: "Kaupunginhallitus on esittänyt Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa mahdollisuuden ai kaansaada alueelle seudullinen tiimiakatemia -toi min ta malli, jos sa opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä to teut taisivat ta voit teellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toi minta mal leja ja uu sia yri tyksiä. Tämä asia on palautettu lisävalmis teluun. Aiheen osalta Ääneseudun Kehitys Oy:n edellinen toimitusjohtaja Jouko Va ris on ol lut yh tey des sä POKE:n aikuiskoulutusjohtajaan alku vuo desta 2013, jol loin asian eteen päin vien tiä on siir retty POKE:n tehtäväksi. Yri tysky lään ja op pilai tosyh teistyö hön yrittä jyy den li säämi seksi liit tyen on ta paami nen lähi aika na POKE:n eri toimijoiden ja Ke hitys yh tiön vä lillä. Ei-poliittisessa ke hitysryh mäs sä on osuus kuntatoi mintaa käyty läpi ja tar koi tus on ja kaa tietoa edelleen sen mahdolli suuksista ke vään ai ka na.

2 Eräs aiheeseen liit tyvä selvi tettä vä toi menpide on yri tysläh töi nen hanke. Kolme yrittäjänaista kertoi vat il mes ty nees sä Kes ki suoma lai sessa yri tys läh töi sestä työllistämisen/osaamisen kehittämismallista ni mel tä Ke hi tysra tas. Tä män mal lin pilotoin nin kautta on mah dollista löy tää jo olemas sa ole ville yri tyksille jatka ja tai pe rustaa oma yritys esim. osuuskun tamal lilla. Tätä mallia voi kokeil la eri työttömyysryh miin esim. nuori sotyöt tö miin. Malli vaatii kuiten kin voimakkaan asia kas ohjauksen TE-toi mis tosta, yrittäjien/yritysten ha lun lähteä mukaan se kä yhteis työtä eri toi mijoi den välillä. Hankkeeseen osallistuisivat TE:n li säk si kau pungin työlli syyspalvelu ja eri kou lutus ta hot mm. PO KE (am matilli nen osaami nen, yrittäjyys koulutus) ja yrit täjä naiset (spar raus). Tä hän hankkee seen mahdolli sesta osal listu mi sesta päättää kaupun ki." Edellä mainittu valtuustoaloite tuodaan kaupunginhallituksen kä sit telyyn ku lu van vuo den ai ka na. 2. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite "Nuorisotakuun toteu tuminen Äänekoskella", kaupunginvaltuusto , 39 Aloitteesta on pyydetty kasvun ja oppimisen lautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Perusturvalautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta seuraavasti: "Nuorisotakuulla tarkoitetaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastaval mistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpajatai kuntou tuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttö mäksi jou tumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy myös koulutustakuu: Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutus paikka lukiois sa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuk sessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. sekä nuorten aikuisten osaamisohjelma : Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulu tutusta olevil le alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden am matilli sen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelmassa voi suorit taa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatilli sen perustutkinnon. Koulutuk sen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopi muksena.

3 Ajokortti työelämään -koulutus on 4H-järjestön tarjoama toiminnallinen ja osallistava, jonka tarkoituksena on aktivoida nuo ria työnhakuun. Koulutus (8 h) voidaan toteuttaa yhden päivän aika na tai jaettuna useammalle päivälle. Suositeltu ryhmäkoko on henkilöä. Osallistujat saavat Ajokortti työelämään -oppaan, työ elämäajokortin ja todistuksen suoritetusta kurssista. Kouluts on maksullinen (n. 30 /osallistuja ). Ajokortti työelämään koulutuksen kohderyhmä on yli 13-vuotiaat nuoret, jotka haluavat tietoa työn hausta ja työelämästä. Perusturvan työelämään kuntoutumisen palveluissa kohderyhmä ovat pääsääntöisesti peruskoulun päättäneet nuoret. Näille yli 16-vuotiaille on valmennusta ja koulutusta mm. seuraa vasti: Äänekoskella Te-hallinto järjestää edelleenkin työnha kuvalmennuksia, joita kohdennetaan erikseen nuorille työttömille työnhakijoil le 10 pv. mittaisina. Lisäksi on korttikoulutukset (työtur vallisuus, tulityö, hygienia, anniskelu). Henkilöille, jotka tarvitsevat em. vahvempaa ja pidempikestoista ryhmävalmennusta Te-toimisto järjestää Uravalmennuksia. Tänä vuonna aloittaa 2 ryhmää. Te-toi miston Työhönvalmennuspalvelu on myös käynnistymässä. Typin asiakkaat saavat moniammatillista ohjausta ja neuvontaa kaupungin ja Te-toimiston yhteistyönä. Työpajan perustehtävään kuuluu varsinaisen työn ohel la opettaa työelämän perussääntöjä. Työpaja antaa ohjausta ja val mennusta työnhakuun asiakkailleen.työpajalla valmistetaan yksilö tuen lisäksi kirjallista työnhakupakettia asiakkaille. Nuorisotoimessa etsivän nuorisotyön kautta toteutetaan yksilökohtaista ohjausta. Etsivien nuorisotyöntekijä on joka viikko Keskuskoululla ja Telakkakadun koululla yhden päivän viikossa. Myös Pokella on etsivä yhden päivän viikossa. Ville Härtsiän mukaan perusopetuksessa on ostettu 4H:n Ajokortti työelämään koulutus Koulunmäen koululla kerhotoi mintana ja kohderyhmänä ovat olleet 9. luokkalaiset." Kokouksessaan perusturvalautakunta totesi, että nuo ri sota kuun koh de ryh mäl le vuo tiaat ja alle 30-vuotiaat työelä mäval miuk sien vah vista mi seen vastataan edellä kuvatuilla työtavoil la ja että Ajo kortti työelä mään -koulutus näyttäisi parhaiten sovel tuvan perus kou lu ikäisten valmen nukseen ja on siten kasvun- ja ope tuksen toi mi alan tehtäviä. Vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen on antanut seuraa-

4 vansisältöisen lausunnon: "Aloitteen toimenpiteet keskittyvät pääosin perusturva- ja kasvun ja oppimisen lautakunnille. Vapaa-aikalautakunta voi osoittaa omalta hallinnonalaltaan nuorille harjoittelu-, työllistämistuki- ja työkokeilupaikkoja resurssien puitteissa, varsinaisen lausunnon aloitteesta lautakunta antaa " Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee valtuustoaloitetta kokouksessaan Sirpa Martinsin ym. (yhteensä 34 valtuutettua) allekirjoittama val tuus to aloite "Kansalaisjärjestöjen yhteispalvelupisteen perustami nen Ää nekos kelle", kaupunginvaltuusto , 49 Valtuustoaloitteesta saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti ko kouk ses saan , 154, pe rus taa työryhmän, jon ka koolle kut sujak si ja pu heenjohta jaksi ni met tiin va paa-aikajohtaja Markku Auvi nen. Työ ryh män tehtä väksi annet tiin valmistella RAY:lle / ELY:l le ra hoi tusha ke mus kansa laisjär jestö jen yhteispalvelupisteen perus tami ses ta. Vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen on antanut seuraavansisältöisen lausunnon: "Aloitteen käsittely on kesken ja vapaa-aikajohtaja selvittää vielä ulkopuolisen rahoituksen saantia esim. AVI:lta ja Keski-Suomen liitolta. Vaikeutena on ollut löytää hankkeelle selkeä toimintamalli, koska Äänekoskella on jo nyt menossa monia hankkeita, jotka tukevat tehtyä aloitetta. Perustettu työryhmä on kokoontunut ja tuolloin todettiin, että aikataulu RAY:n hakemuksen tekemiselle on liian nopea ko. hankkeelle, eikä tuolloin ollut tiedossa mitään yhteisöä, joka ottaisi hankkeen vetovastuun. Tuolloin todettiin, että aloitteessa mainittuja asioita tukevat jo nyt mm. kesätöiden järjestäminen, nuorisopalveluiden hakemus "yksi ovi ilman kynnystä", työpajan toiminnot, teatterin RAY-hakemus ja ko ko kaupungin järjestötoiminta. Lisäksi muutamilla urheiluseuroilla on meneillään OPM:n tukemat hankkeet, jotka tukevat aloitteen ta voitteita. Kansalaisjärjestöjen osallistumista kunnan toimintoihin li sää myös kaupungin arjen tuen käynnistämä toiminta, jolla on tar koitus saada järjestöt mukaan tuottamaan erilaisia toimintoja arjen tuen asiakkaille. Vapaa-aikapalvelut selvittää tänä vuonna kansalaisjärjestöjen toiveita ja ta voit tei ta järjestämäl lä kes kus te luti lai suuksia eri järjestöille ja

5 avoimia tilaisuuksia kai kil le kun ta laisil le. Vapaa-aikatoimi selvittää parhaillaan Viisari-hankkeen yhteydessä voitaisiinko sen hankeen rahoituksen toimesta perustaa "kyläasiamies"-projekti. Tässä yhteydessä kannattaa selvittää voisiko ko. projekti palvella myös laajasti kaikkia Äänekoskelaisia kansalaisjärjestöjä." 4. Äänekosken Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuusto aloite "Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella", kaupunginvaltuusto , 71 Kaupunginhallitus on , 104, merkinnyt aloitteesta saa dut lau sun not tie dok si ja päättänyt, että ne tulee ottaa huo mi oon työl listä mis pal ve lu jen ke hit tä mis työs sä. Kaupunginhallitus tote si, et tä kaupun gin val tuuston te ke mäs sä pää tök ses sä on huo mioitu hyvin niitä toimen pide-ehdo tuk sia, joi ta aloit tee seen sisäl tyi ja päättänyt esittää kau punginvaltuustolle, että se toteaa valtuus to aloitteen lop puun käsitellyksi. 5. Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite "Suomalaisen lähiruu an ja kotimaisen työn puolesta kaupungin hankinnoissa", kau pun ginvaltuusto , 406 Valtuustoaloitteesta on saa tu pyy de tyt lau sun not ja kaupun gin hal litus käsittelee asiaa kokouksessaan Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite "Äänekosken kaupun gin johtavat viranhaltijat kaupunginjohtajan johdolla lähtevät hake maan Äänekoskea uudella 7-vuotisella EU:n rakennerahastokaudel la korkeamman investointien yritystukitason alueeksi" Kaupunginhallitus on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan , ja päättänyt pyytää siitä Ääneseudun Kehitys Oy:n lausunnon. 7. Vasemmistoliiton valtuustoaloite "Viranhaltijapäätökset julkisiksi", kaupunginvaltuusto , 9 Kaupunginhallitus on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan ja päättänyt pyytää siitä keskushallinnon lausunnon. 8. Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite "Vuokra-asunto järjestyy Äänekoskelle rakentaville", kaupunginval tuusto , 27

6 Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokoukses saan Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu toimistosihteeri Tuula Ruuska, puh ) Kaupunginhallitus saattaa edellä esitetyt keskeneräiset valtuustoaloitteet kaupunginval tuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin KVALT 35 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin