b) finiitti verbin imperfektillä (+ ptp ja tai infinitiivillä) * sana muodoissa huomioitavaa sija valinnan jälkeen (substantiivi fraase)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "b) finiitti verbin imperfektillä (+ ptp ja tai infinitiivillä) * sana muodoissa huomioitavaa sija valinnan jälkeen (substantiivi fraase)"

Transkriptio

1 SAKSAN KIELIOPPI (opintoni muistiinpanoja) 1) KURSSEILLA > OPITAAN KIELEN PERUS YKSITYISKOHDAT ja KÄYTTÄMINEN * sanatasolla (sanamuodot) > fraasetasolla (sijat) > lausetasolla (sanajärjestys) > virketasolla (pää ja sivulauseet) 2) TÄSSÄ YHTEENVEDOSSA SAKSAN KIELIOPPI OSAT YHDISTETÄÄN (oivalluksien seuraus) * Pohdittavaa; * miksi substantiivien suku luokitus? * Saksan kielessä käytetään substantiivien suku luokitusta (yksikön der, das, die ryhmitystä) koska sillä piennetään substantiivien entropiaa (kaaos), kuitenkin artikkelien kustannuksella joiden entropia kasvaa. Saksan kielen lauseet sisätävät paljon opittavaa tietoa (käyttö), mutta perustasolla vain muutamia osia * Lauseen perusosia * substantiivit yksikkö suvut der, das, die / monikkojen die, die, den, der sija muodot (ei sukua) * pronomiinit persoona, relatiivi, refleksiivi, epämääräiset jne suku, sija ja määrä muodot * artikkelit yks. der, das ja die suku ja sija muodot / mon. die, die, den, der sija muodot * adjektiivit määritteiden jälkeen tai ilman edellä olevaa määritettä * numerot luku ja järjestys numerot * modaali partikkelit 36 kpl tehoste / täyte sanoja * verbit apu, modaali ja pääverbit (apu ja modaali verbi muotoja > kiinteä määrä) * konjunktiot tasa-arvo rinnastus ja alistus konjunktiot * prepositiot vain akkusatiivi, datiivi ja genetiivi sija muodot (> sija merkitykset) * adverbit / adverbiaalit milloin, missä, miten, miksi > sanat ja fraaset * predikaatin osia = finiiti osa yksin / finiiti + ptp / finiitti + inf. tai finiitti + ptp + inf. * partisiipin preesenssi (psp) > -inf. + d (adjektiivina ) / myös ptp:tä voi käyttää adjektiivina * partisiipin perfekti (ptp) > -t / -en (aktiivi perfekti lauseissa ja kaikissa passiivi lauseissa) * infinitiivi (inf.) > sanakirjassa sekä perus verbi muoto lause rakenteessa * finiitti osa > finiitti osa on ainoa predikaatin osa joka saa persoona muodon * finiitin taivutus * subjektin persoonan mukainen muoto + aika ja tapa muodot > apu, modaali tai pääverbi * finiitti verbi osaa käytetään vain preesenssi tai imperfekti muodossa * finiitti verbi muodolla on indikatiivi, konjunktiivi, imperatiivi tapaluokka muodot * 2 osaisessa eriävässä yhdysverbissä, toinen osa saa finiitti muodon (1. osa eritettynä) * Lauseen muodostaminen a) finiitti verbin preesenssillä (+ ptp ja tai verbin infinitiivillä) tai b) finiitti verbin imperfektillä (+ ptp ja tai infinitiivillä) * Substantiivin suku ja sija osoitetaan sen määrite muodoilla (artikkeli, pronomini, adjektiivi) * prepositio määrää sijamuodot substantiivin määrite sanoille ja persoona pronomiinille * mitä sijaa käytetään > mitä halutaan sanoa? kerrotaan kuka tai mikä tekee jotakin > nominatiivi sija * sanojen sija muodoilla ilmaistaan lauseen jäsenten tehtävät (merkitykset) ktso > 'sija perusteet' * sana muodoissa huomioitavaa sija valinnan jälkeen (substantiivi fraase) * substantiivin määrite sanoilla & adjektiivilla on oltava yhteinen suku, sija ja määrä muodot * abstrakti substantiivi voi olla ilman määritettä (se on ilman määritettä monikossa) * substantiivin monikko muoto ilmaistaan sen päätteellä ja mahdollisesti umlautilla (ä, ü) * substantiivin monikolla ei ole sukua mutta vain monikko sija * sijat määrää enimmillään a) kunkin verbin valenssi; VT > A, VI > D, Vr > A + vapaa datiivi b) prepositiota käyttäessä, preposition sija > objektin sija * lauseessa voi olla normaalisti a) 1 NOM subjekti (+pred. komplementti) + 1 AKK objekti + 1 DAT objekti b) + prepositio objekti fraaseja c) appositio fraase (ilman verbia) finnish.pdf :34 sivu 1 Ger Finn

2 SIVULUETTELO ja päivitys pvm yleistietoa sivuluettelo verbi perustietoa ryhmät luokat säännöt verbin ja sijan yhteys apuverbit sein haben werden persoona ja tapaluokka / aikaluokka muodot modaaliverbit dürfen können mögen müssen sollen wollen modaaliverbit > perfekti lause > kaksois infinitiivi ja perfektin infinitiivi rakenteet verbit * (epäsäännölliset) vahvat verbit * (säännölliset) heikot verbit * verbit jotka saavat AKK sijan verbit > intransitiivi verbit (VI) verbin jälkeen > substantiivi / pronomini ilman prepositiota tai preposition kanssa imperatiivi tapaluokka ja verbi du, ihr, Sie persoonissa verbin subjekti sija / verbin suora objekti sija / verbin epäsuora objekti sija / sanajärjestys sija perusteet NOM, AKK, DAT, GEN mitä tarkoitetaan sijalla > käyttö kohteet sijan merkitys AKK, DAT mitä sillä tarkoitetaan ja sijan osoittimia genetiivi sija käyttökohteet aktiivilauseet rakenne päälauseessa / indikatiivi tapaluokassa modaaliverbin kanssa ja ilman passiivilauseet rakenne päälauseessa / indikatiivi tapaluokassa modaaliverbin kanssa ja ilman passiivilauseelle vaihtoehto kun passiivissa käytetään können tai müssen modaaliverbiä prepositiot AKK DAT GEN prepositiot vaihto prepositiot > AKK tai DAT merkitys prepositiot vaihto prepositiot jatkuu / AKK, DAT, GEN muita prepositioita adjektiivit päätteet artikkelin jälkeen muun määritteen jälkeen ilman mitään määritettä määritteet + adjektiivi päätteet substantiivi fraase prepositiolla tai ilman adjektiivit määrite ja adjektiivi vertailussa > perusmuoto komparatiivi superlatiivi possessivipronominit substantiivin määritteenä pronominit demonstratiivi interrogatiivi epämääräinen muu sija, suku ja määrä muodot pronominit jatk. demonstratiivi interrogatiivi epämääräinen muu sija, suku ja määrä muodot prominit persoona refleksiivi relatiivi sija, suku ja määrä muodot pronomini refl. // all_ pron. refleksiivi merkitys all- käyttötavat pronomini es käyttökohteet pronomini einer (yksi) numerot luku ja järjestys numerot konjunktiivit KI ja KII ryhmittymä konjunktiivit KI ja KII ryhmittymä epäsäännölliset imperfektit > indikatiivi / konjunktiivi muodot da_ / wo_ adverbit hin_ / her_ adverbit konjunktiot modaali partikkelit > tehosteet zu + infinitiivi säännöt ptp (partisiipin perfekti) / psp (partisiipin preesenssi) > adjektiivina aika ilmaisut heikkoja maskuliineja ja muita substantiivi päätteitä substantiivit substantiivit monikko päätteet / suku tunnisteet vain yksikkö tai monikko substantiivi muodot sanojen muodostaminen toiseen sana ryhmään kuuluvasta sanasta (adj. / substantiivi / verbi) artikkelien käyttö lauseet adjektiivit ja sija yhteys sijat > yhteenveto linki verbeihin, adjektiiveihin, substantiiveihin / appositio fraaset ja sijat persoonan pronomiini & refleksiivi merkitys lopussa Oppikirjojen kielioppi lista > 4 sivua > Einverstanden 1, 2, 3 ja Land und Leute :34 sivu 2 Ger Finn

3 VERBIT LAUSEISSA ja SIJA verbit pääryhmät apuverbit * sein, haben, werden modaali verbit muut verbit < * dürfen, können, mögen, müssen sollen, wollen verbi muodot infinitiivi (perusmuoto) finiitti verbin tapaluokat finiitti (persoona muoto) partisiipin perfekti (ptp) partisiipin preesenssi (psp) indikatiivi muoto imperatiivi muoto (du pers.) konjunktiivi muoto lausetyyppiä: sivulauseita: paikka säännöt päälause normaali sivulause (verbien paikat lauseissa) sivulause relatiivi lause kysymyslause epäsuora kysymys lause lauseen preesens aika ja tapaluokat * aikaluokat imperfekti muodostetaan finiitti verbin perfekti preesenssi tai imperfekti pluskvamperfekti muodolla (+ ptp ja / tai inf.) futuuri * indikatiivi sekä konjunktiivi futuuri perfekti lauseen aktiivi lauseet kaikki aika / tapaluokat pääluokka passiivi lauseet werden / sein + ptp (+ muu) kaikki aika / tapaluokat verbin verbin komplementit 1) AKK objekti 2 ) DAT objekti valenssi (verbin valenssi) 3) prepositio objekti 4) predikaatin komplementti (N) ja sija NOM * melkein kaikkien verbien kanssa > subjekti (N) N + N * sein, werden, bleiben, scheinen, heißen kanssa (epä)suora objekti VI * intransitiivi verbit > N + oletus objektin sija DAT (ilman prepositiota) * perfektissä 'sein' > liikkumis, tilan muutos VI verbeillä Vx > persoonaton > es VT * transitiivi verbit > oletus objektin sija AKK VI verbi + N + D VT VI * oletus objektit sijat DAT + AKK VT verbi + N + N + A Vr * refleksiivi verbit > oletus AKK refl. pronomini VT, VI verbi + N + D + A Vr > verbi + refl. pron. prepositio objekti für, um (AKK) aus, mit, nach, von, zu (DAT) an (*D (A)), auf (*A(D)), in (*A(D)), über (AKK), vor (DAT) sija mikä sija? * käytettävä sija määräytyy preposition sijasta tai VT, VI, ja Vr ryhmittymästä * määrätyt adjektiivit vaativat määrätyn sijan * poikkeus sija > sanakirjasta miksi sija? * joka sijalla ilmaistaan monta eri asiaa (kso. verbit ja sija / sija perusteet) * joka sijan prepositiolla ilmaistaan eri asioita (kso. prepositiot ja sija) > pron. / N, A, D fraase adj. ilman määritettä 1) suku (yks. > der, das, die) 2) yksikkö / monikko artikkeli pron. määrite adj. määritteellä 3) sija (miten tehtävät näytetty) :34 sivu 3 Ger Finn

4 Apu verbit > finiitti (persoona) muodot > aika ja indikatiivi / konjunktiivi tapaluokkat preesenssi imperfekti sein Vi > indikatiivi konjunktiivi indikatiivi konjunktiivi imperatiivi ich bin (am) sei war wäre du bist seist warst wärest sei! er/es/sie ist sei war wäre wir, sie, Sie sind (are) seien waren wären seien Sie! ihr seid seiet wart wäret seid! perfect er ist gewesen sei gewesen war gewesen wäre gewesen preesenssi imperfekti haben Vt Vr > indikatiivi konjunktiivi indikatiivi konjunktiivi imperatiivi ich habe * habe * hatte hätte du hast habest hattest hättest hab! er/es/sie hat habe hatte hätte wir, sie, Sie haben * haben * hatten (had) hätten haben Sie! ihr habt habet hattet hättet habt! perfect er hat gehabt habe gehabt hatte gehabt hätte gehabt preesenssi imperfekti werden Vi > indikatiivi konjunktiivi indikatiivi konjunktiivi imperatiivi ich werde * werde * wurde wϋrde du wirst werdest wurdest wϋrdest werde! er/es/sie wird werde wurde wϋrde wir, sie, Sie werden * werden * wurden wϋrden werden Sie! ihr werdet * werdet * wurdet wϋrdet werdet! perfect er ist geworden sei geworden war geworden wäre geworden > Huom. 1 * apuverbien partisiipi perfekti muodolla muodostetaan aikaluokka lause, aktiivi ja passiivi lauseissa (ei persoona muotoa) * sein > gewesen * haben > gehabt * werden > geworden Huom. 2 * Konjunktiivin preesenssin ollessa samalainen indikatiivin preesenssin kanssa, käytetään konjuntiivin preesenssin sijasta konjunktiivin imperfekti muotoa konjunktiivin preesenssi ja perfekti lauseissa (> finiitti verbi) > konjunktiivin imperfekti lause / pluskvamperfekti lause Huom. 3 * predikaatin finiitti verbi osa taipuu > persoonan mukaan > preesenssi tai imperfekti > tapaluokka muoto * lauseen muodostaminen > finiitti verbi osa + ptp ja tai infinitiivi * finiitti verbi osa a) apuverbi preesenssi muoto indikatiivi muoto b) modaaliverbi +ptp ja tai inf. c) pääverbi imperfekti muoto konjunktiivi muoto huom. 4 huom. 5 a) finiitti verbi osalla on vain 2 aika muotoa > preesenssi tai imperfekti muoto b) finiitti verbillä näytetään mistä tapaluokasta on kyse (indikatiivi, konjunktiivi, imperatiivi) c) kaikissa aikaluokka lauseissa, finiitti verbi osalla on joko preesenssi tai imperfekti muoto > preesenssi lause, imperfekti lause, perfekti lause, pluskvamperfekti lause, futuuri lause, futuurin perfekti > indikatiivi lause, konjunktiivi lause > 'du' persoona imperatiivi muodostuu preesenssi muodosta ilman -st päätettä d) muut, lauseen predikaatin osat, ptp ja infinitiivi, ovat kiinteitä muotoja (eivät taivu missään tilanteessa) e) passiivi lauseen perfektissä käytetään erikoista 'worden' verbi muotoa (werden > worden) * konjunktiivin preesenssillä tai imperfektillä ei tarkoiteta aikaa samalla tavalla kuin indikatiivilla * perfektissä, apuverbi on 'sein' VI verbeillä, kun VI verbi ilmaisee liikkumista tai olotilan muutosta (ilman modaali verbiä) :34 sivu 4 Ger Finn

5 Modaali verbit > finiitti (persoona) muodot > aika ja indikatiivi / konjunktiivi tapaluokat preesens imperfekti > indikatiivi konjunktiivi indikatiivi konjunktiivi VI ich darf dürfe durfte dürfte du darfst dürfest durftest dürftest er/es/sie darf dürfe durfte dürfte wir, sie, Sie dϋrfen * dürfen * durften dürften ihr dϋrft dürfet durftet dürftet perfect er hat gedurft habe gedurft hatte gedurft hätte gedurft VTI ich kann könne konnte könnte du kannst könnest konntest könntest er/es/sie kann könne konnte könnte wir, sie, Sie können * können * konnten könnten ihr könnt könnet konntet könntet perfect er hat gekonnt habe gekonnt hatte gekonnt hätte gekonnt VT VI ich mag möge mochte möchte du magst mögest mochtest möchtest er/es/sie mag möge mochte möchte wir, sie, Sie mögen * mögen * mochten möchten ihr mögt möget mochtet möchtet perfect er hat gemocht habe gemocht hatte gemocht hätte gemocht VI ich muss müsse musste müsste du musst müssest musstest müsstest er/es/sie muss müsse musste müsste wir, sie, Sie mϋssen * müssen * mussten müssten ihr mϋsst müsset musstet müsstet perfect er hat gemusst habe gemusst hatte gemusst hätte gemusst VI VT ich soll solle sollte sollte du sollst sollest solltest solltest er/es/sie soll solle sollte sollte wir, sie, Sie sollen * sollen * sollten sollten ihr sollt sollet solltet solltet perfect er hat gesollt habe gesollt hatte gesollt hätte gesollt VT VI ich will wolle / möge wollte wollte / möchte du willst wollest / mögest wolltest wolltest / möchtest er/es/sie will wolle / möge wollte wollte / möchte wir, sie, Sie wollen * wollen */ mögen wollten wollten / möchten ihr wollt wollet / möget wolltet wolltet / möchtet perfect er hat gewollt habe gewollt hatte gewollt hätte gewollt huom. 1 * konjunktiivin preesenssin ollessa samanlainen kuin indikatiivin preesenssi > käytä konjuntiivin imperfektiä huom. 2 * konjunktiivin nimi 'preesenssi ja imperfekti' ei tarkoiteta aikaa (aikaluokka > fakta) vaan tapaa (tapaluokka > mahdollisesti ei faktaa) huom. 3 * modali verbin vaikutus perfekti (pluskvamperfekti) lauseessa > kaksois infinitiivi ja perfektin infinitiivi > 2 erillaista merkitystä :34 sivu 5 Ger Finn

6 MODAALI VERBIT muu merkitys > perfektissä kaksi rakennetta > kaksois inifinitiivi tai perfektin infinitiivi Er darf es machen preesenssi Hän saa tehdä sen > lupa merkitys kaks. inf. > Er hat es machen dürfen perfekti Hän on saanut tehdä sen > oli lupa tehdä perf. inf. > Er darf es gemacht haben perfekti Ehkä hän teki sen > oli mahdollisuus Er kann es machen preesenssi Hän pystyy tekemään sen > on kyky kaks. inf. > Er hat es machen können perfekti Hän on pystynyt tekemään sen > oli kyky perf. inf. > Er kann es gemacht haben perfekti Ehkä hän teki sen > oli mahdollisuus Er mag es machen / Er mochte es gemacht haben tykkää tehdä / tykkäsi tehdä sen > mahdollisuus Er muss es machen preesenssi Hänen pitää tehdä se > on pakko kaks. inf. > Er hat es machen müssen perfekti Hänen piti tehdä se > oli pakko perf. inf. > Er muss es gemacht haben perfekti Hänen piti tehdä se > vahva mahdollisuus Er soll es machen preesenssi Hän tekee sen > velvollisuus kaks. inf. > Er hat es machen sollen perfekti Hänenhän piti tehdä se > oli velvollissus perf. inf. > Er soll es gemacht haben perfekti Hänen sanotaan tehneen sen > oli huhu Er will es machen preesenssi Hän haluaa tehdä sen > toivomus / aikomus kaks. inf. > Er hat es machen wollen perfekti Hän halusi tehdä sen > oli aikomus perf. inf. > Er will es gemacht haben perfekti Hän väittää tehneen sen > oli väite können > Er kann es machen Er könne es machen Er konnte es machen Er könnte es machen indikatiivin preesenssi aikaluokka konjunktiivin preesenssi indikatiivin imperfekti aikaluokka konjuntiivin imperfekti > Er hat es machen können ** kaksois infinitiivi * indikatiivin perfekti aikaluokka Er habe es machen können ** kaksois infinitiivi * konjunktiivin tapaluokka Er kann es gemacht haben ** perfektin infinitiivi * indikatiivi tapaluokka. perfektin aikaluokka Er könne es gemacht haben ** perfektin infinitiivi * konjunktiivi tapaluokka > Er hatte es machen können ** kaksois infinitiivi * indikatiivin pluskvamperfekti aikaluokka Er hätte es machen können ** kaksois infinitiivi * konjunktiivin pluskvamperfekti Er konnte es gemacht haben ** perfektin infinitiivi * indikatiivin pluskvamperfekti aikaluokka Er könnte es gemacht haben ** perfektin infinitiivi * konjunktiivin pluskvamperfekti > perfekti / pluskvamperfekti:ssä kaksois infinitiivi myös verbeillä; lassen, hören, sehen, brauchen > Sivulauseessa, jossa kaksois inf., haben on kaksois inf. edellä (ei viimeisenä) :34 sivu 6 Ger Finn

7 a) Epäsäännölliset verbit (säännölliset verbit > heikot verbit) > säännölliset verbit > heikot verbit * säännöllinen, perus vartalo muoto > infinitiivin kaltainen * perfektissä > haben -t * imperfektissä -te pääte * esim. Ich mache etw. / Du machst etw. / Du hast etw gemacht / Ich machte > epäsäännölliset vervit > vahvat verbit a) * preesennssin persoona umlautilla * esim. Ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren b) * verbin vartalo > täysin epäsäännöllinen (poikkeaa infinitiivista) * perfektissä sein -en * imperfektissä poikkeava muoto (ei -te tunnusta) * esim. Ich gebe ihm etw / Ich gab ihm etw / Ich bin etw ihm gegeben c) * verbin vartalo > täysin epäsäännollinen (poikkeaa infinitiivista) * perfektissä sein / haben -t * imperfektissä -te * Ich kenne Sie / Ich kannte Sie / Ich habe Sie gekannt b) VERBIT JOIDEN KANSSA KÄYTETÄÄN AKK:a > Melkein kaikki VT verbit saavat AKK sijan oletuksena sich verbit (Vr) > refl. pronominin oletus sija > AKK > VI verbit saavat AKK:n kun substantiivi on verbin sukulaissana * refl. pron. viittaa subjektiin samassa lauseessa * Sie schlief den Schlaf der Gerechten * persoona pronomiini viittaa subjektiin edellisessä lauseessa * Er starb einen schweren Tod * persoona pron. toimii refleksi pronominina Verbit + AKK prepositio Vr verbit + AKK prepositio > bitten um > sich bedanken bei jdm für etw > danken jdm für > sich bewerben um > sorgen für jdn > sich entschuldigen für etw > sich handeln um > sich interessieren für > sich kümmern um jdn Vaihto prepositiot > AKK merkitys Vaihto prepositiot > AKK merkitys > antworten auf etw A > sich ängern über A > denken an jdn A > sich aufregen über A > diskutieren über A > sich beschweren über > glauben an A > sich erinnern an A > hoffen auf A > sich freuen auf A / über A > nachdenken über A > sich gewöhnen an A > reagieren auf A > sich konzentrieren auf A > warten auf A > sich verlassen auf A > verzichten auf A > sich verlieben in A > sich vorbereiten auf A > sich wundern über A auf > AKK (D) > enimmäkseen AKK, muutama DAT an > DAT (A) > enimmäkseen DAT, muutama AKK in > aina AKK vor > aina DAT über > aina AKK aus > DAT für > AKK mit > DAT um > AKK nach > DAT von > DAT zu > DAT > * Vr > aina tarvitsee refl tai persoona pronominin viittaamaan subjektiin * VT > AKK refl. tai persoona pronomini oletuksena ( verbeille jotka eivät ole Vr) * VI > DAT refl. tai persoona pron. sija oletuksena viittaamaan subjektiin * VT, Vr > refl. pronominin kanssa ja ilman, rakenteet > eri, mutta saman tapaiset merkitykset * VT tai VI > jotka tarvitsevat aina preposition :34 sivu 7 Ger Finn

8 VERBI + DAT > epäsuora verbin substantiivi objekti / persoona pron. / prepositio objekti VI enimmäkseen saa DAT objektin oletuksena sich verbi (Vr) > huom. > oletuksena AKK refl. pronomini VI > intransitiivi verbit (ei saa AKK objektia) Verbit jotka saavat 'sein' perfektissä ovat VI verbejä jos; Vr > refleksiivi verbit * verbillä ilmaistaan liikkumista > sich bedanken bei Vr verbit jotka saavat DAT preposition * verbillä ilmaistaan tilan muuttummista > sich entschuldigen bei Verbit jotka saavat DAT objektin > sich erholen von > sich erkundigen nach > angehören VI Wir gehören einer Partei an. > sich nähern > auffallen VI jdm fällt etw auf > sich sehnen nach > begegnen VI Man begegnet mir... > sich verabschieden von > beitreten VI einer Partei beitreten an > DAT (A) > enimmäkseen DAT, muutama AKK > danken VI Ich danke dir vor > aina DAT > dienen VI Wir dienen Ihnen etw aus > DAT > drohen VI Er droht ihm mit > DAT > einfallen VI Sie fällt ihm nach > DAT > entsprechen VI Es entspricht den Theorien von > DAT > folgen VI Wir folgen ihm zu > DAT > gefallen VI Diese gefällt mir > gelingen VI mir habe gelunggen Muu kuin VI verbit > DAT > passen VI Es hat mir gepasst * antaminen / saaminen mitä, kenelle VT VI > schaden VI Sie haben ihm geschadet etw anbieten mir > verbieten VT Es war mir verboten etw beweisen mir > vertrauen VI Wir hatten ihm vertraut etw bringen mir > widersprechen VI, Vr Die Wörte war ihm widersprochen etw empfehlen mir > vorkommen VI Es hat mir vorgekommen etw geben mir > zuhören VI Hör mir zu! etw gönnen mir etw leihen mir Verbit jotka saavat DAT preposition etw nehmen (ihm **) > abbringen von etw schenken ihm > abhängen von VT etw schulden ihm > anfangen mit etw verkaufen mir > anrufen zu etw zeigen mir > auffordern zu huom. DAT pronomini voi olla optio > aufhören mit * puhuminen * DAT + AKK, jossa neutri tai epäm. pron. > aushelfen mit Sie antworten nichts mir (sagen mir) > beginnen mit Wer befehlen dir? > bestehen aus VT es erzählen ihm > einladen zu VT Er raten mir (VT, VI) > fragen nach VTI Er versichern ihm > führen zu er verzeihen nicht ihm > gehören zu * glauben * hlö > DAT / asia > AKK > gratulieren (zu) Er glaubt ihm (VT, VI) > grüßen von Er glaubt jedes Wort > helfen (bei) Er glaubt ihm jedes Wort > riechen nach * tehdä jtkn hlö:lle * Er fülle meinem Vater das Glas (DAT) > schmecken (nach) * korjaus, muutos, parannus esineelle / asialle > telefonieren mit * Sie setzt dem Auto einen neuen Motor ein (DAT) > träumen von * DAT refl. pronomini * Ich will mir das Buch anschauen (DAT) > träumen von * DAT tai AKK * Er will mir / für mich Blumen kaufen > vergleichen mit VT * Haitta DAT * Mir ist Großmutters Vase kaputgegangen > teilnehmen an D * jkn näkökulmasta * Mir verging die Zeit zu schnell (zu + adj.) * Fährt sie dir schnell genug? (genug) * Omistus DAT * Einem Mann ist das Bein gebrochen > kehon osat, vaatteet, arvo esineet, sukul. > DAT jos ym rakenne on > prep. + substantiivi > DAT jos refsenssi ei ole subjektiin :34 sivu 8 Ger Finn

9 IMPERATIIVI TAPALUOKKA ja finitti verbi ilman du pronominia Ilman ihr pronominia Sie pronomini > aina ich du du preesenssi ilman -st er / es / sie sama kuin ihr preesenssi infinitiivi preesenssi pres. > du IMPERATIIVI present ihr IMPERATIIVI Sie IMPERATIIVI fahren ich fahre du fährst> ** fahr(e) er fährt fahrt fahren Sie auf/hören ich höre auf du hörst auf> ** hör(e) auf er höret auf hört auf hören Sie auf warten ich warte du wartest> warte er wartet wartet warten Sie essen ich esse du isst> iss er isst esst essen Sie laufen ich laufe du läufst> ** lauf(e) er läuft lauft laufen Sie schlafen ich schlafe du schläfst> ** schlaf(e) er schläft schlaft schlafen Sie geben ich gebe du gibst> gib er gibt gebt geben Sie nehmen ich nehme du nimmst> nimm er nimmt nehmt nehmen Sie sprechen ich spreche du sprichst> sprich er spricht sprecht sprechen Sie treffen ich treffe du triffst> triff er trifft trefft treffen Sie arbeiten ich arbeite du arbeitest> arbeite er arbeitet arbeitet arbeiten Sie öffnen ich öffne du öffnest> öffne er öffnet öffnet öffnen Sie klingeln ich klinge du klingst> klinge er klingelt klingelt klingeln Sie > KOMENNOT (imperatiivi) suunnattu yleisesti du, ihr, Sie persooniin > * du > arbeitest > arbeite * imperatiivi > ilman umlauttia * du / ihr imperatiivissä jätetään pronomini pois * inf. + Sie > teitittely imperatiivi (yks. / mon.) * ihr pers. > seid / habt * Sie persoonassa > seien / haben Sie * du pers. > sei / hab * bitte, doch, mal käytetään komennon pehmentämiseen * inf. pääteessä -eln, -ern tippuu -e- * kilingeln > klingelst > klingle * epäsäännöllisissä verbeissä jossa on -e myös on imperatiivissa * Modali partikkelit > verbin jälkeen / Vr ja Sie pron. jälkeen tehoste sanoja doch * doch partikkeli lisää kiireyttä lauseeseen * lisä vaikutusta * doch endlich * doch immer doch mal * neuvova imperatiivi * ehdotus / rohkaiseva * doch ruhig mal * Lies den Brief mal durch! * mal = justiin Justiin luin kirjeen läpi * Hör mal zu! justin kuuntele eben mal * vaikutuksen lisäys Lies den Brief eben mal durch! doch mal * rennompi ote * huoleton Nimm doch mal ein neues Blatt käytöt komennot, toivomukset, neuvot bitte 'Bitte' paikka voi olla missä vain lauseessa Imperatiivissä ei käytetä modaali verbejä > Komennot / toivomukset konjunktiivi KII rakenteilla (konjunktiivin imperfekti, pluskvamperfekti ja conditionaali muoto (würde + inf.)) * Sei doch nicht so Dumm! * Kämen Sie doch bitte herein! :34 sivu 9 Ger Finn

10 VERBIN SUBJEKTI SIJA (NOM > kuka / mikä tekee jtk) ja predikaatin komplementti (NOM) 1) SUBJEKTI SIJAN TEHTÄVÄT > * osoitetaan verbin subjekti lauseessa (melkein kaikki verbit saavat subjektin) * substantiivi fraase > * artikkeli (muu määrite) + adj. + substantiivi (ein, ein, eine, der, das, die, die) * persoona pronominit > * ich, du, er/es/sie, wir, ihr. sie, Sie 2) PREDIKAATIN KOMPLEMENTTI * NOM sijassa oleva fraase joka kertoo subjektista lisää. Se on mahdollista 3) Subjektina voi olla myös henkilön tai paikan nimi * Karl / Frankfurt verbien > sein, werden, bleiben, heiβen, scheinen kanssa. * vertaa Er fährt einen Bus Er ist ein Busfahrer * fahren on VT verbi > AKK * ein Busfahrer on nominatiivissa sein verbiillä * pred. komplementissa, werden > tulee joksikin. Esim. Sie werden Soldaten. * preposition fraasessa jossa on zu + werden > muuttuu joksikin esim. Die Felder waren zu Seen geworden VT VERBIN SUORA OBJEKTI SIJA > AKK (oletuksena) > kohteeseen kohdistuva verbin toimi 1) verbin suora objekti sija > Akk. * transitiivi verbit + kenet, ketä, mitä (verbit joiden kanssa käytetään AKK:a oletuksena > VT) * substantiivi fraase * artikkeli (muu määrite) + adj. + substantiivi * persoona pronominit * mich, dich, ihn/es/sie, uns, euch, sie, Sie * refleksiivi pronominit * mich, dich, sich. uns. euch. sich, sich 2) AKK preposition objekti * Akk prepositio + substantiivi fraase / pronomini (huom. > joka prepositiolla on oma merkitys) * AKK prepositiot * bis, durch, fϋr, gegen, ohne, um / vaihto prepositiot > AKK merkitys * AKK prep. + substantiivi fraase * AKK prep. + artikkeli + adj. + substantiivi * AKK prep. + persoona pronomini * AKK prep. + mich / dich, ihn/es/sie / uns /euch / sie / Sie 3) adverbiaalit * aika adverbiaalit (ilman prepositiota) * den ganzen Tag 4) tervehdykset ja toivotukset (lyhennetty muoto jossa osa ymmärretty) * (Ich wünsche dir einen) guten Tag > Guten tag 5) muut esim. nimet Huom. 1 > geben > valenssi = 3 > Vt, Vi > Vt saa AKK:n ja Vi saa DAT:n VI VERBIN EPÄSUORA OBJEKTI SIJA > DAT (oletuksena) > kenelle, mille (ilman prepositiota) 1) verbin epäsuora objekti sija > DAT * intransitiivi verbit + kenelle, mille (Verbit joiden kanssa käytetään DAT:a oletuksena > VI) * antaa, tarjoaa, vakuuttaa, lainaa > palvelua, luottoa, kiitosta, määräystä, neuvoa jne (> VI) * substantiivi fraase * artikkeli (muu määrite) + adj. + substantiivi / pronomini (dem, dem, der, den) * persoona pronominit * mir, dir, ihm, ihm, ihr, uns, euch, ihnen, Ihnen * refleksiivi pronominit * mir, dir, sich, uns, euch, sich, sich 2) DAT preposition objekti * DAT prepositio + substantiivi fraase / pronomini (joka prepositiolla on oma merkitys) 3) Verbit jonka kanssa käytetään DAT:a * antamista, saamista verbit * aus, von, bei, mit, nach, zu, seit / vaihto prepositiot DAT merkitys * DAT prep. + substantiivi fraase * DAT prep. + artikkeli + adj. + substantiivi * DAT prep. + persoona pron. * DAT prep. + mir, dir, ihm, ihm, ihr, uns, euch, jne * verbit jonka kanssa ein tarvitse olla DAT > arkikieltä * aktiivi verbit joilla kerrotaan liikkumista, jonkin valmistamista, osoitetaan muutosta * verbit joilla osoitetaan henkilöä jonka puolesta tehdään jtk * verbit jotka merkitsevät jonkin tilan muuttamista, korjataan, parannetaan * sanajärjestys * * päälause ensimmäisenä (tai ainoana) > subjekti / adverbi / objekti + finiitti verbi + adverbit / objektit (+ ptp ja tai infinitiivi) verbit > * sivulause ensimmäisenä + päälause > (sivulause sanajärjestys) + finiitti verbi + subjekti + adverbit / objektit (+ ptp ja tai infinitiivi) * sivulauseet > subjekti / relatiivi pronomiini + adverbit / objektit (+ ptp ja tai infinitiivi) + finiitti verbi osa pronomiinit > * persoona pronomiini, substantiivi ja prepositio fraase sanajärjestys ACC pronomiini ennen DAT pronomiinia * pronomiini heti finiitti verbin jälkeen (päälauseessa) DAT pronomiini ennen ACC subst. fraasea * pronomiini heti konjunktion jälkeen (sivulauseessa) DAT subst. fraase ja pronomiini ennen ACC subst. fraasea * pronomiini on subjektin jälkeen (kysymyslauseessa) ACC pronomiini ennen DAT prep. subst. fraasea * pronomiini on subjektin jälkeen jos adverbi alkaa päälauseen DAT pronomiini ennen ACC prep. subst. fraasea * pronomiini subjektin jälkeen jos subjektista ei näe onko N vai A DAT substantiivi fraase ennen ACC subst. fraasea * refleksiivi pronomiini on finiitti verbin jälkeen / subjektin jälkeen persoona pronomiini ennen muita pronomiineja persoona pronomiini järjestys NOM + AKK + DAT :34 sivu 10 Ger Finn

11 SIJAT perustietoa * sijalla ilmaistaan lauseen jäsenten tehtävät > Ymmärtääkseen mitä sijalla (NOM / AKK / DAT / GEN) tarkoitetaan ja miten sijat osoitetaan (sana muodot) on opittava 4 asiaa 1) sijan tehtävät * AKK:lla ja DAT:lla on monta erillaista (A - B), NOM:lla vain pari ja GEN > käyttö toisen sijan kanssa 2) sija muodot * mitkä sanaryhmät saavat perus sija ja suku muodot ja mitkä saavat artikkelien tapaiset muodot (C) 3) sijamuoto ryhmät * on opittava nämä sija ja suku muodot > esim. C > artikkeli ryhmä, pronomini ryhmät 4) sija yhteydet * joka verbin valenssi > verbin sija yhteys * määrättyjen adjektiivien / substantiivien yhteys sijaan > NOM * melkein kaikkien verbien kanssa käytetään subjekti sijaa (NOM sana muodot) (Ei tarvitse miettiä miksi NOM käytetään) * subjektina voi olla pronomiini, substantiivi fraase, nimi * NOM sija sanamuodoilla ilmaistaan kuka tai mikä tekee jtk (esim. ich > minä) * NOM sija on myös predikaatin komplementilla (verbeillä; sein, werden, bleiben, heißen, scheinen) A > AKK tehtäviä * koska NOM:a käytetään melkein kaikilla verbeillä, on mietittävä mitkä ovat AKK:n käyttö perusteet * AKK * VT verbien kanssa, ilman prepositiota, AKK suora objekti ilmaisee kenet, mitä, minkä * suora AKK objekti voi olla persoona pronomiini, substantiivi fraase, nimi * adverbiaalit > esim. ajan ilmaisu ilman prepositiota (esim. ganzen Tag) * tervehdykset * esim. guten Tag (Ich wünsche dir einen guten Tag) * henkilön tai paikan nimi, jne. kuten adjektiivi joka saa AKK:n / mittaus fraase ilman prep. * AKK prepositio fraase i) aina AKK sijan saavat prepositiot > joka prepositiolla on useita merkityksiä > AKK preposition päämerkitys ii) vaihto prepositiot joilla > AKK merkitys (liikkumis suunta johonkin DAT kohteeseen) > muut preposition merkitykset, esim über (AKK) > koskien jtkn B > DAT tehtäviä * koska NOM:a käytetään melkein kaikilla verbeillä, on mietittävä mitkä ovat DAT:n käyttö perusteet * DAT * VI verbien kanssa > epäsuoralla DAT objektilla, ilman prepositiota, osoitetaan kenelle, mille verbi kohdistuu * epäsuora DAT objekti voi olla; persoona pronomiini, substantiivi fraase (DAT sana muodoilla) * adjektiivi jonka kanssa käytetään DAT:a * DAT prepositio fraase i) aina DAT sijan saavat prepositiot > joka prepositiolla on useita merkityksiä ii) vaihto prepositiot joilla on DAT merkitys > paikka jossa jkn on, kohteeton liikkuminen * DAT preposition päämerkitys * muut DAT preposition merkitykset, esim. unter (DAT) > jkn ryhmän keskuudessa * muut tehtävät * aika ilmaisut prepositiolla > esim > in der Zukunf (die Zukunft) * VR (rektioverbit ) > DAT * adj. > DAT * DAT > omistus merkitys (poss. pron. sijasta) C > Sana ryhmät joilla on sija muoto perus sija muoto artikkelin tapainen tai johdannainen muoto * artikkelit * demonstratiivi pron. huom. 2 (määr. art.) NOM AKK DAT GEN * persoona pron. * interrogatiivi pron. huom. 2 (määr. art.) yksikössä ein einen einem eines * refleksiivi pron. * relatiivi pron. huom 2 + gen / Dat mon sukuluokitus ein ein einem eines * prepositiot * adjektiivi päätteet huom 1 ja 2 ja sijan eine eine einer einer * järjestyluvut pääte > adj. tapainen osoittimia der den dem des * epämääräiset pron. huom. 2 (määr. art.) das das dem des * possessiivi pron. huom. 2 (epäm. / määr.) die die der der * pronomini > 'yksi' huom. 2 mon. sijat die die den der huom. 1 > adj. on riippuvainen määritteistä huom. * artikkelit ja artikkeli muoto formaatti 2 > määrite muoto on artikkelin tapainen huom. * kein, negatiivi artikkelilla on vastaavat muodot kuin epäm. artikkelilla 3 > huomioi onko määrite muoto = pron. muoto huom. * demonstr. pron., määritteenä, on sama muoto kuten määräinen artikkeli 4 > joillakin pron.:lla on myös päätteetön muoto siten määräisen artikkelin näköinen määrite voi tarkoittaa > toi, nuo (mon.) D > GEN sija * GEN osoittimia > määritteet; artikkelit, pronomiinit, adjectiivit, prepositiot * von + DAT > yleisetsti puhekielessä * yleisesti GEN:ä käytetään yhdessä toisen sijan kanssa ja sen jalkeen * GEN vai von + DAT > ktso. GEN vai von + DAT sivu * jotkuin adjektiivit vaativat GEN:n * GEN aika adverbiaali esim. > eines schönen Tages * GEN prepositioita; während, trotz, wegen * GEN vai von + DAT > tavallisesti kirjoituksissa GEN > huom. a) preposition kanssa on helppo valita sija > preposition sijan mukaan b) AKK ja DAT (ilman prep.) valinta tapahtuu verbin mukaan > VT:n oletus sija on AKK / VI:n oletus sija on DAT > rektio verbin kanssa käytetään verbin määräämää sijaa > VT, VI verbin kanssa käytetään AKK:a sekä DAT:a > Vr verbin oletus sija on AKK (refleksiivi pronomini) :34 sivu 11 Ger Finn

12 AKK osoittimia > mitä kaikkia niillä tarkoitetaan (monta!) DAT osoittimia > mitä kaikkia niillä tarkoitetaan (monta!) määritteitä > einen * substantiivin edellä einem * substantiivin edellä ein * merkitys riippuu substantiivista einem * merkitys riippuu substantiivista eine * esim. > einen Tisch > pöydän, pöydät (yks.) einer * esim. > einem Tisch > pöydälle den dem das dem die der die den pers. pron. > mich minut, minua durch mich minun kautta mir minulle (für mich) bei mir minun luona (kotona) dich sinut, sinua für dich sinun puolesta dir sinulle (für dich) mit dir sinun kanssa m > ihn hänet, häntä gegen ihn häntä / sitä* vastaan ihm hänelle (mies) (für ihn) n > es sitä* gegen es sitä vastaan ihm sille (für ihn) f > sie hänet, häntä gegen sie häntä / sitä* vastaan ihr hänelle (nainen) (für sie) uns meidät, meitä ohne uns ilman meitä uns meille (für uns) euch teidät, teitä um euch teidän ympäri euch teille (für euch) an euch alle teille kaikille sie heidät, heitä ihnen heille (für sie) Sie Teidät, Teitä Ihnen Teille (für Sie) refl. pron. > mich * (Vr) refleksiivi verbien kanssa mir * (Vr) refleksiivi verbien kanssa dich * muiden verbien kanssa dir * muiden verbien kanssa sich * merkitys riippuu verbistä sich * merkitys riippuu verbistä uns uns euch euch sich sich sich sich prepositiot > bis * AKK pää merkitys aus * DAT pää merkitys (prep. objektit) durch * muu AKK merkitys von * muu DAT merkitys für bei gegen mit ohne nach um zu seit prepositiot > an * AKK pää merkitykset > suunnallista liikkumista an * DAT pää merkitykset > paikka (prep. objektit) auf auf * liikkuminen ilman tavoite kohdetta hinter hinter in in neben neben über über unter unter vor vor zwischen zwischen possessiivit > meinen + m mein + n meine + f minun meinem + m meinem + n meiner + f minulle (määritteitä) deinen + m dein + n deine + f sinun deinem + m deinem + n deiner + f sinulle seinen + m sein + n seine + f hänen (mies) seinem + m seinem + n seiner + f hänelle (mies) ihren + m ihr + n ihre + f hänen (nainen) ihrem + m ihrem + n ihrer + f hänelle (nainen) unseren + m unser + n unsere + f meidän unserem + m unserem + n unserer + f meille euren + m euer + n eure + f teidän eurem + m eurem + n eurer + f teille ihren + m ihr + n ihre + f heidän ihrem + m ihrem + n ihrer + f heille Ihren + m Ihr + n Ihre + f Teidän Ihrem + m Ihrem + n Ihrer + f Teille muita pron. > diesen dieses diese tämä diesem diesem dieser tälle jenen jenes jene tuo jenem jenem jener tuolle solchen solches solche sellainen solchem solchem solcher sellaiselle welchen welches welche millainen welchem welchem welcher millaiselle allen alles alle kaikki allem allem aller kaikille anderen anderes andere muu anderem anderem anderer muille einigen einiges einige jokunen einigem einigem einiger jollekin jeden jedes jede jokainen jedem jedem jeder jokaiselle jemanden jemandes jemande moni / kaikki jemandem jemandem jemander jollekin :34 sivu 12 Ger Finn

13 GENETIIVIN TEHTÄVÄT > GEN:n päätehtävä * GEN:ä käytetään toisen sijan (N, A, D) kanssa. GEN on aina toisen sijan jälkeen. > GEN PREPOSITIOT *** persoona pronomiinin kanssa > DAT persoona pron. während + GEN substantiivi * während des Studiums (-s) * (samaan aikaan) wegen (mir DAT) + GEN substantiivi * wegen der Studiengebüren * (jkn) vuoksi trotz (dir DAT) + GEN substantiivi * trotz einer Prüfung * (huolimatta (jostakin) (an)statt) (ihnen DAT) + GEN substantiivi * statt 2,50 kostet das 2,00 * (jkn) sijasat > GEN ADVERBIAALI FRAASEJA eines Tages (yks.) * dieser Tage (mon.) * näitten päivien eines schönen Sommers * eines montages * maanantaisten eines Sonntagabends * wochentags * viikonloppujen > Vr > verbejä jotka tarvitsevat aina refleksiivi pronomiinin > AKK refl. pronomini (oletuksena) * sich annehmen (sich kümmern um) * sich bedienen (benutzen, gebrauchen, verwenden) * sich bemächtigen ( nehmen, ergreifen usw) * sich erfreuen (genießen, sich freuen über) * sich erinnern (sich erinnern an (AKK)) * sich rühmen (stolz sein über) * sich schämen ( sich schämen für / wegen) * sich vergewissen ( nachprüfen, überprüfen) GEN vai von + DAT *** kirjottamisessa käytetään GEN (muoto, oletuksena), paitsi 1-2 a) puhekielessä * enimmillään von + DAT 0 b) kirjoittamisessa i) GEN tai 1 ii) von + DAT tai 2 iii) molempia GEN ja von + DAT > * von + DAT 1a * substantiivi ilman määritettä * der Bau von Kraftwerken * voimalaitoksen rakentaminen 1b * taipumaton määrite + substantiivi * der Preis von fünf Bücher * viiden kirjan hinta 1c * kuvaileva määrite + substantiivi * eine Frau von bezaubernder Höflichkeit * kiehtovan ystävällinen nainen 1d * vain persoona pronomiini * fünf von euch / * ein Freund von ihr * teistä viisi / * sinun ystävä 1e * viel, wenig tai epämääräinen pron. * viel / wenig von dem, was du sagte * vähän siitä mitä sanoit * von ihrem Charme / von diesen Bücher / von diesem Zauber usw > * molemmat GEN & von + DAT *** estää peräkkäisen GEN käytön samassa virkkeessä *** 2a * ilman artikkelia adj. + substantiivi * der Bau von modernen Kraftwerken (mon.) von + DAT * der Bau moderner Kraftwerke (mon.) GEN 2b * epämääräinen pron. + substantiivi * die Ansicht von vielen Politikern * die Ansicht vieler Politiker 2c * numero sanojen jälkeen * eines von den wenigen alten Häusern * eines der wenigen alten Häuser * viele von meinen Freunden * viele meiner Freunde * zwei von seinen Kindern * zwei seiner Kinder 2d * maantieteelliset nimet ilman artikkelia * die Zerstörung von Dresden * Dresdenin tuho * die Zerstörung Dresdens * GEN * die Hauptstadt von Deutschland * die Hauptstadt Deutschlands :34 sivu 13 Ger Finn

14 AKTIIVI LAUSE indikatiivi tapaluokka * standartti väitelauseen sanajärjestys * ilman ja modaali verbin kanssa * 1. elementti * toinen elementti > finiitti verbi * verbin objektit * lauseen lopussa * (NOM) subjekti tai * indikatiivi tai kojunktiivi muoto * pronomini / substantiivi ja tai * ptp ja tai verbin infinitiivi * adverbi tai objekti * finiitti verbi = persoona muoto * prep. objektit / adverbit * ptp = partisiipin perfekti preesenssi > ilman mod. verb. 1. elementti * pres. finiitti (machen) objektit esim > machen verbillä * yks. / mon. modaaliverbillä 1. elementti * pres. finiitti modaali v. objektit pää verbi. inf. * imperfekti > ilman mod. verb. 1. elementti * imperf. finiitti (machten) esim > machen verbillä * yks. / mon. modaaliverbillä 1. elementti * imperf. finiitti modaali v. objektit pää verbi. inf. * perfekti > ilman mod. verb. 1. elementti * pres. haben / sein objektit ptp * yks. / mon. kaksois inf. 1. elementti * ainoastaan haben objektit pää verbi. inf. * * modaali inf. * modaaliverbillä perfect inf. 1. elementti pres. finitti modaali v. objektit ptp haben inf. / sein inf pluskvamperf. > ilman mod. verb. 1. elementti * imperf. hatten / waren objektit ptp * yks. / mon. kaksois inf. 1. elementti * imperf. hatten (ei sein) objektit pää verbi. inf. * * modaali inf. * modaaliverbillä perfect inf. 1. elementti imperf. modaali verbi objektit ptp haben inf. / sein inf. futuuri > ilman mod. verb. 1. elementti * pres. finiitti werden objektit * pää ver. inf. * * yks. / mon. modaaliverbillä 1. elementti * pres. finiitti werden objektit pää verbi. inf. * * modaali inf. * futuuri perf. > ilman mod. verb. 1. elementti * pres. finiitti werden objektit ptp haben / sein inf. * yks. / mon. modaaliverbillä 1. elementti > huom. Finiitti verbin muoto on joko preesenssi tai imperfekti / indikatiivi tai konjunktiivi muodossa > huom. Vain finiitti verbillä ja vain preesessi tai imperfekti muodolla osoitetaan indikatiivi tai konjuntiivi tapaluokkaa > huom. Finiitti verbin kanssa voidaan käyttää partisiipin perfektiä ja / tai infinitiivi muotoa ptp inf. > huom. Modaaliverbin kanssa, perfektillä voi olla 2 lause rakennetta > kaksois infinitiivi tai perfektin infinitiivi rakenne > huom. Päälauseen sanajärjestys poikkeaa ym > sivulause alkaa virkkeen / jos lause on sivulause / kysymyslauseessa :34 sivu 14 Ger Finn

15 PASSIIVIN INDIKATIIVI (VT verbit) * Konjunktiivissa, finiitti verbi on konjunktiivi muodossa huom. *** Kaikissa todellisissa passiivi lauseissa on partisiipin perfekt i (ptp)! huom. *** Todellisen passivi lauseen voi korvata aktiivi lause rakenteilla, kun passiivi lauseissa on können tai müssen verbi 1. elementti finiitti verbi objektit ptp (partisiipin perfekti) pres. > ilman mod. verb. subjekti finiitti werden / sein ptp werden / sein passiivi pres. > yks. / mon. modaaliverbillä subjekti pres. finiitti modaali ptp werden inf / sein inf. imperfekti > ilman mod. verb. subjekti finiitti wurden / waren ptp werden / sein passiivi imperf. > yks. / mon. modaaliverbillä subjekti imperf. finiitti modaali ptp werden inf. / sein inf. perfekti > ilman mod. verb. subjekti finiitti sein (ainoa) ptp worden > werden passiivi pres. > yks. / mon. modaaliverbillä subjekti pres. finiitti haben ptp werden inf. * modaali inf. * pluskvamperf. > ilman mod. verb. subjekti finiitti waren (ainoa) ptp worden > werden passiivi imperf. yks. / mon. modaaliverbillä subjekti imperf. finiitti hatten ptp werden inf. * modaali inf. * indikatiivi passiivi > intransitiivi verbit > DAT objekti pysyy DAT:a (paitsi bekommen / kriegen kanssa) DAT subst. wird / ist (3PY) ptp > preesenssi DAT pronomini wurde / war (3PY) ptp > imperfekti (vain) ist (3PY) ptp worden > perfekti (vain) war (3PY) ptp worden > pluskvamperfekti * aktiivilause Er wird das Auto reparieren (futuuri) * verbi on 'reparieren' > korjata * hlö, kuka korjaa, mainitaan * passiivi Das Auto wird repariert * mainitaan kohde joka korjataan * korjaajaa ei mainita * passiivi muodostaminen > (finiitti muoto) werden + partisiipin perfekti * kaikissa passivissa > ptp * jos passiivi lauseessa mainitaan tekijä, se ilmaistaan sanojen 'von' (ihminen), 'durch' (asia) kanssa. Tekijä on 'agentti' eikä subjekti * passiivin prosessi ilmaistaan werden passiivilla * Der Tisch wird gedeckt * passiivin olotila (prosessin jälkeen) ilmaistaan sein passiivilla (passiivin presenssi ja imperfekti) * Der Tisch ist gedeckt * Passiivi lauseen subjekti on aktiivi lauseen AKK objekti * transitiivi verbit (VT) * Passiivi lauseessa ei aina ole henkilö tai asia agenttia, eli kenen toimesta jtkn tehdään. Joskus sitä tarvitaan :34 sivu 15 Ger Finn

16 Aktiivi lause vaihtoehto, passiivi lauseille jossa on können tai müssen modaali verbi * Vaihtoehto lauseilla on passiivi tuntuma * vaihtoehto 1 > man ( subjekti ilman muuta subjektia) vaihtoehto 2 aktiivi passiivi vaihtoehto * Man sagt, dass... * Man hatte ihn davor gewarnt * Das macht man nicht > bekommen + ptp / kriegen + ptp / erhalten + ptp * Ich schenke meinem Bruder das Buch * Meinem Bruder wird das Buch geschenkt * Mein Bruder kriegt / bekommt das Buch (von mir) geschengt vaihtoehto 3 > VT > sich lernen + tapa adv. (können oletetaan?) * Das lernt sich rasch muu > vaihtoehto 4 passiivi >>> vaihtoehto 5 > with VI > sich fahren + tapa adv. + paikka adv. tai aika adv. * Es fährt sich gut auf der Autobahn * Es ärgert sich (VTVr) sehr * Es freut sich (VTVr) sehr * Es schämt sich (Vr) sehr * Es verbindet sich (VTVr) mit allen > fraase verbit > erfahren / erhalten / finden / gehen / gelangen / kommen / stehen * seine Vollendung finden * vollendet werden > sein + zu + inf. > voi korvata lauseet jossa on > können, müssen akt. / passiivi finiitti verbi subjekti / objekti können / müssen objekti adverbiaali * können / ** müssen > sein objekti zu + pää verbi inf. ** müssen > es gibt ** müssen > bleiben * können > gehen ** müssen > stehen vaihtoehto 6 > sich lassen + inf ( > voi korvata lauseen jossa on können modaliverbi) akt. / passiivi finiitti verbi objekti sujekti / objekti können adverbiaali * vain sich pron. muoto * sich + lässt objekti inf. / ptp * lässt, lassen muodot * sich lassen vaihtoehto 7 passiivi vaihtoehto vaihtoehto 8 passiivi vaihtoehto > sein + (adj.) -bar > voi korvata lauseen jossa on > können * Diese Muscheln können nicht gegessen werden * Diese Muscheln sind nicht essbar > sein + (adj.) -lich > voi korvata lauseen jossa on > können * Seine Antwort konnte nicht verstanden werden * Seine Antwort war unverständlich :34 sivu 16 Ger Finn

17 PREPOSITIOT AKK prepositiota seuraa aina AKK pronomini tai substantiivi fraase DAT prepositiota seuraa aina DAT pronomini tai substantiivi fraase bis zu ** aus (jostakin (kotoisin), jotakin sisältävä) durch läpi von (von der/vom) (jostakin) fϋr puolesta bei (beim) (jonkun (kotona)) gegen vastaan jtk hlö:ä, esinettä tai asiaa mit (jonkun / jonkin kanssa) ohne ilman jtkn nach (johonkin, (ajan) jälkeen) um koskien jtkn / ympäriinsä zu (zu der / zum) (johonkin, (kotona)) seit ab sitten alkaen AKK > bis > prepositio, joka voi olla yksin tai toisen preposition kanssa * bis + nimi / adv. / aika sana > bis Frankfurt * bis zur Tür (DAT) * bis zum Abend (DAT) * bis aufs Dach (AKK) * bis an die Tür (AKK) * bis über (+AKK) * bis:n (+ prep. 2) merkitys on joko suntaa tai aikaa osoitava * bis hin zu (+DAT) > durch * durch die Stadt hindurch (koko kaupungin läpi) * die ganz Nacht durch (koko yön yli) * durch den Fluss (joen yli) * durch einen Freund (jkn välityksellä) * durch die 60er hindurch (koko 60 luvun läpi) * durch einen Freund > passiivi lauseen agentti > kuka > ihminen > für * für sechs Wochen (kuudeksi viikoksi) > gegen * Er fuhr gegen einen Baum (... puuta päin) * Es waren gegen 5000 Leute (oli noin 5000 ihmistä) * gegen seine Befehl (vastoin komentoa) * Hast etwas dagegen ( jotakin sitä vastaan) > ohne * Der Wein ist nicht ohne (viinissä on potkua) * ohne ein Wort zu sagen (sanaa sanomatta) > um * Er kam um die Ecke (kulman takaanta) * um zwei Uhr (jtkn kello kahdelta) * Er kam um die Ecke herum (juuri kulman takaa) * um zwei Tage (jtkn kahdella päivällä) * darum (siksi) * ums Geld (rahasta / rahan takia) DAT > aus * aus Hamburg (Hamburista kotoisin) * aus Silber (hopeasta) * aus dem Haus (artikkeli!) (kotoonta / talosta) * aus Interesse (kiinnostuksesta) * aus dem Fenster (artikkeli!) (ikkunasta ulos) * aus diesem Grunde (siitä syystä) * aus einer Tasse (kupista) von * von England zur USA (englannista USA:n) * Bruder von mir (minun veli) * von mir (minulta) * von neun Uhr (yhdeksältä) bei * bei mir (minun kotona) * beim Minister (ministerin kanssa) * beim Fußball (jalkapallo ottelussa) * bei der Nachricht (uutisissa) * beim Arbeitsplatz (työ paikalla) mit * mit Kartoffelsalat (peruna salaatin kanssa) * mit ihr (hänen kanssa) * mit dem Zug (junalla) * mit dem Fuß (kävellen) * mit dem Fahrrad (pyörräillen) nach * nach Amerika (amerikkaan) * nach allen Seiten (hin) ( kaikkiin suuntiin) * nach Norden (pohjoiseen) * nach vier Uhr (neljän jälkeen) * nach der Tür (hin) (suuntana ovi) * nach dem Sommer (kesän jälkeen) * nach meinem Bruder (veljeni mukaisesti) zu * zu seinem Onkel (hänen sedän kotiin) * zu Hause (kotona) * zum Bahnhof (asemalle) * zu beiden Seiten (toisella puolella / molemmalla puolella) * zur Party (hin) (juhliin) * zu dieser Zeit (näinä aikoina) * zum Nachtisch (jälkiruuaksi) seit * seit Gestern (eilisestä asti) GEN > während + DAT (jonkin aikana) (an)stelle + DAT ab > wegen + DAT (koska) auβerhalb + DAT als > trotz + DAT (jstk huolimatta) innerhalb + DAT :34 sivu 17 Ger Finn

18 VAIHTO PREPOSITIOT AKK > liikkuminen - suunta - prosessi DAT > staattinen - paikka - olotila an wohin: suunta johonkin paikkaan pöydän äärelle wo: paikassa pöydän äärellä auf wohin: suunta johonkin paikkaan pöydän päälle wo: paikassa pöydän päällä (ent)lang wo: paikassa myöten hinter wohin suunta johonkin paikkaan pöydän taakse wo: paikassa pöydän takana in wohin suunta johonkin paikkaan kaappiin wo: paikassa kaapissa neben wohin suunta johonkin paikkaan pöydän lähelle wo: paikassa pöydän lähellä ϋber wohin suunta johonkin paikkaan pöydän yläpuolelle wo: paikassa pöydän yläpuolella unter wohin suunta johonkin paikkaan pöydän alle wo: paikassa pöydän alla vor wohin suunta johonkin paikkaan pöydän edelle wo: paikassa pöydän edellä zwischen wohin suunta johonkin paikkaan pöytien väliin wo: paikassa pöytien välissä > an * an die Wand (seinälle) * an der Wand (seinällä) * an die Decke (sisäkattoon) * an der Decke ( sisäkatossa / sisäkatosta) * an den Fluss (joen rannalle) * am Fluss (joen rannalla) * an das Fenster (ikkunan äärelle) * am Fenster (ikkunan äärellä) * an die Grenze (rajalle) * an der Grenze (rajalla) > * an die Mauer (muurille) * laufen an der Mauer entlang (kävellä muurin rinnalla > huom.) * huom > gehen, laufen jne liikkuminen jossa ei ole kohdetta > DAT > * an die Universität (yliopistoon) * an der Universität (yliopistossa > työ/opiskelu paikassa) > * am Dienstag (tiistaina > aika ilmaisu) > * an mich (minulle) * an mir (minulle) * an Sie alle (teille kaikille) * an Ihnen allen (teille kaikille) > auf * auf den Tisch (pöydälle) * auf dem Tisch (pöydällä) * gehen auf sein Zimmer (mennä huoneeseen) * ist in seinem Zimmer (huoneessa) * auf die Toilette (mennä vessaan) * ist in der Toilette (vessassa) * auf den Mond (kuuhun) * auf dem Mond (kuussa) * auf den Empfang (vastaanottoon) * auf dem Empfang (vastaanotossa) * auf die Straße (kadulle) * auf der Straße (kadulla) > * kommen auf mich zu (A) tulla minuun päin... * fahren auf vier Wochen (A) aika jakso... * wartete auf sie (A) odotti häntä... > * auf Deutsch / in Deutsch (saksaksi)... > hinter * hinter die Garage (autotallin taakse) * hinter der Garage (autotallin takana) * rannte hinter ihr her (hänen perään) * steht hinter ihr (hänen takana) > in * in die Stadt (kaupunkiin) * in der Stadt (kaupungissa) * in den vierten Stock (4. kerrokseen) * im vierten Stock (4. kerroksessa) * in (an) die Schule (kouluun) * in (an) der Schule (koulussa) * in drei Wochen (kolmen viikon päässä) > neben * Er saß neben seine Frau (vaimon viereen) * Er saß neben seiner Frau (vaimon vierellä) * stellen etw neben den Schrank (kaapin viereen) * stellen etw neben der Schrank (kaapin viereen)... * laufen neben seiner Frau her (2 x hkö liikkuu ilman kohdetta)... * neben ihrer Mutter ist sie groß (äitin rinnalla) > über * über den Tisch (pöydän yläpuolelle) * über dem Tisch (pöydän yläpuolella) * etw lag über den Weg (jkn tielle) * etw lag über dem Weg (jkn tiellä) * Sie zog über den See (järven toiselle puolelle) * Sie wohnt über dem See (järven toisella puolella) ** Ein Buch über etw (kirja koskien jtkn)... > unter... ** unter meine Freunde (kavereitteni keskuudessa) * unter den Tisch pöydän alle * unter dem Tisch (pöydän alla) * * * * :34 sivu 18 Ger Finn

19 VAIHTO PREPOSITIOT > vor * vor die Garage tallin edelle vor * vor der Garage tallin edellä * Sie las vor sich hin luki itsekseen * vor sich hin itselle * vor uns edellemme * vor uns edellämme * vor ihn hänen edelle * vor ihm hänen edellä * vor Gericht erscheinen oikeuden edessä esiintyä * vor uns her fuhr meidän rinnalla edelle * vor Lärm melun takia * vor Aufregung jännityksen takia > zwischen * zwischen die Frau und Mann (ilmaisee suuntaa kohteeseen) * zwischen den Frau und Mann at between the woman and man * Uns gingen zwischen den Eltern her (liikkuminen sama suunta) * zwischen dem 10. und dem 15. Lebensjahr (luku määrä) * zwischen den Blumen (paikassa) * zwischen den Zeilen lesen (rivien välistä) muita prepositioita > AKK muita prepositioita > GEN * a' * abseits * immiten * betreffend * abzüglich * kraft * eingerechnet * anfangs * längs * pro * angesichts * links * wider /gegen) * anhand / an Hand * mangels * anlässlich * mittels * anstelle / an Stelle * namens muita prepositioita > DAT * aufgrund / auf Grund * ob * außer * ausschließlich * plus * gegenüber * ausweislich * rechts * ab * behufs * seitens * binnen * betreffs / bezüglich * seitlich * dank * eingangs * um... willen ** entgegen ** eingedenk ** unbeschadet ** entsprechend * einschließlich ** ungeachtet ** gemäß * exklusive * vermöge * laut * fernab * vorbehaltlich * zufolge * * gelegentlich * zeit ** fern * halber * zugunsten * mitsamt / samt * hinsichlich * zuungunsten ** nahe * infolge * zuzüglich * nebst * inklusive * zwecks * per * zuliebe :34 sivu 19 Ger Finn

20 säännölliset ADJEKTIIVI päätteet * substantiivi fraase > * prepositio (tai ilman) + määrite (tai ilman) + adjektiivi (tai ilman) + substantiivi * substantiivin määriteen kanssa joka näyttää substantiivin suvun, sijan ja määrän, adjectiivin pääte on -e // -en (A*) * substantiivin määriteen kanssa joka ei näytä substantiivin sukua, sijaa ja määrää, adjektiivin pääte on näytettävä ne (B*) * jos adjektiivin edellä ei ole määritettä, adjektiivi pääte on B, pääte kuin määräinen artikkeli, paitsi GEN der / das suvussa ** * AKK ja DAT preposition jälkeen, määrite tai adjektiivi on näytettävä preposition sija ja substantiivin suku ja määrä * määritteet joiden jälkeen adjektiivi saa -er / -es päätteen ovat a) NOM (mask.) ein > -er huom. > * mitä sijaa käytetään? b) NOM (mask.) mein. dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr > -er c) NOM / AKK (neutri) ein > -es d) NOM / AKK (neutri) mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr > -es * substantiivi fraasen sija = preposition sija tai ilman prepositiota, verbin valenssi (VT, VI, Vr) tai adj. määrää sijan * mikä suku ja määrä? * substantiivin määritteet ja adjektiivi ottavat substantiivin suvun ja määrän NOM AKK DAT GEN NOM AKK DAT GEN NOM AKK DAT GEN artikkelia vastaava määrite esim. määrite > epämäräinen artikkeli adjektiivin & subst. adj. pääte mein meinen meinem meines ein einen einem eines -er -en -en -en mein mein meinem meines ein ein einem eines -es -es -en -en meine meine meiner meiner eine eine einer einer -e -e -en -en artikkelia vastaava määrite esim. määrite > määräinen artikkeli heikko adj. & subst. adj. pääte A* dieser diesen diesem dieses der den dem des -e -en -en -en dieses dieses diesem dieses das das dem des -e -e -en -en diese diese dieser dieser die die der der -e -e -en -en diese diese diesen dieser die die den der -en -en -en -en mon. A* * päätteettömiä määritteitä yksikössä + adj. pääte mein dein sein ihr unser euer ihr Ihr vahva adj. & subst. adj. pääte B* kein dies nichts ilman määritettä -er -en -em -en ** solclh einig etwas adverbit -es -es -em -en ** welch ander wenig -e -e -er -er viel mehr einzig -e -e -en -er mon. B* * kaikkien päätteellisten määritteiden jälkeen, adj. pääte on heikko -e // -en * ilman mitään määritettä, adj. pääte on vahva (B*) * eine / die tai vastaavan pronomiinin jälkeen, adj. pääte on -e * einen / den mask. AKK:n tai vastaavan pronomiinin jälkeen adj. pääte on -en * eine, der, das, die (yks.) NOM / AKK adj. pääte > -e * muun artikkelin kuin ein artikkelin jälkeen, adjektiivin pääte on heikko -e / -en * päätteellisen diese pronomiinia vastaavien määritteiden jälkeen adj. pääte on kuten diese:n jälkeen * possessiivi määrite vastaa yksikössä epämääräistä artikkelia. Monikossa possessiivi taipuu kuten määräinen artikkeli. * enimmäkseen muut pronomiini määritteet taipuvat kuten määräinen artikkeli ja adjektiivi taipuu vastaavasti. * substantiivisoidulla adjektiivillä on sama pääte kuten adjektiivillä ja samojen sääntöjen mukainen * valittujen monikkojen jälkeen * valittujen monikkojen jälkeen * subst. adjektiivin pääte voi olla Nom Akk Dat Gen Nom Akk Dat Gen -en kuten heikolla maskuliinillä mon. > -en -en -en -en -e -e -en -er * heikkojen mask. päätteitä meine -e -en -er viele -e -en -er * ei päätettä -e / -er substantiivi keine -e -en -er wenige NOM AKK DAT GEN alle -e -en -er einige - -(e)n -(e)n -(e)n beide andere - -(e)n -(e)n -(e)n solche manche - -(e)n -(e)n -(e)n diese welche - -(e)n -(e)n -(e)n sämtliche folgende - -(e)n -(e)n -(e)n etliche - -(e)n -(e)n -(e)n mehrere -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n * Epäsäännöllisiä adjektiivin päätteitä * -bar, -el-, -en-, -er-, -lich-, -isch- * -sten (superlatiivina) :34 sivu 20 Ger Finn

Kasvatusta koko elämä

Kasvatusta koko elämä SAATESANAT Kasvatusta koko elämä kirjoittaa pastori Sanna Kiviluoto kristillisen kasvatuksen vastuualueen esittelyssä sivuilla 6-7. Pyhäkoulu, rippikoulu, kaksikielisyyspäivä, Gospel ja missio, Virtaa

Lisätiedot

Kaikki alkoi Hampurista

Kaikki alkoi Hampurista saatesanat Kaikki alkoi Hampurista Ensimmäinen suomalaispappi Saksassa oli Toivo Waltari. Hän aloitti merimieskirkkotyön Hampurissa vuonna 1901. Hampurista alkoi myös ensimmäinen suomalainen siirtolaispappi,

Lisätiedot

KREIKAN ALKEISMONISTE

KREIKAN ALKEISMONISTE KREIKAN ALKEISMONISTE Jyri Vaahtera Jaana Vaahtera Sanni Aava Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Turun yliopisto 2009 2 Kreikan kirjoittaminen Kirjaimisto Kreikkalaiset omaksuivat aakkosensa seemiläisiltä

Lisätiedot

Adverbeista. Adverbin määrittely.

Adverbeista. Adverbin määrittely. Adverbeista 137 Adverbeista. Adverbin määrittely. Perinnäisistä sanaluokista adverbit kuuluvat kaikista vaikeimmin määriteltäviin. Samoin kuin muiden sanaluokkien on niidenkin määrittelemiseksi etsitty

Lisätiedot

Välineiden viesti: kun perinteinen ja uusi media kohtaavat

Välineiden viesti: kun perinteinen ja uusi media kohtaavat MARIA ERONEN SIMO PIENINIEMI (Toim.) Välineiden viesti: kun perinteinen ja uusi media kohtaavat Juhlakirja professori Tarmo Malmbergin kunniaksi VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 300 VIESTINTÄTIETEET

Lisätiedot

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Peruskauraa 3 2.Peruskauraa osa 2..5 3.Substantiivien taivutus..6 4.Substantiivien epämääräinen ja määräinen muoto 7 5.Adjektiivien

Lisätiedot

Yhtenäistetty Yrjö Kilpinen

Yhtenäistetty Yrjö Kilpinen Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 144 Yhtenäistetty Yrjö Kilpinen Yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo Heikki Poroila Suomen musiikkikirjastoyhdistys Helsinki 2011 Julkaisija: Suomen

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS

NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS SUOMEN KIELEN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO 12.6.2008 OSIO I NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS OSIO I (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 72) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ 1. Valitse kuhunkin kohtaan sopivin vaihtoehto ympyröimällä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Pirjo Takanen-Körperich

Pirjo Takanen-Körperich JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 66 Pirjo Takanen-Körperich Sama koulutus eri urat Tutkimus Mainzin yliopistossa soveltavaa kielitiedettä vuosina 1965 2001 opiskelleiden suomalaisten urakehityksestä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Passiivin määrittelyn ongelmia

Passiivin määrittelyn ongelmia HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3. FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN HUNGAROLÓGIA - JYVÄSKYLÄ 1995 Passiivin määrittelyn ongelmia ÚJLAKI Sándor Chomskyn mukaan lingvistisen teorian päätehtävä on kehittää

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tälviisii myö haastetaa Miten eksessiiviä käytetään Kaakkois-Suomen puhekielessä Tapani Vuorela

Tälviisii myö haastetaa Miten eksessiiviä käytetään Kaakkois-Suomen puhekielessä Tapani Vuorela Stockholms Universitet Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för finska Tälviisii myö haastetaa Miten eksessiiviä käytetään Kaakkois-Suomen puhekielessä Tapani Vuorela Examensarbete

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Mä en sit siihe sanonu mitää

Mä en sit siihe sanonu mitää MIA HALONEN Mä en sit siihe sanonu mitää Raportit sanomatta jättämisestä ja evidentiaalinen partikkeli sit(te(n)) keskustelun kertomuksissa ertomuksissa raportoidaan toisinaan myös siitä, että jotakin

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

142 rt. E. Nirvi. Riista ja riistää.

142 rt. E. Nirvi. Riista ja riistää. 142 rt. E. Nirvi Riista ja riistää. Näitä suomen sanoja on jo A. GENETZ pitänyt saman sanaperheen jäseninä: riista olisi riistää verbistä muodostettu substantiivi, jonka -a vastaisi tavallisempaa -o:ta.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot