Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015

2 Sisällysluettelo JOHDANTO HENKILÖSTÖ LAPSET... 3 PÄIVÄHOITOON SAAPUMINEN JA PÄIVÄHOIDOSTA HAKEMINEN... 3 LAPSEN KOSKEMATTOMUUTEEN KOHDISTUVA UHKA... 3 LAPSEN FYYSINEN RAUHOITTAMINEN... 4 ONGELMAT HAKUTILANTEESSA... 4 SAIRAUDET JA TAPATURMAT... 5 LÄÄKINTÄ... 5 LAPSEN TERVEYS JA HYGIENIA... 5 LEIKKI- JA OPPIMISVÄLINEET... 6 ULKOILU LIIKKUMINEN TOIMINTAYKSIKÖN ULKOPUOLELLA LAPSEN KATOAMINEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS... 7 KIINTEISTÖ JA IRTAIMISTO... 7 PIHA-ALUEET... 8 TUKITOIMINNOT; RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS... 8 HÄIRIÖTILANTEET TIETOTEKNINEN TURVALLISUUS... 9 TIETOJÄRJESTELMIEN JA TIETOLIIKENNEVERKON KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS YKSITYISIIN PÄIVÄHOITOPALVELUIHIN LIITTYVIEN RISKIEN HALLINTA (OSTOPALVELUT JA MUUT YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT) OSTOPALVELUT YKSITYISTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN HYVÄKSYMINEN, OHJAUS JA VALVONTA YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN OHJAUS- JA VALVONTAKÄYNNIT JA YHTEISTYÖ KUNNAN KANSSA MUUTA TÄRKEÄÄ YKSIKÖISSÄ PITÄÄ OLLA MYÖS SEURAAVAT ASIAKIRJAT LIITTEITÄ... 11

3 1 Johdanto Turvallisuus on keskeinen arvo varhaiskasvatuksessa. Lainsäädäntö velvoittaa toimintayksikön huolehtimaan varhaiskasvatuksen turvallisesta järjestämisestä. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen henkilöstö, hoidossa olevat lapset, toimintaympäristö, häiriötilanteet ja yksityiset palveluntuottajat. Kaarinan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on laadittu moniammatillisessa työryhmässä vuosina Suunnitelman laatimista on ohjannut Olli Saarsalmen toimittama julkaisu Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (2008). Asiaa on käsitelty aluepalavereissa ja varhaiskasvatuksen foorumissa. Tämä suunnitelma on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen yksiköissä ja sitä on täydennetty yksikkökohtaisilla ohjeilla. Lisäksi käytössä ovat mm. hygieniaohjeet, ohjeet kriisien käsittelystä päivähoidossa ja muut kaupungin ohjeistukset. Kaupungin turvallisuussuunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran marraskuussa Yksiköt tarkistavat oman suunnitelmansa vuosittain. Työryhmän jäsenet: Outi Melander Christine Niemeier-Hiekka Maija Suistoranta Katja Vainikainen Minna Valo

4 2 1. Henkilöstö - Varhaiskasvatuksessa tulee olla päivähoitoasetuksen mukainen henkilöstö. - Yksityiseen päivähoitoon sovelletaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia. Kaarinassa on oma valvontasuunnitelma näitä varten. - Työvuorolistat on laadittu tarkoituksenmukaisiksi ja niissä otetaan huomioon turvallisuuteen liittyvät asiat. - Tilanteen vaatiessa henkilökunta on velvollinen siirtymään ryhmästä tai yksiköstä toiseen. - Uusi työntekijä perehdytetään työhönsä ennen työsuhteen alkua. Esimies toimii ensisijaisena perehdyttäjänä (apuna tulokkaan opas), lisäksi lähitiimi ja koko työyhteisö on mukana perehdyttämisessä. - Ryhmän työntekijät perehdyttävät lyhytaikaiset sijaiset. - Avustajat, opiskelijat, harjoittelijat ja kaupungin kesätyöntekijät eivät ole juridisesti vastuussa lapsista. He osallistuvat lasten valvontaan yhdessä muun henkilökunnan kanssa. - Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijöillä on riittävät ensiapuvalmiudet. Ensiapukoulutus on kirjattu koulutussuunnitelmaan. - Työnantaja järjestää muuta lapsen turvallisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. - Työjärjestelyissä huolehditaan kaikista turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, tarkennukset yksikkökohtaisissa suunnitelmissa. - Pihavalvontaa on oltava riittävästi ja siihen laaditaan joka yksikössä oma ulkoilun valvontasuunnitelma. - Työyksikössä määritellään muut työhön liittyvät tehtävät ja ne ovat työntekijöiden tiedossa. - Henkilöstö on salassapitovelvollinen. Kaikkien päivähoidossa olevien asiakasperheiden ja työntekijöiden asiat kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin. - Kaarinassa on käytössä varhaisen puuttumisen malli. - Työntekijällä on velvollisuus esittää ote rikosrekisteristä työnantajalle, kun hänet valitaan virka/työsuhteeseen tai yli 3kk kestävään työsuhteeseen ( lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002, lomake - Kaarinan varhaiskasvatus on savuton työpaikka. - Kaupungin henkilökunta on vakuutettu työaikana ja tavanomaisilla työmatkoilla (IF).

5 3 2. Lapset Päivähoitoon saapuminen ja päivähoidosta hakeminen - Pääsääntöisesti päivähoitoon ja / tai esiopetukseen tulevan lapsen tuo ja hakee lapsen huoltaja. - Jokaiselle lapselle laaditaan hoitosopimus, jossa sovitaan kirjallisesti hoitoaika, hakijat ja varahakijat. - Huoltajan tuodessa tai hakiessa lasta, he varmistavat, että henkilökunta on tietoinen lapsen saapumisesta tai lähtemisestä. Henkilökunta kohtaa lapsen kätellen tai muulla tavalla kohdaten henkilökohtaisesti. Vastuun siirto tapahtuu tässä tilanteessa. - Mikäli lasta hakee joku muu kuin huoltaja, vanhemmat sopivat asiasta erikseen henkilökunnan kanssa. - Hakijan tulee olla 18v täyttänyt. - Päivähoidossa olevat lapset eivät kulje päivähoitomatkoja yksin. - Päivähoidossa oleva lapsi on päivähoitopaikan vastuulla, kunnes hänet on luovutettu hakijalle. - Päivähoidon henkilökunta ei voi luovuttaa lasta tuntemattomalle hakijalle. - Huoltaja antaa ohjeet henkilökunnalle menettelytavoista, jos lapsen luovuttamisesta toiselle huoltajalle on olemassa virallinen luovutuskielto. - Lapsen käyttäessä taksikyytejä (esim. terapiakäynnit), vanhempien ja taksiyrittäjien kanssa sovitaan kirjallisesti lasten hoitoon ja hakuun liittyvät menettelyt (Hops/Hojks). Varhaiskasvatuksen avustajat eivät kulje lasten mukana terapiakäynneillä. Lapsen koskemattomuuteen kohdistuva uhka - Toimintaohje lapsen kohtelusta päivähoidossa - Kriisien käsittely päivähoidossa - Lastensuojeluilmoitusvelvollisuus: lastensuojelulaki (417/2007) 25, muutokset Lastensuojelu päivähoidossa: opas päivähoidon henkilökunnalle yksiköissä - Lapsen sieppaus (ohjeita Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -oppaassa) - Tapahtuman tiedottaminen, jälkiarviointi ja riittävä jälkihoito tarvittaessa

6 4 Lapsen fyysinen rauhoittaminen - Päivähoitolaissa ei ole määritelty säännöstä, joka ohjaisi lapsen sylissä rauhoittamista varhaiskasvatuksessa. - Lastensuojelulain (2007/ 417) mukaan sylissä rauhoittamisen tulee olla luonteeltaan hoidollista ja tilanteenmukaista tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaarassa vahingoittaa itseään, muita henkilöitä tai ympäristöä. - Lapsen huoltajien tulee hyväksyä sylissä rauhoittaminen ja olla tietoisia siitä. - Sylissä rauhoittaminen tarkoittaa lapsen fyysistä kiinnipitämistä. Se ei ole sallittua ennakollisena toimenpiteenä ja se on lopetettava heti, kun se ei ole enää välttämätöntä. Sitä ei myöskään saa käyttää rangaistuksena. - Lasta rauhoitetaan sylissä tukevasti ja turvallisesti, lapselle ei jätetä liikkumatilaa ja hänelle puhutaan rauhoittavasti. - Minkäänlaisten välineiden käyttö ei ole sallittua. - Aikuisen on säilytettävä rauhallisuus ja ammatillisuus koko tilanteen ajan. - Tilanne käsitellään lapsen kanssa keskustellen ja/ tai esimerkiksi kuvia apuna käyttäen, kun lapsi on rauhoittunut. - Tapahtuneesta kerrotaan aina lapsen huoltajille. - Sylissä rauhoittamistilanteet dokumentoidaan aina kirjallisesti. - Työntekijälle on annettava mahdollisuus käsitellä asian aiheuttamia tuntemuksia esimiehen kanssa ja tarvittaessa myös työyhteisössä. Ongelmat hakutilanteessa - Jos lasta ei haeta päivähoidosta, yritetään puhelimitse tavoittaa huoltajat tai varahakijat. Mikäli heihin ei saada yhteyttä, eikä hakuasiaan tule selvyyttä tunnin kuluessa päivähoitopaikan sulkeutumisesta, lapsi viedään vuorohoitokoti Rinkeliin taksilla. (Rinkeli; Viipurintie 120, p ) - Ilmoitus esimiehelle ja sen jälkeen työntekijä soittaa vuorohoitokoti Rinkeliin. - Työntekijä ottaa lapsesta tarvittavat tiedot mukaan esim. yhteystiedot, terveydentila ja ruokavalio. - Lasta saattavan työntekijän on varauduttava jäämään lapsen kanssa Rinkeliin kunnes asia selviää. - Päivähoitopaikan oveen laitetaan viesti, jossa teksti: lapsi (ei nimeä) on viety vuorohoitokoti Rinkeliin. - Jos hakija on päihtynyt tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, otetaan ensisijaisesti yhteys toiseen huoltajaan, toissijaisesti varahakijaan. - Lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus.

7 5 Sairaudet ja tapaturmat - Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otetaan yhteyttä huoltajaan ja sovitaan lapsen hakemisesta. - Jos lapsi joudutaan viemään lääkäriin tai sairaalaan, häntä saattavalla henkilöllä on oltava mukanaan lasta koskevat tiedot (lapsen henkilötiedot, tiedot mahdollisista sairauksista, allergioista tai yliherkkyyksistä sekä lapsen huoltajien yhteystiedot). Ilmoitetaan asiasta välittömästi lapsen huoltajalle. - Lapsi kuljetetaan tapauksesta riippuen taksilla tai sairasautolla. - Lapset on tapaturmavakuutettu kaupungin toimesta. - Tapaturmailmoitukset tehdään sähköisesti verkossa; (esimiehillä on tarvittavat tunnukset). Lomake löytyy myös Kantrista. Lääkintä - Jos lapsi on ns. päivähoitokuntoinen ja lääke on välttämätöntä antaa päivähoidon aikana, henkilökunta antaa sen lapselle. Lääke on tuotava päivähoitoon alkuperäis-pakkauksessa ja vanhempien on annettava selkeät lääkkeen antamiseen liittyvät ohjeet henkilöstölle kirjallisesti. Vanhempien on pyrittävä saamaan lapselle lääkitys, joka annetaan niin harvoin, että lääkkeen ottoajat voidaan rytmittää päivähoitoaikojen ulkopuolelle. Käytä lääkelomaketta (liite). - Poikkeuksena pitkäaikaissairauksiin liittyvät lääkitykset, erilliset ohjeet. - Ohjeet saatetaan toimintayksikön koko henkilöstön tietoon (ohjeiden säilytys sovitaan yksikkökohtaisesti). Lapsen terveys ja hygienia - Lapsen terveys ja hyvinvointi -lehtinen - Perushoito pohjautuu koko päivähoidossa Päiväkodin hygieniatoimenpiteet Kaarinassa ohjeistukseen. - Suojakäsineet ja käsidesi ovat käytössä jokaisessa päivähoitoyksikössä. - Päivähoitohakemuksen yhteydessä vanhemmat täyttävät jokaisen lapsen osalta erillisen Tiedustelu lapsen terveydentilasta lomakkeen. - Ilmoitus erityisruokavaliosta 2010 (liitteenä), lääkärintodistus - Lääkelomake - Lapset on vakuutettu päivähoito/esiopetusaikana (IF). - Tartuntatauti- ja epidemia/pandemiatapauksissa noudatetaan terveydenhuollon ohjeita

8 6 Leikki- ja oppimisvälineet - Hankintoja tehdessä otetaan huomioon lelujen turvallisuus, kestävyys ja ekologisuus. - Välineet vastaavat lasten ikä- ja kehitystasoa. - Lelujen kunto (sisällä ja ulkona) tarkastetaan säännöllisesti. - Vialliset lelut poistetaan heti käytöstä. Ulkoilu - Toimintayksiköissä laaditaan ulkoilua varten valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: o Piirros ulkoilualueesta o Valvonnan vastuualueet o Määritellään pihavalvontaa ohjaavien henkilöiden määrä ja tarvittaessa vastuualueiden jako valvojien kesken. Tämä ei kuitenkaan poista henkilökunnan vastuuta kokonaisvalvonnasta. o Valvonnan järjestäminen, jos joudutaan käymään tilapäisesti sisällä. o Piha-alue tarkastetaan päivittäin ennen ulkoilua. o Tarkastuskohteet ja -reitti on suositeltavaa merkitä piha-alueesta laadittuun karttaan. 3. Liikkuminen toimintayksikön ulkopuolella - Päivähoitopaikan ulkopuolelle tapahtuvat retket suunnataan turvallisiin kohteisiin ja niihin tutustutaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. - Retkellä tulee olla riittävästi henkilökuntaa. - Retkille laaditaan retkisuunnitelma. - Retkellä pidetään mukana ensiaputarvikkeet, turvaliivit, nimilistat yhteystietoineen ja puhelin sekä muut tarvittavat välineet. - Lapsen kuljetus- ja retkijärjestelyissä käytetään tilausajoja, joissa on oltava jokaiselle turvavyöt. Poikkeuksena julkinen föliliikenne. - Lapsen vanhempien mukanaolo päivähoidon retkellä ei poista henkilökunnan vastuuta. - Perhepäivähoitajan poistuessa lasten kanssa omalta pihaltaan, lapsilla on oltava turvaliivit.

9 7 4. Lapsen katoaminen - Henkilökunta on koko ajan tietoinen siitä, missä lapset ovat sekä sisätiloissa että ulkoilun aikana. - Mikäli lapsi katoaa päivähoitopäivän aikana, etsintä aloitetaan henkilökunnan toimesta välittömästi (Lähietsintäohje). - Katoamisilmoitus tehdään poliisille etsintäavun pyytämiseksi. - Katoamisesta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja yksikön esimiehelle. - Yksikön esimies informoi varhaiskasvatuksen johtajaa tapahtuneesta. - Lapsen löytymisestä ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja poliisille. - Yksikön esimies tiedottaa asiakasperheille tapahtuneesta. - Yksikön esimies, asianosaiset perheet ja työntekijät käyvät läpi tilanteen ja esimies järjestää tarvittaessa kriisiapua. - Katoamistilanteesta keskustellaan lapsiryhmän kanssa. - Jokaisesta katoamisesta tehdään kirjallinen selvitys (liite) - Jälkiarvioinnin perusteella toimintamalleja muutetaan tarvittaessa ja henkilöstö perehdytetään muuttuneisiin ohjeisiin. 5. Asiakirjat ja niiden säilytys - Lasta koskevat dokumentit, muistiinpanot ja muut asiakirjat säilytetään asianmukaisesti. Hoitosuhteen päättyessä ne arkistoidaan/hävitetään erillisten arkistointi-ohjeiden mukaan. 6. Toimintaympäristön turvallisuus Kiinteistö ja irtaimisto - Kaupungin ympäristöpalvelut vastaavat siitä, että varhaiskasvatuspalveluja tarjoavien yksiköiden tilat ovat kunnossa. o Uudisrakentamisen ja saneerauksen suunnittelutyössä tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kesken. o Oppimisympäristöjä suunniteltaessa otetaan huomioon lasten ikä, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä esteettömyys. Tilojen tulee olla toimivat ja turvalliset. o Sisäilman laatu on asetuksen mukainen. o Tilojen toimivuus ja kunto tarkastetaan säännöllisesti. o Sisätiloissa on oltava tarkoituksenmukainen lämpö ja valaistus.

10 8 o Tilakeskus vastaa teknisesti oikeanlaisesta akustiikasta. Tarvittaessa suoritetaan melumittaus. o Tilakeskus vastaa myös yksikön mahdollisista turvalaitteista. o Tilakeskus vastaa ajantasaisista yhteystiedoista. - Yksikön esimies vastaa siitä, että kalusteet ja välineistö ovat ergonomisia ja käyttökuntoisia. - Henkilökunta on velvollinen ilmoittamaan havaituista puutteista välittömästi esimiehelle. Esimiehen velvollisuus on ilmoittaa kirjallisesti havaituista puutteista tilakeskukselle. Käytössä on sähköinen työpyyntö. Piha-alueet - Ympäristöpalvelut vastaavat varhaiskasvatuspalveluita tarjoavien yksiköiden tarkoituksenmukaisista piha-alueista: o Hiekkalaatikoiden hiekka vaihdetaan kerran vuodessa; poistetaan vanha hiekka ja tuodaan uutta hiekkaa tilalle. o Pihojen aitaukset ja portit ovat turvalliset. o Pihojen leikkivälineet tarkastetaan säännöllisesti. o Pihojen siisteydestä, lumenluonnista ja hiekoittamisesta huolehtii kiinteistönhoitaja. o Yksikköjen alueelta osoitetaan parkkipaikat asiakkaille. o Pihavalaistus järjestetään siten, että se turvaa lasten ulkoilun ja estää ilkivaltaa. o Jäte- ja kierrätyspisteet sijoitetaan asianmukaisesti ja turvallisesti Tukitoiminnot; ruokahuolto ja siivous - Ruokahuolto ja siivous ovat kaupungin tuottamia palveluja. - Huoltaja antaa tiedon lapsen erityisruokavalioista kirjallisesti ruokahuoltoon. - Tieto tarkistetaan kerran toimintakaudessa ja tarvittaessa. Keittiöllä ja ruuanjakajalla on vastuu erityisruokavalioiden noudattamisesta ohjeiden mukaan. - Ruoan jakelu ja siihen liittyvä hygienia määritellään yksiköiden omavalvontaohjelmassa. - Ruokahuollossa ja siivouksessa noudatetaan Päivähoidon hygieniatoimenpiteet Kaarinassa ohjetta. - Ruokahuolto toimii myös häiriötilanteissa esim. sähkökatkoissa.

11 9 Häiriötilanteet - Sähkökatkon aikana (varhaiskasvatuksessa) -toimintaohje (Liite) - Pandemiat ja saastunut vesi tms; toimitaan kunnallisten tai kansallisten ohjeiden mukaisesti. - Ilkivaltatilanteissa tehdään asianmukaiset ilmoitukset ja tarvittavat toimenpiteet. - Vesikatkoon varaudutaan, mikäli se on etukäteen tiedossa. Tilakeskukselta pyydetään tarvittaessa lisäohjeistusta. - Epäilyttävän tai häiriötä aiheuttavan henkilön tuntomerkkien havainnointi - toimintaohje (Liite) 7. Tietotekninen turvallisuus Kaarinan kaupungin tietoliikenneturvallisuus on ohjeistettu koko kaupungin tasolla tietohallinnon toimesta. Tiedot löytyvät kaupungin sisäisestä intranetistä eli Kantrista. Tietoturvaosiossa käydään läpi asioita, joiden avulla voit osaltasi pitää huolta arki-päivän tietoturvan säilymisestä. Uudelle työntekijälle löytyy erillinen Tulokkaan tietotekninen opas, joka kertoo perusasiat Kaarinan kaupungin tietoteknisestä ympäristöstä. Vanhojen ATK-laitteiden poistot ja muun tarvittavan avun saat helpoiten lähettämällä palvelupyynnön AATUun. Tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöoikeussitoumus Jokainen Kaarinan kaupungin työntekijä, joka saa käyttöönsä tietokoneelle kirjautumiseen liittyvät tunnukset, allekirjoittaa tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöön liittyvän sitoumuksen. Sen avulla parannetaan käyttäjien tietoisuutta tietopalvelujen käyttöön liittyvistä vastuista. Allekirjoitettu käyttöoikeussitoumus on edellytys työntekijän käyttöoikeuksien saannille tietojärjestelmiin ja tietoliikenneverkkoon. Uudet työntekijät allekirjoittavat sitoumuksen ennen tietoteknisten palvelujen käyttöön oikeuttavien tunnusten saantia. Jokaisen kaupungin tietotekniikkaa käyttävän tulee allekirjoittaa sitoumus, vaikka käyttäisi yhteistunnustakin. Sitoumuksen henki noudattaa kaikilta osin lakeja ja asetuksia mm. uutta lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. Allekirjoitetut käyttöoikeussitoumukset on palautettava tietohallintoon, josta saa myös lisätietoja kaikista aiheeseen liittyvistä asioista.

12 10 8. Yksityisiin päivähoitopalveluihin liittyvien riskien hallinta (ostopalvelut ja muut yksityiset palveluntuottajat) Ostopalvelut - Hankintalain ja asetuksen mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava. - Kun tarjouspyyntöä tehdään, päivähoidon turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon palveluntuottamisen kriteereissä. - Tarjouksen liitteenä esitetään toimintayksikön oma turvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. - Ostopalvelusopimuksessa edellytetään vastaavasti turvallisuussuunnitelman ja omavalvontasuunnitelman tekemistä ja sen päivittämistä, turvallisuusnäkökohdat ja lakien ja asetusten mukainen toiminta huomioidaan sopimusta solmittaessa. Yksityisten päivähoitopalveluiden hyväksyminen, ohjaus ja valvonta - Kaupunki hyväksyy palveluntuottajan ja toimitilat, vastuuhenkilöltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisterilain 6 2 mom. mukainen rekisteriote. - Rikosrekisterilain 6 2 mom. mukainen rekisteriote, palvelualueen perhepäivähoidon ohjaaja pitää rekisteriä oman alueensa kotona työskentelevistä yksityisistä perhepäivähoitajista. - Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) mukaan kunta ohjaa ja valvoo yksityisiä päivähoitopalveluita. - Ohjausta ja valvontaa tekevät myös aluehallintoviranomainen (Lounais- Suomen AVI) sekä Valvira (www.avi.fi, ). - Yksityiset yksiköt ovat velvollisia tekemään omavalvontasuunnitelman Valviran ja kunnan ohjeistuksen mukaan, suunnitelman tulee olla nähtävissä. Yksityisten palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnit ja yhteistyö kunnan kanssa - ohjaus ja valvonta perustuvat käynteihin yksityisissä yksiköissä ja palveluntuottajan kanssa käytäviin keskusteluihin sekä muuhun yhteistyöhön. - Käynneistä yksityisissä päiväkodeissa vastaavat päivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatuksen johtaja. Yksityistä perhepäivähoitoa valvoo kunkin alueen perhepäivähoidon ohjaaja. - Kerran vuodessa laaditaan kirjallinen toimintakertomus (ohjaus- ja valvontalomake) yksityisen yksikön toiminnasta.

13 11 Ohjeistukset ja lomakkeet: TSO / varhaiskasvatusryhmä: Yksityisen päiväkotitoiminnan aloittamisen käsikirja en_paivahoito/_files/ /default/yksityinen%20paivakotitoiminta.docx 9. Muuta tärkeää Yksiköissä pitää olla myös seuraavat asiakirjat - yksikkökohtainen pelastussuunnitelma - yksikkökohtainen riskienkartoitus - turvallisuussuunnitelma, johon on kirjattu oman yksikön turvallisuuskäytännöt, (esim. pihavalvonta, työsuojelu ja työ - muut tarvittavat toimintaohjeet (mm. avaimet) - yleinen retkisuunnitelma lähiympäristöön suuntautuville retkille - tarkka retkisuunnitelma pidemmille retkille - etsintäohje lapsen katoamistapauksiin - rekisteriselosteet o Henkilötietolaki (523/99) 10 : päivähoidon asiakastietorekisteri, työterveystarkastukset ja päivähoitohenkilöstön yhteystiedot Yksikkö tarkistaa oman turvallisuussuunnitelmansa vuosittain 112-päivän yhteydessä. Liitteitä 1. Häiriötilanteissa tarvittavia yhteystietoja 2. Selvitys lapsen tapaturmasta päivähoidossa/esiopetuksessa Selvitys lapsen katoamisesta päivähoidossa/esiopetuksessa 3. Lääkelomake 4. Epäilyttävän henkilön tuntomerkkien havainnointi 5. Ilmoitus erityisruokavaliosta 6. Sähkökatkon aikana (varhaiskasvatuksessa) 7. Liikenne/ retkisuunnitelma

14 12 Häiriötilanteissa tarvittavia yhteystietoja: Yksikkökohtaiset tiedot Päiväkodin johtaja Päiväkodin varajohtaja I Puhelin Päiväkodin varajohtaja II Yleiset tiedot Varhaiskasvatuksen johtaja Sivistysjohtaja Hätäkeskus (ambulanssi, poliisi, pelastuslaitos) 112 Myrkytystietokeskus HUS Lastensuojelu/ Akuuttitiimi klo Kaarinan sosiaalipäivystys sosiaalipäivystäjä klo Kriisipäivystys (Kaarina) Tyks / ensiapu Pääterveysasema Piikkiön terveysasema Littoisten terveysasema Terveyskeskus lääkäripäivystys pääterveysasemalla ma-pe Lääkäripäivystys Turku (klo ja viikonloput) Terveyskeskus lähineuvola (nimi) Terveyskeskus hammaspäivystys pääterveysasemalla (klo ) Työterveyshuolto Terveystarkastaja (terveydensuojelu) Työhyvinvointipäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Tekninen isännöitsijä Kiinteistönhoitaja ( nimi) Kiinteistönhoitajan sijainen (nimi) Kaupungin tekninen vikapäivystäjä (työajan ulkopuolella ma-to klo , pe ma 08.00) Taksi Kaupungin puhelinvaihde , sisäisesti 9

15 13 Selvitys tapaturmasta päivähoidossa/esiopetuksessa Lomake toimitetaan esimiehelle viikon kuluessa tapahtuneesta Tiedot lapsesta Lapsen nimi: Syntymäaika ja henkilötunnus: Lapsen hoitopaikka: Milloin tapaturma tapahtui Päivämäärä: Kellonaika: Selvitys tapaturmasta Mitä tapahtui ja missä Kuka valvoi lapsi / aikuinen suhdeluku

16 14 Toimenpiteet tapaturmatilanteessa Miten toimittiin Tapaus käsitelty henkilökunnan kanssa, jos tarpeen (pvm) Tapaus käsitelty vanhempien kanssa (pvm ja kuka käsitteli) Sovitut jatkotoimenpiteet: Kaarinassa Raportin laatijan allekirjoitus Lapsen huoltajan allekirjoitus

17 15 Selvitys lapsen katoamisesta päivähoidossa/esiopetuksessa Lomake toimitetaan esimiehelle, joka välittää sen varhaiskasvatuksen johtajalle viikon kuluessa tapahtuneesta. Tiedot lapsesta Lapsen nimi: Syntymäaika ja henkilötunnus: Lapsen hoitopaikka: Milloin katoaminen /tapaturma tapahtui Päivämäärä: Kellonaika: Selvitys katoamisesta Mitä tapahtui ja missä Kuka valvoi lapsi / aikuinen suhdeluku

18 16 Toimenpiteet katoamistilanteessa Miten toimittiin Kuka lapsen löysi, koska ja mistä Tapaus käsitelty henkilökunnan kanssa (pvm) Tapaus käsitelty vanhempien kanssa (pvm ja kuka käsitteli) Sovitut jatkotoimenpiteet: Kaarinassa Raportin laatijan allekirjoitus Lapsen huoltajan allekirjoitus

19 17 Kaarinan kaupunki/varhaiskasvatus LÄÄKELOMAKE Lapsen nimi Henkilötunnus Päiväys ja huoltajan allekirjoitus Lapsen sairaus/yliherkkyys ä Lääkkeen nimi Annostus ja lääkkeenantotapa Lääkkeen säilytyspaikka Mihin oireisiin? Säännöllisesti Tarvittaessa Huomioitavaa Muuta huomioitavaa:

20 18 Epäilyttävän tai häiriötä aiheuttavan henkilön tuntomerkkien havainnointi Lapsen sieppaustilanteessa tai muun vastaavan tyyppisen häiriön sattuessa voidaan mahdollisuuksien mukaan yrittää kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - koeta viestittää ennalta sovituin merkein tilanteesta toimintayksikön muulle henkilökunnalle - paina mieleen sieppaajan tuntomerkit o sukupuoli o ikä o pituus o hiusten pituus ja väri o kasvot (muoto, väri, viikset, parta, nenän muoto, korut, erikoisuudet) o silmien väri o vartalon muoto (hoikka, tanakka, lihava) o erikoisuudet (arvet, luomet, tatuoinnit, vammat) o puhe (suomen kieli ja sen hallinta, erikoisuudet) o kädet (kätisyys, vammat, sormukset) o vaatetus o kantamus o ase, kummassa kädessä - ota sieppaajasta valokuva, jos se on lasta tai itseäsi vaarantamatta mahdollista - sieppaajan kulkuväline (auton tyyppi, väri, rekisterinumero) - sieppaajan poistumissuunta - paina mieleen, montako henkilöä sieppaukseen osallistui Tuntomerkit on hyvä kirjoittaa muistiin heti tilanteen rauhoituttua, kun ne vielä ovat tuoreena mielessä. Viite; Päivähoidon turvallisuussuunnittelu

21 19 ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOSTA Ruokailijan perustiedot Nimi Päivähoitopaikka Huoltaja Syntymäaika Ryhmä Puhelinnumero Erityisruokavaliot Täytä vain ruokavalioon kuuluvat kohdat Mikäli lapsella on käytössä vain harvoja ruoka-aineita, niin luettele aineet erillisellä liitteellä. Vähälaktoosinen ruokavalio Laktoositon ruokavalio Maidoton ruokavalio Korvaava maito Diabetes (diabeetikot tuovat oman ateriasuunnitelmansa) Keliakia sietää kauraa ei siedä kauraa luontaisesti gluteeniton Vilja-allergia sietää vehnää sietää ruista sietää ohraa sietää kauraa sietää riisiä sietää maissia sietää hirssiä sietää tattaria sietää, mitä Kasvisruokavalio mikä syö kalaa syö broileria syö munaa syö maitotuotteita Uskonto ja eettiset syyt ei sianlihaa ei veriruokia ei naudanlihaa ei broileria ei makkaraa ei, mitä Vältettävät ruoka-aineet muna ei siedä lainkaan sietää ruuassa herne/papu ei siedä raakana sietää kypsänä lanttu ei siedä raakana sietää kypsänä palsternakka ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa paprika ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa porkkana ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa selleri ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa tomaatti ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa ananas ei siedä raakana sietää kypsänä banaani ei siedä raakana sietää kypsänä kiivi ei siedä raakana sietää kypsänä kirsikka ei siedä raakana sietää kypsänä luumu ei siedä raakana sietää kypsänä mansikka ei siedä raakana sietää kypsänä omena ei siedä raakana sietää kypsänä persikka ei siedä raakana sietää kypsänä päärynä ei siedä raakana sietää kypsänä appelsiini ei siedä raakana sietää kypsänä mandariini ei siedä raakana sietää kypsänä sitruuna ei siedä raakana sietää kypsänä sietää sitruunahapon (jauhe)

22 20 hunaja ei siedä lainkaan kaakao ei siedä lainkaan manteli ei siedä lainkaan pähkinä ei siedä lainkaan soija ei siedä lainkaan suklaa ei siedä lainkaan kala ei siedä lainkaan ei siedä sietää kypsennettynä mitä ei siedä sietää kypsennettynä mitä ei siedä sietää kypsennettynä mitä ei siedä sietää kypsennettynä mitä Erityinen ruokavalio tai muuta huomioitavaa chili curry inkivääri kaneli korianteri persilja sinappijauhe muskottipähkinä/ kukka cayenne maustepippuri mustapippuri valkopippuri paprikajauhe MUISTATHAN ILMOITTAA LAPSEN RUOKAVALIOMUUTOKSISTA KEITTIÖÖN Erityisruokavalion aloittamisaika Toteaja: lääkäri terveydenhoitaja missä todettu Päiväys Huoltajan allekirjoitus Terveydenhoitaja / lääkäri / ravitsemisterapeutti täyttää Erityisruokavalio on sovittu jatkettavaksi asti, minkä jälkeen uusi arvio. Allekirjoitus Tiedot päivitetty

23 21 TODELLI- SUUS AAMUL- LA VOI OLLA SÄHKÖKATKON AIKANA (varhaiskasvatuksessa) hoitopaikka on pimeä, sähkötön, tietokoneet eivät toimi, puhelinyhteydet toimivat puutteellisesti... erilaisia huhuja on paljon, tietoa tilanteesta muista yksiköistä tai koko kaupungin tilanteesta on vähän lapsia, vanhempia ja työntekijöitä tulee paikalle yhtä aikaa työntekijät saattavat ylireagoida vakituista henkilökuntaa saattaa olla poissa ja heillä sijaisia PERUS- LÄHTÖ- KOHTA- NA ON AINA TOIMIN- NAN JATKU- MINEN TOIMINTA JATKUU, koska - alussa ei tiedetä kuinka pitkään sähkökatko kestää (tunteja vai päiviä) - perheiden odotusarvona on, että koulu ja päivähoito toimivat normaalisti - talviaikaan aamun pimeys poistuu aikanaan - tiedot tilanteesta lisääntyvät koko ajan - vanhempia tarvitaan töissään yhteiskunnan palvelujen pyörittäjinä ja myös hätätyöntekijöinä perheitä informoidaan hoitopaikan tilanteesta joko hoitoon tullessa tai kotiin tekstiviestillä huoltajat saattavat tehdä päätöksen lapsen kotiin jäämisestä suosittelemme kotona oleville huoltajille lapsen hoidon järjestämistä kotona lapset otetaan päivähoitoon ja kirjataan listaan läsnä olevat TURVALLISUUS on kaiken A ja O hoitopaikasta valitaan turvallisin / turvallisimmat paikat, johon lapset kootaan ESIMIES- OHJEITA VARAU- DU! ota yhteys esimieheesi ja tarvittaessa esimiehen esimieheen rauhoita henkilökuntaa ja lapsia: turvallisuus ja hyvä mieli auttavat selviämään ota selville ruokatilanne henkilökunnan työpäivä jatkuu olosuhteisiin sopeuttaen varaudutaan henkilöstön ja lasten siirtoihin tarvittaessa yksiköistä toiseen, turvallisuus huomioiden (esimerkiksi kaatuneet puut) toimivien yksikköjen tulee ilmoittautua muille päivähoidon esimiehille ja johdolle saman kiinteistön (koulu, päiväkoti, puisto) esimiesten tulee olla yhteydessä toisiinsa työntekijöiden, huoltajien ja lasten tiedot tulee olla paperilistoina yhdessä kansiossa kriisitilanteita varten, kansio yhteisesti sovitussa paikassa työ- ja ryhmäkännykässä on oltava valmiina esimiehen, hänen varahenkilöidensä ja johdon puhelinnumerot, samoin henkilökunnan numerot (myös henkilökohtaiset) käytä puhelimen yhteysryhmiä ryhmien puhelimissa tulee olla huoltajien numerot tallennettuna omaksi ryhmäkseen varautuminen pimeään: elävä tuli eli kynttilät on turvallisuusriski; parempia ovat paristovalaisimet, myrskylyhdyt paristolla toimiva radio vara-akut, varapuhelimet, varaparistot vesikanisterit kertakäyttöastiat jätesäkit ja -pussit huovat

24 22 Päiväretken suunnitelma/raportti Retkikohde ja aika: Mukana olevat aikuiset: Mukana olevat lapset: Ryhmän mukana olevan puhelimen numero/ numerot: Lyhyt kuvaus retkestä (millainen paikka, miten matkustetaan, miten ruokailu on järjestetty jne.) Retken ruokailuun vaikuttavat erityisruokavaliot: Nimi: Erityisruoka:

25 23 Retkelle lähdön muistilista: Ensiapuvälineet Heijastin liivit Nimilista Retkeilysuunnitelman kopio Mahdolliset lasten erityislääkkeet Allergiat on huomioitu Retkikohteeseen on tutustuttu Retkestä on tiedotettu vanhemmille Ryhmän puhelin Häiriötilanteissa tarvittavia yhteystietoja: Esimies Ryhmien tiedot Hätäkeskus (ambulanssi, poliisi, pelastuslaitos) 112 Myrkytystietokeskus HUS Tyks / ensiapu Kaarinan pääterveysasema Taksi

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot