7 Ilmaliikennepalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 Ilmaliikennepalvelu"

Transkriptio

1 sivu Ilmaliikennepalvelu 7.A Lentotoiminta 7.A.0.1 TOIMINTA VALVOMATTO- MALTA LENTOPAIKALTA Valvomattomat lentopaikat voidaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, joilla on lentopaikan lentotiedotuspalvelua antava elin (AFIS) ja sellaisiin, joilla ei anneta mitään palvelua. AFIS-(Aerodrome Flight Information Service) palvelu on luonteeltaan sellaista, että vastuu yhteentörmäysten välttämisestä on kokonaan ohjaajalla. Lentopaikalla oleva lennontiedottaja antaa ainoastaan lennon suoritukselle tarpeellisia tietoja (esimerkiksi tuuli, ilmanpaine, sää, muu liikenne jne.) ja ratkaisujen tekeminen jää kaikissa tapauksissa ilma-aluksen päällikölle. Päällikön velvollisuutena on kuitenkin ilmoittaa, minkä ratkaisun hän kulloinkin tekee. Sellaisilla lentopaikoilla, joilla ei anneta mitään palvelua mutta joita kuitenkin pysyvästi käytetään lentotoimintaan, tarvittavia tietoja annetaan lentosäännöissä esitettyjä maamerkkejä käyttäen. Tämän lisäksi on ohjaajan syytä, jos mahdollista, ilmoittaa radiolla hyvissä ajoin aikeistaan muille lentopaikalla tai sen läheisyydessä liikehtiville ilma-aluksille. Lentopaikan ATS-elimen toiminta-ajan ulkopuolella on ilma-aluksen kuunneltava lentopaikan lähiliikenteestä vastaavan ATS-elimen ensisijaista radiotaajuutta, ilmoitettava omasta toiminnastaan ja aikomuksistaan sekä pystyttävä tarvittaessa saamaan kaksipuoleinen radioyhteys. 7.A.1 TOIMINTA NS. AFIS- LENTOPAIKOILLA 7.A.1.1 YLEISTÄ AFIS-lentopaikalla tarkoitetaan lentopaikkaa, jossa ilmaliikenteelle ei anneta lennonjohtopalvelua vaan lentoturvallisuus varmistetaan antamalla tarvittaessa lentotiedotus- ja hälytyspalvelua, sekä välittää lennonjohdon antamia lennonjohtoselvityksiä ilma-aluksille. Tällaisia lentopaikkoja ovat mm. Kittilän, Kuusamon, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden (Joroinen) lentopaikat. AFIS-lentopaikoilla annettavasta palvelusta käytetään nimitystä lentotiedotuspalvelu (AFIS). Sen tehtävänä on: antaa lentopaikan liikennealueella ja lentopaikan läheisyydessä tapahtuvalle ilmaliikenteelle lentojen turvallisen ja tehokkaan suorituksen kannalta tarpeellisia tietoja; sekä hälyttää tarvittaessa pelastuspalvelu. AFIS-palvelua on oikeutettu antamaan tehtävään koulutettu ja ilmailulaitoksen lentotiedottaja tai lennonjohtaja. 7.A.1.2 LENTOTIEDOTUSVYÖHYKE (FIZ) Niille lentopaikoille, joilla annetaan AFISpalvelua Ilmailulaitos perustaa erityisen lentotiedotusvyöhykkeen. Vyöhyke on tarkoitettu lähinnä IFR-liikenteen suojaksi ja sen vakioulottuvuudet ovat seuraavat: sivurajat vaihtelevat alaraja maan tai veden pinta, yläraja FL 65 7.A.1.3 LENTOTOIMINTA AFIS- LENTOPAIKOILLA AFIS-vyöhykkeellä lentämistä varten tarvitaan lentosuunnitelma sekä radioyhteys. 7.A Radiopuhelinliikennetunnukset AFIS-elimen kutsumerkki on lentopaikan nimi johon on lisätty AFIS. Esimerkiksi Savonlinnan AFIS- (Savonlinna AFIS). 7.A Ilma-aluksen päällikön vastuu Toisin kuin lennonjohtopalvelussa on AFISpalvelua osakseen saavan ilma-aluksen päällikkö yksin vastuussa yhteentörmäysten välttämisestä sekä toisten ilma-alusten että liikennealueella olevien ajoneuvojen ja esteiden kanssa, kuten myös lentoonlähtöön ja laskuun sopivan suunnan valinnasta. 7.A Lennonvalmistelu Lennon turvallisen ja tehokkaan suorituksen kannalta tarpeelliset ennakkotiedot ovat saatavissa joko ko. AFIS-lentopaikalta tai lentoasemilta. Mikäli lento aiotaan suorittaa AFIS-elimen aukioloajan ulkopuolella ja ilma-aluksen päällikkö haluaa AFIS-palvelua, hänen on sovittava asiasta ennakolta ko. AFIS-elimen kanssa Liikennemaksujen suhteen on huomattava, että yksityisten ylläpitämillä AFIS-lentopaikoilla eivät ilmailulaitoksen kausikortit kel-

2 sivu 330 paa. Tiedot liikennemaksujen suuruudesta on julkaistu AIP:ssa. 7.A Lentoonlähtö- ja laskutiedot AFIS-lentopaikoilla ei ilma-alukselle anneta lentoonlähtö- tai laskuselvitystä. Ohjaajan ilmoittautuessa lentoonlähtöä tai laskua varten lennontiedottaja ilmoittaa ainoastaan: Rata vapaa - Runway is free, ja antaa tuulen suunnan sekä voimakkuuden liittäen mukaan muita tarpeellisiksi katsomiaan tietoja. 7.A Liikehtiminen lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ) Liikehtiessään liikennealueella tai lentotiedotusvyöhykkeellä ilma-aluksen tulee kuunnella AFIS-elimen taajuutta, ilmoittaa hyvissä ajoin omista aikeistaan sekä mukautua joustavasti toisten ilma-alusten liikkeisiin. Radiottoman ilma-aluksen tulisi aina liittyä vasemmanpuoleiseen laskukierrokseen ja suorittaa lentoonlähdön jälkeinen kaarto vasemmalle. Radiottomia koneita varten on AFIS-kentillä myös lentosääntöjen mukaiset maamerkit. Lentosuunnitelman noudattamisesta annettujen määräysten suhteen on huomattava, että saapumisilmoitusta ei tarvitse antaa mikäli laskeutumistiedot on saatu AFIS-elimeltä. Yleisesti ottaen lentäminen lentotiedotusvyöhykkeellä on paljolti samankaltaista kuin lähialueellakin. Kuitenkin on muistettava, että AFIS-tietojen perusteella tehdyistä ratkaisuista on vastuu yksinomaan ilma-aluksen päälliköllä. ILMAILUTIEDOTUSPALVELU (AERO- NAUTICAL INFORMATION SERVICE = AIS). 7.B.2 ILMAILUTIEDOTUSPALVE- LUN ORGANISAATI0 SUO- MESSA Ilmailutiedotuspalvelu kuuluu ilmailulaitoksen lennonvarmistusosaston ilmailutiedotusyksikön toimialaan, jonka vastuulla on ilmailutietojen kokoaminen ja jakelu Suomen valtakunnan alueella mukaan luettuna sitä ympäröivät vesialueet, jotka ovat Suomen lentotiedotusalueiden sisäpuolella. Tärkeänä osana ilmailutiedotuspalvelussa on kansainvälinen kanssakäyminen ja tietojen vaihto. Tätä varten on Helsingin lentoasemalla kansainvälinen NOTAM-toimisto, joka huolehtii kansainvälisten NOTAM-tietojen käsittelystä. Kullakin lentoasemalla lennonneuvonta (briefing) tai pienemmillä lentoasemilla lennonjohto (torni) huolehtii ilmailutiedotuspalvelun antamisesta ohjaajille. 7.B Ilmailun tiedotusjärjestelmät 7.B.1 ILMAILUTIEDOTUSPAL- VELU YLEISTÄ Lennon turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen suorituksen varmistamiseksi ja edistämiseksi lentäjä tarvitsee yhä enemmän ennakkotietoja lentoreitiltään, lasku- ja varalaskupaikoista yms. Tiedon tarpeen laajuus on riippuvainen siitä, mihin ja missä tarkoituksessa lento kulloinkin suoritetaan. Tarvittavien tietojen hankkiminen vain kunkin lentäjän omasta toimesta jokaista lentoa varten erikseen olisi työlästä, aikaa vievää ja kallista. Sen vuoksi jokainen ICAO:n jäsenvaltio on sitoutunut järjestämään ilmailijoiden tarvitsemien tietojen hankkimisen ja edelleen välittämisen määrättyä kansainvälistä järjestelmää noudattaen. Tästä järjestelmästä käytetään nimitystä

3 sivu 331 Kuva 7-56 Kuva B.3 ILMAILUTIEDOTUSMATE- RIAALI YLEISTÄ Materiaali koostuu AIS-tiedotuspalvelukokonaisuudesta (Integrated Aeronautical Information package), joka muodostuu seuraavista elementeistä. Suomen Ilmailukäsikirja- AIP (Aeronautical Information Publication) mukaan lukien sen muutokset (Amendments), AIP:n lisäykset (AIP supplements), AIC-tiedotteet, NOTAMIT 7.B.4 ILMAILUKÄSIKIRJA - AIP Suomen Ilmailukäsikirja on julkaistu, ICAO:n määräysten mukaisesti, kolmeen sisäiseen osaan jaoteltuna. Kansio 1 sisältää yleisen osan (GEN) ja reittilento-osan (ENR) ja kansio kaksi lentokenttäosan (AD) mukaan lukien kaikki lentopaikkakohtaiset kartat. AIP:ssä tiedot on esitetty on sekä suomen- että englanninkielisenä. AIP:tä pidetään yllä muutospalvelujen avulla (amendment), jotka käytännössä tarkoittavat uusittuja tekstisivuja ja karttoja. Muutospalvelun yhteydessä julkaistaan aina erillinen etulehti, joka sisältää listauksen kyseisellä muutospalvelulla julkaistavista aiheista sekä luettelon mahdollisista käsikorjauksista, jotka vastaanottajan edellytetään tekevän AIP:n sivuille / kartoille. Muutokset jaetaan

4 sivu 332 tilaajille joko ns. AIRAC-muutoksina, joiden tulee olla käyttäjillä viimeistään 28 vrk ennen niiden voimaanastumista, tai tavanomaisina muutoksina, joilla ei ole erityistä ennakkojakeluvaatimusta. AIP:n lisäyksillä (supplement) ilmoitetaan tilapäisistä tapahtumista, kuten esim. sotaharjoituksista ja kiitoteiden päällystystöistä. Lisäykset painetaan keltaiselle paperille ja ne säilytetään AIP:ssä kansion 1 alussa niille varatussa paikassa. Ilmailukäsikirjan osien GEN, ENR ja AD sisäinen jako on seuraava: Osa 1 - Yleistä (GEN) Osa 1 käsittää 5 alakohtaa seuraavasti: GEN 0. Esipuhe; Luettelo AIP: n muutoksista; Luettelo AIP Supplementeista; AIP:n sivujen tarkistusluettelo; Luettelo AIP:n käsikorjauksista; Osan 1 sisällysluettelo. GEN 1. Kansalliset säädökset ja vaatimukset. Vastaavat viranomaiset; Ilmaalusten tulo, kauttakulku ja lähtö; Matkustajien ja miehistön tulo, kauttakulku ja lähtö; Tavaroiden tuonti, vienti ja kauttakuljetus; Ilma-aluksen laitteet, varusteet ja käsikirjat; Kansalliset säädökset ja päätökset; Eroavuudet ICAO:n normeista ja suosituksista; Erinäisiä määräyksiä ja tiedotuksia. Kuva 7-58 AIP sivu GEN GEN 2. Taulukot ja koodit. Mittajärjestelmä, ilma-alusten merkinnät ja arkipyhä- ja juhlapäivät; Lyhenteet; Karttamerkit; Paikantunnukset; Luettelo radiosuunnistuslaitteista; Mittayksiköiden muunnostaulukot; Auringon nousu- ja laskutaulukot. Kuva 7-59 AIP sivu GEN 3.6-7

5 sivu 333 GEN 3. Palvelut. Ilmailutiedotuspalvelu; Ilmailukartat; Ilmaliikennepalvelut; Ilmailuviestipalvelu; Lentosääpalvelu; Etsintä- ja pelastuspalvelu. GEN 4. Liikennemaksut. Liikennemaksut lentoasemilla; Lennonvarmistuksen maksut. Osa 2 Reitti (ENR) Osa 2 käsittää 7 alakohtaa seuraavasti: ENR 0. Osan 2 sisällysluettelo. ENR 1. Yleiset säännöt ja menetelmät. Yleiset säännöt; Näkölentosäännöt; Mittarilentosäännöt; Ilmatilaluokitus; Lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät; Tutkapalvelu ja -menetelmät; Korkeusmittarin asetusmenetelmät; Alueelliset lisämenetelmät; Ilmaliikennevirtojen säätely; Lentosuunnitelmat; Lentosuunnitelmien osoittaminen; Ilma-alusten tunnistustoimenpiteet; Laiton puuttuminen ilmaaluksen kulkuun; Ilma-alusten yhteentörmäysvaara tai ilmaliikennepalvelun häiriö. ENR 2. Lentotiedotus- ja lennonjohtoalueet. Lentotiedotusalueet (FIR), ylälentotiedotusalueet (UIR), lähestymisalueet (TMA) ja sotilaslennonjohtoalueet (MIL CTA); Muu määrätty ilmatila. ENR 3. ATS-reitit. ATS-reitit ala- ja yläilmatilassa; RNAV-reitit; Helikopterireitit; Muut reitit; Reittiodotukset. Huom.: Reitit, jotka liittyvät lentoasemalle tuloon tai sieltä lähtöön on kuvattu ao. lentopaikan kohdalla osassa 3 - lentopaikat.

6 sivu 334 Kuva 7-60 AIP sivu ENR ENR 4. Reittisuunnistuslaitteet ja - järjestelmät. reittisuunnistuslaitteet; Erityissuunnistusjärjestelmät; Luettelo ilmoittautumispaikoista; Lentoloistot reittiosuudella.

7 sivu 335 ENR 5. Ilmatilaa koskevat rajoitukset ja varoitukset. Kielto- rajoitus- ja vaara-alueet; Sotilasharjoitus- ja -koulutusalueet; Muu ilmailulle vaarallinen toiminta; Luettelo huomattavista lentoesteistä; Harrastusilmailutoiminta; Lintujen muutto sekä meluhäiriöille herkät alueet. Kuva 7-62 AIP sivu ENR ENR 6. Reittiosaa koskevat kartat. Reittikartta; Index-kartat. Osa 3 Lentopaikat (AD) Kuva 7-61 AIP sivu ENR Osa 3 käsittää 5 alakohtaa seuraavasti: AD 0. Osan 3 sisällysluettelo.

8 sivu 336 Kuva 7-63 AIP sivu AD 1.3-1

9 sivu 337 AD 1. Lentopaikat / Helikopterilentopaikat - Johdanto Lentopaikan käyttö; Paloja pelastuspalvelu sekä lumenpoistomenetelmät; Luettelo lentopaikoista; Lentopaikkoja ja helikopterilentopaikkoja koskeva ryhmittely. AD 2. Mittarilentopaikat. Lentopaikkaa koskevat tiedot mukaan lukien lentopaikkakohtaiset kartat. AD 3. Helikopterilentopaikat. AD 4. Valvomattomat lentopaikat. 7.B.5 AIC TIEDOTTEET - (Aeronautical Information Circular) Tiedotukset sisältävät sellaisia ilmailun yleismerkitykseltään tärkeitä teknisiä tai hallinnollisia tietoja, jotka eivät sovellu AIP:ssä tai NOTAMilla julkaistaviksi. AIC-tiedotteita on A- ja B-sarjaa. B-sarjassa on julkaistu mm. valvomattomien lentopaikkojen (ei ilmaliikennepalvelua) laskeutumiskartat (LDG). Jakelu suoritetaan postitse ja kunkin vuoden lopussa julkaistaan tarkistuslista voimassa olevista tiedotteista.

10 sivu 338 Kuva 7-65 EFKT, AIP sivu AD ) 7.B.5.1 NOTAMIT NOTAM (Notice to airman) on tiedotus, joka sisältää sellaisia ilmailuun liittyvien laitteiden perustamista, kuntoa, muutoksia, ilmaliikennepalvelua, -menetelmiä tai vaaraa ilmaliikenteelle koskevia operatiivisesti merkittäviä tietoja, joiden tietäminen ajoissa on lentäjälle tärkeää. NOTAMit lähetetään kiinteän ilmailuviestipalvelun (AFS) kautta lentoasemille. 7.B.5.2 LÄHESTYMISALUEIDEN AUTOMAATTINEN TIEDOTUS- PALVELU (ATIS) Alla olevia lentoasemia koskevien tiedotusten automaattinen lähetys tapahtuu seuraavasti:

11 sivu HELSINKI-VANTAA Lähetysajat: H24 päivittäin Taajuus: 135,075 MHz Kieli: englanti 2. HELSINKI-MALMI Lähetysajat: UTC päivittäin Taajuus: 122,700 MHz Kieli: suomi ja englanti 3. JYVÄSKYLÄ Lähetysajat: UTC päivittäin Taajuus: 134,150 MHz Kieli: suomi 4. KAUHAVA Lähetysajat: Kauhavan lennonjohdon aukioloaikoina Taajuus: 112,40 MHz (Kauhava VOR) Kieli: suomi 5. KUOPIO Lähetysajat: UTC päivittäin Taajuus: 113,00 MHz (Vehkaa VOR) Kieli: suomi 6. OULU Lähetysajat: UTC päivittäin Taajuus: 135,450 MHz Kieli: suomi 7. ROVANIEMI Lähetysajat: UTC päivittäin Taajuus: 117,700 MHz (Rovaniemi VOR) Kieli: englanti 8. TAMPERE-PIRKKALA Lähetysajat: UTC MON-FRI UTC SAT-SUN Taajuus: 133,550 MHz Kieli: suomi 9. TURKU Lähetysajat: UTC päivittäin Taajuus: 130,050 MHz Kieli: englanti Lähetykset sisältävät seuraavat tiedot: Käytössä oleva kiitotie Säätiedot Siirtopinta Kiitotieolosuhteet ja jarrutusteho käytössä olevalla kiitotiellä Suunnistus- ja maalaitteiden toimintahäiriöt Työt käytössä olevalla kiitotiellä tai sen lähellä Muut lähteville tai saapuville ilmaaluksille tärkeät tiedot. Jokainen lähetys alkaa aakkostunnuksella. Lähetys on aina kuunneltava ennen lähtöä ja ennen saapumista ao. lähi- tai lähestymisalueelle sekä ilmoitettava vastaanotetun lähetyksen tunnus ensimmäisen radioyhteyden alussa joko lähi- tai lähestymislennonjohdolle. Mikäli viimeinen lähetys on täten kuitattu vastaanotetuksi, ei ko. tietoja enää toisteta lennonjohdon toimesta. Milloin nopeat säänvaihtelut aiheuttavat usein toistuvia muutoksia säätiedoissa, korvataan nämä ilmoituksella MET REPORT OMITTED DUE TO RAPID CHANGES tai SÄÄ MUUTTUU NOPEASTI. Tiedot vallitsevasta säästä välittää tällöin asianomainen lennonjohtoelin. 7.B.6 LENNONNEUVONTAPAL- VELU Lennonneuvontapalvelu on ilmailutiedotuspalvelun toimialaan kuuluvaa palvelua, jota ohjaajat saavat ennen lentoa tapahtuvan lennonvalmistelun aikana. Lennonneuvontapalvelua antavat erilliset lentoaseman lennonneuvontaelimet (BRIEFING) tai mikäli sellaista ei ole lähilennonjohdot (TWR) / lentopaikan lentotiedotuselimet (AFIS). Lennonneuvonnoissa annetaan usein myös sääneuvontapalvelua tai ainakin säätiedot ovat sieltä saatavissa. Jos erillistä lennonneuvontaa ei ole, säätiedot saadaan sääasemilta (METEO). 7.B.7 HELSINKI-MALMIN BRIEFING Kansainvälinen lennonneuvonnan symboli, iso C-kirjain keltaisella pohjalla, opastaa sinut lentoaseman hallintorakennuksen kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan lennonneuvontaan. Lennonneuvontahenkilöstö auttaa sinua mielellään lennonvalmistelutoimenpiteissäsi (FPL, bulletin, säät jne.), mutta toisaalta niin Suomessa kuin ulkomaillakin lennonneuvonnat ovat suurelta

12 sivu 340 osiltaan itsepalveluperusteisia. Osassa lennonneuvontapisteitä ei ole lainkaan henkilökuntaa. Jo lentosäännöt edellyttävät, että sinun on selvitettävä ennen lentoa säätiedot. Säätiedot löydät lennonneuvonnan tietokonemonitorista (ohjeet löydät monitorin edestä). Voit tulostaa tiedot kirjallisina itsellesi. Monitorin takaisella seinältä löydät SWC-sääkartan. Lentopaikkatiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä selvittää ennen lentoa, saat tiedotustaululla olevista BULLETIINEISTA (Preflight Information Bulletin), joissa on tiedot myös ammunnoista ja muista ilmatilan käyttörajoituksista. Vastaavat tiedot löydät palvelutiskeillä pidettävistä NOTAM-kansioista. Notamit ovat osaksi "koodikielisiä", mutta selitykset löydät kansioiden alkusivuilta. Huomaa, että myös ns. korpikentiltä on NOTAM-tietoja po. kansioissa. Voit kysellä virkailijalta myös erillistä reittibulletinia (Route Bulletin), jolloin saat tiedot pelkästään suunniteltua lentoreittiä varten ja läpikäytävän tiedon määrä pienenee huomattavasti. Erilaisista bulletin-vaihtoehdoista on kerrottu tarkemmin AIP:n GEN-osassa. Lennonneuvonnasta löydät AIP:n, Supplementit ja AIC-tiedotteet, ilmailulaitoksen lentoturvallisuushallinnon julkaiseman ilmailumääräys- ja tiedotuskokoelman sekä ilmailukartat. Lentosuunnistuslaskelmalomakkeen (OFP) ja lentosuunnitelma-lomakkeen (FPL=plaani) voit täyttää lennonneuvontahuoneen looseissa. Plaanin täyttöohjeet ovat myös saatavilla. Tarvittaessa voit pyytää lennonneuvontavirkailijaa avustamaan plaanin täyttämisessä. Kun plaani on täytetty, lennonneuvontavirkailija tarkastaa sen ja kuittaa vastaanotetuksi. Sitten vaan, terve - menoksi taivaan sineen. Kuva 7-70

13 sivu 341 Kuva 7-71

14 sivu 342

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

12 Radiopuhelinliikenne

12 Radiopuhelinliikenne sivu 473 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 12 Radiopuhelinliikenne 12.A Sähkötekniikka 12.A.1 Radiopuhelin ja sen käyttö 12.A.1.1 ILMAILUN RAJOITETTU RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUS Ilma-aluksessa radiopuhelinta käyttävällä

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10 Ilmailuohje 1 (64) Antopäivä: 18.11.2011 Voimaantulopäivä: 15.12.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailuohje on annettu ilmailulain (1194/2009) 3 :n nojalla ottaen huomioon kansainvälisen

Lisätiedot

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS AIP SUOMI / FINLAND GEN 3.2-1 GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS 1. VASTAAVA PALVELUNTARJOAJA 1. RESPONSIBLE SERVICES Suomen alueen ilmailukartat julkaisee Finavia. Karttojen valmistuksessa

Lisätiedot

LENTOMENETELMÄT JA SOTILASILMAILUN LENTOMENETELMÄSUUNNITTELU

LENTOMENETELMÄT JA SOTILASILMAILUN LENTOMENETELMÄSUUNNITTELU 01.01.2008 Sivu 1/43 LENTOMENETELMÄT JA SOTILASILMAILUN LENTOMENETELMÄSUUNNITTELU Ohjeen antamisen perusta: Ilmailulaki 1242/2005 4 Voimassaoloaika: toistaiseksi 01.01.2008 Sivu 2/43 SISÄLLYSLUETTELO 1.0

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Versio 19.11.2012 1 (43)

Versio 19.11.2012 1 (43) 1 (43) ILMA-ALUKSEN KÄYTÖN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilma-alustyypit... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Lentokone... 4 1.3. Yksimoottorinen helikopteri... 5 1.4. Monimoottorinen helikopteri... 6 2. Ilma-aluksen

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot