Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)"

Transkriptio

1 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma

2

3 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma HSL Helsingin seudun liikenne

4

5 Esipuhe HLJ suunnitelmassa metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet koottiin yhdeksi kärkihankkeeksi, josta käytetään nimitystä KUHA. HLJtoimikunta perusti KUHA-hankkeiden ohjelmointityötä varten työryhmän, joka selvitti vuoden 2011 alkupuolella ohjelman rahoitusmahdollisuuksia, tarkensi hankkeiden määrittelyä ja laati toteuttamisohjelman kaudelle HLJ-toimikunta päätti lokakuussa 2011 KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmointityön jatkamisesta vuosittain toistuvana prosessina. Vuoden 2012 selvitystyön keskeisenä tavoitteena on ollut laatia KUHA-hankkeiden toteuttamisohjelma TTS-kaudelle Hallituksen liikennepoliittisen selonteon ja MAL-aiesopimuksen kannanotot ovat KUHAohjelmointityöhön erittäin tärkeitä reunaehtoja. Näiden mukaan valtio rahoittaa MALaiesopimusmenettelyn edistämiseksi pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon kehittämistoimia tällä hallituskaudella vuosien 2014 ja 2015 aikana Helsingin seudulla 15 miljoonalla eurolla. Edellytyksenä on, että kunnat rahoittavat toimia samalla osuudella. Toimenpiteet suunnataan niin, että ne parantavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Vuosien KUHA-hankkeiden ohjelmointia on valmisteltu työryhmässä, jonka varsinaisina jäseninä olivat (suluissa varajäsenet) - Outi Janhunen HSL, työryhmän puheenjohtaja (Suoma Sihto) - Johanna Vilkuna, HSL (Riikka Aaltonen) - Matti Kivelä, Helsinki (Heikki Hälvä) - Harri Tanska, Espoo (Salla Hänninen) - Lennart Långström, Kauniainen (Sune Järvinen) - Leena Viilo, Vantaa (Emmi Koskinen) - Jari Sillfors, Kerava - Ylva Wahlström, Kirkkonummi (Suvi Kylmänen) - Eva Lodenius ja Mikko Aho, Sipoo (Kaisa Yli-Jama) - Kimmo Kiuru ja Rauno Kujanpää, Kuuma-kunnat (Ilkka Holmila, Pekka Savolainen, Aarno Kononen, Jukka Pietilä ja Jukka-Matti Laakso) - Erkki Vähätörmä, Uudenmaan liitto - Heidi Mäenpää, Liikennevirasto (Kaarina Korander) - Maarit Saari ja Mirja Hyvärinta, ELY-keskus (Tuomas Autere ja Jukka Peura) Työryhmän kokouksiin osallistuivat sekä varsinaiset että varajäsenet ja lisäksi sihteerinä Janne Markkula (HSL) ja konsulttina Reijo Helaakoski (Linea Konsultit Oy). Konsulttina työssä on toiminut Linea Konsultit Oy, jossa työhön ovat osallistuneet Reijo Helaakoski ja Mikko Seila. Vastuuhenkilöt HSL:ssä ovat olleet Outi Janhunen ja Riikka Aaltonen. Helsingissä, kesäkuussa 2012

6

7 Sisällysluettelo 1 Johdanto KUHA-hankkeiden ohjelmointityö vuosille KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmointi vuosille Työvaiheet Liikennepoliittinen selonteko ja MAL-aiesopimus Toteuttamisohjelman muodostamisen periaatteet Lähtökohdat Rahoitus Priorisointikriteerit Toteuttamisohjelman hankkeet Jatkotoimenpiteet LIITTEET Liite 1. Joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien KUHA-hankkeiden toteuttamisohjelma Liite 2. Muiden kuin joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien KUHA-hankkeiden toteuttamisohjelma Liite 3. KUHA-ohjelman suunnitteluhankkeita

8

9 7 1 Johdanto Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) kärkihanke liikenteen infrastruktuurin osalta. KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmointi ja tarkempi suunnittelu käynnistettiin HLJ-toimikunnan ohjaamana vuoden 2011 alussa. KUHA-työssä tarkasteltiin alueellisesti ja seudullisesti merkittäviä pieniä ja keskisuuria investointihankkeita, jotka voivat sijaita joko valtion tai kuntien ylläpitämillä väylillä. Liikenneinfrastruktuurin parantamiseksi on KUHA-tyyppisiä hankkeita toteutettu koko ajan, vaikka hankekokonaisuutta ei aiemmin olekaan nimetty. Niiden ohjelmoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet joko kunnat tai ELY-keskus ja Liikennevirasto valtion puolelta. Yhä enenevässä määrin pienet investointihankkeet ovat olleet eri osapuolien yhteishankkeita. Valtion pieniä liikenneinfrastruktuuri-investointeja on viime vuosina toteutettu perusväylänpidon rahoituksen lisäksi vähäisessä määrin myös teemahankkeina valtakunnallisten ohjelmien kautta. Tarpeet ja odotukset pienten ja keskisuurten liikenneinvestointien toteuttamiseen ovat nykyisiin rahoitusresursseihin nähden moninkertaiset. Niukat resurssit pakottavat tekemään priorisointeja. KUHA edustaa uutta liikennepoliittista ajattelua, jonka mukaan liikennejärjestelmän kehittämisessä resurssien niukkuus on pysyvä olotila, eikä kaikkiin tarpeisiin pystytä vastaamaan, vaan valintoja eri toimenpiteiden välillä on tehtävä. Tavoitteisiin pääsemiseksi pienet ja kustannustehokkaat hankkeet ovat avainasemassa. Resurssien tehokasta käyttöä ohjaa niin sanottu neliporrasperiaate. HLJ suunnitelma ja KUHA sen kärkihankkeena korostaa ekotehokkaiden liikkumis- ja kuljetusmahdollisuuksien luomista. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö sekä joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja palvelut ovat tässä avainasemassa. HLJ 2011-suunnitelma on keskeinen osa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyötä ja aiesopimuksen laadintaa. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen mukaan KU- HA-toteuttamisohjelmat laaditaan yhteistyöprosessina osana liikennejärjestelmäsuunnittelua.

10 8 2 KUHA-hankkeiden ohjelmointityö vuosille Vuonna 2011 ohjelmoitiin KUHA-hankkeet vuosille Työssä muodostettiin seuraavat toimenpidekokonaisuudet: 1) Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri 2) Älyliikenteen infrastruktuuri 3) Liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet 4) Bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen 5) Liikenneturvallisuuden erillishankkeet 6) Meluntorjunnan erillishankkeet 7) Tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen 8) Maankäytön kehittämistä tukevat tie- ja katuhankkeet 9) Raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet. KUHA-hankkeita kohdistettiin erityisesti liikennekäytäviin, joiden valinnassa painotettiin nykyisten raidekäytävien lisäksi seudullisen bussiliikenteen edellytysten parantamista. Myös yhdyskuntarakenteen täydentämistä tukevat hankkeet ovat KUHA-ohjelmassa vahvasti esillä. Vuosien KUHA-ohjelmaan valituilta hankkeilta edellytettiin hyvää toteuttamisvalmiutta. Niiden tuli myös toteuttaa monipuolisesti HLJ 2011:n eri kehittämistasojen linjauksia ja kärkitavoitteita sekä eri toimenpidekokonaisuuksille muodostettuja arviointikriteerejä. Myös muiden suunnitelmien ja ohjelmien priorisoinnit otettiin huomioon. KUHAhankkeiden ohjelmointityössä kerätty aineisto sisälsi kaikkiaan 1100 mahdollista KUHAhanketta, joista vuosien toteuttamisohjelmaan voitiin rahoitusraamin puitteissa nostaa 91 hanketta. KUHA-toimenpiteet ovat vaikutuksiltaan nopeita, tehokkaita ja laajaalaisia. Hankekokonaisuuden tavoiteltavaksi rahoitustasoksi päätettiin HLJ suunnitelman mukaisesti 50 miljoonaa euroa vuodessa, kun viime vuosina KUHA-tyyppisiin hankkeisiin on käytetty Helsingin seudulla noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Lähtökohtana on, että valtio ja kunnat osallistuvat KUHA-hankekokonaisuuden toteutukseen samalla rahoitusosuudella.

11 9 3 KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmointi vuosille Työvaiheet HLJ-toimikunta päätti lokakuussa 2011 KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmointityön jatkamisesta vuosittain toistuvana prosessina ja TTS-kauden ohjelmointityön käynnistämisestä. Työn keskeisenä tavoitteena on ollut laatia KUHA-hankkeiden toteuttamisohjelma TTSkaudelle KUHA-hankekokonaisuuden ohjelmoinnin työvaiheet olivat seuraavat: - KUHA-ohjelman toteutumisen seuranta - uusien KUHA-hanke-ehdokkaiden tunnistaminen - arviointikriteerien jatkokehittäminen - toteuttamisohjelmaehdotuksen laatiminen kaudelle ja suunnitteluhankelistan päivittäminen. KUHA-ohjelman toteutumisen seuranta Selvitystyön aluksi käytiin läpi hankkeiden toteutumisen tilanne eri sidosryhmien TTSsuunnitelmien ja hankkeiden suunnitteluvalmiuden valossa. Työvaihe sisälsi keskustelut ELY-keskuksen, Liikenneviraston ja kuntien kanssa KUHA-hankkeiden etenemisestä ja laadituista uusista suunnitelmista. Jokaisen vuosien KUHA-ohjelmaan sisältyneen hankkeen tilanne raportoitiin erikseen. Vuosien KUHA-ohjelmassa esitettiin yhteensä 49 suunnitteluhanketta, joiden suunnittelutilanteen eteneminen tarkistettiin. Mikäli toteutusvalmius oli parantunut, hankkeet otettiin mukaan tarkasteluun, jossa päätettiin uusista KUHA-toteuttamisohjelman hankkeista. Uudet KUHA-hanke-ehdokkaat kaudelle KUHA-ohjelmointityössä selvitettiin eri sidosryhmien vuoden 2011 aikana tai vuoden 2012 alkupuolella laatimat selvitykset ja suunnitelmat, joiden tuloksena on esitetty toteutettavaksi pieniä kustannustehokkaita hankkeita. KUHA-ohjelmointiprosessissa tunnistettiin näissä suunnitelmissa olevat potentiaaliset uudet hankkeet KUHA ohjelmaan. Vuonna 2012 on käynnissä useita HLJ-jatkotöitä. Näiden projektien kanssa tehtiin yhteistyötä ja tarkistettiin niissä esiin nousseet KUHA-ohjelmaan mahdollisesti sisällytettävät

12 10 hankkeet. Tällaisia HLJ-projekteja ovat liikenneturvallisuusstrategia, pääpyöräilyverkon määrittely ja liityntäpysäköintistrategia. Arviointikriteerien jatkokehittäminen Vuonna 2011 laadituissa KUHA-hankearvioinneissa oli lähtökohtana HLJ 2011:ssa määritetyt arviointikriteerit, joita kehitettiin edelleen ja tarkennettiin toimenpidekokonaisuuksittain KUHA-työpajoissa. Toisella KUHA-ohjelmointikierroksella vuonna 2012 parannettiin KUHA-hankeohjelman ehdokkaiden vertailtavuutta ja kehitettiin aiemmin asetettuja arviointikriteerejä. Arviointikriteerejä täsmennettiin ja yhtenäistettiin toimenpidekokonaisuuksittain. Toteuttamisohjelmaehdotus kaudelle Selvitystyön keskeisenä tuloksena oli ehdotus TTS-kauden vuosittaiseksi toteuttamisohjelmaksi. Lähtökohtana oli, että ne KUHA-toteuttamisohjelman hankkeet, joiden toteutus ei käynnisty vielä vuoden 2012 aikana sisällytettiin myös uuteen vuosien KUHA-ohjelmaehdotukseen. Kuva 1. KUHA-ohjelmointityö vuonna 2012.

13 Liikennepoliittinen selonteko ja MAL-aiesopimus Liikennepoliittinen selonteko Jyrki Kataisen hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle Sen mukaan valtio rahoittaa MAL-aiesopimusmenettelyn edistämiseksi pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon kehittämistoimia tällä hallituskaudella 30 miljoonalla eurolla edellyttäen, että kunnat rahoittavat toimia samalla osuudella. Rahoitus on yhteensä 60 miljoonaa euroa, josta Helsingin seudun osuus on 30 miljoonaa euroa. Toimenpiteet suunnataan niin, että ne parantavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Liikennepoliittisen selonteon mukaan seuraavalla hallituskaudella kaupunkiseutujen pienten liikenneinfrastruktuuritoimien rahoitusta jatketaan neljällä suurella kaupunkiseudulla ja laajennetaan muille keskisuurille kaupunkiseuduille. Valtion osuus Helsingin seudulla on yhteensä 20 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunkiseuduilla eri toimijoiden yhteistyönä valmistellaan MAL-infrastruktuurihankkeiden ohjelma osana alueellista liikennejärjestelmätyötä ja MAL-aiesopimusten jatkovalmistelua. MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille allekirjoitettiin Sen mukaan: - Liikenneverkon kehittämishankkeissa priorisoidaan maankäytön kehittämistä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämistä edistäviä hankkeita. Pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä (KUHA-rahoitusjärjestelmä ja -hankekokonaisuus) tehostetaan ja parannetaan nykyisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja asuntotuotannon edellytyksiä. - Valtio ja kunnat aloittavat KUHA-rahoitusjärjestelmän ja -hankekokonaisuuden toteuttamisen ja osallistuvat siihen keskimäärin yhtä suurilla rahoitusosuuksilla aiesopimuskaudella. Valtio ja kunnat osoittavat tähän vuodesta 2014 alkaen rahoitusta yhteensä 30 miljoonaa euroa aiesopimuskaudella siten, että KUHAmäärärahoista pyritään osoittamaan puolet pääkaupunkiseudulle ja puolet KUU- MA-kuntiin. Toteuttamis- ja rahoitusohjelmat laaditaan sopijaosapuolten yhteistyöprosessina osana liikennejärjestelmäsuunnittelua.

14 12 Liikennepoliittisen selonteon ja MAL-aiesopimuksen vaikutukset KUHA-ohjelmointiin KUHA-hankkeiden toteutuksen kannalta sekä liikennepoliittisen selonteon että MALaiesopimuksen kannanotot ovat erittäin tärkeitä reunaehtoja. Näiden mukaisesti vuosien 2014 ja 2015 KUHA-hankkeiden ohjelmoinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat: - rahoitus on 15 miljoonaa euroa vuodessa - kustannukset jakautuvat tasan valtion ja kuntien välillä - hankkeet kohdentuvat tasan pääkaupunkiseudulle ja KUUMA-kuntiin - hankkeita kohdennetaan erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. 4 Toteuttamisohjelman muodostamisen periaatteet 4.1 Lähtökohdat KUHA ohjelmointityössä käytiin läpi edelliseen ohjelmaan sisältyneen 91 hankkeen toteutumisen tilanne TTS-suunnitelmien ja hankkeiden suunnitteluvalmiuden valossa. Keskeiset havainnot helmikuulta 2012 olivat: - Yhteensä kuusi hanketta on joko valmistunut tai valmistuu vuoden 2012 aikana. Niitä ei enää sisällytetä KUHA-ohjelmaan. - Osalla hankkeista toteuttamisvalmius on muuttunut, yleensä viivästynyt aiemmin arvioidusta joko vuodella tai kahdella. Näiden hankkeiden jatkosuunnittelua ei yleensä ole tehty viimeisen vuoden aikana ja sisältö on vasta tarkentumassa. - Useimmilla yhteisrahoitushankkeilla olisi nopea toteuttamisvalmius, mikäli eri osapuolien rahoitus varmistuu. - Jatkosuunnittelun myötä osalla hankkeista kustannusarviot ovat muuttuneet, yleensä hieman nousseet. KUHA-ohjelmointityössä selvitettiin eri sidosryhmien vuoden 2011 aikana tai alkuvuodesta 2012 laatimat suunnitelmat, joiden tuloksena oli esitetty toteutettavaksi seudullisesti merkittäviä, pieniä kustannustehokkaita hankkeita. Näistä yhteensä yhdeksän hanketta otettiin KUHA ohjelmointityössä tarkempaan tarkasteluun Liikennepoliittisen selonteon mukaan MAL-erityisrahoituksen kautta toteutettavat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että ne parantavat erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Tästä seuraa, että MAL-rahoituksen kautta voidaan rahoittaa seuraavia KUHA-toimenpidekokonaisuuksia: - Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri

15 13 - Älyliikenteen infrastruktuuri (osa hankkeista) - Liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet - Bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen - Raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet. 4.2 Rahoitus Vuosien KUHA-ohjelman muodostamisen lähtökohtana on liikennepoliittiseen selontekoon kirjattu kannanotto, että MAL-aiesopimusmenettelyn edistämiseksi valtio rahoittaa pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon kehittämistoimia tällä hallituskaudella edellyttäen, että kunnat rahoittavat toimia samalla rahoitusosuudella. Toimenpiteet suunnitellaan siten, että ne parantavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Vuosina Helsingin seudulle kohdistetaan yhteensä 30 miljoonaa euroa (valtion osuus on 15 miljoonaa euroa eli 7,5 miljoonaa euroa vuodessa). Seuraavalla hallituskaudella valtion osuus Helsingin seudulle on 20 miljoonaa euroa vuodessa eli hankerahoitus vuodesta 2016 eteenpäin on yhteensä 40 miljoonaa euroa vuodessa. Täten vuosina MAL-hankerahoitus KUHA-hankkeisiin on yhteensä 30 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 KUHA-hankkeisiin ei ole erillisrahoitusta, vaan ne rahoitetaan nykyisten rahoituskäytäntöjen kautta. MAL-aiesopimusmenettelyn kautta kanavoidun rahoituksen lisäksi eri sidosryhmät kohdistavat myös muuta rahoitustaan KUHA-hankkeisiin. Tämä rahoitus kohdistuu erityisesti niihin KUHA-toimenpidekokonaisuuksiin, jotka jäävät MAL-rahoituksen ulkopuolelle. Näitä ovat ainakin tällä hallituskaudella liikenneturvallisuuden erillishankkeet, meluntorjunnan erillishankkeet, tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen sekä maankäytön kehittämistä tukevat tie- ja katuhankkeet. Liitteessä 2 on esitetty näiden toimenpidekokonaisuuksien KUHA-hankkeita. 4.3 Priorisointikriteerit KUHA-ohjelman hanke-ehdokkaiden vertailtavuutta parannettiin kehittämällä edellisellä ohjelmointikierroksella toimenpidekokonaisuuksittain asetettuja arviointikriteerejä. Yleiset KUHA-hankkeiden arviointi- ja priorisointikriteerit, jotka koskevat kaikkia toimenpidekokonaisuuksia, ovat: - hanke toteuttaa osaltaan HLJ 2011:n kärkitavoitteita ja toimenpidekokonaisuuksittain määriteltyjä kriteereitä

16 14 - toimenpiteet parantavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä (Liikennepoliittinen selonteko) - hanke on seudullisesti merkittävä - hankkeen vaikutukset ovat kustannuksiin nähden tehokkaita - hanke on priorisoitu tärkeäksi taustasuunnitelmissa ja -ohjelmissa - suunnitteluvalmius mahdollistaa hankkeen toteuttamisen ohjelmointikaudella - hanke ei sisälly isoihin investointihankkeisiin. Keskeisenä näkökulmana arviointi- ja priorisointikriteerejä tarkennettaessa oli hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Jatkossa hankekuvauksia halutaan kehittää siten, että KUHA-hanke-ehdokkaiden vaikutuksista saadaan olemassa olevista suunnitelmista riittävät ja yhtenäiset tiedot. Toimenpidekokonaisuuksittain tarkennettuja arviointikriteereitä määriteltäessä pyrittiin mitattavissa oleviin kriteereihin ja hyödyntämään olemassa olevaa tai helposti saatavilla olevaa tietoa. Asiantuntija-arviointia tarvitaan kuitenkin edelleen. Tärkeä kriteeri on hankkeen sisältyminen johonkin seudulliseen strategisen tason suunnitelmaan tai ohjelmaan. Seuraavassa KUHA-hanke-ehdokkaiden arviointikriteerit on esitetty toimenpidekokonaisuuksittain: 1. Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri Hanke sisältyy seudulliseen pääpyöräilyverkkoon (PÄÄVE) Muut kriteerit: henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä suhteessa hankkeen kustannuksiin hankkeen potentiaalinen käyttäjämäärä tien tekniset ominaisuudet eli Koululiitu (mm. liikennemäärä, nopeusrajoitus, pientareen leveys, valaistus) erityisperusteet: lasten määrä lähialueella, joukkoliikenteen tukeminen, sijainti taajamassa, pitkämatkaisen liikenteen tukeminen hanke tukee MAL-aiesopimuksen mukaista asuntotuotantoa 2. Älyliikenteen infrastruktuuri Hanke sisältyy liikenteen hallinnan kärkihankkeisiin Muut kriteerit: tukee joukkoliikennetarjontaa parantaa joukkoliikenneinformaatiota

17 15 3. Liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet Hanke sisältyy liityntäpysäköintistrategiaan (LIIPY) Hanke toteuttaa liityntäpysäköintistrategian mukaisia tavoitteita 4. Bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen Hanke sisältyy joukkoliikenteen strategisiin suunnitelmiin (joukkoliikenteen laatukäytävät, HSL-alueen runkobussilinjasto , HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma , joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelmat (LUOKE)) Muut kriteerit: joukkoliikenteen määrä ja kuormitus määritellyllä yhteysvälillä (seudullisuus) vaihtoyhteyksien paraneminen luotettavuuden (toimintavarmuuden) paraneminen hanke tukee MAL-aiesopimuksen mukaista asuntotuotantoa 5. Liikenneturvallisuuden erillishankkeet Kriteerit kustannus- ja turvallisuustehokkuus: euroja / heva / metri (jos vertaillaan samantyylisiä hankkeita, esim. valaistushankkeita) henkilövahinko-onnettomuushistoria henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 6. Meluntorjunnan erillishankkeet Toimenpide sisältyy tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapakettiin Muut kriteerit: nykyisten melulle altistuvien määrä melunsuojauksen tuottama vähenemä (55/65 dba) per asukas 7. Tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen Kriteerit kuljetusten sujuvuuden ja palvelutason paraneminen kuljettajien lepoajan mahdollistaminen (lakiperuste)

18 16 8. Maankäytön kehittämistä tukevat tie- ja katuhankkeet Kriteerit edellytysten luominen uudelle tiivistävälle ja joukkoliikenteeseen tukeutuvalle maankäytölle hanke tukee MAL-aiesopimuksen mukaista asuntotuotantoa 9. Raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet - Kriteerit koko matkaketjun sujuvuuden paraneminen luotettavuuden, toimintavarmuuden ja täsmällisyyden paraneminen hanke tukee MAL-aiesopimuksen mukaista asuntotuotantoa - KUHA-hankkeiden valinta tehdään osana Liikenneviraston rautatiehankkeiden ohjelmointia. 5 Toteuttamisohjelman hankkeet Vuosien toteuttamisohjelman muodostamisen tueksi tehtiin lyhyet kuvaukset niiden toimenpidekokonaisuuksien hankkeista, jotka edistävät erityisesti jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Hankekuvauksissa esitettiin - hankkeen sisältö ja sijainti - koordinointivastuu - kustannusarvio ja arvio kustannusten jakautumisesta eri sidosryhmien kesken - keskeiset vaikutukset (arviointikriteerien täyttyminen) - laaditut suunnitelmat/ suunnitelmavalmius. Eri sidosryhmiltä touko-kesäkuussa 2012 saadun vuoden 2013 budjetin valmistelutiedon mukaan vuonna 2013 toteutuu yhteensä 16 KUHA-hanketta. Nämä hankkeet ovat mukana vuoden 2013 KUHA-ohjelmassa, mutta niitä ei rahoiteta MAL-rahalla. MAL-rahoituksella voidaan vuosina toteuttaa yhteensä 29 KUHA-hanketta. Vuodelle 2016 on ohjelmoitu 40 miljoonan euron rahoitusraamin puitteissa yhteensä 15 hanketta, jotka edistävät jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tarkastelussa olleista hankkeista jää vuoteen 2016 saakka ulottuvan ohjelman ulkopuolelle neljä keskisuurta hanketta, joiden valtion rahoitusosuus vaihtelee 4,6 ja 7,5 miljoonan euron välillä. Liitteessä 1 on esitetty hankkeiden kuvaukset jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä edistävistä KUHA-hankkeista. Nämä hankkeet saavat MALrahoitusta vuosina

19 17 Liikennepoliittisen selonteon painotusten ja MAL-rahoituksen ulkopuolelle jäävät KUHAhankkeet (toimenpidekokonaisuudet 5-8) on esitetty vuosien toteuttamisohjelmassa ajoitettuna niiden tämän hetkisen toteuttamisvalmiuden mukaan. Liitteessä 2 on esitetty näiden hankkeiden perustiedot ja suunnitteluvalmius helmikuun 2012 tilanteessa. Hankkeiden etenemistä seurataan jatkossa vuosittain KUHA-ohjelmointiprosessin yhteydessä. Liitteessä 3 on esitetty suunnitteluhankelista eli luettelo hankkeista, joiden suunnitteluvalmius ei vielä mahdollista niiden toteutusta ohjelmakaudella Suunnitteluhankelistaa on tarkoitus päivittää ja hankkeiden tilannetta seurata KUHA-ohjelmointiprosessissa. KUHA-toteuttamisohjelman hankkeet ovat seuraavat: Vuonna 2013 alkavat Merkkien selitykset: *) sisältyy alustavasti sidosryhmien vuoden 2013 budjettiin - *) Maantie 11679, kevyen liikenteen väylä välillä maantie 170 Ingman, Sipoo - *) Paciuksenkadun alikulkukäytävä, Helsinki - *) Joukkoliikenteen matkustajainformaationäyttöjen hankinta - *) Kauniaisten rautatieaseman liityntäpysäköintipuisto - *) Maantie 170, Söderkullan pyöräpysäköinti, Sipoo - *) Puotilan metroasema, liityntäpysäköinti, Helsinki - *) Klaukkalan linja-autoasema, liityntäpysäköinti, Nurmijärvi - *) Mellunmäen metroasema, liityntäpysäköinti, Helsinki - *) Nikkilä linja-autoasema, liityntäpysäköinti, Sipoo - *) Kantatie 45, Bergan liityntäpysäköinti, Tuusula - *) Kirkkonummen rautatieasema, liityntäpysäköinti - *) Maantie (Ylästöntie), Myllymäki Helsingin kk, tien parantaminen, Vantaa - *) Kaupintien, Näyttelijäntien ja Kehä I:n rampin kiertoliittymä, Helsinki - *) Maantie 132 Klaukkalantien parantaminen (Kirkkotien ja Koskitien liittymät), Nurmijärvi - *) Kantatie 51 (Länsiväylä), Suomenojan eritasoliittymän parantaminen, Espoo - *) Poikkitien (maantie 145) parantaminen, Järvenpää - Valtatie 3, väli Kehä III Keimola, riista-aita - Valtatie 3, väli Luhtaanmäen eritasoliittymä Klaukkalan ohikulkutie, tievalaistus - Valtatie 4, Keravan eritasoliittymän parantaminen (ramppien liikennevalot) - Valtatie 4, väli Korso Järvenpää, riista-aita - Valtatie 4, väli Kerava Järvenpää, tievalaistus - Valtatie 4, väli Metsola Jokivarsi, melusuojaus - Valtatie 3, Hakuninmaa, melusuojaus - Valtatie 1, Tuomarila Sepänkylä, melusuojaus - Valtatie 1, Veikkolan taajama, melusuojaus - Valtatie 4, Hakunila, melusuojaus - Maantie 143/maantie 2850, kiertoliittymän rakentaminen, Hyvinkää - Keravantien (maantie 148) parantaminen, väli Lahdentie Saviontie

20 18 Vuonna 2014 alkavat Merkkien selitykset: **) MAL-rahoituksella vuosina toteutettavat hankkeet - **) Itäväylä Teollisuuskatu kevyen liikenteen väylä (Junatie), Helsinki - **) Kantatie 51 (Länsiväylä), kevyen liikenteen väylä välillä Lauttasaari Salmisaari, Helsinki - **) Maantie 1456, kevyen liikenteen väylä välillä Vähänummi Kellokoski, - **) Maantie 1131, kevyen liikenteen väylä välillä Haapajärvi Veikkola, Kirkkonummi - **) Pasilan rautatieasema, pyöräpysäköinti - **) Järvenpään rautatieaseman ja linja-autoaseman liityntäpysäköinti, I-vaihe - **) Maantie 110, Huhmarin liityntäpysäköinti (laajennus), Vihti - **) Kyrölän rautatieaseman liityntäpysäköinti, I-vaihe - **) Oulunkylän rautatieasema, liityntäpysäköinti - **) Nurmijärven kirkonkylän linja-autoasema, liityntäpysäköinti - **) Mäntsälän rautatieaseman liityntäpysäköinti - **) Valtatie 4/ maantie 148, pysäkit eritasoliittymään, Kerava - **) Valtatie 3, Nurmijärven tiehaaran pikavuoropysäkkiparin parantaminen - **) Mannerheimintien joukkoliikennehankekokonaisuus (pysäkki-, liikennevalo- ja kaistajärjestelyjä) - **) Magneettien käyttäminen eristysvikojen vähentämiseen Helsingin ratapihalla - **) Puolenvaihtopaikan rakentaminen Huopalahden pohjois- ja länsipuolelle - **) Junaliikenteen koontinäyttöjen lisääminen Helsingin ja Pasilan laiturialueille - Maantie 148, Brobölentien liittymän parantaminen, Sipoo - Valtatie 3, väli valtatie 25 maantie 143, tievalaistus - Valtatie 4, väli Järvenpää valtatie 25, tievalaistus - Valtatie 4, väli valtatie 25 Orimattilan raja, tievalaistus - Valtatie 3, väli maantie 132 maantie 1311, tievalaistus - Valtatie 3, väli maantie 1311 valtatie 25, tievalaistus - Maantie 120 (Vihdintie) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla - Keimolan uusi levähdysalue (valtatie 3, Klaukkalan liittymä) - Kantatie 45, Koskenmäen kiertoliittymän laajentaminen - Kantatie 51 (Länsiväylä), Piispansillan itärampit Vuonna 2015 alkavat Merkkien selitykset: **) MAL-rahoituksella vuosina toteutettavat hankkeet - **) Maantie 170, kevyen liikenteen väylä välillä Hangelby Box, Sipoo - **) Maantie 1375 (Koivukylänväylä), kevyen liikenteen väylä ja alikulkukäytävä välillä Vanha Myllypolku maantie 140, Vantaa - **) Maantie 1130, Lapinkylän kevyen liikenteen väylä välillä Paloasema maantie 1131, Kirkkonummi - **) Maantie 120, Oikopolun alikulkukäytävä, Vihti - **) Helsingin seudun liikenneinfokeskus - **) Liityntäpysäköinnin viitoituksen järjestäminen - **) Keravan rautatieaseman liityntäpysäköinti - **) Maantien 120 (Vihdintie) parantaminen välillä Haaga Kehä III, 1. vaihe (pysäkit ja bussikaistat), Helsinki, Vantaa - **) Valtatien 3 pysäkkien parantaminen (Kalannintie, Vetotie, Vetokuja, Mätäoja), Vantaa - **) Valtatie 3, Klaukkalan tienhaaran pikavuoropysäkkien parantaminen, Vantaa

21 19 - **) Munkkiniemen aukion järjestelyt ja Ramsaynrannan bussikaista, Helsinki - **) Rantaradan laitteistouusinnat vikaantumishäiriöiden poistamiseksi välillä Huopalahti Kirkkonummi - Pääkaupunkiseudun pääväylien telematiikka - Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen Helsingin seudulla (risteyskojeet ja keskusjärjestelmät) - Maantie 120/ maantie 1324 (Lahnuksentie), liittymän parantaminen, Espoo - Valtatie 4, Korson eritasoliittymän parantaminen (ramppien liikennevalot), Vantaa - Kehä I/Myllypurontien tasoliittymän supistaminen, Helsinki - Vuosaaren silta, Helsinki - Valtatie 3 (Hämeenlinnanväylä), Kuninkaantammen eritasoliittymä, Helsinki - Maantie 140/ Jokiniementie, eritasoliittymän parantaminen, Vantaa Vuonna 2016 alkavat - Maantie 1311, kevyen liikenteen väylä välillä Nurmijärvi Rajamäki - Tolsan rautatieasema, liityntäpysäköinti, Kirkkonummi - Hyvinkään rautatieaseman liityntäpysäköinti, I. vaihe - Hyrylän linja-autoasema, liityntäpysäköinti - Kantatie 45, Riihikallion bussipysäkin liityntäpysäköinti, Tuusula - Nummelan linja-autoasema, liityntäpysäköinti, Vihti - Jorvaksen rautatieasema, liityntäpysäköinti, Kirkkonummi - Valtatie 3, Kaivokselan eritasoliittymän parantaminen (uusi ramppi), Vantaa - Valtatie 1 välillä Tuomarila Nihtisilta, bussi- ja tavaraliikenteen lisäkaistat, Espoo - Valtatie 4, Koskelan eritasoliittymän täydentäminen, Helsinki - Tolsan rautatieliikennepaikan parantaminen, Kirkkonummi - Hanalan (välillä Tikkurila Kerava) liikennepaikan vaihdekujan ja raiteenvaihtopaikan rakentaminen - Hyvinkää, uusi vaihdeyhteys raiteiden 301 ja 302 välille - Jorvaksen rautatieliikennepaikan parantaminen, Kirkkonummi - Kehäradan häiriötilanteiden hallinta -hankkeet (Viinikkalan puolenvaihtopaikka), Vantaa - Maantie 114 (Kauniaistentie) Kehä II Turunväylä, Espoo Liitteessä 1 on esitetty hankekuvaukset myös niistä neljästä hankkeesta, jotka eivät mahtuneet MAL-rahoituksen puitteissa vuosien toteuttamisohjelmaan. Toteuttamismahdollisuuksien parantamiseksi niitä esitetään pilkottavaksi pienempiin osiin. Nämä vuonna 2017 aloitettavaksi esitetyt hankkeet ovat: - Valtatie 3, Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat - Maantie 120 (Vihdintie) parantaminen Haaga Kehä III, pysäkit ja bussikaistat - Valtatie 4, Jokiniemen vaihtopysäkit - Kehäradan häiriötilanteiden hallinta -hankkeet (seisontaraiteet, Lapinkylä) Vuoden 2013 KUHA-hankkeiden edellyttämä rahoitustaso on 74,4 miljoonaa euroa (aloitusvuoden mukaan). Vuodelle 2014 on ohjelmoitu KUHA-hankkeita 35,3 miljoonan euron edestä, josta MAL-rahoituksella toteutettavia on 14,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 KU- HA-ohjelmassa on 45,2 miljoonan euron edestä KUHA-hankkeita, joista MAL-rahoitettavia on 18,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 KUHA-hankkeiden edellyttämä rahoitustaso on 39,5 miljoonaa euroa.

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET KUUMAT LIIKENNEHANKKEET 1) MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TIE- JA KATUHANKKEET JÄÄMÄSSÄ KUHA-RAHOITUKSEN ULKOPUOLELLE Valtio rahoittaa MAL-aiesopimuksen mukaan KUHA-hankkeita eli pieniä kustannustehokkaita

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Seurantakatsaus 21.11.2014 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Yhteenveto Maankäyttö ja asuminen Helsingin seudulla

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 131 11.09.2012 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2013-2016 258/07/70/700/2012 hall 131 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 21.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 343 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2017

Lisätiedot

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Jyväskylä Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010 Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen Kimmo Behm 14.10.2010 KUUMA-yhteistyön painopisteet 1. Seudun kilpailukyky ja vetovoima Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset ja yhteisöt,

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Seurantakatsaus 25.11.2013 1 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavoitus Kaavoitus Alueittain seurantajaksolla 1.1.2012-1.8.2013

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010.

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010. HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010 Hallitus 44 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos 26.10.2010 HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 160 21.10.2014 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2015 2018 291/07.70.700/2014 Hallitus 160 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta

Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta Aiesopimus Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) toteutuksesta Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun liikenneneuvottelukunta Sihteeristö Petri Jalasto, puhelin (09) 160 28509, petri.jalasto@mintc.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen:

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen: Reunaehdot Sopimukseen strategiset tavoitteet Tavoitteena jäsentynyt, jäntevä sopimus ja vähemmän toimenpiteitä Strategiset, valtion ja kuntien välistä sopimista edellyttävät asiat vs. toimenpiteet joita

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Citylogistiikka Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Turun seudun liikennejärjestelmätyö Suunnittelua ohjaavat linjaukset Suunnittelua ohjaava linjaus: Tie ja katuverkon Priorisoidaan

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 2019 Neuvottelutulos 6.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sopijaosapuolet Valtio: liikenne- ja viestintäministeriö,

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Helsingin seudun MAL-seurantakatsaus 25.4.214 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 212 215

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet Liite 1. Valmistunut asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 2. Aloitettu asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 3. Arvio vuonna 2013 alkavasta ja valmistuvasta

Lisätiedot

HLJ luonnos. HSL:n hallitus HSYK Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ luonnos. HSL:n hallitus HSYK Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -luonnos HSL:n hallitus 21.10.2014 HSYK 14.10.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset Nostetaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa Raide-

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

TIENSUUNNITTELU Uudenmaan Maantien 1521 parantaminen ELY-keskus rakentamalla kevyen liikenteen väylä /Sipoon kunta välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo

TIENSUUNNITTELU Uudenmaan Maantien 1521 parantaminen ELY-keskus rakentamalla kevyen liikenteen väylä /Sipoon kunta välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo TL-Suunnittelu Oy 1 (5) TIENSUUNNITTELU Maantien 1521 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä / välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo 2014 Tiesuunnitelma Nastolan kunta Villähteen koulun liittymäjärjestelyt

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus. Helsingin seudun yhteistyökokous 13.5.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus. Helsingin seudun yhteistyökokous 13.5. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun yhteistyökokous 13.5.2014 Helsinki 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA 26.4.2013 HELSINKI Aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI (Neuvottelutulos 25.8.

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI (Neuvottelutulos 25.8. VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMISEKSI JA ASUMISEN EDISTÄMISEKSI (Neuvottelutulos 25.8.2014) Matti Vatilo 26.8.2014 Hallitusohjelma 24.6.2014 Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto 5.11.2009 HLJ 2011 -suunnitelma Laadintaprosessi ja aikataulu Syyskuu 2009 HLJ 2011:n puiteohjelma, YTV:n hallitus 13.6.2008 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Lisätiedot

HLJ Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma

HLJ Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma HLJ 2011 Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma Sisällysluettelo Johdanto 4 Liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö ohjausryhmä 12.10.2012 Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus ja muut ajankohtaiset asiat Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 144 27.10.2015 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2016 2019 302/07.70.700/2015 Hallitus 144 Esittelijä Valmistelija 1931 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (16) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (16) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2013 1 (16) 1016 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2017 HEL 2013-008615 T 08 00 01 Päätös Yleisiä huomioita päätti antaa Uudenmaan

Lisätiedot

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021, Liikennevirasto 23.5.2017 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneverkon rahoitus 2017-2021 1 400 000 000 1

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA Hallitus 138 02.10.2012 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA HLJ 2015:N PUITEOHJELMA 337/07/70/700/2012 hall 138 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Tiivistelmä 13.11.2015 Tämän yhteenvedon lisäksi työstä on laadittu laajempi taustaraportti Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Hämeen

Lisätiedot

Liikenneviraston näkökulmia asemanseutujen kehittämiseen

Liikenneviraston näkökulmia asemanseutujen kehittämiseen Liikenneviraston näkökulmia asemanseutujen kehittämiseen MAL-verkoston työpaja, Lappeenranta 8.6.2015 Jukka Ronni Näkökulmia 1. Hallitusohjelman viestit 2. Valtakunnallinen näkökulma 3. Raideliikenteen

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 20.5.2015 1

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 20.5.2015 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 20.5.2015 1 Helsingin seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.01.2016 Sivu 1 / 1 5581/2015 08.00.00 8 Espoon liikenneverkon kehittämisohjelma Valmistelijat / lisätiedot: Markku Antinoja, puh. 050 344 8046 Juhani Lehikoinen, puh. 046

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Liikenneviraston linjaukset

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Liikenneviraston linjaukset HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/3 1 b 3 LAUSUNTO LIIKENNEVIRASTON RAPORTTILUONNOKSESTA LIIKENNEOLOSUHTEET 2035 Kslk 2010-1622 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA

AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 AIESOPIMUS LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2014 2019 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2014 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne, liikenne ja ympäristö 2014 - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen i kestävyys - Ympäristö ja ilmasto Päivitetty 16.6.2013 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2012 1 (8) 432 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Radanvarsi ja matkakeskus

Radanvarsi ja matkakeskus Radanvarsi ja matkakeskus VT 12 ja radanvarsi 3.6.2015 Uinuvasta radanvarresta keskustan kasvualueeksi Mikkeli Tampere Kouvola Helsinki 3.6.2015 Rautatieaseman alueesta matkakeskukseksi VR Yhtymä Oy Liikennevirasto

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 21.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot