Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari Leena-Marja Kauranne, YM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM"

Transkriptio

1 Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari Leena-Marja Kauranne, YM 1

2 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden käyttö turvetuotannon vesistövaikutukset keskeiset ohjauskeinot turvemaiden vesiensuojelussa vesiensuojelun suuntaviivat turvetuotannolle vesiensuojelumenetelmät vesienhoitosuunnitelmat turvetuotannon ympäristölupakäytäntö 2

3 3

4 Turpeet ja suot muutamana lukuna kokonaissuoala 9 milj. ha metsätalouskäyttöön ojitettuja n. puolet suojeltuja 1,1 milj. ha ha turvetuotantoon soveltuvia soita, joista tuotannossa ha ja tuottajien hallussa ha tarve v. 2020, jos energiaturpeen käyttö nykytasolla (24,5 TWh/a) ha tuotantoon uusia alueita ha tuotantosoiden keskikoko 110 ha turvekerroksen keskisyvyys n. 1,5 m (> 20 ha suot) 4

5 Suo- ja turvemaiden käyttö turvetuotanto energiaturve kasvu- ja ympäristöturve metsätalous maatalous 5

6 Turvetuotannon alueellinen jakautuminen Turvetuotannon pinta-alan sijoittuminen 2006 KAI 4 % LAP 8 % PIR 3 % UUS 0 % LOS 7 % HAM 2 % KAS 4 % ESA 3 % PSA 5 % PPO 24 % PKA 5 % KSU 7 % LSU 28 % 6 UUS LOS HAM KAS ESA PSA PKA LSU KSU PPO KAI LAP PIR

7 Turvetuotannon ympäristövaikutukset vesistöjen rehevöityminen, veden samentuminen ja tummuminen, pohjan liettyminen vesistöjen happamoituminen pohjaveden pinnan alentuminen, veden laadun heikentyminen vesimäärien muuttuminen ojissa ja vesistöalueella eläin- ja kasvilajien elinympäristöjen muuttuminen/tuhoutuminen maiseman muuttuminen ympäristön pölyttyminen ja melu tulipaloriskin kasvu 7

8 Turvetuotannon vesistövaikutukset 1/2 kiintoaine fosfori ja typpi orgaaninen aines rauta kasvipeitteen puuttuminen johtaa ravinteiden ja kiintoaineksen helppoon huuhtoutumiseen peruskuivatuksen aikana epäorg. kivennäisainesta sarkaojia kaivettaessa orgaanisen aineksen määrä lisääntyy ja voi olla tuotantovaiheessa hyvin suuri 8

9 Turvetuotannon vesistövaikutukset 2/2 kiintoaine aiheuttaa pohjan liettymistä ja veden samentumista -> pohjaeläimistö, kalat, vesikasvit fosfori ja typpi aiheuttavat rehevöitymistä -> koko vesiekosysteemi orgaaninen aines ja rauta aiheuttavat veden värin tummumista, humus- ja rautapitoisuuden lisääntymistä ja sädesienten lisääntymistä -> pohjaeläimistö, kalat, verkot 9

10 Keskeiset ohjauskeinot turvetuotannon vesiensuojelussa Lainsäädäntö: Ympäristönsuojelulaki ja asetus, YVA-laki, Vesilaki, Laki ja asetus vesienhoidon järjestämisestä, Laki vesienhoitoalueista Vnpp Vesiensuojelun suuntaviivoista v:een 2015 Ohjelmat: HELCOMin Itämeren suojeluohjelma BSAP Vesienhoitosuunnitelmat (7 kpl) 10

11 Vesiensuojelun suuntaviivat turvetuotannolle valuma-alueittainen suunnittelu suojelun tehostamisen ja uusien alueiden käyttöönoton tarpeet arvioidaan erityisen tarkoin alueilla, joilla vesien tilaa parannettava tuotannon sijoittuminen tuotannossa oleville tai ojitetuille alueille, eikä vesistöjen tai suojelualueiden läheisyyteen koko elinkaaren huomioiva BAT BEP:n kehittäminen vesiensuojelu huomioitava jälkikäytön suunnittelussa 11

12 Vesienhoitoalueet 12

13 Suomen pintavesien ekologinen tila 13

14 Turvetuotantoalue 14

15 Vesienhoitosuunnitelmien ehdotuksia 1/2 riittävät ympäristö- ja vesistövaikutusselvitykset maakuntakaavojen turvetuotantoaluevarauksiin sijainninohjaus jo ojitetuille tai tuotannossa oleville alueille ja pohjavesialueiden ulkopuolelle lohkojen tai soiden vaiheittainen käyttöönotto ympärivuotinen vesiensuojelu 15

16 Vesienhoitosuunnitelmien ehdotuksia 2/2 tehostettu, lyhyt loppuvaiheen tuotanto käytöstä poistuvien alueiden jälkihoito kemiallinen käsittely herkimmillä alueilla uusi tuotantomenetelmä happamilla sulfaattimailla erityistä huomiota kuivatukseen ja jälkihoitoon 16

17 Turvetuotannon vesiensuojelu Noudatettava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) BAT määritellään tapauskohtaisesti Uusilla tuotantoaluiella vähintään pintavalutuksen tehoista Ympärivuotisen pintavalutuksen mahdollisuudet selvitettävä 17

18 Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmät pintavalutuskentät kasvillisuuskentät ja altaat laskeutusaltaat ja kosteikot lietesyvennykset, lietteenpidättimet kemiallinen puhdistus virtaamansäätö ks. Turvetuotannon ympäristönsuojeluopas: 18

19 Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet laskeutusallas, n ha ympärivuotinen pintavalutus, n ha laskeutusallas ja virtaamansäätö, n ha pintavalutus kesällä / laskeutusallas talvella, n ha kemikalointi, n ha pintavalutus kesällä / ojat talvella, n ha muu, vain sarkaojat, haihdutus/imeytys, n ha 19

20 Ympäristölupaprosessi Mahdollinen hakemuksen täydentäminen Hakemus vireille Tiedottaminen Neuvottelut Lausunnot Muistutukset, mielipiteet Toiminnanharjoittajan kuuleminen Lupaharkinta Tarkastuskäynnit Päätös Päätöksestä tiedottaminen ja julkipano Mahdollinen muutoksenhaku Lainvoimainen päätös Valvonta ja tarkkailu 20

21 Ympäristölupaprosessi / Luvan tarve ja lupaviranomainen > 10 ha aina lupa; < 10 ha lupa, jos tuotannosta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai alue sijaitsee tärkeällä tai muulla veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ja toiminnasta voi aiheutua pohjavesien pilaantumisen vaaraa eräissä jätevesien johtamiseen ja naapurustoon liittyvissä tapauksissa lupaviranomaisena ympäristölupavirasto, kun alue > 10 ha, muussa tapauksessa kunta tai alueellinen ympäristökeskus; valitusviranomaisena Vaasan hallinto-oikeus (-> KHO) 21

22 Ympäristölupaprosessi / Voimassaoloaika, lupamääräykset voimassa toistaiseksi tai määräajan, tarkistaminen 10 v kuluttua lupamääräykset: vesiensuojelurakenteen, niiden rakentaminen, kunnossapito, käyttö pöly- ja melupäästöjen rajoittaminen jätteet, poltto- ja voiteluaineet häiriötilanteet toiminnan lopettaminen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu kalatalous 22

23 Ympäristövaikutusten arviointi jos tuotantoalue > 150 ha harkinnanvaraisesti, jos tuotantoalue < 150 ha ja hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia päätöksen yva:sta tekee alueellinen ympäristökeskus 23

24 Turvetuotannon vesistövaikutukset alueellisesti merkittäviä tuotanto oikeisiin paikkoihin jo ojitetuille tai tuotannossa oleville soille tuotannon vesistökuormituksen ennakkoarviointi arvio vesistön kyvystä vastaanottaa kuormitusta paras käyttökelpoinen tekniikka ILMASTONMUUTOS! 24

25 Kiitos! Turvetuotannon ympäristönsuojeluopas: 25

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

löytyy mm. suositusten kouluttajan

löytyy mm. suositusten kouluttajan Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Kunnostusojitus on osa metsänkasvatusketjua turvemaiden metsissä. Ojaverkoston kunto heikkenee vähitellen ojituksesta kuluneen ajan myötä mm. ojien mataloitumism

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille

jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille T urvetuotantoalueiden jälkikäyttö Tiivistelmä alan toimijoille Maanomistaja päättää suonpohjien käytöstä Tärkeät sopimukset ja dokumentit Jälkikäytön suunnittelu Metsänkasvatus Viljely Kosteikot Muut

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

Kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen

Kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen SÄHKÖNTUOTANTO LAUSUNTO 1(5) ELY-keskukset Ympäristöministeriö Kommentti vesienhoitosuunnitelmaehdotuksiin sekä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotukseen Vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue... 3 2 Vesiensuojelurakenteita... 4 2.1 Pohjapato...

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot