Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO... 3 PALVELUT... 4 KOKOELMAT... 8 KEHITTÄMINEN HENKILÖKUNTA TALOUS LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA Toimintakertomuksen tilastotietojen lähteenä on käytetty Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaa.

3 3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO Oulun yliopiston kirjasto aloitti toimintansa vuonna Vuonna 2010 vahvistetun yliopiston uuden johtosäännön mukaan kirjasto on yliopiston erillinen laitos, jota johtaa ylikirjastonhoitaja. Hänen tehtävänään on mm. johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen toimintaa sekä vastata tuloksellisuudesta johtokunnalle ja rehtorille. Oulun yliopiston kirjasto on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhdessä tiedeyhteisön kanssa yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjasto tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja tietopalvelut osana yliopiston oppimiskeskusverkostoa. Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa. Kirjaston keskeiset tavoitteet: - Yliopistolla on käytössään kansainvälisesti korkealaatuiset tietoresurssit. - Tiedeyhteisö käyttää kirjaston asiantuntijuutta ja palveluja tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. - Kirjasto kehittää asiantuntijuuttaan kirjastoalan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Taulukko 1. Tunnuslukuja Tunnuslukuja Yliopiston opiskelijoita Yliopiston henkilökuntaa Aktiivisia lainaajia Kirjastokäyntejä Lainoja Avatut elektroniset artikkelit WWW-sivulatausten määrä Tiedonhankinnan opetus (tunteja) Tiedonhankinnan opetukseen osallistuneet

4 4 PALVELUT 1 Asiakastyytyväisyys Valtakunnallinen kirjastojen käyttäjäkysely toteutettiin vuonna Oulun yliopiston kirjaston osalta palveluihin oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä. Suurimmaksi heikkoudeksi palautteessa tuli esille painetun aineiston riittämättömyys ja ajantasaisuus sekä yleensäkin tarvittavan aineiston riittämättömyys. Negatiivista palautetta saatiin myös e-aineistojen löytyvyydestä. Kirjastossa on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. 2 Palvelusopimuskäytäntö tiedekuntien kanssa ja kiltatapaamiset Vuonna 2008 tiedekuntien kanssa aloitettua palvelusopimuskäytäntöä jatkettiin. Tapaamisissa keskustellaan tiedekuntien johdon kanssa kirjaston tarjoamien palveluiden relevanttiudesta, toimivuudesta, käytännöistä ja mahdollisista uusista tarpeista. Toimintavuonna järjestettiin myös kiltatapaamisia mm. lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa. 3 Lainaaminen ja kirjastokäynnit Sekä kotilainojen että muille kirjastoille annettujen kaukolainojen määrä on vähentynyt jo usean vuoden ajan. Lukusalilainojen määrä puolestaan on edellisvuodesta yli kaksinkertaistunut. Muutokset johtuvat uusista tiukentuneista kotilainauskäytännöistä vapaakappaleaineistojen suhteen. Ouluun saatujen kaukolainojen määrä säilyi lähes ennallaan. Kirjastokäyntien kokonaismäärä (noin ) pysyi lähes edellisvuoden tasolla (taulukko 3). Yliopistokirjastojen keskiarvoon verrattuna Oulun yliopiston kirjaston lainamäärä (98,8) yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita (kohdeväestö) kohti oli huomattavasti suurempi. Myös kirjastossa käyntien määrä/kohdeväestö (45,5) ylitti valtakunnallisen keskiarvon (liite). Elektronisen aineistojen, erityisesti kausijulkaisujen käyttö kasvoi edelleen. Kasvua oli lähes 10, ja katsottujen dokumenttien määrä ylitti reilusti rajan (taulukot 1 ja 3). Elektronisten kirjojen määrä kasvoi noin 8 000:lla, mikä on huomattavan paljon edellisvuoden kasvuun verrattuna. Elektronisten kirjojen lukulaitteita ei vielä hankittu, vaan odotetaan kehittyneempiä ja kaikkien kustantajien aineistoihin soveltuvien lukulaitteiden tuloa markkinoille.

5 5 Taulukko 2. Kirjaston käyttäjät vuosina Muutos Yliopiston opiskelijat ,1 Yliopiston henkilökunta ,3 Aktiiviset lainaajat, joista ,2 - opiskelijat ja henkilökunta ,5 -muut (OY:n ulkopuoliset) ,3 -kaukopalveluasiakkaat ,8 Taulukko 3. Kirjastokäynnit ja kokoelmien käyttö vuosina Muutos Kirjastokäynnit ,7 Kirjaston www-sivujen sivulatausten määrä ,0 Lainat ,5 -joiden lisäksi lukusalilainat ,1 Kaukolainat, joista ,7 -saadut kaukolainat ,8 -annetut kaukolainat ,2 Tiedonhakujen määrä OULA-tietokannasta Avatut elektroniset artikkelit , ,7 4 Relais-kaukopalvelupilotointi Kirjastojen välisen kaukopalvelutyön hallinnoinnin kehittämiseksi Kansalliskirjasto käynnisti Relaiskaukopalveluohjelman käyttöönottoon tähtäävän projektin. Muut projektissa mukana olevat kirjastot olivat Varastokirjasto, Aalto yliopiston kirjasto ja Lapin yliopiston kirjasto. Projektin koordinointi oli Kansalliskirjastolla. Pilotti sai jatkoaikaa keväälle 2011.

6 6 5 Tiedonhankinnan opetus ja tietopalvelu Kirjaston tiedonhankinnan opetukseen osallistuneiden määrä kasvoi huomattavasti (noin 19 ), annettujen opetustuntien määrä sen sijaan säilyi lähes ennallaan (taulukko 4). Huomattavaa vähennystä on tapahtunut tiedonhaun toimeksiantojen määrässä, mikä kertonee siitä, että tiedonhankinnan opetus on antanut taitoja omatoimiseen tiedonhakuun (taulukko 4). Taulukko 4. Tiedonhankinnan opetus ja tiedonhaun toimeksiannot vuosina Muutos Osanottajamäärä ,1 Annettu opetus (tunteja) ,4 Tiedonhaun toimeksiannot ,9 6 Oulun yliopisto tutkii -tietokanta Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan lisättiin uuden julkaisun viitetiedot, joista opinnäytteitä oli Tietokannan mukaan vuonna 2010 Oulun yliopiston henkilökunnan julkaisuista (yhteensä 3 490) noin 45 oli tieteellisiä lehtiartikkeleita ja noin 22 on tieteellisiä kokoomateos- tai kokousartikkeleita. Loput olivat abstrakteja ja muita julkaisuja. 7 Julkaisupalvelut Kirjasto vastaa Oulun yliopiston väitöskirjasarjan Acta Universitatis Ouluensis kirjojen julkaisemisesta painettuna ja elektronisena sekä siihen liittyvästä jatko-opiskelijoiden neuvonnasta. Lisäksi kirjasto vastaa Oulun yliopiston oppimateriaalia ja Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja -sarjojen toimittamisesta. Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjassa ilmestyi 113 väitöskirjaa. Lukumäärä on säilynyt lähes samansuuruisena vuodesta 2006 lähtien (taulukko 5). Tutkijoille ja jatko-opiskelijoille annettiin koulutusta Acta-sarjassa julkaisemiseen. Koulutukseen osallistui 130 henkilöä. Myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijat kävivät tutustumassa kirjaston julkaisupalveluihin. Julkaisupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely aloitettiin syksyllä 2009 ja julkaisutoimikunta kävi loppuvuodesta 2010 läpi yhteenvedon asiakaspalautteesta. Palautteen mukaan Acta-sarjassa julkaisevat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Ohjeisiin tehtiin palautteen pohjalta joitakin tarkennuksia. Kirjapainolle välitettiin sitä koskeva palaute. Julkaisutoimikunnassa myös uudistettiin sarjatoimittajien toimintaohje. Julkaisupalveluihin tulevien, e-julkaisemista koskevien palvelupyyntöjen hallinnointia ja sisäistä tiedonkulkua hoidettiin ServiceDesk-toiminnolla.

7 7 Julkaisutietokanta Jultika uusittiin. Uutta Jultikaa rakennettiin käyttäen aikaisemmin testattuja ja valittuja ohjelmistoja (Fedora Commons, VuFind ja Orbeon Forms) ja järjestelmään mm. siirrettiin julkaisu- ja laitostietoja. Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2010 lopussa. 8 Ulkoinen viestintä Viestintätiimi laati ulkoisen viestinnän suunnitelman. Tiimin esityksestä esimiesten tehtäviin kirjataan selkeästi viestintä- ja tiedotusvastuu ja tiimi tekee esimiehiä varten valmiin rungon vuosittaisen viestintäsuunnitelman tekoa varten. Kirjastossa on viime vuosina panostettu etenkin ulkoiseen viestintään ja sosiaalisen median käyttöön viestinnän välineenä. Tähän liittyen kirjastossa aloitettiin joulukuun alussa chat-kokeilu. Palvelua tarjottiin kaksi tuntia arkipäivisin. Analyysiä varten viestinvaihto tallennettiin. Kokeilu jatkui myös vuodenvaihteen jälkeen. Viestintätiimin sosiaalisen median ryhmä piti tietoiskuja kirjaston henkilökunnalle sosiaalisen median mahdollisuuksista ja käytöstä myös kirjaston sisällä. Kirjaston Facebookiin pyrittiin saamaan lisää väkeä mainoskampanjalla.

8 8 KOKOELMAT 1 Kirjojen hankinta Painettujen monografioiden (mukana ovat myös kurssikirjat) hankintaan käytetty rahamäärä kasvoi noin 21, mikä johtui sekä kirjaston että laitosten panostuksen lisääntymisestä. Erityisesti verkkokirjojen määrä kasvoi. Kurssikirjoista hankitaan aina myös elektroninen versio, kun se on saatavissa (taulukko 5). Valtakunnallisessa vertailussa Oulun yliopiston kirjahankintamäärä suhteutettuna kehysorganisaation henkilömäärään on noussut kansallisen keskiarvon tasolle (liite). 2 Lehtien hankinta Elektronisten aineiston (suurin osa e-lehtipaketteja) hankintaan käytettiin noin 11 enemmän rahaa kuin vuonna 2009 (taulukko 6). Elektronisten kausijulkaisuiden määrä / yliopiston henkilökunta ja opiskelijat oli Oulussa hiukan pienempi kuin yliopistokirjastoissa keskimäärin (liite). Painettujen kausijulkaisujen tilausmäärä pienenee vähitellen (taulukko 5). Toimintavuonna lopetettiin 106 painetun lehden tilaus. 3 Kokoelmien karsinnat Päällekkäisiä ja vanhentuneita kokoelmia poistettiin edelleen huomattavassa määrin, yhteensä noin nidettä kirjoja ja yli vuosikertaa lehtiä. Myös uusi vapaakappalelaki teki mahdolliseksi joidenkin aineistotyyppien poistamisen. Niinpä mainoksia, esitteitä, julisteita yms. voitiin poistaa kirjaston varastokokoelmista, jolloin varastotilaa vapautui muulle aineistolle ja kirjasto pystyi kokonaan luopumaan etävarastosta. Toimintansa 2013 lopettavan Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kokoelmien karsiminen ja siirtäminen Tiedekirjasto Pegasukseen aloitettiin. 4 Lahjoitukset Kirjasto sai lahjoituksia viideltä eri henkilöltä tai yhteisöltä. Merkittävimpiä olivat Tornion Lapin Kullan kirjastosta saadut sidotut kotimaisten lehtien vuosikerrat ja rovasti Arvi Seppäsen perikunnan lahjoittamat harvinaiskirjat.

9 9 Taulukko 5. Kirjaston kokoelmat vuosina Painetut kokoelmat yhteensä (monografiat ja kausijulkaisut; säilytysyksikköinä) Ostetut painetut monografiat (nidettä) Ostetut verkkokirjat (ml e- kirjapaketit) Ostetut painetut kausijulkaisut (nimekettä) Käytössä olevat elektroniset kausijulkaisunimekkeet Kirjaston vuosittain julkaisemat Acta-sarjan elektroniset väitöskirjat Muutos <-0, , , , , Taulukko 6. Kirja- ja lehtihankinnan kulut (1 000 ) vuosina Hankinta Ostetut painetut kausijulkaisut Muutos ,8 637,8 566,3 493,8 443,9-10,1 -josta kirjaston rahoitus 220,5 202,3 113,5 113,4 98,2-13,4 -josta laitosten rahoitus 425,3 435,5 452,8 380,4 345,7-9,1 Ostettu elektroninen aineisto 1 012, , , , ,7 11,0 Ostetut monografiat 436,3 383, ,1 336,6 21,9 -joista kurssikirjoja 164, ,7 92,1 111,2 20,7 -kirjaston suora rahoitus 259,4 253,4 265,5 205,7 220,6 7,2 -laitosten rahoitus 176,9 130,5 117,5 70, ,8

10 10 KEHITTÄMINEN 1 Riskianalyysiin perustuva organisaation uudistaminen Kirjastossa tehtiin vuonna 2009 riskianalyysi, jonka perusteella arvioitiin lähitulevaisuuden keskeiset riskit: 1. Organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri ovat jäykät tämän hetken ja tulevaisuuden muutostarpeille. 2. Palveluiden relevanttiutta ja niiden välistä prioriteettia ei ole varmistettu riittävästi käyttäjiltä. 3. Kirjaston palvelurakenne on kehitettävä tulevaisuuden toimintaympäristöä varten. Organisaation uudistamistyö käynnistettiin toukokuussa Uusi palveluihin perustuva organisaatiomalli esiteltiin yksiköittäin kirjaston henkilökunnalle lokakuun alkupuolella. Hallintojohtaja teki päätöksen uudesta organisaatiosta marraskuun alkupuolella, minkä jälkeen käynnistettiin uuden organisaation esimiesten tehtävien täyttö sisäisenä hakuna. Toiminta uudella organisaatiolla käynnistyi vuoden 2011 alussa. 2 Projektit ja hankkeet Jultika -julkaisujärjestelmän uudistaminen Oulun yliopiston kirjaston Jultika -julkaisutietokantaa käytetään Oulun yliopiston julkaisujen (Acta Universitatis Ouluensis -sarjan ja muiden Oulun yliopiston julkaisemien sarjojen) elektroniseen julkaisemiseen ja jakeluun. Hanke aloitettiin vuoden 2009 alussa ja uusi ohjelmisto (Fedora Commons, VuFind ja Orbeon Forms) otettiin käyttöön vuoden 2010 aikana. Hankkeen varsinainen toteutustyö tehtiin osin virkatyönä ja osin Oulun yliopiston myöntämällä sisäisen kehittämisen hankerahalla. Uuden julkaisujärjestelmän mallinnus ja dokumentointi toteutettiin osana Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanketta. Kirjasto siirtyi tamperelaisen painopaikan (Juvenes Print, Tampereen yliopistopaino Oy) asiakkaaksi vuoden 2010 lopussa.

11 11 HENKILÖKUNTA 1 Henkilökunnan määrä Yliopiston johto oli asettanut jo vuoden 2009 tulosneuvottelussa kirjastolle tavoitteeksi vähentää kirjastoammatillista henkilökuntaa 13 henkilötyön edestä vuoteen 2012 mennessä. Sama tavoite todettiin vuoden 2010 tulosneuvottelussa. Yliopiston asettama tavoite oli tarkoitus saavuttaa eläköitymisten, palveluiden ulkoistamisten, yksiköiden vähentämisen ja tehtävien uudelleenorganisoinnin avulla. Yliopisto aloitti YT-neuvottelut helmikuussa Tässä yhteydessä kirjaston tavoitetta muutettiin siten, että kirjaston piti vähentää henkilökuntaa sen hetkisestä henkilömäärästä (92) 11 vakinaisella toimella vuoteen 2012 mennessä. Vähennyksistä neljä tuli tehdä irtisanomisen ja loput eläköitymisten tai irtisanoutumisten kautta. Kaikkiaan henkilökunnan määrä väheni kahdeksalla työntekijällä vuonna 2010: neljä kirjastoammattilaista jäi eläkkeelle ja neljä työntekijää irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanomisiin liittyen kirjasto lakkautti kauan toimineen sitomon. Valtakunnallisessa yliopistokirjastojen tunnuslukuvertailussa kirjaston henkilötyövuosimäärä suhteutettuna yliopiston henkilökunta- ja opiskelijamääriin oli keskiarvoa matalampi eli Oulun yliopiston kirjastossa oli kirjastohenkilökuntaa maan keskiarvoa vähemmän (liite). Sen sijaan vastaavankokoisiin yliopistoihin ja yliopistokirjastoihin (Jyväskylä, Turku, Tampere) verrattuna henkilökuntamäärä on edelleen hieman suurempi. Taulukko 7. Vakinainen henkilökunta nimikkeittäin (yhteensä 84 henkilöä) Nimike Nimike Ylikirjastonhoitaja 1 Julkaisutoimittaja 1 Kirjastonhoitaja 15 Kirjansitoja (toim. lakkautettiin) 0 Informaatikko 19 Virastomestari 1 Kirjastoamanuenssi 15 Tietotekniikka-asiantuntija 1 Kirjastosihteeri 26 Verkkopalvelusuunnittelija 1 Osastosihteeri 1 Käytönsuunnittelija 1 Toimistosihteeri 1 Suunnittelija 1

12 12 Taulukko 8. Vakinaisen henkilökunnan koulutustausta. Koulutus Osuus koko henkilökunnasta () 2010 Ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatintutkinto 50,0 Alempi korkeakoulututkinto/ ammattikorkeakoulututkinto 19,1 Muu kirjastoalan koulutus 20,2 Ei kirjastoammatillista koulutusta/muu koulutus 10,7 Yhteensä Viestintä ja tiedonkulku: kysely sisäisestä viestinnästä Intranet-kyselyssä haluttiin tietää henkilökunnan kokemuksia kirjaston intranetin käytöstä, käytettävyydestä ja sen kehittämisestä, vaikutuksesta sisäiseen viestintään sekä koulutustarpeesta. Saadun palautteen perusteella intranetin käytettävyyttä on parannettu mm. selkeyttämällä sen rakennetta. 3 Työhyvinvointi Kirjastossa toimi koulutus- ja hyvinvointiryhmä (KOHY), jonka tehtävänä oli kehittää työyhteisön, työprosessien ja organisaation toimivuutta. KOHY jakoi toiminta-alueensa neljään osa-alueeseen: 1) yksilön terveyttä, kuntoa ja voimavaroja tukeva, 2) työyhteisön, työprosesseja ja organisaation toimivuutta parantava, 3) työympäristöä ja työtä kehittävä sekä 4) ammatillista osaamista edistävä toiminta. KOHY-ryhmä esitteli toimintaansa kirjaston henkilökuntakokouksessa. Kirjaston edustaja oli jäsenenä myös yliopiston Työhyvinvointiryhmässä. 4 Henkilökunnan osallistuminen ja kouluttautuminen Kirjaston henkilökuntaa oli mukana sekä yliopiston sisäisissä että kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa ja työryhmissä. Projektit ja hankkeet -otsikon alla mainittujen lisäksi kirjasto on pysyvänä toimijana mukana valtakunnallisissa kirjastojärjestelmää kehittävissä (mm. Linnea 2) ja elektronista aineistoa hankkivissa (FinElib) työryhmissä sekä valtakunnallista kirjastokokoelmien kokoelmakarttaa valmistelevassa ryhmässä. Kirjaston henkilökunta osallistui yhteensä 241,5 päivää erilaisiin kirjastoalan koulutustapahtumiin. Edellisvuoteen verrattuna oli selvää vähenemistä (380,5 päivää eli vähennystä noin 37 )

13 13 Pidettyjä esitelmiä: Karjalainen R-L. & Salomäki I. Information literacy as a social phenomenon in the nursing environment. Esitys Informaatiotutkimuksen päivillä Tampere. Seija Kulmala: Sisällysluetteloiden tallentaminen Oulun yliopiston kirjastossa. Esitys Sisällönkuvailupäivässä Päivi Kytömäki: Onko kirjastotyö kriisissä? Kuka tekee irtisanottujen työt? Henkilöstöjohtaminen. Informaatioalan Akateemiset ry:n seminaari Kirjastotyö kriisissä Helsinki. Päivi Kytömäki: KAMUT- yhteistyö oululaisittain. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK): Yhdessä enemmän-konferenssi Helsinki. Päivi Kytömäki: Kirjastotyö kriisissä. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Oulussa Jani Sassali esitteli posterin Tutkimuksen työkalupakista Tanskassa pidettävässä LIBER-konferenssissa. Matti Varanka piti Jultikan uudistamiseen liittyvän esitelmän Open Repositories 7/2010 -konferenssissa Madridissa. Tiina Jounio: How ERM was implemented at University of Oulu. Esitys EBSCO-päivässä Tallinnassa Tiina Jounio: EBSCONET ERM järjestelmän räätälöinti ja toteutus Oulun yliopiston kirjastossa. Esitys EBSCO-päivässä Helsingissä Tiina Jounio: Mitä rahalla saa? Kirjastomatematiikkaa hankkijan näkökulmasta. Esitys STKS:n Tietoaineistoseminaarissa Helsingissä Henkilökunnan julkaisuja: Ahtiainen, R Kurssikirjojen päivitys sujuvaksi - tiedot linkityksin opiskelijatietojärjestelmästä kokoelmatietokantaan. -Signum 5. Jounio, T. & Nurminen, H Tuliko verkosta ohituskaista kirjastoille? - käyttäjät, teknologia ja hinnoittelu kirjastojen haasteena.- Signum 3. Karjalainen R-L. & Salomäki I Information literacy as a social phenomenon in the nursing environment. -Informaatiotutkimus 29 (3). Katvala M Kirjasto on yliopistolaisten olohuone. -Hermes 3/2010. Katvala M Painetun aineiston vähenevä rahoitus näkyy asiakastyytyväisyydessä. -Hermes 9/2010. Katvala M. & Kortelainen T Sosiaalisen median välineet tieteellisissä lehdissä. -Informaatiotutkimus 29 (3). Koponen T., Lehto A., Luukkanen K., Nevalainen A. & Sassali J Miten kirjastot voivat tukea tutkimuksen tiedonhallintaa? -Signum 1. Pietikäinen, V Haloo kirjastot! Käyttäjät ovat sosiaalisessa mediassa. -Signum 3. Saarti J., Nykyri S., Hypén K., Tuominen K. & Kulmala S Monikulttuurisuus, monimerkityksisyys ja teknologioiden kehitys sisällönkuvailun tulevaisuuden haasteina. -Signum 43 (4). Varanka M., Varjonen V. & Ryhänen T Developing publishing process support system with Fedora and Orbeon Forms - A case study. -Abstract book of the 5th International conference on Open Repositories, Madrid, Spain, July 6th-9th, 2010.

14 14 TALOUS 1 Tulot Kirjaston rahoituksesta yliopiston suoran budjettirahoituksen osuus säilyi edellisvuoteen verrattuna samana, mutta muu julkinen rahoitus kasvoi OYS:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen (2008 loppuvuosi) ansiosta. Maksullisen palvelun tulot puolittuivat. Laitosten ostot ovat muodostaneet merkittävän osuuden kirjaston kokoelmatarjonnasta. Näin kirjastoon tulevan epäsuoran rahoituksen määrä kasvoi jonkin verran. Kaikkiaan kirjaston tulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin euroa johtuen lähinnä maksullisen palvelun ja ns. muun rahoituksen osuuden pienenemisestä. Taulukko 9. Kirjaston rahoitus (1 000 euroa) vuosina Oulun yliopistolta suora budjettirahoitus Epäsuora budjettirahoitus Muu julkinen rahoitus Maksullisen palvelun tulot , , , , , , , , , ,9 61 0,7 68 0,8 41 0,4 42 0, , , , , ,5 64 0,7 Muu rahoitus 514 6, , , , ,8 Yhteensä Lisäksi OKM:n keskitetty rahoitus (FinELib - aineistoihin)

15 15 2 Menot Kaikista toimintakuluista (budjettirahoitus ja muut tulot) 26 oli aineistokuluja ja 74 muita kuluja. Muista kuluista suurin osa oli henkilöstökuluja. Toiseksi suurin menoerä oli kirjaston tilat. Oulun yliopiston kirjaston kokonaiskulut suhteessa kehysorganisaation kokonaiskuluihin olivat noin 16 pienemmät kuin yliopistokirjastojen valtakunnallinen keskiarvo. Kirjaston kokonaiskulut/kohdeväestö olivat noin 17 kirjastojen valtakunnallista keskiarvoa pienemmät (liite). Taulukko 10. Kirjaston kulut (1 000 euroa) vuosina * Henkilöstö , , , , ,0 Aineistokulut yhteensä , , , , ,0 -josta kirjaston rahoittama aineisto -josta laitosten rahoittama aineisto Tilat , , , , ,4 Tietotekniikka ja tietoliikenne 184 2, , , , ,2 Muut 336 4, , , , ,5 Yhteensä

16 16 VIERAILUT, TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Vierailuja Dr. Stephan Rupp, Der Bundeswehr Universität München, (Erasmusvaihto). Seminaari Kirjasto järjesti avoimen seminaarin Eloseminaari sisällönkuvailusta: mahdollisuudet ja haasteet e- kirjan aikakaudella ( ). Seminaariin 83 osallistujasta OYK:n henkilökuntaa oli 34. Signumissa (2010:4) julkaistiin seminaarin esitysten pohjalta syntynyt artikkeli Monikulttuurisuus, monimerkityksisyys ja teknologioiden kehitys sisällönkuvailun tulevaisuuden haasteina / Jarmo Saarti & Susanna Nykyri & Kaisa Hypén & Kimmo Tuominen & Seija Kulmala. Tapahtumat Ritariballadeja Tiedekirjasto Pegasuksessa Kuisma Korhonen ja Koskenniemi Tiedekirjasto Pegasuksessa Tiernapojat Tiedekirjasto Pegasuksessa Näyttelyt Kalevalan muuttumisleikki (Pegasus 2. krs.), Oulun yliopiston ylioppilaskunta (Telluksen aula), Meri Tuuli Calamnius, Monotypioita (Pegasus 2. krs), V. A. Koskenniemi 125 v; Flanööri Pohjolasta - V. A. Koskenniemen kaupunkielämyksiä (Pegasus 2. krs., yhteistyössä Kamut),

17 17 LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA 2010 Kohdeväestö = kehysorganisaation henkilökunta + opiskelijat Tunnusluvut Kirjaston käyttö Yo-kirjastot, yhden organisaation/oulun yo Yo-kirjastot, yhden organisaation Poikkeama valtakunnallisesta keskiarvosta Kirjastokäynnit / kohdeväestö 45,5 32,9 38,3 Lainat / kohdeväestö (ISO 2789) 98,8 52,7 87,5 Lainat / kohdeväestö (sisältää lukusalilainat) 100,4 53,3 88,4 Kirjastokäynnit (fyysiset ja virtuaaliset) / kohdeväestö 164,1 151,1 8,6 Saadut kaukolainat ja jäljenteet / annetut kaukolainat ja jäljenteet 1,6 0,7 128,6 Kirjaston kokoelmat Ostetut monografiat / kohdeväestö 0,4 0,4 0,0 Elektroniset kausijulkaisut / kohdeväestö 1,2 1,4-14,3 Painetun kokoelman kartunta / painetut kokoelmat yhteensä 3,4 3,4 0,0 Saapuvat painetut ja mikromuotoiset kausijulkaisut / kohdeväestö 0,5 0,4 25,0 Kurssikirjahankintakulut (euro)/ kehysorganisaation aloituspaikka 43,7 55,6-21,4 Kirjaston voimavarat Kohdeväestö / kirjaston henkilökunta (htv) 201,4 171,4 17,5 Kirjaston kokonaiskulut (euro) / kohdeväestö 459,1 557,1-17,6 Kirjaston henkilökunta (htv) / kohdeväestö (x 1000) 5 5,8-13,8 Kirjastoaineistokulut / kehysorganisaation kokonaiskulut 0,8 1-20,0 Kirjaston kokonaiskulut / kehysorganisaation kokonaiskulut 3,7 4,4-15,9 Kirjastoaineistokulut (kirjaston budjetti) / kirjaston kokonaiskulut 20,6 21,8-5,5 Elektronisen aineiston hankintakulut / kirjastoaineiston hankintakulut 80,4 73,5 9,4 Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat/omat opiskelijat (x 1000) 99,4 76,5 29,9 Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat / kohdeväestö (omat opiskelijat ja henkilökunta) (x 83,6 63,7 31,2 LÄHDE: TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO KITT (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi)

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 1. AINEISTOT 6 2. TIETOPALVELUT 7 3. JULKAISUPALVELUT 9 4. TILAT

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2012

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2012 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2012 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 1. AINEISTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 2. TIETOPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 HANKINTA... 4 KOKOELMAT JA AINEISTOJEN KÄYTTÖ... 5 LAINAUSPALVELUT JA ASIAKASTILAT... 6 KOULUTUS-

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2014

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2014 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2014 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 AINEISTOT 6 TIETOPALVELU JA OPETUS 7 JULKAISUPALVELUT 9 TILAT 10

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2009

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2009 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS SIVU OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 3 PALVELUT 4 KOKOELMAT 9 KEHITTÄMINEN 11 HENKILÖKUNTA 12 VIERAILUT, TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT 15 TALOUS 17 KIRJASTON

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 TIETOAINEISTOT... 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 6 AINEISTOT... 6 TIETOPALVELU JA OPETUS... 7 JULKAISUPALVELUT...

Lisätiedot

KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Anna Järvi/Turun yliopisto

KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Anna Järvi/Turun yliopisto KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Anna Järvi/Turun yliopisto TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN TILASTOTIETOKANTA Järjestelmän tarkoitus tavoitteet

Lisätiedot

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä KITT Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle 2007-2009 on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka

Lisätiedot

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista & Aik Asiakasdata dt nyt mitä saadaan tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista Standardit ISO 2789: Information and documentation

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

Toimintakulut. Yo-kirjastot, yhden organisaation/oul un yo

Toimintakulut. Yo-kirjastot, yhden organisaation/oul un yo Toimintakulut 4.1 Toimintakulut (ilmoitettu 1000 euroina) organisaation/oul u organisaation/tamper ee organisaation/jyväsky lä organisaation/tur u (2011 ->) organisaation/i tä-suomen 4.1.1 Toimintakulut

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA

OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 31.12.2010 Julkaisutoimikunnan kokoonpano Puheenjohtaja: Professori Olli Vuolteenaho Yliopistonlehtori Seppo Eriksson 1.1. 31.7.2010 Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Kirjaston johtajan puheenvuoro

Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Kirjaston johtajan puheenvuoro Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Kirjaston johtajan puheenvuoro Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Oulun yliopisto Päivi Kytömäki 28.11.2012 Seminaarin aiheet Tilastoinnissa ilmenevät ongelmat, esim.

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat Tilaston sovellukset ja sudenkuopat 24.1.-13.3.2012 Tilastoista tietoa - tilastovalmennusta yleisille kirjastoille Markku Laitinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut markku.laitinen@helsinki.fi

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 IL / HYK sopimus kirjastopalveluista Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 1.2.2011 Ilmatieteen laitos Sää- ja ilmastopalvelu ja -tutkimus, ilmanlaadun seuranta ja tutkimus, merentutkimus kaukokartoitus, avaruustutkimus

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2007

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS 3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 4 PALVELUT 5 KEHITTÄMINEN 8 KOKOELMAT 9 HENKILÖKUNTA 11 JULKAISUTOIMINTA 14 TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta Turun yliopiston kirjasto Alku Ei ollut mitään aiempaa kirjattua kokoelmapolitiikkaa Kirjavat käytännöt eri tieteenalojen yksiköissä

Lisätiedot

Suuntana oikeiden asioiden mittaaminen

Suuntana oikeiden asioiden mittaaminen Suuntana oikeiden asioiden mittaaminen Sinikka Luokkanen & Jarmo Saarti Tämänvuotisen STKS:n laatuseminaarin aiheena oli tilastotietojen hyödyntäminen kirjastojen toiminnan arvioinnissa. Aamupäivän aikana

Lisätiedot

Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa

Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa 3.9.2014 Olli Vuolteenaho Fysiologian laitos, Oulun yliopisto 2 Acta Universitatis Ouluensis -sarja Actaa toimittaa Oulun yliopiston julkaisutoimikunta

Lisätiedot

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia

- kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia - kaksi vuotta amkien yhteisen julkaisuarkiston koordinointia Minna Marjamaa 6/14/2012 Theseuksen rakennusvaihe Rakentaminen aloitettiin amkien Open Accesshankkeella, vetäjänä Anna-Kaisa Sjölund ja asiantuntijoina

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA

OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA OULUN YLIOPISTON JULKAISUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. 31.12.2009 Julkaisutoimikunnan kokoonpano Puheenjohtaja: Professori Olli Vuolteenaho, virkavapaalla 1.8.2009 31.7.2010, jolloin puheenjohtajana

Lisätiedot

Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009

Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Kirjastojen vaikuttavuuden mittaaminen panos-tuotos - tuotteistaminen laadulliset

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Kaukopalvelun todellisuus tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Markku Laitinen Kansalliskirjasto markku.laitinen (at) helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Maksullisen palvelun tulot yliopistokirjastojen rahoituslähteenä

Maksullisen palvelun tulot yliopistokirjastojen rahoituslähteenä Maksullisen palvelun tulot yliopistokirjastojen rahoituslähteenä Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Eeva Laurila Kehittämispäällikkö Kehittämis- ja hallintopalvelut www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa FinELibin aineistopäivä 9.3.2011 Marja Hirn ja Seija Karvanen www.helsinki.fi/yliopisto 1 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmapolittiisen ohjelman linjauksia

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Markku Laitinen & Kimmo Vehkalahti Uutiset kuolemastani ovat liioiteltuja, väitetään jo Mark Twainin sanoneen. Myös kaukopalvelu

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

E-KIRJAT case Tampere

E-KIRJAT case Tampere E-KIRJAT case Tampere Elektroniset kirjat Tampereen yliopiston kirjastossa Kahdeksan vuotta e-kirjoja V. 2000 hankittiin ensimmäiset MOT-sanakirjan verkkoversiot, Oxford English Dictionary, Ulrich s, yms.

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu 24.9.2004 Virtuaalikampus-hanke yhteistyönä Tarkoitus: edistää langattoman teknologian sovelluksia

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ!

AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden lähdeanalyysi AAPELISSA KATTAVA PAINETTU KOKOELMA - LISENSOIDUN E- AINEISTON KÄYTTÖ VÄHÄISTÄ! 29.4.2016 TEKIJÄT : Miia Mähönen, opiskelija,

Lisätiedot

Päätettäessä siitä, mitä asioita tilastoidaan, on otettu huomioon UNESCOn ja Libeconin kansainvälisten kirjastotilastojen vaatimukset.

Päätettäessä siitä, mitä asioita tilastoidaan, on otettu huomioon UNESCOn ja Libeconin kansainvälisten kirjastotilastojen vaatimukset. ISO 2789 tilastostandardin kansallinen sovellus Johdanto Kansainvälisen kirjastotilastostandardin ISO 2789 uudistettu versio antaa kirjasto- ja tietopalvelualalle ohjeet tilastojen keräämisestä ja esittämisestä.

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 1/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2008 Aika 14.2.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Päivi Pekkarinen 29.11.2005 International Seminar on Collection Mapping Yliopistokirjastojen

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksia

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Näkymätön kokoelma. Ari Muhonen STKS seminaari 17.3.2015

Näkymätön kokoelma. Ari Muhonen STKS seminaari 17.3.2015 Näkymätön kokoelma Ari Muhonen STKS seminaari 17.3.2015 Asiani tänään Näkymätön kokoelma Kirjaston uusi paradigma Tarjooma Kirjaston omat kokoelmat Aineistojen yhteiskäyttö Avoimesti saatavilla olevat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011 YLEISTÄ Oulun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Digitaalisen kirjaston verkkopalveluryhmä Muistio 12.9.2007 Liite 1 Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Verkkopalveluryhmä 12.9.2007 Esa-Pekka Keskitalo Jäsenet Puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa E-kirjat kirjastojen kokoelmissa Sirkka-Liisa Korkeila Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Helsingin yliopisto 18.4.2008 TAYK E-kirja -kysely kesäkuu 2007 514 suomalaiselle kirjastolle Kysymykset

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos STKS, Helsinki 20.5.2015 Jarmo Saarti Sisältö Tieteellinen julkaiseminen Jakelemisen muutos Käyttäjän kohtaaminen uudessa ympäristössä Saarti

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTO

OULUN YLIOPISTON KIRJASTO OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO... 3 TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT... 4 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS... 6 PALVELUT... 7 KOKOELMAT... 9 JULKAISUTOIMINTA...10

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka AMKIT-konsortion jäsenet rakenteellisessa muutoksessa OKM:n koulutuslinjaukset

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot