STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) 1.Yleistä. 2. Palvelutasopäätöksen perusteet 2.2 Riskien ja uhkien arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) 1.Yleistä. 2. Palvelutasopäätöksen perusteet 2.2 Riskien ja uhkien arviointi"

Transkriptio

1 1(19) 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Strategisen johtamisen ja ohjauksen tarkoituksena on ohjata uhkien ja riskien arviointiin perustuvaa palveluiden suunnitelmallista toteuttamista sekä seurata ja kehittää niitä jatkuvasti. Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin mukaisesti. Strateginen johtaminen ja ohjaus kuvataan prosessina. Pelastuslaitoksen projektien hallintaan otetaan käyttöön seurantatyökalu johtamisen tukemiseksi. Pelastuslaitoksen strategiasta ja vuoden 2014 toiminnasta viestitään koko henkilöstölle Veli-Pekka Ihamäki Johtoryhmä Strateginen johtaminen ja ohjaus on kuvattu Projektihallinnan työkalu on käytössä. Koko henkilöstö on osallistunut strategian ja toimintasuunnitelman esittelytilaisuuksiin. Kerran vuodessa johtokunta 2. Palvelutasopäätöksen perusteet 2.2 Riskien ja uhkien arviointi Riskien arvioinnille ja hallinnalle on luotu jatkuva prosessi. Riskien arvioinnin ja hallinnoinnin prosessi on kuvattu ja sen mukaiset vastuut jaettu. Riskanalyysiprosessi kuvataan ja Projektin omistaja Tuomas Pälviä jatkotoimenpiteet suunnitellaan projektina vuoden loppuun mennessä. Projektipäällikkö Stig Granström ja muu projektiryhmä Projektin tulokset saavutettu Kerran vuodessa johtoryhmä Pelastuslaitoksen toiminta on Toimintaa on arvioitu vuosittain. järjestetty ja voimavarat mitoitettu siten, että vahingot on minimoitu ja alueella on hyvä turvallisuuskulttuuri. Ylläpidetään ja seurataan toimintaa kuvaavia mittareita ja tilastoja Veli-Pekka Ihamäki Pääprosessien omistajat Toimintaa on arvioitu Kerran vuodessa johtokunta 3. Onnettomuuksien ehkäisy 3.1 Pelastustoimelle kuuluva ohjaus Virka-aikana on käytettävissä onnettomuuksien ehkäisyn neuvontapalvelu. Päivystävän palotarkastajan palvelun toteuman ja asiakaskontaktien määrän seuraamiseksi on kehitetty järjestelmä. Päivystävän palotarkastajan palvelun toteuman ja asiakaskontaktien määrän seuraamiseksi kehitetään järjestelmä vuonna Anssi Kuhlman, Marcus Hindersson Palvelutuotannon palotarkastajat (ei P3-palotarkastajat) Käytössäoleva seurantajärjestelmä Pelastuslaitoksen antamat ohjeet ja lausunnot ovat samansisältöisiä antajasta riippumatta. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden toimintamallien sekä lausuntosisältöjen kehittämistä tasalaatuiseksi on jatkettu. Laaditaan valmiiksi nykytilanteen prosessikuvaukset maankäytön ja rakentamisen ohjauksen osalta. Henri Kokko, Nina-Piela Tallberg Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä Laaditut prosessikuvaukset Puolivuosittain ohjausryhmä Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon paloturvallisuus ja pelastustoiminnan toimintaedellytykset. Maankäytön suunnittelua ja rakentamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on ohjattu ja on luotu yhteistyöverkosto tätä varten. Yhteistyötä on parannettu liikennesuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa. Tarjottavia palveluita on suunnattu entistä enemmän niihin maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin asioihin, joissa tarvitaan pelastusviranomaisen erityistä asiantuntemusta. Pidetään yhteistyöpalaverit alueen rakennusvalvontojen ja kaavoittajien kanssa. Tunnistetaan liikennesuunnittelusta vastaavat tahot. Kaksikielisen perustietolomakkeen käyttöönoton edistäminen kaikissa alueen rakennusvalvonnoissa. Henri Kokko, Nina-Piela Tallberg Henri Kokko, Nina Piela-Tallberg, Stig Granström Henri Kokko, Nina-Piela Tallberg Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä, pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelualue Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä Pidetyt yhteistyökokoukset Tunnistetut yhteistyötahot Rakennusvalvontojen määrä, jotka ovat ottaneet perustietolomakkeen käyttöön

2 2(19) 3.2 Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän eri menetelmin Turvallisuusviestintään käytettäviä tavoitettujen ihmisten määrällistä resursseja on kehitetty määrällisen ja tavoitetta kasvatetaan vuosittain laadullisen tavoitteen kasvaessa. kahdella prosenttiyksiköllä siten, että vuonna 2018 saavutetaan 20 % alueen väestöstä. Suoritetaan turvallisuusviestintää niin että 2014 tavoitetaan 14% alueen asukkaista. Pasi Nuutinen Palvelutuotannon henkilöstö, Toteutunut turvallisuusviestintä turvallisuuskoulutuksen ja -neuvonnan prosessiryhmä Neljännesvuosittain ohjausryhmä Haja-asutusalueiden omatoimista varautumista tehostetaan yhdistämällä valvonnan ja turvallisuusviestinnän menetelmiä ja välineitä. Turvallisuusviestintää on kohdennettu erityisesti riskien arvioinnissa, valvontatoiminnassa sekä onnettomuustutkinnassa tehtyihin havaintoihin perustuen. Omavalvonnan materiaalin kautta annettava ohjaus ja neuvonta. Pasi Nuutinen, Janne Rautasuo, Anu Puttonen, Tuomas Pälviä Valvontatoiminnan ja Toimeenpantu omavalvonta hajaasutusalueilla/iv-riskialueella turvallisuusviestinnän prosessiryhmät, palontutkijat 3.3 Palotutkinta Palontutkinnalla saavutettuja tuloksia on hyödynnetty onnettomuuksien ehkäisytyössä ja pelastustoiminnassa. Palontutkinnan tulosten hyödyntämistä on kehitetty osana henkilöstön koulutusta ja onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja pelastustoiminnan arviointia. Viimeistellään palontutkinnan prosessikuvaus ja toimitaan sen mukaisesti. Tuomas Pälviä Palontutkijat Palontutkintaselosteilla annettujen toimenpidesuositusten seuranta 3.4 Valvontatehtävät Valvontasuunnitemassa on kuvattu valvontatoiminnan suorittaminen ja suunnitelma on päivitetty vuosittain tai tarpeen mukaan. Valvonta on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Suoritetaan valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet. Janne Rautasuo, Anu Puttonen Palvelutuotannon henkilöstö Suoritetut valvontatoimenpiteet Neljännesvuosittain ohjausryhmä Valvontatoiminta on laadukasta ja sen vaikuttavuutta ja laatua mitataan. Valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta parannetaan ohjeistuksin ja koulutuksin Laaditaan valmiiksi ohje valvontatoiminnasta ja järjestetään koulutusta valvontatoiminnan suorittamisesta. Janne Rautasuo, Anu Puttonen Valvontatoiminnan prosessiryhmä Osaamiskartoituksen tulokset ja koulutustilaisuuksien palaute Puolivuosittain ohjausryhmä

3 3(19) Kemikaalivalvonta Vaarallisten kemikaalien lupakäsittely sekä tarkastus- ja valvontatoimet on tehty vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavissa kohteissa. Kemikaalivalvonnan osaamista on lisätty sisäisellä koulutuksella ja osallistumalla ulkopuolisiin koulutuksiin. Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät ilmoitukset ja muut asiakirjat käsitellään ja tarvittavat toimenpiteet suoritetaan kemikaalivalvontasuunnitelman mukaisesti. Järjestetään koulutusta kemikaalivalvontaa suorittavalle henkilöstölle. Kemikaalien käsittelyä ja varastointia valvotaan yleisillä palotarkastuksilla Anu Puttonen, Janne Rautasuo Palotarkastajat Palaute koulutuksista Suoritetut valvontatoimenpiteet Neljännesvuosittain ohjausryhmä Muu valvonta Muut valvontatoimenpiteet on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Erheellisten paloilmoitusten määrää suhteutettuna paloilmoitinten määrään on vähennetty 20 % vuosittain. Aluevalvontaa ja omavalvonta on tehty valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatoimenpiteiden suorittaminen. Pelastuslaitokselle saapuneet Päivystävä palotarkastaja käsittelee valvontasuunnitelman mukaan valvottavat saapuneet asiakirjat ja ohjaa ne eteenpäin asiakirjat tarkastetaan ja tarvittaessa tarvittaessa toimenpiteitä varten. ryhdytään toimenpiteisiin. Erheellisten paloilmoituksiin puututaan ennakoivasti. Lisäksi näihin kohteisiin suoritetaan tarvittaessa ylimääräinen palotarkastus. Janne Rautasuo, Anu Puttonen Janne Rautasuo, Anu Puttonen, Nina Piela-Tallberg Valvontatoiminnan prosessiryhmä, palotarkastajat, työvuorot Suoritetut toimenpiteet Neljännesvuosittain ohjausryhmä Palotarkastajat Suoritetut valvontatoimenpiteet Neljännesvuosittain ohjausryhmä Laskutuksen suorittaminen ja tilanteen Nina Piela-Tallberg Palotarkastajat Suoritetut valvontatoimenpiteet, seuranta ja ylimääräisten palotarkastusten laskutus, erheellisten paloilmoitusten suorittaminen. määrä Puolivuosittain ohjausryhmä Poistumisturvallisuusselvitysvelvollise t kohteet ovat laatineet poistumisturvallisuusselvitykset ja ryhtyneet toimenpiteisiin riittävän turvallisuustason varmistamiseksi. Saadut tai päivitetyt Poistumisturvallisuusselvityskohteiden poistumisturvallisuusselvitykset on tilanteen saaminen ajantasalle. arvioitu ja tarvittaessa on ryhdytty pelastuslain mukaisiin toimenpiteisiin riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi tai toiminnanharjoittajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin turvallisuuden saamiseksi riittävälle tasolle. Tuomas Pälviä Palotarkastajat Poistumisturvallisuusselvitysten seuranta Yleisötilaisuuksien turvallisuutta on valvottu asiakirjojen ja palotarkastusten perusteella. Kaikki saapuvat yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat on tarkastettu ja tarvittaessa pyydetty suunnitelman laatijalta täydennyksiä. Suurien yleisötilaisuuksien suunnitteluvaiheessa on pidetty tarvittaessa yhteispalaveri muiden valvovien viranomaisten kanssa ja tehty valvontasuunnitelman mukaan palotarkastus. Päivystävä palotarkastaja käsittelee ilmoitukset ja tallentaa tiedot JOTKEen. Anu Puttonen, Henna Piisku Palotarkastajat JOTKEen viedyt yleisötilaisuudet Puolivuosittain ohjausryhmä Osallistuminen yhteispalavereihin ja aktiivinen yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa. Ylimääräisten palotarkastusten suorittaminen ja tietojen tallentaminen JOTKEen. Anu Puttonen, Henna Piisku Palotarkastajat JOTKEen viedyt yleisötilaisuudet

4 4(19) 3.5 Nuohous Mahdollinen nuohouspalveluiden järjestämistapa pelastuslain 59 mukaisesti on arvioitu. Nuohouspiirijakoa on tarkistettu sitä Piirijaon tarkastaminen piirien mukaa kun piirinuohooja on lopettanut vapautumisen yhteydessä. toimintansa tai toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Erityisesti on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaiseen piirijakoon sekä huolehdittu siitä, että piirin hoitaminen on ammattitaitoista ja taloudellisesti kannattavaa. Tuomas Pälviä Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualue, Leif Sjöblom, Kimmo Markkanen Tarkastettu piirijako 4. Pelastustoiminta 4.1 Toimintavalmius Pelastusmuodostelmat, niiden johtaminen ja toimintakyky Pelastuslaitoksen päätoimisen pelastushenkilöstön minimivahvuus 24/7 on =56. Pelastusyksiköiden minimivahvuus on 1+3 savusukellusvalmiudella ja raivausyksikön minimivahvuus on 1+2. Todennäköisesti ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden minimivahvuus on savusukellusvalmiudella. Pelastuslaitos on järjestänyt toimintansa niin, että yksiköiden jatkuvaa valmiutta on ylläpidetty mainitulla miehistövahvuudella mahdollisimman vähäisellä ylityöllä. Raivausyksikön valmius on järjestetty mahdollisuuksien mukaan siten, että miehistövahvuus on 1+2. Työvuorojen vahvuuksia suunnitellaan ja seurataan, poikkeamiin reagoidaan ennakoivasti. Sivutoimisen henkilöstön miehittämien Toteutetaan laadittua pelastusyksiköiden toimintaedellytyksiä ja toimenpideohjelmaa. valmiutta on parannettu koulutuksella ja rekrytoinnilla. Todennäköisesti ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien kykyä huolehtia valmiudestaan ja parantaa valmiuttaan on tuettu. Laaditaan palokunnittain toimenpideohjelma valmiuden parantamisesta ja ryhdytään toteuttamaan sitä. Kaj Artela, Pekka Hynynen Sture Lindqvist, Niko Mättö, Pekka Hynynen Palokuntien päälliköt, vastuuhenkilöt ja Pekka Hynynen Päivystävät palomestarit, Raimo Rasijeff, Marko Danielsson, Jari Sopen-Luoma ja Tero Kähkönen, Jani Kankainen Toteutunut vahvuus, ylitöiden määrä Paloesimiehet ja päivystävät palomestarit Toimenpideohjelman toteutumista ja toimintavalmiutta Sopimuspalokunnat ja pelastuslaitos Toimenpideohjelman toteutumista ja toimintavalmiutta Työvuorossa päivittäin, vastuuhenkilö ja ohjausryhmä neljännesvuosittain Neljännesvuosittain ohjausryhmä Neljännesvuosittain ohjausryhmä Pelastuslaitoksella on normaalioloissa kyky johtaa yhtä pelastuskomppanian tasoista tehtävää tai kolmea pelastusjoukkueen tasoista tehtävää. Lisäksi varaudutaan kahden tunnin sisällä johtamaan yhtä pelastuskomppanian tasoista tehtävää tai kolmea pelastusjoukkueen tasoista tehtävää. Pelastustoiminnan johtajien työtehtävien kierto on suunniteltu siten, että päivystävät palomestarit pystyvät johtamaan pelastustoimintaa koko pelastuslaitoksen alueella. Johtamiskoulutusta ja harjoituksia on järjestetty päätoimiselle, sivutoimiselle ja sopimuspalokuntien henkilöstölle. Koulutusta on toteutetttu yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Suunnitellaan työtehtävien kiertojärjestelmä ja sen toteuttaminen. Toteutetaan pelastuslaitoksen suunnitelmien ja ohjeiden koulutus ja perehdytys yhteistyössä muiden viranomaisten ja pelastusliittojen kanssa. Sivutoimisille ja sopimuspalokuntien yksikönjohtajille järjestetään kolme koulutustilaisuutta. Kaj Artela, Heikki Kervinen Mika Mäkelä, Toni Pyökäri, Ari Mattila, Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Päivystävät palomestarit, Raimo Rasijeff, Marko Danielsson, Jari Sopen-Luoma jatero Kähkönen Tehty suunnitelma Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat Toteutunut koulutus Puolivuosittain ohjausryhmä

5 5(19) Pelastuslaitoksella on käytössä tehtävien edellyttämä tilannekuva. Pelastustoimen tilannekuvaa kyetään jatkuvasti pitämään yllä ja välittämään alueen kuntiin sekä yhteistoimintatahoille. Pelastustoimen tilannekuvan ylläpitoa ja seurantaa on kehitettty siten, että mahdollisimman reaaliaikainen tilannetieto on käytettävissä. Määritellään reagointikynnykset toimintavalmiuden kohottamiselle tai pelastustoiminnan ennakoidulle aloittamiselle. Parannetaan pelastustoiminnan aikaisen tilannekuvan ylläpitämisen toimintamallia. Päivi Koskela, Martti Sneck ja Heikki Kervinen Tilannekeskus, johtokeskushenkilöstö Määritellyt reagointikynnykset ja parannettu toimintamalli Puolivuosittain ohjausryhmä Tarpeelliset menetelmäohjeet ja Erityisjärjestelyitä vaativien kohdekorttia yksityiskohtaisemmat onnettomuustyyppien tarpeet on pelastustoiminnan kohdesuunnitelmat analysoitu ja sen perusteella on laadittu on tehty merkittävimmistä tarpeelliset onnettomuustyyppikohtaiset menetelmäohjeet. riskikohteista. Arvioidaan tarpeet ja laaditaan suunnitelmat. Päivystävät päälliköt, vastuuhenkilöt ja Stig Granström Pelastuslaitos ja yhteistyötahot Hyväksytyt suunnitelmat Analysoidaan kohdesuunnitelmien tekemisen tarve ja vuosittain tehdään noin 30 suunnitelmaa. Riskianalyysin perusteella määritellään kriteerit kohdesuunnitelmien tekemiselle ja tehdään suunnitelmat ohjeiden mukaisesti. Päivystävät palomestarit, vastuuhenkilö ja Stig Granström Pelastuslaitos ja kohteen edustajat Valmiit kohdesuunnitelmat Puolivuosittain ohjausryhmä Toimintavalmiusaika I riskiluokan alueella 80 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäinen yksikön on onnettomuuspaikalla kuuden (6) minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että 80 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. Paloasemat projektityön pohjalta on laadittu toteutussuunnitelma paloasemien sijoituksesta. Toimintavalmiutta ja turvallisuustasoa parantavat toimenpiteet on selvitetty niillä alueilla, missä puutteita on olemassa ja on ryhdytty tarpeellisiin toimiin. Pelastustoiminnan tehokas alkaminen ja sen mittaamisjärjestelmä on määritelty yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Riskiluokkien kehittymistä on seurattu ja ennakoitu. Toimintavalmiutta ohjataan riskiluokkien ja riskien suuntautumisen mukaisesti. Paloasemaverkosto, pelastusyksiköiden sijoitus, valmius, yhteistoimintasopimukset sekä pelastustoiminta suunnitellaan ja järjestetään siten, että lähtö- ja toimintavalmius on normaalioloissa kaikissa tilanteissa mahdollisimman pitkälle palvelutasopäätöksen mukainen. Tarkennetaan tietoja toimintaympäristön muutosten perusteella ja laaditaan toteutuskelpoinen ohjelma paloasemien sijoittamiseksi. Suunnitellaan toimenpiteet alueiden turvallisuustason parantamiseksi. Määritellään tarkemmat kriteerit tehokkaan pelastustoiminnan alkamiselle ja suunnitellaan mittausjärjestelmä. Riskianalyysiprosessia kehitetään niin, että riskiluokkien kehittymistä ennakoidaan vuosittain. Pelastusyksiköiden toimintavalmiuden ylläpitoa ohjeistetaan ja toimintaa seurataan. Palokuntasopimusten liitteitä pyritään tarkistamaan pelastustoiminnan tarpeiden mukaisesti. Stig Granström Pelastuslaitos ja kunnat Valmis ohjelma Pasi Nuutinen, Janne Rautasuo, Pekka Hynynen ja Stig Granström Pelastuslaitos, kunnat ja sopimuspalokunnat Laadittu toimenpideohjelma Heikki Kervinen ja Olli Pietikäinen Pelastuslaitos ja kumppanuusverkosto Tarkennetut kriteerit ja suunniteltu mittausjärjestelmä Stig Granström Pelastuslaitos ja kunnat Kuvattu prosessi Paloesimiehet, päivystävät palomestarit, sopimuspalokuntien päälliköt Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat Toimintavalmiusajat, lähtöajat Neljännesvuosittain ohjausryhmä Liikenneolosuhteissa ja infrassa olevat ongelmakohdat on selvitetty ja niitä on ryhdytty poistamaan. Selvitetään kyselytutkimuksella mahdolliset ongelmakohdat ja laaditaan suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi. J-P Laakso, Henri Kokko, Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat kunnat ja ely -keskus Ratkaistut ongelmat Puolivuosittain ohjausryhmä

6 6(19) Pelastuslaitoksen hälytysohje on laadittu siten, että avuntarvitsija saa niin nopeasti ja niin laadukkaan palvelun kuin mahdollista. Hälytysohje on päivitetty siten, että hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimintaan nopeimmat tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, miltä alueelta ne ovat. Vastesuunnittelu toteutetaan uusitun hälytysohjeen mukaiseksi. Tero Kähkönen, Pentti Karhu, Jukka Iirola ja Stig Granström Pelastuslaitos ja hätäkeskus Päivitetyt vastesuunnittelutaulukot Puolivuosittain ohjausryhmä Päätoimisen henkilöstön miehittämien pelastusyksiköiden lähtöaika kiireellisiin tehtäviin on enintään 60 sekuntia ja sivutoimisen henkilöstön miehittämien pelastusyksiköiden lähtöaika kiireellisiin tehtäviin on enintään 8 minuuttia. Sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden lähtöaika on eri riskiluokan alueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen. Tekniikasta, toiminnasta ja asenteista aiheutuvat lähtöaikojen viiveet on selvitetty ja niitä on ryhdytty poistamaan. Sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden lähtöajat järjestetään riskialueiden tavoitteiden mukaisesti. Selvitetään lähtöaikojen viiveet ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Selvitetään lähtöaikojen viiveet ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos ja hätäkeskus Lähtöajat, korjaavat toimenpiteet Puolivuosittain ohjausryhmä vastuuhenkilöt, palokuntien päälliköt, Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat ja hätäkeskus Lähtöajat, korjaavat toimenpiteet Puolivuosittain ohjausryhmä Lisäveden saanti on turvattu ensimmäisen säiliöyksikön avulla I ja II riskiluokan alueilla viimeistään 20 minuutin kuluttua hälytyksestä ja III riskiluokan alueilla viimeistään 30 minuutin kuluttua hälytyksestä. Yksi säiliöyksikkö välittömässä valmiudessa ja 14 säiliöyksikköä sopimuspalokuntien on miehittämänä voimassa olevien sopimuksen mukaisesti. Tuorilan VPK:n palokuntasopimukseen lisätään säiliöauton miehitys 8 minuutin lähtöajalla. Pekka Hynynen Sopimuspalokunta ja pelastuslaitos Sopimuksen mukaisen lähtöajan toteutuminen Puolivuosittain ohjausryhmä

7 7(19) Vesipelastus Pintapelastus- ja vesisukellusvalmius on sijoitettu onnettomuusuhkien ja sattuneiden onnettomuuksien perusteella tarkoituksenmukaisimmille paloasemille. Pintapelastus- ja vesisukellusvalmiuden Määritellään riskienperusteella valmiuden sijoitukset eri paloasemille on määritelty tarpeet ja ryhdytään toteuttamaan riskien ja tarpeiden mukaan ohjeessa valmiutta sen perusteella. vesipelastuksesta ja sovitaan tarvittavien sopimuspalokuntien kanssa. Välittömässä valmiudessa Espoon päivystysalueella on kolme I -tason sukeltajaa, Lohjan päivystysalueella on vähintään yksi I - tason sukeltaja ja Raaseporin päivystysalueella on vähintään yksi I- tason sukeltaja. Kaj Artela, Pekka Hynynen Puolivuosittain ohjausryhmässä Tehty määrittely ja toteutus Puolivuosittain ohjausryhmä Ohje vesipelastuksesta on päivitetty vuoden 2014 loppuun mennessä. Päivitetään ohje. Kaj Artela, Stig Granström Pelastuslaitos Päivitetty ohje Puolivuosittain ohjausryhmä Pelastuslaitoksen vesisukellusvalmiutta on parannettu koulutuksella ja rekrytoinnin yhteydessä. Sukeltajia pyritään saamaaan lisää ensisijaisesti sisäisellä rekrytoinnilla. Kaj Artela, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Onnistunut rekrytointi Puolivuosittain ohjausryhmä Vaarallisten aineiden torjunta Kemikaalivahinkojen torjunta on järjestetty siten, että: Pelastusyksikkö pystyy tiedusteluun, hengenpelastukseen, nopeaan rajoittamiseen ja varoittamiseen 10 minuutin sisällä, evakuointiin sekä eristämiseen 20 minuutin sisällä hälytyksestä I ja II riskiluokan alueilla TOKEVA 2012 ohjeen kalustotason 1 mukaisesti. Pelastusmuodostelmat pystyvät kolmen (180 min) tunnin ajan TOKEVA 2012 ohjeen kalustotason 2 ja 3 mukaisiin tehtäviin 60 minuutin sisällä hälytyksestä. Torjuntatoimet ja kalusto TOKEVA ohjeen tasolle 4 on kehitetty yhteistyössä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa. Pelastuslaitoksen menetelmäohje kemikaalivahinkojen on torjunnasta päivitetty. Kansallisen hankkeen koulutusmateriaalia ja -ympäristöä hyödynnetään pelastustoiminnan johtajien koulutuksessa. Suunnitellaan ja rakennetaan valmius saastuneiden henkilöiden ja varusteiden puhdistamiseksi yhteistyössä puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja naapurialueiden kanssa. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa kehittämällä yhteistä valmiutta vaarallisten aineiden torjunnassa on jatkettu. Päivitetään ohje. Antti Lallukka, Stig Granström Pelastuslaitos Päivitetty ohje Puolivuosittain ohjausryhmä Pelastustoiminnan johtajien koulutus toteutetaan hyödyntäen valmista materiaalia. Antti Lallukka, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Toteutunut koulutus Upinniemen varuskunnan Clas Tallberg, Pekka Hynynen Sopimmuspalokunnat ja merivoimat Rakennettu valmius Puolivuosittain ohjausryhmä puhdistusajoneuvon käyttöön koulutetaan kaksi sopimuspalokuntaa. Henkilöpuhdistuslinjan valmiutta kehitetään KUP:n ja Kaartin jääkärirykmentin kanssa yhteistyössä. Antti Lallukka, Heikki Kervinen Pelastuslaitokset ja puolustusvoimat Rakennettu valmius Puolivuosittain ohjausryhmä

8 8(19) Maanalaiset tilat Pelastustoimintaan osallistuvien yksiköiden ja pelastustoiminnan johtajien osaamistasot on määritelty. Logistiikka, viestiyhteydet ja palokaasujen hallinta on suunniteltu, ohjeistettu ja toteutettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa. Pelastustoimintaan osallistuvien yksiköiden ja pelastustoiminnan johtajien osaamistasot on määritelty ja koulutus järjestetty sen mukaisesti. Menetelmäohjeet pelastustoiminnasta maanalaisissa tiloissa laaditaan ja vahvistetaan yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Valmistellaan menetelmäohje, jossa määritellään osaamistasot ja järjestetään tarvittava koulutus. Mika Mäkelä, Heikki Kervinen Pelastuslaitos, projektiryhmä Valmis ohje ja toteutettu koulutus Puolivuosittain ohjausryhmä Korkeat rakennukset Toimintavalmius on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä. Ihmisten pelastamista ja sammutustyön tehostamista varten on miehitettynä jatkuvasti vähintään kolme puomitikasyksikköä. Toimintavalmius pelastustoimintaan ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa on suunniteltu, ohjeistettu ja toteutettu yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Pelastuslaitoksen puomitikkaan kuljettajien osaaminen on todennettu määräajoin. Suunnitellaan tehokkaammat pelastus- tai pelastautumisjärjestelyt niihin yksiportaisiin enintään kahdeksankerroksisiin asuinrakennuksiin, joista ei ole pelastamismahdollisuutta puomitikkailla ulkokautta. Valmistellaan menetelmäohje pelastustoiminnasta ylikorkeissa rakennuksissa. Järjestetään kuljettajien testaajien koulutus ja testaukset. Ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä ihmisten pelastamiseksi ja pelastautumiseksi. Veikko Lehtovirta, Stig Granström Pelastuslaitos Valmis ohje Puolivuosittain ohjausryhmä Mika Mäkelä, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Toteutettu koulutus ja testit Puolivuosittain ohjausryhmä Henri Kokko, Stig Granström Pelastuslaitos Suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteutus Puolivuosittain ohjausryhmä Jälkivahinkojen torjunta Jälkivahinkojen torjuntatoimet on järjestetty niin, että torjuntatoimenpiteet käynnistyvät pelastustoiminnan aikana ja jatkuvat keskeytymättä pelastustoiminnan päätyttyä. Jälkivahinkojen torjuntatoimiin on erikoistunut tarvittava määrä sopimuspalokuntia ja torjuntatoimet suoritetaan toimiohjeen mukaisesti siten, että torjuntatoimet voidaan aloittaa pelastustoimintana ja voivat jatkua keskeytymättä pelastustoiminnan päätyttyä. Tehdään menetelmäohje jälkivahinkojen Pekka Hynynen Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat Tehty ohje Puolivuosittain ohjausryhmä torjunnasta ja ryhdytään toteuttamaan sitä.

9 9(19) Kalusto ja varusteet Pelastuskaluston ja varusteiden tarpeet ja toimintakykyvaatimukset on määritelty siten, että ne vastaavat toimintaympäristöä ja ovat toimintakuntoisia. Käytössä on riittävä reservi. Sopimuspalokuntien kalusto ja varusteet ovat palokuntasopimuksien mukaisia. Pelastuskaluston ja varusteiden käyttökuntoa on seurattu suunnitelmallisesti siten, että henkilöstö kykenee suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ajoneuvokaluston uusiminen ja kierrätys on toteutettu suunnitellusti tavoitteiden mukaisesti. Tarpeeton ajoneuvokalusto on jätetty uusimatta ja poistettu käytöstä. Veneiden hankinnassa on pyritty mahdollisimman pitkän käyttöiän ja pelastustoiminnan toiminnallisten vaatimusten täyttäviin ratkaisuihin. Veneiden käyttöikä on määritelty venekohtaisten kuntoarvioiden perusteella. Välittömässä valmiudessa olevat johto- Vara-autoja on riittävästi. Ajoneuvot on, pelastus-, säiliö- ja raivausyksiköt on sijoitettu siten, että voitava korvata vara-autolla yhden toimintavalmiuspuutteet voidaan tunnin kuluessa siitä, kun ajoneuvon parhaiten korjata. toimintavalmiutta vaarantava vika on havaittu. Välittömässä valmiudessa olevat puomitikasyksiköt tulee pystyä korvaamaan kahden tunnin kuluessa tarpeen havaitsemisesta. II ja III riskiluokan todennäköisesti alueilla ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien pelastusyksiköt tulee voida korvata enintään 12 tunnin aikana. Suunnitellaan järjestelmä käyttökunnonseuraamiseksi. Toteutetaan suunnitelman mukaiset hankinnat Tarpeeton ajoneuvokalusto pyritään poistamaan kaluston uusimisen yhteydessä. Tehdään veneiden kuntoarviot ja määritellän käyttöikä. Vara-autojen määrä ja sijoitus toteutetaan siten, että tavoite toteutuu. Clas Tallberg, Kalle Ristola, Pekka Hynynen Jyrki Lehtonen, Pekka Hynynen, Juha Karhu Jyrki Lehtonen, Pekka Hynynen, Juha Karhu Pelastuslaitos Tehty suunnitelma Puolivuosittain ohjausryhmä Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat Suunnitelman mukainen uusiminen ja kierrätys Vuosittain johtoryhmä Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat Tarpeettoman kaluston määrä Vuosittain johtoryhmä Jyrki Lehtonen Tekninen yksikkö Kuntoarviot ja käyttöikä on tehty Vuosittain ohjausryhmä Jyrki Lehtonen, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Tavoitteen toteutuminen Puolivuosittain ohjausryhmä

10 10(19) Pelastuskaluston ennakoiva huolto ja korjaukset on toteutettu niin, että kalusto on mahdollisimman vähän aikaa pois toimintavalmiudesta. Ajoneuvojen korjaus on voitava aloittaa enintään kahden arkipäivän kuluessa toimintavalmiutta vaarantavan vian havaitsemisesta. Pelastuskaluston huolto on suunniteltu Kunnossapidon tietojärjestelmä otetaan ennakoivasti ja toiminnalliset vaatimukset käyttöön. on huomioitu huoltosopimuksissa. Jyrki Lehtonen Tekninen yksikkö Käyttöönotettu järjestelmä Puolivuosittain ohjausryhmä 4.2 Öljyvahinkojen torjunta Pelastuslaitos pystyy omatoimisesti tai yhteistyökumppaneidensa kanssa sijoittamaan ja ankkuroimaan 12 tunnissa yhteensä vähintään noin viisi kilometriä meri- ja rannikkopuomia. Pelastuslaitos on järjestänyt maalla tapahtuvan öljyntorjunnan siten, että öljynvuoto pystytään tukkimaan, öljyn leviäminen pystytään estämään ja öljy kyetään keräämään talteen. Naapuripelastusaluetta pystytään avustamaan siten, että 24 tunnin kuluessa vahingosta kohdealueella on ankkuroituna meri- ja rannikkopuomia noin 10 kilometriä. Öljyntorjuntaan on osoitettu henkilöstöresursseja pelastuslaitoksen sisäisin järjestelyin. Erityisesti henkilöresursseja on kohdennettu olemassa olevan torjuntakaluston huoltotoimintaan. Suunnitellaan öljyntorjuntakaluston huollon tarve ja ryhdytään toteuttamaan sitä. Alueen öljyntorjunnan yhteistoimintatahot Kartoitetaan alueelta kaikki mahdolliset on kartoitettu. öljyntorjunnan yhteistyötahot. Talvi - SÖKÖ -projektiin, jossa kehitetään talvisissa olosuhteissa tapahtuvaa alusöljyvahinkojen torjuntaa, on osallistuttu. Pelastuslaitoksen puomituskalusto on määrältään ja laadultaan sopivaa asetettuihin tavoitteisiin nähden vuoden 2018 loppuun mennessä. Stig Saarinen, Jyrki Lehtonen Pelastuslaitos Tehty suunnitelma ja sen toteutuminen Puolivuosittain ohjausryhmä Stig Saarinen, Stig Granstöm Pelastuslaitos Tehty kartoitus Puolivuosittain ohjausryhmä Osallistutaan projektiin. Stig Saarinen, Olli Pietikäinen Pelastuslaitokset, projekti Projektin eteneminen Puolivuosittain ohjausryhmä Suunnitellaan öljyntorjunnan logistiikka, varastoinnin ja puomikaluston tarve. Stig Saarinen, Jyrki Lehtonen, Stig Granstöm Pelastuslaitos Valmis suunnitelma Puolivuosittain ohjausryhmä 4.3 Varautuminen häiriötilanteisiin Pelastuslaitoksen toimintojen Suuronnettomuusharjoituksia on jatkuvuus on turvattu siten, että henkilöstö, paloasemat ja kalusto ovat toimintakykyisiä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. järjestetty kerran kahdessa vuodessa niin, että onnettomuustilanteissa mukana olevat tahot ovat edustettuina. Niissä kohteissa, joissa on vaadittu ulkoinen pelastussuunnitelma, on järjestetty harjoituksia vähintään joka kolmas vuosi etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Järjestetään ilmaliikenneonnettomuutta koskeva suuronnettomuusharjoitus syksyllä. Järjestetään harjoitukset Forcit Oy:ssä ja Algol Oy:ssä. Nina Söderholm, Pekka Hynynen, Heikki Kervinen Pelastuslaitokset, kunnat, yritykset, yhteistyöviranomaiset Toteutetut harjoitukset Puolivuosittain ohjausryhmä

11 11(19) Luonnononnettomuudet Toiminta on suunniteltu siten, että kaikkia mahdollisia saatavilla olevia resursseja on käytetty hyväksi, ja samalla on pidetty yllä valmiutta muihin kiireellisiin onnettomuustilanteisiin. Pelastuslaitos on yhdessä kuntien kanssa kehittänyt pelastuslaitoksen ja kuntien häiriötilannejohtamista, kriisiviestintää ja onnettomuustiedottamista. Pelastuslaitos on laatinut menetelmäohjeen luonnonilmiöitä varten vuoden 2014 aikana. Menetelmäohjeessa on suunniteltu järjestöjen hyödyntäminen vakavissa häiriötilanteissa. Kuntien johtohenkilöiden hälyttämisjärjestelmää ja pelastuslaitoksen yhteyshenkilöjärjestelmää on ajan tasalla Yhteisen tilannekuvan ylläpitämistä ja Yhtenäinen toimintamalli on luotu ja sitä jakamista varten on sovittu on harjoiteltu. yhtenäinen toimintamalli, ja toimintaa on harjoiteltu. Laaditaan menetelmäohje ja suunnitellaan Jaakko Niskala, Pekka Hynynen, Stig järjestöjen höydyntäminen. Granström Kuvataan ja toteutetaan yhteistietojärjestelmän prosessi. Kehitetään toimintamallia harjoittelemalla. Martti Sneck, Heikki Kervinen Pelastuslaitos ja järjestöt Voimassa oleva menetelmäohje Vuosittain johtoryhmä Pelastuslaitos, kunnat ja yhteistoimintatahot Kuvattu prosessi Vuosittain johtoryhmä Jaakko Pekki, Heikki Kervinen Pelastuslaitos, kunnat Totetutetut harjoitukset, kehitetty malli Puolivuosittain ohjausryhmä Poikkeusolot Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa on huomioitu poikkeusolot ja suunnitelma on ajan tasalla. Poikkeusolojen järjestelyt on suunniteltu eri viranomaisten ja tahojen kanssa yhteistyössä. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman uudistaminen on aloitettu. Poikkeusolojen uhkien arvioinnin päivittäminen on aloitettu. Määritetään suunnitteluperusteet poikkeusolojen uhkien arvioinnnille. Jaakko Pekki, Stig Granström Pelastuslaitos Aloitettu poikkeusolojen uhkien arviointityö, perusteet arviointityölle määritelty Vuosittain johtoryhmä Kiinteä väestöhälytinjärjestelmä väestön varoittamiseksi vaara- ja onnettomuustilanteessa on mitoitettu uhkien suhteen riittäväksi sekä tarkoituksenmukaiseksi. Väestöhälytinjärjestelmän kehittämissuunnitelma on tehty. Tehdään väestönhälytysjärjestelmän kehittämissunnitelma ja aloitetaan suunnitelman toteuttaminen. Jaakko Pekki, Stig Granström Pelastuslaitos Valmis kehittämissuunitelma Vuosittain johtoryhmä

12 12(19) Väestönsuojelutilanteet Henkilö-, toimitila- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla. Materiaalin tarve on määritelty ja se on hankittu tai varattu. Pelastuslaitos on päivittänyt pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilövaraukset vähintään kahden vuoden välein sekä tarvittaessa materiaalija toimitilavaraukset vähintään neljän vuoden välein. Varataan poikkeusolojen toiminnassa tarvittavat henkilöstö- ja materaaliresurssit. Jaakko Pekki, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Varatut henkilöstö- ja materiaaliresurssit Vuosittain johtoryhmä Kunnat määrittelevät ja vastaavat omien varaustensa tekemisestä, tarvittaessa pelastuslaitos on tukenut varausten tekemistä. 5. Ensihoito Ensihoitopalvelut on järjestetty yhteistoimintamallisena koko alueella viimeistään alkaen. Ensihoidon laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma on laadittu ja sen avulla asetetaan toiminnan konkreettiset tavoitteet Ensihoitopalvelut on järjestetty yhteistoimintamallisena Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueella alkaen. Yhteistoimintasopimuksen tekeminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle Laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta kehitetään vuosittain jo laaditun suunnitelman mukaisesti Projektin toteuttaminen Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitopalveluiden aloittamiseksi Edetään toimenpiteissä vuoden 2014 osalta laaditun suunnitelman mukaisesti Terhi Virtanen, Juha Karhu Pelastuslaitos Projektikuvauksen hyötytavoitteiden mukaisesti Terhi Virtanen Pelastuslaitos Laatu- ja potilasturvallisuuden suunnitelman tavoitteiden mukaisesti Projektin ohjausryhmä Ensihoidon ohjausryhmä vuosittain johtoryhmä Pelastuslaitos huolehtii sopimusten mukaisesti ensivastetoiminnasta alueella, ja ensivastetoimintaa on kehitetty yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Varikkovalmiuteen hälytettävät sopimuspalokunnat on saatu ensivastepalokunniksi. Käydään tarvittavat neuvottelut sairaanhoitoalueiden kanssa. Juha Karhu, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Toimintatilastot, raportit Ensivastesopimukset Vuosittain johtoryhmä Ensihoidon kenttäjohtajatoimintaa sekä perus- ja hoitotason ensihoitoa kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa Ensihoidon kenttäjohdon henkilöstöresurssien varmistaminen Ensihoidon kenttäjohtotoiminnan sijaisjärjestelyjen parantaminen Juha Karhu Pelastuslaitos Sijaisjärjestelyt toimivat Ensihoidon ohjausryhmä

13 13(19) 6.2. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi Pelastuslaitoksella on käytössään osaamisen johtamista varten toimiva järjestelmä. Varhaisen tukemisen mallin käyttöä tehostetaan. Toimenpiteet osana palveluliiketoimen toimialan PATE-projektia Pate-projekti Palveluliiketoimen toimiala Pate-projektin eteneminen Vuosittain johtoryhmä Työpaikan ilmapiiri on avoin, luottavainen ja arvostava. Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstö on motivoitunutta, voi hyvin ja heillä on tehtävien edellyttämä osaaminen ja työkyky. Arvioidaan ja kehitetään pelastuslaitoksen sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä vuoden 2014 loppuun mennessä. Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu. Johtoryhmän ja ohjausryhmien sisäisten ja niiden välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen omatoimisesti, ohjattuina koulutuksina ja yhteisin seminaarein Kehityskeskustelut käydään toukokuuhun 2014 mennessä. Veli-Pekka Ihamäki Pelastuslaitos Saatu palaute Vuosittain johtoryhmä Kaikki esimiehet Pelastuslaitos Käydyt kehityskeskustelut Vuosittain johtoryhmä Järjestetään kalenterivuosittain ensihoitotyötä tekeville henkilöille säännöllistä työnohjausta ja koko henkilöstölle defusing-istuntoja tarpeen mukaan Ryhmätyönohjauksen järjestäminen työvuoroittain ensihoitohenkilöstölle ja defusing ohjeen laatiminen sekä käytännöistä sopiminen Juha Karhu, Terhi Virtanen, Lauri Jaakkola Pelastuslaitos ja työnohjaus ostopalveluna Defusing-ohje laadittu ja käytännöistä on sovittu kirjallisesti, Työohjaus on käytössä kaikissa työvuoroissa, vuosittain johtoryhmä Ensihoidon koulutus on säännöllistä ja henkilöstön osaamista mitataan eri menetelmin Koulutusohjelma on laadittu, noudatetaan ensihoidon laadun ja potilasturvallisuuden suunnitelman tavoitteita osaamisen hallinnan osalta Jani Kankainen Pelastuslaitos Tavoitteet on saavutettu Ensihoidon ohjausryhmä vuosittain johtoryhmä

14 14(19) Sairauslomat ovat vähentyneet ja Pelastuslaitokselle on määritelty työtapaturmia on vuonna 2018 nolla määrälliset ja laadulliset tavoitteet kappaletta. Työmatkatapaturmat ovat työterveyshuollolle vähintään puolittuneet vuoden 2012 tasosta. Määritetään pelastuslaitoksen määrälliset ja laadulliset tarpeet työterveyshuollolle vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaj Artela Pelastuslaitos Sairausloma- ja tapaturmatilastot Vuosittain johtoryhmä Pelastuslaitoksen urakierto on joustavaa ja tukee työssä jaksamista. Kehitetään urakiertoa ja vaihtoehtoisia työtehtäviä pelastuslaitoksen sisällä. Vaihtoehtoisia työtehtäviä määritellään tarpeen ja tilanteen mukaan Kaj Artela Pelastuslaitos Tehdyt ratkaisut Vuosittain johtoryhmä Henkilöstöasioiden käsittelyn prosessit ovat toimivia ja työnjako selkeä. Henkilöstöasioiden käsittely on kuvattujen prosessien mukaista ja prosessit on yhteen sovitettu sekä vastuutettu vuoden 2015 loppuun mennessä. Prosessien tunnistaminen ja kehittämistyö aloitetaan. Paula Kantis, Lauri Jaakkola PALI:n henkilöstöryhmä, Espoon kaupungin henkilöstöhallinto Tunnistetut prosessit Vuosittain johtoryhmä 6.3. Toiminnan arviointi ja laadun parantaminen Pelastuslaitoksella on käytössä yhtenäinen järjestelmä toiminnan arvioimiseksi ja laadun parantamiseksi. Yhtenäinen järjestelmä toiminnan Viestitään prosessien kuvaamisesta sekä arvioimiseksi ja laadun parantamiseksi on sen ohjeistuksesta. Järjestetään työpajoja luotu vuoden 2017 loppuun mennessä. liittyen prosessien kuvaamiseen. Tuetaan prosessiryhmien toimintaa tarvittaessa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetyt työpajat Viestinnän toteuttaminen Puolivuosittain johtoryhmä 6.4. Kuntien toimintojen tukeminen Pelastuslaitos on tukenut kuntia niin, että kunnat kykenevät tunnistamaan varautumistarpeensa, havaitsemaan toiminnan riskit ja uhkamallit, reagoimaan tarkoituksenmukaisesti toimenpiteitä vaativissa tilanteissa sekä kehittämään oma-aloitteisesti varautumistaan. Vuosien välisenä aikana pelastuslaitos on järjestänyt kootusti alueelliset valmiussuunnitteluseminaarit kuntien tekniselle ja ympäristötoimelle, sosiaali- ja terveystoimelle sekä sivistystoimelle. Pelastuslaitos on järjestänyt yhteistyössä kuntien kanssa harjoituksen. Kuntien teknisen ja ympäristötoimen seminaarin päättäminen sekä sivistystoimen seminaarin aloittaminen. Järjestetään kolme samansisältöistä harjoitusta eri kunnille Jaakko Pekki Kehittämisyksikkö, pelastuslaitoksen asiantuntijat Järjestetyt työkokoukset sekä niistä kerätty palaute Vuosittain johtoryhmä Olli Pietikäinen, Nina Söderholm Pelastuslaitos Harjoituspalaute Vuosittain johtoryhmä Pelastuslaitos on tukenut tarpeiden mukaisesti myös kuntien omia varautumisharjoituksia, osallistunut turvallisuusvastaavien palavereihin sekä osallistunut aktiivisesti kuntien valmiussuunnittelun johtoryhmiin ja tarvittaessa tukenut niiden työn käynnistämistä osana kuntien johtoryhmien normaalia työtä. Tarpeiden ja resurssien mukaisesti kuntien tukeminen. Jaakko Pekki Pelastuslaitos Tilaisuuksien määrä ja niihin osallistuminen Vuosittain johtoryhmä

15 15(19) 6.5. Toimitilat Pelastuslaitoksen käytössä olevien tilojen ja pelastustoimen käytössä olevien sopimuspalokuntien tilojen määrä ja sijainti ovat tarkoituksenmukaiset ja tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja ne täyttävät toiminnalliset vaatimukset. Riskialueiden kehittymisselvitykseen ja paloasema 2035 raporttiin pohjautuva suunnitelma paloasemien tarpeista ja sijoituksesta on tehty. Vuosikorjausten ja perusparannusten ohjelmointia on parannettu yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Kulunvalvonnan järjestelmät on yhtenäistetty. Tehdään suunnitelma. Tehdään kiinteistöjen omistajien kanssa ohjelma vuosikorjauksista ja perusparannuksista. Kulunvalvonnan palvelinratkaisu uusitaan, systemoidaan ja päivitetään määritystietoja sekä ylläpidetään ja tarvittaessa uusitaan paloasemakohtaisia keskitinlaitteistoja Stig Granström, Juha Karhu, Erja Koponen Palomestarit Tehty suunnitelma Vuosittain johtoryhmä Erja Koponen Palomestarit Vuosikorjaus- ja perusparannusohjelma Vuosittain johtoryhmä Jorma Seppänen, Erja Koponen Schneider Electric, Fujitsu Yhtenäistetty järjestelmä Neljä kertaa vuodessa tieto javiestijärjestelmien koordinoinnin prosessiryhmä Vuokrien ja kiinteistökorvausten määräytymisperusteet on yhdenmukaistettu. Kiinteistöjen tekniset arvot on tarkistettu. Tarkistetaan tekniset arvot. Erja Koponen Trellum Consulting Oy Kiinteistöjen Päivitetyt tekniset arvot Vuosittain johtoryhmä Vuokrien ja kiinteistökorvausten määräytymisperusteet on yhdenmukaistettu. Tarkistetaan kiinteistöihin kohdentuvat kulut. Erja Koponen Trellum Consulting Oy Tarkistetut kiinteistökorvausten ja vuokrien määräytymisperusteet Vuosittain johtoryhmä 6.6. Kunnossapito ja logistiset toiminnot Laitteiden ja järjestelmien toimintakyky ja turvallisuus on varmistettu. Kunnossapidon tietojärjestelmä on otettu käyttöön. Kunnossapidon tietojärjestelmä otetaan käyttöön. Jyrki Lehtonen Tekninen yksikkö Käyttöönotettu järjestelmä Puolivuosittain ohjausryhmä 6.7. Tietojärjestelmät ja tietoliikenneverkot Käytössä on toimintakykyinen ja kustannustehokas tietojärjestelmien kokonaisuus. Tietojärjestelmien toimintakyky ja tietoturva on varmistettu. Pelastuslaitos on mukana Espoon kaupungin ICT-toimintamallin mukaisen toiminnan kehittämisessä. Pelastuslaitos on osallistunut pelastustoimen valtakunnallisten tietojärjestelmien ja tietoliikenteen kehittämiseen. Tietoturvassa on otettu huomioon viranomaisvaatimukset ja riittävä tietosuojan taso Espoon kaupungin ja valtion sääntelyn mukaisesti. Osallistutaan ICT toimintamallin mukaiseen kehittämiseen Espoon tietohallinnon kanssa Kartoitetaan ja kirjataan nykytilanne sekä osallistumistarpeet ja tavoitteet jatkossa. Selvitetään pelastuslaitosten yhteisiä tietoturvalinjauksia seuraamalla ja tarvittaessa osallistumalla pelastuslaitosten yhteisten tietoturvasuositusten laadintaan. Jorma Seppänen, Kimmo Markkanen Ohjausryhmät Yhteisten tapaamisten määrä Kerran vuodessa johtoryhmä Jorma Seppänen, Kimmo Markkanen Jorma Seppänen Tieto ja- viestijärjestelmien koordinoiniin prosessiryhmä Espoo TTP, Fujitsu, pelastuslaitosten verkosto Osallistumismäärät valtakunnallisiin kehittämisprojekteihin ja vastaavin Toimintakyvyn ja tietoturvatason arviointi Neljä kertaa vuodessa tieto javiestijärjestelmien koordinoinnin prosessiryhmä Neljä kertaa vuodessa tieto javiestijärjestelmien koordinoinnin prosessiryhmä

16 16(19) Järjestelmät ovat ajanmukaisia, Peken käyttö on laajennettu PeIP palomuurien käyttöönoton helppokäyttöisiä ja toimintaan sopivia mahdollistamalla käyttö Espoon verkossa viimeistely. olevilla työasemilla. Jorma Seppänen Pasi Mälkiä, Fujitsu Peken toimivuus Espoon verkossa Neljä kertaa vuodessa tieto javiestijärjestelmien koordinoinnin prosessiryhmä Laskutusliittymä on hankittu palotarkastusjärjestelmään vuoden 2014 loppuun mennessä. Laskutusliittymän käyttöönotto Jorma Seppänen, Janne Rautasuo Janne Rautasuo, CGI Palotakastusten lakutusliittymän toimivuus Neljä kertaa vuodessa tieto javiestijärjestelmien koordinoinnin prosessiryhmä 6.8. Tilannekuvan ja viestijärjestelmien ylläpitäminen Pelastuslaitoksella on ajatasainen tilannekuva sekä sen ylläpitämiseeen ja jakamiseen tarvittavat viesti- ja tietoliikennejärjestelmät. Hätäkeskusmuutoksen edellyttämät viestija hälytysyhteyksien muutokset sekä edellyttämät toimenpiteet. Toteutetaan hätäkeskusmuutoksen tiedostojen päivittäminen on toteutettu. Päivi Koskela Pelastuslaitos, hätäkeskus Tehdyt muutokset ja päivitykset Vikailmoitukset Kerran vuodessa johtoryhmä Viesti- ja hälytysliikenteen kehittämissuunnitelma on laadittu. Kuvataan prosessit. Laaditaan kehittämissuunnitelma Päivi Koskela Pelastuslaitos Valmis kehittämissuunnitelma Neljä kertaa vuodessa ohjausryhmä Hätäkeskusjärjestelmän (ERICA) tietojen syöttö on aloitettu. Aloitetaan tietojen syöttö. Pentti Karhu Tilannekeskus Tehdyt toimenpiteet Puolivuosittain johtoryhmä Tilannekeskus hoitaa pelastuslaitokselle kuuluvat, aiemmin hätäkeskuksen hoitamat tehtävät ja osaltaan pitää yllä hätäkeskuksen tietojärjestelmää. Hätäkeskusmuutoksen edellyttämät viestija Kuvataan prosessit Päivi Koskela Pelastuslaitos Kuvatut prosessit Puolivuosittain ohjausryhmä hälytysyhteyksien muutokset sekä tiedostojen päivittäminen on toteutettu. Hälytysjärjestelmän tiedot ovat ajan tasalla. Käytettävä viestikalusto ja verkkoliittymät sekä hälyttämiseen käytettävät järjestelmät ovat ajanmukaisia, helppokäyttöisiä ja toimintaan sopivia. Hälytysjärjestelmän tietoja on pidetty jatkuvasti ajan tasalla Viesti- ja hälytysliikenteen kehittämissuunnitelma on laadittu. Kuvataan prosessit Päivi Koskela Pelastuslaitos Kuvatut prosessit Vikailmoitukset Puolivuosittain ohjausryhmä Kuvataan prosessit. Laaditaan kehittämissuunnitelma Päivi Koskela Pelastuslaitos Valmis kehittämissuunnitelma Puolivuosittain ohjausryhmä

17 17(19) 7. Toimintatapa ja johtaminen 7.1. Pelastuslaitoksen suunnitelmat ja ohjeet Pelastuslaitoksen suunnitelmat ja ohjeet ovat ajan tasalla ja vastaavat muuttunutta toimintaympäristöä. Suunnitelmat ja ohjeet on laadittu ennakoivasti ja hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Suunnitelmat ovat ajan tasalla ja puutteet ovat selvillä. Kartoitetaan vuoden loppuun mennessä Tommi Karlsson, ohjeiden hyväksyjät suunnitelmien ja ohjeiden aiheet ja voimassaolo ja kumotaan vanhentuneet ohjeet. Laaditaan suunnitelma ohjeiden ja suunnitelmien päivittämisaikataulusta. Käynnistetään ohjeiden saattaminen ulkoasultaan ja nimiltään yhtenäiseksi. Pelastuslaitos, naapuripelastuslaitokset, muut yhteistyötahot Prosessikuvaus Ohjelistauksen ajantasaisuus Puolivuosittain johtoryhmä 7.2. Viestintä Viestintä on avointa, oikea-aikaista, todenmukaista ja ymmärrettävää. Se vastaa asiakkaan tarpeita ja monikulttuurisuus on otettu huomioon. Jatkuvasti muuttuvaa mediakenttää ja uusien tekniikoiden tuomia mahdollisuuksia tavoittaa tehokkaammin asiakkaat ja oma henkilökunta on seurattu. Jatkuva yhtydenpito ja yhteiset tilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarvittaessa yhteistoimintasopimukset. Ulkoisen viestinnän prosessikuvaukset. Tuotetaan materiaalia usealla kielellä. Martti Sneck, Siiri L'Ecuyer, Susanne Vuorinen Tike, tilanneyksikkö, pelastustoiminnan johtajat, muut henkilöt, joille on määritelty vastuita ko asioissa Tilastot ja mittarit yhteisistä tilaisuuksista ja toimitetuista viesteistä Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys Palautteet Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus aikataulujen mukaisesti Viestinnän painopistealueet, resurssit ja vastuut ovat määritelty. Sekä ulkoista että sisäistä viestintää on kehitetty avoimemmaksi ja yhteistyöhakuisemmaksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma. Martti Sneck Siiri L'Ecuyer, Susanne Vuorinen, Pali ja Espoon kaupunki viestintähenkilöt Tehty suunnitelma Puolivuosittain johtoryhmä Internet, sosiaalinen media ja muut sähköiset palvelut ovat tukeneet asiakkaiden omatoimisuutta myös turvallisuusasioissa ja näitä on hyödynnetty sisäisessä viestinnässä. Jatkuvasti muuttuvaa mediakenttää ja uusien tekniikoiden tuomia mahdollisuuksia tavoittaa tehokkaammin asiakkaat ja oma henkilökunta on seurattu. Kehitetään sosiaalisen median käyttöä viestinnässä, etenkin turvallisuusviestinnässä. Seurataan kehitystä ja aktivoidaan henkilöstöä. Sharepointin ja muiden järjestelmien tehokas hyödyntäminen sisäisessä viestinnässä. Sisäisen viestinnän prosessikuvaus. Martti Sneck, Siiri L'Ecuyer, Susanne Vuorinen SOME- ryhmä, Tike, turvallisuusviestijät Tilastot, tykkääjät, seuraajat, palaute Valmiit prosessikuvaukset Puolivuosittain johtoryhmä

18 18(19) 7.3. Kumppanuudet ja yhteistyö Pelastuslaitos on tehostanut toimintaansa lisäämällä ja parantamalla kumppanuuksia sekä yhteistyötä. Pelastuslaitos on selvittänyt perustehtäviensä kautta kumppanuuksien ja yhteistyön tarpeen ennen omien resurssiensa lisäämistä. Prosessityön yhteydessä tunnistetaan Paula Kantis Ohjausryhmät Tunnistetut avainprosessit ja niiden avainprosessit ja niiden liittymäpinnat. liitynnät Puolivuosittain johtoryhmä Toimintakyvyn kannalta kriittiset palvelut ja niiden järjestämistavat.on selvitetty. Prosessityön yhteydessä tunnistetaan avainprosessit. Paula Kantis Prosessiryhmät Tunnistetut kriittiset palvelut Puolivuosittain johtoryhmä Pelastuslaitos on tehnyt tarpeelliset yhteistoimintasopimukset tai muistiot yhteistyötahojensa kanssa ja toiminta on niiden mukaista. Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa.on toimittu aktiivisesti. Sopimuksien ja muistioiden tilanne on selvillä ja päivittäminen tai uusien laatiminen on käynnistetty. Osallistutaan verkoston kokouksiin ja työryhmätyöskentelyyn. Kartoitetaan tehdyt sopimukset ja voimassaolo. Suunnitellaan mitä sopimuksia tai muistioita vielä tarvitaan eri yhteistyötahojen kanssa. Käynnistetään laadinta. Pääprosessien omistajat Ohjausryhmät Yhteenveto tapahtumista Puolivuosittain johtoryhmä Veli-Pekka Ihamäki Ohjausryhmät Yhteenveto sopimuksista Kerran vuodessa johtoryhmä Onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminnan edellytykset on otettu huomioon muiden viranomaisten toiminnassa. Viranomaisyhteistyötä eri viranomaisten Toimitaan aktiivisesti yhteistyön ja muiden yhteistyökumppanien suuntaan kehittämisessä on kehitetty. Johtoryhmä, ohjausryhmät, prosessien omistajat Koko henkilöstö Saatu palaute Kerran vuodessa johtoryhmä Pelastuslaitos on omassa Viranomaisyhteistyötä on jatkettu ja toiminnassaan ottanut huomioon kehitetty laaja-alaisesti pelastustoimen myös muiden viranomaisten esittämät onnettomuuksien ehkäisytoimintaan ja tarpeet. pelastustoimintaan liittyen. Toimitaan aktiivisesti yhteistyön kehittämisessä Johtoryhmä, ohjausryhmät, prosessien omistajat Koko henkilöstö Saatu palaute Kerran vuodessa johtoryhmä

19 19(19) 7.4. Prosessit Jokainen työntekijä mieltää prosessien mukaisen toiminnan kokonaisuuden ja ymmärtää tehtävänsä sekä vastuunsa siinä. Prosessien mukaisella toiminnalla on parannettu palvelua suhteessa asiakkaisiin. Prosesseilla tuetaan käytettävää organisaatiomallia. Prosessityötä ohjaavia ohjetta prosessien kuvaamisesta sekä laitostason prosessien koordinointisuunnitelmaa on päivitetty jatkuvasti. Prosessien johtamisosion liittäminen ohjeeseen toimintavasta, johtamisesta ja esimiestyöstä. Koordinointisuunnitelman päivittäminen. Prosessihierarkian kuvaaminen prosessiverkolla. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Prosessien johtamisosio on laadittu ja liitetty ohjeeseen toimintatavasta, johtamisesta ja esimiestyöstä Koordinointisuunnitelman ajantasaisuus Prosessiverkon ja prosessikartan ajantasaisuus Puolivuosittain johtoryhmä Pelastuslaitos on kuvannut prosessinsa yhdenmukaisesti ja ohjatusti. Viestitään prosessien kuvaamisesta sekä sen ohjeistuksesta. Järjestetään työpajoja liittyen prosessien kuvaamiseen. Tuetaan prosessiryhmien toimintaa tarvittaessa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetyt työpajat Viestinnän toteuttaminen Puolivuosittain johtoryhmä Pelastuslaitoksen ydintoiminnot ja välttämättömät tukitoiminnot on tunnistettu. Viestitään prosessien kuvaamisesta sekä sen ohjeistuksesta. Järjestetään työpajoja liittyen prosessien kuvaamiseen. Tuetaan prosessiryhmien toimintaa tarvittaessa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetyt työpajat Viestinnän toteuttaminen Puolivuosittain johtoryhmä Prosessien yhteensovittaminen on aloitettu. Prosessiseminaarin järjestäminen prosessien omistajille. Yhteensovittamisesta sopiminen yhdessä pääprosessien omistajien kanssa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetty seminaari Yhteensovittaminen sovittu ja sopiminen dokumentoitu Puolivuosittain johtoryhmä 8. Kustannukset ja palvelutason riskienhallinta 8.1. Kustannukset Palvelutasopäätöskaudella Palvelutasopäätöksen mukainen Toimintaympäristön arviointi ja kustannukset on pidetty vuoden 2013 pelastustoimen kehittäminen on toteutettu tarvittavat toimenpide-esitykset. mukaisella tasolla (noin 65 / asukas), kustannustehokkaasti huomioiden edellyttäen että toimintaympäristössä toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, ei tapahdu sellaisia ennakoimattomia joita ei ole voitu ottaa huomioon muutoksia joita ei ole kohtuudella palvelutasopäätöstä laadittaessa. voitu ottaa huomioon palvelutasopäätöstä laadittaessa. Kimmo Markkanen Prosessien omistajat Kustannukset /asukas Puolivuosittain johtoryhmä, kerran vuodessa johtokunta

Seuranta 31.12.2014. Vuoden 2014 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/Arviointikriteeri Seuranta/arviointi

Seuranta 31.12.2014. Vuoden 2014 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/Arviointikriteeri Seuranta/arviointi 1(19) 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin Pelastuslaitosta on johdettu ja

Lisätiedot

23.2.2015. Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

23.2.2015. Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin Strategisen johtamisen ja ohjauksen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta 1.Yleistä Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin mukaisesti. Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2012 tulostavoitteet

Vuoden 2012 tulostavoitteet STRATEGINEN Tämä johdetaan Tähän tulee konkreettinen Kuvaa mitä pitää tehdä Kuvaa kuka tai ketkä Kuvaa niitä voimavaroja Määrittelee miten Palvelutasopäätöksestä, vuoden 2012 tulostavoite, että tulostavoite

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PAIy`ASTUSTOIMEN ELUTASOPÄÄTps 2013.2016 OulwKoiltisMaan pelastusliikelaitos PALVLASTOSi01MEN ELUTASOG4 05 ioi31201s Liite 1 PERUSTELUMUISTtO PELASTUSLAKI379

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1(38) LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2011 Pelastuslaitoksen johtokunta 7.3.2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2(38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vuoden 2013 Toimintasuunnitelman toteuma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vuoden 2013 Toimintasuunnitelman toteuma STRATEGINEN PÄÄTÖS Tämä johdetaan Palvelutasopäätöksestä, Espoo-strategiasta, Pelastustoimen strategiasta tai säädöksistä. Päätös kuvaa laitoksen linjaa, tahtotilaa missä halutaan olla tai minne halutaan

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos 2 Pelastuslautakunta 14.9.2012 / 59, liite nro 9 Pelastuslautakunta xx.12.2012 / x, liite nro x PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2015

Vuosisuunnitelma 2015 Vuosisuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015... 2 3. Verkostoyhteistyö... 3 4. Riskienhallinta...

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.4.20132013

Toimintasääntö 1.4.20132013 Toimintasääntö 1.4.20132013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 3 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 3 3. JOHTAMINEN... 4 3.1. Johtamistapa... 4 3.2. Johtajan tehtävät...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Toimintoja harvaan asutulla alueella. Jorma Parviainen pelastusjohtaja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Toimintoja harvaan asutulla alueella. Jorma Parviainen pelastusjohtaja. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Toimintoja harvaan asutulla alueella Jorma Parviainen pelastusjohtaja HARVA-hankkeen tavoitteista ja järjestelyistä (1) Sisäasiainministeriö asetti 16.6.2009 ns HARVA-työryhmän. Toimikausi 2009-2010. Tavoitteena

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta

Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta MAANALAINEN LIIKENNE PELASTUSTOIMINNAN HAASTEENA -SEMINAARI 17.5.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi, paloesimies insinööri (YAMK) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kuntia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Varautuminen ja väestönsuojelu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen malliin

Varautuminen ja väestönsuojelu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen malliin - Varautuminen ja väestönsuojelu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen malliin Toimintaympäristönä Varsinais-Suomi Kuntia (omistajat): 28 Asukkaita 467 000 Päätoimista henkilöstöä 572 Sopimuspalokuntalaisia

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Työnohjaus osana ikäjohtamista Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Helsingin ikähanke 4-vuotinen kehittämisohjelma 2011-2014 Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Tiedoston täydentäminen

Sisällysluettelo: Tiedoston täydentäminen Palvelutasopäätös 2014-2017 Sisällysluettelo: Palvelutaso 2014-2017... 1 1. Yleistä... 1 1.1. Palvelutasopäätöksen 2014-2017 valmistelu... 2 1.2. Palvelutasopäätöksen 2009 2013 toteutumisen arvio... 2

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011 Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3. Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa Suojelu- ja pelastus toimiala PV:ssa Koulutuksen päämäärä Historia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke 28.3.2012 väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto 1 Mikä on TuKeVa II? PSR-avustuksella toteutettava Turvallisuuskulttuuria

Lisätiedot

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISAATIO JOENSUUSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Alatyöryhmät:

Lisätiedot

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 -

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - Lahdessa 13.09.2013 Jari Hyvärinen Sivu 2 / 42 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017 TAUSTAMATERIAALIA Palvelutasopäätöksen 2014 2017 valmistelu on aloitettu tehtävää varten perustetun

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS Petteri Helisten Pelastusjohtaja 24.1.2013 KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU--KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS OULU OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Pelastustoimen organisointi

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA

PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA PELASTUSLAITOSTEN ICT NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN TAVOITTEITA 23.2.2016 Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II Pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 50 Asianro 4351/09.05.01.02/2015 Pelastustoiminnan johtamisen muuttaminen Päätöshistoria 11.6.2015 34 Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 31.5.2015: teki

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos- liikelaitoksen TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot