Seuranta Vuoden 2014 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/Arviointikriteeri Seuranta/arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuranta 31.12.2014. Vuoden 2014 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/Arviointikriteeri Seuranta/arviointi"

Transkriptio

1 1(19) 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin Strateginen johtaminen ja ohjaus kuvataan prosessina. Pelastuslaitoksen projektien hallintaan otetaan käyttöön seurantatyökalu johtamisen tukemiseksi. Pelastuslaitoksen strategiasta ja vuoden 2014 toiminnasta viestitään koko henkilöstölle Veli-Pekka Ihamäki Johtoryhmä Strateginen johtaminen ja ohjaus on kuvattu Projektihallinnan työkalu on Strategisen johtamisen ja ohjauksen kuvaus käynnissä. Projektinhallinnan käytössä. Koko henkilöstö on osallistunut työkaluksi otettiin käyttöön PALItoimialan strategian ja toimintasuunnitelman esittelytilaisuuksiin. projektikori. Toimintasuunnitelman esittelytilaisuuksia järjestettiin 44 kpl koko henkilöstöllle. 2. Palvelutasopäätöksen perusteet 2.2 Riskien ja uhkien arviointi Riskien arvioinnille ja hallinnalle on luotu jatkuva prosessi. Riskien arvioinnin ja hallinnoinnin prosessi on kuvattu ja sen mukaiset vastuut jaettu. Pelastuslaitoksen toiminta on Toimintaa on arvioitu vuosittain. järjestetty ja voimavarat mitoitettu siten, että vahingot on minimoitu ja alueella on hyvä turvallisuuskulttuuri. Riskanalyysiprosessi kuvataan ja Projektin omistaja Tuomas Pälviä jatkotoimenpiteet suunnitellaan projektina vuoden loppuun mennessä. Ylläpidetään ja seurataan toimintaa kuvaavia mittareita ja tilastoja Projektipäällikkö Stig Granström ja muu projektiryhmä Projektin tulokset saavutettu Projekti valmistuu projektisuunnitelman mukaisesti keväällä 2015 Veli-Pekka Ihamäki Pääprosessien omistajat Toimintaa on arvioitu Toimintaa on arvioitu eri mittareilla ja tilastoilla sekä Kunta10 - kyselytutkimuksella ja valttakunnallisella työhyvinvointikyselyllä 3. Onnettomuuksien ehkäisy 3.1 Pelastustoimelle kuuluva ohjaus Virka-aikana on käytettävissä onnettomuuksien ehkäisyn neuvontapalvelu. Päivystävän palotarkastajan palvelun toteuman ja asiakaskontaktien määrän seuraamiseksi on kehitetty järjestelmä. Päivystävän palotarkastajan palvelun toteuman ja asiakaskontaktien määrän seuraamiseksi kehitetään järjestelmä vuonna Anssi Kuhlman, Marcus Hindersson Palvelutuotannon palotarkastajat (ei P3-palotarkastajat) Käytössäoleva seurantajärjestelmä Raportointijärjestelmä käytössä, 6 kk noin 1000 vastattua puhelua Pelastuslaitoksen antamat ohjeet ja lausunnot ovat samansisältöisiä antajasta riippumatta. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden toimintamallien sekä lausuntosisältöjen kehittämistä tasalaatuiseksi on jatkettu. Laaditaan valmiiksi nykytilanteen prosessikuvaukset maankäytön ja rakentamisen ohjauksen osalta. Henri Kokko, Nina-Piela Tallberg Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä Laaditut prosessikuvaukset Prosessikuvausten luonnokset on laadittu, viimeistellään Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon paloturvallisuus ja pelastustoiminnan toimintaedellytykset. Maankäytön suunnittelua ja rakentamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on ohjattu ja on luotu yhteistyöverkosto tätä varten. Yhteistyötä on parannettu liikennesuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa. Tarjottavia palveluita on suunnattu entistä enemmän niihin maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin asioihin, joissa tarvitaan pelastusviranomaisen erityistä asiantuntemusta. Pidetään yhteistyöpalaverit alueen rakennusvalvontojen ja kaavoittajien kanssa. Tunnistetaan liikennesuunnittelusta vastaavat tahot. Kaksikielisen perustietolomakkeen käyttöönoton edistäminen kaikissa alueen rakennusvalvonnoissa. Henri Kokko, Nina-Piela Tallberg Henri Kokko, Nina Piela-Tallberg, Stig Granström Henri Kokko, Nina-Piela Tallberg Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä, pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelualue Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen prosessiryhmä Pidetyt yhteistyökokoukset Tunnistetut yhteistyötahot Rakennusvalvontojen määrä, jotka ovat ottaneet perustietolomakkeen käyttöön Pidetty kaikkien rakennusvalvontojen kanssa lisäksi neljän kaavoittajan kanssa Ei tietoa tilanteesta Kaikki rakennusvalvonnan käyttävät perustietolomaketta

2 2(19) 3.2 Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän eri menetelmin Turvallisuusviestintään käytettäviä tavoitettujen ihmisten määrällistä resursseja on kehitetty määrällisen ja tavoitetta kasvatetaan vuosittain laadullisen tavoitteen kasvaessa. kahdella prosenttiyksiköllä siten, että vuonna 2018 saavutetaan 20 % alueen väestöstä. Suoritetaan turvallisuusviestintää niin että 2014 tavoitetaan 12 % alueen asukkaista. Pasi Nuutinen Palvelutuotannon henkilöstö, Toteutunut turvallisuusviestintä turvallisuuskoulutuksen ja -neuvonnan prosessiryhmä Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 14,3% alueen asukkaista Haja-asutusalueiden omatoimista varautumista tehostetaan yhdistämällä valvonnan ja turvallisuusviestinnän menetelmiä ja välineitä. Turvallisuusviestintää on kohdennettu erityisesti riskien arvioinnissa, valvontatoiminnassa sekä onnettomuustutkinnassa tehtyihin havaintoihin perustuen. Omavalvonnan materiaalin kautta annettava ohjaus ja neuvonta. Pasi Nuutinen, Janne Rautasuo, Anu Puttonen, Tuomas Pälviä Valvontatoiminnan ja Toimeenpantu omavalvonta hajaasutusalueilla/iv-riskialueella turvallisuusviestinnän prosessiryhmät, palontutkijat Nykyinen aineisto ei mahdollista tuloksen seurantaa IV-riskialueella. Omavalvonnan aluejako on suunniteltava uudelleen. 3.3 Palontutkinta Palontutkinnalla saavutettuja tuloksia on hyödynnetty onnettomuuksien ehkäisytyössä ja pelastustoiminnassa. Palontutkinnan tulosten hyödyntämistä on kehitetty osana henkilöstön koulutusta ja onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja pelastustoiminnan arviointia. Viimeistellään palontutkinnan prosessikuvaus ja toimitaan sen Tuomas Pälviä Palontutkijat Palontutkintaselosteilla annettujen toimenpidesuositusten seuranta Seuranta ei vielä täysimittaisesti käytetty. Tuloksia hyödynnetty koulutuksessa, turvallisuusviestinnässä ja rakentamisen ohjauksessa. 3.4 Valvontatehtävät Valvontasuunnitemassa on kuvattu valvontatoiminnan suorittaminen ja suunnitelma on päivitetty vuosittain tai tarpeen mukaan. Valvontatoiminta on laadukasta ja sen vaikuttavuutta ja laatua mitataan. Valvonta on suoritettu valvontasuunnitelman Valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta parannetaan ohjeistuksin ja koulutuksin Suoritetaan valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet. Laaditaan valmiiksi ohje valvontatoiminnasta ja järjestetään koulutusta valvontatoiminnan suorittamisesta. Janne Rautasuo, Anu Puttonen Palvelutuotannon henkilöstö Suoritetut valvontatoimenpiteet Suoritettiin 1944/1948 valvontakohteen yleistä palotarkastusta 99,80 % Janne Rautasuo, Anu Puttonen Valvontatoiminnan prosessiryhmä Osaamiskartoituksen tulokset ja koulutustilaisuuksien palaute Osaamiskartoitusta ei uusita Tuomas kerää tähän koulutustilaisuuksien palautteiden yhteenvedon.

3 3(19) Kemikaalivalvonta Vaarallisten kemikaalien lupakäsittely sekä tarkastus- ja valvontatoimet on tehty vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavissa kohteissa. Kemikaalivalvonnan osaamista on lisätty sisäisellä koulutuksella ja osallistumalla ulkopuolisiin koulutuksiin. Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät ilmoitukset ja muut asiakirjat käsitellään ja tarvittavat toimenpiteet suoritetaan kemikaalivalvontasuunnitelman Järjestetään koulutusta kemikaalivalvontaa suorittavalle henkilöstölle. Kemikaalien käsittelyä ja varastointia valvotaan yleisillä palotarkastuksilla Anu Puttonen, Janne Rautasuo Palotarkastajat Palaute koulutuksista Suoritetut valvontatoimenpiteet Kemikaalikohteiden valvonta toteutui 100 %, pyrotekniikkakoulutus palomestareille, palotarkastajia perehdytetty kemikaalivalvontaan, osallistuttu ulkopuolisiin koulutuksiin Muu valvonta Muut valvontatoimenpiteet on suoritettu valvontasuunnitelman Erheellisten paloilmoitusten määrää suhteutettuna paloilmoitinten määrään on vähennetty 20 % vuosittain. Poistumisturvallisuusselvitysvelvollise t kohteet ovat laatineet poistumisturvallisuusselvitykset ja ryhtyneet toimenpiteisiin riittävän turvallisuustason varmistamiseksi. Aluevalvontaa ja omavalvonta on tehty valvontasuunnitelman Valvontatoimenpiteiden suorittaminen. Pelastuslaitokselle saapuneet Päivystävä palotarkastaja käsittelee valvontasuunnitelman mukaan valvottavat saapuneet asiakirjat ja ohjaa ne eteenpäin asiakirjat tarkastetaan ja tarvittaessa tarvittaessa toimenpiteitä varten. ryhdytään toimenpiteisiin. Erheellisten paloilmoituksiin puututaan ennakoivasti. Lisäksi näihin kohteisiin suoritetaan tarvittaessa ylimääräinen palotarkastus. Saadut tai päivitetyt Poistumisturvallisuusselvityskohteiden poistumisturvallisuusselvitykset on tilanteen saaminen ajantasalle. arvioitu ja tarvittaessa on ryhdytty pelastuslain mukaisiin toimenpiteisiin riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi tai toiminnanharjoittajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin turvallisuuden saamiseksi riittävälle tasolle. Janne Rautasuo, Anu Puttonen Janne Rautasuo, Anu Puttonen, Nina Piela-Tallberg Valvontatoiminnan prosessiryhmä, palotarkastajat, työvuorot Suoritetut toimenpiteet Aluevalvonta 100 %, omavalvonta 97 % Palotarkastajat Suoritetut valvontatoimenpiteet Asiakirjoja ei lasketa. Ei poikkeamia käsittelyajoissa. Laskutuksen suorittaminen ja tilanteen Nina Piela-Tallberg Palotarkastajat Suoritetut valvontatoimenpiteet, seuranta ja ylimääräisten palotarkastusten laskutus, erheellisten paloilmoitusten suorittaminen. määrä Tuomas Pälviä Palotarkastajat Poistumisturvallisuusselvitysten seuranta Korjauskehotuksia on lähetetty tehostetusti 2014, tarkastetaan tilasto Seuranta ei ole toistaiseksi mahdollista Yleisötilaisuuksien turvallisuutta on valvottu asiakirjojen ja palotarkastusten perusteella. Kaikki saapuvat yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat on tarkastettu ja tarvittaessa pyydetty suunnitelman laatijalta täydennyksiä. Suurien yleisötilaisuuksien suunnitteluvaiheessa on pidetty tarvittaessa yhteispalaveri muiden valvovien viranomaisten kanssa ja tehty valvontasuunnitelman mukaan palotarkastus. Päivystävä palotarkastaja käsittelee ilmoitukset ja tallentaa tiedot JOTKEen. Anu Puttonen, Henna Piisku Palotarkastajat JOTKEen viedyt yleisötilaisuudet Jotkeen 124 yleisötilaisuutta. Osallistuminen yhteispalavereihin ja aktiivinen yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa. Ylimääräisten palotarkastusten suorittaminen ja tietojen tallentaminen JOTKEen. Anu Puttonen, Henna Piisku Palotarkastajat JOTKEen viedyt yleisötilaisuudet 10 suurta yleisötilaisuutta käsitelty

4 4(19) 3.5 Nuohous Mahdollinen nuohouspalveluiden järjestämistapa pelastuslain 59 mukaisesti on arvioitu. Nuohouspiirijakoa on tarkistettu sitä Piirijaon tarkastaminen piirien mukaa kun piirinuohooja on lopettanut vapautumisen yhteydessä. toimintansa tai toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Erityisesti on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaiseen piirijakoon sekä huolehdittu siitä, että piirin hoitaminen on ammattitaitoista ja taloudellisesti kannattavaa. Tuomas Pälviä Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualue, Leif Sjöblom, Kimmo Markkanen Tarkastettu piirijako Ei tarvetta muutoksille 4. Pelastustoiminta 4.1 Toimintavalmius Pelastusmuodostelmat, niiden johtaminen ja toimintakyky Pelastuslaitoksen päätoimisen pelastushenkilöstön minimivahvuus 24/7 on =56. Pelastusyksiköiden minimivahvuus on 1+3 savusukellusvalmiudella ja raivausyksikön minimivahvuus on 1+2. Todennäköisesti ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden minimivahvuus on savusukellusvalmiudella. Pelastuslaitos on järjestänyt toimintansa niin, että yksiköiden jatkuvaa valmiutta on ylläpidetty mainitulla miehistövahvuudella mahdollisimman vähäisellä ylityöllä. Raivausyksikön valmius on järjestetty mahdollisuuksien mukaan siten, että miehistövahvuus on 1+2. Työvuorojen vahvuuksia suunnitellaan ja seurataan, poikkeamiin reagoidaan ennakoivasti. Sivutoimisen henkilöstön miehittämien Toteutetaan laadittua pelastusyksiköiden toimintaedellytyksiä ja toimenpideohjelmaa. valmiutta on parannettu koulutuksella ja rekrytoinnilla. Todennäköisesti ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien kykyä huolehtia valmiudestaan ja parantaa valmiuttaan on tuettu. Laaditaan palokunnittain toimenpideohjelma valmiuden parantamisesta ja ryhdytään toteuttamaan sitä. Kaj Artela, Pekka Hynynen Sture Lindqvist, Niko Mättö, Pekka Hynynen Palokuntien päälliköt, vastuuhenkilöt ja Pekka Hynynen Päivystävät palomestarit, Raimo Rasijeff, Marko Danielsson, Jari Sopen-Luoma ja Tero Kähkönen, Jani Kankainen Toteutunut vahvuus, ylitöiden määrä Paloesimiehet ja päivystävät palomestarit Toimenpideohjelman toteutumista ja toimintavalmiutta Sopimuspalokunnat ja pelastuslaitos Toimenpideohjelman toteutumista ja toimintavalmiutta Työvuorovahvuuksia on suunniteltu tavoitteiden mukaisesti ja ylityöt ovat vähentyneet. Toimintaa on ohjattu toimenpideohjelman Niiden sopimuspalokuntien kanssa, joiden lähtöaikatavoiteissa tai palokuntamuodossa on puutteita, on käyty keskusteluja tavoitteisiin pääsemiseksi. Pelastuslaitoksella on normaalioloissa kyky johtaa yhtä pelastuskomppanian tasoista tehtävää tai kolmea pelastusjoukkueen tasoista tehtävää. Lisäksi varaudutaan kahden tunnin sisällä johtamaan yhtä pelastuskomppanian tasoista tehtävää tai kolmea pelastusjoukkueen tasoista tehtävää. Pelastustoiminnan johtajien työtehtävien kierto on suunniteltu siten, että päivystävät palomestarit pystyvät johtamaan pelastustoimintaa koko pelastuslaitoksen alueella. Johtamiskoulutusta ja harjoituksia on järjestetty päätoimiselle, sivutoimiselle ja sopimuspalokuntien henkilöstölle. Koulutusta on toteutetttu yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Suunnitellaan työtehtävien kiertojärjestelmä ja sen toteuttaminen. Toteutetaan pelastuslaitoksen suunnitelmien ja ohjeiden koulutus ja perehdytys yhteistyössä muiden viranomaisten ja pelastusliittojen kanssa. Sivutoimisille ja sopimuspalokuntien yksikönjohtajille järjestetään kolme koulutustilaisuutta. Kaj Artela, Heikki Kervinen Mika Mäkelä, Toni Pyökäri, Ari Mattila, Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Päivystävät palomestarit, Raimo Rasijeff, Marko Danielsson, Jari Sopen-Luoma jatero Kähkönen Tehty suunnitelma Kiertojärjestelmä on suunniteltu ja ryhdytty teutettamaan. Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat Toteutunut koulutus Suunnitellut hajoitukset on pidetty, ja niissä on testatu johtamisosaamista. Päätoimiselle henkilöstölle on järjestetty HIKLU yhteistoimintapäivinä koulutusta ja sopimuspalokunnille on järjestetty pelastustoiminnan johtamisen täydennyskoulutusta.

5 5(19) Pelastuslaitoksella on käytössä tehtävien edellyttämä tilannekuva. Pelastustoimen tilannekuvaa kyetään jatkuvasti pitämään yllä ja välittämään alueen kuntiin sekä yhteistoimintatahoille. Pelastustoimen tilannekuvan ylläpitoa ja seurantaa on kehitettty siten, että mahdollisimman reaaliaikainen tilannetieto on käytettävissä. Määritellään reagointikynnykset toimintavalmiuden kohottamiselle tai pelastustoiminnan ennakoidulle aloittamiselle. Parannetaan pelastustoiminnan aikaisen tilannekuvan ylläpitämisen toimintamallia. Päivi Koskela, Martti Sneck ja Heikki Kervinen Tilannekeskus, johtokeskushenkilöstö Määritellyt reagointikynnykset ja parannettu toimintamalli Reagointikynnyksien määrittely on kesken. Toimintamallin kuvaus kesken. Tarpeelliset menetelmäohjeet ja Erityisjärjestelyitä vaativien kohdekorttia yksityiskohtaisemmat onnettomuustyyppien tarpeet on pelastustoiminnan kohdesuunnitelmat analysoitu ja sen perusteella on laadittu on tehty merkittävimmistä tarpeelliset onnettomuustyyppikohtaiset menetelmäohjeet. riskikohteista. Arvioidaan tarpeet ja laaditaan suunnitelmat. Päivystävät päälliköt, vastuuhenkilöt ja Stig Granström Pelastuslaitos ja yhteistyötahot Hyväksytyt suunnitelmat Tarve on arviotu ja suunnitelmat ovat työn alla. Analysoidaan kohdesuunnitelmien tekemisen tarve ja vuosittain tehdään noin 30 suunnitelmaa. Riskianalyysin perusteella määritellään kriteerit kohdesuunnitelmien tekemiselle ja tehdään suunnitelmat ohjeiden Päivystävät palomestarit, vastuuhenkilö ja Stig Granström Pelastuslaitos ja kohteen edustajat Valmiit kohdesuunnitelmat Kriteerit kohdesuunnitelmien tekemiselle riskianlyysiin perusteella ei ole määritelyt. Noin 30 suunnitelma vuosittain ei ole tehty Toimintavalmiusaika I riskiluokan alueella 80 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäinen yksikön on onnettomuuspaikalla kuuden (6) minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että 80 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. Paloasemat projektityön pohjalta on laadittu toteutussuunnitelma paloasemien sijoituksesta. Toimintavalmiutta ja turvallisuustasoa parantavat toimenpiteet on selvitetty niillä alueilla, missä puutteita on olemassa ja on ryhdytty tarpeellisiin toimiin. Pelastustoiminnan tehokas alkaminen ja sen mittaamisjärjestelmä on määritelty yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Riskiluokkien kehittymistä on seurattu ja ennakoitu. Toimintavalmiutta ohjataan riskiluokkien ja riskien suuntautumisen Paloasemaverkosto, pelastusyksiköiden sijoitus, valmius, yhteistoimintasopimukset sekä pelastustoiminta suunnitellaan ja järjestetään siten, että lähtö- ja toimintavalmius on normaalioloissa kaikissa tilanteissa mahdollisimman pitkälle palvelutasopäätöksen mukainen. Tarkennetaan tietoja toimintaympäristön muutosten perusteella ja laaditaan toteutuskelpoinen ohjelma paloasemien sijoittamiseksi. Suunnitellaan toimenpiteet alueiden turvallisuustason parantamiseksi. Määritellään tarkemmat kriteerit tehokkaan pelastustoiminnan alkamiselle ja suunnitellaan mittausjärjestelmä. Riskianalyysiprosessia kehitetään niin, että riskiluokkien kehittymistä ennakoidaan vuosittain. Pelastusyksiköiden toimintavalmiuden ylläpitoa ohjeistetaan ja toimintaa seurataan. Palokuntasopimusten liitteitä pyritään tarkistamaan pelastustoiminnan tarpeiden Stig Granström Pelastuslaitos ja kunnat Valmis ohjelma Työ toteutuskelpoisen ohjelman paloasemien sijoittamiseksi on käynnistetty. Pasi Nuutinen, Janne Rautasuo, Pekka Hynynen ja Stig Granström Pelastuslaitos, kunnat ja sopimuspalokunnat Laadittu toimenpideohjelma Heikki Kervinen ja Olli Pietikäinen Pelastuslaitos ja kumppanuusverkosto Tarkennetut kriteerit ja suunniteltu mittausjärjestelmä Työ on aloitettu Ei toteutettu Stig Granström Pelastuslaitos ja kunnat Kuvattu prosessi Työ on aloitettu osana uhkien ja ja riskien arviointi prosessi. Paloesimiehet, päivystävät palomestarit, sopimuspalokuntien päälliköt Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat Toimintavalmiusajat, lähtöajat Sopimuspalokuntien sopimuksiin ei ole tehty muutoksia. Liikenneolosuhteissa ja infrassa olevat ongelmakohdat on selvitetty ja niitä on ryhdytty poistamaan. Selvitetään kyselytutkimuksella mahdolliset ongelmakohdat ja laaditaan suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi. J-P Laakso, Henri Kokko, Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat kunnat ja ely -keskus Ratkaistut ongelmat Paloesimiehille on järjestetty kysely liikenneongelmien selvittämiseksi.

6 6(19) Pelastuslaitoksen hälytysohje on laadittu siten, että avuntarvitsija saa niin nopeasti ja niin laadukkaan palvelun kuin mahdollista. Hälytysohje on päivitetty siten, että hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimintaan nopeimmat tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, miltä alueelta ne ovat. Vastesuunnittelu toteutetaan uusitun hälytysohjeen mukaiseksi. Tero Kähkönen, Pentti Karhu, Jukka Iirola ja Stig Granström Pelastuslaitos ja hätäkeskus Päivitetyt vastesuunnittelutaulukot Hälytysohje on laadittu ja vastusuunnittelu tehdään voimassa olevan hälytysohjeen Päätoimisen henkilöstön miehittämien pelastusyksiköiden lähtöaika kiireellisiin tehtäviin on enintään 60 sekuntia ja sivutoimisen henkilöstön miehittämien pelastusyksiköiden lähtöaika kiireellisiin tehtäviin on enintään 8 minuuttia. Sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden lähtöaika on eri riskiluokan alueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen. Tekniikasta, toiminnasta ja asenteista aiheutuvat lähtöaikojen viiveet on selvitetty ja niitä on ryhdytty poistamaan. Sopimuspalokuntien pelastusyksiköiden lähtöajat järjestetään riskialueiden tavoitteiden Selvitetään lähtöaikojen viiveet ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Selvitetään lähtöaikojen viiveet ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos ja hätäkeskus Lähtöajat, korjaavat toimenpiteet Tekniikasta johtuvat viiveet selvitettiin hätäkeskuslaitoksen kanssa ja tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet. vastuuhenkilöt, palokuntien päälliköt, Pekka Hynynen ja Heikki Kervinen Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat ja hätäkeskus Lähtöajat, korjaavat toimenpiteet Osalle sopimuspalokuntia on suunnattu kysely lähtöaikaviiveiden selvittämiseksi. Selvitystyö jatkuu. Lisäveden saanti on turvattu ensimmäisen säiliöyksikön avulla I ja II riskiluokan alueilla viimeistään 20 minuutin kuluttua hälytyksestä ja III riskiluokan alueilla viimeistään 30 minuutin kuluttua hälytyksestä. Yksi säiliöyksikkö välittömässä valmiudessa ja 14 säiliöyksikköä sopimuspalokuntien on miehittämänä voimassa olevien sopimuksen Tuorilan VPK:n palokuntasopimukseen lisätään säiliöauton miehitys 8 minuutin lähtöajalla. Pekka Hynynen Sopimuspalokunta ja pelastuslaitos Sopimuksen mukaisen lähtöajan toteutuminen Palokuntasopimuksen mukaiset lähtöajat on pääosin saavutettu.

7 7(19) Vesipelastus Pintapelastus- ja vesisukellusvalmius on sijoitettu onnettomuusuhkien ja sattuneiden onnettomuuksien perusteella tarkoituksenmukaisimmille paloasemille. Pintapelastus- ja vesisukellusvalmiuden Määritellään riskienperusteella valmiuden sijoitukset eri paloasemille on määritelty tarpeet ja ryhdytään toteuttamaan riskien ja tarpeiden mukaan ohjeessa valmiutta sen perusteella. vesipelastuksesta ja sovitaan tarvittavien sopimuspalokuntien kanssa. Välittömässä valmiudessa Espoon päivystysalueella on kolme I -tason sukeltajaa, Lohjan päivystysalueella on vähintään yksi I - tason sukeltaja ja Raaseporin päivystysalueella on vähintään yksi I- tason sukeltaja. Ohje vesipelastuksesta on päivitetty vuoden 2014 loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen vesisukellusvalmiutta on parannettu koulutuksella ja rekrytoinnin yhteydessä. Kaj Artela, Pekka Hynynen Puolivuosittain ohjausryhmässä Tehty määrittely ja toteutus Ohje on viimeistelyä vaille valmis. Päivitetään ohje. Kaj Artela, Stig Granström Pelastuslaitos Päivitetty ohje Työ on aloitettu ja päivitetty ohje saadan voimaan 2015 alkaen. Sukeltajia pyritään saamaaan lisää ensisijaisesti sisäisellä rekrytoinnilla. Kaj Artela, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Onnistunut rekrytointi Suunnitelma on toteutunut Vaarallisten aineiden torjunta Kemikaalivahinkojen torjunta on järjestetty siten, että: Pelastusyksikkö pystyy tiedusteluun, hengenpelastukseen, nopeaan rajoittamiseen ja varoittamiseen 10 minuutin sisällä, evakuointiin sekä eristämiseen 20 minuutin sisällä hälytyksestä I ja II riskiluokan alueilla TOKEVA 2012 ohjeen kalustotason 1 Pelastusmuodostelmat pystyvät kolmen (180 min) tunnin ajan TOKEVA 2012 ohjeen kalustotason 2 ja 3 mukaisiin tehtäviin 60 minuutin sisällä hälytyksestä. Torjuntatoimet ja kalusto TOKEVA ohjeen tasolle 4 on kehitetty yhteistyössä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa. Pelastuslaitoksen menetelmäohje kemikaalivahinkojen on torjunnasta päivitetty. Kansallisen hankkeen koulutusmateriaalia ja -ympäristöä hyödynnetään pelastustoiminnan johtajien koulutuksessa. Suunnitellaan ja rakennetaan valmius saastuneiden henkilöiden ja varusteiden puhdistamiseksi yhteistyössä puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja naapurialueiden kanssa. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa kehittämällä yhteistä valmiutta vaarallisten aineiden torjunnassa on jatkettu. Päivitetään ohje. Antti Lallukka, Stig Granström Pelastuslaitos Päivitetty ohje Työ on aloitettu ja päivitetty ohje saadan voimaan 2015 aikana. Pelastustoiminnan johtajien koulutus toteutetaan hyödyntäen valmista materiaalia. Antti Lallukka, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Toteutunut koulutus Kansallisen materiaalin saatavuudessa on ollut vaikeuksia joten ei toteutunut suunnitellusti. Upinniemen varuskunnan Clas Tallberg, Pekka Hynynen Sopimmuspalokunnat ja merivoimat Rakennettu valmius Kaksi palokuntaa on saanut ajoneuvoon puhdistusajoneuvon käyttöön koulutetaan perehdyttämiskoulutuksen. kaksi sopimuspalokuntaa. Henkilöpuhdistuslinjan valmiutta kehitetään KUP:n ja Kaartin jääkärirykmentin kanssa yhteistyössä. Antti Lallukka, Heikki Kervinen Pelastuslaitokset ja puolustusvoimat Rakennettu valmius Koulutus KUPissa on suunniteltu ja aloitettu

8 8(19) Maanalaiset tilat Pelastustoimintaan osallistuvien yksiköiden ja pelastustoiminnan johtajien osaamistasot on määritelty. Logistiikka, viestiyhteydet ja palokaasujen hallinta on suunniteltu, ohjeistettu ja toteutettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa. Pelastustoimintaan osallistuvien yksiköiden ja pelastustoiminnan johtajien osaamistasot on määritelty ja koulutus järjestetty sen Menetelmäohjeet pelastustoiminnasta maanalaisissa tiloissa laaditaan ja vahvistetaan yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Valmistellaan menetelmäohje, jossa määritellään osaamistasot ja järjestetään tarvittava koulutus. Mika Mäkelä, Heikki Kervinen Pelastuslaitos, projektiryhmä Valmis ohje ja toteutettu koulutus Osaamistasojen määrittely kesken Korkeat rakennukset Toimintavalmius on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä. Ihmisten pelastamista ja sammutustyön tehostamista varten on miehitettynä jatkuvasti vähintään kolme puomitikasyksikköä. Toimintavalmius pelastustoimintaan ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa on suunniteltu, ohjeistettu ja toteutettu yhteistyössä naapurialueiden kanssa. Pelastuslaitoksen puomitikkaan kuljettajien osaaminen on todennettu määräajoin. Valmistellaan menetelmäohje pelastustoiminnasta ylikorkeissa rakennuksissa. Järjestetään kuljettajien testaajien koulutus ja testaukset. Veikko Lehtovirta, Stig Granström Pelastuslaitos Valmis ohje Työ on aloitettu ja ohje saadan voimaan 2015 aikana. Mika Mäkelä, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Toteutettu koulutus ja testit Puomitikkaan kuljettajien testaamiseen on koulutettu henkilöstöä. Testaaminen Suunnitellaan tehokkaammat pelastus- tai Ryhdytään suunnittelemaan ja pelastautumisjärjestelyt niihin toteuttamaan toimenpiteitä ihmisten yksiportaisiin enintään pelastamiseksi ja pelastautumiseksi. kahdeksankerroksisiin asuinrakennuksiin, joista ei ole pelastamismahdollisuutta puomitikkailla ulkokautta. Henri Kokko, Stig Granström Pelastuslaitos Suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteutus Suunnitelman laadinta on aloitettu ja toimenpiteet voidaan toteuttaa 2015 aikana Jälkivahinkojen torjunta Jälkivahinkojen torjuntatoimet on järjestetty niin, että torjuntatoimenpiteet käynnistyvät pelastustoiminnan aikana ja jatkuvat keskeytymättä pelastustoiminnan päätyttyä. Jälkivahinkojen torjuntatoimiin on erikoistunut tarvittava määrä sopimuspalokuntia ja torjuntatoimet suoritetaan toimiohjeen mukaisesti siten, että torjuntatoimet voidaan aloittaa pelastustoimintana ja voivat jatkua keskeytymättä pelastustoiminnan päätyttyä. Tehdään menetelmäohje jälkivahinkojen Pekka Hynynen Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat Tehty ohje Ohje on laadittu. torjunnasta ja ryhdytään toteuttamaan sitä.

9 9(19) Kalusto ja varusteet Pelastuskaluston ja varusteiden tarpeet ja toimintakykyvaatimukset on määritelty siten, että ne vastaavat toimintaympäristöä ja ovat toimintakuntoisia. Käytössä on riittävä reservi. Sopimuspalokuntien kalusto ja varusteet ovat palokuntasopimuksien mukaisia. Pelastuskaluston ja varusteiden käyttökuntoa on seurattu suunnitelmallisesti siten, että henkilöstö kykenee suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ajoneuvokaluston uusiminen ja kierrätys on toteutettu suunnitellusti tavoitteiden Suunnitellaan järjestelmä käyttökunnonseuraamiseksi. Toteutetaan suunnitelman mukaiset hankinnat Clas Tallberg, Kalle Ristola, Pekka Hynynen Jyrki Lehtonen, Pekka Hynynen, Juha Karhu Pelastuslaitos Tehty suunnitelma Pelastuskalustoa ja suojavarusteita on uusittu määrärahojen puitteissa. Pääosin henkilöstölle hankittavat kevytpuvut on hankittu. Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat Suunnitelman mukainen uusiminen ja kierrätys Pelastusajoneuvojen hankinta lykkääntyi markkinaoikeuskäsittelyn aiheuttaman viiveen takia. Ambulanssit on hankittu suunnitelmien mukaan. Tarpeeton ajoneuvokalusto on jätetty uusimatta ja poistettu käytöstä. Veneiden hankinnassa on pyritty mahdollisimman pitkän käyttöiän ja pelastustoiminnan toiminnallisten vaatimusten täyttäviin ratkaisuihin. Veneiden käyttöikä on määritelty venekohtaisten kuntoarvioiden perusteella. Välittömässä valmiudessa olevat johto- Vara-autoja on riittävästi. Ajoneuvot on, pelastus-, säiliö- ja raivausyksiköt on sijoitettu siten, että voitava korvata vara-autolla yhden toimintavalmiuspuutteet voidaan tunnin kuluessa siitä, kun ajoneuvon parhaiten korjata. toimintavalmiutta vaarantava vika on havaittu. Välittömässä valmiudessa olevat puomitikasyksiköt tulee pystyä korvaamaan kahden tunnin kuluessa tarpeen havaitsemisesta. II ja III riskiluokan todennäköisesti alueilla ensimmäisenä kohteessa olevien sopimuspalokuntien pelastusyksiköt tulee voida korvata enintään 12 tunnin aikana. Tarpeeton ajoneuvokalusto pyritään poistamaan kaluston uusimisen yhteydessä. Tehdään veneiden kuntoarviot ja määritellän käyttöikä. Vara-autojen määrä ja sijoitus toteutetaan siten, että tavoite toteutuu. Jyrki Lehtonen, Pekka Hynynen, Juha Karhu Pelastuslaitos, sopimuspalokunnat Tarpeettoman kaluston määrä Ambulansseja ei poistettu, koska LUP aloitti palvelutuotannon Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueella Ambulanssit vara-autoiksi. Jyrki Lehtonen Tekninen yksikkö Kuntoarviot ja käyttöikä on tehty Kuntoarvioiden teko ja käyttöiän määrittely on aloitettu. Jyrki Lehtonen, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Tavoitteen toteutuminen Toteutettu.

10 10(19) Pelastuskaluston ennakoiva huolto ja korjaukset on toteutettu niin, että kalusto on mahdollisimman vähän aikaa pois toimintavalmiudesta. Ajoneuvojen korjaus on voitava aloittaa enintään kahden arkipäivän kuluessa toimintavalmiutta vaarantavan vian havaitsemisesta. Pelastuskaluston huolto on suunniteltu Kunnossapidon tietojärjestelmä otetaan ennakoivasti ja toiminnalliset vaatimukset käyttöön. on huomioitu huoltosopimuksissa. Jyrki Lehtonen Tekninen yksikkö Käyttöönotettu järjestelmä Määrittelytyö on käynnissä. Tietojärjestelmä otetaan asteittain käyttöön. Etenee suunnitellusta aikataulusta hieman myöhässä. 4.2 Öljyvahinkojen torjunta Pelastuslaitos pystyy omatoimisesti tai yhteistyökumppaneidensa kanssa sijoittamaan ja ankkuroimaan 12 tunnissa yhteensä vähintään noin viisi kilometriä meri- ja rannikkopuomia. Pelastuslaitos on järjestänyt maalla tapahtuvan öljyntorjunnan siten, että öljynvuoto pystytään tukkimaan, öljyn leviäminen pystytään estämään ja öljy kyetään keräämään talteen. Naapuripelastusaluetta pystytään avustamaan siten, että 24 tunnin kuluessa vahingosta kohdealueella on ankkuroituna meri- ja rannikkopuomia noin 10 kilometriä. Öljyntorjuntaan on osoitettu henkilöstöresursseja pelastuslaitoksen sisäisin järjestelyin. Erityisesti henkilöresursseja on kohdennettu olemassa olevan torjuntakaluston huoltotoimintaan. Suunnitellaan öljyntorjuntakaluston huollon tarve ja ryhdytään toteuttamaan sitä. Alueen öljyntorjunnan yhteistoimintatahot Kartoitetaan alueelta kaikki mahdolliset on kartoitettu. öljyntorjunnan yhteistyötahot. Talvi - SÖKÖ -projektiin, jossa kehitetään talvisissa olosuhteissa tapahtuvaa alusöljyvahinkojen torjuntaa, on osallistuttu. Pelastuslaitoksen puomituskalusto on määrältään ja laadultaan sopivaa asetettuihin tavoitteisiin nähden vuoden 2018 loppuun mennessä. Stig Saarinen, Jyrki Lehtonen Pelastuslaitos Tehty suunnitelma ja sen toteutuminen Kunnossapidon tietojärjestelmän määrittelytyö on käynnissä ja myös öljyntorjuntakaluston huolto-ohjelma viedään järjestelmään.etenee suunnitellusta aikataulusta hieman myöhässä. Stig Saarinen, Stig Granstöm Pelastuslaitos Tehty kartoitus Kartoitus tehdään öljyvahinkojen torjuntasuunitelman päivityksen yhteydessä. Osallistutaan projektiin. Stig Saarinen, Olli Pietikäinen Pelastuslaitokset, projekti Projektin eteneminen On osallistuttu. Suunnitellaan öljyntorjunnan logistiikka, varastoinnin ja puomikaluston tarve. Stig Saarinen, Jyrki Lehtonen, Stig Granstöm Pelastuslaitos Valmis suunnitelma Logistiikkasuunnitelman laadinta on aloitettu ja sisällistetään öljyvhihkojen torjuntasuunnitelmaan. 4.3 Varautuminen häiriötilanteisiin Pelastuslaitoksen toimintojen Suuronnettomuusharjoituksia on jatkuvuus on turvattu siten, että henkilöstö, paloasemat ja kalusto ovat toimintakykyisiä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. järjestetty kerran kahdessa vuodessa niin, että onnettomuustilanteissa mukana olevat tahot ovat edustettuina. Niissä kohteissa, joissa on vaadittu ulkoinen pelastussuunnitelma, on järjestetty harjoituksia vähintään joka kolmas vuosi etukäteen laaditun suunnitelman Järjestetään ilmaliikenneonnettomuutta koskeva suuronnettomuusharjoitus syksyllä. Järjestetään harjoitukset Forcit Oy:ssä ja Algol Oy:ssä. Nina Söderholm, Pekka Hynynen, Heikki Kervinen Pelastuslaitokset, kunnat, yritykset, yhteistyöviranomaiset Toteutetut harjoitukset Suunitellut harjoituksen on pidetty.

11 11(19) Luonnononnettomuudet Toiminta on suunniteltu siten, että kaikkia mahdollisia saatavilla olevia resursseja on käytetty hyväksi, ja samalla on pidetty yllä valmiutta muihin kiireellisiin onnettomuustilanteisiin. Pelastuslaitos on laatinut menetelmäohjeen luonnonilmiöitä varten vuoden 2014 aikana. Menetelmäohjeessa on suunniteltu järjestöjen hyödyntäminen vakavissa häiriötilanteissa. Laaditaan menetelmäohje ja suunnitellaan Jaakko Niskala, Pekka Hynynen, Stig järjestöjen höydyntäminen. Granström Pelastuslaitos ja järjestöt Voimassa oleva menetelmäohje Menetelmäohje on laadittu ja vahvistettu. Pelastuslaitos on yhdessä kuntien kanssa kehittänyt pelastuslaitoksen ja kuntien häiriötilannejohtamista, kriisiviestintää ja onnettomuustiedottamista. Yhteisen tilannekuvan ylläpitämistä ja jakamista varten on sovittu yhtenäinen toimintamalli, ja toimintaa on harjoiteltu. Kuntien johtohenkilöiden hälyttämisjärjestelmää ja pelastuslaitoksen yhteyshenkilöjärjestelmää on ajan tasalla Yhtenäinen toimintamalli on luotu ja sitä on harjoiteltu. Kuvataan ja toteutetaan yhteyshenkilöjärjestelmän prosessi. Kehitetään toimintamallia harjoittelemalla. Martti Sneck, Heikki Kervinen Pelastuslaitos, kunnat ja yhteistoimintatahot Kuvattu prosessi Yhteyshenkilöluettelot on pidetty ajan tasalla. Prosessi kuvaamatta. Kriisi- ja onnettomuustiedottamista on käsitelty harjoituksisa. Jaakko Pekki, Heikki Kervinen Pelastuslaitos, kunnat Totetutetut harjoitukset, kehitetty malli Pidetty kolme isoa suuronnettomuusharjoitusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa Poikkeusolot Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa on huomioitu poikkeusolot ja suunnitelma on ajan tasalla. Poikkeusolojen järjestelyt on suunniteltu eri viranomaisten ja tahojen kanssa yhteistyössä. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman uudistaminen on aloitettu. Poikkeusolojen uhkien arvioinnin päivittäminen on aloitettu. Määritetään suunnitteluperusteet poikkeusolojen uhkien arvioinnnille. Jaakko Pekki, Stig Granström Pelastuslaitos Aloitettu poikkeusolojen uhkien arviointityö, perusteet arviointityölle määritelty Aloitettu yhteinen hanke HIKLUpelastuslaitosten sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa yhtenäisten suunnitteluperusteiden määrittelemiseksi. Yhtenäiset suunnitteluperusteet oli määritetty vuoden 2014 loppuun mennessä. Kiinteä väestöhälytinjärjestelmä väestön varoittamiseksi vaara- ja onnettomuustilanteessa on mitoitettu uhkien suhteen riittäväksi sekä tarkoituksenmukaiseksi. Väestöhälytinjärjestelmän kehittämissuunnitelma on tehty. Tehdään väestönhälytysjärjestelmän kehittämissunnitelma ja aloitetaan suunnitelman toteuttaminen. Jaakko Pekki, Stig Granström Pelastuslaitos Valmis kehittämissuunitelma Kehittämissuunnitelma on valmisteilla. Kehittämissuunnitelman valmistuminen siirtyy tammikuun 2015 loppuun aineiston tarkistuksien vuoksi

12 12(19) Väestönsuojelutilanteet Henkilö-, toimitila- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla. Materiaalin tarve on määritelty ja se on hankittu tai varattu. Pelastuslaitos on päivittänyt pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilövaraukset vähintään kahden vuoden välein sekä tarvittaessa materiaalija toimitilavaraukset vähintään neljän vuoden välein. Kunnat määrittelevät ja vastaavat omien varaustensa tekemisestä, tarvittaessa pelastuslaitos on tukenut varausten tekemistä. Varataan poikkeusolojen toiminnassa tarvittavat henkilöstö- ja materaaliresurssit. Jaakko Pekki, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Varatut henkilöstö- ja materiaaliresurssit Pelastuslaitoksen vakinaisten henkilöiden päivitetyt henkilövaraukset lähetetty aluetoimistoon toukokuussa Puolivakinaisten ja sopimuspalokuntien henkilöstön henkilövaraukset ovat selvitykessä pelastustoiminnan palveluyksikön kautta 5. Ensihoito Ensihoitopalvelut on järjestetty yhteistoimintamallisena koko alueella viimeistään alkaen. Ensihoidon laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma on laadittu ja sen avulla asetetaan toiminnan konkreettiset tavoitteet Pelastuslaitos huolehtii sopimusten mukaisesti ensivastetoiminnasta alueella, ja ensivastetoimintaa on kehitetty yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Ensihoitopalvelut on järjestetty yhteistoimintamallisena Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueella alkaen. Yhteistoimintasopimuksen tekeminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle Laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta kehitetään vuosittain jo laaditun suunnitelman mukaisesti Varikkovalmiuteen hälytettävät sopimuspalokunnat on saatu ensivastepalokunniksi. Projektin toteuttaminen Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitopalveluiden aloittamiseksi Edetään toimenpiteissä vuoden 2014 osalta laaditun suunnitelman mukaisesti Käydään tarvittavat neuvottelut sairaanhoitoalueiden kanssa. Terhi Virtanen, Juha Karhu Pelastuslaitos Projektikuvauksen hyötytavoitteiden mukaisesti Terhi Virtanen Pelastuslaitos Laatu- ja potilasturvallisuuden suunnitelman tavoitteiden mukaisesti Juha Karhu, Pekka Hynynen Pelastuslaitos Toimintatilastot, raportit Ensivastesopimukset LUSA-projekti vietiin suunnitellusti läpi. Toiminnassa on edetty laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman Sopimusten mukaisesta toiminnasta on huolehdittu ja toimintaa on kehitetty yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoidon kenttäjohtajatoimintaa sekä perus- ja hoitotason ensihoitoa kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa Ensihoidon kenttäjohdon henkilöstöresurssien varmistaminen Ensihoidon kenttäjohtotoiminnan sijaisjärjestelyjen parantaminen Juha Karhu Pelastuslaitos Sijaisjärjestelyt toimivat Toimintaa on kehitetty yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

13 13(19) 6. Toimintakyvyn mahdollistaminen 6.1. Jatkuvuuden turvaaminen Pelastuslaitoksen perustehtävät ja Pelastuslaitoksen perustehtävien kautta välttämättömät tukitoiminnot on on tehty kriittisyystarkastelu ja turvattu siten, että perustehtävät suunnitelma tarvittavista korjaavista pystytään hoitamaan mahdollisimman toimenpiteistä. hyvin kaikissa tilanteissa. Pääproseittain työpajoissa avaintoimintojen tunnistaminen, näihin kohdistuvien merkittävimpien uhkien arviointi sekä uhkien kriittisimpien hallintatoimenpiteiden tunnistaminen. Jaakko Pekki, Koordinointi Tommi Karlsson Ohjausryhmät Järjestetyt työpajat ja niiden pohjalta syntyneet dokumentit Pääprosessien työpajat on pidetty ja pääprosesseittain avaintoiminnot tunnistettu ja kirjattu. Johtoryhmälle esittely jonka perusteella päätetty jatkotyöskentelystä Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi Pelastuslaitoksella on käytössään osaamisen johtamista varten toimiva järjestelmä. Varhaisen tukemisen mallin käyttöä tehostetaan. Toimenpiteet osana palveluliiketoimen toimialan PATE-projektia Pate-projekti Palveluliiketoimen toimiala Pate-projektin eteneminen Pate-projekti on edennyt aikataulussaan Työpaikan ilmapiiri on avoin, luottavainen ja arvostava. Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstö on motivoitunutta, voi hyvin ja heillä on tehtävien edellyttämä osaaminen ja työkyky. Arvioidaan ja kehitetään pelastuslaitoksen sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä vuoden 2014 loppuun mennessä. Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu. Johtoryhmän ja ohjausryhmien sisäisten ja niiden välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen omatoimisesti, ohjattuina koulutuksina ja yhteisin seminaarein Kehityskeskustelut käydään toukokuuhun 2014 mennessä. Veli-Pekka Ihamäki Pelastuslaitos Saatu palaute Käytäntöjä on kehitetty Kaikki esimiehet Pelastuslaitos Käydyt kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyty 94-prosenttisesti vuoden 2014 aikana. Järjestetään kalenterivuosittain ensihoitotyötä tekeville henkilöille säännöllistä työnohjausta ja koko henkilöstölle defusing-istuntoja tarpeen mukaan Ensihoidon koulutus on säännöllistä ja henkilöstön osaamista mitataan eri menetelmin Ryhmätyönohjauksen järjestäminen työvuoroittain ensihoitohenkilöstölle ja defusing ohjeen laatiminen sekä käytännöistä sopiminen Koulutusohjelma on laadittu, noudatetaan ensihoidon laadun ja potilasturvallisuuden suunnitelman tavoitteita osaamisen hallinnan osalta Juha Karhu, Terhi Virtanen, Lauri Jaakkola Pelastuslaitos ja työnohjaus ostopalveluna Defusing-ohje laadittu ja käytännöistä on sovittu kirjallisesti, Työohjaus on käytössä kaikissa työvuoroissa, Ohje-ehdotus laadittu ja defusingistuntoja on pidetty. Säännöllinen työnohjaus ei ole käytössä (mutta saatavilla tarvittaessa). Jani Kankainen Pelastuslaitos Tavoitteet on saavutettu Koulutuksen toteutuksen seuranata on ollut käytössä ja osaamisen hallintaa on seurattu mm. tenttien sekä testien avulla.

14 14(19) Sairauslomat ovat vähentyneet ja Pelastuslaitokselle on määritelty työtapaturmia on vuonna 2018 nolla määrälliset ja laadulliset tavoitteet kappaletta. Työmatkatapaturmat ovat työterveyshuollolle vähintään puolittuneet vuoden 2012 tasosta. Määritetään pelastuslaitoksen määrälliset ja laadulliset tarpeet työterveyshuollolle vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaj Artela Pelastuslaitos Sairausloma- ja tapaturmatilastot Tavoitteet on määritelty Pelastuslaitoksen urakierto on joustavaa ja tukee työssä jaksamista. Kehitetään urakiertoa ja vaihtoehtoisia työtehtäviä pelastuslaitoksen sisällä. Vaihtoehtoisia työtehtäviä määritellään tarpeen ja tilanteen mukaan Kaj Artela Pelastuslaitos Tehdyt ratkaisut Urakiertoa on osittain kehitetty. Henkilöstöasioiden käsittelyn prosessit ovat toimivia ja työnjako selkeä. Henkilöstöasioiden käsittely on kuvattujen prosessien mukaista ja prosessit on yhteen sovitettu sekä vastuutettu vuoden 2015 loppuun mennessä. Prosessien tunnistaminen ja kehittämistyö aloitetaan. Paula Kantis, Lauri Jaakkola PALI:n henkilöstöryhmä, Espoon kaupungin henkilöstöhallinto Tunnistetut prosessit Henkilöstöasioiden käsittelyprosessit on tunnistettu ja kehittämistyö aloitettu Toiminnan arviointi ja laadun parantaminen Pelastuslaitoksella on käytössä yhtenäinen järjestelmä toiminnan arvioimiseksi ja laadun parantamiseksi. Yhtenäinen järjestelmä toiminnan Viestitään prosessien kuvaamisesta sekä arvioimiseksi ja laadun parantamiseksi on sen ohjeistuksesta. Järjestetään työpajoja luotu vuoden 2017 loppuun mennessä. liittyen prosessien kuvaamiseen. Tuetaan prosessiryhmien toimintaa tarvittaessa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetyt työpajat Viestinnän toteuttaminen Päivitetty prosessiohjeistus. Järjestetty työpajoja prosessityön edistämiseksi ohjausryhmien yhteinen prosessien yhteensovittamisen työpaja Kuntien toimintojen tukeminen Pelastuslaitos on tukenut kuntia niin, että kunnat kykenevät tunnistamaan varautumistarpeensa, havaitsemaan toiminnan riskit ja uhkamallit, reagoimaan tarkoituksenmukaisesti toimenpiteitä vaativissa tilanteissa sekä kehittämään oma-aloitteisesti varautumistaan. Vuosien välisenä aikana pelastuslaitos on järjestänyt kootusti alueelliset valmiussuunnitteluseminaarit kuntien tekniselle ja ympäristötoimelle, sosiaali- ja terveystoimelle sekä sivistystoimelle. Pelastuslaitos on järjestänyt yhteistyössä kuntien kanssa harjoituksen. Kuntien teknisen ja ympäristötoimen seminaarin päättäminen sekä sivistystoimen seminaarin aloittaminen. Järjestetään kolme samansisältöistä harjoitusta eri kunnille Jaakko Pekki Kehittämisyksikkö, pelastuslaitoksen asiantuntijat Järjestetyt työkokoukset sekä niistä kerätty palaute Teknisen ja ympäristötoimen seminaari päättynyt 3 / Sivistystoimen seminaari alkoi suunnitelman mukaisesti 9 / Olli Pietikäinen, Nina Söderholm Pelastuslaitos Harjoituspalaute Pelastulaitos järjesti yhteistyössä kuntien kanssa 3 suuronnettomuusharjoitusta. Kahdess skenaariona oli ilmaliikenneonnettomuus ja yhdessä meriliikenneonnettomuus Pelastuslaitos on tukenut tarpeiden mukaisesti myös kuntien omia varautumisharjoituksia, osallistunut turvallisuusvastaavien palavereihin sekä osallistunut aktiivisesti kuntien valmiussuunnittelun johtoryhmiin ja tarvittaessa tukenut niiden työn käynnistämistä osana kuntien johtoryhmien normaalia työtä. Tarpeiden ja resurssien mukaisesti kuntien tukeminen. Jaakko Pekki Pelastuslaitos Tilaisuuksien määrä ja niihin osallistuminen Tuettu Vihdin kunnan sekä Lohjan sivistystystoimen omia varautumisharjoituksia. Kommentoitu useiden kaupunkien valmiussuunnitelmia tarpeiden

15 15(19) 6.5. Toimitilat Pelastuslaitoksen käytössä olevien tilojen ja pelastustoimen käytössä olevien sopimuspalokuntien tilojen määrä ja sijainti ovat tarkoituksenmukaiset ja tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja ne täyttävät toiminnalliset vaatimukset. Riskialueiden kehittymisselvitykseen ja paloasema 2035 raporttiin pohjautuva suunnitelma paloasemien tarpeista ja sijoituksesta on tehty. Vuosikorjausten ja perusparannusten ohjelmointia on parannettu yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Tehdään suunnitelma. Tehdään kiinteistöjen omistajien kanssa ohjelma vuosikorjauksista ja perusparannuksista. Stig Granström, Juha Karhu, Erja Koponen Palomestarit Tehty suunnitelma Työ toteutuskelpoisen ohjelman paloasemien sijoittamiseksi on käynnistetty. Erja Koponen Palomestarit Vuosikorjaus- ja perusparannusohjelma Osassa kuntia tehty Vuokrien ja kiinteistökorvausten määräytymisperusteet on yhdenmukaistettu. Kulunvalvonnan järjestelmät on yhtenäistetty. Kulunvalvonnan palvelinratkaisu uusitaan, systemoidaan ja päivitetään määritystietoja sekä ylläpidetään ja tarvittaessa uusitaan paloasemakohtaisia keskitinlaitteistoja Jorma Seppänen, Erja Koponen Schneider Electric, Fujitsu Yhtenäistetty järjestelmä Kulunvalvonta siirretty Espoon kaupungin yhteiselle palvelimelle syksyllä Kiinteistöjen tekniset arvot on tarkistettu. Tarkistetaan tekniset arvot. Erja Koponen Trellum Consulting Oy Kiinteistöjen Päivitetyt tekniset arvot Siirtyy myöhemmäksi Vuokrien ja kiinteistökorvausten määräytymisperusteet on yhdenmukaistettu. Tarkistetaan kiinteistöihin kohdentuvat kulut. Erja Koponen Trellum Consulting Oy Tarkistetut kiinteistökorvausten ja vuokrien määräytymisperusteet Siirtyy myöhemmäksi 6.6. Kunnossapito ja logistiset toiminnot Laitteiden ja järjestelmien toimintakyky ja turvallisuus on varmistettu. Kunnossapidon tietojärjestelmä on otettu käyttöön. Kunnossapidon tietojärjestelmä otetaan käyttöön. Jyrki Lehtonen Tekninen yksikkö Käyttöönotettu järjestelmä Määrittelytyö on käynnissä. Tietojärjestelmä otetaan asteittain käyttöön. Etenee suunnitellusta aikataulusta hieman myöhässä Tietojärjestelmät ja tietoliikenneverkot Käytössä on toimintakykyinen ja kustannustehokas tietojärjestelmien kokonaisuus. Pelastuslaitos on mukana Espoon kaupungin ICT-toimintamallin mukaisen toiminnan kehittämisessä. Osallistutaan ICT toimintamallin mukaiseen kehittämiseen Espoon tietohallinnon kanssa Jorma Seppänen, Kimmo Markkanen Ohjausryhmät Yhteisten tapaamisten määrä 3 kpl LUP TTP tapaamista 2 kpl PALI tason yhteistilaisuutta. Yhteistyö jatkuu EspooICTkäyttöönottoprojektin myötä Pelastuslaitos on osallistunut pelastustoimen valtakunnallisten tietojärjestelmien ja tietoliikenteen kehittämiseen. Kartoitetaan ja kirjataan nykytilanne sekä osallistumistarpeet ja tavoitteet jatkossa. Jorma Seppänen, Kimmo Markkanen Tieto ja- viestijärjestelmien koordinoiniin prosessiryhmä Osallistumismäärät valtakunnallisiin kehittämisprojekteihin ja vastaavin Nykytilanne ja 2014 toiminta kartoitettu, LUP:lla edustajat KEJO-, PEKE-, PRONTO- ja PERAkehittämistyöryhmissä. Tietojärjestelmien toimintakyky ja tietoturva on varmistettu. Tietoturvassa on otettu huomioon viranomaisvaatimukset ja riittävä tietosuojan taso Espoon kaupungin ja valtion sääntelyn Selvitetään pelastuslaitosten yhteisiä tietoturvalinjauksia seuraamalla ja tarvittaessa osallistumalla pelastuslaitosten yhteisten tietoturvasuositusten laadintaan. Jorma Seppänen Espoo TTP, Fujitsu, pelastuslaitosten verkosto Toimintakyvyn ja tietoturvatason arviointi Tietoturvapolitiikan osalta on perustettu Oulu-Koillismaa vetoinen kaksivuotinen hanke Järjestelmäylläpidon toimintaprosesseja on tarpeen yhteen sovittaa Espoon ICTtukipalvelun toimintaprosessien kanssa.

16 16(19) Järjestelmät ovat ajanmukaisia, Peken käyttö on laajennettu PeIP palomuurien käyttöönoton helppokäyttöisiä ja toimintaan sopivia mahdollistamalla käyttö Espoon verkossa viimeistely. olevilla työasemilla. Jorma Seppänen Pasi Mälkiä, Fujitsu Peken toimivuus Espoon verkossa Ei ole edennyt, edellyttää TTP:n toimia. Laskutusliittymä on hankittu palotarkastusjärjestelmään vuoden 2014 loppuun mennessä. Laskutusliittymän käyttöönotto Jorma Seppänen, Janne Rautasuo Janne Rautasuo, CGI Palotakastusten lakutusliittymän toimivuus Laskutusliittymä on hankittu ja testattu toimivaksi Tilannekuvan ja viestijärjestelmien ylläpitäminen Pelastuslaitoksella on ajatasainen tilannekuva sekä sen ylläpitämiseeen ja jakamiseen tarvittavat viesti- ja tietoliikennejärjestelmät. Hätäkeskusmuutoksen edellyttämät viestija hälytysyhteyksien muutokset sekä tiedostojen päivittäminen on toteutettu. Toteutetaan hätäkeskusmuutoksen edellyttämät toimenpiteet. Päivi Koskela Pelastuslaitos, hätäkeskus Tehdyt muutokset ja päivitykset Vikailmoitukset Häkelaitos kadotti muutoksessa osan oikeista Lupin hälytysviestitiedoista. Häkellä ollut vaikeuksia toimittaa pelastuslaitokselle tietoja tarkastettavaksi. Asia korjaantumassa. Kaikki tarpeelliset muutokset pelastuslaitoksen päässä tehty Tilannekeskus hoitaa pelastuslaitokselle kuuluvat, aiemmin hätäkeskuksen hoitamat tehtävät ja osaltaan pitää yllä hätäkeskuksen tietojärjestelmää. Hälytysjärjestelmän tiedot ovat ajan tasalla. Käytettävä viestikalusto ja verkkoliittymät sekä hälyttämiseen käytettävät järjestelmät ovat ajanmukaisia, helppokäyttöisiä ja toimintaan sopivia. Viesti- ja hälytysliikenteen kehittämissuunnitelma on laadittu. Kuvataan prosessit. Laaditaan kehittämissuunnitelma Päivi Koskela Pelastuslaitos Valmis kehittämissuunnitelma Prosessien kuvaaminen on kesken. Kehittämissuunnitelma on kesken. Hätäkeskusjärjestelmän (ERICA) tietojen syöttö on aloitettu. Aloitetaan tietojen syöttö. Pentti Karhu Tilannekeskus Tehdyt toimenpiteet Ei ole voitu tehdä, ei ole vielä liittymää tarjolla. Hätäkeskusmuutoksen edellyttämät viestija Kuvataan prosessit Päivi Koskela Pelastuslaitos Kuvatut prosessit Prosessien kuvaaminen on kesken. hälytysyhteyksien muutokset sekä tiedostojen päivittäminen on toteutettu. Hälytysjärjestelmän tietoja on pidetty jatkuvasti ajan tasalla Viesti- ja hälytysliikenteen kehittämissuunnitelma on laadittu. Kuvataan prosessit Päivi Koskela Pelastuslaitos Kuvatut prosessit Vikailmoitukset Prosessien kuvaaminen kesken Kuvataan prosessit. Laaditaan kehittämissuunnitelma Päivi Koskela Pelastuslaitos Valmis kehittämissuunnitelma Prosessien kuvaaminen kesken. Kehittämissuunnitelma kesken

17 17(19) 7. Toimintatapa ja johtaminen 7.1. Pelastuslaitoksen suunnitelmat ja ohjeet Pelastuslaitoksen suunnitelmat ja ohjeet ovat ajan tasalla ja vastaavat muuttunutta toimintaympäristöä. Suunnitelmat ja ohjeet on laadittu ennakoivasti ja hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Suunnitelmat ovat ajan tasalla ja puutteet ovat selvillä. Kartoitetaan vuoden loppuun mennessä Tommi Karlsson, ohjeiden hyväksyjät suunnitelmien ja ohjeiden aiheet ja voimassaolo ja kumotaan vanhentuneet ohjeet. Laaditaan suunnitelma ohjeiden ja suunnitelmien päivittämisaikataulusta. Käynnistetään ohjeiden saattaminen ulkoasultaan ja nimiltään yhtenäiseksi. Pelastuslaitos, naapuripelastuslaitokset, muut yhteistyötahot Prosessikuvaus Ohjelistauksen ajantasaisuus Ohjeistusta siirretty pelastuslaitoksen työtilaan. Pidetty yllä ohjeiden sekä näiden ohjenumero listausta Viestintä Viestintä on avointa, oikea-aikaista, todenmukaista ja ymmärrettävää. Se vastaa asiakkaan tarpeita ja monikulttuurisuus on otettu huomioon. Jatkuvasti muuttuvaa mediakenttää ja uusien tekniikoiden tuomia mahdollisuuksia tavoittaa tehokkaammin asiakkaat ja oma henkilökunta on seurattu. Jatkuva yhtydenpito ja yhteiset tilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarvittaessa yhteistoimintasopimukset. Ulkoisen viestinnän prosessikuvaukset. Tuotetaan materiaalia usealla kielellä. Martti Sneck, Siiri L'Ecuyer, Susanne Vuorinen Tike, tilanneyksikkö, pelastustoiminnan johtajat, muut henkilöt, joille on määritelty vastuita ko asioissa Tilastot ja mittarit yhteisistä tilaisuuksista ja toimitetuista viesteistä Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys Palautteet Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus aikataulujen Tiedottamista on ohjeistettu, opastettu ja käsitelty seminaareissa ja muissa koulutustilaisuuksissa Viestinnän painopistealueet, resurssit ja vastuut ovat määritelty. Sekä ulkoista että sisäistä viestintää on kehitetty avoimemmaksi ja yhteistyöhakuisemmaksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma. Martti Sneck Siiri L'Ecuyer, Susanne Vuorinen, Pali ja Espoon kaupunki viestintähenkilöt Tehty suunnitelma Sisäisen viestinnän suunnitelma valmistelussa. Ohjeita on annettu, opastettu henkilöstöä ja vastuita määritelty. Internet, sosiaalinen media ja muut sähköiset palvelut ovat tukeneet asiakkaiden omatoimisuutta myös turvallisuusasioissa ja näitä on hyödynnetty sisäisessä viestinnässä. Jatkuvasti muuttuvaa mediakenttää ja uusien tekniikoiden tuomia mahdollisuuksia tavoittaa tehokkaammin asiakkaat ja oma henkilökunta on seurattu. Kehitetään sosiaalisen median käyttöä viestinnässä, etenkin turvallisuusviestinnässä. Seurataan kehitystä ja aktivoidaan henkilöstöä. Sharepointin ja muiden järjestelmien tehokas hyödyntäminen sisäisessä viestinnässä. Sisäisen viestinnän prosessikuvaus. Martti Sneck, Siiri L'Ecuyer, Susanne Vuorinen SOME- ryhmä, Tike, turvallisuusviestijät Tilastot, tykkääjät, seuraajat, palaute Valmiit prosessikuvaukset Sharepointin käyttöä on opastettu ja sitä käytetään huomattavasti aikaisempaa laajemmin. Tilastoja ylläpidettty ja seurattu, prosessien kuvaamiset vielä kesken. Toimittu yhteistyössä turvallisuusviestinnän kanssa.

18 18(19) 7.3. Kumppanuudet ja yhteistyö Pelastuslaitos on tehostanut toimintaansa lisäämällä ja parantamalla kumppanuuksia sekä yhteistyötä. Pelastuslaitos on selvittänyt perustehtäviensä kautta kumppanuuksien ja yhteistyön tarpeen ennen omien resurssiensa lisäämistä. Prosessityön yhteydessä tunnistetaan Paula Kantis Ohjausryhmät Tunnistetut avainprosessit ja niiden avainprosessit ja niiden liittymäpinnat. liitynnät Avainprosessit on tunnistettu ja kumppanuuksia hyödynnetään ostamalla palveluja omien resurssien käytön sijaan. Pelastuslaitos on tehnyt tarpeelliset yhteistoimintasopimukset tai muistiot yhteistyötahojensa kanssa ja toiminta on niiden mukaista. Toimintakyvyn kannalta kriittiset palvelut ja niiden järjestämistavat.on selvitetty. Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa.on toimittu aktiivisesti. Sopimuksien ja muistioiden tilanne on selvillä ja päivittäminen tai uusien laatiminen on käynnistetty. Prosessityön yhteydessä tunnistetaan avainprosessit. Osallistutaan verkoston kokouksiin ja työryhmätyöskentelyyn. Kartoitetaan tehdyt sopimukset ja voimassaolo. Suunnitellaan mitä sopimuksia tai muistioita vielä tarvitaan eri yhteistyötahojen kanssa. Käynnistetään laadinta. Paula Kantis Prosessiryhmät Tunnistetut kriittiset palvelut Avainprosessit on tunnistettu ja järjestelmiä hyödynnetään systemaattisesti. Pääprosessien omistajat Ohjausryhmät Yhteenveto tapahtumista Verkostokokouksiin on osallistuttu ja raportoitu johtoryhmässä. Veli-Pekka Ihamäki Ohjausryhmät Yhteenveto sopimuksista Yhteistoiminta muistio Suomenlahden merivartioiston kanssa tehty Onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminnan edellytykset on otettu huomioon muiden viranomaisten toiminnassa. Viranomaisyhteistyötä eri viranomaisten Toimitaan aktiivisesti yhteistyön ja muiden yhteistyökumppanien suuntaan kehittämisessä on kehitetty. Pelastuslaitos on omassa Viranomaisyhteistyötä on jatkettu ja toiminnassaan ottanut huomioon kehitetty laaja-alaisesti pelastustoimen myös muiden viranomaisten esittämät onnettomuuksien ehkäisytoimintaan ja tarpeet. pelastustoimintaan liittyen. Toimitaan aktiivisesti yhteistyön kehittämisessä Johtoryhmä, ohjausryhmät, prosessien omistajat Johtoryhmä, ohjausryhmät, prosessien omistajat Koko henkilöstö Saatu palaute Tehty yhteistyö paloriskiasuntojen osalta Espoossa muiden viranomaisten kanssa. Lausunnot TUKESille. Yhteistyö rakennusvalvontojen ja poliisin kanssa suurten rakennushankkeiden osalta. Koko henkilöstö Saatu palaute Tehty yhteistyö paloriskiasuntojen osalta Espoossa muiden viranomaisten kanssa. Lausunnot TUKESille. Yhteistyö rakennusvalvontojen ja poliisin kanssa suurten rakennushankkeiden osalta.

19 19(19) 7.4. Prosessit Jokainen työntekijä mieltää prosessien mukaisen toiminnan kokonaisuuden ja ymmärtää tehtävänsä sekä vastuunsa siinä. Prosessien mukaisella toiminnalla on parannettu palvelua suhteessa asiakkaisiin. Prosesseilla tuetaan käytettävää organisaatiomallia. Prosessityötä ohjaavia ohjetta prosessien kuvaamisesta sekä laitostason prosessien koordinointisuunnitelmaa on päivitetty jatkuvasti. Prosessien johtamisosion liittäminen ohjeeseen toimintavasta, johtamisesta ja esimiestyöstä. Koordinointisuunnitelman päivittäminen. Prosessihierarkian kuvaaminen prosessiverkolla. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Prosessien johtamisosio on laadittu ja liitetty ohjeeseen toimintatavasta, johtamisesta ja esimiestyöstä Koordinointisuunnitelman ajantasaisuus Prosessiverkon ja prosessikartan ajantasaisuus Päivitetty yhteistyössä laitoksen prosessikoordinaattoreiden kanssa prosessiohjeistus. Prosessiverkko on ajantasalla. Strateginen johtamisen prosessien kuvaaminen on jatkunut, perustettu projekti uhkien ja riskienarvioinnin prosessista Pelastuslaitos on kuvannut prosessinsa yhdenmukaisesti ja ohjatusti. Pelastuslaitoksen ydintoiminnot ja välttämättömät tukitoiminnot on tunnistettu. Viestitään prosessien kuvaamisesta sekä sen ohjeistuksesta. Järjestetään työpajoja liittyen prosessien kuvaamiseen. Tuetaan prosessiryhmien toimintaa tarvittaessa. Viestitään prosessien kuvaamisesta sekä sen ohjeistuksesta. Järjestetään työpajoja liittyen prosessien kuvaamiseen. Tuetaan prosessiryhmien toimintaa tarvittaessa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetyt työpajat Viestinnän toteuttaminen Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetyt työpajat Viestinnän toteuttaminen Ohjeistus päivitetty ja työpajoja järjestetty. Avaintoiminnot ja avainprosessit on tunnistettu. Prosessien yhteensovittaminen on aloitettu. Prosessiseminaarin järjestäminen prosessien omistajille. Yhteensovittamisesta sopiminen yhdessä pääprosessien omistajien kanssa. Jaakko Pekki, Tommi Karlsson Prosessiryhmät Järjestetty seminaari Yhteensovittaminen sovittu ja sopiminen dokumentoitu Järjestetty 1 / 2014 seminaari yhteensovittamisesta, jatkoseminaari pidetty , jossa sovittu yhteensovittamisen kannalta tärkeimmät kolme prosessia 8. Kustannukset ja palvelutason riskienhallinta 8.1. Kustannukset Palvelutasopäätöskaudella Palvelutasopäätöksen mukainen Toimintaympäristön arviointi ja kustannukset on pidetty vuoden 2013 pelastustoimen kehittäminen on toteutettu tarvittavat toimenpide-esitykset. mukaisella tasolla (noin 65 / asukas), kustannustehokkaasti huomioiden edellyttäen että toimintaympäristössä toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, ei tapahdu sellaisia ennakoimattomia joita ei ole voitu ottaa huomioon muutoksia joita ei ole kohtuudella palvelutasopäätöstä laadittaessa. voitu ottaa huomioon palvelutasopäätöstä laadittaessa. Kimmo Markkanen Prosessien omistajat Kustannukset /asukas Pelastustoimen kustannukset 66 /asukas ja Ensihoidon kustannukset 15 /asukas Toimintaympäristön tila on arvioitu ja toimenpiteitä arvioidaan toimintasuunnitelman yhteydessä. Asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman laskevat.

STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) 1.Yleistä. 2. Palvelutasopäätöksen perusteet 2.2 Riskien ja uhkien arviointi

STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) 1.Yleistä. 2. Palvelutasopäätöksen perusteet 2.2 Riskien ja uhkien arviointi 1(19) 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Strategisen johtamisen ja ohjauksen tarkoituksena on ohjata uhkien ja riskien arviointiin perustuvaa palveluiden suunnitelmallista toteuttamista

Lisätiedot

23.2.2015. Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

23.2.2015. Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin Strategisen johtamisen ja ohjauksen

Lisätiedot

STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite)

STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) Vuoden 2017 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/ Seuranta 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

Vuoden 2015 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta 1.Yleistä 1.2. Strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessi Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin mukaisesti. Strategisen johtamisen ja

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta 1.Yleistä Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin mukaisesti. Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander

PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI Kati Tillander PALVELUTASOPÄÄTÖ S JA RISKIANALYYSI 2017-2020 Kati Tillander 28.2.2017 Palvelutasopäätös Sisältö Riskianalyysi Toimii palvelutasopäätöksen perusteluosana ja edelleen tarkemman toiminnan suunnittelun apuvälineenä.

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta

Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Resurssit Mittari/arviointikriteeri Seuranta STRATEGINEN PÄÄTÖS (PTP tulostavoite) 1.Yleistä Pelastuslaitosta on johdettu ja palvelutasoa on toteutettu strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessin mukaisesti. Vuoden 2016 tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2012

Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Onnettomuuksien ehkäisy 2012 OK-opintokeskus Koulutusta rahoittaa OK-opintokeskus (http://ok-opintokeskus.fi/) OK-opintokeskus on järjestöllisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatio ja valtakunnallinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tulostavoitteet

Vuoden 2012 tulostavoitteet STRATEGINEN Tämä johdetaan Tähän tulee konkreettinen Kuvaa mitä pitää tehdä Kuvaa kuka tai ketkä Kuvaa niitä voimavaroja Määrittelee miten Palvelutasopäätöksestä, vuoden 2012 tulostavoite, että tulostavoite

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PAIy`ASTUSTOIMEN ELUTASOPÄÄTps 2013.2016 OulwKoiltisMaan pelastusliikelaitos PALVLASTOSi01MEN ELUTASOG4 05 ioi31201s Liite 1 PERUSTELUMUISTtO PELASTUSLAKI379

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät Hanasaari. Matti Honkanen

Palotutkimuksen päivät Hanasaari. Matti Honkanen Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli Päivystävän päällikön ja päivystävän palomestarin tasoille sekä tilannekeskushenkilöstölle Palotutkimuksen päivät 30.8.2017 Hanasaari Matti Honkanen OSAAMISENKARTOITUS

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1667/2016 00.01.03 12 Toimintaympäristön tila Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat

Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat Maakunta- ja pelastustoimen uudistus - alueiden näkökulmat MITEN NYKYTILAAN ON SAAVUTTU? 2 19.10.2017 Pelastustoimen aluejaon uudistaminen 2014 Pelastustoimen aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1(38) LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2011 Pelastuslaitoksen johtokunta 7.3.2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2(38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2014

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2014 1 (10) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Laatija Veli-Pekka Ihamäki 22.11.2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset tavoitteet...

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa

Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa Häiriötilanteisiin varautuminen pelastuslaitoksissa - on todennäköistä, että epätodennäköinen tapahtuu - sattunut onnettomuus / tulipalo on epäonnistunut ehkäisytapahtuma 31.3.2014 Simo Tarvainen pelastusjohtaja

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos 2 Pelastuslautakunta 14.9.2012 / 59, liite nro 9 Pelastuslautakunta xx.12.2012 / x, liite nro x PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen

Lisätiedot

Talousarvio Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa

Talousarvio Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa Talousarvio 2018 Hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 Toimintasuunnitelma 2013 1 Pirkanmaan pelastuslaitos Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen palvelutason arviointi. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen palvelutason arviointi Hankejohtaja Taito Vainio 1 Käsiteltävät asiat Palvelutasopäätökset nyt Palvelutasopäätökset uudessa järjestelmässä 16.11.2017 OHJEEN RAKENNE 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vuoden 2013 Toimintasuunnitelman toteuma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vuoden 2013 Toimintasuunnitelman toteuma STRATEGINEN PÄÄTÖS Tämä johdetaan Palvelutasopäätöksestä, Espoo-strategiasta, Pelastustoimen strategiasta tai säädöksistä. Päätös kuvaa laitoksen linjaa, tahtotilaa missä halutaan olla tai minne halutaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

Sisällysluettelo: S01/Pekka Tähtinen Tiedoston kokoaminen

Sisällysluettelo: S01/Pekka Tähtinen Tiedoston kokoaminen Palvelutasopäätös 2014-2017 Lausuntoversio 20.8.2013 Sisällysluettelo: Palvelutaso 2014-2017...1 1. Yleistä...1 1.1. Toimintaympäristö...2 1.2. Uhkien ja riskien arviointi...2 1.3. Toiminnan painopisteet

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE - 2019 Suunnitelman tarkistus koskee vahvistettua öljyntorjuntasuunnitelmaa: Pelastustoimen alue Vahvistaja

Lisätiedot

Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2015 Toteuma 2015 Pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoimen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

Tavoite talousarviossa Toimenpiteet/tunnusluku Toteuma Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Pelastuslautakunta Etelä-Karjalan pelastuslautakuntaan kuuluu 8 jäsentä. Pelastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Juha Nikku (Lappeenranta), 1.varapuheenjohtajana Esa

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Esko Koskinen Maakuntalaki Maakuntauudistus ja pelastustoimi Siirto maakunnille "Kuntalaki" Maakuntahallinto Organisaatio Liikelaitos Maakunnat ja JTS Maakuntien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot