Lainsäädäntöuudistuksia Euroopassa ja Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainsäädäntöuudistuksia Euroopassa ja Suomessa"

Transkriptio

1 Lainsäädäntöuudistuksia Euroopassa ja Suomessa Sari Rapinoja Työ- ja elinkeinoministeriö Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Helsinki

2 EU:ssa käynnissä olevat uudistukset Tuotedirektiivipaketti 9 eri tuotedirektiivin harmonisointi NLF-mallin mukaisesti Tässä esityksessä pääpaino tämän paketin esittelyssä Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Annettu helmikuussa 2013, neuvoston työryhmätyö EU:ssa käynnistynyt Sisältää mm. Ehdotus asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta Ehdotus asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta

3 Tuotedirektiivipaketti / The alignment package

4 UUSI LAINSÄÄDÄNTÖPUITE (NLF) SÄÄNTELYN PERUSTANA New Legislative Framework (NLF) - on kirjattu akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetukseen 765/2008/EY (NLF-asetus) ja - päätökseen 768/2008/EY tuotteiden kaupanpitämistä koskevista säännöksistä (NLF-päätös) Uusi lainsäädäntökehys muodostaa perustan tulevalle sektorikohtaiselle lainsäädännölle. Direktiiviehdotusten mallina käytetty NLF-päätöstä Asetus suoraan sovellettavaa oikeutta alkaen

5 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Direktiivipaketilla yhdeksän uuden lähestymistavan mukaista tuotedirektiiviä sopeutetaan NLFpäätökseen ja Lissabonin sopimuksen määräyksiin ja terminologiaan. Direktiivipaketilla EI muuteta: sektorikohtaisia substanssiasioita, jotka johtuvat yksittäisestä sektorista, jota ko. direktiivi koskettaa direktiivin soveltamisalaa olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia

6 Direktiivien sisältö Direktiivit on mukautettu NLF-päätökseen (768/2008). Yleiset periaatteet, soveltamisala, suojelun taso ym. Viitesäännökset (NLF-päätös, liite I) Määritelmät Talouden toimijoiden velvollisuudet Tuotteen vaatimustenmukaisuus CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittaminen Suojamenettelyt / markkinavalvonta Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt (NLF-päätös, liite II) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (NLF-päätös, liite III)

7 Tuotedirektiivipaketin tavoitteita Harmonisoida, yhtenäistää ja yksinkertaistetaan tuotteiden sääntelyä. Tuotelainsäädännöstä entistä johdonmukaisempi Yhdenmukaistetun lainsäädännön avulla säännellään vain olennaiset vaatimukset NLF-filosofian mukaisesti Varmistetaan, että EU:n markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät kaikki ne vaatimukset, joiden avulla varmistetaan yleisten etujen korkeatasoinen suojelu. Parantaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla, että vaatimustenvastaiset tuotteet ja talouden toimijat saavat yhdenmukaisen kohtelun ja että ilmoitettuja laitoksia arvioidaan samalla tavoin kaikkialla EU:n markkinoilla.

8 Taloudentoimijoiden velvollisuudet 1/2 Määritelmät: valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja, jakelija Erilaiset velvollisuudet eri talouden toimijoille Valmistaja - Huolehdittava, että olennaiset vaatimukset täyttyvät - Laadittava EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus ja muut vaaditut tekniset asiakirjat ja säilytettävä ne - Suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely Valtuutettu edustaja - Valmistaja nimeää kirjallisella toimeksiannolla - EU-vaatimustenmukaisuus vakuutus ja tekniset asiakirjat saatavilla

9 Taloudentoimijoiden velvollisuudet 2/2 Maahantuoja: - Varmistaa, että valmistaja on täyttänyt omat velvollisuudet - Varmistaa, että tekninen dokumentaatio on saatavilla - Muut velvollisuudet kuten jakelijalla Jakelija: - Varmistaa, että tuotetta on käsitelty oikein - Tarkistaa ohjeet, merkinnät ja vaaditut asiakirjat Jäljitettävyysvaatimus - Tietoa taloudentoimijasta esim. rekisteröidystä tuotenimestä tai rekisteröidystä tavaramerkistä, osoite - Tietoa tuotteesta esim. tyyppi-, erä- tai sarjanumero - Tietoa jakeluketjusta

10 KOMISSION EHDOTUS

11 Komission antamat direktiiviehdotukset Komissio antoi 9 direktiiviehdotusta yhtenä pakettina : 1. pienjännitedirektiivi, LVD-direktiivi 2. sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi, EMC-direktiivi 3. hissidirektiivi 4. yksinkertaiset paineastiat direktiivi 5. ei-automaatiset vaa at direktiivi 6. mittauslaitedirektiivi 7. siviiliräjähdedirektiivi 8. ATEX-direktiivi 9. pyroteknisiä tuotteita koskeva direktiivi, on jo annettu 2013/29/EU; saatettava kansalliseen lainsäädäntöön NLF- mukautus sekä Lissabonin sopimuksen määräykset ja terminologia

12 NEUVOSTO EHDOTUS/ NEUVOSTON TYÖRYHMÄ TYÖSKENTELY

13 Neuvoston työryhmä työskentelystä 1/2 Direktiivipaketin käsittely alkoi neuvoston työryhmässä Puolan pjkaudella ja käsittelyä on jatkettu Tanskan, Kyproksen ja Irlannin pj-kaudella. Liettuan pj-kaudella ei enää neuvoston työryhmän kokouksia Neuvoston työryhmän kokouksissa direktiivipaketin direktiiviluonnoksia käsiteltiin noudattaen NLF-päätöksen rakennetta niin, että joka direktiivistä käsiteltiin sama luku. Direktiivien moduuliliitteitä varten perustettiin määräaikainen virtuaalinen alatyöryhmä. NLF-päätöksen liite II, Moduulit a-h. Samanaikaisesti kuultiin myös komission edustajien näkemyksiä jäsenmaiden tekemiin varaumiin ja parlamentin muutosehdotuksiin.

14 Neuvoston työryhmä työskentelystä 2/2 Neuvoston työryhmässä katsottiin parlamentin muutosehdotukset ja muodostettiin neuvoston kanta niihin. Käsitelty 27 työryhmän kokouksessa (ml. attaseakokoukset) Neuvoston työryhmä työskentely on ohi eikä Liettuan pj-kaudella ole enää neuvoston työryhmän kokouksia. Isoja erimielisyyksiä ei ole esiintynyt (tekninen harjoitus).

15 EUROOPAN PARLAMENTTIN EHDOTUS

16 Parlamentin ehdotus VALIOKUNNAN MIETINTÖ Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuojavaliokunta IMCO on käsitellyt direktiivipakettia Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuojavaliokunta IMCO antoi mietintönsä direktiiveistä heinäkuussa Pyroteknisiä tuotteita ja mittauslaitteita koskevista ehdotuksista parlamentti antoi mietintönsä teknisten viivästysten vuoksi marraskuussa Valmistelija ns. rapporteur Z. Roithová (EPP, CZ) Valiokunnan varapuheenjohtaja: Sirpa Pietikäinen

17 DIREKTIIVIEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN

18 Direktiivien hyväksyminen ja toimeenpano 1/2 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhdessä direktiivit komission ehdotuksesta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, yhteispäätösmenettely (SEUT 289(1) artikla) Komissio äänesti trilogin (Cion, neuvosto, EP) esitystä vastaan heinäkuussa 2013, joten neuvoston puolella tarvitaan yksimielisyys koskien yhtä ainoaa johtolauseketta/komitearesitaalia. (Johtolause tuli EP:n puolelta, jossa vaaditaan EP:n mukanaoloa) Coreper hyväksyi tuotedirektiivien sopeuttamisen NLFkehykseen. Ratkaisun mukaan EP:n on saatava täydelliset tiedot ja asiakirjat kun sen on tarkoituksenmukaista osallistua asiantuntijakokouksiin.

19 Direktiivien hyväksyminen ja toimeenpano 2/2 Käsittely saataneen loppuun käsiteltyä 1. lukemisessa ja direktiivit hyväksyttäneen loppuvuodesta 2013, Saatettava kansalliseen lainsäädäntöön mennessä? Toimeenpanoaika kansalliseen lainsäädäntöön 2 vuotta. Pyrotekniikkadirektiivi 2013/29/EU on jo hyväksytty ja julkaistu OAJ:ssa Saatettava kansalliseen lainsäädäntöön Painelaitedirektiivin neuvoston työryhmän työskentely alkanut Dir. tulisi saattaa kansalliseen lainsäädäntöön ?

20 DIREKTIIVIEHDOTUSTEN TOIMEENPANO KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

21 TEM:n perustamat työryhmät Työryhmä 1: horisontaaliset kysymykset Perustana EU-asetukset ; Markkinavalvonta- ja akkreditointikokonaisuus sekä tuoteturvallisuusasetuksen horisontaaliset säännökset Laaja kokoonpano Työryhmä 2: TEM:n hallinnonalan sektorisäädösten valmistelu Perustana direktiivit ja uusi tuoteturvallisuusasetus sekä osin puhtaasti kansallinen sääntely Työryhmä rajoittuu TEM:n alan sidosryhmiin Koordinoi substanssisäädösten (sähkö, kemikaali-turvallisuus ) valmistelun. EU:n tuotelainsäädännön johtoryhmä, direktiivipaketin johtoryhmän toimeksianto laajennettu Käsittää molemmat EU:n tuotepaketit Käsittelee asioita vain TEM:n hallinnonalan puitteissa + tulliyhteistyö.

22 Kansallinen sääntely Laki kuluttajapalveluiden turvallisuudesta (puhtaasti kansallinen) EU Kesä 2015 Yhteensä 9 direktiiviä 1 Markkinavalvonta-asetus (MSR) 3 Tuoteturvallisuusasetus (CPSR) 4 PainelaiteL (toimeenpanee myös PED:n) Uusi sähköturvallisuuslaki (kattaisi myös puhtaasti kansallisen sääntelyn, mm. sähköalan työt, sähkölaitteistojen turvallisuus) Hissiturvallisuuslaki Mittauslaitelaki Uusi kemikaaliturvallisuuslaki (kattaisi myös puhtaasti kansallisen sääntelyn, mm.) Sektorilaki xxx (jos tarvetta) LVD (2006/95/EY) EMC (2004/108/EY) LD (95/16/EY) SIMPLE (2009/105/EY) NAWI (2009/23/EY) MID (2004/22/EY) SivRäj (93/15/EY) ATEX (94/9/EY) Pyro (2007/23/EY) Myöh. mukautettavat dir:t, mm. PED ja GAD 2) Säätää edelleen akkreditoinnista 3) Kattaa NLF-asetuksen ja GPSD:n markkinavalvontasäännökset 4) Korvaa GPSD:n, sisältää mm. yleisen turvallisuusvaatimuksen Huom. Kyseessä on alustava malli. Lopullinen toteutus voi olla hyvinkin erilainen. 1) Direktiivit annetaan uusina direktiiveinä, joten numerot muuttuvat NLF-asetus (765/2008/EY) 2 NLF-päätös (768/2008/EY) Akkreditointilaki 5 Markkinavalvontalaki 6 Uusi tuoteturvallisuuslaki 7 5) Ainakin TEM:n hallinnonala, mahd. horisontaalinen 6) Koskee vain TEM:n sektoria. MSR:n myötä kansallisesti säädettäväksi jäänee mm. valvonta-viranomaisista ja sanktioista sekä mahd. viittaustekniikan käyttö 7) Sen mukaan kun nykyisessä KuTuL:ssa olevat kulutustavaroita koskevat velvoitteet ja oikeudet eivät sisälly MSR ja CPSR. Huom. Koskee vain kulutustavaroita 5-7) AkkrL, MvL ja TuTuL todennäköisesti melko lyhyitä. Mahdollisesti yhdistettävissä? Yllä mainittujen lakien nojalla annettavat tarvittavat VN:n ja TEM:n asetukset Luonnos

23 Lisätietoa: TEM:n kotisivulla hankkeella omat verkkosivut: tuote-_ja_markkinavalvontalainsaadannon_uudistaminen Valtioneuvoston hankerekisteri HARE: HARE TEM121:00/2011 Komission kotisivut:

24 Kiitos mielenkiinnosta! Sari Rapinoja

Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma

Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma EU:n tuotelainsäädäntö kehittyy mitä vaikuttaa meillä seminaari Säätytalo, Helsinki 14.6.2013 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Tuotesääntelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: EF 26 ECON 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot