Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositus EVCA:n pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositus EVCA:n pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa"

Transkriptio

1 Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen suositus EVCA:n pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa 1 Alkusanat Käyvän arvon määrittely Arvonmäärityksen perusteet Käypä arvo Arvonmäärityksen periaatteet Arvonmääritysmenetelmät Arvonmääritysmenetelmän valintaperiaatteet Arvonmääritysmenetelmät Lähiaikoina tapahtuneiden sijoitusten hinnoittelu Tulokseen perustuvat arvokertoimet Substanssiarvo Liiketoiminnan diskontatut kassavirrat tai tulos Investoinnin diskontatut kassavirrat Muut menetelmät Arvopaperikaupan kohteena olevat instrumentit Soveltamisohjeet Sopivan menetelmän valinta Muut huomioon otettavat asiat Sisäiset rahoituskierrokset Indikatiiviset tarjoukset Uudelleenjärjestelyjen vaikutukset Erityisolosuhteiden vaikutus arvonmääritykseen EVCA-ohjeistuksen soveltaminen Suomessa Kohdeyrityksen kehitysvaiheen vaikutus menetelmän valintaan Markkinainformaatio Kirjanpito ja sijoittajaraportointi Verotus Rahaston verotus Sijoittajan verotus Hallinnointiyhtiön verotus Oleellisuusperiaate Arvonmääritys- ja kirjaussykli Yhteenveto /14

2 1 Alkusanat Pääomasijoitustoiminnan kansainvälistyminen ja käyvän arvon lisääntynyt merkitys kansainvälisissä tilipäätösstandardeissa on lisännyt tarvetta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisten arvonmääritysstandardien luomiseen. EVCA on yhteistyössä kahden keskeisen kansallisen pääomasijoitustoimialajärjestön (AFIC ja BVCA) kanssa laatinut International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines -ohjeistuksen ( EVCA-ohjeistus ), joka määrittää tämän hetken parhaat suositukset pääomasijoittajien arvonmäärityskäytännölle. Suositusten on tarkoitus olla sovellettavissa kattavasti pääomasijoitusrahastojen ja -yhtiöiden tyypillisiin sijoituskohteisiin ja instrumentteihin. Tavoitteena on määrittää paras käytäntö eri tyyppisten sijoitusten raportoinnille käyvästä arvosta. Ohjeistus on laadittu siten, että se on yhdenmukainen IFRS laskentakäytännön käyvän arvon määrittelyn kanssa. Suomen Pääomasijoitusyhdistys ( FVCA ) on selvittänyt, miten uusi EVCA-ohjeistus soveltuu suomalaisten pääomasijoittajien toimintaympäristöön. FVCA antaa jäsenistölleen suosituksen siitä, miten EVCA -ohjeistusta tulisi Suomessa soveltaa. FVCA:n nimeämä työryhmä ( Työryhmä ) on selvittänyt EVCA-ohjeistuksen yleisten määritelmien ja suosittamien arvonmäärityskäytäntöjen soveltuvuutta Suomessa. Tarkoituksena on ollut selvittää, soveltuuko EVCA-ohjeistus sellaisenaan FVCA:n suositukseksi, sekä määritellä suomalaisen pääomasijoitustoimialan erityispiirteiden mahdollisesti edellyttämät maakohtaiset sovellusohjeet niiltä osin kuin poikkeaminen EVCA:n suosituksista on perusteltua. Työryhmään ovat alkuvaiheessa kuuluneet Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtaja Kari Rytkönen, pääsihteeri Krista Rantasaari ja pääomasijoitusanalyytikko Vesa Välinen, CapMan Oyj:n group controller Heidi Lepäntalo, Biofund Oy:n sijoitusjohtaja Pasi Jänkälä, Proventure Oy:n analyytikko Timo Mäkinen sekä ulkopuolisina asiantuntijoina PricewaterhouseCoopersin partner Matias Lindholm ja assistant director Kimmo Vilske. Lisäksi selvityksen yhteydessä on haastateltu Midinvest Management Oy:n sijoitusjohtaja Marja Kantosta. Tämän dokumentin ensimmäinen luku kuvaa suosituksen taustat. Luvut 2-4 esittävät tiivistelmän EVCA-ohjeistuksesta. Luku 5 käsittelee EVCA-ohjeistuksen soveltamiseen Suomessa liittyviä erityiskysymyksiä ja luvussa 6 tehdään yhteenveto havainnoista. Tämä dokumentti kuvaa Työryhmän tekemät havainnot ja näiden perusteella muodostetun suosituksen EVCA-ohjeistuksen maakohtaiseksi soveltamisohjeeksi. FVCA:n hallitus on kokouksessaan Helsingissä hyväksynyt dokumentin ja päättänyt antaa jäsenistölleen suosituksen noudattaa tässä annettua ohjeistusta sijoittajaraportointia varten tehtävissä arvonmäärityksissä. Maaliskuun 2006 aikana on kohtiin 5.3. ja tehty tarkennuksia. 2/14

3 2 Käyvän arvon määrittely 2.1 Arvonmäärityksen perusteet Pääomasijoittajien sijoituskohteiden arvonmäärittäminen on luonteeltaan subjektiivista. Sen perustana ovat luonnostaan ennusteet ja tulevaisuuden arviot, joiden tekemisessä tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Arvonmääritykseen vaikuttavien tekijöiden monimutkaisen vuorovaikutuksen ja suoraan verrannollisten markkinatransaktioiden puutteen takia varovaisuutta tulisi noudattaa myös käytettäessä julkista informaatiota arvonmäärityksen teossa. 2.2 Käypä arvo 1 Käypä arvo vastaa sellaista rahamäärää, jolla omaisuuserä voisi vaihtaa omistajaa kahden kaupan kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä tietoisen ja ilman pakottavaa syytä kauppaan halukkaan toisistaan riippumattoman osapuolen välillä puhtaasti liiketaloudellisessa transaktiossa ( arm s length transaction ). Käypä arvo vastaa siis sellaista kauppahintaa, jolla hypoteettiset markkinaosapuolet voisivat sopia kaupassa. 2.3 Arvonmäärityksen periaatteet 2 Sijoitusten arvo raportoidaan raportointipäivän käyvän arvon mukaisesti. Arvonmäärityksen tekijän tulee valita sellainen arvonmääritysmenetelmä, joka investoinnin luonne sekä siihen liittyvät olosuhteet ja oleellisuus huomioon ottaen on tapaukseen soveltuva. Lisäksi tulee varmistua siitä, että käytettävät oletukset ja arviot ovat perusteltuja. Sovellettavasta menetelmästä riippumatta käypä arvo arvioidaan yrityksen velattomasta arvosta ( Enterprise Value, EV ) 3 lähtien. Seuraavassa on esitetty, kuinka arvonmääritys tyypillisesti etenee vaiheittain: 1. Määritetään yrityksen velaton arvo tapaukseen parhaiten soveltuvan arvonmääritysmenetelmän mukaan. 2. Oikaistaan arviota yrityksen velattomasta arvosta ottamalla huomioon ylimääräinen omaisuus tai ylimääräiset/kirjaamattomat velvoitteet ja muut arvoon vaikuttavat tekijät. 3. Vähennetään kaikki taloudelliset instrumentit, jotka luokitellaan yrityksen likvidoinnissa arvonmäärityksen kohteena olevaa sijoitusta paremmalla etuoikeudella sekä otetaan huomioon kaikki sellaiset instrumentit, jotka voivat laimentaa sijoitusta. 4. Käytetään tapaukseen soveltuvaa vaikeasta myytävyydestä johtuva alennusta ( marketability discount ). 1 Käypä arvo ( Fair Value ) määritellään EVCA-ohjeistuksessa sivulla 9. 2 Arvonmääritysperiaatteita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Enterprise Value ( EV ) kuvaa yhtiön liiketoiminnan kokonaisarvoa eli kohteen oman ja korollisen vieraan pääoman yhteenlaskettua arvoa. Enterprise Value määritellään EVCA-ohjeistuksessa sivulla 7. 3/14

4 5. Jaotellaan arvo kaikkien relevanttien taloudellisten instrumenttien kesken niiden etuoikeusjärjestyksen mukaan. 6. Kunkin instrumentin käypä arvo rahastolle voidaan laskea sen omistusosuuden mukaan tässä instrumentissa. Käyvän arvon määrittelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi tulee arvonmäärittäjän noudattaa varovaisuutta ja huolellisuutta arvionvaraisten oletusten valinnassa. Liiallista varovaisuutta on kuitenkin syytä välttää. Joissakin tilanteissa sijoituksen käyvän arvon luotettava määrittäminen ei ole mahdollista. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että käyvän arvon vaihteluväli on suuri, vaihtoehtoisten arvojen todennäköisyyksiä ei kyetä määrittämään, virstanpylvään saavuttamisen tai saavuttamatta jäämisen taloudellisia vaikutuksia ei kyetä luotettavasti arvioimaan, tai kohteeseen liittyviä lähiaikoina tehtyjä sijoituksia ei ole tiedossa. Mikäli sijoituksen käypää arvoa ei ole mahdollista määrittää luotettavasti, raportoidaan sijoituksen käypä arvo pääsääntöisesti edellisen raportointiajankohdan mukaisena, ellei sijoituskohteen positiiviselle tai negatiiviselle arvonmuutokselle ole ilmeisiä syitä 4. Sellaisissa tapauksissa, joissa on näyttöä sijoituksen arvon alentumisesta edellisen arvostusajankohdan jälkeen, arvioidaan arvonalennuksen suuruus. Tällöin tehty arvonalennus otetaan huomioon raportoitaessa sijoituksen käypää arvoa. 4 Katso myös kohta /14

5 3 Arvonmääritysmenetelmät 3.1 Arvonmääritysmenetelmän valintaperiaatteet 5 Arvonmäärittäjä voi parhaan harkintakykynsä perusteella valita kullekin sijoitukselle parhaiten sopivan arvonmääritysmenetelmän. Menetelmää valittaessa on syytä ottaa huomioon sijoituksen luonne sekä ajankohta ja muut olosuhteet. Jos on tarpeen, voidaan käyttää useita eri menetelmiä tietyn sijoituksen arvonmäärittämiseen, ja arvon tarkistamiseen. Valittuja menetelmiä tulisi käyttää johdonmukaisesti eri arvostusajankohtina paitsi silloin, kun menetelmän vaihtaminen johtaa tarkempaan arvioon käyvästä arvosta. Diskontattuun kassavirtaan tai tulokseen perustumattomiin arvokertoimiin pohjautuvia menetelmiä käytetään lähinnä poikkeustapauksissa, mikäli muita menetelmiä ei voida käyttää. EVCA-ohjeistus luokittelee arvonmääritysmenetelmät hierarkkisesti siten, että luettelossa ensin esiintyvää menetelmää tulisi mahdollisuuksien mukaan soveltaa ensisijaisesti. Mikäli ensisijaista menetelmää ei voida, soveltaa valitaan järjestyksessä seuraava soveltuva menetelmä. Listan loppupäässä mainitut menetelmät soveltuvat lähinnä täydentävinä havaintoina, kun tarkastetaan ensisijaisiin menetelmiin perustuvia arvoja. EVCA-ohjeistuksen menetelmät: 1. Lähiaikoina tapahtuneiden sijoitusten arvostus 2. Tulosperusteiset arvokertoimet 3. Substanssiarvo 4. Liiketoiminnan diskontatut kassavirrat tai tulos 5. Investoinnin diskontatut kassavirrat 6. Muut metodologiat Jokaisen sijoittajaraportoinnin edellyttämän arvonmäärityksen yhteydessä on arvonmäärityksen luotettavuuden varmistamiseksi tarpeen käydä läpi yhtiökohtainen arvonmääritysmenetelmän valintaprosessi ja sovellettava kulloinkin parhaiten soveltuvaa menetelmää. 3.2 Arvonmääritysmenetelmät Lähiaikoina tapahtuneiden sijoitusten hinnoittelu 7 Menetelmä on sopiva kaikille sijoituksille. Sen käytössä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että transaktioiden arvostukset ovat luotettavia vain rajallisen ajan, koska kohdeyhtiöissä ja markkinaympäristössä tapahtuu jatkuvaa muutosta. Jos arvostettava sijoitus on tehty hiljattain, sen hankinta-arvo antaa yleensä hyvän indikaation käyvästä arvosta 8. Lähiaikoina kolmannen osapuolen kohteeseen tekemät sijoitukset tarjoavat myös pohjan 5 Menetelmän valintaperiaatteita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Arvonmääritysmenetelmät esitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Lähiaikoina tapahtuneita sijoituksia käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Katso myös kohta /14

6 arvonmääritykselle. Transaktion taustatekijät tulee kuitenkin aina ottaa huomioon. Menetelmän perusteella laaditun arvonmäärityksen luotettavuus vähenee ajan kuluessa. Pääsääntöisesti menetelmää pidetään luotettavana sellaisissa tapauksissa, joissa viimeisin transaktio on tapahtunut enintään 12 kuukautta ennen arvonmääritysajankohtaa Tulokseen perustuvat arvokertoimet 9 Menetelmä soveltuu vakiintuneeseen liiketoimintaan, jolla on tunnistettava, jatkuva ja vakaa tuloskassavirta. Menetelmää voidaan soveltaa poikkeustapauksissa myös tappiota tekeviin yrityksiin, jos tappiot ovat väliaikaisia ja normalisoitu pysyvä tulostaso pystytään määrittämään. Yleensä käytettyihin arvokertoimiin kuuluvat hinta per tulos (P/E), liiketoiminnan velaton arvo per liiketulos (EV/EBIT) ja liiketoiminnan velaton arvo per käyttökate (EV/EBITDA). Arvokertoimia käytettäessä oletetaan, että markkinoilta on löydettävissä vertailukelpoisia yhtiöitä, jotka ovat toiminnaltaan, kooltaan, riskeiltään ja tulevaisuuden näkymiltään arvostettavan kohdeyhtiön kaltaisia, ja joiden taloudellista kehitystä ja arvostustasoa kuvaavat tunnusluvut ovat saatavilla luotettavista lähteistä Substanssiarvo 11 Menetelmän lähtökohtana on se, että liiketoiminnan arvo voidaan johtaa sen varallisuuden substanssiarvosta. Tämä on sopiva oletus liiketoiminnalle, jonka arvo perustuu enemmänkin sen hallinnoimiin omaisuuseriin kuin tulokseen tai operatiiviseen kassavirtaan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt. Menetelmää voidaan soveltaa myös liiketoimintaan, jonka pääoman tuotto on alhainen, ja josta voitaisiin realisoida tuottoarvoa suurempi arvo likvidaation kautta Liiketoiminnan diskontatut kassavirrat tai tulos 12 Menetelmän lähtökohtana on se, että liiketoiminnan arvo on sen kerryttämän tulonodotuksen tai kassavirran nykyarvo. Tätä menetelmää voidaan soveltaa kaikenlaisiin kassavirtoihin. Nykyarvo on erittäin herkkä pienille muutoksille ennustetussa kassavirrassa, asianmukaisessa riskikorjatussa diskonttauskorossa ja muissa oletuksissa, jotka kaikki vaativat huomattavaa subjektiivista arviointia Investoinnin diskontatut kassavirrat 13 Tässä tapauksessa sovelletaan kassavirtamenetelmää suoraan investoinnista odotettuihin kassavirtoihin. Kassavirtamenetelmän soveltaminen suoraan investointiin on perusteltua pääasiassa silloin, kun sijoituksen realisointi on tapahtumassa lähiaikoina ja transaktion hinnoittelusta on suurelta osin sovittu. Menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin pääomasijoitusmuotoihin, erityisesti vieraan pääoman ehtoisiin investointeihin kuten velkaan tai mezzanine-velkaan. Menetelmä edellyttää huomattavaa subjektiivista arviointia. 9 Tulokseen perustuvia arvokertoimia käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Katso myös kohdat 4.3. ja Substanssiarvoa käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Liiketoiminnan diskontattuja kassavirtoja käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Investoinnin diskontattuja kassavirtoja käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla /14

7 3.2.6 Muut menetelmät 14 Teollisuusalan arvokertoimilla tarkoitetaan sellaisia kertoimia, jotka kuvaavat tietyn toimialan erityispiirteitä. Tällaisia kertoimia voivat olla esimerkiksi yrityksen arvo per tilaajien lukumäärä kaapelitelevisio- tai puhelinoperaattoritoiminnassa. Menetelmää voidaan käyttää käyvän arvon määrittämiseen lähinnä täydentävänä havaintopisteenä tai ensisijaisena menetelmänä sellaisissa poikkeustapauksissa, kun ensisijaisten menetelmien soveltaminen ei ole mahdollista Arvopaperikaupan kohteena olevat instrumentit 15 Arvopaperikaupan kohteena olevat instrumentit, tulee pääsääntöisesti arvottaa niiden raportointipäivän päätöskurssiin tai tämän puuttuessa raportointipäivän noteerattuun ostokurssiin. Noteeratun kurssin pitää kuitenkin muodostua aktiivisilla markkinoilla ja arvoa mahdollisesti tarkennettava alaspäin epälikvidiysalennuksella, jos on olemassa kyseistä arvopaperia koskevia kaupankäyntirajoitteita tai omistusta ei voitaisi myydä markkinoille heti Muita menetelmiä käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivulla Noteerattuja instrumentteja käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Katso myös tämän dokumentin kohdan 5.2. kolmas kappale. 16 Epälikvidiysalennusta käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla ja /14

8 4 Soveltamisohjeet 4.1 Sopivan menetelmän valinta 17 Aikaisessa vaiheessa olevalle liiketoiminnalle tai liiketoiminnalle, jonka liikevaihto on olematonta, ja joka ei tee tulosta tai tuota positiivista kassavirtaa, on sopivin käyvän arvon määritysmenetelmä lähiaikoina tapahtuneeseen sijoitukseen tai markkinainformaatioon perustuva menetelmä. Liiketoiminnalle, jolla on liikevaihtoa, mutta jolta puuttuu joko merkittävät voitot tai positiivinen kassavirta, on sopivin käyvän arvon määritysmenetelmä viimeaikaisen sijoituksen hinnoittelu. Teollisuuden alan arvokertoimista voidaan saada tukea arvostukseen. Myös substanssiarvomenetelmä voi olla sopiva, jos liiketoiminnan likvidoinnilla saataisiin muiden menetelmien indikoimaa tasoa korkeampi arvo. Liiketoiminnalle, jolla on liikevaihtoa, vakaa tulos ja/tai positiivinen kassavirta, on sopivin käyvän arvon määritysmenetelmä viimeaikaisen sijoituksen hinnoittelu. Mikäli lähiaikoina tapahtunutta (pääsääntöisesti alle 12 kk) sijoitusta ei ole käytettävissä, tulisi soveltaa myös tulokseen perustuvia arvokertoimia. 4.2 Muut huomioon otettavat asiat Sisäiset rahoituskierrokset Hinta, jolla rahoituskierros tapahtuu, on selkeä indikaatio käyvästä arvosta sijoitushetkellä. Rahoituskierrokset, jotka koskevat vain olemassa olevia sijoittajia samoilla suhteellisilla osuuksilla kuin näiden aikaisemmat sijoitukset, eivät yleensä sovi ainoaksi perustaksi arvonmääritykselle Indikatiiviset tarjoukset Kolmansilta osapuolilta saadut indikatiiviset tarjoukset, jotka koskevat arvonmäärityksen kohdetta, voivat antaa hyvän arvion käyvästä arvosta. Tarjouksen antajien tarkoitusperät tarjouksen antamiseen on syytä arvioida, koska indikatiivinen tarjous voi olla tarkoituksenmukaisesti alhainen tai korkea Uudelleenjärjestelyjen vaikutukset Arvonmäärityksen yhteydessä on syytä arvioida, onko tiedossa sellaisia mahdollisia tulevia uudelleenjärjestelyjä, joilla on merkittävä vaikutus kohteen käypään arvoon. Tällaisten järjestelyiden arvioitavissa olevat vaikutukset tulee soveltuvin osin ottaa huomioon arvonmäärityksessä. 17 Menetelmän valintaa käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla Muita huomioon otettavia asioita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla /14

9 4.3 Erityisolosuhteiden vaikutus arvonmääritykseen 19 Arvonmääritystä tehtäessä on otettava huomioon kaikki sellaiset tekijät, jotka ovat merkittäviä sijoituskohteen arvonkehityksen tai alentumisen kannalta. Mikäli sijoituskohteen tai olosuhteiden erityispiirteistä johtuen ei luotettavaa arvonmääritysmenetelmää ole käytettävissä, arvioidaan raportointipäivän käypä arvo edellisen raportoidun käyvän arvon perusteella. Tällöin tulee ottaa huomioon muut sellaiset tekijät tai erityisolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa yrityksen arvon muutokseen. Tyypillisesti näitä erityisolosuhteita on arvioitava aikaisen vaiheen yrityksissä, joiden arvonmääritykseen ensisijaiset tulosperusteiset menetelmät eivät sovellu. EVCAohjeistus mainitsee seuraavat erityisolosuhteet esimerkkeinä: kohteena olevan liiketoiminnan tulokset tai näkymät ovat muuttuneet oleellisesti niistä odotuksista, joiden perusteella viimeisin sijoitus on tehty kohteena olevan liiketoiminnan kehitys on oleellisesti edellä tai jäljessä verrattuna alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan kohde on onnistunut tai epäonnistunut saavuttamaan nimetyn virstanpylvään kohteen toiminta budjetoitua selvästi parempi tai huonompi kohde ei ole suoriutunut rahoitukseen liittyvistä (esimerkiksi kovenanttien laukeaminen) tai muista merkittävistä velvoitteistaan taseen ulkopuoliset vastuut ja oikeudet sekä annetut takuut merkittävät oikeusprosessit kaupalliset riita-asiat, jotka liittyvät esimerkiksi immateriaalioikeuksiin yhtiössä ilmenneet petokset muutokset yhtiön johdossa tai strategiassa myönteiset tai kielteiset muutokset yhtiön liiketoiminnassa, teknologiassa, markkinoissa, taloudellisessa tilanteessa ja lainsäädäntö- tai regulaatioympäristössä merkittävät muutokset markkinaolosuhteissa kuten esimerkiksi vastaavassa ympäristössä toimivien listattujen yhtiöiden yleinen arvostustason lasku kohteen meneillään oleva rahoituskierros, jonka yhteydessä toteutuvan rahoituksen hinnoittelun tai ehtojen voidaan olettaa poikkeavan edellisestä rahoituskierroksesta Arvonmäärityksen laatija arvioi kunkin arvoon positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavan tekijän suuruus, ja oikaistava aiempaa arvostusta vastaamaan raportointiajankohdan käypää arvoa. Mikäli arvon muutos on negatiivinen, tulee aiempaa arvostusta alentaa vastaamaan raportointiajankohdan mukaista käypää arvoa. Mikäli käytettävissä oleva tieto ei mahdollista tarkkaa arvonmääritystä, tehdään arvoalennukset pääsääntöisesti 25% portaissa tai tämän kerrannaisina (50, 75 tai 100%). Jos erityisolosuhteisiin liittyen on selkeää näyttöä arvon positiivisesta kehittymisestä, voidaan harkita arvonkorotusta. Tällöin on noudatettava varovaisuutta. Erityisesti on vältettävä arvonkorotuksia, jotka perustuvat sellaisiin todennäköisiin positiivisiin muutoksiin, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. Pääsääntöisesti erityisolosuhteiden perusteella, ilman uuden rahoituskierroksen mukaista viitetietoa, voidaan arvonkorotuksia tehdä lähinnä silloin, kun kyseessä on aiemmin tehdyn arvonalennuksen palauttaminen. 19 Erityisolosuhteita käsitellään EVCA-ohjeistuksessa sivuilla /14

10 5 EVCA-ohjeistuksen soveltaminen Suomessa 5.1 Kohdeyrityksen kehitysvaiheen vaikutus menetelmän valintaan Aikaisen vaiheen yritykset, joilla on vähäinen liikevaihto tai jotka eivät kerrytä voittoa tai positiivista kassavirtaa, ovat arvonmäärityksen kannalta ongelmallinen ryhmä, koska lähiaikoina tapahtunutta sijoitusta lukuun ottamatta ensisijaisten arvonmääritysmenetelmien käyttäminen ei ole mahdollista. Tällaisten yhtiöiden tapauskohtaiset erityispiirteet ja käytettävissä olevan markkinainformaation saatavuus ja laatu on otettava huomioon, kun arvonmääritys tehdään. Erityisolosuhteiden vaikutus arvonmääritykseen on kuvattu tarkemmin kohdassa Markkinainformaatio Julkisella markkinainformaatiolla on keskeinen rooli käyvän arvon määrittelyssä. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat tapaukset, joissa arvonmääritys perustuu lähiaikoina tapahtuneeseen sijoitukseen. Markkinainformaatio käsittää yleiset pääomamarkkinatiedot (relevantti korkotaso, markkinariskipreemiot, yleinen osakemarkkinoiden ja toimialojen arvostustaso, maariskit), vertailuyhtiöitä koskevat tiedot (operatiivista toimintaa ja arvostusta kuvaavat tunnusluvut) sekä kohdeyhtiön toimialaa koskevat kehitystrendit. Tyypillisesti saatavilla oleva julkinen markkinainformaatio perustuu listattujen kansainvälisten yhtiöiden tunnuslukuihin ja noteerauksiin. Suomesta ja lähellä olevilta EU-alueilta saatavilla olevan markkinatiedon määrä ja laatu on usein hyvin rajallista johtuen markkinoiden koosta (pääomien ja yhtiöiden määrä) ja osittaisesta epälikvidiydestä. Lisäksi on selvää, että markkinainformaation kerääminen edellyttää henkilö- ja tietokantaresursseja. Noteeratut sijoituskohteet tulisi EVCA-ohjeen mukaan arvostaa ensisijaisesti arvostuspäivämäärän päätöskurssin mukaan. Mikäli noteeratulla kohteella ei käydä aktiivista kauppaa, se arvostetaan toissijaisesti arvostuspäivän ostokurssin mukaan. On kuitenkin mahdollista, että noteeraus on epälikvidi, eikä tästä johtuen vastaa käyvän arvon määrittelyä. Tällöin voi olla perusteltua soveltaa käyvän arvon mittarina pidemmän (esimerkiksi 1 viikko tai 1 kuukausi) ajanjakson kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia. Lisäksi tulee huomioida omistuksen suhde kaupankäyntivolyymiin ja mahdolliset lock- up -tilanteet, joita käsitellään EVCA-ohjeistuksen sivulla 22. Sijoituskohteet voivat olla ongelmallisia tulokseen perustuvien arvokertoimien kannalta, koska markkinoilta ei välttämättä löydy vastaavia vertailuyhtiöitä, joiden toimiala, liiketoimintamalli, kokoluokka ja pääomamarkkinat olisivat samankaltaiset kohdeyhtiön kanssa. Ongelmana on tyypillisesti se, että joku tai jotkut kriteereistä täyttyvät, mutta siitä huolimatta joudutaan toteamaan, että puuttuvien vastaavuuksien johdosta vertailtavuus ei ole arvonmäärityksen kannalta riittävän hyvä luotettavan arvon laskemiseksi. Tällöin voi olla perusteltua käyttää kohdeyhtiön omaa vanhempaakin transaktioarvostusta (yli 12 kk) 10/14

11 tai kassavirtapohjaista arvonmääritystä käyvän arvon määrityksen tukena. Käytettäessä kassavirtapohjaista arvonmääritystä on oltava erityisen huolellinen ja varovainen. Pienet sijoitukset suuremmissakin yhtiöissä voivat omalta osaltaan muodostaa käytännön arvostustyön kannalta haasteen, koska EVCA-ohjeistuksen kuvaamien menetelmien mukaan tehty arvonmääritys ja siihen liittyvä työn ja tarvittavien resurssien määrä ei ole riippuvainen sijoituksen koosta. Yhden tai sadan prosentin arvostus lähtee liikkeelle samasta lähtökohdasta eli yhtiön velattomasta arvosta ( Enterprise Value ). 5.3 Kirjanpito ja sijoittajaraportointi Suomen kirjapito- ja tilinpäätöskäytännön ( Finnish GAAP ) mukaan raportoivat suomalaiset pääomasijoitusrahastot ovat perinteisesti kirjanneet käyvän arvon muutokset vain arvonalennustilanteissa. Vuoden 2004 kirjanpitolain uudistus antaa jatkossa mahdollisuuden rahoitusvälineiden arvostamiseen käypään arvoon (5 luku 2 a ), jolloin käyvän arvon muutos merkintään joko tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai taseen oman pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon. Tämän soveltamisesta KTM on antanut asetuksen (1315 / 2004), jossa määritellään tarkemmin, mitkä rahoitusvälineet voidaan arvostaa käypään arvoon ja kuinka vastaavat kirjaukset tulee tehdä. Tällä hetkellä ei ole olemassa yksiselitteistä tulkintaa tai käytäntöä siitä, voidaanko edellä mainittua käyvän arvon muutoksia koskevaa lain kohtaa soveltaa kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston kirjanpidossa. IFRS-raportoinnin piirissä olevien sijoittajien on pääsääntöisesti kirjattava sijoitusomaisuus raportointihetken mukaiseen käypään arvoon joko tuloslaskelman kautta tuotoksi tai kuluksi tai taseen omaan pääomaan kuuluvaan käyvän arvon rahastoon, riippuen millaisiksi sijoituksiksi pääomasijoitusrahasto on sijoituksensa luokitellut. Tämän tehdäkseen sijoittajat tarvitsevat osana pääomasijoitusrahastojen sijoittajaraportointia tiedon sijoitusten käyvästä arvosta. Tästä johtuen rahastojen kirjanpidossa ja sijoittajaraportoinnissa voivat sijoituskohteiden arvot poiketa toisistaan merkittävästi. Tämän lisäksi saman instrumentin käypä arvo eri sijoitussalkuissa voi poiketa toisistaan esimerkiksi omistusosuuden tai osakassopimuksen perusteella määräytyvästä määrävaltapreemiosta tai tuottoihin kohdistuvasta etuoikeudesta johtuen. 5.4 Verotus Rahaston verotus Kommandiittiyhtiömuotoista rahastoa pidetään tuloverotuksessa elinkeinoyhtymänä, joka ei ole erillinen verovelvollinen. Tällaiselle yhtymälle kuitenkin vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan aikaisempien verovuosien tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. 11/14

12 Elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan tulos lasketaan sovellettavan verolain pääsääntöjen mukaan. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain nojalla realisoitumattomat arvonkorotukset eivät pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa. Poikkeuksen muodostavat vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutuslaitosten sekä eläkesäätiöiden kirjanpidossaan tekemät sijoitusomaisuuden arvonkorotukset sekä oikaisuerät, joilla tuloutetaan aiemmin verotuksessa vähennyskelpoinen arvonalennuspoisto. Käytännössä vain viimeksi mainituilla erillä voi olla vaikutusta, kun lasketaan elinkeinotoiminnan tulosta kommandiittiyhtiömuotoiselle rahastolle. Tässä yhtedyessä on todettava, että Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on maaliskuussa 2006 esittänyt mietintönsä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain kehittämistarpeista. Mietinnön perusteella realisoitumattomat arvonkorotukset eivät pääsääntöisesti olisi tulevaisuudessakaan veronalaista tuloa. Mietinnön perusteella uuden poikkeuksen tähän pääsääntöön kuitenkin tekisivät käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvälineiden kirjanpitoon merkityt realisoitumattomat arvonnousut, jotka siis olisivat jatkossa veronalaista tuloa. Hallitus ei ole vielä antanut lakiesityksiä tältä osin. Työryhmän mietinnön mukaan sen esittämien muutosten voimaansaattaminen tulisi kuitenkin aloittaa vuoden 2007 alusta Sijoittajan verotus Kohdassa kuvatulla tavalla kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston tekemät arvonkorotukset vaikuttavat sijoittajan verotukseen sijoittajalle jaettavan tulo-osuuden kautta. Jos sijoittajayhtiö omassa taloudellisessa raportoinnissaan tekee Ky-muotoisen rahastosijoituksen osalta arvonkorotuksen, sillä ei ole vaikutusta sijoittajan omassa tuloverotuksessa. Poikkeuksen muodostavat kohdassa mainitut vakuutusyhtiöt ja muut vastaavat tahot, mikäli ne tekevät arvonkorotuksen verotuksensa perusteena olevassa kirjanpidossaan. Käsityksemme mukaan tämä tarkoittaa lähes poikkeuksetta Finnish GAAPin mukaan tehtyä tilinpäätöstä Hallinnointiyhtiön verotus Arvonmäärityskäytännöllä ei ole vaikutuksia hallinnointiyhtiön verotukseen. Sellaisissa tapauksissa, joissa kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi myös osin hallinnointiyhtiön tulona ovat verovaikutukset kohdissa ja kuvatun kaltaiset. 12/14

13 5.5 Oleellisuusperiaate Useat suomalaiset pääomasijoittajat ja niiden sijoituskohteet ovat selvästi kansainvälisiä verrokkejaan ja IFRS-ympäristössä toimivia sijoittajiaan pienempiä, ja toimivat Finnish GAAPin piirissä. Mikäli toimija ilmoittaa noudattavansa sijoittajaraportoinnissaan IFRSja/tai EVCA-ohjeistuksen mukaisia arvonmääritysperiaatteita, tulee sen kokoluokasta riippumatta noudattaa tämän ohjeistuksen periaatteita. Poikkeustapauksissa voidaan sijoituksen koon oleellisuutta ja mahdollista arvonmuutosta tarkastella aiempien arvonmääritysten ja näiden jälkeisten oletettavasti arvoon oleellisesti vaikuttavien tapahtumien valossa 20. Yhtiökohtainen tarkastelu arvoon oleellisesti vaikuttavien muutosten havaitsemiseksi tulee tehdä neljännesvuosittain. Mikäli sijoituksen arvoon tyypillisesti vaikuttavissa keskeisissä muuttujissa (mm. kasvu, kannattavuus, tulevaisuuden näkymät, tuottovaatimus, rahoitusasema) ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, voidaan poikkeustapauksissa soveltaa aiempaa käyvän arvon tasoa. 5.6 Arvonmääritys- ja kirjaussykli Lähtökohtaisesti pääomasijoitusten käypä arvo realisoituu sijoitus- ja irtautumishetkellä. Sijoitusjakson aikana voidaan vain arvioida kohteen todennäköistä käypää arvoa. Koska sijoitusjakson pituus on tyypillisesti useita vuosia, on epätodennäköistä, että yhtiön käyvän arvon kvartaalikohtaisia muutoksia voitaisiin arvioida sijoitusjaksolla yksiselitteisesti ilman toteutuneita kauppoja. Tällöin on perusteltua, että yksityiskohtainen arvonmääritys on tarkoituksenmukaista tehdä silloin, kun havaitaan yhtiökohtaisia tai koko markkinoita ja toimialaa koskevia merkittäviä muutoksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan oleellisesti sijoituskohteen arvoon. Mikäli raportointijaksolla ei ole tapahtunut merkittäviä yhtiö- tai markkinakohtaisia muutoksia, voidaan pääsääntöisesti olettaa, että kohteen käypä arvo ei ole merkittävästi muuttunut. Toisaalta aiemman arvostuksen relevanttius vähenee ajan kuluessa ja kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa yhtiökohtaista käyvän arvon määrityksen päivitystä voidaan pitää vähimmäisedellytyksenä sille, että raportoinnin ja kirjausten voidaan olettaa vastaavan sijoitusten käypää arvoa. 20 Katso myös kohta /14

14 6 Yhteenveto Pääomasijoitustoiminnan kansainvälistyminen ja käyvän arvon lisääntynyt merkitys kansainvälisissä tilipäätösstandardeissa on lisännyt tarvetta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisten arvonmääritysstandardien luomiseen. EVCA:n laatima International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines -ohjeistuksen ( EVCA-ohjeistus ) määrittää tämän hetken parhaat suositukset pääomasijoittajien arvonmäärityskäytännölle. Ohjeistuksen lähtökohtana on, että pääomasijoitukset tulisi raportoida säännöllisesti käyvän arvon mukaisesti. Tämä periaate on yhdenmukainen IFRS-laskentakäytännön vaatimusten kanssa. EVCA-ohjeistus kuvaa käyvän arvon määrittelemiseen soveltuvat arvonmääritysmenetelmät. Lisäksi ohjeistus antaa suuntaviivat ja ohjeet siitä, kuinka ja missä tilanteissa eri menetelmiä tulisi soveltaa. Finnish GAAP, jonka puitteissa suomalaiset sijoitusrahastot pääsääntöisesti toimivat, ei IFRS- standardista poiketen edellytä käyvän aron mukaisia arvonkorotuksia. Tästä johtuen tulevat rahaston kirjanpidon ja sijoittajaraportoinnin mukaiset sijoituskohteiden arvot usein poikkeamaan toisistaan. EVCA-ohjeistus soveltuu Suomeen varsin hyvin, mutta käytännön soveltamisessa on otettava huomioon eräitä maakohtaisia erityispiirteitä. Keskeisimmät maakohtaiset arviot on tehtävä käytettävissä olevan markkinainformaation ja sijoituskohteen paikallisuuden suhteen. Nämä maakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen suosittelemme EVCAohjeistuksen soveltamista suomalaisessa pääomasijoitusympäristössä. 14/14

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015

Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Yrityksen arvonmääritys VASEK - Aloita ajoissa Vaasa 4.2.2015 Sisällysluettelo Arvonmääritys yrityskauppa-prosessissa Yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmiä Arvon määrittäminen Arvo ja kauppahinta Slide

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO YHTEENVETO KPY:n osuuden tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) 31.12.2015 on tämän arvoanalyysin perusteella 39,7 euroa. KPY:n osuuden hinta nousi 15.12.2014 22.12.2015 22,6 eurosta 23,0 euroon.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Yrityskauppaprosessin kipupisteet Yrityskauppaprosessin kipupisteet Tampere, 16.4.2013 Riku Salomaa Yleistä yrityskauppaprosessista Yrityskauppa on monimutkainen kokonaisuus Tunteet voimakkaasti mukana Kauppaprosessin kesto yleensä 6 12

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta?

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Tiina Visakorpi ja Minna Toiviainen Markkinakriisin

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa

CALPRO OY. Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa CALPRO OY Seudullisen palvelukeskuksen perustamisen 2. vaiheen toimenpiteistä päättäminen Päijät-Tili Oy:n omistajakunnissa 21.1.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TOTEUTETUT TOIMENPITEET... 1 3 KÄSITTELYN

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Säätiöiden varainhoidon selvitys

Säätiöiden varainhoidon selvitys Säätiöiden varainhoidon selvitys TUTKIMUSRAPORTTI / JULKINEN SELVITYKSEN TILAAJA ON SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA JA KYSELYN TOTEUTUKSESTA VASTASI VARAINHOITAJISTA RIIPPUMATON SIJOITTAJAPRO

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Timo Lehtinen Talousjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille 23.3.2010 1 Sisältö Laskentakäytännön muutos Tuloutustapa YIT:n

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä Pörssi-ilta Tampere, tiistai Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

HE 176/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

HE 176/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Ruukki Group Q2/2009 osavuosikatsaus

Ruukki Group Q2/2009 osavuosikatsaus Ruukki Group Q2/2009 osavuosikatsaus Alwyn Smit, 1 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.2015 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä

CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä CapMan pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja Venäjällä Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj CapMan on listattu pääomarahastojen hallinnointiyhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 120,3 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy Arvonmääritysopas Copyright 2015 3J Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisua ei saa ladata tai julkaista ilman julkaisijan lupaa. Luvan saamiseksi kysy kirjallisesti julkaisijalta: info@3j.fi

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot