Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO... 3 PALVELUT... 4 KOKOELMAT... 8 KEHITTÄMINEN HENKILÖKUNTA TALOUS LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA Toimintakertomuksen tilastotietojen lähteenä on käytetty Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaa.

3 3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO Oulun yliopiston kirjasto aloitti toimintansa vuonna Vuonna 2010 vahvistetun yliopiston uuden johtosäännön mukaan kirjasto on yliopiston erillinen laitos, jota johtaa ylikirjastonhoitaja. Hänen tehtävänään on mm. johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen toimintaa sekä vastata tuloksellisuudesta johtokunnalle ja rehtorille. Oulun yliopiston kirjasto on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhdessä tiedeyhteisön kanssa yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjasto tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja tietopalvelut osana yliopiston oppimiskeskusverkostoa. Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa. Kirjaston keskeiset tavoitteet: - Yliopistolla on käytössään kansainvälisesti korkealaatuiset tietoresurssit. - Tiedeyhteisö käyttää kirjaston asiantuntijuutta ja palveluja tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. - Kirjasto kehittää asiantuntijuuttaan kirjastoalan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Taulukko 1. Tunnuslukuja Tunnuslukuja Yliopiston opiskelijoita Yliopiston henkilökuntaa Aktiivisia lainaajia Kirjastokäyntejä Lainoja Avatut elektroniset artikkelit WWW-sivulatausten määrä Tiedonhankinnan opetus (tunteja) Tiedonhankinnan opetukseen osallistuneet

4 4 PALVELUT 1 Asiakastyytyväisyys Valtakunnallinen kirjastojen käyttäjäkysely toteutettiin vuonna Oulun yliopiston kirjaston osalta palveluihin oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä. Suurimmaksi heikkoudeksi palautteessa tuli esille painetun aineiston riittämättömyys ja ajantasaisuus sekä yleensäkin tarvittavan aineiston riittämättömyys. Negatiivista palautetta saatiin myös e-aineistojen löytyvyydestä. Kirjastossa on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. 2 Palvelusopimuskäytäntö tiedekuntien kanssa ja kiltatapaamiset Vuonna 2008 tiedekuntien kanssa aloitettua palvelusopimuskäytäntöä jatkettiin. Tapaamisissa keskustellaan tiedekuntien johdon kanssa kirjaston tarjoamien palveluiden relevanttiudesta, toimivuudesta, käytännöistä ja mahdollisista uusista tarpeista. Toimintavuonna järjestettiin myös kiltatapaamisia mm. lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa. 3 Lainaaminen ja kirjastokäynnit Sekä kotilainojen että muille kirjastoille annettujen kaukolainojen määrä on vähentynyt jo usean vuoden ajan. Lukusalilainojen määrä puolestaan on edellisvuodesta yli kaksinkertaistunut. Muutokset johtuvat uusista tiukentuneista kotilainauskäytännöistä vapaakappaleaineistojen suhteen. Ouluun saatujen kaukolainojen määrä säilyi lähes ennallaan. Kirjastokäyntien kokonaismäärä (noin ) pysyi lähes edellisvuoden tasolla (taulukko 3). Yliopistokirjastojen keskiarvoon verrattuna Oulun yliopiston kirjaston lainamäärä (98,8) yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita (kohdeväestö) kohti oli huomattavasti suurempi. Myös kirjastossa käyntien määrä/kohdeväestö (45,5) ylitti valtakunnallisen keskiarvon (liite). Elektronisen aineistojen, erityisesti kausijulkaisujen käyttö kasvoi edelleen. Kasvua oli lähes 10, ja katsottujen dokumenttien määrä ylitti reilusti rajan (taulukot 1 ja 3). Elektronisten kirjojen määrä kasvoi noin 8 000:lla, mikä on huomattavan paljon edellisvuoden kasvuun verrattuna. Elektronisten kirjojen lukulaitteita ei vielä hankittu, vaan odotetaan kehittyneempiä ja kaikkien kustantajien aineistoihin soveltuvien lukulaitteiden tuloa markkinoille.

5 5 Taulukko 2. Kirjaston käyttäjät vuosina Muutos Yliopiston opiskelijat ,1 Yliopiston henkilökunta ,3 Aktiiviset lainaajat, joista ,2 - opiskelijat ja henkilökunta ,5 -muut (OY:n ulkopuoliset) ,3 -kaukopalveluasiakkaat ,8 Taulukko 3. Kirjastokäynnit ja kokoelmien käyttö vuosina Muutos Kirjastokäynnit ,7 Kirjaston www-sivujen sivulatausten määrä ,0 Lainat ,5 -joiden lisäksi lukusalilainat ,1 Kaukolainat, joista ,7 -saadut kaukolainat ,8 -annetut kaukolainat ,2 Tiedonhakujen määrä OULA-tietokannasta Avatut elektroniset artikkelit , ,7 4 Relais-kaukopalvelupilotointi Kirjastojen välisen kaukopalvelutyön hallinnoinnin kehittämiseksi Kansalliskirjasto käynnisti Relaiskaukopalveluohjelman käyttöönottoon tähtäävän projektin. Muut projektissa mukana olevat kirjastot olivat Varastokirjasto, Aalto yliopiston kirjasto ja Lapin yliopiston kirjasto. Projektin koordinointi oli Kansalliskirjastolla. Pilotti sai jatkoaikaa keväälle 2011.

6 6 5 Tiedonhankinnan opetus ja tietopalvelu Kirjaston tiedonhankinnan opetukseen osallistuneiden määrä kasvoi huomattavasti (noin 19 ), annettujen opetustuntien määrä sen sijaan säilyi lähes ennallaan (taulukko 4). Huomattavaa vähennystä on tapahtunut tiedonhaun toimeksiantojen määrässä, mikä kertonee siitä, että tiedonhankinnan opetus on antanut taitoja omatoimiseen tiedonhakuun (taulukko 4). Taulukko 4. Tiedonhankinnan opetus ja tiedonhaun toimeksiannot vuosina Muutos Osanottajamäärä ,1 Annettu opetus (tunteja) ,4 Tiedonhaun toimeksiannot ,9 6 Oulun yliopisto tutkii -tietokanta Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan lisättiin uuden julkaisun viitetiedot, joista opinnäytteitä oli Tietokannan mukaan vuonna 2010 Oulun yliopiston henkilökunnan julkaisuista (yhteensä 3 490) noin 45 oli tieteellisiä lehtiartikkeleita ja noin 22 on tieteellisiä kokoomateos- tai kokousartikkeleita. Loput olivat abstrakteja ja muita julkaisuja. 7 Julkaisupalvelut Kirjasto vastaa Oulun yliopiston väitöskirjasarjan Acta Universitatis Ouluensis kirjojen julkaisemisesta painettuna ja elektronisena sekä siihen liittyvästä jatko-opiskelijoiden neuvonnasta. Lisäksi kirjasto vastaa Oulun yliopiston oppimateriaalia ja Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja -sarjojen toimittamisesta. Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjassa ilmestyi 113 väitöskirjaa. Lukumäärä on säilynyt lähes samansuuruisena vuodesta 2006 lähtien (taulukko 5). Tutkijoille ja jatko-opiskelijoille annettiin koulutusta Acta-sarjassa julkaisemiseen. Koulutukseen osallistui 130 henkilöä. Myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijat kävivät tutustumassa kirjaston julkaisupalveluihin. Julkaisupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely aloitettiin syksyllä 2009 ja julkaisutoimikunta kävi loppuvuodesta 2010 läpi yhteenvedon asiakaspalautteesta. Palautteen mukaan Acta-sarjassa julkaisevat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Ohjeisiin tehtiin palautteen pohjalta joitakin tarkennuksia. Kirjapainolle välitettiin sitä koskeva palaute. Julkaisutoimikunnassa myös uudistettiin sarjatoimittajien toimintaohje. Julkaisupalveluihin tulevien, e-julkaisemista koskevien palvelupyyntöjen hallinnointia ja sisäistä tiedonkulkua hoidettiin ServiceDesk-toiminnolla.

7 7 Julkaisutietokanta Jultika uusittiin. Uutta Jultikaa rakennettiin käyttäen aikaisemmin testattuja ja valittuja ohjelmistoja (Fedora Commons, VuFind ja Orbeon Forms) ja järjestelmään mm. siirrettiin julkaisu- ja laitostietoja. Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2010 lopussa. 8 Ulkoinen viestintä Viestintätiimi laati ulkoisen viestinnän suunnitelman. Tiimin esityksestä esimiesten tehtäviin kirjataan selkeästi viestintä- ja tiedotusvastuu ja tiimi tekee esimiehiä varten valmiin rungon vuosittaisen viestintäsuunnitelman tekoa varten. Kirjastossa on viime vuosina panostettu etenkin ulkoiseen viestintään ja sosiaalisen median käyttöön viestinnän välineenä. Tähän liittyen kirjastossa aloitettiin joulukuun alussa chat-kokeilu. Palvelua tarjottiin kaksi tuntia arkipäivisin. Analyysiä varten viestinvaihto tallennettiin. Kokeilu jatkui myös vuodenvaihteen jälkeen. Viestintätiimin sosiaalisen median ryhmä piti tietoiskuja kirjaston henkilökunnalle sosiaalisen median mahdollisuuksista ja käytöstä myös kirjaston sisällä. Kirjaston Facebookiin pyrittiin saamaan lisää väkeä mainoskampanjalla.

8 8 KOKOELMAT 1 Kirjojen hankinta Painettujen monografioiden (mukana ovat myös kurssikirjat) hankintaan käytetty rahamäärä kasvoi noin 21, mikä johtui sekä kirjaston että laitosten panostuksen lisääntymisestä. Erityisesti verkkokirjojen määrä kasvoi. Kurssikirjoista hankitaan aina myös elektroninen versio, kun se on saatavissa (taulukko 5). Valtakunnallisessa vertailussa Oulun yliopiston kirjahankintamäärä suhteutettuna kehysorganisaation henkilömäärään on noussut kansallisen keskiarvon tasolle (liite). 2 Lehtien hankinta Elektronisten aineiston (suurin osa e-lehtipaketteja) hankintaan käytettiin noin 11 enemmän rahaa kuin vuonna 2009 (taulukko 6). Elektronisten kausijulkaisuiden määrä / yliopiston henkilökunta ja opiskelijat oli Oulussa hiukan pienempi kuin yliopistokirjastoissa keskimäärin (liite). Painettujen kausijulkaisujen tilausmäärä pienenee vähitellen (taulukko 5). Toimintavuonna lopetettiin 106 painetun lehden tilaus. 3 Kokoelmien karsinnat Päällekkäisiä ja vanhentuneita kokoelmia poistettiin edelleen huomattavassa määrin, yhteensä noin nidettä kirjoja ja yli vuosikertaa lehtiä. Myös uusi vapaakappalelaki teki mahdolliseksi joidenkin aineistotyyppien poistamisen. Niinpä mainoksia, esitteitä, julisteita yms. voitiin poistaa kirjaston varastokokoelmista, jolloin varastotilaa vapautui muulle aineistolle ja kirjasto pystyi kokonaan luopumaan etävarastosta. Toimintansa 2013 lopettavan Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kokoelmien karsiminen ja siirtäminen Tiedekirjasto Pegasukseen aloitettiin. 4 Lahjoitukset Kirjasto sai lahjoituksia viideltä eri henkilöltä tai yhteisöltä. Merkittävimpiä olivat Tornion Lapin Kullan kirjastosta saadut sidotut kotimaisten lehtien vuosikerrat ja rovasti Arvi Seppäsen perikunnan lahjoittamat harvinaiskirjat.

9 9 Taulukko 5. Kirjaston kokoelmat vuosina Painetut kokoelmat yhteensä (monografiat ja kausijulkaisut; säilytysyksikköinä) Ostetut painetut monografiat (nidettä) Ostetut verkkokirjat (ml e- kirjapaketit) Ostetut painetut kausijulkaisut (nimekettä) Käytössä olevat elektroniset kausijulkaisunimekkeet Kirjaston vuosittain julkaisemat Acta-sarjan elektroniset väitöskirjat Muutos <-0, , , , , Taulukko 6. Kirja- ja lehtihankinnan kulut (1 000 ) vuosina Hankinta Ostetut painetut kausijulkaisut Muutos ,8 637,8 566,3 493,8 443,9-10,1 -josta kirjaston rahoitus 220,5 202,3 113,5 113,4 98,2-13,4 -josta laitosten rahoitus 425,3 435,5 452,8 380,4 345,7-9,1 Ostettu elektroninen aineisto 1 012, , , , ,7 11,0 Ostetut monografiat 436,3 383, ,1 336,6 21,9 -joista kurssikirjoja 164, ,7 92,1 111,2 20,7 -kirjaston suora rahoitus 259,4 253,4 265,5 205,7 220,6 7,2 -laitosten rahoitus 176,9 130,5 117,5 70, ,8

10 10 KEHITTÄMINEN 1 Riskianalyysiin perustuva organisaation uudistaminen Kirjastossa tehtiin vuonna 2009 riskianalyysi, jonka perusteella arvioitiin lähitulevaisuuden keskeiset riskit: 1. Organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri ovat jäykät tämän hetken ja tulevaisuuden muutostarpeille. 2. Palveluiden relevanttiutta ja niiden välistä prioriteettia ei ole varmistettu riittävästi käyttäjiltä. 3. Kirjaston palvelurakenne on kehitettävä tulevaisuuden toimintaympäristöä varten. Organisaation uudistamistyö käynnistettiin toukokuussa Uusi palveluihin perustuva organisaatiomalli esiteltiin yksiköittäin kirjaston henkilökunnalle lokakuun alkupuolella. Hallintojohtaja teki päätöksen uudesta organisaatiosta marraskuun alkupuolella, minkä jälkeen käynnistettiin uuden organisaation esimiesten tehtävien täyttö sisäisenä hakuna. Toiminta uudella organisaatiolla käynnistyi vuoden 2011 alussa. 2 Projektit ja hankkeet Jultika -julkaisujärjestelmän uudistaminen Oulun yliopiston kirjaston Jultika -julkaisutietokantaa käytetään Oulun yliopiston julkaisujen (Acta Universitatis Ouluensis -sarjan ja muiden Oulun yliopiston julkaisemien sarjojen) elektroniseen julkaisemiseen ja jakeluun. Hanke aloitettiin vuoden 2009 alussa ja uusi ohjelmisto (Fedora Commons, VuFind ja Orbeon Forms) otettiin käyttöön vuoden 2010 aikana. Hankkeen varsinainen toteutustyö tehtiin osin virkatyönä ja osin Oulun yliopiston myöntämällä sisäisen kehittämisen hankerahalla. Uuden julkaisujärjestelmän mallinnus ja dokumentointi toteutettiin osana Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanketta. Kirjasto siirtyi tamperelaisen painopaikan (Juvenes Print, Tampereen yliopistopaino Oy) asiakkaaksi vuoden 2010 lopussa.

11 11 HENKILÖKUNTA 1 Henkilökunnan määrä Yliopiston johto oli asettanut jo vuoden 2009 tulosneuvottelussa kirjastolle tavoitteeksi vähentää kirjastoammatillista henkilökuntaa 13 henkilötyön edestä vuoteen 2012 mennessä. Sama tavoite todettiin vuoden 2010 tulosneuvottelussa. Yliopiston asettama tavoite oli tarkoitus saavuttaa eläköitymisten, palveluiden ulkoistamisten, yksiköiden vähentämisen ja tehtävien uudelleenorganisoinnin avulla. Yliopisto aloitti YT-neuvottelut helmikuussa Tässä yhteydessä kirjaston tavoitetta muutettiin siten, että kirjaston piti vähentää henkilökuntaa sen hetkisestä henkilömäärästä (92) 11 vakinaisella toimella vuoteen 2012 mennessä. Vähennyksistä neljä tuli tehdä irtisanomisen ja loput eläköitymisten tai irtisanoutumisten kautta. Kaikkiaan henkilökunnan määrä väheni kahdeksalla työntekijällä vuonna 2010: neljä kirjastoammattilaista jäi eläkkeelle ja neljä työntekijää irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanomisiin liittyen kirjasto lakkautti kauan toimineen sitomon. Valtakunnallisessa yliopistokirjastojen tunnuslukuvertailussa kirjaston henkilötyövuosimäärä suhteutettuna yliopiston henkilökunta- ja opiskelijamääriin oli keskiarvoa matalampi eli Oulun yliopiston kirjastossa oli kirjastohenkilökuntaa maan keskiarvoa vähemmän (liite). Sen sijaan vastaavankokoisiin yliopistoihin ja yliopistokirjastoihin (Jyväskylä, Turku, Tampere) verrattuna henkilökuntamäärä on edelleen hieman suurempi. Taulukko 7. Vakinainen henkilökunta nimikkeittäin (yhteensä 84 henkilöä) Nimike Nimike Ylikirjastonhoitaja 1 Julkaisutoimittaja 1 Kirjastonhoitaja 15 Kirjansitoja (toim. lakkautettiin) 0 Informaatikko 19 Virastomestari 1 Kirjastoamanuenssi 15 Tietotekniikka-asiantuntija 1 Kirjastosihteeri 26 Verkkopalvelusuunnittelija 1 Osastosihteeri 1 Käytönsuunnittelija 1 Toimistosihteeri 1 Suunnittelija 1

12 12 Taulukko 8. Vakinaisen henkilökunnan koulutustausta. Koulutus Osuus koko henkilökunnasta () 2010 Ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatintutkinto 50,0 Alempi korkeakoulututkinto/ ammattikorkeakoulututkinto 19,1 Muu kirjastoalan koulutus 20,2 Ei kirjastoammatillista koulutusta/muu koulutus 10,7 Yhteensä Viestintä ja tiedonkulku: kysely sisäisestä viestinnästä Intranet-kyselyssä haluttiin tietää henkilökunnan kokemuksia kirjaston intranetin käytöstä, käytettävyydestä ja sen kehittämisestä, vaikutuksesta sisäiseen viestintään sekä koulutustarpeesta. Saadun palautteen perusteella intranetin käytettävyyttä on parannettu mm. selkeyttämällä sen rakennetta. 3 Työhyvinvointi Kirjastossa toimi koulutus- ja hyvinvointiryhmä (KOHY), jonka tehtävänä oli kehittää työyhteisön, työprosessien ja organisaation toimivuutta. KOHY jakoi toiminta-alueensa neljään osa-alueeseen: 1) yksilön terveyttä, kuntoa ja voimavaroja tukeva, 2) työyhteisön, työprosesseja ja organisaation toimivuutta parantava, 3) työympäristöä ja työtä kehittävä sekä 4) ammatillista osaamista edistävä toiminta. KOHY-ryhmä esitteli toimintaansa kirjaston henkilökuntakokouksessa. Kirjaston edustaja oli jäsenenä myös yliopiston Työhyvinvointiryhmässä. 4 Henkilökunnan osallistuminen ja kouluttautuminen Kirjaston henkilökuntaa oli mukana sekä yliopiston sisäisissä että kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa ja työryhmissä. Projektit ja hankkeet -otsikon alla mainittujen lisäksi kirjasto on pysyvänä toimijana mukana valtakunnallisissa kirjastojärjestelmää kehittävissä (mm. Linnea 2) ja elektronista aineistoa hankkivissa (FinElib) työryhmissä sekä valtakunnallista kirjastokokoelmien kokoelmakarttaa valmistelevassa ryhmässä. Kirjaston henkilökunta osallistui yhteensä 241,5 päivää erilaisiin kirjastoalan koulutustapahtumiin. Edellisvuoteen verrattuna oli selvää vähenemistä (380,5 päivää eli vähennystä noin 37 )

13 13 Pidettyjä esitelmiä: Karjalainen R-L. & Salomäki I. Information literacy as a social phenomenon in the nursing environment. Esitys Informaatiotutkimuksen päivillä Tampere. Seija Kulmala: Sisällysluetteloiden tallentaminen Oulun yliopiston kirjastossa. Esitys Sisällönkuvailupäivässä Päivi Kytömäki: Onko kirjastotyö kriisissä? Kuka tekee irtisanottujen työt? Henkilöstöjohtaminen. Informaatioalan Akateemiset ry:n seminaari Kirjastotyö kriisissä Helsinki. Päivi Kytömäki: KAMUT- yhteistyö oululaisittain. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK): Yhdessä enemmän-konferenssi Helsinki. Päivi Kytömäki: Kirjastotyö kriisissä. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Oulussa Jani Sassali esitteli posterin Tutkimuksen työkalupakista Tanskassa pidettävässä LIBER-konferenssissa. Matti Varanka piti Jultikan uudistamiseen liittyvän esitelmän Open Repositories 7/2010 -konferenssissa Madridissa. Tiina Jounio: How ERM was implemented at University of Oulu. Esitys EBSCO-päivässä Tallinnassa Tiina Jounio: EBSCONET ERM järjestelmän räätälöinti ja toteutus Oulun yliopiston kirjastossa. Esitys EBSCO-päivässä Helsingissä Tiina Jounio: Mitä rahalla saa? Kirjastomatematiikkaa hankkijan näkökulmasta. Esitys STKS:n Tietoaineistoseminaarissa Helsingissä Henkilökunnan julkaisuja: Ahtiainen, R Kurssikirjojen päivitys sujuvaksi - tiedot linkityksin opiskelijatietojärjestelmästä kokoelmatietokantaan. -Signum 5. Jounio, T. & Nurminen, H Tuliko verkosta ohituskaista kirjastoille? - käyttäjät, teknologia ja hinnoittelu kirjastojen haasteena.- Signum 3. Karjalainen R-L. & Salomäki I Information literacy as a social phenomenon in the nursing environment. -Informaatiotutkimus 29 (3). Katvala M Kirjasto on yliopistolaisten olohuone. -Hermes 3/2010. Katvala M Painetun aineiston vähenevä rahoitus näkyy asiakastyytyväisyydessä. -Hermes 9/2010. Katvala M. & Kortelainen T Sosiaalisen median välineet tieteellisissä lehdissä. -Informaatiotutkimus 29 (3). Koponen T., Lehto A., Luukkanen K., Nevalainen A. & Sassali J Miten kirjastot voivat tukea tutkimuksen tiedonhallintaa? -Signum 1. Pietikäinen, V Haloo kirjastot! Käyttäjät ovat sosiaalisessa mediassa. -Signum 3. Saarti J., Nykyri S., Hypén K., Tuominen K. & Kulmala S Monikulttuurisuus, monimerkityksisyys ja teknologioiden kehitys sisällönkuvailun tulevaisuuden haasteina. -Signum 43 (4). Varanka M., Varjonen V. & Ryhänen T Developing publishing process support system with Fedora and Orbeon Forms - A case study. -Abstract book of the 5th International conference on Open Repositories, Madrid, Spain, July 6th-9th, 2010.

14 14 TALOUS 1 Tulot Kirjaston rahoituksesta yliopiston suoran budjettirahoituksen osuus säilyi edellisvuoteen verrattuna samana, mutta muu julkinen rahoitus kasvoi OYS:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen (2008 loppuvuosi) ansiosta. Maksullisen palvelun tulot puolittuivat. Laitosten ostot ovat muodostaneet merkittävän osuuden kirjaston kokoelmatarjonnasta. Näin kirjastoon tulevan epäsuoran rahoituksen määrä kasvoi jonkin verran. Kaikkiaan kirjaston tulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin euroa johtuen lähinnä maksullisen palvelun ja ns. muun rahoituksen osuuden pienenemisestä. Taulukko 9. Kirjaston rahoitus (1 000 euroa) vuosina Oulun yliopistolta suora budjettirahoitus Epäsuora budjettirahoitus Muu julkinen rahoitus Maksullisen palvelun tulot , , , , , , , , , ,9 61 0,7 68 0,8 41 0,4 42 0, , , , , ,5 64 0,7 Muu rahoitus 514 6, , , , ,8 Yhteensä Lisäksi OKM:n keskitetty rahoitus (FinELib - aineistoihin)

15 15 2 Menot Kaikista toimintakuluista (budjettirahoitus ja muut tulot) 26 oli aineistokuluja ja 74 muita kuluja. Muista kuluista suurin osa oli henkilöstökuluja. Toiseksi suurin menoerä oli kirjaston tilat. Oulun yliopiston kirjaston kokonaiskulut suhteessa kehysorganisaation kokonaiskuluihin olivat noin 16 pienemmät kuin yliopistokirjastojen valtakunnallinen keskiarvo. Kirjaston kokonaiskulut/kohdeväestö olivat noin 17 kirjastojen valtakunnallista keskiarvoa pienemmät (liite). Taulukko 10. Kirjaston kulut (1 000 euroa) vuosina * Henkilöstö , , , , ,0 Aineistokulut yhteensä , , , , ,0 -josta kirjaston rahoittama aineisto -josta laitosten rahoittama aineisto Tilat , , , , ,4 Tietotekniikka ja tietoliikenne 184 2, , , , ,2 Muut 336 4, , , , ,5 Yhteensä

16 16 VIERAILUT, TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Vierailuja Dr. Stephan Rupp, Der Bundeswehr Universität München, (Erasmusvaihto). Seminaari Kirjasto järjesti avoimen seminaarin Eloseminaari sisällönkuvailusta: mahdollisuudet ja haasteet e- kirjan aikakaudella ( ). Seminaariin 83 osallistujasta OYK:n henkilökuntaa oli 34. Signumissa (2010:4) julkaistiin seminaarin esitysten pohjalta syntynyt artikkeli Monikulttuurisuus, monimerkityksisyys ja teknologioiden kehitys sisällönkuvailun tulevaisuuden haasteina / Jarmo Saarti & Susanna Nykyri & Kaisa Hypén & Kimmo Tuominen & Seija Kulmala. Tapahtumat Ritariballadeja Tiedekirjasto Pegasuksessa Kuisma Korhonen ja Koskenniemi Tiedekirjasto Pegasuksessa Tiernapojat Tiedekirjasto Pegasuksessa Näyttelyt Kalevalan muuttumisleikki (Pegasus 2. krs.), Oulun yliopiston ylioppilaskunta (Telluksen aula), Meri Tuuli Calamnius, Monotypioita (Pegasus 2. krs), V. A. Koskenniemi 125 v; Flanööri Pohjolasta - V. A. Koskenniemen kaupunkielämyksiä (Pegasus 2. krs., yhteistyössä Kamut),

17 17 LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA 2010 Kohdeväestö = kehysorganisaation henkilökunta + opiskelijat Tunnusluvut Kirjaston käyttö Yo-kirjastot, yhden organisaation/oulun yo Yo-kirjastot, yhden organisaation Poikkeama valtakunnallisesta keskiarvosta Kirjastokäynnit / kohdeväestö 45,5 32,9 38,3 Lainat / kohdeväestö (ISO 2789) 98,8 52,7 87,5 Lainat / kohdeväestö (sisältää lukusalilainat) 100,4 53,3 88,4 Kirjastokäynnit (fyysiset ja virtuaaliset) / kohdeväestö 164,1 151,1 8,6 Saadut kaukolainat ja jäljenteet / annetut kaukolainat ja jäljenteet 1,6 0,7 128,6 Kirjaston kokoelmat Ostetut monografiat / kohdeväestö 0,4 0,4 0,0 Elektroniset kausijulkaisut / kohdeväestö 1,2 1,4-14,3 Painetun kokoelman kartunta / painetut kokoelmat yhteensä 3,4 3,4 0,0 Saapuvat painetut ja mikromuotoiset kausijulkaisut / kohdeväestö 0,5 0,4 25,0 Kurssikirjahankintakulut (euro)/ kehysorganisaation aloituspaikka 43,7 55,6-21,4 Kirjaston voimavarat Kohdeväestö / kirjaston henkilökunta (htv) 201,4 171,4 17,5 Kirjaston kokonaiskulut (euro) / kohdeväestö 459,1 557,1-17,6 Kirjaston henkilökunta (htv) / kohdeväestö (x 1000) 5 5,8-13,8 Kirjastoaineistokulut / kehysorganisaation kokonaiskulut 0,8 1-20,0 Kirjaston kokonaiskulut / kehysorganisaation kokonaiskulut 3,7 4,4-15,9 Kirjastoaineistokulut (kirjaston budjetti) / kirjaston kokonaiskulut 20,6 21,8-5,5 Elektronisen aineiston hankintakulut / kirjastoaineiston hankintakulut 80,4 73,5 9,4 Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat/omat opiskelijat (x 1000) 99,4 76,5 29,9 Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat / kohdeväestö (omat opiskelijat ja henkilökunta) (x 83,6 63,7 31,2 LÄHDE: TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO KITT (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi)

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2012

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2012 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2012 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 1. AINEISTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 2. TIETOPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2014

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2014 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2014 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 AINEISTOT 6 TIETOPALVELU JA OPETUS 7 JULKAISUPALVELUT 9 TILAT 10

Lisätiedot

KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Anna Järvi/Turun yliopisto

KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Anna Järvi/Turun yliopisto KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Anna Järvi/Turun yliopisto TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN TILASTOTIETOKANTA Järjestelmän tarkoitus tavoitteet

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2009

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2009 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS SIVU OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 3 PALVELUT 4 KOKOELMAT 9 KEHITTÄMINEN 11 HENKILÖKUNTA 12 VIERAILUT, TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT 15 TALOUS 17 KIRJASTON

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 TIETOAINEISTOT... 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 6 AINEISTOT... 6 TIETOPALVELU JA OPETUS... 7 JULKAISUPALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakulut. Yo-kirjastot, yhden organisaation/oul un yo

Toimintakulut. Yo-kirjastot, yhden organisaation/oul un yo Toimintakulut 4.1 Toimintakulut (ilmoitettu 1000 euroina) organisaation/oul u organisaation/tamper ee organisaation/jyväsky lä organisaation/tur u (2011 ->) organisaation/i tä-suomen 4.1.1 Toimintakulut

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA

OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 31.12.2010 Julkaisutoimikunnan kokoonpano Puheenjohtaja: Professori Olli Vuolteenaho Yliopistonlehtori Seppo Eriksson 1.1. 31.7.2010 Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ!

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden lähdeanalyysi AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! 29.4.2016 TEKIJÄT : Miia Mähönen, opiskelija,

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Suuntana oikeiden asioiden mittaaminen

Suuntana oikeiden asioiden mittaaminen Suuntana oikeiden asioiden mittaaminen Sinikka Luokkanen & Jarmo Saarti Tämänvuotisen STKS:n laatuseminaarin aiheena oli tilastotietojen hyödyntäminen kirjastojen toiminnan arvioinnissa. Aamupäivän aikana

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2007

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS 3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 4 PALVELUT 5 KEHITTÄMINEN 8 KOKOELMAT 9 HENKILÖKUNTA 11 JULKAISUTOIMINTA 14 TAPAHTUMAT

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa E-kirjat kirjastojen kokoelmissa Sirkka-Liisa Korkeila Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Helsingin yliopisto 18.4.2008 TAYK E-kirja -kysely kesäkuu 2007 514 suomalaiselle kirjastolle Kysymykset

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot

Päätettäessä siitä, mitä asioita tilastoidaan, on otettu huomioon UNESCOn ja Libeconin kansainvälisten kirjastotilastojen vaatimukset.

Päätettäessä siitä, mitä asioita tilastoidaan, on otettu huomioon UNESCOn ja Libeconin kansainvälisten kirjastotilastojen vaatimukset. ISO 2789 tilastostandardin kansallinen sovellus Johdanto Kansainvälisen kirjastotilastostandardin ISO 2789 uudistettu versio antaa kirjasto- ja tietopalvelualalle ohjeet tilastojen keräämisestä ja esittämisestä.

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat KANSALLISKIRJASTO

Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat KANSALLISKIRJASTO Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat 2015 Johtajan katsaus vuoteen 2015 Tulevaisuuden rakentaminen kuvaa hyvin vuotta 2015 työstimme Finna- ja FinELib-strategioita yhdessä asiakkaidemme

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana?

Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana? Maailma muuttuu - pysyykö kirjastolaitos mukana? Suomen tieteellisen kirjastoseuran Kirjastosihteerien työryhmän Asiakaspalvelupäivä - teemana muutos - seminaari 23.10.2008 Jarmo Saarti Mitä tapahtuu?

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2008

Ohjausryhmän kokous 4/2008 Ohjausryhmän kokous 4/2008 Aika: ma 22.09.2008 klo 10.01 11.37 Paikka: Varastokirjasto Päivärannantie 10, neuvotteluhuone Läsnä: Pentti Vattulainen (pj), Vuokko Palonen, Merja Hyödynmaa, Merja Kettunen,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTO

OULUN YLIOPISTON KIRJASTO OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO... 3 TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT... 4 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS... 6 PALVELUT... 7 KOKOELMAT... 9 JULKAISUTOIMINTA...10

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä 4.11.2014 Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Sisältö Data-yhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskunnaksi Datanlouhinta

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa

ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa ARTOn / ARTIVAn hyödyntäminen julkaisutiedonkeruussa Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseminaari 19.9.2014 Lassi Lager ARTO Kotimainen artikkeliviitetietokanta Yli 1,5 milj. viitettä Yli 1,5 milj. tiedonhakua

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 18.10.2011 Sisältö Kirjaston tehtävä... 3 Kokoelmatyön periaatteet... 3 Aineiston valinta ja hankinta... 4 Kokoelmien

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI. Pauliina Aittala, Tapani Takalo

LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI. Pauliina Aittala, Tapani Takalo LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI Pauliina Aittala, Tapani Takalo 7.4.28 1. Johdanto Lapin yliopisto pyrkii enenevästi profiloitumaan tutkimusyliopistoksi. Osana sitä on väitöskirjojen määrän

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Ympäristöohjelman päätavoitteet: Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen Materiaalinkulutuksen Sähköisten palveluiden kehittäminen Tämä ympäristöohjelma on osa Tampereen yliopiston ympäristösuunnitelmaa,

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot