OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Voutilainen Emmi varajäsen Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa Pitko Eeva-Riitta jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 21, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 22, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 23, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 24, KH :00 KH: 253/2015 Kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Kh Valmistelija: tarkastuspäällikkö Ritva Kiiski, puh Kaupungin valmiussuunnittelun kokonaisuutta ohjaava valmiussuunnitelman yleinen osa on valmistunut tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa. Valmiustoimien organisointi on toteutettu konserniolosuhteet huomioiden määrittämällä toiminnan yhteiset rajapinnat sekä niistä vastaavat avainhenkilöt. Henkilövaraaminen (VAP) toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Velvoittavuus * * * Uusi valmiuslaki astui voimaan Sen 12 :n mukaan kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiuslain 12 :n sana myös tarkoittaa, että varautuminen alkaa normaaliolojen toimintojen varmistamisesta ja etenee häiriötilanteiden kautta aina poikkeusolojen toimintojen varmistamiseen. Valmiussuunnittelu perustuu: 1. Valmiuslakiin 1552/ Puolustustilalakiin 1083/ Pelastuslakiin 379/ Pelastusasetukseen 407/ Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (YTS2010) 6. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan Turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon (2012) 8. Kuntaliiton linjauksiin kuntien varautumisen ja pelastustoimen kehittämiseksi Valmiussuunnittelua sekä siihen liittyviä muita suunnitelmia yksityiskohtineen ohjaavat valtioneuvoston ja kunkin vastuuministeriön antamat asetukset, päätökset ja ohjeet. Kymenlaakson taso Kymenlaakson tasolla valmiusasioita käsitellään Kymenlaakson pelastuslaitoksen vuonna 2010 perustamassa Valmius- ja turvallisuusfoorumissa. Kotkan kaupungin jäsenet yhteistyöelimessä ovat kaupunginsihteeri Raino Hassinen, tiedotuspäällikkö Kari Makkonen ja tarkastuspäällikkö Ritva Kiiski. Kymenlaakson pelastuslaitos ylläpitää Kymenlaakson tason valmiustietoja erillisessä valmiuskortissa. Mallista johdettu Kotkan oma valmiuskortti on organisaation yhteisessä käytössä kaupungin intranet-sivuilla. Kuntataso Kuntalain (365/1995) mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Kunnanjohtaja yhdessä kunnanhallituksen kanssa vastaa myös kunnan varautumisesta ja siihen sisältyvänä valmiussuunnittelusta. Viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation yhteistyöllä on merkittävä

6 24, KH :00 KH: 253/2015 vaikutus valmiuskäytäntöjen luomisessa ja onnistumisessa. Jokainen viranhaltija ja työntekijä vastaa varautumistehtävistä omiin tehtäviinsä ja omalle vastuulleen kuuluvilta osin. Valmiuslain 108 :ssä määrätään kunnan hallinnon järjestämisestä poikkeusoloissa. Kunnan keskeisten valmiudesta vastaavien henkilöiden tavoitettavuuden varmistamiseksi voimassa olevat puhelinedut ja päivystystilanteet tulee tarkastella uudelleen. Toimintavalmiuden ylläpito edellyttää myös tekstiviestihälytyspalvelun vastaanottajien sijaisten nimeämistä. Lisäksi valmiusosaamista tulee kehittää osallistumalla säännöllisesti ja riittävän laajasti eri ammattiryhmät huomioiviin koulutuksiin sekä alueella järjestettäviin valmiusharjoituksiin. * * * Konsernipalvelut vastaa valmiussuunnitelmaan tarvittaessa tehtävistä teknisluonteisista muokkauksista ja niiden informoinnista toiminnasta vastaaville osapuolille. Valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyminen velvoittaa seuraaviin toimiin: 1. tekstiviestihälytysten vastaanottajilla nimetään henkilökohtaiset varajäsenet, ja valmiuden kannalta keskeisten henkilöiden puhelinetu ja päivystystilanteet tarkistetaan tavoitettavuuden varmistamiseksi 2. tehtävä-, vastuu- ja palvelualueet huolehtivat henkilövaraamisen edellyttämän henkilöstövolyyminsä ilmoittamisesta henkilöstöpalvelujen ohjeistuksen mukaan 3. kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ajantasaisuudesta ja keskitetystä kokoamisesta 4. vastuutoimijat huolehtivat suunnitelmakokonaisuuden päivityksistä 5. laajennettu johtoryhmä vastaa omasta ja alaisensa henkilöstön osallistumisesta valmiuden ylläpitoon tarvittaviin koulutuksiin./. Valmiussuunnitelman yleistä osaa koskeva luonnos jaetaan vain kokoukseen osallistuville erillisenä liitteenä. Salassa pidettävä vain viranomaiskäyttöön, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24.1 (kohdat 7,8,10) Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan toimenpiteineen liitteen mukaisesti. Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson pelastuslaitos tarkastuspäällikkö tiedotuspäällikkö (--> valmiusmateriaali soveltuvin osin edelleen intranettiin) laaja johtoryhmä Oikaisuvaatimusohje

7 25, KH :00 KH: 118/2015 Talouden tasapainotusohjelma Kh Valmistelija: talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh /. Valtuuston / 105 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma on liitteenä. Yksimielisesti tai äänestyksen jälkeen hyväksytyt lisäys- ja muutosehdotukset sisältyvät liitteestä ilmenevään tekstiin. Talouden tasapainotusohjelman luonnoksen pohjana on valtuuston päätös / 105. Edellä mainitun päätöksen tehdessään valtuusto päätti yksimielisesti lisäksi, että tarkennetut linjausten sisällöt talousvaikutuksineen tuodaan erikseen valtuuston päätettäviksi. Konsernijaosto käsitteli talouden tasapainotusohjelman ensimmäistä luonnosta kokouksessaan / 4. Jaosto päätti äänestyksen jälkeen omalta osaltaan oikeuttaa jatkamaan talouden tasapainotusohjelman valmistelua siten, että energiaselvitystä Kymenlaakson Sähkö Oy:n, KSS Energia Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n välillä ei sisällytetä tasapainotusohjelmaan. Jaosto katsoi edelleen energiaselvityksen loppuun saatetuksi KPMG:n loppuraportin mukaisesti ja päätti saattaa asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Konsernijaostokäsittelyn jälkeen talouden tasapainotusohjelman luonnosta on työstetty edelleen suppeassa johtoryhmässä alta ilmenevään muotoon. * * * Kaupunki laatii talouden tasapainotusohjelman, jonka avulla talous saatetaan kaupunkistrategian mukaisesti kestävälle pohjalle. Uusi kuntalaki alijäämän kattamisvelvotteineen huomioidaan. Kaupungin osalta tämä tarkoittaa 7 miljoonan euron säästöjen aikaansaamista talousarviossa pysymiseksi (kohdat 2, 5 ja 7). Carean Kotka-osuuden alijäämä ja Kantasatama-hankkeen yhteensä lähes 20 miljoonan euron kokonaisuus on huomioitava kaupungin oman 34 miljoonan euron kumulatiivisen alijäämän lisäksi. Tavoitteena on saada talous kestävälle pohjalle vuoteen 2017 mennessä. Kestävän talouden saavuttamiseksi tulee tehdä seuraavat toimenpiteet: 1. Energiaselvitys avataan KPMG:n toimesta valtuuston talousarvioseminaarissa Samoin tehdään Kotkan Energian teettämän NAGkonsulttiselvityksen osalta. Valtuusto ja sen ryhmät käyvät eri vaihtoehdoista jatkokeskusteluja, minkä jälkeen jatkosta päätetään valtuustossa Vastuuhenkilöt: valtuuston puheenjohtaja Nina Brask, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa ja kaupunginjohtaja Henry Lindelöf. 2. Kiinteistöomaisuuden osalta kustannukset käydään läpi rakennus- / kiinteistökohtaisesti. Tavoitteena on saada myyntivoittona ja katetta parantavina toimenpiteinä vähintään 3 miljoonaa euroa. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee: a. täyttää toimitilapäällikön virka. Hänen tulee laatia mm. toimitilastrategia ja osallistua toimitilojen tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun ottaen huomioon sote-ratkaisun vaikutukset. b. aikaansaada konkreettiset kiinteistöjen myynti- ja säästötavoitteet c. laatia luettelo purettavista rakennuksista sekä luettelo välittömästi myytävissä olevista rakennuksista / kiinteistöistä. Luette-

8 25, KH :00 KH: 118/2015 lot esitellään alustavasti valtuuston seminaarissa Sen jälkeen asia käsitellään lautakunnissa sekä edelleen kaupunginhallituksessa. Vastuuhenkilöt: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen ja tekninen johtaja Hannele Tolonen d. selvitetään vaihtoehtoiset rahoitus- yms. järjestelyt kiinteistömassan tehokkaammaksi hoitamiseksi siten, että toimenpiteet voidaan esittää alustavasti talousarvion toteutumista koskevassa valtuuston seminaarissa Vastuuhenkilö: talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen 3. Kotkan kaupungin palveluverkkoon liittyvät merkittävimmät päätökset a. lasten ja nuorten palvelujen osalta kouluverkkosuunnitelma ajantasaistetaan, ja Tiutisen sekä Metsolan koulujen tulevaisuus ratkaistaan. Koulunkäyntiavustajien määrää on vähennetty, minkä säästövaikutus on 0,7 miljoonaa euroa vuodessa. Vastuuhenkilöt: opetustoimenjohtaja Juha Henriksson ja controller Leena Rasi b. liikuntatoimen kustannuksia tarkastellaan verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin tehdyn selvityksen perusteella. Säästöjä haetaan kiinteistöistä, ja niiden käyttöä tulee tehostaa annettavien suositusten perusteella. Vastuuhenkilöt: liikuntajohtaja Antti Mattila ja controller Maija Spännäri. Parannusesitykset käsitellään valtuuston seminaarissa Palveluverkkoon tehdyistä esityksistä käydään valtuuston seminaarissa evästyskeskustelu, ja kokonaisuus saatetaan ryhmien välisten keskustelujen jälkeen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi siten, että esitykset voidaan käsitellä valtuuston seminaarissa Energia- ja kiinteistöomistuksen tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen ja tulevat palveluverkkoratkaisut, mm. soteuudistus huomioon ottaen, vaativat laajan poliittisen keskustelun kevään 2015 aikana. Kyseiset asiat tulee kuitenkin ratkaista ennen syksyllä käytävää vuoden 2016 talousarviokäsittelyä. Yhteenvetona todettakoon, että kestävän talouden osalta energiaratkaisun merkitys on oleellinen (100 miljoonaa euroa). Kiinteistömassan osalta kyse on 3 miljoonasta eurosta, ja palveluverkkoratkaisut ovat kaikkineen joitakin satoja tuhansia euroja. 4. Henkilöstösuunnitelma: a. jo tehtyä ohjelmaa tulee jatkaa suunnitelman mukaisesti euromääräisiä vaikutuksia raportoiden ja sitoa tavoitteet henkilöstön osalta kaupungin palvelutasoon. Tähän mennessä säästöjä on saatu kaikkiaan 2,4 miljoonaa euroa, joten suunnitelmaa jatketaan 6 miljoonan euron säästöjen saamiseksi. Tietoja verrataan vuoden 2012 tasoon. Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari b. sairauspoissaolojen vähentämistä jatketaan nykyisestä (16,4 päivää) yhdellä päivällä, sijaistarvetta pienennetään, ylityökieltoa ja palkatonta vapaata säästösyistä jatketaan. Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari c. sote-uudistusta varten tehdään henkilöstösuunnitelma vuoden 2016 talousarviosuunnitelman pohjaksi. Vastuuhenkilöt: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari sekä vastuualuejohtajat. Soteuudistuksen osalta vastuuhenkilöt: palvelujohtaja Jorma Haapanen ja vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari.

9 25, KH :00 KH: 118/ Ostopalvelujen osalta otetaan käyttöön uusi hankintaprosessi. Kokonaissäästöiksi koko kaupungin osalta arvioidaan 3 miljoonaa euroa ohjelmakauden aikana verrattuna 2014 lukuihin. a. kaupunkisuunnittelu ja tekniset palvelut: Ostopalveluja vähennetään ja oman työn käyttöä tehostetaan. Säästötavoite on noin 1,5 miljoonaa euroa. Tästä kaupunkisuunnittelun osuus on 0,5 miljoonaa euroa ja teknisten palveluiden osuus 1,0 miljoonaa euroa. Vastuuhenkilöt: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen ja tekninen johtaja Hannele Tolonen b. Carea-yhteistyötä jatketaan siten, että talousarviossa olevia määrärahoja ei ylitetä: Karhulan sairaalan ja KOKS:n päivittäinen yhteistyö ja tilanteen seuranta. Vastuuhenkilöt: terveysjohtaja Maija Valta, controller Maija Spännäri ja Carean yhdyshenkilöt. Psykiatrian erikoissairaanhoidon osalta lisäksi mielenterveysjohtaja Kirsi Varjus-Ulvinen poikkeamista valmistaudutaan raportoimaan viikoittaisella rytmillä, raportin tulee sisältää myös korjaustoimenpideehdotukset 6. Sosiaali- ja terveystoimen erityistoimenpiteet vammaistyön ja pitkäaikaistyöttömien osalta: A. Vammaistyö Tavoitteena on vammaistyön kustannustason tiputtaminen valtakunnalliselle vertailutasolle. Tarkoittaa noin 3 miljoonan euron kustannusten pudottamista 1,5 miljoonan euron tasolle vuodessa. Tavoite on toteutettava mahdollisuuksien mukaan etupainotteisesti. Tälle vuodelle on asetettu talousarvioon tavoitetta 0,8 miljoonan euron edestä. Ostopalvelut on kilpailutettu, ja uudet hinnat ovat voimassa huhtikuun 2015 alusta. Vastuuhenkilöt: sosiaalijohtaja Heli Sahala ja vammaistyön johtaja Heli Kulmala. Poikkeamista raportoidaan kuukausittain, ja raportti sisältää ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi. Myös FCG osallistuu seurantaan. B. Pitkäaikaistyöttömyyden hoito TE-toimiston, Kotkan ja Haminan yhteinen selvitys esitellään KELA-listalla olevien määrä on saatava laskuun. Eläkeselvitysten tekeminen alkaa, ja tarkoituksena on tehdä vähintään 100 selvitystä. Väylän toimintaprosesseja tehostetaan. Tavoitteena on pysyä vuoden 2015 talousarviossa annetussa 6 miljoonan euron budjetissa. Vastuuhenkilöt: Väylän johtaja Juha Reihe ja sosiaalijohtaja Heli Sahala. Poikkeamista raportoidaan kuukausittain, ja raportti sisältää esitykset korjaavista toimenpiteistä. 7. Rahoituksen nettomenojen pienentäminen, vuositasolla noin 1 miljoonan euron vaikutus. Vastuuhenkilö talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen Lopuksi päätetään, että 1. Investointitaso on vuosikatteen ja poistojen suuruinen 2. Taselainakanta ei saa kasvaa, vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, kuten kiinteistö-leasing, voidaan käyttää perustellusti. Vastuuhenkilö talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainotusohjelma jatkovalmistellaan valtuustolle niin, että se voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa

10 25, KH :00 KH: 118/2015 Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 25, KH :00 / Pykälän liite: TaloudenTasapainotusohjelma-Kv TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA Hyväksytty valtuustossa / 105 Yksimielisesti tai äänestyksen jälkeen hyväksytyt lisäys- ja muutosehdotukset sisältyvät alla olevaan tekstiin. Kaupungin talous on edelleen heikkenemässä. Seurantaraporttiin sisältyvän ennusteen mukaan alijäämä on kasvamassa - 9,7 miljoonaan euroon, jolloin katettavaa kumulatiivista alijäämää on vuoden 2013 lopussa lähes 40 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotuspäätökset ovat erittäin kiireelliset ja välttämättömät tehdä siten, että syntyy pitkäkestoisia ja pysyviä vaikutuksia. Kertaluonteisilla hätäratkaisuilla ei ratkaista Kotkan kaupungin taloudellista tilannetta. Talouden tasapainotusohjelman valmistelu on tehty vastuuhenkilöiden toimesta kaupunginhallituksen valmistelulinjausten mukaisesti. Pääpaino tasapainotusohjelman konkretisoinnissa on tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmassa. Tasapainotustoimenpiteet tulevat olemaan keskeinen osa talousarviovalmistelua 2014 ja monilta osin kytkeytyvät toisiinsa, kuten palveluverkkopäätökset ja henkilöstösuunnitelman toteutus. Seuraavassa käydään kohta kohdalta läpi tasapainotusohjelma. Etelä-Kymenlaakson kunnat käynnistävät kuntarakenneselvityksen välittömästi, kun kuntarakennelaki on hyväksytty eduskunnassa. Kuntarakenneselvityksestä vastaavat seutuvaltuusto ja seutuvaliokunta. Energiayhtiöiden Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n omistuksen eri vaihtoehtojen selvityksen valmistelua jatketaan valtuuston energiaseminaarissa Vastuuhenkilöinä valmistelussa, joka tähtää päätöksentekoon valtuustokauden puolivälissä, ovat valtuuston puheenjohtaja Nina Brask, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa ja kaupunginjohtaja Henry Lindelöf. a) Konkretisoidaan rakenteellisten muutosten vaikutus henkilöstösuunnitelmaan ja euromääräisiksi henkilöstömenojen talousarviotavoitteiksi. Sairauspoissaolot vähenevät, ja sijaishenkilöstön tarve pienenee, samoin näihin käytettävät määrärahat. Ylityökielto on ollut voimassa vuodesta 2008 alkaen, jota tulee noudattaa. Erittäin painavista ja perustelluista syistä voidaan esimiehen kanssa neuvotella ylitöiden tekemisestä. Työn suunnitteluun ja työaikajärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo Henkilöstösuunnitelman tavoite on 6 miljoonan euron pysyvän henkilöstökustannusten aleneman saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. Toimenpide-esityksissä on huomioitava työhyvinvoinnin paranemista tukevat, eläköitymisen hyödyntämisen varmistavat ja palvelujen rakenteellisten muutosten vaikutukset.

12 25, KH :00 / Pykälän liite: TaloudenTasapainotusohjelma-Kv /. Esitys henkilöstösuunnitelmasta on esityslistan liitteenä. b) Ostopalvelujen määrää ja laatua arvioidaan jokaista hankintaa tehtäessä, palvelusopimusta uusittaessa ja kilpailutettaessa. Valtuusto asettaa työryhmän, joka syyskuun 2013 loppuun mennessä selvittää ostopalveluiden sisällön sekä esittää konkreettiset vähentämismahdollisuudet ostopalveluiden osalta vuoden 2014 talousarviokäsittelyä varten. Tavoitteena on ostopalveluihin käytettävien menojen väheneminen. Palvelujen tasoa arvioidaan kriittisesti niiden taso säilyttäen. Palvelutuottajille asetetaan selkeät ehdot kaupungin kannalta hyväksyttävästä kustannuskehityksestä. Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Jorma Haapanen Keskeinen tasapainotuksen osa ovat Carean ostot: Carean käytön vähentäminen edellyttää muutoksia koko hoitoketjussa Karhulan sairaalan toimintaa kehitetään siten, että se pystyy ottamaan kaikki potilaan välittömästi jatkohoitoon Koks:sta Osa Karhulan sairaalan nykyisestä kuntoutuksesta siirretään Hoikuun, jolloin kapasiteettia vapautuu tarvittaviin jatkohoitopaikkoihin. Potilasryhmien hoitoketjuja käydään läpi analyyttisesti, jolloin löydetään konkreettiset kehittämiskohteet ja säästöpotentiaali, ensimmäisenä lonkkamurtumapotilaat. (ko ryhmän säästötavoite t /v) c) Rahoituksen nettomenojen pienentämiseksi investointitaso pyritään asettamaan vuosikatteen suuruiseksi, ja nettomääräisesti lisävelkaantuminen on suunnitelmakaudella keskimäärin vuoden 2012 tasolla. Tavoitteena on talousarviovalmistelussa tuloslaskelman rahoitusneton asettuminen nollatasoon tai positiiviseksi. Samalla se merkitsee korotettuja rahoitustuottotavoitteita osinkoa maksavilta Kotkan Energia Oy:ltä ja Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä. Maltillinen korkotaso ja lainasalkun suojaustoimenpiteet hillitsevät osaltaan korko- ja rahoitusmenojen kasvua. Vastuuhenkilöt: kansliapäällikkö Jarmo Koivisto ja talousjohtaja Jaana Kuuva Taloussuunnitelmakaudella investointisuunnitelma laaditaan periaatteella, jossa tulorahoitus kattaa investoinnit. Tämä merkitsee sitä, että investointitaso pysyy hyvin lähellä kuluvan vuoden 15,0 miljoonan euron tasoa ja johtaa joidenkin hankkeiden lykkääntymiseen yli suunnitelmakauden. Investointien hankesuunnitelmia arvioidaan erittäin kriittisesti sen osalta, vastaako hankkeen laajuus ja tosiasiallinen tarve toisiaan. Velkaantuminen pysäytetään. Lainamäärän pienentäminen on mahdollista ainoastaan siten, että vuosikate saadaan asetettua tasolle, joka ylittää nettoinvestointimenot. Rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta tulee olla joka vuosi positiivinen. Kotkan ja Haminan yhteisen kiinteistöyhtiön valmistelu etenee ja selvityksen tulokset esiteltävissä kaupunginhallitukselle. Tavoitteena on luoda puitteet sille, että rakennushakkeiden

13 25, KH :00 / Pykälän liite: TaloudenTasapainotusohjelma-Kv toteuttamiseksi mahdollistetaan uusien rahoitusmallien käyttöönotto, kestävä elinkaaren mittainen kustannusten hallinta. Osinkotuottotavoitteeksi asetetaan Kotkan Energialle koko kauden yhteismääräksi 12 milj. euroa ja Kymenlaakson Sähkölle keskimäärin 10,8 milj. euroa, mikä on Kotkan kaupungin 27 %:n omistusosuutta vastaava määrä milj. euron yhteenlasketusta osinkovirrasta. Kymenlaakson Sähkö maksaa omistajilleen viime vuodelta ylimääräisen osingon, joka Kotkan kaupungille on 1,2 milj. euroa ja se on huomioitu kuluvan vuoden talousarviossa. Rahoituspolitiikka valmistellaan valtuuston syyskuun kokoukseen. Lähtökohtana rahoituspolitiikassa on kaupungin toiminnan turvaaminen, ratkaisujen joustovara ja konsernin rahoituksen kokonaiskuvan keskittäminen kaupungin haltuun. Konserniratkaisuilla pyritään minimoimaan lainatarve ja säästetään korkokuluissa. Kaupungin omaisuus otetaan tarkasteluun rahoitusrakenteen tueksi, mikä tarkoittaa taseen aktiivinen käyttöä. d) Palveluverkkopäätökset toimivat linjauksena koko kaupungin palvelutoimintojen helpon saavutettavuuden, tilojen tehokkaan ja monipuolisen käytön sekä palvelujen laadun varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Palveluiden tulee olla joukkoliikenteen ulottuvilla. Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Jorma Haapanen Palveluverkkoratkaisuissa lakisääteisten palveluiden tasoa ei riskeerata. Kaupunki keskittyy jatkossa yhä enemmän peruspalveluihin, miltä pohjalta ei-lakisääteisten palvelujen tuottamista ja rahoittamista on arvioitava. Eri vastuualueilla käytetään erilaisia keinoja, kuten päällekkäisyyksien purkamista, kokonaisuuksien kokoamista yhteen, tilojen käytön tehostamista, henkilöstöjärjestelyjä sekä uusia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa. Pitkäjänteisen työn tulokset eivät näy välittömästi, ne ulottuvat koko suunnitelmakaudelle. Kaikilla vastuualueilla toteutetaan toimenpiteitä, joilla saadaan pysyviä vaikutuksia. Henkilöstömäärän lasku toteutuu ainoastaan rakenteellisten muutosten kautta, minkä vuoksi nämä kaksi tasapainotuslinjausta kytkeytyvät yhteen. Keskeiset ensi vuoden talousarviovalmisteluun vaikuttavat toimenpiteet ovat: Karhulan alueen nuorisotilat organisoidaan uudelleen 2014 aikana. Varhaiskasvatuksen osalta tehdään laitosapulaisten tehtäväsisällön ja määrän täsmentäminen. Liikuntapalveluissa ulkoliikuntapaikkojen hoitajien ja kuntatekniikan työntekijöiden yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Liikuntapalveluiden uudelleen organisointi selvitetään mennessä. Urheilupaikkojen sekä tilojen markkinointia kehitetään. Sosiaalihuollossa työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen kustannuksien kasvun pysäyttäminen systemaattisella asiakasryhmien segmentoinnilla sekä työllisyydenhoidon

14 25, KH :00 / Pykälän liite: TaloudenTasapainotusohjelma-Kv toimintamallien uudistamisella ja selkiyttämisellä. Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden lisääntymisen ehkäisyksi otetaan aktiivinen ote hyödyntämällä mm. korttelikotitoimintaa, Sotek-säätiön toimintaa sekä Te-toimiston Sanssi-kortilla saatavaa palkkatukea. Tavoitteena on Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen vuoden 2014 loppuun mennessä. e) Palvelujen maksullisuus arvioidaan, ja palvelumaksutasoa korotetaan käyttäjien omavastuisuuden lisäämiseksi. Vastuuhenkilö: talousjohtaja Jaana Kuuva Palvelumaksutulot kaikilla vastuualueilla arvioidaan. Tehdyt maksu- ja taksapäätökset, myös maksuttomuuspäätökset selvitetään ja tehdään tarvittavat esitykset maksujen ja taksojen korotuksista. Selvitys sisältää myös näkemyksen maksujen porrastamisesta. Tavoitteeksi asetetaan, että käyttäjien omavastuisuutta kustannuksista lisätään käyttäjien tulotaso huomioiden ja arvioidaan uusia alennusryhmiä tai maksuttomuusperusteita. f) Rakennuskiinteistöomaisuuden myyntiä toteutetaan erillisten kiinteistösalkutuksen päätösten mukaisesti. Omaisuuden myynnin tavoitteena on välitön korjausvelan pieneneminen, tulevien investointitarpeiden vähentäminen ja tiloihin liittyvien käyttötalousmenojen alentaminen. Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Kiinteistöjen myyntiä voidaan tehostaa esim. Savotan alueella olevien asuntojen (rivitalot) osalta, jotka tulee erottaa tonttijaolla omalle tontille. Lisäksi asemakaavaan tulee tehdä muutos tälle osalle. Pitkäsaaressa olevan maa-alueen kaavoitus vapaa-ajan tonteiksi voidaan selvittää. Muita C -salkun rakennuksia myydään pääosin kiinteistövälittäjien toimesta. Myöskin Kotkansaaren sairaala on myynnissä. Syksyllä 2013 on tulossa valtuustoon kiinteistöjen salkutus uudelleen käsiteltäväksi, tällöin tullaan selvittämään esim. B -salkun sisältö joko C - salkkuun tai A -salkkuun siirrettäviksi. Samalla tarkistetaan A -salkun sisältö, esim. Koivulan koulun osalta kohde siirtynee C -salkkuun kuten Toivo Pekkasen koulu yms. g) Jatketaan maankäytön ratkaisujen valmistelua siten, että kaupungin tulokseen vaikuttavat myyntivoitot ovat suunnitelmakaudella vähintään 4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodelle 2013 tavoite on 6 miljoonaa euroa. Mutta tavoitteen toteutumiseen on vaikutuksensa myös rakennusten myynnillä. Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

15 25, KH :00 / Pykälän liite: TaloudenTasapainotusohjelma-Kv Kaupunkisuunnittelu on vaikuttavinta kaupungin jatkuvassa kehittämisessä. Kaavoituksella, maapolitiikalla ja kiinteistötoimenpitein luodaan edellytykset mm. elinkeinohankkeille, asumiselle ja liikenteelle. Vastuualueen toimintaa kehitetään erityisesti talousvaikutusten näkökulmasta. Positiivisia, nopeita vaikutuksia talouteen saadaan tarjoamalla aktiivisesti yritystontteja niille aloille, joilla on kysyntää kohdistamalla kaavoitus- ja neuvotteluresurssit nopeasti realisoituviin hankkeisiin tilapalvelun myyntikohteisiin liittyvien kiinteistöjen kehittämisellä panostamalla myyntikohteiden aktiiviseen ja näkyvään markkinointiin yhdessä tilapalvelun kanssa vuotuisilla vyöhykehinnoittelun, taksojen ja hinnastojen tarkistuksilla Maaomaisuuden osalta tavoitteena on sekä jatkuva tulovirta vuokrasopimuksilla että kohteiden myynnillä saatavat kertatulot. Kaavoituksessa parannetaan kaavataloudellista tehokkuutta. Positiivisia, kestäviä vaikutuksia talouteen saadaan pitkäjänteisyydellä, mikä tarkoittaa ennakoivaa suunnittelua ja maapolitiikkaa, systematisoimalla tonttituotantoprosessi ja kytkemällä se investointien toteutuksen ajoitukseen sekä tarvittaessa palveluverkkosuunnitteluun, painottamalla kaavatalouden kannalta edullisia kaavoitus- ja toteutuskohteita, eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja painottamalla tontinluovutuksessa vuokrausta. Käynnissä / vireillä olevien hankkeiden perusteella arvioiden tonttien myynneistä ja kaavoitussopimuksista (käyttötalouteen) saatavat kertaluonteiset tulot voivat parhaimmillaan kattaa noin puolet tasapainotusohjelman myyntitavoitteesta. Toinen puoli tulisi saavuttaa rakennuksia myymällä. Rakennusten myyntitavoitetta voidaan tukea kaavoituksella ja kiinteistötoimituksilla aiemmin kuvatuin tavoin. Huomioonotettavia tulonodotuksiin liittyviä haasteita tai riskejä ovat: kohteiden myynti ei tuo lisätuloja, ellei maksavaa asiakasta löydy, asuntorakentamisen markkinan volyymi on rajallinen, mahdolliset purku- ja maaperän puhdistuskustannukset alentavat myyntivoittoa, kaavoitetun maan myynnillä saatavaa tuloa edeltävät maanhankinnan menot, koko tuotantoketjun on toimittava kaavoituksesta ja maanhankinnasta aina infrasuunnitteluun ja -rakentamiseen, kaavaprosessit voivat viivästyä valitusten vuoksi ja taloudellinen tuottavuus kytkeytyy kaupungin maanomistukseen. h) Kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaisuutta tuetaan kohdentamalla kehittämismäärärahat Venäjä-yhteistyön vahvistamiseen, mm. Tukholma-Pietari -kehityskäytävään liittyvien hankkeiden muodossa. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja kehitysjohtaja Terhi Lindholm Kaupungin kehittämispanostusten suuntaamisessa otetaan huomioon vaikutus talouden tasapainottamiseen, mikä tulee näkymään

16 25, KH :00 / Pykälän liite: TaloudenTasapainotusohjelma-Kv kaupunginhallituksen alaisessa kehityshankerahoituksessa. Tämä kytketään osaksi elinkeinostrategian valmistelua. Myös kaupunkistrategian päivitystyössä asetetaan mittarit tavoitteiden saavuttamisen seurantaa varten. i) Selvitetään tilapalvelun kehittämistarpeet sekä uudelleen organisointi mennessä. Samalla selvitetään tilapalvelun sisäisten vuokrien periaatteet. Etsitään synergiaetuja ja säästöjä alueellisesta kunnossapidosta liikuntatoimen, puistotoimen, tilapalvelun ja kuntatekniikan yhteistyöllä mm. koskien lumenluontia sekä erilaista urakointia. Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalon johdolla toimiva tilapalvelun ohjausryhmä on aloittanut työnsä siivoustoimen ja isännöinnin toimintamallien kehittämisen selvittämiseksi. Ohjausryhmä esittää tilannekatsauksen kaupunginhallituksen kokouksessa Ohjausryhmän ehdotuksen tulee olla valmis mennessä. j) Lakkautetaan vuoden 2014 alusta Kotkan Opiston johtokunta. Organisaation muutoksessa Kotkan Opisto sijoittuu suoraan lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen. Kotkan Opiston rehtorista tullee yksi ao. lautakunnan esittelevistä viranhaltijoista. k) Kaupunki ottaa työnantajana huomioon kohdennettujen työterveystarkastusten tulokset ergonomian parantamiseksi kalustohankinnoilla, erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa. Tavoitteena on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja sairauspoissaolojen väheneminen. * * * Tasapainotusohjelmaan sisällytetyt tavoitteet viedään vuoden 2014 talousarvioon konkreettisiksi euromääriksi ja sisällytetään lautakuntien strategisiin tavoitteisiin. Tasapainotusohjelman kokonaistaloudelliset vaikutukset arvioidaan lisäksi talouden suunnitelmakaudelle aina vuoteen 2017 asti, jotta kaupungin tilinpäätökseen sisältyvän kumulatiivisen alijäämän kattaminen saadaan toteutettua kuntalain edellyttämällä tavalla. * * * Hyväksyessään talouden tasapainotusohjelman yllä esitetyssä muodossa valtuusto päätti yksimielisesti lisäksi, että tarkennetut linjausten sisällöt talousvaikutuksineen tuodaan erikseen valtuuston päätettäviksi.

17 26, KH :00 KH: 148/2015 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Kh Valmistelija: Controller Riitta Reponen, puh Valtuusto on käsitellyt talousarvion vuodeksi Valtuusto lisäsi budjettiin nuorisovaltuutettujen kokouspalkkiot (kustannuspaikka 1202) ja teatterin avustusta (kustannuspaikka 1247). Kiinteistövero- ja vuokratukiavustuksista (kustannuspaikka 1241) poistettiin Rintamaveteraanien sisäinen vuokra sekä lisättiin Rintamaveteraanien avustusta (kustannuspaikka 1242). Avustuksen lisäys on tarkoitettu veteraanien leskien kuntoutukseen. Kustannuspaikka myyntivoitot 1330) sisältää kaupunkisuunnittelun ja teknisen palvelun myyntivoitot, yhteensä 4,5 milj. euroa. Myyntivoittotavoite on sovittu jaettavaksi kaupunkisuunnittelulle 3,2 milj. euroa ja teknisille palveluille 1,3 milj. euroa. Kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen yhteenlaskettu toimintakate vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa on euroa. Kaupunginhallituksen investointimenot ovat euroa../. Käyttösuunnitelma on esityslistan erillisenä liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisena. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Oikaisuvaatimusohje

18 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelma 2015

19 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma

20 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Strategiset tavoitteet vuodelle Kaupunginvaltuusto 3 Kaupunginhallitus.. 3 Hallinnon vastuualue 7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue.. 10 Talouden vastuualue.. 18 Kaupunginhallituksen kustannuspaikkarakenne 20 Kaupunginhallitus kustannuspaikoittain 22 Tuloslaskelma. 33 Investoinnit 33

21 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma

22 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma KAUPUNGINHALLITUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2015 Kuntalain 65,2 mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä Kävijämäärät: Vellamo Vellamo maksavat Meripäivät Kirjasto Maretarium Tapahtumia yht. 500 Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä E18:n ja kehityskäytävän tuomat uudet investoinnit ja avaukset (ja niiden tuomat työpaikat) Uusien työpaikkojen määrä Majoittuvien matkailijoiden mää-rä Kotkassa Taxfree-myynnin ja Invoicekaupan määrä Päätöksenteossa otetaan yritykset huomioon ja uusien yritysten sijoittumista Kotkaan tuetaan Kantasataman ja Jumalniemen kaupalliset hankkeet etenevät. Satamasidonnainen teollisuusyritys sijoittuu Kotkaan. Kotka 600 (brutto) Kotka 300 (netto) Milj.,invoice-kaupasta ei ole saatavilla tilastotieto Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa -kokeilun laajentaminen. Yritysten palvelemisen kehittäminen mm. uuden toimintamallin avulla. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Kantasataman asemakaava lainvoimainen. Karhulanniemen kaavarunko Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee valmistuu. Strategisen yleiskaavan tavoitevaihe käynnissä.

23 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstömäärän vähennys etenee talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Vakinaisen henkilökunnan HTV2 lasku vuoden 2011 tasosta vuoden 2015 aikana on 35 henkilötyövuotta ja määräaikaisten 41 henkilötyövuotta. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä vähenee suunnitelman mukaisesti. Avoimen hallinnon ohjelman toteuttaminen Sairauspoissaolot laskevat 1,0 päivää/työntekijä. Kaupunki on mukana valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämisohjelmassa. Avoinkotka.fi -sivustoa kehitetään ja käyttöä lisätään 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Vuosikate vastaa poistoja ja Vuosikate 19 milj. euroa investointeja Velkaantuminen pysäytetty Velan määrä ei kasva Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kotkan kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt (t CO2- ekv/a) Kotkan alueen pistekuormitustaso laskee. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannon raakaaineena (Kotkan energia) (%) Kaupungin oman toiminnan energiankulutus (TEM sopimuksen tavoiteluku) (MWh) Päästöt vähenevät, päästötasotavoite on t/vuosi. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa on yli 50 %. Kaupungin toimintojen energiankulutus on alle MWh/vuosi. Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat

24 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma KAUPUNGINVALTUUSTO Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kaupunginvaltuuston toiminnan painopistealueena talousarviovuonna on hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan nojautuva kaupungin toiminnan ohjaaminen, konsernihallinnon johtaminen ja kaupungin tytäryhteisöjen omistajapoliittisista linjauksista päättäminen. Keskeistä on kaupungin toiminnan ja talouden määrätietoinen ohjaaminen vaikean taloudellisen tilanteen yli. Taloussuunnitelma Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisatorisiin ja henkilöstörakenteisiin on suunnittelukauden aikana tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin ja palvelurakenne 1202 KAUPUNGINHALLITUS Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Ellei muuta ole määrätty, kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia sekä käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjata ja kehittää henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa. Jaosto valmistelee kaupunginhallitukselle henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomukseen liittyvän henkilöstökertomuksen. Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeistä on talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarvittavien esitysten tekeminen valtuustolle. Investointisuunnitelmaa varten kaupunginhallitus nimeää investointityöryhmän helmikuuhun 2015 mennessä, joka tekee esityksen investointiraamista vuosittain. Taloussuunnitelma Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa siirrytään entistä laajemmin sähköisten menetelmien hyväksikäyttöön. Sähköistä kokousmenettelyä laajennetaan, siirrytään yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin sekä sähköisen dokumentinhallinnan käyttöön. Kaupunginhallituksen alaista organisaatiota tarkastellaan kriittisesti ja tehdään siihen palvelutarpeiden edellyttämät muutokset. Kaupunginhallitus toimii määrätietoisesti ja kannustavasti henkilöstön vähentämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

25 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Tilapäiset toimikunnat Tilapäisten toimikuntien määrärahaan sisältyy euron määräraha saaristotoimikunnan toimintaan. Sen käytöstä toimikunta voi päättää itse, lisäksi varataan saaristo-, rannikko ja vesistöalueiden markkinointikampanjaan määräraha. Kotkan osuus on euroa. Määräraha on yhteensä euroa Kaupunginhallituksen käyttövaraus Käyttövaraus euroa on tarkoitettu talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin avustuskohteisiin, hankkeiden rahoitusosuuksiin, yhteisöjen merkkipäivien huomionosoituksiin ja kaupungin vieraanvaraisuuteen tms Johdon hankkeet Projektiraha on tarkoitettu käytettäväksi kaupungin kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin, selvityksiin ja palveluostoihin, joihin ei ole voitu talousarviota päätettäessä tai käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa varautua. Määräraha on euroa. Päätöksen määrärahan käytöstä tekee kaupunginjohtaja ja saattaa päätökset kaupunginhallituksen tietoon. Avustukset ja maksut tulosyksiköittäin TA2014 TA Jäsenmaksut ja vastaavat Kiinteistövero- ja vuokratukiavustukset Veteraaniavustukset Musiikkiopisto Helsingin yliopisto Palmenia Maretarium Orkesteri Teatteri Kaakonkulman kulttuurimylly ry Muut sos.toimen avustukset Muut vuosiavustukset Muut kirjastotoimen avustukset Elinkeinoelämän edistäminen Yhteensä Avustukset ja maksut tyypeittäin [ ] TA2014 TA2015 jäsenmaksu tai vastaava vuokra-avustus toiminta-avustus muu avustus sisäinen vuokra Yhteensä

26 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Tulosyksikkökohtainen erittely: Jäsenmaksut ja vastaavat TA2014 TA2015 Cruise Helsinki Network Elävä Kaupunkikeskusta -yhdistys em. jäsenmaksujen nousuun varautuminen Gramex Itämeren Kaupunkien Liitto Kansainvälinen Uuno Klami sävellyskilpailu ry Kehittämisyhdistys Sepra Kopiosto Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry Kotkan seudun musiikkiopisto Kunnallistieteen yhdistys Kuntaliitto Kymenlaakson Kauppakamari Kymenlaakson liitto Kymenlaakson virkistysalueyhdistys Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhd. ry S/S TURSO -yhdistys Satamaliitto Suomalaisen Työn Liitto Suomalais-Venäläinen Kauppakamari Suomen Kansanmusiikkiliitto Suomen Purjelaivasäätiö Teosto The Cruise Baltic Association Yhteensä: Kiinteistövero- ja vuokratukiavustukset Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Useita yhdistyksiä vuokra-avustus Aluetupa Närhinnurkka sisäinen vuokra Ilmailukerho sisäinen vuokra Keräys- ja avustuskeskus sisäinen vuokra Korttelikoti Muorikka sisäinen vuokra Korttelikoti Naapuri sisäinen vuokra Korttelikoti Ratikka sisäinen vuokra Kotkan Keilailuliitto sisäinen vuokra Kudonnanharrast. sisäinen vuokra Rintamaveteraanit sisäinen vuokra Kotkan Pursiseura muu avustus Svenska Samskola muu avustus Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-osuus muu avustus Veteraaniavustukset Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Veteraaniavustukset *2 000e kuntoutusavustus veteraanien leskille muu avustus * 1243 Musiikkiopisto Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Musiikkiopisto toiminta-avustus Helsingin yliopisto Palmenia Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Helsingin yliopisto Palmenia toiminta-avustus Maretarium Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Maretarium muu avustus Orkesteri Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Orkesteri toiminta-avustus Orkesteri sisäinen vuokra

27 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Teatteri Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Teatteri vuokra-avustus Teatteri toiminta-avustus Kaakonkulman kulttuurimylly ry Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Kaakonkulman kulttuurimylly ry vuokra-avustus Kaakonkulman kulttuurimylly ry toiminta-avustus Muut sos.toimen avustukset Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Merimiespalvelutoimisto muu avustus Näkövammaiset muu avustus Vammaisyhdistyksen yhteisjärjestö muu avustus Muut vuosiavustukset Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Kans.väl. Uuno Klami -säv.kilp. kann.yhd.ry toiminta-avustus Ilmailukerho muu avustus Juha Vainio rahasto muu avustus Kotkan Meripelastusyhdistys ry muu avustus Kymen Vesi Oy muu avustus Kymenlaakson osakunta muu avustus Tiutisen Työväenyhdistys muu avustus Vapaa-ajattelijat muu avustus Muut kirjastotoimen avustukset Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Merikirjasto toiminta-avustus Elinkeinoelämän edistäminen Avustuksen tyyppi TA2014 HAETTU TA2015 Cursor Oy toiminta-avustus Uuperinrinteet Oy toiminta-avustus Kotkan Kauppatie ry muu avustus Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Uuperinrinteet Oy:n osakkeet myydään Eläkkeet kustannuspaikalle on varattu määrärahat kaupungin varhaiseläkemaksuun, nk. vanhojen eläkkeiden maksuun ja kh:n eläkemenoperusteiseen maksuun 1,6 milj Kunnallisverotus sisältää verotilitysten yhteydessä neljä kertaa vuodessa perittävät verotuksen kustannukset. Talousarviossa on arvioitu kustannuksiksi 1,45 milj Kaakon Taitoan sisältävät Kotkan kaupungin kirjanpidon, palkanlaskennan, taloussuunnittelun sekä hankinnan palvelut ja sijaisvälitysjärjestelmän käytön, jotka Kaakon Taitoa laskuttaa vuonna ,9 milj. euroa Myyntivoitot- ja tappiot kustannuspaikalle kirjataan käyttöomaisuuden myynnistä saadun myyntihinnan ja omaisuuden tasearvon erotus. Tulokseen vaikuttavia myyntivoittoja on budjetoitu saatavaksi eri omaisuuslajien myynnistä 2,5 milj. euroa, jotka kaupunginhallitus käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan jakaa tilapalvelun ja kaupunkisuunnittelun kesken Vakuutusmaksut Määräraha muita kuin omaisuus- ja tapaturmavakuutusmaksuja varten 0,2 milj..

28 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma HALLINNON VASTUUALUE Toiminta-ajatus * toimia konsernijohdon asiantuntijana ja tukea Kotka-konsernin johtamista osana konserniohjausjärjestelmää * vastata kaupungin päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta toimielintensä osalta, huolehtia oikeudellisista asiantuntijatehtävistä, keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä sekä kansainvälisten asioiden hoitamisesta. * vastata kaupungille kuuluvista vaali-, verotus- ja pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävistä. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Uuden asianhallintajärjestelmän hallittu ja onnistunut käyttöönotto Sujuvat kokouskäytännöt koko kaupungin osalta Asiakaspalvelupiste Ruorin toiminnan vakiinnuttaminen Asiakkaat ja organisaatio tuntevat Ruorin toiminnan, sijainnin ja pisteen tarjoamat palvelut 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Keskusvaraston toimintaa pyritään laajentamaan seudulliseen toimintamalliin Toiminnassa tavoitellaan laajempaa seudullista yhteistyötä 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstöpalvelut koordinoi henkilöstösuunnittelua sekä tukee henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen sekä esimiestyön kehittymistä. - Esimiesinfot 5 krt/vuosi - Järjestää henkilöstöja esimieskoulutuksia - Henkilöstöjohtamiseen liittyvät ohjeet ja linjaukset ovat ajantasaisia - Uudelleensijoitettujen määrä kohtaa tarpeen ja onnistumisaste pysyy korkealla - Työterveyshuollon palveluiden käyttö suuntautuu ennaltaehkäisevään toimintaan - Työhyvinvointietujen käyttö kasvaa Määräaikaan sidottuihin lainopillisiin tehtäviin kyetään reagoimaan asiantuntevasti ja säädetyssä ajassa Nykyisen henkilöresurssin riittävyys Selvitetään pääluottamusmiehi- Selvitys tehty vuoden 2015

29 26, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista 8 en läsnäolo- ja puheoikeus vastuualueensa lautakunnissa Taataan keskusvaraston toiminnan sujuvuus Kaupungin toimielinten päätöstiedot ovat internetissä virheettöminä ja oikea-aikaisina Henkilöstöpalvelut tukevat kaupungin avointa ja oikeudenmukaista tiedotuslinjaa. aikana Henkilöstön osaaminen ja riittävyys Jatkuva seuranta Henkilöstöpalvelut tiedottavat aktiivisesti henkilöstöasioista kaupungin sisällä. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Vuorovaikutteinen konserni- ja omistajaohjaus Omistajaohjaustapaamiset tytäryhteisöjen kanssa väh. 1 krt / vuosi Konserninäkökulmasta oikealle tasolle arvioidut osinkotuottotavoitteet Valtuuston hyväksymät osinko- ja muut tuottotavoitteet saavutetaan Aktiivinen sopimusohjaus valmistelu- ja jälkitoimenpiteineen sekä poikkeamiin reagointi Budjetoidut pysäköintivirhemaksutulot saavutetaan Vastuutettu sopimusseuranta ja -valvonta Virhemaksuja kpl 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Sähköisten kokouskäytäntöjen kehittäminen Sähköisen arkistoinnin kehittäminen Valtuuston siirtyminen sähköiseen kokousmateriaaliin Kotoj-projekti jatkuu Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Koko hallinnon vastuualueen merkittävimmät toimintaa ja taloutta uhkaavat riskit ovat henkilöriskejä. Osaamisen keskittyminen avainhenkilöille ja sijaisten puute aiheuttavat uhkaa toiminnan jatkuvuudelle ja voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Vähäisestä henkilöstömäärästä johtuen esim. sairauslomatapaukset voivat pysäyttää koko yksikön toiminnan. Ohut organisaatio näkyy myös yksittäiseen henkilöön kohdistuneina kasvaneina työmäärinä. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Varastotoimintojen tehostamismahdollisuudet selvitetään

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Mitä on asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa Näkökulmia asiakaslähtöisyyteen ja sen kehittämiseen. Jorma Haapanen 20.1.

Mitä on asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa Näkökulmia asiakaslähtöisyyteen ja sen kehittämiseen. Jorma Haapanen 20.1. Mitä on asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa Näkökulmia asiakaslähtöisyyteen ja sen kehittämiseen Jorma Haapanen 20.1.2016 Kotkan kaupunki Asukasluku 54 500 Ulkomaalaisia väestöstä noin 6 %,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 12.11.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 12.11.2015 kello 12.20 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 54 Kokouksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio

Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1. Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Tiistai 26.5.2015 klo 14.30 16.15 KOKOUSPAIKKA Cursor, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1. krs. auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 12/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 12:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 173 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

Lauta- ja johtokunnat, viranhaltijat Kokousajat Pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja -paikka

Lauta- ja johtokunnat, viranhaltijat Kokousajat Pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja -paikka KOTKAN KAUPUNKI LUETTELO KOTKAN KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN KOKOUSAJOISTA JA 1(5) Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. Kokousta seuraavana

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET / OMAISUUDEN MYYNNIT. (Valmistelija kunnanjohtaja puh. 044 417 5401) Kunnanhallitus 312 13.12.2010 Kunnanvaltuusto 54 16.12.2010 Kunnanhallitus 10 11.01.2011 Kunnanhallitus 35 25.01.2011 Kunnanhallitus 72 08.03.2011 Kunnanhallitus 85 28.03.2011 Kunnanhallitus 148 28.06.2011

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 13.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot