MATLABin alkeita J.Merikoski JYFL 2009 fysp120

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATLABin alkeita J.Merikoski JYFL 2009 fysp120"

Transkriptio

1 MATLABin alkeita J.Merikoski JYFL 2009 fysp120 Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nopeaan alkuun matlab-ohjelmiston käytössä. Keskitymme fyysikolle (välittömästi) hyödyllisimpiin komentoihin ja rakenteisiin. 1. MUUTTUJISTA Käynnistä matlab (matriisilaboratorio) ja kokeile seuraavia komentoja. Aloitetaan tällä kerralla antamalla matlabin komentorivillä seuraava, mahdolliset aiemmat muuttujat poistava komento: >> clear Seuraava komento määrittelee muuttujan a antaen sille samalla arvon 1. Toinen komento suorittaa merkin = oikealla puolella olevan operaation ja sijoittaa sen arvon muuttujaan a (joka voi olla reaalinen tai kompleksinen, jälkimmäisistä harjoituksissa). >> a=1 >> a=a+2 Jos en halua komentojen tulosten näkyvän ruudulla, voin käyttää puolipistettä: >> a=1; >> a=a+2; Muuttujan a arvon voin katsoa sanomalla (tai disp(a)-komennolla): >> a Voimme määritellä lisää muuttujia ja käyttää niitä luovasti, esimerkiksi: >> b=5 >> c=b+2 Monesti on käytännöllistä (erityisesti editointia ajatellen) kirjoittaa useampia komentoja samalle riville: >> a=6; b=2; c=a-b >> a=pi; b=2; c=a*b >> a=pi; b=2; c=a/b >> aaa=2.22; AAA=4.44; tulos=aaa+aaa Edellä käytimme valmiiksi määriteltyä vakiota pi. Potenssiinkorotus saadaan hatuttamalla: >> a=2; b=a^3; c=a+b*(-1)^(1/2) Tarvittaessa matlab siis siirtyy kompleksilukuihin. Katsotaanpa, millaisia muuttujia olemme luoneet: >> who >> whos Määritellyiksi tulleet muuttujat ovat siis matriiseja (eli taulukoita), yllä 1x1-matriiseja! Luodaanpa sitten suurempia, ensin rivi-ja sarakematriiseja (vektoreita), seuraavasti: >> a=[1,3] >> b=[2,6] >> c=a+b >> d=[1;3] >> whos Siis pilkku on erottimena matriisin rivien sisällä ja puolipiste rivien välillä >> h=[1,3;2,7] >> k=[1,0;0,1] >> h+k >> h-k >> h*k >> h.*k Huomaa matriisien kertominen elementeittäin (operaatio.*) viimeisessä komennossa. Matlabissa pelkkä kertomerkki (operaatio *) tarkoittaa matriisikertolaskua lineaarialgebran mielessä.

2 Harjoituksen vuoksi yhdistelemme aiemmin opittua: >> a=1; b=2; c=3; d=4; >> AA=[a,b;c,d] >> aa=ones(2,2) >> AA*aa >> AA.*aa Kokeile itse seuraavia matriisinmuodostuskomentoja: ones, eye, zeros, diag, rand. Niiden kuvaukset löydät esimerkiksi sanomalla: >> help eye Käytämme paljon vaakavektorin muodostavaa komentoa (parametrit vain esimerkin vuoksi): >> amini=0; amaxi=2; npist=10; a=linspace(amini,amaxi,npist); Matriisin alkioon tai osaan viittaaminen käy seuraavasti (huom: heittomerkki transponoi matriisin): >> BB=rand(3,3) >> BB(2,3) >> CC=BB(1:2,2:3)' >> BB(:,1) Lisää keskeisten matriisi- ja muiden funktioiden listoja saat näkyviin esim seuraavasti: >> help >> help elmat >> help elfun >> help general Luennolla mainostetun Kermit Sigmonin oppaan Matlab Primer (3th edition) lopussa on kätevä komentotaulukko. Kannattaa pitää tämä (tai muu vastaava opas) pdf:nä oman koneen levyllä. Tekstiarvoisetkin muuttujat eli merkkijonot eli stringit ovat käytössä ja yhdisteltävissä: >> puppua='merkkeja perakkain' >> lisaa=' ja muutama viela kuten ' >> numeromerkkikin='2' >> paljon=[puppua,lisaa,numeromerkkikin] 2. PERUSFUNKTIOITA JA YKSINKERTAISIA KUVAAJIA Tuotetaan ja tuhotaan seuraavaksi vektorit x ja y=sin(x) sekä niiden kuvaaja: >> x=linspace(0,2*pi,100); >> y=sin(x); >> plot(x,y); >> whos; >> clear x y >> clf; Seuraavassa nimetään akselit ja luodaan otsikko (vakio pi=2*asin(1) oli valmiiksi määritelty): >> x1=linspace(0,2*pi,1000); y1=cos(4*x1); >> x2=linspace(0,2*pi,1000); y2=cos(4*x2).*exp(-x2/5); >> plot(x1,y1,'b-'); hold on; plot(x2,y2,'m--'); >> xlabel('x'); ylabel('y'); title('testikuva'); >> legend('y1=cos(4*x1)','y2=y2=cos(4*x2).*exp(-x2/5)') Edellä komento hold on pitää aiemmin piirretyn käyrän (ja hold off vapauttaa sen) ja komento legend tuottaa selitteen. Luodaanpa uusi kuva (huomaa askel :4: toisessa plotissa): >> figure(2); plot(x1(1:20),y1(1:20),'gx'); hold on; plot(x2(10:4:50),y2(10:4:50),'ro'); >> xlabel('x'); ylabel('y'); title('toinen testikuva'); Kolmeulotteisia kuvia saa komennolla plot3. Perusohjeita kätevässä muodossa: >> help plot

3 3. KOMENTOJONOT JA OHJAUSRAKENTEET Muista ohjelmointikielistä mahdollisesti tuttuja ohjausrakenteita on käytössä. Tärkeimpiä meille ovat jatkossa for-silmukat sekä if-then-else-ehtorakenteet. Jälkimmäisten yhteydessä käytetään vertailuoperaatioita, joita ovat mm. > (suurempi), < (pienempi), == (yhtäsuuri) ja ~= (erisuuri), sekä loogisia operaatiota & (and), (tai) ja ~ (not). Kirjoita seuraava silmukkarakenne matlabin oletushakemistossa teksti-muotoiseen tiedostoon nimeltä kokeilu1.m (editorin saat käyttöön valikosta: FILE -> NEW -> M-FILE): x=0; for j=1:5, x=x+1; x Tallenna ja suorita sitten kyseinen komentojono eli skripti sanomalla matlabin komentorivillä: >> kokeilu1; Kysymällä lopussa muuttujan x arvon voimme todeta suorittaneemme viidesti komennon, jossa muuttujaan x on silmukan joka kierroksella lisätty luku 1, saaden tulokseksi arvon 5. Huomaa, että muuttuja j saa silmukassa arvot 1:stä 5:een. Esimerkiksi seuraava komentojono x=0; for j=1:5, x=x+j; summaa yhteen luvut 1:stä 5:een. Saman voit tehdä myös matlabin komentorivillä: >> x=0; for j=1:5, x=x+j; Harjoittelimme yllä silmukkarakenteen käyttöä. Huomautuksenomaisesti voimme todeta, että matlabissa toki on muitakin keinoja laskea lukuja yhteen kuten esimerkiksi funktio sum: >> xx=linspace(1,5,5); x=sum(xx); Rakenteita voi sijoittaa sisäkkäin, kuten seuraavassa (rivejä sisennetty selkeyden vuoksi): x=0; n=5; m=3; for j=1:m, x=x+i-j; Puolipisteitä ja pilkkuja ei tarvitse skripteissä aina rivien loppuun kirjoittaa, mutta se on hyvä tapa ja helpottaa vähitellen kertyvien skriptien ja niiden osien myöhempää käyttöä ja yhdistelyä. Laskemme seuraavaksi kahden matriisin tulon C=A*B käyttäen silmukkaa komentojonossa: % kokeilu2.m kahden satunnaismatriisin tulo n=2; A=rand(n,n); B=rand(n,n); C=zeros(n,n); for j=1:n, for k=1:n, C(i,j)=C(i,j)+A(i,k)*B(k,j); Merkintä A(i,j) tarkoittaa matriisin A alkiota (i,j) jne ja %-merkkien taakse voi komentojonossa kirjoittaa kommentteja, jotka eivät vaikuta komentojonon suoritukseen. Tulosta voi testatakin: >> kokeilu2; >> C >> A*B

4 Kokeilemme vielä yksinkertaista ehtorakennetta: Mitä tekee seuraava skripti? n=3; M=2*rand(n,n)-1; for j=1:n, if M(i,j)<0, M(i,j)=-M(i,j); Huomaa, että myös if-rakenteen sulkee end. Joskus tarvitaan useampia poikkeuksia sisältäviä testejä, kuten if x>1, s=2; elseif x>=0, s=1; else s=0; missä esiteltiin samalla vertailuoperaattori >= (suurempi tai yhtäsuuri kuin). 4. KUVIEN TULOSTAMISESTA JA TALLENTAMISESTA Kuvia voi tulostaa tiedostoon komennolla (huom: -d:n jälkeen ps=postscript ja c=color) >> print dps kuva1.ps Näin tulostettiin tällä hetkellä aktiivisessa kuvaikkunassa oleva kuva väripostscript-muodossa tiedostoon kuva1.ps oletushakemistoon. Matlab tarjoaa hyvin monenlaisia tulostusmuotoja, kuten ps, pdf, eps, jpg, tiff, png. Katso lisäohjeita sanomalla help print. Huom: Pelkkä print-komento ilman tarkenteita lähettää joissakin laiteympäristöissä kuvan suoraan oletusprintterille. Kustannussyistä suoraan paperille printtaamista kannattaa välttää ja tehdä kuva aina tiedostoon, jonka voi yllätysten välttämiseksi tarkistaa ennen paperille printtaamista. Muutenkin haluamme välttää tarpeettomia paperitulosteita. 5. DATAN TALLENTAMISESTA Kaikki määritellyt muuttujat voi tallentaa senhetkiseen oletushakemistoon komennolla >> save talletus01 Näin talletettu tiedosto on matlabin sisäistä muotoa (sen nimeksi tulee talletus01.mat) ja se on ladattavissa vaikkapa seuraavan istunnon alussa komennolla >> load talletus01 Voit tallettaa myös vain osan muistissa olevasta datasta (kts. save-komennon help). >> save osadatasta01 A B s Datan voi tallettaa myös teksti- eli ascii-muodossa, jolloin sitä voi lukea muilla ohjelmilla, esim: >> save matriisib.dat B ascii Ascii-muodossa tallennetunkin datan voi lukea matlabiin: >> load matriisib.dat Tällä tavalla luettaessa data tulee matlabissa matriisiin, jonka nimi onkin matriisib. Tämä voi tuntua aluksi hämäävältä, mutta osoittautuu hyvin hyödylliseksi esimerkiksi näin luettaessa mahdollinen matlabissa jo kenties eri tavalla määritelty matriisi B säilyy koskemattomana.

5 6. FUNKTIOT Tähän mennessä olemme kirjoitelleet yksinkertaisia komentojonoja m-tiedostoihin (m-file). Joskus halutaan, ettei komentojono sitä kutsuttaessa muuta muiden kuin sen sisäisten muuttujien arvoja (joilla saattaa olla samoja nimiä kuin kutsuvassa skriptissä). Tällöin otetaan käyttöön function. Funktio on skripti, jossa parametrien ja tulosten välittämisestä kutsuvan ja kutsuttavan skriptin välillä huolehditaan käyttäjän määräämällä tavalla. Esimerkiksi skriptiä % funk.m kahden n*n-satunnaismatriisin 0<A(i,j)<a ja 0<B(i,j)<b tulo function f = funk(n,a,b) A=a*rand(n,n); B=b*rand(n,n); C=zeros(n,n); for j=1:n, for k=1:n, C(i,j)=C(i,j)+A(i,k)*B(k,j); f=c; käytettäisiin komentorivillä vaikkapa komennolla H=funk(4,2,4). Palaamme funktioiden kirjoittamiseen myöhemmin esimerkkien valossa, kts. help function. 7. MUUTA MUKAVAA Matlabin komentorivillä voi aiempia komentoja selata nuolinäppäimillä. Jos kirjoitat jonkin aiemman komennon alun ja painat sitten nuolinäppäintä ylös, matlab hakee edellisen sellaisen komentosi, joka alkoi kyseisellä tavalla jne, mikä säästää elämääsi melkoisesti. Nuolinäppäinsiirtymien ohella komentoikkunassa on käytössä koko joukko komentorivien käsittelyä jouduttavia näppäinyhdistelmiä kuten Ctrl-a, Ctrl-e, Ctrl-k ja Ctrl-d, joita kannattaa kokeilla. Tekstistringejä kannattaa opetella käyttämään tehokkaasti, katso >> help strfun Kuvissa tarvittavat erikoismerkit kuten kreikkalaiset aakkoset ja indeksit onnistuvat mutkattomasti: >> xnimi='\gamma_{11} ({\mu}m)'; ynimi='\phi_{11} (kgm/s^{2})'; >> xlabel(xnimi); ylabel(ynimi); Numeeristen muuttujien arvoja voi muuttaa merkkijonoiksi (mm. komennot num2str ja int2str): >> x= ; >> xstr=num2str(x); >> xstr=num2str(x,3); >> otsikko=['x=' xstr ' eikos niin']; >> title(otsikko); >> str2num(str) Ja päinvastoinkin (komento str2num jne): >> xxx=str2num(xstr)+9 Edistyneen käyttäjän vahva työväline on funktio nimeltä eval, joka suorittaa annetun merkkijonon matlabin komentona tai komentojonona. Esimerkki tästä: >> x3=linspace(0,2*pi,100) >> funk='cos'; >> mj=['y3=' funk '(x3);'] Näin olemme luoneet merkkijonon mj, jonka sisältö 'y3=cos(x3);' on matlabin komento, joka saadaan nyt eval-komennolla suoritettua ja tulos vaikka katsottuakin: >> eval(mj); >> plot(x3,y3,'o'); title(['katsotaanpa ' mj]); Komento eval soveltuu hyvin toimintojen automatisoimiseen silloin kun käsiteltävää dataa on massoittain. Yhdistettynä esimerkiksi funktion int2str kanssa voit luoda sillä vaikkapa juoksevalla indeksoinnilla varustettuja talletustiedostojen nimiä ja saat helposti käytettyä kaiken levykiintiösi. Komento Ctrl-c keskeyttää käynnissä olevan toiminnon suorittamisen - joskus pienellä viiveellä.

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Pitkänpuoleinen johdanto LATEX 2ε:n käyttöön

Pitkänpuoleinen johdanto LATEX 2ε:n käyttöön Pitkänpuoleinen johdanto LATEX 2ε:n käyttöön Eli opi L A TEX 2ε 133 minuutissa Kirjoittaneet Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna ja Elisabeth Schlegl Suomeksi sovittanut Timo Hellgren Versio 4.17fi,

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot