Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositus EVCA:n pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositus EVCA:n pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa"

Transkriptio

1 Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositus EVCA:n pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa 1 Alkusanat Käyvän arvon määrittely Arvonmäärityksen perusteet Käypä arvo Arvonmäärityksen periaatteet Arvonmääritysmenetelmät Arvonmääritysmenetelmän valintaperiaatteet Arvonmääritysmenetelmät Lähiaikoina tapahtuneiden sijoitusten hinnoittelu Tulokseen perustuvat arvokertoimet Substanssiarvo Liiketoiminnan diskontatut kassavirrat tai tulos Investoinnin diskontatut kassavirrat Muut menetelmät Arvopaperikaupan kohteena olevat instrumentit Soveltamisohjeet Sopivan menetelmän valinta Muut huomioon otettavat asiat Sisäiset rahoituskierrokset Indikatiiviset tarjoukset Uudelleenjärjestelyjen vaikutukset Erityisolosuhteiden vaikutus arvonmääritykseen EVCA-ohjeistuksen soveltaminen Suomessa Kohdeyrityksen kehitysvaiheen vaikutus menetelmän valintaan Markkinainformaatio Kirjanpito ja sijoittajaraportointi Verotus Rahaston verotus Sijoittajan verotus Hallinnointiyhtiön verotus Oleellisuusperiaate Arvonmääritys- ja kirjaussykli Yhteenveto /14

2 1 Alkusanat Pääomasijoitustoiminnan kansainvälistyminen ja käyvän arvon lisääntynyt merkitys kansainvälisissä tilipäätösstandardeissa on lisännyt tarvetta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisten arvonmääritysstandardien luomiseen. EVCA on yhteistyössä kahden keskeisen kansallisen pääomasijoitustoimialajärjestön (AFIC ja BVCA) kanssa laatinut International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines -ohjeistuksen ( EVCA-ohjeistus ), joka määrittää tämän hetken parhaat suositukset pääomasijoittajien arvonmäärityskäytännölle. Suositusten on tarkoitus olla sovellettavissa kattavasti pääomasijoitusrahastojen ja -yhtiöiden tyypillisiin sijoituskohteisiin ja instrumentteihin. Tavoitteena on määrittää paras käytäntö eri tyyppisten sijoitusten raportoinnille käyvästä arvosta. Ohjeistus on laadittu siten, että se on yhdenmukainen IFRS laskentakäytännön käyvän arvon määrittelyn kanssa. Suomen Pääomasijoitusyhdistys ( FVCA ) on selvittänyt, miten uusi EVCA-ohjeistus soveltuu suomalaisten pääomasijoittajien toimintaympäristöön. FVCA antaa jäsenistölleen suosituksen siitä, miten EVCA -ohjeistusta tulisi Suomessa soveltaa. FVCA:n nimeämä työryhmä ( Työryhmä ) on selvittänyt EVCA-ohjeistuksen yleisten määritelmien ja suosittamien arvonmäärityskäytäntöjen soveltuvuutta Suomessa. Tarkoituksena on ollut selvittää, soveltuuko EVCA-ohjeistus sellaisenaan FVCA:n suositukseksi, sekä määritellä suomalaisen pääomasijoitustoimialan erityispiirteiden mahdollisesti edellyttämät maakohtaiset sovellusohjeet niiltä osin kuin poikkeaminen EVCA:n suosituksista on perusteltua. Työryhmään ovat alkuvaiheessa kuuluneet Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja Kari Rytkönen, pääsihteeri Krista Rantasaari ja pääomasijoitusanalyytikko Vesa Välinen, CapMan Oyj:n group controller Heidi Lepäntalo, Biofund Oy:n sijoitusjohtaja Pasi Jänkälä, Proventure Oy:n analyytikko Timo Mäkinen sekä ulkopuolisina asiantuntijoina PricewaterhouseCoopersin partner Matias Lindholm ja assistant director Kimmo Vilske. Lisäksi selvityksen yhteydessä on haastateltu Midinvest Management Oy:n sijoitusjohtaja Marja Kantosta. Tämän dokumentin ensimmäinen luku kuvaa suosituksen taustat. Luvut 2-4 esittävät tiivistelmän EVCA-ohjeistuksesta. Luku 5 käsittelee EVCA-ohjeistuksen soveltamiseen Suomessa liittyviä erityiskysymyksiä ja luvussa 6 tehdään yhteenveto havainnoista. Tämä dokumentti kuvaa Työryhmän tekemät havainnot ja näiden perusteella muodostetun suosituksen EVCA-ohjeistuksen maakohtaiseksi soveltamisohjeeksi. FVCA:n hallitus on kokouksessaan Helsingissä hyväksynyt dokumentin ja päättänyt antaa jäsenistölleen suosituksen noudattaa tässä annettua ohjeistusta sijoittajaraportointia varten tehtävissä arvonmäärityksissä. Maaliskuun 2006 aikana on kohtiin 5.3. ja tehty tarkennuksia. 2/14

3 2 Käyvän arvon määrittely 2.1 Arvonmäärityksen perusteet Pääomasijoittajien sijoituskohteiden arvonmäärittäminen on luonteeltaan subjektiivista. Sen perustana ovat luonnostaan ennusteet ja tulevaisuuden arviot, joiden tekemisessä tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Arvonmääritykseen vaikuttavien tekijöiden monimutkaisen vuorovaikutuksen ja suoraan verrannollisten markkinatransaktioiden puutteen takia varovaisuutta tulisi noudattaa myös käytettäessä julkista informaatiota arvonmäärityksen teossa. 2.2 Käypä arvo 1 Käypä arvo vastaa sellaista rahamäärää, jolla omaisuuserä voisi vaihtaa omistajaa kahden kaupan kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä tietoisen ja ilman pakottavaa syytä kauppaan halukkaan toisistaan riippumattoman osapuolen välillä puhtaasti liiketaloudellisessa transaktiossa ( arm s length transaction ). Käypä arvo vastaa siis sellaista kauppahintaa, jolla hypoteettiset markkinaosapuolet voisivat sopia kaupassa. 2.3 Arvonmäärityksen periaatteet 2 Sijoitusten arvo raportoidaan raportointipäivän käyvän arvon mukaisesti. Arvonmäärityksen tekijän tulee valita sellainen arvonmääritysmenetelmä, joka investoinnin luonne sekä siihen liittyvät olosuhteet ja oleellisuus huomioon ottaen on tapaukseen soveltuva. Lisäksi tulee varmistua siitä, että käytettävät oletukset ja arviot ovat perusteltuja. Sovellettavasta menetelmästä riippumatta käypä arvo arvioidaan yrityksen velattomasta arvosta ( Enterprise Value, EV ) 3 lähtien. Seuraavassa on esitetty, kuinka arvonmääritys tyypillisesti etenee vaiheittain: 1. Määritetään yrityksen velaton arvo tapaukseen parhaiten soveltuvan arvonmääritysmenetelmän mukaan. 2. Oikaistaan arviota yrityksen velattomasta arvosta ottamalla huomioon ylimääräinen omaisuus tai ylimääräiset/kirjaamattomat velvoitteet ja muut arvoon vaikuttavat tekijät. 3. Vähennetään kaikki taloudelliset instrumentit, jotka luokitellaan yrityksen likvidoinnissa arvonmäärityksen kohteena olevaa sijoitusta paremmalla etuoikeudella sekä otetaan huomioon kaikki sellaiset instrumentit, jotka voivat laimentaa sijoitusta. 4. Käytetään tapaukseen soveltuvaa vaikeasta myytävyydestä johtuva alennusta ( marketability discount ). 1 Käypä arvo ( Fair Value ) määritellään EVCA-ohjeistuksessa sivulla 9. 2 Arvonmääritysperiaatteita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Enterprise Value ( EV ) kuvaa yhtiön liiketoiminnan kokonaisarvoa eli kohteen oman ja korollisen vieraan pääoman yhteenlaskettua arvoa. Enterprise Value määritellään EVCA-ohjeistuksessa sivulla 7. 3/14

4 5. Jaotellaan arvo kaikkien relevanttien taloudellisten instrumenttien kesken niiden etuoikeusjärjestyksen mukaan. 6. Kunkin instrumentin käypä arvo rahastolle voidaan laskea sen omistusosuuden mukaan tässä instrumentissa. Käyvän arvon määrittelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi tulee arvonmäärittäjän noudattaa varovaisuutta ja huolellisuutta arvionvaraisten oletusten valinnassa. Liiallista varovaisuutta on kuitenkin syytä välttää. Joissakin tilanteissa sijoituksen käyvän arvon luotettava määrittäminen ei ole mahdollista. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että käyvän arvon vaihteluväli on suuri, vaihtoehtoisten arvojen todennäköisyyksiä ei kyetä määrittämään, virstanpylvään saavuttamisen tai saavuttamatta jäämisen taloudellisia vaikutuksia ei kyetä luotettavasti arvioimaan, tai kohteeseen liittyviä lähiaikoina tehtyjä sijoituksia ei ole tiedossa. Mikäli sijoituksen käypää arvoa ei ole mahdollista määrittää luotettavasti, raportoidaan sijoituksen käypä arvo pääsääntöisesti edellisen raportointiajankohdan mukaisena, ellei sijoituskohteen positiiviselle tai negatiiviselle arvonmuutokselle ole ilmeisiä syitä 4. Sellaisissa tapauksissa, joissa on näyttöä sijoituksen arvon alentumisesta edellisen arvostusajankohdan jälkeen, arvioidaan arvonalennuksen suuruus. Tällöin tehty arvonalennus otetaan huomioon raportoitaessa sijoituksen käypää arvoa. 4 Katso myös kohta /14

5 3 Arvonmääritysmenetelmät 3.1 Arvonmääritysmenetelmän valintaperiaatteet 5 Arvonmäärittäjä voi parhaan harkintakykynsä perusteella valita kullekin sijoitukselle parhaiten sopivan arvonmääritysmenetelmän. Menetelmää valittaessa on syytä ottaa huomioon sijoituksen luonne sekä ajankohta ja muut olosuhteet. Jos on tarpeen, voidaan käyttää useita eri menetelmiä tietyn sijoituksen arvonmäärittämiseen, ja arvon tarkistamiseen. Valittuja menetelmiä tulisi käyttää johdonmukaisesti eri arvostusajankohtina paitsi silloin, kun menetelmän vaihtaminen johtaa tarkempaan arvioon käyvästä arvosta. Diskontattuun kassavirtaan tai tulokseen perustumattomiin arvokertoimiin pohjautuvia menetelmiä käytetään lähinnä poikkeustapauksissa, mikäli muita menetelmiä ei voida käyttää. EVCA-ohjeistus luokittelee arvonmääritysmenetelmät hierarkkisesti siten, että luettelossa ensin esiintyvää menetelmää tulisi mahdollisuuksien mukaan soveltaa ensisijaisesti. Mikäli ensisijaista menetelmää ei voida, soveltaa valitaan järjestyksessä seuraava soveltuva menetelmä. Listan loppupäässä mainitut menetelmät soveltuvat lähinnä täydentävinä havaintoina, kun tarkastetaan ensisijaisiin menetelmiin perustuvia arvoja. EVCA-ohjeistuksen menetelmät: 1. Lähiaikoina tapahtuneiden sijoitusten arvostus 2. Tulosperusteiset arvokertoimet 3. Substanssiarvo 4. Liiketoiminnan diskontatut kassavirrat tai tulos 5. Investoinnin diskontatut kassavirrat 6. Muut metodologiat Jokaisen sijoittajaraportoinnin edellyttämän arvonmäärityksen yhteydessä on arvonmäärityksen luotettavuuden varmistamiseksi tarpeen käydä läpi yhtiökohtainen arvonmääritysmenetelmän valintaprosessi ja sovellettava kulloinkin parhaiten soveltuvaa menetelmää. 3.2 Arvonmääritysmenetelmät Lähiaikoina tapahtuneiden sijoitusten hinnoittelu 7 Menetelmä on sopiva kaikille sijoituksille. Sen käytössä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että transaktioiden arvostukset ovat luotettavia vain rajallisen ajan, koska kohdeyhtiöissä ja markkinaympäristössä tapahtuu jatkuvaa muutosta. Jos arvostettava sijoitus on tehty hiljattain, sen hankinta-arvo antaa yleensä hyvän indikaation käyvästä arvosta 8. Lähiaikoina kolmannen osapuolen kohteeseen tekemät sijoitukset tarjoavat myös pohjan 5 Menetelmän valintaperiaatteita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Arvonmääritysmenetelmät esitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Lähiaikoina tapahtuneita sijoituksia käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Katso myös kohta /14

6 arvonmääritykselle. Transaktion taustatekijät tulee kuitenkin aina ottaa huomioon. Menetelmän perusteella laaditun arvonmäärityksen luotettavuus vähenee ajan kuluessa. Pääsääntöisesti menetelmää pidetään luotettavana sellaisissa tapauksissa, joissa viimeisin transaktio on tapahtunut enintään 12 kuukautta ennen arvonmääritysajankohtaa Tulokseen perustuvat arvokertoimet 9 Menetelmä soveltuu vakiintuneeseen liiketoimintaan, jolla on tunnistettava, jatkuva ja vakaa tuloskassavirta. Menetelmää voidaan soveltaa poikkeustapauksissa myös tappiota tekeviin yrityksiin, jos tappiot ovat väliaikaisia ja normalisoitu pysyvä tulostaso pystytään määrittämään. Yleensä käytettyihin arvokertoimiin kuuluvat hinta per tulos (P/E), liiketoiminnan velaton arvo per liiketulos (EV/EBIT) ja liiketoiminnan velaton arvo per käyttökate (EV/EBITDA). Arvokertoimia käytettäessä oletetaan, että markkinoilta on löydettävissä vertailukelpoisia yhtiöitä, jotka ovat toiminnaltaan, kooltaan, riskeiltään ja tulevaisuuden näkymiltään arvostettavan kohdeyhtiön kaltaisia, ja joiden taloudellista kehitystä ja arvostustasoa kuvaavat tunnusluvut ovat saatavilla luotettavista lähteistä Substanssiarvo 11 Menetelmän lähtökohtana on se, että liiketoiminnan arvo voidaan johtaa sen varallisuuden substanssiarvosta. Tämä on sopiva oletus liiketoiminnalle, jonka arvo perustuu enemmänkin sen hallinnoimiin omaisuuseriin kuin tulokseen tai operatiiviseen kassavirtaan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt. Menetelmää voidaan soveltaa myös liiketoimintaan, jonka pääoman tuotto on alhainen, ja josta voitaisiin realisoida tuottoarvoa suurempi arvo likvidaation kautta Liiketoiminnan diskontatut kassavirrat tai tulos 12 Menetelmän lähtökohtana on se, että liiketoiminnan arvo on sen kerryttämän tulonodotuksen tai kassavirran nykyarvo. Tätä menetelmää voidaan soveltaa kaikenlaisiin kassavirtoihin. Nykyarvo on erittäin herkkä pienille muutoksille ennustetussa kassavirrassa, asianmukaisessa riskikorjatussa diskonttauskorossa ja muissa oletuksissa, jotka kaikki vaativat huomattavaa subjektiivista arviointia Investoinnin diskontatut kassavirrat 13 Tässä tapauksessa sovelletaan kassavirtamenetelmää suoraan investoinnista odotettuihin kassavirtoihin. Kassavirtamenetelmän soveltaminen suoraan investointiin on perusteltua pääasiassa silloin, kun sijoituksen realisointi on tapahtumassa lähiaikoina ja transaktion hinnoittelusta on suurelta osin sovittu. Menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin pääomasijoitusmuotoihin, erityisesti vieraan pääoman ehtoisiin investointeihin kuten velkaan tai mezzanine-velkaan. Menetelmä edellyttää huomattavaa subjektiivista arviointia. 9 Tulokseen perustuvia arvokertoimia käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Katso myös kohdat 4.3. ja Substanssiarvoa käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Liiketoiminnan diskontattuja kassavirtoja käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Investoinnin diskontattuja kassavirtoja käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla /14

7 3.2.6 Muut menetelmät 14 Teollisuusalan arvokertoimilla tarkoitetaan sellaisia kertoimia, jotka kuvaavat tietyn toimialan erityispiirteitä. Tällaisia kertoimia voivat olla esimerkiksi yrityksen arvo per tilaajien lukumäärä kaapelitelevisio- tai puhelinoperaattoritoiminnassa. Menetelmää voidaan käyttää käyvän arvon määrittämiseen lähinnä täydentävänä havaintopisteenä tai ensisijaisena menetelmänä sellaisissa poikkeustapauksissa, kun ensisijaisten menetelmien soveltaminen ei ole mahdollista Arvopaperikaupan kohteena olevat instrumentit 15 Arvopaperikaupan kohteena olevat instrumentit, tulee pääsääntöisesti arvottaa niiden raportointipäivän päätöskurssiin tai tämän puuttuessa raportointipäivän noteerattuun ostokurssiin. Noteeratun kurssin pitää kuitenkin muodostua aktiivisilla markkinoilla ja arvoa mahdollisesti tarkennettava alaspäin epälikvidiysalennuksella, jos on olemassa kyseistä arvopaperia koskevia kaupankäyntirajoitteita tai omistusta ei voitaisi myydä markkinoille heti Muita menetelmiä käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivulla Noteerattuja instrumentteja käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Katso myös tämän dokumentin kohdan 5.2. kolmas kappale. 16 Epälikvidiysalennusta käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla ja /14

8 4 Soveltamisohjeet 4.1 Sopivan menetelmän valinta 17 Aikaisessa vaiheessa olevalle liiketoiminnalle tai liiketoiminnalle, jonka liikevaihto on olematonta, ja joka ei tee tulosta tai tuota positiivista kassavirtaa, on sopivin käyvän arvon määritysmenetelmä lähiaikoina tapahtuneeseen sijoitukseen tai markkinainformaatioon perustuva menetelmä. Liiketoiminnalle, jolla on liikevaihtoa, mutta jolta puuttuu joko merkittävät voitot tai positiivinen kassavirta, on sopivin käyvän arvon määritysmenetelmä viimeaikaisen sijoituksen hinnoittelu. Teollisuuden alan arvokertoimista voidaan saada tukea arvostukseen. Myös substanssiarvomenetelmä voi olla sopiva, jos liiketoiminnan likvidoinnilla saataisiin muiden menetelmien indikoimaa tasoa korkeampi arvo. Liiketoiminnalle, jolla on liikevaihtoa, vakaa tulos ja/tai positiivinen kassavirta, on sopivin käyvän arvon määritysmenetelmä viimeaikaisen sijoituksen hinnoittelu. Mikäli lähiaikoina tapahtunutta (pääsääntöisesti alle 12 kk) sijoitusta ei ole käytettävissä, tulisi soveltaa myös tulokseen perustuvia arvokertoimia. 4.2 Muut huomioon otettavat asiat Sisäiset rahoituskierrokset Hinta, jolla rahoituskierros tapahtuu, on selkeä indikaatio käyvästä arvosta sijoitushetkellä. Rahoituskierrokset, jotka koskevat vain olemassa olevia sijoittajia samoilla suhteellisilla osuuksilla kuin näiden aikaisemmat sijoitukset, eivät yleensä sovi ainoaksi perustaksi arvonmääritykselle Indikatiiviset tarjoukset Kolmansilta osapuolilta saadut indikatiiviset tarjoukset, jotka koskevat arvonmäärityksen kohdetta, voivat antaa hyvän arvion käyvästä arvosta. Tarjouksen antajien tarkoitusperät tarjouksen antamiseen on syytä arvioida, koska indikatiivinen tarjous voi olla tarkoituksenmukaisesti alhainen tai korkea Uudelleenjärjestelyjen vaikutukset Arvonmäärityksen yhteydessä on syytä arvioida, onko tiedossa sellaisia mahdollisia tulevia uudelleenjärjestelyjä, joilla on merkittävä vaikutus kohteen käypään arvoon. Tällaisten järjestelyiden arvioitavissa olevat vaikutukset tulee soveltuvin osin ottaa huomioon arvonmäärityksessä. 17 Menetelmän valintaa käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Muita huomioon otettavia asioita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla /14

9 4.3 Erityisolosuhteiden vaikutus arvonmääritykseen 19 Arvonmääritystä tehtäessä on otettava huomioon kaikki sellaiset tekijät, jotka ovat merkittäviä sijoituskohteen arvonkehityksen tai alentumisen kannalta. Mikäli sijoituskohteen tai olosuhteiden erityispiirteistä johtuen ei luotettavaa arvonmääritysmenetelmää ole käytettävissä, arvioidaan raportointipäivän käypä arvo edellisen raportoidun käyvän arvon perusteella. Tällöin tulee ottaa huomioon muut sellaiset tekijät tai erityisolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa yrityksen arvon muutokseen. Tyypillisesti näitä erityisolosuhteita on arvioitava aikaisen vaiheen yrityksissä, joiden arvonmääritykseen ensisijaiset tulosperusteiset menetelmät eivät sovellu. EVCAohjeistus mainitsee seuraavat erityisolosuhteet esimerkkeinä: kohteena olevan liiketoiminnan tulokset tai näkymät ovat muuttuneet oleellisesti niistä odotuksista, joiden perusteella viimeisin sijoitus on tehty kohteena olevan liiketoiminnan kehitys on oleellisesti edellä tai jäljessä verrattuna alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan kohde on onnistunut tai epäonnistunut saavuttamaan nimetyn virstanpylvään kohteen toiminta budjetoitua selvästi parempi tai huonompi kohde ei ole suoriutunut rahoitukseen liittyvistä (esimerkiksi kovenanttien laukeaminen) tai muista merkittävistä velvoitteistaan taseen ulkopuoliset vastuut ja oikeudet sekä annetut takuut merkittävät oikeusprosessit kaupalliset riita-asiat, jotka liittyvät esimerkiksi immateriaalioikeuksiin yhtiössä ilmenneet petokset muutokset yhtiön johdossa tai strategiassa myönteiset tai kielteiset muutokset yhtiön liiketoiminnassa, teknologiassa, markkinoissa, taloudellisessa tilanteessa ja lainsäädäntö- tai regulaatioympäristössä merkittävät muutokset markkinaolosuhteissa kuten esimerkiksi vastaavassa ympäristössä toimivien listattujen yhtiöiden yleinen arvostustason lasku kohteen meneillään oleva rahoituskierros, jonka yhteydessä toteutuvan rahoituksen hinnoittelun tai ehtojen voidaan olettaa poikkeavan edellisestä rahoituskierroksesta Arvonmäärityksen laatija arvioi kunkin arvoon positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavan tekijän suuruus, ja oikaistava aiempaa arvostusta vastaamaan raportointiajankohdan käypää arvoa. Mikäli arvon muutos on negatiivinen, tulee aiempaa arvostusta alentaa vastaamaan raportointiajankohdan mukaista käypää arvoa. Mikäli käytettävissä oleva tieto ei mahdollista tarkkaa arvonmääritystä, tehdään arvoalennukset pääsääntöisesti 25% portaissa tai tämän kerrannaisina (50, 75 tai 100%). Jos erityisolosuhteisiin liittyen on selkeää näyttöä arvon positiivisesta kehittymisestä, voidaan harkita arvonkorotusta. Tällöin on noudatettava varovaisuutta. Erityisesti on vältettävä arvonkorotuksia, jotka perustuvat sellaisiin todennäköisiin positiivisiin muutoksiin, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. Pääsääntöisesti erityisolosuhteiden perusteella, ilman uuden rahoituskierroksen mukaista viitetietoa, voidaan arvonkorotuksia tehdä lähinnä silloin, kun kyseessä on aiemmin tehdyn arvonalennuksen palauttaminen. 19 Erityisolosuhteita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla /14

10 5 EVCA-ohjeistuksen soveltaminen Suomessa 5.1 Kohdeyrityksen kehitysvaiheen vaikutus menetelmän valintaan Aikaisen vaiheen yritykset, joilla on vähäinen liikevaihto tai jotka eivät kerrytä voittoa tai positiivista kassavirtaa, ovat arvonmäärityksen kannalta ongelmallinen ryhmä, koska lähiaikoina tapahtunutta sijoitusta lukuun ottamatta ensisijaisten arvonmääritysmenetelmien käyttäminen ei ole mahdollista. Tällaisten yhtiöiden tapauskohtaiset erityispiirteet ja käytettävissä olevan markkinainformaation saatavuus ja laatu on otettava huomioon, kun arvonmääritys tehdään. Erityisolosuhteiden vaikutus arvonmääritykseen on kuvattu tarkemmin kohdassa Markkinainformaatio Julkisella markkinainformaatiolla on keskeinen rooli käyvän arvon määrittelyssä. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat tapaukset, joissa arvonmääritys perustuu lähiaikoina tapahtuneeseen sijoitukseen. Markkinainformaatio käsittää yleiset pääomamarkkinatiedot (relevantti korkotaso, markkinariskipreemiot, yleinen osakemarkkinoiden ja toimialojen arvostustaso, maariskit), vertailuyhtiöitä koskevat tiedot (operatiivista toimintaa ja arvostusta kuvaavat tunnusluvut) sekä kohdeyhtiön toimialaa koskevat kehitystrendit. Tyypillisesti saatavilla oleva julkinen markkinainformaatio perustuu listattujen kansainvälisten yhtiöiden tunnuslukuihin ja noteerauksiin. Suomesta ja lähellä olevilta EU-alueilta saatavilla olevan markkinatiedon määrä ja laatu on usein hyvin rajallista johtuen markkinoiden koosta (pääomien ja yhtiöiden määrä) ja osittaisesta epälikvidiydestä. Lisäksi on selvää, että markkinainformaation kerääminen edellyttää henkilö- ja tietokantaresursseja. Noteeratut sijoituskohteet tulisi EVCA-ohjeen mukaan arvostaa ensisijaisesti arvostuspäivämäärän päätöskurssin mukaan. Mikäli noteeratulla kohteella ei käydä aktiivista kauppaa, se arvostetaan toissijaisesti arvostuspäivän ostokurssin mukaan. On kuitenkin mahdollista, että noteeraus on epälikvidi, eikä tästä johtuen vastaa käyvän arvon määrittelyä. Tällöin voi olla perusteltua soveltaa käyvän arvon mittarina pidemmän (esimerkiksi 1 viikko tai 1 kuukausi) ajanjakson kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia. Lisäksi tulee huomioida omistuksen suhde kaupankäyntivolyymiin ja mahdolliset lock- up -tilanteet, joita käsitellään EVCA-ohjeistuksen sivulla 22. Sijoituskohteet voivat olla ongelmallisia tulokseen perustuvien arvokertoimien kannalta, koska markkinoilta ei välttämättä löydy vastaavia vertailuyhtiöitä, joiden toimiala, liiketoimintamalli, kokoluokka ja pääomamarkkinat olisivat samankaltaiset kohdeyhtiön kanssa. Ongelmana on tyypillisesti se, että joku tai jotkut kriteereistä täyttyvät, mutta siitä huolimatta joudutaan toteamaan, että puuttuvien vastaavuuksien johdosta vertailtavuus ei ole arvonmäärityksen kannalta riittävän hyvä luotettavan arvon laskemiseksi. Tällöin voi olla perusteltua käyttää kohdeyhtiön omaa vanhempaakin transaktioarvostusta (yli 12 kk) 10/14

11 tai kassavirtapohjaista arvonmääritystä käyvän arvon määrityksen tukena. Käytettäessä kassavirtapohjaista arvonmääritystä on oltava erityisen huolellinen ja varovainen. Pienet sijoitukset suuremmissakin yhtiöissä voivat omalta osaltaan muodostaa käytännön arvostustyön kannalta haasteen, koska EVCA-ohjeistuksen kuvaamien menetelmien mukaan tehty arvonmääritys ja siihen liittyvä työn ja tarvittavien resurssien määrä ei ole riippuvainen sijoituksen koosta. Yhden tai sadan prosentin arvostus lähtee liikkeelle samasta lähtökohdasta eli yhtiön velattomasta arvosta ( Enterprise Value ). 5.3 Kirjanpito ja sijoittajaraportointi Suomen kirjapito- ja tilinpäätöskäytännön ( Finnish GAAP ) mukaan raportoivat suomalaiset pääomasijoitusrahastot ovat perinteisesti kirjanneet käyvän arvon muutokset vain arvonalennustilanteissa. Vuoden 2004 kirjanpitolain uudistus antaa jatkossa mahdollisuuden rahoitusvälineiden arvostamiseen käypään arvoon (5 luku 2 a ), jolloin käyvän arvon muutos merkintään joko tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai taseen oman pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon. Tämän soveltamisesta KTM on antanut asetuksen (1315 / 2004), jossa määritellään tarkemmin, mitkä rahoitusvälineet voidaan arvostaa käypään arvoon ja kuinka vastaavat kirjaukset tulee tehdä. Tällä hetkellä ei ole olemassa yksiselitteistä tulkintaa tai käytäntöä siitä, voidaanko edellä mainittua käyvän arvon muutoksia koskevaa lain kohtaa soveltaa kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston kirjanpidossa. IFRS-raportoinnin piirissä olevien sijoittajien on pääsääntöisesti kirjattava sijoitusomaisuus raportointihetken mukaiseen käypään arvoon joko tuloslaskelman kautta tuotoksi tai kuluksi tai taseen omaan pääomaan kuuluvaan käyvän arvon rahastoon, riippuen millaisiksi sijoituksiksi pääomasijoitusrahasto on sijoituksensa luokitellut. Tämän tehdäkseen sijoittajat tarvitsevat osana pääomasijoitusrahastojen sijoittajaraportointia tiedon sijoitusten käyvästä arvosta. Tästä johtuen rahastojen kirjanpidossa ja sijoittajaraportoinnissa voivat sijoituskohteiden arvot poiketa toisistaan merkittävästi. Tämän lisäksi saman instrumentin käypä arvo eri sijoitussalkuissa voi poiketa toisistaan esimerkiksi omistusosuuden tai osakassopimuksen perusteella määräytyvästä määrävaltapreemiosta tai tuottoihin kohdistuvasta etuoikeudesta johtuen. 5.4 Verotus Rahaston verotus Kommandiittiyhtiömuotoista rahastoa pidetään tuloverotuksessa elinkeinoyhtymänä, joka ei ole erillinen verovelvollinen. Tällaiselle yhtymälle kuitenkin vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan aikaisempien verovuosien tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. 11/14

12 Elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan tulos lasketaan sovellettavan verolain pääsääntöjen mukaan. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain nojalla realisoitumattomat arvonkorotukset eivät pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa. Poikkeuksen muodostavat vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutuslaitosten sekä eläkesäätiöiden kirjanpidossaan tekemät sijoitusomaisuuden arvonkorotukset sekä oikaisuerät, joilla tuloutetaan aiemmin verotuksessa vähennyskelpoinen arvonalennuspoisto. Käytännössä vain viimeksi mainituilla erillä voi olla vaikutusta, kun lasketaan elinkeinotoiminnan tulosta kommandiittiyhtiömuotoiselle rahastolle. Tässä yhtedyessä on todettava, että Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on maaliskuussa 2006 esittänyt mietintönsä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain kehittämistarpeista. Mietinnön perusteella realisoitumattomat arvonkorotukset eivät pääsääntöisesti olisi tulevaisuudessakaan veronalaista tuloa. Mietinnön perusteella uuden poikkeuksen tähän pääsääntöön kuitenkin tekisivät käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvälineiden kirjanpitoon merkityt realisoitumattomat arvonnousut, jotka siis olisivat jatkossa veronalaista tuloa. Hallitus ei ole vielä antanut lakiesityksiä tältä osin. Työryhmän mietinnön mukaan sen esittämien muutosten voimaansaattaminen tulisi kuitenkin aloittaa vuoden 2007 alusta Sijoittajan verotus Kohdassa kuvatulla tavalla kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston tekemät arvonkorotukset vaikuttavat sijoittajan verotukseen sijoittajalle jaettavan tulo-osuuden kautta. Jos sijoittajayhtiö omassa taloudellisessa raportoinnissaan tekee Ky-muotoisen rahastosijoituksen osalta arvonkorotuksen, sillä ei ole vaikutusta sijoittajan omassa tuloverotuksessa. Poikkeuksen muodostavat kohdassa mainitut vakuutusyhtiöt ja muut vastaavat tahot, mikäli ne tekevät arvonkorotuksen verotuksensa perusteena olevassa kirjanpidossaan. Käsityksemme mukaan tämä tarkoittaa lähes poikkeuksetta Finnish GAAPin mukaan tehtyä tilinpäätöstä Hallinnointiyhtiön verotus Arvonmäärityskäytännöllä ei ole vaikutuksia hallinnointiyhtiön verotukseen. Sellaisissa tapauksissa, joissa kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi myös osin hallinnointiyhtiön tulona ovat verovaikutukset kohdissa ja kuvatun kaltaiset. 12/14

13 5.5 Oleellisuusperiaate Useat suomalaiset pääomasijoittajat ja niiden sijoituskohteet ovat selvästi kansainvälisiä verrokkejaan ja IFRS-ympäristössä toimivia sijoittajiaan pienempiä, ja toimivat Finnish GAAPin piirissä. Mikäli toimija ilmoittaa noudattavansa sijoittajaraportoinnissaan IFRSja/tai EVCA-ohjeistuksen mukaisia arvonmääritysperiaatteita, tulee sen kokoluokasta riippumatta noudattaa tämän ohjeistuksen periaatteita. Poikkeustapauksissa voidaan sijoituksen koon oleellisuutta ja mahdollista arvonmuutosta tarkastella aiempien arvonmääritysten ja näiden jälkeisten oletettavasti arvoon oleellisesti vaikuttavien tapahtumien valossa 20. Yhtiökohtainen tarkastelu arvoon oleellisesti vaikuttavien muutosten havaitsemiseksi tulee tehdä neljännesvuosittain. Mikäli sijoituksen arvoon tyypillisesti vaikuttavissa keskeisissä muuttujissa (mm. kasvu, kannattavuus, tulevaisuuden näkymät, tuottovaatimus, rahoitusasema) ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, voidaan poikkeustapauksissa soveltaa aiempaa käyvän arvon tasoa. 5.6 Arvonmääritys- ja kirjaussykli Lähtökohtaisesti pääomasijoitusten käypä arvo realisoituu sijoitus- ja irtautumishetkellä. Sijoitusjakson aikana voidaan vain arvioida kohteen todennäköistä käypää arvoa. Koska sijoitusjakson pituus on tyypillisesti useita vuosia, on epätodennäköistä, että yhtiön käyvän arvon kvartaalikohtaisia muutoksia voitaisiin arvioida sijoitusjaksolla yksiselitteisesti ilman toteutuneita kauppoja. Tällöin on perusteltua, että yksityiskohtainen arvonmääritys on tarkoituksenmukaista tehdä silloin, kun havaitaan yhtiökohtaisia tai koko markkinoita ja toimialaa koskevia merkittäviä muutoksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan oleellisesti sijoituskohteen arvoon. Mikäli raportointijaksolla ei ole tapahtunut merkittäviä yhtiö- tai markkinakohtaisia muutoksia, voidaan pääsääntöisesti olettaa, että kohteen käypä arvo ei ole merkittävästi muuttunut. Toisaalta aiemman arvostuksen relevanttius vähenee ajan kuluessa ja kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa yhtiökohtaista käyvän arvon määrityksen päivitystä voidaan pitää vähimmäisedellytyksenä sille, että raportoinnin ja kirjausten voidaan olettaa vastaavan sijoitusten käypää arvoa. 20 Katso myös kohta /14

14 6 Yhteenveto Pääomasijoitustoiminnan kansainvälistyminen ja käyvän arvon lisääntynyt merkitys kansainvälisissä tilipäätösstandardeissa on lisännyt tarvetta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisten arvonmääritysstandardien luomiseen. EVCA:n laatima International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines -ohjeistuksen ( EVCA-ohjeistus ) määrittää tämän hetken parhaat suositukset pääomasijoittajien arvonmäärityskäytännölle. Ohjeistuksen lähtökohtana on, että pääomasijoitukset tulisi raportoida säännöllisesti käyvän arvon mukaisesti. Tämä periaate on yhdenmukainen IFRS-laskentakäytännön vaatimusten kanssa. EVCA-ohjeistus kuvaa käyvän arvon määrittelemiseen soveltuvat arvonmääritysmenetelmät. Lisäksi ohjeistus antaa suuntaviivat ja ohjeet siitä, kuinka ja missä tilanteissa eri menetelmiä tulisi soveltaa. Finnish GAAP, jonka puitteissa suomalaiset sijoitusrahastot pääsääntöisesti toimivat, ei IFRS- standardista poiketen edellytä käyvän aron mukaisia arvonkorotuksia. Tästä johtuen tulevat rahaston kirjanpidon ja sijoittajaraportoinnin mukaiset sijoituskohteiden arvot usein poikkeamaan toisistaan. EVCA-ohjeistus soveltuu Suomeen varsin hyvin, mutta käytännön soveltamisessa on otettava huomioon eräitä maakohtaisia erityispiirteitä. Keskeisimmät maakohtaiset arviot on tehtävä käytettävissä olevan markkinainformaation ja sijoituskohteen paikallisuuden suhteen. Nämä maakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen suosittelemme EVCAohjeistuksen soveltamista suomalaisessa pääomasijoitusympäristössä. 14/14

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Sisällysluettelo Arvonmääritys yrityskauppa-prosessissa Yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmiä Arvon määrittäminen Arvo ja kauppahinta Slide

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita

Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yrityksen arvonmääritys - mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2012 / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

32. Rahoitusriskien hallinta

32. Rahoitusriskien hallinta 32. Rahoitusriskien hallinta Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernilla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään liiketoiminnan laajuuteen nähden riittävä rahoitus. Tavoitteena

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO YHTEENVETO KPY:n osuuden tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) 31.12.2015 on tämän arvoanalyysin perusteella 39,7 euroa. KPY:n osuuden hinta nousi 15.12.2014 22.12.2015 22,6 eurosta 23,0 euroon.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011

IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 IFRS-tilinpäätösvalvonnan eräitä havaintoja vuonna 2011 Vuoden 2010 tilinpäätös Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 Rahoitusinstrumentit (IFRS 7 ja IAS 39) Rahoitusinstrumenttien

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta?

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Tiina Visakorpi ja Minna Toiviainen Markkinakriisin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

MIKKO JÄÄSKELÄINEN Yrityksen arvo. Tuotantotalous 1 /

MIKKO JÄÄSKELÄINEN Yrityksen arvo. Tuotantotalous 1 / MIKKO JÄÄSKELÄINEN Yrityksen arvo Tuotantotalous 1 / 28.2.2017 Luennot AIEMMAT þ MITÄ ON TUOTANTOTALOUS? þ YRITTÄJYYS þ TUOTTEET JA TUOTANTO þ YRITTÄJÄPANEELI þ YRITYKSEN PROSESSIT þ MYYNTI JA MARKKINOINTI

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous

Hallituksen esitys omistajakunnille. Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous Hallituksen esitys omistajakunnille Savon Kuituverkko Oy, kuntakokous 17.1.217 Esitys omistajakunnille 1. Osakkaiden SVOP-sijoituksen tekeminen yhtiöön -------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot