MATLAB OPAS. Matti Pastell. Maataloustieteiden laitos, Helsingin Yliopisto. 11. tammikuuta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATLAB OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi. Maataloustieteiden laitos, Helsingin Yliopisto. 11. tammikuuta 2010"

Transkriptio

1 MATLAB OPAS Matti Pastell Maataloustieteiden laitos, Helsingin Yliopisto 11. tammikuuta

2 SISÄLTÖ 2 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ohjelman hankinta ja käytön aloitus 5 3 Muuttujat ja peruslaskutoimitukset Muuttujien määrittely ja peruslaskutoimitukset Vektorit ja Matriisit Vektorilaskutoimituksia Matriisien käsittelyä Datan peruskäsittely ja kuvaajat Esimerkkiohjelma 2d kuvaaja ja sen tallennus Esimerkkiohjelma 3d kuvaaja ja sen tallennus Julkaisukelpoiset kuvat Tiedostojen käsittely ja hakemistot 11 7 Omat ohjelmat Skriptit Funktiot Perusohjelmointi Silmukka eli loop Ehtolauseet: if, else ja elseif Tehtävien automatisointi eli Batch-mode Sekalaisia vinkkejä Hyödyllisiä komentoja Piikkien etsintä datasta Tekstitiedostojen muunto *.mat formaattiin Matlabin dialogit Signaalin käsittely FFT - taajuuden etsintä signaalista Neuroverkot Probabilistic Neural Network Sumea Logiikka 23

3 SISÄLTÖ 3 Viitteet 25

4 1 Johdanto 4 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on opettaa MATLABin 1 peruskäyttö ja hyödyllisiä komentoja. Mukana on myös muutama hieman edistyneempi esimerkki. MATLAB on kaupallinen ohjelma ja sen hankintahinta on melko suuri, tosin opiskelijaversio on huomattavasti halvempi, n. 70 e. Helsingin yliopistolla on ohjelmistoon laaja lisenssi, joka ei kuitenkaan kata ohjelman asennusta opiskelijoiden omille koneille. Kotoa ohjelmaa pääsee käyttämään ottamalla yhteyden yliopiston ruuvi.helsinki.fi (edellyttää Unix lupaa). Pyrin täydentämään opusta tarpeen mukaan ja viimeisimmän version löytää kotisivuiltani. Suositan aloittelijalle komentojen testaamista samalla, kun luet opasta. Parannusehdotukset ja virheilmoitukset voi lähettää sähköpostitse Opas on kirjoitettu L A TEX- kuvauskielellä. Usein kysytään eikö olisi helpompaa käyttää Exceliä, SPSS tms. Komentorivipohjaiset ohjelmat saattavat tuntua aluksi vaikeilta käyttää, mutta niiden ominaisuudet ovat ylivoimaisia esim. suurten datamäärien käsittelyssä, omien funktioiden kirjoittamisessa ja simuloinnissa. Jatkuvissa mittauksissa syntyy tarve automatisoida datan käsittely. Useita satoja tai tuhansia tiedostoja analysoivan ohjelman teko on Matlabissa verraten helppoa ja säästää valtavasti aikaa. Lisäksi hieman nopeammissa mittauksissa syntyy niin paljon dataa, että sen käsittely Excelissä on käytännössä mahdotonta. Esim. 50 Hz mittaustaajuudella vuorokauden mittauksessa kertyy n. 4,2 miljoonaa datapistettä eli n. 63 Excelin täyttä saraketta. Matlabissa on graafisia työkaluja mm. tiedostojen avaamiseen ja kuvaajien piirtämiseen. Lisäksi ohjelmaan on saatavissa suuri määrä erilaisia "toolboxeja" esim. käyrän sovitusta, tilastoanalyyseja, mittauksia ja neuroverkkomalleja varten. Helsingin yliopistolla on kattava Matlab lisenssi (eli sisältää myös runsaasti toolboxeja), joka kattaa ohjelman käytön laitosten koneissa. Lisäksi Matlabiin kuuluu graafinen mallin rakennusympäristö Simulink, jota ei käsitellä tässä oppaassa mutta verkosta löytyy runsaasti ohjeita myös Simulinkille. Koodi on tekstissä värillistä ja kommentit on merkitty % merkillä 1 MATLAB

5 2 Ohjelman hankinta ja käytön aloitus 5 2 Ohjelman hankinta ja käytön aloitus Kuten edellä on mainittu niin Matlab on kaupallinen ohjelma. Tietoa Matlabin hankinnasta löytyy osoitteesta Helsingin yliopiston lisenssi ei valitettavasti sisällä opiskelijoiden kotikäyttöä, mutta kotona Matlabia voi käyttää verkon välityksellä ottamalla ssh-yhteyden yliopiston Unix palvelimelle ruuvi.helsinki.fi, unix tunnukset saat laitoksen ATK-yhdyshenkilöltä. Asennettuasi ohjelman se löytyy Windowsin käynnistä valikosta: Matlab kansiosta ja unixissa/linuxissa kirjoittamalla komentoriville matlab. 3 Muuttujat ja peruslaskutoimitukset 3.1 Muuttujien määrittely ja peruslaskutoimitukset Peruslaskutoimitusten teko on helppoa. Muuttujia ei tarvitse erikseen määritellä vaan määrittely tapahtuu automaattisesti, kun muuttujalle annetaan arvo. Eli yksinkertaisesti kirjoitetaan komentoriville(ikkunaan): %Muuttuja a s a a arvon 1 a =1 %Muuttuja b s a a arvon 2 b=2 Tämän jälkeen voidaan suorittaa peruslaskutoimitus määritellyillä muuttujilla. Huomaa, että muuttujien kirjankoolla on väliä eli a A. c=a+b c=a b c=a *b c=a / b Huomaat, että ohjelma tulostaa vastauksesi ruudulle. Yksittäisissä laskutoimituksissa tämä ei haittaa, mutta suurilla datamäärillä tulosta ei haluta aina nähdä. Laskutoimituksen tulos saadaan piilotettua lisäämällä ; komennon perään. Tulos saadaan jälleen ruudulle kirjoittamalla muuttujan nimi. Kaikki määrittelemäsi muuttujat tallentuvat ohjelmien työtilaan Matlabissa se on näkyvissä ohjelman käyttöliittymässä. Saat listattua muuttujat työtilaan komennolla who ja työtilan saa tyhjennettyä komennolla clear. %N ä y t t ä ä k a i k k i t y ö t i l a s s a o l e v a t t i e d o s t o t

6 4 Vektorit ja Matriisit 6 who %T y h j e n t ä ä k a i k k i m u i s t i s s a o l e v a t m u u t t u j a t c l e a r %T y h j e n t ä ä ruudun c l c 4 Vektorit ja Matriisit Ohjelmat käsittelevät dataa matriisimuodossa tai vektorimuodossa. Muuttuja, jossa on vain yksi rivi tai sarake on vektori ja muuttuja, jossa on monta saraketta ja riviä on matriisi (array). Myös matriisimuotoisilla muuttujilla voidaan suorittaa skalaarilaskutoimituksia ja tässä oppaassa keskitytäänkin lähinnä niihin. Seuraavassa muutamia esimerkkejä laskemisesta vektoreilla ja matriiseilla. 4.1 Vektorilaskutoimituksia %Luodaan v e k t o r i, j o k a s a a a r v o t 1 5} v e k t o r i =1:5 v e k t o r i =[ ] %Yhteen j a v ä h e n n y s l a s k u v e k t o r i + v e k t o r i v e k t o r i v e k t o r i v e k t o r i +5 v e k t o r i 5 %K e r r o t a a n koko v e k t o r i 2 : l l a t u p l a = v e k t o r i *2 %S k a l a a r i t u l o. HUOMAA p i s t e " v e k t o r i " : n j ä l k e e n k e r t o o % o h j e l m a l l e e t t ä k y s e e s s ä on s k a l a a r i l a s k u t o i m i t u s v e k t o r i. * t u p l a %V e k t o r i t u l o v e k t o r i * t u p l a %J a k o l a s k u v e k t o r i. / t u p l a %K o r o t e t a a n t o i s e e n v e k t o r i. ^2 luku =" v e k t o r i n " n e l j ä s numero luku = v e k t o r i ( 4 ) %V e k t o r i " l u v u t " = " v e k t o r i n " 3 : s 5: s numero l u v u t = v e k t o r i ( 3 : 5 )

7 4.2 Matriisien käsittelyä Matriisien käsittelyä Matlabin vahvuus datan käsittelyssä on datan käsittely matriisimuodossa, joka tekee suurenkin datamäärän käsittelyn joustavaksi. Yleensä perusmittausdatan käsittelyssä ei tarvita osaamista matriisilaskennassa, vaan halutaan esimerkiksi, kertoa ja jakaa koko datamäärä esim. kalibrointikertoimellatms. tämä käy komentoriviltä hyvin helposti. Usein laskutoimituksia halutaan suorittaa myös riveittäin eli esim. laskea jokaisen rivin summa, keskiarvo, hajonta... Tämä esitellään seuraavassa kappaleessa. %Luodaan 3x2 m a t r i i s i m a t r i i s i =[3 2 ; 4 1 ; 6 3] %K e r r o t a a n k a i k k i m a t r i i s i n a r v o t 2 : h d e l l a t u p l a = m a t r i i s i * 2 ; %S k a l a a r i t u l o t u p l a. * m a t r i i s i % T r a n s p o n o i d a a n m a t r i i s i t r a n s m a t r i i s i = m a t r i i s i ' %M a t r i i s i t u l o m a t r i i s i * t r a n s m a t r i i s i m a t r i i s i * m a t r i i s i ' Jne. Käyttäytyvät samoin kuin vektorit. %V a l i t a a n m a t r i i s i n ensimmäinen r i v i ( 1 ) j a k a i k k i % s a r a k k e e t r i v i = m a t r i i s i ( 1, : ) %V a l i t a a n m a t r i i s i n kolmas ( 3 ) s a r a k e j a k a i k k i r i v i t ( : ) s a r a k e = m a t r i i s i ( :, 3 ) %V a l i t a a n m a t r i i s i n r i v i t 1 2 ( 1 : 2 ) j a s a r a k k e e t 2 3 % ( 2 : 3 ) o s a m a t r i i s i = m a t r i i s i ( 1 : 2, 2 : 3 ) %M a t r i i s i n koko s i z e ( m a t r i i s i ) 5 Datan peruskäsittely ja kuvaajat Tässä kappaleessa tutustutaan data peruskäsittelyyn. Aloitetaan luomalla data satunnaisluvuista ja laskemalla sen keskiarvo mean ja keskihajonta std. Ohjelma palauttaa ruudulle datan jokaisen sarakkeen keskiarvon ja keskihajonnan.

8 5 Datan peruskäsittely ja kuvaajat 8 %Luodaan d a t a (10 x5 m a t r i i s i ) s a t u n n a i s l u v u i s t a v ä l i l l ä %0 1 j a k e r r o t a a n se 1 0 : l l ä d a t a = rand ( 1 0, 5 ) ; %K e s k i a r v o mean ( d a t a ) %K e s k i h a j o n t a s t d ( d a t a ) %T a l l e n t a a k e s k i a r v o n m u u t t u j a a n ` ` k e s k i a r v o ` ` k e s k i a r v o =mean ( d a t a ) ; Usein datasta halutaan myös kuvaaja. Ohjelmassa on mahdollisuus piirtää useita erilaisia kuvaajia, alla muutamia yksinkertaisia esimerkkejä. %V i i v a k u v a a j a p l o t ( x, y ) %V i i v a k u v a a j a, v i i v a n l e v e y s, t y y p p i k a t k o v i i v a j a v ä r i %punainen k s. s e u r a a v a e s i m e r k k i p l o t ( x, y, ' r ', ' l i n e w i d t h ', 2 ) ; %P ylväsdiagr a mmi b a r ( d a t a ) %P i i r r e t ä ä n h i s t o g r a m m i e l i jakauma h i s t ( d a t a ) %P i i r a k k a d i a g r a m m i p i e ( d a t a ) Kuvien muokkaaminen onnistuu Matlabissa suoraan kuvaajan ikkunasta "plot tools":n avulla, mutta selitteiden lisääminen on usein kätevämpää komentoriviltä. Muutamia peruskomentoja: x l a b e l ( ' x a k s e l i ' ) y l a b e l ( ' y a k s e l i ' ) t i t l e ( ' k u v a a j a n o t s i k k o ' ) a x i s ( [ x p i e n i n x s u u r i n y p i e n i n y s u u r i n ] ) Kuvan tallentaminen tiedostoon onnistuu käskyllä print, tiedostomuoto määritellään syntaksilla -dmuoto. Kuvan voi tallentaa myös valikosta file->save as tai file->export setup. Esimerkkejä komentorivi: %png p r i n t dpng kuva.png %v ä r i l l i n e n p o s t s c r i p t p r i n t dpsc k u v a. p s %pdf

9 5.1 Esimerkkiohjelma 2d kuvaaja ja sen tallennus. 9 p r i n t dpdf k u v a. p d f %e n c a p s u l a t e d p o s t s c r i p t p r i n t dpepsc k u v a. e p s 5.1 Esimerkkiohjelma 2d kuvaaja ja sen tallennus. %S i n i k ä y r ä n p i i r t o j a t a l l e n n u s png t i e d o s t o o n a =0: : 2 * p i ; p l o t ( s i n ( a ), ' r ', ' l i n e w i d t h ', 2 ) ; l e g e n d ( ' s i n ( a ) ' ) %Merkinnät j a a k s e l i e n r a j a t x l a b e l ( ' x a k s e l i ' ) ; y l a b e l ( ' y a k s e l i ' ) a x i s ( [ ] ) %T a l l e n n u s png f o r m a a t i s s a p r i n t dpng s i n i. p n g 1 sin(a) 0.5 y akseli x akseli

10 5.2 Esimerkkiohjelma 3d kuvaaja ja sen tallennus Esimerkkiohjelma 3d kuvaaja ja sen tallennus %Luodaan m a t r i i s i t x j a y meshgrid f u n k t i o l l a [ x, y ]= meshgrid ( [ 1 2 : 1 / 2 : 1 2 ] ) ; %L a s k e t a a n z k o o r d i n a a t t i e r i f u n k t i o n a r v o i l l a z= s i n ( s q r t ( x. *x+ y. *y ) ). / s q r t ( x. *x+ y. *y ) ; %P i i r r e t ä ä n k u v a a j a mesh ( x, y, z ) ; %Merkinnät k u v a a j a a n t i t l e ( ' Mesh ' ) x l a b e l ( ' x a k s e l i ' ) y l a b e l ( ' y a k s e l i ' ) z l a b e l ( ' z a k s e l i ' ) %T a l l e n n e t a a n k u v a 3 d. e p s t i e d o s t o o n p r i n t depsc k u v a 3 d. e p s z akseli y akseli Julkaisukelpoiset kuvat x akseli Julkaisukelpoisten kuvien tuottaminen Matlabilla on helppoa. Kuvia pystyy muokkaamaan Plot toolsien avulla. Työkalut saa näkyviin klikkaamalla kuvan päällä näkyvistä kuvakkeista oikean puolimmaisinta Show plot tools. Voit helposti muokata kuvaajan värejä, fonttia, viivan paksuutta, lisätä selitteitä ja myös piirtää kuvaan mm. nuolia. Ohjelmasta löytyy myös erittäin kätevä toiminto, jolla kuvan saa tallennettua haluamaansa formaattiin oikeassa koossa ja sopivalla resoluutiolla. Se löytyy valikosta File->Export Setup.... Avautuvasta ikkunasta voit muut

11 6 Tiedostojen käsittely ja hakemistot 11 taa haluamiasi ominaisuuksia ja lopuksi tallennettua kuvan valitsemalla Export. Julkaistavia kuvia muokatessa, ehkä tärkeintä on valita riittävä resoluutio eli ainakin 300, mutta mieluummin 600 dpi (löytyy rendering - välilehdeltä). Hyviä laadullisesti häviöttömiä formaatteja kuvien tallennukseen ovat eps, pdf, tiff ja png (toisin kuin esim. jpg ja gif). 6 Tiedostojen käsittely ja hakemistot Matlab tunnistaa dos- ja unix-komentoja hakemistoissa liikkumiseen ja tiedostojen käsittelyyn. Hakemistoissa liikkuminen tapahtuu komennolla cd hakemisto. cd d : \ d a t a cd c : \ Hakemistossa olevat tiedostot saadaan listattua ruudulle komennoilla l s d i r % L i s t a a k a i k k i t e k s t i t i e d o s t o t h a k e m i s t o s s a l s *. t x t d i r *. t x t t i e d o s t o t = d i r ( ' *. t x t ' ) ; Numeroarvoja sisältävä tiedosto saadaan ladattua ohjelmaan komennolla load tai komennolla dlmread Matlabin valikoista löytyy myös työkalu nimeltä Import wizard. Excel tiedostoja voi lukea komennolla xlsread. Esim. luetaan tiedoston "data.txt"sisältö muuttujaan "data". Puolipiste komennon viimeisenä kertoo ohjelmalle, että kaikkia numeroita ei tulosteta näytölle. Huomioi, että desimaalierottimena toimii ainoastaan piste, jos siis olet käyttänyt pilkkua ohjelma ei osaa lukea numeroita ja on syytä käyttää esim. notepadin korvaa toimintoa pilkkujen muuntamisessa pisteiksi. Ohjelmien omassa formaatissa olevien tiedostojen avaaminen on vielä helpompaa: %T oimii j o s t i e d o s t o s s a on p e l k k i ä n u m e r o i t a d a t a = l o a d ( ' d a t a. t x t ' ) ; %L uetaan d a t a ohjelmaan j ä t t ä e n ensimmäinen r i v i p o i s % ( 1, 0 ) j a k ä y t e t ä ä n e r o t t i m e n a s a r k a i n t a ) d a t a = dlmread ( ' d a t a. t x t ', ' \ t ', 1, 0 ) ; %Avataan ohjelman oma t i e d o s t o t i e d o s t o. m a t k s. % t a l l e n t a m i n e n a l l a

12 7 Omat ohjelmat 12 l o a d t i e d o s t o. m a t Tiedostojen tallentaminen Matlabin omassa binäärimuotoisessa *.mat formaatissa onnistuu komennolla save. Data on myös mahdollista tallentaa ASCII-muodossa komennolla dlmwrite ja excel muodossa komennolla xlswrite. Tässä muutamia esimerkkejä save käskyn käytöstä: %T a l l e n t a a k a i k k i t y ö t i l a n m u u t t u j a t t i e d o s t o o n % t i e d o s t o. m a t save t i e d o s t o. m a t %T a l l e n t a a t y ö t i l a s s a o l e v a t m u u t t u j a t " m u u t t u j a 1 " j a " % m u u t t u j a 2 " t i e d o s t o o n t i e d o s t o. m a t m u u t t u j a 1 =1; m u u t t u j a 2 =2; save t i e d o s t o. m a t m u u t t u j a 1 m u u t t u j a 2 %T a l l e n n e t a a n M a t l a b i n 6 v e r s i o n k a n s s a y h t e e n s o p i v a % t i e d o s t o. T a r v i t a a n, j o s h a l u t a a n k ä y t t ä ä m a t l a b i n %vanhaa v e r s i o t a t a i e s i m. Octave j a R o h j e l m i a % t i e d o s t o n avaamiseen save v6 t i e d o s t o. m a t 7 Omat ohjelmat Käyttäjän omia ohjelmia Matlabissa ovat m-filet eli *.m päätteiset tiedostot. Niiden avulla pystyään automatisoimaan tiedostojen käsittely tai tekemään esimerkiksi simulointiohjelma. M-filejä on kahta tyyppiä: itsenäisesti komentoriviltä ajettavia ohjelmia eli skriptejä, joilla voi automatisoida tehtäviä ja funktioita, joita voi kutsua komentoriviltä (tai toisista ohjelmista) ohjelman omien funktioiden tapaan, kuten esim. mean - funktiota. Matlabissa on oma editori ja uusi M-file saadaan tehty valitsemalla "File>new>M-file". 7.1 Skriptit Skripti on sarja komentoja, jotka suoritetaan peräkkäin. Ohjelma voi sisältää myös ehtolauseita, silmukoita ja kutsuja toisiin ohjelmiin. Alla yksinkertainen esimerkki. Kaikki skriptissä määritellyt muuttujat jäävät muistiin ohjelman työtilaan. %Tämän e s i m e r k i n t a r k o i t u k s e n a on n ä y t t ä ä miten M f i l e % t o i m i i. E nsin m ä ä r i t e l l ä ä n m u u t t u j a t j a s i t t e n % s u o r i t e t a a n l a s k u t o i m i t u s j a t a l l e n n e t a a n t u l o s. % K i r j o i t a t a i k o p i o i tämä t e k s t i s u o r a a n e d i t o r i i n j a

13 7.2 Funktiot 13 % t a l l e n n a e s i m. n i m e l l ä koe.m, j o h o n k i n hakemistoon %missä t i e d ä t sen o l e v a n. %T y h j e n n e t ä ä n t y ö t i l a, e t t e i v ä t a i k a i s e m m a t m u u t t u j a t % s o t k e ohjelmaa c l e a r ; %x=100 x1 v e k t o r i, j o s s a on s a t u n n a i s l u k u j a x= rand ( 1 0 0, 1 ) ; %l a s k e t a a n x : n k e s k i a r v o k e s k i a r v o =mean ( x ) %l a s k e t a a n x : n k e s k i h a j o n t a k e s k i h a j o n t a = s t d ( x ) %P i i r r e t ä ä n x : s t ä k u v a a j a p l o t ( x ) x l a b e l ( ' x a k s e l i ' ) y l a b e l ( ' y a k s e l i ' ) %T a l l e n n e t a a n t u l o s save t u l o s. m a t %Tämän j ä l k e e n a j a t i e d o s t o s i i r t y m ä l l ä k y s e i s e e n %hakemistoon j a k i r j o i t a m f i l e n nimi e l i " koe.m " > %ENTER. 7.2 Funktiot Funktio luodaan samalla tavalla, kuin itsenäisesti ajettava ohjelma, mutta sen alkuun kirjoitetaan määrittely, että kyseessä on funktio. Funktiota kutsutaan myös komentoriviltä kuten skriptiä, mutta funktioon annetaan haluttu määrä argumentteja (dataa, kertoimia tms.) ja myös kerrotaan mitä muuttujia funktion halutaan palauttavan. Erotuksena skriptiin funktio toimii omassa työtilassaan eli funktiossa määritellyt muuttujat eivät jää ohjelman muistiin. Funktiot ovat käteviä usein suoritettavien laskujen automatisoinnissa. Myös pitkän skriptin pystyy lyhentämään tekemällä sen osista funktioita (aliohjelmia), joita kutsuu pääohjelmasta. Pystyt kutsumaan tekemääsi funktiota mistä tahansa hakemistosta, jos sijoitat sen ohjelman polussa olevaan hakemistoon (tai lisäät oman hakemistosi polkulistaan (search path)). Soveltuvat hakemistot saat listattua komennolla path ja oman hakemiston saat lisättyä polkuun komennella addpath tai valikosta File->Set Path. Ohjelmat eivät tallennna addpath-komennolla lisäämääsi hakemistoa polkuun vaan se pysyy siellä ainoastaan kunnes ohjelma sammutetaan, tästä ongelmasta pääsee lisäämällä komennon ohjelman käynnistyessään ajamaan tiedostoon (matlabrc.m). Samaiseen käynnistystiedostoon voi lisätä muitakin haluamiaan komentoja esim. cd omahakemisto; clc

14 8 Perusohjelmointi 14 %Tämä on M a t l a b i n e s i m e r k k i f u n k t i o " k l u v u t ", j o k a l a s k e e % s i i h e n %s y ö t e t y n d a t a n k e s k i a r v o n, hajonna n j a k e s k i a r v o n %k e s k i v i r h e e n. T a l l e n n a t i e d o s t o a i n a s a m a l l a n i m e l l ä, %mikä on %f u n k t i o n nimi e l i n y t k l u v u t. m Kutsu k o m e n t o r i v i l t ä %muotoa %[ k e s k i a r v o, k e s k i h a j o n t a, k e s k i v i r h e ]= k l u v u t ( arvo ) HUOMAA %, e t t ä %" k e s k i a r v o, k e s k i h a j o n t a, k e s k i v i r h e j a l u v u t " o v a t % m u u t t u j a n nimiä %j a n i i d e n t i l a l l a v o i d a a n k ä y t t ä ä h a l u t t u j a n i m i ä. % M u u t t u j a s s a " arvo " %on k ä s i t e l t ä v ä data, " k e s k i a r v o " k e s k i h a j o n t a j a % k e s k i v i r h e " o v a t %f u n k t i o n t u l o k s i a. f u n c t i o n [ k e s k i a r v o, k e s k i h a j o n t a, k e s k i v i r h e ]= k l u v u t ( arvo ) k e s k i a r v o =mean ( arvo ) ; k e s k i h a j o n t a = s t d ( arvo ) ; %L a s k e t a a n d a t a s s a o l e v i e n a r v o j e n määrä, e l i n n= l e n g t h ( arvo ) ; %Keskiarvon k e s k i v i r h e on keskihajonta n k e s k i v i r h e = k e s k i h a j o n t a / s q r t ( n ) ; Kun olet tehnyt funktion siirry siihen hakemistoon mihin se on tallennettu ja koita, että funktio toimii: Luodaan funktiolle annettavat arvot, 1000 satunnaislukua d a t a = rand ( , 1 ) ; %K u t s u t a a n äsken t e h t y ä f u n k t i o t a k l u v u t k o m e n t o r i v i l t ä % j a t a l l e n n e t a a n t u l o k s e t m u u t t u j i i n x, y j a z [ x, y, z ]= k l u v u t ( d a t a ) 8 Perusohjelmointi 8.1 Silmukka eli loop Yksi lähes joka ohjelmassa tarvittava komponentti on silmukka eli loop. Silmukan sisällä olevat toiminnot toistetaan jokaisella ajokerralla. Silmukkaa tarvitaan esimerkiksi simuloinnissa tai jos halutaan suorittaa lukea monta tiedostoa ohjelmaan ja analysoida ne samalla tavalla. Silmukka ajetaan niin monta kertaa,

15 8.2 Ehtolauseet: if, else ja elseif 15 kunnes annettu pysäytysehto täyttyy. Yleensä toiminta saadaan suoritettua käyttämällä for - looppia, joka ajaa komennot tietyn määrän kertoja. Lue lisää matlabin ohjeesta. %E s i m e r k k i a j e t a a n silmukka 10 k e r t a a, m u u t t u j a k e r t a s a a % j o k a i s e l l a a j o k e r r a l l a uuden a r v o n. Ajamalla ohjelman % s a a t k ä s i t y k s e n mitä t a p a h t u u l o o p i s s a.. %A l o i t e t a a n silmukka f o r k e r t a =1:10 k e r t a %Rakennetaan l o o p i l l a v e k t o r i, j o k a s a a a i n a arvon k e r t a %*2 v e k t o r i ( k e r t a ) = k e r t a *2 %L o p e t e t a a n silmukka end 8.2 Ehtolauseet: if, else ja elseif Silmukoiden lisäksi ohjelmissa tarvitaan usein ehtolauseita, joilla kontrolloidaan tiettyjen käskyjen suorittamista. Ehtolauseet toteutetaan komennoilla if, else ja elseif. if ja elseif komennot päätetään komennolla end. Yksinkertaisia esimerkkejä: %b=3 j o s a >4 i f a >4 b=3 end %b=3 j o s a >3 j a b=6 j o s a <2, muussa t a p a u k s e s s a b=0 i f a >3 b=3 e l s e i f a <2 b=6 e l s e b=0 end end

16 9 Tehtävien automatisointi eli Batch-mode 16 9 Tehtävien automatisointi eli Batch-mode Usein mittauksissa kertyy suuri määrä samanlaisia tai lähes samanlaisia tiedostoja joiden käsittely halutaan tehdä mahdollisimman automaattisesti. Tämä tapahtuu tekemällä oma peräkkäisistä komennoista koostuva ohjelma, jolla voi vaikkapa laskea kaikkien hakemistossa olevien tiedostojen keskiarvon. Esimerkkinä käytän lehmän jalkapainomittauksesta saatua dataa, jonka voi ladata internetistä Myös ao. koodi löytyy samasta zipistä nimellä hdata.m. Data on saatu mittaamalla lehmän jokaisen jalan painoa erikseen lypsyn aikana ja tiedosto koostuu neljästä sarakkeesta, joista jokaisessa on yhden jalan paino. Esimerkissä lasketaan jokaisen jalan keskipaino ja keskihajonta lehmän kokonaispaino, ja tallennetaan jokaisesta tiedostosta kuvaaja erilliseen hakemistoon. %D a t a s s a on o t s i k k o r i v i j a i t s e m i t t a u s t i e t o 7 : s s ä % s a r a k k e e s s a. H a r j o i t u k s e s s a k ä y t e t ä ä n s a r a k k e i t a 2 5, % j o i s s a on lehmän j o k a i s e n j a l a n p a i n o l y p s y n a i k a n a. c l e a r ; c l c ; %L uetaan k a i k k i hakemiston t e k s t i t i e d o s t o t m u u t t u j a a n ` ` % t i e d o s t o t ` ` t i e d o s t o t = d i r ( ' *. t x t ' ) ; %L a s k e t a a n t i e d o s t o j e n määrä j a l u o d a a n h a k e m i s t o k u v i l l e maara = l e n g t h ( t i e d o s t o t ) ; mkdir ( ' k u v a t ' ) %A j e t a a n silmukka, j o s s a k ä s i t e l l ä ä n k a i k k i h a k e m i s t o s s a % o l e v a t t i e d o s t o t f o r k e r t a =1: maara %L uetaan silmukan a j o k e r r a n o s o i t t a m a t i e d o s t o d a t a = dlmread ( t i e d o s t o t ( k e r t a ).name, ' \ t ', 1, 0 ) ; %V a l i t a a n k i i n n o s t u k s e n k o h t e e n a o l e v a s a r a k k e e t 2 5 d a t a = d a t a ( :, 2 : 5 ) ; %L a s k e t a a n lehmän k o k o n a i s p a i n o j a l k a p a i n o j e n summana d a t a ( :, 5 ) =sum ( data, 2 ) ; %L a s k e t a a n t i e d o s t o n j o k a i s e n s a r a k k e e n k e s k i a r v o. %Lopuksi m u u t t u j a s s a on k a i k k i e n t i e d o s t o j e n % k e s k i a r v o t, j o k a i n e n omalla r i v i l l ä ä n. k e s k i a r v o ( k e r t a, 1 : 5 ) =mean ( d a t a ) ; %L a s k e t a a n k e s k i h a j o n t a k e s k i h a j o n t a ( k e r t a, 1 : 5 ) = s t d ( d a t a ) ; %P i i r r e t ä ä n k u v a a j a j a l i s ä t ä ä n s e l i t t e e t p l o t ( d a t a ) x l a b e l ( ' measurement p o i n t ' )

17 10 Sekalaisia vinkkejä 17 y l a b e l ( ' weight ( kg ) ' ) %T u l o s t e t a a n kuva png t i e d o s t o o n. p r i n t ( [ ' k u v a t / ' num2str ( k e r t a ) '. p n g ' ], ' dpng ' ) end 10 Sekalaisia vinkkejä Tämän otsikon alla on muutamia esimerkkiohjelmia ja mielestäni hyödyllisiä komentoja.tämän osion esimerkkejä on kommentoitu vähemmän kuin alkuosaa, tarkoituksena on myös että niitä soveltaessa pitää ymmärtää mitä tekee Hyödyllisiä komentoja 1. find komennolla voidaan etsiä vektorista tai matriisista kaikki tietyn ehdon täyttävät arvot. Mielestäni hyödyllisin komento, säästää valtavasti laskentaaikaa jos käytetään loopin sijaan (Ks. seuraava kappale). Esim. haetaan muuttujasta data, kaikki yli 3*keskihajonta keskiarvosta poikkeavat arvot ja poistetaan ne. d a t a =[ ] ; sd = s t d ( d a t a ) ; ka=mean ( d a t a ) ; p o i s = f i n d ( data >ka +3* sd data <ka 3*sd ) ; d a t a ( p o i s ) = [ ] ; 2. diff ( data ) käsky laskee vektorin data peräkkäisten elementtien välisen erotuksen. Esimerkki seuraavassa kappaleessa. 3. tic ja toc komennot mittaavat komentojen välissä kulunutta aikaa. Lisäämällä komennot ohjelmaan alkuun ja loppuun saadaan selville ohjelman suorittamisessa kulunut aika. 4. pause(1) lisää ohjelmaan 1 sekunnin mittaisen tauon. 5. sortrows ( data,[1 2]) järjestää matriisin rivit ensiin sarakkeen 1 mukaan ja sitten sarakkeen 2 mukaan. 6. vektori (10) =[] poistaa vektorin 10:n elementin 7. [a b] yhdistää vektorit tai matriisit a ja b.

18 10.2 Piikkien etsintä datasta Piikkien etsintä datasta Seuraavilla esimerkeillä lasketaan kuinka monta kertaa data ylittää tietyn rajaarvon. Samalla tavalla laskea minkä tahansa piikkien määrää datassa. Laitoksella samantyyppistä laskentaa on hyödynnetty mm. lehmän potkujen määrän laskemiseksi lypsyn aikana jalkapainodatasta 1, 2 ja lehmän hengitystaajuuden laskennassa lypsyn aikana. 3 %L a s k e t a a n kuinka monta k e r t a a k u v a a j a y l i t t ä ä arvon 0. 2 c l e a r ; c l c ; d a t a = s i n ( 0 : 0. 1 : 5 0 ) ; %Raja arvon y l i t t a v ä t p i s t e e t p y l i = f i n d ( data >0. 2 ) ; %K e r r a t j o l l o i n r a j a arvo y l i t e t ä ä n y l i = f i n d ( d i f f ( p y l i ) >1) ; k e r r a t = l e n g t h ( y l i ) ; %Ensimmäinen k e r t a j ä ä l a s k e m a t t a j o s a l k u a r v o <0. 2 ; i f d a t a ( 1 ) <0. 2 k e r r a t = k e r r a t +1; end p l o t ( d a t a ) t i t l e ( [ ' Ohjelma l a s k i ' num2str ( k e r r a t ) ' y l i t y s t ä. ' ] ) Rajan ylitykset voi laskea myös hyödyntämällä pelkästään find käskyä. Ohjelma on myös helpohkosti muokattavissa huippujen haku ohjelmaksi: %L a s k e t a a n kuinka monta k e r t a a k u v a a j a y l i t t ä ä arvon 0. 2 c l e a r ; c l c ; d a t a = s i n ( 0 : 0. 1 : 5 0 ) ; d a t a 2 ( 2 : l e n g t h ( d a t a ) +1) = d a t a ; d a t a ( l e n g t h ( d a t a ) +1) =NaN ; y l i = f i n d ( data >0. 2 & d a t a ) ; k e r r a t = l e n g t h ( y l i ) ; y ( 1 : k e r r a t ) =0. 2 ; p l o t ( d a t a ) ; hold on p l o t ( y l i, y, ' * r ' ) ; t i t l e ( ' Y l i t y s = punainen * ' )

19 10.3 Tekstitiedostojen muunto *.mat formaattiin 19 1 Ylitys = punainen * Tekstitiedostojen muunto *.mat formaattiin Joskus on hyödyllistä muuntaa ASCII - muotoista (txt) dataa Matlabin omaan dataformaattiin. Tähän on 2 syytä: tiedostot vievät paljon vähemmän tilaa ja aukeavat ohjelmissa suunnattoman paljon nopeammin. Alla oleva ohjelma muuntaa kaikki hakemistossa olevat *.txt tiedostot *.mat tiedostoiksi säilyttäen tiedostonimen muuten ennallaan. Uuteen *.mat tiedostoon tallennnetaan tiedostossa oleva data muuttujaan data ja tiedoston tallennuspäivämäärä muuttujaan date. c l c ; c l e a r ; %L i s t a t a a n hakemiston *. t x t t i e d o s t o t s t r u k t u u r i i n f i l e s f i l e s = d i r ( ' *. t x t ' ) ; tlkm = s i z e ( f i l e s, 1 ) f o r end i =1: tlkm %K ä y t e t ä ä n dlmread komentoa, j o s d a t a s s a on % o t s i k k o r i v i, l o a d komentoa j o s e i o l e ( k ä y t t ä j ä % v a l i t s e e ). %d a t a =dlmread ( f i l e s ( i ).name, ' \ t ', 1, 0 ) ; d a t a = l o a d ( f i l e s ( i ).name ) ; d a t e = f i l e s ( i ). d a t e ; nimi = s t r r e p ( f i l e s ( i ).name, ' t x t ', ' mat ' ) ; save ( nimi, ' d a t a ', ' d a t e ' )

20 10.4 Matlabin dialogit Matlabin dialogit Matlabin ohjelmiin voi lisätä myös mm. graafisia dialogeja, joilla voidaan esimerkiksi seurata silmukan edistymistä (tämä on joskus mukava ominaisuus hieman enemmän aikaa vievässä ohjelmassa) tai valita avattava/tallennettava tiedosto. Lisätietoa löytyy Matlabin helpistä kohdasta Predefined Dialog Boxes. Esimerkkiohjelma luo silmukan edistymistä seuraavaan näytön. %E s i m e r k k i ' w a i t b a r ' k ä s k y s t ä. h= w a i t b a r ( 0, ' O d o t a... ' ) ; f o r i =1:100 pause (0. 1 ) w a i t b a r ( 1 / ) end c l o s e ( h ) 11 Signaalin käsittely 11.1 FFT - taajuuden etsintä signaalista FFT (Fast Fourier Transform) on laskentamenetelmä, jolla voidaan laskea signaalissa esiintyvien taajuuksien voimakkuus. Alla esimerkki FFT:n laskemisesta Matlabilla. c l e a r ; c l c ; %FFT : l l ä v o i d a a n l a s k e a e r i t a a j u u k s i e n voimakkuus % s i g n a a l i s s a. Tämä on e s i m e r k k i FFT : n k ä y t ö s t ä % M a t l a b i s s a. D a t a p i s t e e t 512 kpl, m i t t a u s t a a j u u s 100 hz d a t a = ( 0 : 0. 1 : ) ; %Luodaan h ä i r i ö t ä d a t a a n n o i s e = randn ( 1, ) ; %L i s ä t ä ä n h ä i r i ö s i n ( d a t a a n ) h d a t a = s i n ( d a t a ) + n o i s e / 5 ; p l o t ( data, h d a t a ) %Merkinnät j a a k s e l i e n r a j a t t i t l e ( ' Data ' ) x l a b e l ( ' Aika ' ) y l a b e l ( ' Voimakkuus ' ) %L a s k e t a a n DFT h ä i r i ö l l i s e s t ä d a t a s t a f f t f u n k t i o l l a Y = f f t ( hdata, ) ;

21 12 Neuroverkot 21 %L a s k e t a a n power s p e c t r a l d e n s i t y e l i e r i t a a j u u k s i e n %voimakkuus s i g n a a l i s s a Pyy = Y.* c o n j (Y) / 512; %A i n o a s t a a n e n s i m m ä i s i l l ä 257 p i s t e e l l ä on m e r k i t y s t ä. % L a s k e t a a n t a a j u u s v e k t o r i e l i t a a j u u s / f f t : n p i s t e i d e n %määrä f = * ( 0 : ) / ; %P l o t a t a a n f f t : n t u l o s u u t e e n kuvaan f i g u r e p l o t ( f, Pyy ( 1 : ) ) x l a b e l ( ' T a a j u u s ( hz ) ' ) y l a b e l ( ' Voimakkuus ( db ) ' ) t i t l e ( ' FFT : n t u l o s ' ) Data FFT:n tulos Voimakkuus Aika Voimakkuus (db) Taajuus (hz) 12 Neuroverkot Tämän ja seuraavan kappaleen tarkoituksena on osoittaa, että hienojen termien Neuroverkko ja Sumea logiikka toteutus onnistuu ilman mitään toolboxeja ja melko yksinkertaisilla laskutoimituksilla. Mallien toimintaan perehtyminen kirjallisuuden perusteella voi olla aluksi vaikeaa, koska niissä käytetään paljon omaa terminologiaa ja sinällänsä helpoille laskutoimituksille on annettu hienot nimet. Toivottavasti nämä yksinkertaiset esimerkit hieman selventävät asiaa Probabilistic Neural Network Probabilistic Neural Network (PNN) on neuroverkkomalli, joka luokittelee uusia vektoreita opetusdatan perusteella. Malli säilyttää koko opetusdatan toisin kuin monet muut samaan tarkoitukseen kehitetyt NV-mallit. Esimerkki mallin toiminnasta:

22 12.1 Probabilistic Neural Network 22 %PNN k a h d e l l a l u o k i t u k s e l l a t ä s s ä e s i m e r k i s s ä % o p e t u s d a t a n a o v a t %k e k s i t y t a j a b, mutta ne v o i d a a n h e l p o s t i k o r v a t a % o i k e a l l a %m i t t a u s d a t a l l a. O p e t u s d a t a n r i v e i l l ä on e s i m e r k i s s ä v a i n % 2 arvoa, %koska se on h e l p o i n t a e s i t t ä ä g r a a f i s e s t i. Arvoja v o i % k u i t e n k i n %l i s ä t ä l ä h e s r a j a t t a. M a l l i n t o i m i n t a a s ä ä d e t ä ä n % m u u t t a m a l l a %s p r e a d i n =s a r v o a c l e a r ; c l c ; %O p e t u s d a t a a j a b=pnn: n 2 l u o k k a a a =[1 2 ; ; 5 6 ; 7 8] b =[1 7 ; 22 4 ; 5 2 ; 7 10] %s on smoothing p a r a m e t e r ( s p r e a d ) s =0. 2 ; %c on l u o k i l t e l t a v a v e k t o r i c =[6 10] %L a s k e t a a n e t ä i s y y d e t molempien l u o k k i e n j o k a i s e e n %v e k t o r i i n (= r i v i i n ) f o r i =1: l e n g t h ( a ) ; e t a ( i ) = s q r t ( sum ( ( a ( i, : ) c ). ^ 2) ) e t b ( i ) = s q r t ( sum ( ( b ( i, : ) c ). ^ 2) ) end %R a d i a l b a s i s a c t i v a t i o n f u n c t i o n s a a arvon 1, kun % e t ä i s y y s on 0 j a muulloin <1. A k t i v o i n t i f u n k t i o n " % l e v e y s " r i i p p u u s : n a r v o s t a. r b a =exp ( s * e t a. * e t a ) rbb=exp ( s * e t b. * e t b ) %L a s k e t a a n k a i k k i e n r a d i a l b a s i s f u n k t i o i d e n summa %molemmille l u o k i l l e f a x =sum ( r b a ) fbx=sum ( rbb ) %P l o t a t a a n v e k t o r i t v a l i t a a n isompi luokka j a n ä y t e t ä ä n %se k u v a s s a p l o t ( a ( :, 1 ), a ( :, 2 ), ' s q u a r e b l a c k ' ) hold on p l o t ( b ( :, 1 ), b ( :, 2 ), ' +b ' ) p l o t ( c ( :, 1 ), c ( :, 2 ), ' * r ' ) l e g e n d ( ' luokka a ', ' luokka b ', ' u u s i ' )

23 13 Sumea Logiikka 23 %L u o k i t u k s e n v a l i n t a i f fax > fbx t i t l e ( ' V e k t o r i kuuluu luokkaan A ' ) e l s e t i t l e ( ' V e k t o r i kuuluu luokkaan B ' ) end hold o f f Vektori kuuluu luokkaan B luokka a luokka b uusi Sumea Logiikka Tämä on tarkoitettu esimerkiksi laskennasta sumean logiikan idean tunteville. Ensin tehdään gaussinen jäsenyysfunktio gausf.m ja sitten lasketaan yksinkertainen esimerkki sumeasta mallista. Mallissa on kolme jäsenyysfunktiota ja kaikilla jäsenyysfunktioilla on mallissa yhtä suuri paino. Gaussinen jäsenyysfunktio:f(x) = e (x c) 2σ 2 %J ä s e n y y s f u n k t i o gausf.m, c=jakauman k e s k i p i s t e, s= % h a j o n t a e l i sigma, x on u u s i p i s t e f u n c t i o n mf = g a u s f ( x, c, s ) mf=exp ( (x c ). ^ 2 / ( 2 * s ^ 2) ) ; Seuraavaksi malli: %Luodaan sumea m a l l i, j o s s a on kolme g a u s s i s t a % j ä s e n y y s f u n k t i o t a. c= f u n k t i o n k e s k i p i s t e j a s= h a j o n t a

24 13 Sumea Logiikka 24 % j a a= t u l o s, kun kuuluu f u n k t i o o n j ä s e n y y s a s t e e l l a 1. %Lopuksi l a s k e t a a n p i s t e e n p arvo m a l l i l l a c l c ; c l e a r ; %M ä ä r i t e l l ä ä n j ä s e n y y s f u n k t i o t c1 =4; s1 =2; a1 =1; c2 =10; s2 =2. 6 ; a2 =2; c3 =15; s3 =2; a3 =3; %P i i r r e t ä ä n k u v a a j a t p i s t e e t = 8:0. 1 : 8 ; mf1= g a u s f ( c1+ p i s t e e t, c1, s1 ) ; mf2= g a u s f ( c2+ p i s t e e t, c2, s2 ) ; mf3= g a u s f ( c3+ p i s t e e t, c3, s3 ) ; p l o t ( p i s t e e t +c1, mf1, ' b ' ) ; hold on p l o t ( p i s t e e t +c2, mf2, ' r ' ) ; p l o t ( p i s t e e t +c3, mf3, ' g ' ) ; %L a s k e t a a n p i s t e e n p arvo j a p i i r r e t ä ä n j ä s e n y y s a s t e e t %kuvaan p =8; j 1 = g a u s f ( p, c1, s1 ) ; j 2 = g a u s f ( p, c2, s2 ) ; j 3 = g a u s f ( p, c3, s3 ) ; p l o t ( p, j1, ' *b ' ) p l o t ( p, j2, ' xr ' ) p l o t ( p, j3, ' og ' ) t u l o s = j 1 * a1+ j 2 * a2+ j 3 * a3 ; hold o f f t i t l e ( [ ' T ulos = ' num2str ( t u l o s ) ] ) Tulos=

25 VIITTEET 25 Viitteet [1] Pastell, M., H. Takko, H. Grohn, M. Hautala, V. Poikalainen, J. Praks, I. Veermae, M. Kujala and J. Ahokas Assessing cows welfare: Weighing the cow in a milking robot. Biosystems Engineering. 93: [2] Pastell, M., H. Takko, H. Grohn, M. Hautala, V. Poikalainen, J. Praks, I. Veermae, M. Kujala and J. Ahokas Assessing cows welfare: Weighing the cow in a milking robot. Biosystems Engineering. 93: [3] Pastell, M., A. M. Aisla, M. Hautala, J. Ahokas, V. Poikalainen, J. Praks and I. Veermae Automatic cow health measurement system in a milking robot. in ASABE annual international meeting, Portland, USA.

26 Hakemisto array, 6 clear, 5 desimaalierotin, 11 dialogi, 20 dlmread, 11 dlmwrite, 12 ehtolause, 15 else,elseif, 15 excel, 11 export setup, 8, 10 fft, 20 find, 17 for, 15 funktio, 12, 13 argumentti, 13 muuttuja, 5 plot tools, 8, 10 save, 12 silmukka, 14 skripti, 12 std, 7 toolbox, 4 Unix tunnus, 5 vektori, 6 who, 5 xlsread, 11 xlswrite, 12 if, 15 import wizard, 11 kalibrointikerroin, 7 komentorivi, 5 kuvaaja, 8 load, 11 m-file, 12 mat formaatti, 19 mat tiedostot, 12 matriisi, 6 mean, 7

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010.

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010. SCIENTIFIC PYTHONIN ALKEET ELI: SciPy OPAS Matti Pastell matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto 12. tammikuuta 2010 0.20 Impulse response 0.15 0.10 0.05 Amplitude 0.00

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus Octave-opas Mikä on Octave ja miksi? Asennus Käynnistys ja käyttöliittymä Komennot tiedostojen hallintaan SciTE-editor.m-tiedostot Ohjeita muualla Mikä on Octave ja miksi? Octave on numeeriseen laskentaan

Lisätiedot

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Matlab-harjoitus 2: Kuvaajien piirto, skriptit ja funktiot. Matlabohjelmoinnin perusteita Numeerinen integrointi trapezoidaalimenetelmällä voidaan tehdä komennolla trapz. Esimerkki: Vaimenevan eksponentiaalin

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab.

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab. Luku 1 Ohjeita ohjelmiston Scilab käyttöön 1.1 Ohjelmiston lataaminen Ohjeet ohjelmiston lataamiseen Windows-koneelle. Mene verkko-osoitteeseen www.scilab.org. Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download

Lisätiedot

Matlab-tietokoneharjoitus

Matlab-tietokoneharjoitus Matlab-tietokoneharjoitus Tämän harjoituksen tavoitteena on: Opettaa yksinkertaisia piirikaavio- ja yksikkömuunnoslaskuja. Opettaa Matlabin perustyökaluja mittausten analysoimiseen. Havainnollistaa näytteenottotaajuuden,

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DXL Library ja DXL-kielen olemus Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DOORS extension Language DXL on DOORSin laajennuskieli, jolla voidaan kehittää lisätoiminnallisuutta.

Lisätiedot

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana Tilastolliset ohjelmistot 805340A Pinja Pikkuhookana Sisältö 1 SPSS 1.1 Yleistä 1.2 Aineiston syöttäminen 1.3 Aineistoon tutustuminen 1.4 Kuvien piirtäminen 1.5 Kuvien muokkaaminen 1.6 Aineistojen muokkaaminen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon

Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon Jukka Rahkonen http://latuviitta.org Viimeksi muutettu 16. lokakuuta 2012 Tiivistelmä Latuviitta.ogr -sivuston palautteessa kaivattiin

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa.

Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa. Laskuharjoitus 1A Mallit Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa. 1. tehtävä %% 1. % (i) % Vektorit luodaan

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

Matlabin perusteita Grafiikka

Matlabin perusteita Grafiikka BL40A0000 SSKMO KH 1 Seuraavassa esityksessä oletuksena on, että Matlabia käytetään jossakin ikkunoivassa käyttöjärjestelmässä (PC/Win, Mac, X-Window System). Käytettäessä Matlabia verkon yli joko tekstipäätteeltä,

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Daniela Lund Ti07 A241227 Linux-järjstelmät 01.12.2009 MIKÄ ON KUVANKÄSITTELYOHJELMA? Kuvankäsittelyohjelma on tietokoneohjelma, jolla muokataan digitaalisessa muodossa

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2 1. Johdanto LUSASia käytettäessä esiintyy useita erityyppisiä tiedostoja, joista osan käyttäjä luo ja nimeää itse ja osa syntyy

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Haasteita opettajalle lukion lyhyen matematiikan opetuksessa ovat havainnollistaminen ja riittämätön aika. Oppitunnin aikana opettaja joutuu usein palamaan

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Matlab-perusteet. Jukka Jauhiainen. OAMK / Tekniikan yksikkö. Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Matlab-perusteet. Jukka Jauhiainen. OAMK / Tekniikan yksikkö. Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Matlab-perusteet Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Tämän materiaalin tarkoitus on antaa opiskelijalle lyhyehkö johdanto Matlabohjelmiston perusteisiin. Matlabin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 21.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 21.9.2015 1 / 25 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

SMART Board harjoituksia 17 - Notebook 10 Tiedostomuotoihin tallentaminen Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia.

SMART Board harjoituksia 17 - Notebook 10 Tiedostomuotoihin tallentaminen Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia. SMART Board harjoituksia 17 - Tiedostomuotoihin tallentaminen Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia. http://www.kouluon.fi/ Harjoitus 1-17: NOTEBOOK muotoon tallentaminen Tee työpöydälle

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa

Julkaiseminen verkossa Julkaiseminen verkossa H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www-palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden ottaminen unix-koneeseen (pääteyhteys) komentopohjainen

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10)

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10) [] Jokaisen suoritettavan rivin loppuun ; [] Desimaalierotin Maplessa on piste. [] Kommentteja koodin sekaan voi laittaa # -merkin avulla. Esim. #kommentti tähän [] Edelliseen tulokseen voi viitata merkillä

Lisätiedot

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 15.11.2007 1 (10) HELPDESKIN KÄYTTÖ JA OHJELMIEN PÄIVITYS INTERNETISSÄ DL Helpdesk Online Asiakastukemme avuksi on rakennettu Helpdesk, joka löytyy osoitteesta helpdesk.dlsoftware.com Jokainen ylläpitoasiakas

Lisätiedot

MATLABin alkeita J.Merikoski JYFL 2009 fysp120

MATLABin alkeita J.Merikoski JYFL 2009 fysp120 MATLABin alkeita J.Merikoski JYFL 2009 fysp120 Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nopeaan alkuun matlab-ohjelmiston käytössä. Keskitymme fyysikolle (välittömästi) hyödyllisimpiin komentoihin ja rakenteisiin.

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Tieteellinen laskenta 2 Törmäykset

Tieteellinen laskenta 2 Törmäykset Tieteellinen laskenta 2 Törmäykset Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 Sisällysluettelo Ohjelman tekninen dokumentti...3 Yleiskuvaus...3 Kääntöohje...3 Ohjelman yleinen rakenne...4 Esimerkkiajo ja käyttöohje...5

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Keijo Hyttinen Live tulospalvelu: http://www.kilipa.com/ Sisältö 1 Laitteistovaatimukset 2 Yleistä 3 Cup-kilpailun

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet Ohjelmointi Matlab-komentoja voidaan koota ns. M-tiedostoon. Nimi tulee tiedoston tarkentimesta.m. Matlabilla voidaan ohjelmoida kahdella eri tavalla: Skriptit eli komentojonot eli makrot Funktiot eli

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

BL40A0000 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn

BL40A0000 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn 1 BL40A0000 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn matemaattiset ohjelmistot Luennot ja harjoitukset Katja Hynynen, h. 6431, p. 040-548 8954 Katja.Hynynen@lut.fi Opetus ja suoritusvaatimukset OPETUS: Luentoja

Lisätiedot

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla

GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla GDAL ja WFS: suora muunnos ogr2ogr-ohjelmalla Viimeksi muokattu 30. tammikuuta 2012 GDAL tukee WFS-palvelun käyttämistä vektoritietolähteenä yhtenä muiden joukossa. WFS-ajurin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Tervetuloa mukaan rakentamaan yr-blogiamme! Lue seuraavat ohjeet ennen artikkelisi julkaisemista. Pääset kirjautumaan sisään osoitteessa

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016

Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta. Lukuvuosi 2015-2016 Klassikan opiskelijoiden julkaisualusta Lukuvuosi 2015-2016 Sisällysluettelo Oman oppikirjan tai -materiaalin tuottaminen..................... 3 Artikkelin lisääminen Zine julkaisuun..........................

Lisätiedot

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta.

Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. 1 Kuvien siirto-ohjelman käyttöohje Huom! Tämä ohjelmisto on käytössä vain yrityksillä, joilla ei ole käytössä Java Runtime 1.4 -sovellusta. Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 18.10.2004

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet.

Ohje 13.1.2016. Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Ohje 1/8 13.1.2016 Tilastotietokannan käyttö Ohjeessa käydään läpi tilastotietokannan peruskäyttöohjeet. Luonnonvarakeskuksen PX-Web tilastotietokanta on osoitteessa: http://statdb.luke.fi/pxweb/pxweb/fi/luke/

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

5.6.2013. a. Tavallisesti

5.6.2013. a. Tavallisesti Fysiikan oppilaslaboratorio 5.6.2013 Katja Kuitunenn LOGGER PRO 1 Johdanto KÄYTTÖOHJE Fysiikan oppilaslaboratoriossa useissa töissä käytössä oleva Logger Pro 3 on ohjelma, jolla ohjetaan tietotokoneistettuja

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot