Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle Vapo Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle Vapo Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle Vapo Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 627//2012 Ymplk 166 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p Vapo Oy ja Kuopin Energia Oy ovat toimittaneet yh teys vi ran omai sena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle (ELY-keskus) Kiu ruve den Luodesuon turvetuotantohanketta koskevan ym pä ris tö vai kutus ten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki 468/1994) mu kaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Ym pä ris tö vai ku tus ten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan esittämä raportti hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden aiheuttamista ym pä ris tö vaiku tuk sis ta. ELY-keskus varaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ym pä ris tö lau takun nal le Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena mah dol li suu den lausunnon antamiseen. Lausunto on sovittu toi mi tetta van POSELY:lle mennessä. Vapo Oy ja Kuopion Energia Oy suunnittelevat turvetuotannon käynnis tä mis tä Kiuruveden kaupungissa Luodesuon hankealueella. Hanke alue sijaitsee Kiuruveden kaupungissa noin 22 kilometriä kau pungin keskustasta luoteeseen, Huutoniemenperän ja Makkaraperän kylien alueella. Hankealue sijaitsee pääosin Näläntöjärven va lu ma-alueel la, osittain Rikkajoen ja Osmanginjärven-Jylängönjoen va luma-alueil la. Hankealueen kuivatusvedet johdettaisiin osalta loh koista Rikkajoen kautta Näläntöjärveen, osalta suoraan Nä län tö jär veen ja osittain Näläntöjärven alapuoliseen Remesjokeen. Han ke alu een kokonaispinta-ala on noin 230 ha, josta tuotantokelpoista pin ta-alaa on noin 202,2 ha sisältäen auma-alueet. Hankealue on suu rim mak si osaksi ojitettua (190 ha). Ojittamatonta luonnontilaista suo aluet ta on 23 ha (lohkolla 1). Vapo Oy jätti ympäristövaikutusten arviointiohjelman Pohjois-Sa von ympäristökeskukselle ( alkaen Pohjois-Savon ELY-kes kus). Tuolloin arvioitavina oli kolme eri hankevaihtoehtoa. Hank keen suunnittelun edetessä luovuttiin vaihtoehdoista 2 ja 3, kos ka ne eivät edusta parhainta käyttökelpoista tekniikkaa. Tässä ar vioin ti se los tuk ses sa arvioidaan vain seuraavia vaihtoehtoja:

2 VE 0 VE 1 Hanke jätetään toteuttamatta, eikä toimintaa aloiteta Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alu eel la vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pin ta va lu tus kent tä. Suunnitelmien mukaan Luodesuolla on tarkoitus tuottaa ener gia turvet ta, kasvuturvetta sekä ympäristöturvetta. Arvioiden mukaan vuotui nen tuotantomäärä olisi m 3. Suunnitellut turpeen tuo tanto me ne tel mät hankealueella ovat: jyrsinturpeelle hakumenetelmä, imuvaunu tai mekaaninen kokoo ja vau nu kuiviketurpeelle imuvaunumenetelmä palaturpeelle palamenetelmä Luodesuolle suunnitellut vesiensuojelumenetelmät (mm. ym pä ri vuoti nen pintavalutus) täyttävät vesiensuojelussa BAT-periaatteen mukai set vaatimukset. Alustavassa suunnitelmassa kuivatusvesien käsit te lyyn kuuluu sarkaojien lietetaskujen, sarkaojapidättimien, vii den pintapuomilla varustetun laskeutusaltaan lisäksi neljä pin ta va lu tuskent tää, joille vedet johdetaan (Vapo 3 kpl ja Kuopion Energia 1 kpl) pumppaamoilla ympärivuotisesti. Ojitetulle alueelle si joit tu vien pintavalutuskenttien pinta-alat suhteessa valuma-alueeseen ovat: kenttä 1 6,8 %, kenttä 2 5,6 %, kenttä 3 6,2 % ja kenttä 4 5,6 %. Tuotantoalueen yhteyteen suunnitellut pintavalutuskentät ovat mi nimi suo si tus ta (3,8 % valuma-alueesta) suurempia. Perustason vesienkäsittelymenetelmien lisäksi vesienkäsittelyä voidaan tehostaa pintavalutuksen lisäksi eri menetelmillä; ke mial li sel la käsittelyllä, maaperäimeytyksellä, haihdutusaltailla ja sa la oji tuk sella. Luodesuon turvetuotantohankkeen merkittävimmät ym pä ris tö vai kutuk set muodostuvat suon luonnontilan muutoksesta, tur ve tuo tan toalu een kuivatuksesta aiheutuvista vesistövaikutuksista sekä tuo tanto toi min nas ta ja turpeen kuljettamisesta aiheutuvista pöly- ja me luvai ku tuk sis ta. Vesistövaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat kuormituksen osuus alapuolisten laskuvesistöjen ko ko naiskuor mi tuk ses ta ja vesistöjen luonnontilainen merkitys. Ve sis tö vaiku tuk set rajoittuvat lähimpiin alapuolisiin vesistöihin eli Luodesuon las ku ojiin, Rikkajokeen, Näläntöjärveen, Remes-Jylängönjokeen se kä Osmanginjärveen. Turvetuotannon keskeiset vesistöjen kuormit ta jat ovat kiintoaines, ravinteet (typpi ja fosfori), rauta ja liuennut

3 or gaa ni nen aines. Vesistökuormitus ajoittuu pääasiassa kevääseen ja syksyyn, sillä kiintoainekuormitus keskittyy sulanmaan aikaisiin tul va- ja sadejaksoihin. Myös orgaanisten aineiden, raudan ja ra vintei den kuormitus keskittyy suurimmaksi osaksi ylivalumakausiin ja etenkin kevääseen. Laskelmien mukaan Luodesuon turvetuotantoalueen ve sis tö kuor mitus 1. ojitusvuonna (pahin tilanne kuormituksen kannalta) olisi 4871 kg kiintoainetta, noin 61 kg fosforia ja noin 2731 kg typpeä vuo dessa. Tuotantoaikaisen kuormituksen (ainevirtaaman) ar vioi daan olevan kiintoaineen osalta noin 2436 kg, fosforin osalta 31 kg ja typen osalta noin 1329 kg vuodessa. Näläntöjärven luoteisosa on tällä hetkellä voimakkaasti umpeen kas va mas sa (liettymässä). Kuormituslaskelman mukaan Luo de suon hankealueelta kulkeutuu kuivatusvesien mukana kiintoainetta Nälän tö jär veen noin kg vuodessa. Kun huomioidaan, et tä nykyinen kiintoainekuormitus on noin kiloa vuodessa li sää Luodesuon turvetuotantohanke nykyistä kuormitusta 0,1 %:lla. Siten hankkeella ei katsota olevan merkittävää vaikutusta Nä län töjär ven liettymisessä. Laskelmien mukaan Luodesuon turvetuotantohankkeen las ken nal linen kuormituslisäys Näläntöjärveen olisi fosforin osalta 0,5 1,0 % ja typen osalta 0,6 1,2 % sekä vastaavasti Osmanginjärven kohdal la kuormituslisä fosforin osalta olisi 0,1 0,3 % ja typen osal ta 0,5 1,1 %. Selvityksessä on myös esitetty Rikkajokeen, Näläntöjärveen, Remes/Jy län gön jo keen sekä Osmanginjärveen laskevien tuo tan toaluei den yhteisvaikutukset, jos kaikki alueet ovat yhtä aikaa tuo tannos sa. Esimerkiksi Näläntöjärveen tulee kuivatusvesiä Rik ka joenkaut ta yhteensä 756 ha alueelta. Laskelmien mukaan tuotannon aikai nen fosforikuormitus olisi 116 kg, typpikuormitus 4968 kg ja kiinto ai ne kuor mi tus kg. Pohjois-Savon vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelman (hyväk syt ty ) mukaan Näläntöjärven tilan paraneminen edellyt tää veden ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksien merkittävää pie nene mis tä ja säännöllisesti esiintyvien sinileväkukintojen vähenemistä. Tur ve val tai sel ta valuma-alueelta tulevaa kiintoainekuormitusta tulee vä hen tää. Ihmistoiminnan aiheuttamasta ulkoisesta ra vin ne kuor mituk ses ta merkittävin osa aiheutuu maataloudesta ja pienempiä kuormi tus läh tei tä ovat metsätalous, haja-asutus ja turvetuotanto. Järven ma ta luu den ja heikon happitilanteen perusteella lisäkuormitus vaikut taa oletettavasti järven rehevyyteen. Toimenpideohjelmassa on ar vioi tu kokonaisfosforikuormituksen vähentämistavoitteeksi noin 30

4 % (nykytaso noin 9 kg/vrk). Rikkajokeen kohdistuvat sa man suu rui set vähennystavoitteet kuin Näläntöjärveen. Hankkeen kalastovaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Hankealueen turvetuotantotoiminta ei aiheuta sellaisia ilman epäpuh taus pi toi suuk sia, että niistä seuraisi merkittäviä vaikutuksia lä hialu een asukkaille. Hankealueen lähistöllä 500 metrin etäisyydellä si jait see 11 ja metrin etäisyydellä 34 asuintaloa tai loma-asun toa. Hankealuetta on rajattu joiden lohkojen osalta siten, et tä hankealueen ja asutuksen väliin jätetään suojapuustoa eh käise mään pöly- ja meluhaittoja. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttama melun arvioidaan jäävän ohjearvojen alle, kun meluisimpia työvaiheita ajoitetaan oi keal la tavalla. Luodesuo on suurimmaksi osaksi ojitettua rämettä, jolla puusto on oji tus ten myötä kasvanut voimakkaasti. Alueen luonnon mo ni muotoi suu des ta johtuvat arvot keskittyvät suon luonnontilaisille alueille, mi kä tässä tapauksessa tarkoittaa vain pientä aluetta hankealueen lou nais osas sa. Hankealueella tehdyn kasvillisuusselvityksen yhteydessä ha vai tuista sammal- ja jäkälälajeista tai putkiolokasvilajeista yksikään ei ole uhanalainen. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä hankealueelle mää ri tet tiin yhteensä kahdeksan suoluontotyyppiä, joista kaksi on uhan alais ta. Hankealueella tehdyn linnustoselvityksen yhteydessä ei havaittu luon non suo je lu lain mukaisia uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lin tu la je ja. Luodesuon linnustollisesti selvästi arvokkain osa on selvi tys alu een eteläosan ojittamaton ja harvaan ojitettu osa, joka si joittuu muodoltaan kolmiomaisena Näläntöjärven Luodelahden län sipuo lel le, kahdelle puolen maantietä. Ojituksista johtuva suon osittain kuivuminen on voinut vaikuttaa alueen linnustoarvoon. Huomat ta vaa on myös se, että alue sijaitsee linnustollisesti arvokkaan Luo de lah den yhteydessä. Turvetuotantohankkeen toteuttaminen arvioidaan tapahtuvan lainvoi mai sen ympäristölupapäätöksen jälkeen aikaisintaan 2014 kuntoon pa no vai heel la. Varsinainen tuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2016 ja kestäisi noin 30 vuotta, minkä jälkeen alkaisi jäl ki hoi tovai he. Valmistelijan päätösehdotus:

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta antaa Luo desuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten ar vioin ti se los tukses ta seuraavan lausunnon: Ympäristölautakunta toteaa, että arviointiselostuksessa on suu rimmak si osaksi huomioitu hankkeen vaikutukset ja niiden sel vit tä misek si on tehty tarvittavia selvityksiä. Arviointiohjelmasta an ta massaan lausunnossa ympäristölautakunta korosti sitä, että tur ve tuo tanto hank keen vaikutukset laskuvesistöjen tilaan kartoitetaan erityisen huo lel li ses ti ja että vesistövaikutusten arvioinnissa tulisi tuoda riit tävän selkeästi esille laskuvesistöjä jo tällä hetkellä rasittavat toi min not ja arvio näiden vaikutusten kestosta. Ympäristölautakunta toi myös esille, että vesienkäsittelymenetelmien vertailun on syytä olla jous tava ja tarvittaessa ottaa vertailuun myös muita vaihtoehtoja kuin ohjelmassa esitetyt. Ympäristölautakunta on todennut Vapo Oy:n Kotisuon ympä ris tö lu van valituskäsittelyyn liittyvässä vastineessaan, että ym päris tö lau ta kun ta suhtautuu kielteisesti ympäristöluvan myöntämiseen sel lai sil le turvetuotantoalueille, joiden kuivatusvedet johdetaan Nälän tö jär veen. Näläntöjärven tila on arvioitu välttäväksi. Järven ta voite ti lan hyvä saavuttaminen edellyttää jatkoaikaa vuoteen Tavoit teen toteutumisen vähimmäisedellytys on, että maatalouden kuor mi tuk sen ohella myös muualta tulevaa kuormitusta vähennetään mah dol li suuk sien mukaan. Kaikki lisäkuormitus vaarantaa järven hyvän tilan saavuttamisen. Ympäristölautakunta tuo tässä yhteydessä myös esille, että Remes/Jylängönjoen kemiallinen tila on arvioitu vält tä väk si ja ekologinen tila tyydyttäväksi. Osmanginjärven ke mial linen tila on huono ja ekologinen tila välttävä. Ympäristölautakunnan kanta ei ole muuttunut ja se katsoo edellä mai ni tun perusteella, että Luodesuon hankkeen kuivatusvesien lasku ve sis tö jen tila on jo nykyään sikäli huolestuttava, että hyvän tilan saa vut ta mi nen tulee olemaan entistä haasteellisempaa, jos alueelle tu lee lisää vesistöjä kuormittavia toimintoja. Vaikka arviointiselostuksessa esitetyt vesienkäsittelyratkaisut (mm. ym pä ri vuo ti nen pintavalutuskenttä) ovat BAT:n mukaista, niin ym päris tö lau ta kun nan mielestä arviointiselostuksessa olisi ollut hyvä arvioi da myös muiden vesienkäsittelymenetelmien (mm. kemiallinen kä sit te ly) vaikutusta tehostaa vesienkäsittelyä. Tällöin saataisiin li sätie toa myös siitä onko niitä Luodesuon hankkeen osalta mah dol lis ta käyttää ja millainen merkitys näillä menetelmillä olisi ve sis tö kuor mituk sen vähentämisessä. Ympäristölautakunta otti kantaa arviointiohjelmasta antamassaan lau sun nos sa myös siihen, että selvitettäessä toiminnan meluhaittoja tu lee huomioida toiminnan vuorokausittainen toiminta-aikamaksimi ja

6 melun leviämisen arvioinnin tulokset on hyvä esittää vyö hyk keit täin kartalla. Koska hankealueen läheisyydessä on verrattain run saas ti asutusta, on tärkeää vertailla keskenään erilaisia työ me ne tel miä ja muita toimenpiteitä ja pyrkiä löytämään paras toimintatapa me lu- ja pölyhaittojen minimoimiseksi. Myös mahdollisen yöaikaisen toi minnan laajuutta tulee tarkastella. Ympäristölautakunnan mielestä arviointiselostuksessa esitetyt pölyja meluvaikutusten arviot ovat kattavia ja haitallisia vaikutuksia on ar vioi tu olevan. Haittojen ehkäisyssä keskeistä on toi min nan ai kai nen tarkkailu sekä toimintojen oikea ajoitus, jotka tulee ottaa huo mi oon toiminnan päästötarkkailusuunnitelmassa. Ympäristölautakunta katsoo, että Luodesuon eteläosassa sijaitseva ojit ta ma ton suoalue tulee rajata pois hankealueesta. Ym pä ris tö lau takun ta viittaa tässä valtioneuvoston periaatepäätökseen soi den ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta. Sen mukaan turvetuotanto tulisi kohdistaa jatkossa ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille tai turv le. Vaikka luodesuon hankealueen ojittamattoman osan suotyypit rimpinevamuuttuma ja lyhytkorsiräme ovat selostuksen mukaan jo muuttumisasteella, on ojittamattomalta suoalueella kuitenkin todettu hankkeen selvityksissä niin luonto- kuin linnustollisiakin arvoja. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy lausunnon valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021

Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 Virolahden kunnanhallitus 29 09.02.2015 Lausunto ehdotuksista Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden tarkistetuiksi vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021 Kh 29 Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/11.00.01/2014

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus 45 28.04.2014 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 50/81.812/2014, 53/8/2013, 49/81.812/2014, 405/81.813/2013, 48/91.911/2014, 227/81.812/2013, 90/1/2014, 81/8/2014, 73/8/2014,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot