KORJAAVA TYÖ ORGANISAATIOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAAVA TYÖ ORGANISAATIOSSA"

Transkriptio

1 KORJAAVA TYÖ ORGANISAATIOSSA Tässä kirjassa konsultit kertovat konsultaatiokokemustensa pohjalta, millaiseen ajattelutapaan, logiikkaan, ja käytännön toteutuksiin organisaatioiden muutospyrkimykset eli kehittämistoimet näyttävät perustuvan? Miten organisaatioissa ratkaistaan vaikea kysymys muutoksen ja pysyvyyden tarkoituksenmukaisesta suhteesta? Kuinka hyvin muutos on ennakoitavissa, mitä yllätyksiä voi seurata? Kuinka pysyvää muutos on tai voi olla? Riskinä on toisessa päässä vähittäisen kuoleman tuottava pysähtyneisyys, toisessa elämää tuhoava kaaos. Miten tavoittaa riittävän hyvä lähestymistapa korjaavaan työhön organisaatioissa? Tarkastelun viitekehyksenä ovat mutkikkuuden muutoslogiikka -otsikon alle sijoittuvat psykodynaaminen, systeeminen ja kompleksisuusajattelu sekä niiden yhdistely. Organisaatioiden rakentaminen, niiden toimina ja sen johtaminen ynnä korjaava työ eivät ole vain nykyajan ilmiö. Esimerkiksi pysyväksi jumiutuneella valtiollisella konfliktilla ja valtakriisillä Lähi-Idässä näyttää olevan ainakin kolmen ja puolen vuosituhannen historiansa. Aina johtajilla on ollut myös erilaisia neuvonantajia, konsultteja. Vielä nykyisinkin konsultoinnin metaforia haetaan vanhoista teksteistä vuosituhansien takaa. Lähi-Idän historia kertoo myös kulttuurien nousuista ja tuhoista. Nykyajan konsulttia askarruttaa kysymys länsimaisen kulttuurin tulevaisuudesta. Millaisia muutossuuntia on näkyvissä? Millaisia korjaavan työn haasteita sieltä nousee, mihin suuntaan konsultin roolit muuttuvat? Tämän kirjan otsikko Korjaava työ organisaatiossa viittaa siihen käsitykseen organisaatiosta ja kehittämisotteesta, jota on kehitelty Tavistock -tradition piirissä. 1 Lähestymistapa perustuu havainnoille ja kokemuksille vuorovaikutuksen ratkaisevasta merkityksestä lapsen varhaisessa kehityksessä. Vuorovaikutuksen ja kehityksen areenoita ovat sekä ulkoinen maailma että sisäinen, mielen maailma. Jo ennen sanoja ja kie- 1. Traditiota on esitelty aiemmin teoksissa Johtajuus ja organisaatiodynamiikka (toim.), Harri Hyyppä ja Asko Miettinen. Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka ry 2000 sekä Pekka Tokola ja Harri Hyyppä, Konsultaatiotyön perusteita. Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka ry 2004 ja Ettemme olisi kuin lampaat Syventäviä tekstejä organisaatiodynamiikasta ja tutkivasta työotteesta (toim.), Harri Hyyppä, Leila Keski-Luopa ja Seppo Ruotsalainen. Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka ry 2005.

2 len kehittymistä lapsi joutuu käsittelemään mielessään sekä mielihyvän että mielipahan kokemuksia. Lapsella ei ole aikuisen tapaan vastaavissa tilanteissa käytössään harkintaa, erittelykykyä ja tavoitetietoisuutta. Aikuinen voi toimia lapsen ahdistavien ja uhkaavien kokemusten vastaanottajana, kuuntelijana ja tulkkina omalla puheellaan ja toiminnallaan. Aikuisen reflektiivinen kyky siirtyy näin vähitellen lapsenkin kyvyksi; samoin konsultin reflektiivinen kyky siirtyy parhaimmillaan asiakkaan kyvyksi. Ahdistavissa tilanteissa aikuinenkin helposti tulee imaistuksi kehityksellisesti varhaisten selviytymiskeinojen käyttöön. Sama dynamiikka näyttää toimivan paljon vahvempana työryhmissä, yksiköissä, organisaatioissa jopa kansakunnissa. Näin myös osa organisaatioiden kehittämistyö näyttäisi olevan ahdistuksen aktivoimaa, mutkikkaisiin tilanteisiin osin epätarkoituksenmukaista, näennäistä, maaniseksikin sanottua toimintaa. Mitä ahdistavampi tilanne, sitä enemmän yksinkertaistetut ratkaisut käyvät kaupaksi. Yksinkertaistus tarkoittaa tässä paljolti ulkoiseen, rationaaliseen perustuvaa ratkaisua, jossa sisäinen maailma, mieli irrationaalisuuksineen työnnetään sivuun tai sen ymmärtämiseen ei ole keinoja. Korjaava työ perustuu psykoanalyytikko Melanie Kleinin käyttämään englanninkieliseen reparation -sanaan. Sanakirja kuvaa sille merkityksiä korjaus, korvaus, hyvitys; monikossa sotakorvaukset. Korjaava toiminta edellyttää oppimisen tapaan organisaatiolta ja sen jäseniltä suotuisaa psyykkistä tilaa. Siihen kuuluu toisaalta oman osuuden, välillä epätarkoituksenmukaisen toiminnan, tuhoavuudenkin tunnistaminen ja tunnustaminen; toisaalta toivo ja luottamus hyvyyden olemassaoloon. Näitä ei kehittämishankkeissa useinkaan tavoiteta. Konsultti toimii parhaimmillaan reflektoivan äidin tapaan ahdistusta kannatellen, luo turvallisuutta ja auttaa yhteisöä tavoittamaan aikuisen reflektiivisen kyvyn. Artikkelissaan Korjaamisen haaste Harri Hyyppä pohtii tällaisen korjaavan työn pyrkimyksiä, edellytyksiä, mahdollisuuksia ja sudenkuoppia käyden dialogia systeemispsykodynaamisen tradition, kompleksisuusajattelun sekä rationaalisuutta ja konemaisuutta korostavien ajattelutapojen kesken. Pyrkimys on orientoida lukijaa seuraavien artikkelien tematiikkaan. Maija-Leena Setälän artikkelin (Kehittämisen maanisuudesta) lähtökohtana on hänen yhdessä konsulttikollegansa kanssa puolitoista vuosikymmentä sitten julkaisema lehtikirjoitus, jonka toimitus otsikoi sanaparilla Psykoosin partaalla ja tiivisti yhden lauseen ingressiin: Organisaatioissa tehdään muutoksia paperilla ja työryhmissä, mutta niillä ei ole kytkentää arkipäivän työhön. Hallinto käy entistä kiivaammin, mutta työ pilkkoutuu pieniksi suoritteiksi, ja työntekijät masentuvat. Työelämään on tullut lisää uuskieltä, jossa sanoilla herätellään esim. luovuutta ja itsenäisyyttä korostavia mielikuvia, mutta todellisuudessa kontrolli ja liukuhihna ovat saaneet uusia ja entistä tehokkaampia

3 muotoja. Rakennetaan monia päällekkäisiä järjestelmiä, jotka eivät IT-kielellä ilmaisten seurustele keskenään. Organisaatioiden johto on ilmeisesti hyvin perillä toimintaympäristön muutosten tuottamista taloudellisista uhkakuvista jaa paineista, mutta kapasiteetti ei ehkä enää riitä sen todellisuuden tutkimiseen, missä ihmiset tekevät työtään. Kehittämishankkeet organisoidaan ylhäältä alas -mallilla ja lisää samanlaista -uskolla, jolloin syntyy kehittämisen noidankehä, jossa työntekijät usein turvautuvat selviytymiskeinonaan passiiviseen vastarintaan. Pysähtyminen ja reflektointi saattaisivat tuottaa sellaisia yllätyksiä, että rohkeus niiden kohtaamiseen ei riitä. Psykodynaamisesti suuntautuneen organisaatiokonsultin suositus tähän on: organisaation sielunelämän eheyttäminen ja realiteettitajun palauttaminen voi tapahtua vain elävässä yhteydessä ihmisten kanssa ja työstä puhumalla niin vierasta ja vaikeaa kuin se onkin. Tällainen korjaava työ organisaatiossa edellyttää tavallisesti konsultin kannattelevaa tukea. Tässä artikkelissa kuten seuraavissakin tarjotaan konsultille käytännön menettelytapoja korjaavaan työhön. Globaaliksi muuttunut kilpailu innovaatioista ja markkinaosuuksista, aikataulupaineet, resurssien rajallisuus, yrityksen ja ihmisten elin- ja työkaaren vaiheet sekä selviytymisstrategiat ovat keskeisiä teemoja Sini Jokelaisen artikkelissa Osallisena ja sivullisena sisäisenkonsultin näkökulmia korjaavaan työhön. Hänen tehtävänsä sisäisenä konsulttina laajenivat perinteisestä henkilöstöhallinnosta prosessikonsultointiin. Tällaiseen työotteeseen liittyy spontaanisuutta ja välittömyyttä. Konsulttia ei ole tilattu erityisesti, mutta sen sijaan konsultointia voi tapahtua milloin vain, missä vain ja kenen kanssa vain. Jo sisäisen konsultin läsnäolo on konsultaatiota sen scheinilaisimmassa merkityksessä. Itse asiassa yllättävän merkittävässä roolissa voi olla se, missä ja milloin (foorumit, kokoonpanot, tilanteet ja tilat) sisäinen konsultti on läsnä tai miten ja kenelle hän on saatavilla. Kun asiakassuhteen pohjana on vähitellen arjessa rakentunut luottamus, konsultti voi hyvinkin hiljaisin äänenpainoin ja vähin sanoin vaatimattomissa tilanteissa katalysoida jotakin merkittävää. Avuttomuus ja turhautuminen ovat usein läsnä niin työntekijöiden kuin esimiestenkin mielessä. Sisäinen konsultti on moniroolinen. Edellä mainittu läsnäolo viittaa bionilaiseen äiti-lapsi -suhteen container-funktioon, kuunteluun ja tulkintaan. Sisäinen konsultti voi olla esimiesten sparraaja ja tuki erilaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jopa jarruttelija ja pysäyttäjä. Hän voi olla tiedonvälittäjä, linkki, informer organisaation eri systeemien välillä, jopa auttaa systeemejä seurustelemaan keskenään. Hän joutuu monien projektioiden, tunteiden ja mielikuvien kohteeksi, toisaalta hän voi olla monille myös kehitysobjekti, samaistumisen ja mallioppimisen kohde. Organisaation markkinakulttuurissa

4 hän voi olla mielen ja merkityksen kyselijä. Sisäisen konsultoinnin asetelma vaatii paljon konsultin ammattitaidolta ja etiikalta. Sisäisyyden ulkopuolisuuden ja läheisyyden etäisyyden kysymykset, johtajuus, vaikuttaminen, pelaaminen ovat jatkuvasti akuutteja. Hyvällä pelisilmällä konsultti saa aikaan jäsentymistä, huonolla sotkujen kasvua. Erkki Kuivasniemen ja Pekka Tokolan artikkelin fokuksena on Muutoksen vaiheet ja johtaminen. Näkökulma on tärkeä sekä johtajalle että konsultille, onhan konsultoinnin perusidea juuri johtajuuden tukeminen. Muutoksen vastustaminen on näyttäytynyt johdon, erilaisten kouluttajien ja osin konsulttienkin mielestä haluttomuudelta, ilkeydeltä, kiusanteolta, pahantahtoisuudelta, mikä pitäisi saada murretuksi ja nujerretuksi. Kun muutoksen mutkikkuutta on alettu ymmärtää enemmän, sen vastustaminenkin on tullut ymmärrettävämmäksi. Kun muutoksen luonne syvenee lineaarisesta selektiivisen kautta transformatiiviseksi, vastustamisen syytkin syvenevät epävarmuuden kasvaessa. Vastarinta kytkeytyy usein neuvottomuuteen uuden edessä. Sillä on ihmisessä sekä biologinen että psykologinen pohja. Vastustaminen antaa aikaa etsiä selviytymiskeinoja. Konemaisissa muutosmalleissa muutos on nähty korostetun rationaalisena prosessina strategioineen ja tavoitteineen, muutospolkuineen. Tämän lähinnä lineaaarisen muutoksen toteutukseen soveltuvan prosessin ohella vielä merkittävämpi syvemmissä muutoksissa on merkitys- ja tunneprosessin johtaminen. Artikkelissa esitellään muutoksen fakta- ja merkitysprosessien yhdistäminen dialogin keinoin, jolloin keskustelu, ajattelu ja toiminta ovat koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Kun muutosta lähestytään kriisinä, joka usein tulee yllättäen, aiheuttaa suuren menetyksen, shokin ja lamaantumisen, sen käsittely ja uuteen suuntautuminen näyttävät noudattavan yksilöllä ja yhteisöllä samanmuotoista psyykkistä dynamiikkaa. Menetys aiheuttaa kaipuuta ja surua, myös kiukkua ja vihaa, joille on luotava käsittelyedellytykset. Sen aikana joku voi lähteä pois, joku voi jäädä jumiin esim. epäoikeudenmukaisuuden kokemuksensa kanssa. Parhaimmillaan alistuminen muuttuu suostumiseksi uuteen, kiinnostumiseksi, mahdollisuudeksi ja haasteiksi. Tämä kaikki vaatii aikansa, surutyössä ei voi kiirehtiä eikä oikaista, mutta se on korjaavan työn välttämätön edellytys. Johtajan on tärkeää ymmärtää muutokseen liittyviä merkityksiä ja tunteita ja pohtia organisaationsa tapahtumia myös pintailmiöitä syvemmältä. Johdon suhtautuminen ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin välittyy suoraan seuraavan tason esimiehiin, jotka suhtautuvat alaisiinsa samalla tavoin kuin heihin suhtaudutaan. Nykyaikaa ilmentävä lausahdus ainoa pysyvä on muutos kuvaa hyvin myös menneitä aikoja. Niistä kertovat meille sekä tutkimus että tarinat. Narratiivisuus, tarinallisuus on monitieteinen tutkimusote, jol-

5 la on yritetty ymmärtää ihmistä ja hänen yhteisöjään ja niiden toimintaa. Tarinoita on alettu käyttää myös organisaatioiden suunniteltujen ja yllättävien muutosten ymmärtämiseen. Tarinoilla on rakennettu uutta identiteettiä sekä yksilön että kansakuntien tasoilla. Timo Totron artikkelin otsikkona on Daavid ja Absalom raamatullis-narratiivinen tapaustutkimus isästä, pojasta ja johtajuudesta. Siinä nykyiseen Lähi- Itään ja 900-luvulle ekr. sijoittuva kertomus isän ja pojan suhteesta laajenee kilpailuksi vallasta ja kuninkuudesta, nuoren valtion organisoitumiseen suurvaltatyhjiössä, kulttuurisen ja uskonnollisen identiteetin etsinnästä suurissa muutoksissa. Myös konsulteilla on roolinsa tässä prosessissa. Parhaimmillaan tarina yhdistää muutoksen historiallisen faktan ja sen kokemuksellisen merkityksen. Ihmisen mielessä ja tulkinnoissa mennyt muuttaa tulevaa, tuleva mennyttä. Leila Keski-Luopa aloittaa artikkelinsa Konsultaation haasteet ajassamme toteamuksella: Meitä ympäröivä sosiaalinen todellisuus on radikaalisti muuttumassa yhteiskunnan syvärakenteita myöten. Hänen lähestymistapansa tähän muutokseen ja siihen soveltuvaan korjaavaan työhön sekä konsultointiotteeseen rakentuu toisaalta sosiologiaan, toisaalta kehityspsykologiaan ja samalla näiden vuoropuheluun. Läpikulkevana teemana on yksilön ja yhteisön vuorovaikutteinen suhde autonomian ja riippuvuuden jännitteessä esimodernista yhteiskunnasta moderniin ja jälkimoderniin kuljettaessa. Toisena perusteoriana on saksalaisen sosiologin Ulrich Beckin refleksiivinen modernisaatio. Sen mukaan länsimainen yhteiskunta on menossa kohti (luovaa) itsetuhoa ilman mitään vallankumousta, kriisiä tai tietoista poliittista suunnittelua. Ollaan matkalla kohti kriisiyhteiskuntaa, jossa olemassa olevat sosiaaliset rakenteet alkavat rapautua sisältä päin. Taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja yksilölliset riskit murtautuvat ulos teollisen yhteiskunnan seuranta- ja turvainstituutioiden otteesta. Yksilö menettää aiemmat identiteetin ja turvallisuuden perustansa. Toisaalta samalla paljastuvat modernin ajan yhteiskunnan hallitsemispyrkimykset ja -rakenteet. Toinen teoria, englantilaisen sosiologi Anthony Giddensin rakenteistumisteoria ja elämänpolitiikka -ajattelu tarjoavat perustaa yksilön ja yhteiskunnan uudenlaiselle suhteelle ja vuorovaikutukselle. Yksilönkehitys ja kulttuurinkehitys ovat vaikutussuhteessa keskenään. Yksilön kannalta ratkaisevia tulevat olemaan luottamukselle rakentuvat puhtaat suhteet ja emotionaalinen demokratia. Keskitetyt byrokraattiset hierarkiat ovat korvautumassa joustavammilla auktoriteettijärjestelmillä. Yhteiskunnalliset liikkeet ja omatoimisuus lisääntyvät. Myös globaalilla tasolla vaikuttaa demokratisoivia tekijöitä. Tässä muutoksessa yksilöt joutuvat tekemään elämänpolitiikkaa; ottamaan vastuuta itsestään, keräämään tietoa valintojen pohjaksi sekä itse suunnittelemaan ja korjaamaan omat elämäkertansa. Tässä he tarvitsevat uusia välittäviä ins-

6 tituutioita entisten rapauduttua. Uudet instituutiot ja vanhat yhteisöt ovat myös ymmärtävän tuen tarpeessa. Konsultointi on yksi tällainen mahdollisuus. Epävarmuuden maailmassa perinteinen asiantuntijuus on kuitenkin vaihtumassa toiseksi, epävarmuuteen pohjaavaksi asiantuntijuudeksi. Toisaalta konsultti edustaa jälleen arkaaista äitiä tai isää, joka läsnäolollaan ja uskollaan siihen, että asioilla on tapana järjestyä (kontingenssitietoisuus), luo edellytyksiä ahdistuneelle ja turhautuneelle asiakkaalle pysähtymiseen ja reflektiiviseen ajatteluun. Tämä viimeinen artikkeli avaa uusia ymmärtämishorisontteja aiempien artikkeleiden keskeisiin teemoihin: organisaatioiden rakenteisiin ja toimintaan, johtajuuteen, muutokseen, korjaavan työn pulmiin ja konsultin rooliin. Samalla se herättää uusia, tulevaisuuteen suuntautuvia kysymyksiä, jotka saattaisivat olla seuraavan kirjan aiheita.

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Atso Juote STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Alun perin järjestö X pyysi minun ja kollegoitteni apua strategiaprosessin pohjustamisessa. Järjestö oli kansanterveystyötä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAJAN JÄLKITRADITIONAALINEN IDENTITEETTI JA SITOUTUMINEN

TOIMINNANJOHTAJAN JÄLKITRADITIONAALINEN IDENTITEETTI JA SITOUTUMINEN Mika Rantaharju TOIMINNANJOHTAJAN JÄLKITRADITIONAALINEN IDENTITEETTI JA SITOUTUMINEN 4H -JÄRJESTÖN KEHITTYVÄSSÄ HANKETOIMINNASSA Pro gradu -tutkielma Sosiologia Syksy 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa

Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Sanna Laulainen Jos mittää et anna niin mittää et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot