"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""#"#!"$%&$%!#'#()#%*!"

Transkriptio

1 "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

2 &+&,''-&')*..*'#! /!0#(1$%.# /) EAE)27FGH22II2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E) EA?)2J2!H;JK;ILI2I<;M2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?) 3!-'*+& )?AEA)5<IHKN25NL)7H!7HKI;OH)2J2!H;JK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA P)?A?)7H!7HKI;;72)KI<FH25!KI2)KJG;IKK7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EQ) 6!7$'.$")%%$''+%*%!&,("48#&.+"-&*' /9) QAE)OG>RJK27F72)>77K2722I<J2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ED) QA?)KM>!NOGK2H!5KI<5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?E) :!($$&.$..*') ;) SAE)5<IHKN25NL)TGG<H)R7);IT!H25KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA QB) SA?)5<IHKN25NL)KHKM<2NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S?) SAQ)5<IHKN25NL)<HKMM;HLIL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SU) SAS)5<IHKN25NL)TIKJTKKH2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <!-(.**%7*.#!0$!8,,.*'=, <>) 5!',(.**.!0$!"+?0$''+&))& <<) '++.*!/ <;) )

3 /!0#(1$%.#! G9,&(,.) 3"#$%&$'3(,.) $"4%&$$,,.") %.) (,+4&$$::) K'%1,.) "11"$$&$,"$$,#&3,.$:.)*+,&(-$*-.)$"#/%.$"")/")$"#4,$$"A)K,)+'%)3"$("'3(,.) "11"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.) $:1:.9,$3&(,,.) $&+"".) /") 3,#$%%) $,"$$,#,&8,.) $*-.$,3&/-&8,.).:3,1*3(&:) (&&$:=) 1&9&.) /"$3%((") 4%&$"&(&&.),8,$:A)!"#$%&$'3(,((") 0*#&$::.) (,+4&$$:1::.) 1&++"&($") *+,&(-$*-$:) K'%1,((") $:++:) 9,$3,++:) $,98::.) /") 1&++"&(&") 3:(&$*3(&:) "11"$$&$,"$$,#,&((")%.)*+,&(-$*-.)(&(:++-($:A)!"#$%&$'3(,((") 0,#,98*$::.),#&$*&(,($&).:3,1*3(&&.=) 3&&..%($'3(,,.) /") #,('#((,&9&.)+&&$$*4&&.)3*(*1*3(&&.A);&$,.)"11"$$&$,"$$,#,&((")$:++:)9,$3,++:) *+,&(-$*-) 3:(&$,$::.) /") 1&++"&(&") &.$#,((,/:) 9,&++:) $:++"&($") $%&1&.$"") 3%9$"".) %.V) I.$:) 1&++"&(&") #,('#((,/") *+,&(-$*-.) $,3,1&.,.) $,"$$,#,&((") 4""$&&) /") 1&($:).:&$:) #,('#((,/") '(3%$"".) (""$"4".V) <&(:3(&) +'%8"".) 3"$("'() (&&9,.=) 1&++"&(,3(&) "11"$$&$,"$$,#,&((") 3%,$"".) (%4,+$"4".) $,"$$,#&.) *#&$*($,.) #%%+&) *+,&(-$*-((:A) 2:1:.) "4'++") 4%&8"".) 9"91%$$"") ('%1"+"&($,.) $,"$$,#,&8,.) (,3:) /%) %+,1"((") %+,4&"),$$:) 0%$,.$&""+&(&") *+,&(-$*-.)#"3,.$,&$"A) 1

4 /23!.FDGCHFIHEJEDEKHLD!!"#$%&$'3(,.) $%$,'$'() /"3"'$'') 3%+1,,.) %("".W) "&,10"".) $'$3&1'3(,,.=) (:93-0%($&$(,) $,9$**.) "11"$$&$,"$$,#,&++,) (''.."$$''.) 3*(,+**.) (,3:) 9,.3&+-9""($"$$,+'&9&.A) 7&3"&(,10&") $'$3&1'3(&") ('%1"+"&(,,.) *+,&(-$*-9-.) +&&$$*,.) %.)?CCCX +'4'++") $,9$*) 1''$"1&"A) 2:((:) 3"#$%&$'3(,((") $'++"".) $"#3"($,+,1"".) K'%1,.) 2,"$$,#&$) #*W.) $%$,'$$"1"") 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*:=) 2".((&.) 2&,8%$'(3,(3'3(,.) $%$,'$$"1"") *+,&(-$*-3*(,+*:) $".((&#*91&++,) (,3:) K"..") K'%.(*#/:.) 0#%) Y#"8') 6$'$3&,+1"") *+,&(-$*-($:) $".((&.) "+',3,(3'3(&((") 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*) +:9,$,$$&&.) (*3(*++:)?CCB)K'%1,.)2,"$$,#&$)#*W.)SQ)/:(,.$,"$$,#&++,=)3'.)(*3(*++:)?CCQ) $%$,'$,$$') 2".((&.) 2&,8%$'(3,(3'3(,.) /:#/,($:1:) 3*(,+*) $""() +:9,$,$$&&.) QP)3(A)4'%..")$%&1&.,,++,)('%1"+"&(,++,)$".((&#*91:++,A) 5++:) 1"&.&$$'/,.) +&(:3(&) $,98::.) 1''.) $'$3&1'(3&#/"++&(''8,.) "4'++") +*9*$) 3"$("'()(&&9,.=)1&$:)*+,&(-$*-++:)$"#3%&$,$"".A) J'(&) (:93-0%($&3*(,+*) 0::$,$$&&.) $,98:) "&,11&($") 3"#$%&$'3(&($") 9'%+&1"$$"A)K**)$:9:.)%+&).:&8,.)"&,10&,.)3*(,+*/,.)3%98,#"/"'(W)2".((&.) $&,8%$'(3,(3'3(,.) 3*(,+*) $,9$&&.) "&.%"($"".) $".((&#*91&++,) /") K'%1,.) 2,"$$,#&$)#*W.)3*(,+*)$,9$&&.)"&.%"($"".)*98&($*3(,.)%1&++,)/:(,.&++,A)R%$$") 3"#$%&$'(1"$,#&""+&") (""$"&(&&.) +""/,11"+$") "+',,+$"=) +""8&$$&&.) ''(&) (:93-0%($&3*(,+*) 3"&3&++,) 4"+$&%.%(''(+"&.(::8:..-.) 0&&#&((:) 4'%..")?CCD) 2

5 %+,4&++,) $,"$$,#,&++,) ZUB) 30+[) (,3:) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) 4"+$&%.) $%&1&.$"X"4'($'($")4'%..")?CCD)(""4&++,)$,"$$,#,&++,)Z?D)30+[A)!*(,+*) +:9,$,$$&&.) /%3"&(,,.) $,"$$,#&&.) (,++"&(,++,) 9,.3&+-3'..".) /:(,.,++,=) /%.3") 3"$(%$$&&.) 1"98%++&(,($&) $&,$:4:.) %1".) $,"$$,#&.(") *+,&(-$*-$:A) I.(&(&/"&(,($&) 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) $,"$$,#&3'#""$$%#&++,=) *+,&(-$*-.$,3&/:++,) $"&) 4"($""4"++,A) ;&3:+&) $,"$$,#&.) 4,#33%(&4'&+$"),&) +-*$*.*$) $:++"&($") 9,.3&+-:=) +:9,$,$$&&.) 3*(,+*) $&,8%$$"/"++,=) $,"$$,#&(&9$,,#&++,=) 1"#33&.%&..&.) $"&) 1**..&.),8'($"/"++,) $"&) $'%$$"/"++,A) I#&$*&(,($&) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) $,"$$,#,&++,) 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) '(,&11&((") $"0"'3(&((") $,"$$,#&.) *+,&(,,.) (:93-0%($&%(%&$$,,(,,.) 1'&8,.) *9$,*($&,$%/,.) 0''$$',(("A) <&(:3(&) /%&(("3&.) $"0"'3(&((") 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) ('%#"".) $,"$$,#&./%9$"/"++,=) $%&1&.."./%9$"/"++,) $"&) 4"($""4"++,A)!&#/"4") +&($") $,9$:4:.&1&33,&$:) %.) (,'#"'($") (&&$:=),$$:) $,"$$,#,&8,.) 9,.3&+-3'..".) #"3,.$,,$) 4"&9$,+,4"$) (''#,($&),#&) %#Y".&(""$&%&(("=),&3:) *9$:) *+,&(0:$,4::) $,9$:4:.&1&3,$$:=) /%.3") 9"+$&/"++,) 3*(,+*.) %+&(&) 4%&.'$) +:9,$$::=) +-*$*.*$A) F"($"".%$$"/"$) 4"+&$$&&.) (&&() $,"$$,#&3%9$"&(,($&) 9,.3&+-($-#"3,.$,,$) 9'%1&%%.%$$",.A)!*(,+*.) (""$,$,3($&&.) +&&$,$$&&.) +&(:3(&) 0**.$-) 4:+&$$::) 4&,($&) $"#4&$$",(("),$,,.0:&.) (,++"&(,++,) $,"$$,#&.) $*-.$,3&/:++,=) /%3") 4%&(&) (&&9,.) 4"($"$"A) F"($"'3(&")(""$&&.)$"("&(,($&).&&.)$,"$$,#&./%9$"/&+$"=)$"&$,,++&(&+$")/%9$"/&+$"=) 9"++&.$%/%9$"/&+$") $"&) 4"($""4&+$"=) *+,&(-$*-.$,3&/-&+$:=) $,"$$,#&(&9$,,#,&+$:=) 1**..&.)/")1"#33&.%&..&.),8'($"/&+$"=)$'%$$"/&+$")3'&.)$&,8%$$"/&+$"3&.A)!*(,+*) $,9$&&.) 3"98,((") %("(("W),.(&11:&(,.) 3,##".) (,) +:9,$,$$&&.) $%'3%3''((")?CCD) 3"&3&++,) 3%98,$,"$$,#&++,) /") $%&(,.) 3,##".),+%3''((")?CCD).&&++,) SP) $,"$$,#&++,=) /%&+$"),&) $%'3%3''((") (""$') 4"($"'($"A) F"($"'("&3"")"..,$$&&.)3'11"++"3&.)3,##"++")4&&(&)"#3&0:&4::=)/%.3")/:+3,,.) +:9,$,$$&&.)4&,+:)1'&($'$'(4&,($&).&&++,)$,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(""$')4"($"'($") +&(:$,.) 4"($"'("&3"") 4&,+:) $%&(,$) 4&&(&) "#3&0:&4::A) F"($"'3(&") (""$&&.) *9$,,.(:)UU)$,"$$,#&+$"A) 3

6 I..,.) 3*(,+*.) $%$,'$$"1&($") $,9$&&.) 3"3(&) 0%9/'($"4"") 9""($"$$,+'"=) /%&8,.) 3%9$,&3(&) 4"+&$$&&.)!"#$%&'%&( )*+,+&'%&-"*--".%) /") /"*--".%( /"#*00*A) >""($"$$,+'/,.) $"#3%&$'() %+&) ".$"") "+'($"4"") $&,$%") 3"98,.),#&+"&(,.) $,"$$,#&.) $:1:.9,$3&(,($:) *+,&(-$*-.) $&+"($"A) 2:1:.) 4'%3(&) $,"$$,#&$) 4"+&$$&&.) $&,$%&(,($&) ("$'.."&(%$%3(,.) (&/"".A) >""($"$$,+'/,.) 0%9/"+$") +""8&$$&&.)(:93-0%($&3*(,+*.)3*(*1*3(,$)4"&9$%,9$%&.,,.A)!*(,+**.) (""$'/,.) 4"($"'($,.) 0,#'($,,++") $,9$&&.) *9$,,.(:) 4&&(&) /"$3%9""($"$$,+'"=)/%&($").,+/:)4"+&$$&&.)("$'.."&(%$%3(,++")/")*3(&)$&,$%&(,($&).,+/:.),.(&11:&(,.) 9""($"$$,+'.) 0,#'($,,++"A) >""($"$,+$"4"$) 4"+&$$&&.) $%'3%3''.) 3*(,+*4"($"'($,.) 0%9/"+$") /"3"1"++") 3"&33&) SE) 4"($"..'$$") $,"$$,#&").,+/::.)3"$,Y%#&"".)3*(,+*.)3*(*1*3(,.).'1,#%)?)0,#'($,,++"W) 2,98::.3-)$,"$$,#&(("..,)*+,&(-$*-$:V) ) ) S)I#&$$:&.)0"+/%.) ) ) Q)O"+/%.) ) )?)F:9:.) ) ) E)I&)+"&.3"".)!"$,Y%#&"($")\S)I#&$$:&.)0"+/%.\)Z*9$A)Q)$,"$$,#&"[)"#4%$$&&.)9""($"$,+$"4"3(&) 1*.0*+2"&( -"*--".%=) 3"$,Y%#&"($") \Q) O"+/%.\) Z*9$A) ED) $,"$$,#&"[) /*&$$%-"*--".%( 3**-%004=) 3"$,Y%#&"($") \?) F:9:.\) Z*9$A) $,"$$,#&"[))567 -"*--".%) (,3:) 3"$,Y%#&"($") \E) I&) +"&.3"".\) Z*9$A) Q) $,"$$,#&"[) 68##8-"*--".%A) 2:((:) 3%9$"") %.) 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) 4"&33") 4"($"'3(&") $%'3%3''((") (""$&&.3&.)SE)30+=)%+&)"#4%.."((")*9$,,.(:)1'3".")S?)$,"$$,#&"=)(&++:)*3(&) 4"($"..,&($")$,"$$,#,&($")".$%&)3*(*1*3(,,.)3"3(&)4"($"'($"A) >""($"$$,+'$) $,9$&&.) 3,(:3''.)?CCD) "&3".") (:93-0%($&3*(,+**.) 4"($"..,&8,.) 9,.3&+-&8,.) 3".(("A) L:&8,.).,+/:.) 9""($"$$,+'.) 0%9/"+$") 4

7 0::$,$$&&.) %$$"") *9$,*$$:) 4&,+:) *9$,,.) 3*(,+**.) 4"($"..,,(,,.) $,"$$,#&&.W) /"*--".%( 9:69( ;<) Z3"$,Y%#&"($") \S) I#&$$:&.) 0"+/%.\[A) ) 2:1:) 4"+&.$") $,9$&&.) (&3(&=),$$:)2,"$$,#&%(''(3'.$")H<;H)NA)0#%]&+%&)&$(,.(:)0,#&.$,&(,.),(&$*($,.) $'%$$"/".)+&(:3(&) (%4,+$"4".) $,"$$,#&.)$,3&/:3(&A)!%(3") $:1:.) 3"#$%&$'3(,.) $"#3%&$'() %.) %("3(,,.) (,+4&$$::) "11"$$&$,"$$,#,&8,.) ('98,$$") (%4,+$"4".) $,"$$,#&.)*#&$*3(&&.)X)/%++"&(,3(&)2,"$$,#&)H<;H)NA)4%&8"".)1*-()1::#&$,++:)6) 3%,$$&&.) $"#0,,++&(,3(&) 9""($"$,++") 1*-() (,++"&($") $,"$$,#&"=) /%((").:1:) 3"3(&)%("0'%+$")*98&($*4:$A) >""($"$$,+'/,.)3*(*1*3(,$)%+&4"$)0::"(&"((")3"&3&++")("1"$=)1'$$")/%&$"&.) +&(:*3(&:) /") 0%&($%/") $,9$&&.) (:93-0%($&3*(,+*.) 4"($"'($,.) 0,#'($,,++"A)!*(*1*3(,$) 4%&8"".) /"3"").,+/::.) $,,1"".=) /%&8,.) 1'3"".) 9""($"$$,+'$) $'++"".)1*-9,11&.)$:((:)#"0%#$&((")3:*1::.)+:0&A)2,,1"$)%4"$W) 5+,&(-$*-.)#%%+&)/")1,#3&$*() 5+,&(-$*-.)+&(::1&.,.) 5+,&(-$*-.)(&(:+$-) 5+,&(-$*-.)#,('#((&$) I..,.) (:93-0%($&3*(,+*.) /") 9""($"$$,+'/,.) $"#3,10"") "."+*(%&.$&") $,98::.)3"$("'()*+,&(-$*-.)3".("&.4:+&(,,.)/")3%$&1"&(,,.)$'$3&1'3(,,.A) 5

8 3!-'*+&4.-4! C=#"%$>-8>##A( 4&( 0"$0"%$-A( -*D4%-"--*<( E&$%&&A0%&( ++2"&( 8#"%$>&( F*( 8#"%$>,4GF*&( /4%&"&( -*D4%-"( 4&( &808%$"&( 4&( F*( 4#"D*&( 8#"%$>&( -*,4F"&( =#"%$>-8>##A(,8.%-AA&( -*%-"%#%F*##"( F*( 8#"%$>##"H( -*%-""&( #+0+-*%24&( I ( ;::#&$,+1:)4%&$".,,.)3&$,*$$::)3%+1,,.)$,,1"".=)/%$3")%4"$)*+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.=) 4"3&&..'$$"1&.,.) (,3:) 3"$(%/"3%3,1'3(,.) #&3"($'$$"1&.,.A) F"($""4".+"&(&($") 1::#&$,+1&($:) 0'9'4"$) 1*-() T&^3) T%Y,#() ZEDDB[) /") L%_'3%)!"`"(9&1") Z?CCC[A)!'11".3&.) 1'3"".) *+,&(-$*-.) $"4%&$$,,.") %.) *+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.) 1::#:++&(,($&) /") +""8'++&(,($&)(,3:)3"$(%/"3%3,1'3(,.)#&3"($'$$"1&.,.A)? ) F"&33").:1:) 1::#&$,+1:$) 3&$,*$$:4:$3&.) 9*4&.) (,.=) 1&$:) $:((:) 3"#$%&$'3(,((")$'++"".)$"#3"($,+,1"".=)$"#3%&$'(),&)%+,)".$"")*9$:)%&3,"") (,+&$*($:) (&++,=) 1&$:) *+,&(-$*-) %.A) 2:1:.) +'4'.) $"4%&$$,,.") %.) +'%8") E )27!J)Qa?CCU=)EDA)? 6

9 3"$("'($") *+,&(-$*-.) "&,10"".) $'$3&1'3(,,.) /") (""8") (,.) "4'++") 4,#$"&+'0%9/"")1*-9,11&.)3:(&$,+$:4&++,)9'%1&%&++,A) >,"$9,#) ;"&$+".8&.) Z?CCC[) 1'3"".) *+,&(-$*-) 4%&) "+3"") 3%+1,($"),#&) +:9$-3%98"($") #&&00',.) (&&$:=) 3'3") (,.) 0".,,) "+'++,A) 2"&8,3"(4"$$"/"$) Z"2+J*-%4&( K4.0".$[) %4"$) 3&&..%($'.,&$") *3(&+-.) 3,9&$$*1&(,($:c) $"&$,&+&/"$) Z*.-%$-([) +&(::1::.) *+,&(-.) *11:##*($:) /") "#4%($'($") %1&") $-&$::.) Q )2:$:)1'3"&++,.)$%8,$$"3%%.=),$$:)*+,&(-$*-++:)4%&8"".)0*#3&:)(%(&""+&(&&.=) $"&$,,++&(&&.)/")$"+%'8,++&(&&.)4"&3'$'3(&&.A)) ;"&$+".8) 9'%1"'$$""=),$$:) *+,&(-$*-0#%/,3$&$) 4%&8"".) 3:*..&($::) 1*-() '(,"11".)3'&.)*98,.).:3-3'+1".)0%9/"+$"A)I(&1,#3&3(&)$"+%'8,++&($,.)/") (%(&""+&($,.) 0::1::#&,.) *98&($*,((:) 0*#3&1*() 4%&(&) %++") *+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.).&&.=),$$:) $"&8,%#Y".&(""$&%) ("&(&),.,11:.) /") 1%.&0'%+&(,11&.) 3"$(%/&"A) 2"&$,,++&($,.) /") (%(&""+&($,.) 0::1::#&,.) *9$,&($*-((:) 4%&(&) 0"&.%$'() %++") *+,&(-0%9/".) 1%.&0'%+&($'1&(,.) +&(:3(&) 3"$(%/"3%3,1'3(,.) (*4,.$:1&(,((:A) 2"+%'8,++&($,.) /") $"&$,,++&($,.) 0::1::#&,.) *98&($*,((:) 4%&$"&(&&.) $""() $:98:$:) $"&8,1'%8%.) $'$'3(&) $,3,1&(,,.)/")(&$:)3"'$$")+&0'.1**..&.)4&#3&($:1&(,,.A) S ) F"($""4".+"&(,($")*9$,&($*-($:)0'9'')1*-()T%Y,#(=)/%3").:3,,)*+,&(-$*-.) 3"&33&,.)3%+1,.)$"9%.)*9$,&($*-.:A)>:.,.)1'3"".(")*+,&(-$*-$:)4%&8"".) $,9%($"") $"&8,3"(4"$$"/&,.=) %9/,+1&($%(''..&$$,+&/%&8,.) U ) /") 1"#33&.%&/&,.) *9$,&($*-++:A) 2:++"&(,.) 3%3%."&(4"+$"&(,.) *9$,&($*-.)1*-$:)4%&8"".)(""4'$$"")3"&33&,.)$"9%/,.)0::1::#:$)/").&&8,.) (,'#"'3(,.") 3"(4"$$"") /") #&3"($'$$"") *+,&(-0%9/""A) T%Y,#() 9"91%$$,+,,) Q );"&$+".8)?CCC=)U) S )1$A=)B) U )G9/,+1&($%(''..&$$,+'")4%&8"".)0,#&""$$,,((")$:((:)4,##"$");"&$+".8&.)3%+1&/"%.)$"&$,&+&/%&9&.=)(&++:)9,&++:)4%&8"".) 3"$(%")%+,4".)*+,&(-$*-.)('9$,,.)("1"$)&.$#,((&$A) 7

10 ,#&) %("($%/,.) *9$,&($*-++,)!'4".) E) $"0"&(,.) #"3,.$,,.=) /%((") 3"&3&++,) 3%+1,++,)+-*$**)*9$,&.,.)3%(3,$'(0&.$"A) P ) >",*(&.) /") K+"$,#&.) Z?CC?[) $'$3&1'3(,.) 1'3"".) T%Y,#(&.) $"#/%"1"") 3%3%."&(4"+$"&($") *9$,&($*-$:),&) $%(&.) 9"#/%&$,$") 3%4&.) +""/"+$&A) >,) 0::$*4:$3&.) 1'%33""1"".) T%Y,#(&.) 3""4&%$")!'4".)?) $"0"".).&&.=),$$:) $"&8,3"(4"$$"/&,.=) %9/,+1&($%(''..&$$,+&/%&8,.) /") 1"#33&.%&/&,.) 4:+&&.) 2:++:) 9,) $"#3%&$$"4"$) (&$:=),$$:) *+,&(-$*-0#%/,3$&$) $**0&++&(,($&)3%%($'4"$)4"&.)3"98,.)$"9%.)*9$,&($*-($:A);&3:+&)3"&33&)3%+1,) $"9%") (&(:++*$,$::.) ("1"".) 0#%/,3$&&.=) %.) >"*,(&.) /") K+"$,#&.) 1'3"".) $%8,..:3-&($:=),$$:)0''$$,&$")*9$,&($*-((:)&+1,.,,A)G.Y,+1"$)4%&4"$)+&&$$*:),(&1,#3&3(&) &.]%#1""$&%.3'+3''.=) %#Y".&(""$&%.) #"3,.$,&(&&.) ) ) ) P )>"*,()b)k+"$,#)?cc?=)u) 8

11 7&4".)3'$,.)*+,&(-$*-.$,3&/-&$:)/")9,&8:.)1%$&&4,/"".)4%&)%++")'(,&$"=)1*-() *+,&(-$*-.)3%98,#*91&:)4%&)%++")'(,&$"A) -G"( N4.( -G"( *.-$( *&2( -G"(.*%$4&( 2PQ-."( 4N( -G"( *.-$( 4.'*&%R*-%4&<( S+-( *+2%"&J"$( *."( &4-( /G"8( $+T'.4+,$( 4N( %&2%D%2+*#$( KG4( 2%$,#*8( JG*.*J-".%$-%J$H( U ( L:&.) >&++),$) "+A) ZEDDU[) 3'4""4"$) *+,&(-:) /") (,.) ('98,$$") $"&8,%#Y".&(""$&%&9&.A) 5+,&(-) %.) (&&() $"&$,,++,) (,3:) "(&"3"(),$$:) (**) %+,1"(("%+%%.A)!'&$,.3"".),&) 4%&8") 0'9'") 4"&.) *98,($:) *+,&(-($:=) 4"".) +'3'&(&($")*+,&(-#*91&($:=)/%&++")3"&3&++")%.)%1"$)%1&."&(0&&#$,,.(:A)I#&+"&(&") 1''$$'/&").:&++,) #*91&++,) %4"$) >&++&.),$) "+A) 1'3"".),(&1,#3&3(&) 9,.3&+-3%9$"&(,$)$,3&/:$)Z&3:=)('3'0'%+&=)3%'+'$'(=)/.,A[=)(%(&""+&(,$)$,3&/:$) Z0,#9,=)*($:4:$=)3'+$$''#&$"'($"=)/.,A[)(,3:)0(*3%+%Y&(,$)$,3&/:$)Z"(,.$,,$=) 1&,+&0&$,,$=)1%$&4""$&%[A) >&++),$)"+A)0::$*4:$) /"3"1"".)*+,&(-.).,+/::.)3"$,Y%#&"".)3:*$$:*$*1&(,.) 1'3"".W) 4$*##%$-+F*-) Z*--"&2".$[=) *%04F*-) Z%&-"&2".$[=) Z-G"(%&2%NN"."&-[)/")D*$-+$-*F*-)Z-G"(G4$-%#"[A)L:&8,.)3"$,Y%#&%&8,.)1&$$".") %.) 3"$(%/".) "(,..,) $"&8,+"/&") 3%9$"".A) K&&.:) 1&((:) 4$*##%$-+F*-) %4"$) /%) "3$&4%&$'.,&$") $"&$,,.) 3'+'$$"/&"=) *%04F*-) %4"$) 0"((&&4&(&"=) 1'$$") 0%(&$&&4&(,($&) +"/&($") "/"$$,+,4&"A) %4"$).&&$:=) /%&++"),&) %+,) 1&,+&0&8,$$:) 3(A) $"&8,+"/&($"),&3:) +&&%&.) 3&&..%($'($") %("++&($'"A) 1*$-+$-*F*-) $""() %1""4"$).,Y"$&&4&(,.) "(,.$,,.) $"&$,&$") 3%9$"".=),&4:$3:) 9"+'") %("++&($'")+"&.3"".A) D ) >"*,()/")K+"$,#)/"$3"4"$)*+,&(-.)(,Y1,.$%&.$&"),8,++&(,.)/"%.)0%9/"+$").&&.=),$$:) 9,) $:(1,.$:4:$) 3"$(%/&,.) %("++&($'1&(3:*$$:*$*1&($:) $"#3"($,+,1"++") %("++&($'1&(,.) '(3%++&(''$$"A) L:&.) 9,) 0::$*4:$) 3''8,.) 3"$(%/"$**0&.) B )>&++),$)"+A)EDDU=)UC) D )1$A=)SEXS?) 9

12 +&($"".W) 4$*##%$-+F*-) Z"O%$-%&'( 4$*##%$-+F*-) Z*--"&2".$( "#$"KG"."[=) D*%G-*F*-) Z$K%-JG".$[=) *%04F*-) Z%&-"&2".$[=) Z-G"( %&2%NN"."&-[) /") D*$-+$-*F*-) Z-G"( G4$-%#"[A) 2:((:) /"%((") ''$$"),8,++&(,,.) %.) /%) %+,1"((") %+,4&,.) %("++&($'/&,.) #*91&$$,+*) %1&&.) %("++&($'/&&.=) 1'&8,.) %("++&($'/&&.) (,3:) 4"&9$"/&&.=) /%$3").&1,.(:) 1'3"&(,($&)4"&9$,+,4"$)$"&8,%#Y".&(""$&%&8,.)4:+&++:A) EC ) R"%.) 0%9/"+$") >"*,() /") K+"$,#) +""$&4"$),98%$,+1".) 3%3%."&(4"+$"&(,.) *+,&(-$*-.) 0,#'($"($"A) >,&8:.) 1'3"".(") %.) %+,1"((") 3"98,.+"&($") *+,&(-$*-$:W) +:9,$*($*-$:) *+2%"&J"( /") /") D*$-+$-*F%%&A) F"+$"4&#$"$*-((:) $""() 3&&..&$,$::.) 9'%1&%) /%) %+,1"((") %+,4&&.) %("++&($'/&&.),+&) 4$*##%$-+F%%&) (,3:) D*%G-*F%%&A) >"*,(&.) /") K+"$,#&.) 1'3"".) *+,&(-$*-$:) $,9$:,((:)$'++"".) 9,+0%($&) 0"&.%$$".,,3(&) 4"&.) $%&($") $"0""A) 5+,,.(:) 3*(,,((:) %.) ''(&,.) *+,&(-/,.) 3,#::1&.,.).&&.=),$$:) /%) %+,1"((") %+,4") *+,&(-) '.%98,$"".A) >*4&.) (''..&$,+$') $"&8,%#Y".&(""$&%.) *+,&(-$*-) 3'&$,.3&.) 9'%1&%&) $"("0'%+&(,($&) 1%+,11"$W) \5+,&(-$*-.) 9"#/%&$$"/&,.) $,9$:4:) %.) 9".33&") ''(&") *+,&(-/:) /") ("1"".) "&3"".) (:&+*$$::) /") 3,9&$$::) %+,1"((") %+,4".) *+,&(-.)'(3%++&(''$$"A\) EE )!,$3:) (&$$,.) %("++&($'4"$V) ;&$3:) "(&"$) 4"&3'$$"4"$) (&&9,.=),$$:) 9,.3&+-) (""0'')$"&8,$"0"9$'1"".V)7#$()d%'.^&+)I.Y+".8&.)$,,$$:1:.)$'$3&1'3(,.) 1'3"".)3"3(&)1,#3&$$:4&.$:)$,3&/::)$"&8,$"0"9$'1&,.)%("++&($'1&(,,.)%4"$) 3%'+'$'() /") (%(&""+&.,.) ($"$'(A) E? ) 7&.,&($%.) "."+*(%&.,,$) e'.$&.y),$) "+A) $%$,"4"$=),$$:) 1&$:) 3%#3,"11&.) 3%'+'$,$$') 9,.3&+-) %.=) (&$:) $%8,..:3-&(,11&.) 9:.) %("++&($'') $"&$,&(&&.A) K**$:) $:9:.),&) 4%&$') $'$3&1'3(,((") %(%&$$""=) 1'$$") 4%&8"".) %+,$$""),$$:)3%'+'$'() +&(::) 3*3*:) EC EE )1$A=)EE=)%1")('%1A) E? )e'.$&.y),$)"+a)?ccb) 10

13 *11:#$::) /") $'+3&$") $"&8,3%3,1'($") /").:&.) %++,.) +&(::) 1%$&4""$&%$") %("++&($'"A) 2%&.,.) $,3&/:=) (%(&""+&.,.) ($"$'(=) $""() +&&$$**) 9,.3&+-.) 3:(&$*3(,,.) %1"($") &8,.$&$,,$&($::.A) 2:#3,::) %("++&($'1&(,.) 3".."+$") %.) (&&()(,=),$$:)9,.3&+-)3%3,,)(,.)3''+'4".)%("3(&)&$(,::.)/"),+:1:.$**+&::.A) K%(&""+&(,++") ($"$'3(,++"),&) (&&() $:((:) *9$,*8,((:) $"#3%&$,$") &91&(,.) $"+%'8,++&($") 9*4&.4%&.$&") $"&) *9$,&(3'.$"+'%33""A) G.) 1*-() 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) $'$3&1'3(,.) 1'3"".) 9,.3&+-.) $'+%&++") /") *9$,&(3'.$"+'%3"++"),&)%++'$)1,#3&$$:4::)4"&3'$'($")%("++&($'1&(,,.A) EQ ) f,##&^3)d9%.y&.)z?ccc[)1'3"".)$"&8,%#y".&(""$&%&++")%.)3%+1,)4,+4%&$,$$"=) /%&9&.) 3,(3&$$*:W) $"&$,,.) +""$') /") $&.3&1:$$-1**(c) (""4'$,$$"4''() /") *+,&(-$*-c) (,3:) 3'($"..'($,9%33''(A) ES ) d9%.y&++,) *+,&(-$*-) %.) (&&() *9$:) 3'&.) $"&$,,.) (""4'$,$$"4''8,.) +&(::1&($:A) 2:9:.) 9:.).:3,,),#&$*&(,($&) 3"3(&) 3,&.%"=) /%$3") %4"$) $"&8,&.($&$''$&%&8,.) 8,1%3#"$&(%&.$&) /") $"&8,3:(&$$,,.) +""/,.$"1&.,.A) f,1%3#"$&(%&..&++") 9:.) 4&&$$"") 0,#&.$,&(,.) $"&$,&8,.)\,+&$&(1&+,&1".\)0%&($"1&(,,.A);''$,.3&.)d9%.Y).:3,,)$"&$,&8,.) (""4'$,$$"4''8,.) (''#&11"3(&) %.Y,+1"3(&=),&).&&.3::.) 3%#3,"$) +&0'.9&.."$=)4"".)$'..,$"(%.),($,,$W)*+,&(-)(""$$"")3%3,")%+%.(")'9"$'3(&) /"),&X$,#4,$'++,,3(&)(""0',(("".)$"&8,$"0"9$'1"".A) EU ) ;*-()7#$()d%'.^&+)I.Y+".8&.)$'$3&1'()%(%&$$""=),$$:)$:#3,&.$:)3"$(%/"++,)%.) 3%3,") %+%.(") $'#4"++&(,3(&A) K,=),$$:) 3"$(%/"),&) 3%,) %+%"".) $,#4,$'++,,3(&=) +&&$$**) %("3(,,.) (&&9,.=),$$,&) 9:.) 3%,) 3''+'4".(") 3*(,&(,,.) $&+".$,,(,,.A) 2%&(&.) (".%,.=) 3"$(%/"),&) 3%,) 3''+'4".(") 1'&8,.) 3"$(%/&,.) /%'33%%.) $"&),$$:) $"&8,$"0"9$'1"".) %("++&($'1&.,.),&) *+&0::$::.) 3''+') 9:.,.) &8,.$&$,,$$&&.(:A)!*(,) %.) (&&() (&&$:=) 1&++"&(,3(&) 3"$(%/") 3%3,,) (%(&""+&(,.) ($"$'3(,.("A)I0:1'3"4''8,.)$'.$,1&.,.)4%&)+&&$$*:)(&&9,.=),$$:)$&+"..,)%.) 3"$(%/"++,) 4&,#"(=),&3:) 9:.),(&1,#3&3(&) $&,8:) 1&$:) $,"$$,#&.) +:10&-((:) $,98::.)/")1&$,.)(&,+$:)(&&##*$::.)3"$(%1%%.A) EQ )1$A=)PQXPS) ES )d9%.y)?ccc=)es) EU )1$A=)DU) 11

14 2:((:) 4:+&((:) %.) 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) *++:),(&$,+$*) $'$3&1'() %.) $,9$*) H(%(("Xe#&$"..&"((") /") %.).:&.) %++,.) (&8%3(&((") _#&$$&+:&(,,.) *+,&(-3'+$$''#&&.A) 2:$:) 3"#$%&$'($") 4"#$,.) $,9$*) (:93-0%($&3*(,+*) /") 9""($"$$,+'$) 3'&$,.3&.) %(%&$$"4"$=),$$:) 4"($""4&") %("++&($'1&(,,.) 4"&3'$$"4&")$,3&/-&$:)%.)+-*8,$$:4&((:)1*-()('%1"+"&(,+$")$,"$$,#&3,.$:+$:A) I8,++:),(&$,$$*/,.) $'$3&1'($,.) 1'3"".) 4%&8"".) $&&4&($::=),$$:) *+,&(-$*-.) $"4%&$$,,.") %.) $"&$,&8,.) /") $"&8,%#Y".&(""$&%&8,.) (""4'$,$$"4''8,.) +&(::1&.,.) +""/,.$"1"++") /") #&3"($'$$"1"++") *+,&(-0%9/""A) 5+,&(-$*-.) (,'#"'3(,.") 4%&8"".) (""4'$$"") (%(&""+&($"=) $"&$,,++&($") /") $"+%'8,++&($") 9*-$*:A) K""4'$,$$"4''$$") 4%&8"".) +&(:$:) 8,1%3#"$&(%&1"++") $"&8,%#Y".&(""$&%&$") /") +&(::1:++:) $"&$,,.) +'3'$"&8%.) "4"&1&").&&.=),$$:) (,3:).,=) /%$3"),&4:$) %+,) "&,11&.) %("++&($'.,,$=),$$:) /%) %+,1"((") %+,4"$) 3"$(%/"$)4%&4"$)3%3,")%("++&($'1&(,.)9,+0%3(&)/")$'#4"++&(,3(&)*9:)''8,++,,.) /")''8,++,,.A) 2:((:) 3"#$%&$'3(,((") 0'9'$"".) *+,&(-$*-.) #&.."++") 1*-() (%4,+$"4"($") $,"$$,#&($"A) ;"#/") <%'9&/") 3&#/%&$$"") (%4,+$"4"($") $,"$$,#&($") 4&&$"$,.) ("1"++").*3*&(,,.) ;,$#%0%+&") 7;!W.) $,"$$,#&X&+1"&('.) %9/""/&,.) 3%'+'$'3(,,.)(,'#""4"($&W) C/"*--".%( &AG2AA&( G8>28&-ADA&A<( V77W( D4%2**&( 0A8--AA( &%%&( 4,"-+0$"$$*H( 8G-"%$>%$$A( F*( 4.'*&%$**-%4%$$*( 0+%&( G4%24##%$%$$*(-*%($4$%**#%$%$$*0%&(8G-"80$%$$A<C( IX ( K%4,+$"4"++") $,"$$,#&++") 3:(&$,$::.) $:((:) 3"#$%&$'3(,((") (,++"&.,.) $,"$$,#&++&.,.) $%&1&.$"=) /%3") $:9$::) 1''9'.) 3'&.) $,"$$,#&,(&$*3(,.) 4"+1&($"1&(,,.A) EP 12

15 K'%1,.) 2,"$$,#&$) #*) $%$,'$$&) (*3(*++:)?CCB) (:93-0%($&$(,) 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*.) *98&($*3(,.) SQ) /:(,.$,"$$,#&++,) /") (&&9,.) 4"($"(&) *9$,,.(:)?C) $,"$$,#&"A)!*(,+**.) $,9$&&.) 3"3(&) 3*(*1*(0"$$,#&($%"W) $%&.,.).&&++,) $,"$$,#,&++,=) /%&8,.) 0"+33"+&($%&++") %+&) $,"$$,#&3'#""$$%#&) $"&) 4"($""4") *+,&(-$*-.$,3&/:=)$%&.,.).&&++,)$,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(,++"&($")+-*$*.*$A)!*(,+*++:) 0*#&$$&&.) (,+4&$$:1::.) %.3%) $,"$$,#,&8,.) 0"+33"+&($%&++") $,"$$,#&3'#""$$%#,&$")/")1&$:)9,&8:.)$*-.3'4"".(")3''+''A)<&(:3(&)3*(*$$&&.) 1&++"&($") 9*-$*:) $,"$$,#&3'#""$$%#&($") %#Y".&(""$&%++,) %.) %++'$) $"&) 4%&(&) %++") (,3:) 1&$,.) $,"$$,#&3'#""$$%#&.) 0"+33""1&.,.) 4%&8"".) 1"98%++&($"") /") 1&++"&(&"),($,&$:)(&++,)%.A) 1*$-*&&"%$-*( -"*--"."%$-*( D%%2"##A( 4#%( -A##A( G"-0"##A(,*#00*#%$-*##*( -"*--".%0+.**--4.%( -*%( 8#"%$>-8>&-"0%FA( F*( -"*--".%$$*( 0+.**--4.%&( -"G-AD%A( G4%-%( G"&0%#>( /"*--".%0+.**--4.%&( -"G-AD%A( -""-"--%%&( $%%$( 8G-""&$A( YZ( [( D*$-*&&"%$-*( -"*--"."%$-*<(( 4#%D*-( G*.0%&&""-( 8G-""&$A( 0*G2"0$*&( -"*--".%*<(\A%&(8G-""&$A(IX(-"*--".%$$*("#%(UZ([(D*$-**F*-"*--"."%$-*(F404( 4#%( -"*--".%0+.**--4.%(,*#00*#%$-4%##*( -*%( 4#%( G*.0%--+<( 1*%&( &"#FA( -"*--".%*( "#%( ]Z( [( D*$-*$%H( "--"%( 4#"( G*.0%&&+-( I^(!*(,+*.) 1'3"".) $,"$$,#&3'#""$$%#,&8,.) $*-.3'4"".) $,"$$,#,&((") 3''+'&) +""/") (3""+") *+,&(-$*-9-.) 3''+'4&") $,9$:4&:) "&.") (''..&$$,+'($") $%$,'$$"1&(,,.) /") 3,9&$$:1&(,($:) $'%$$"1&(,,.A) <&(:3(&) $*-$,9$:4&&.) )K'%1,.)2,"$$,#&$)#*)?CCB) 13

16 +&($"$$&&.) 11A) *9$,*8,.0&$%) *9$,&($*-3'100".,&9&.=) $"&8,X) /") $,"$$,#&3"(4"$'(=) $,"$$,#&.)(&(:&.,.)3%'+'$'()(,3:)%9/""/".=).:*$$,+&/:.)/") $'%$$"/".)$*-$A) 2,"$$,#&3'#""$$%#&$%&1&.."($") (""$"4&&.),$'&9&.) +&($"$$&&.) 1''.) 1'"((") +&.33&.:) $%&1&1&.,.) *+,&(-.) /") $,"$$,#&.) 4:+&++:=) 1"98%++&(''() $,98:) $,"$$,#&$"&8,$$") $'$'3(&=) 3"(4".,,$) 3"$(%/"1::#:$=) %("++&($"4".) $,"$$,#&.) "(&".$'.$,1'()/")3%'+'$'()/")*+,&(-0%9/".)+""/,.$"1&.,.A)<&($"($")%.)(&&() +-*8,$$:4&((:).&&.) $"&$,,++&(&"=) (%(&""+&(&") 3'&.) $"+%'8,++&(&"3&.) $"4%&$$,&$"A) L,) 4"($""/"$=) /%&8,.) 0"+33"+&($%&++"),&) %++'$) $,"$$,#&3'#""$$%#&"=) "#4,+&4"$) 3'#""$$%#&.) 0"+33""1&(,($") %+,4".) 4"($""4"") 9*-$*:) 3'&.) 1&$:) (,++"&(,.) %1""4"$)3,#$%&4"$)3%3,.,,.("A) O::"(&"((") $,"$$,#&3'#""$$%#&$%&1&.$") #"9%&$,$$&&.) $,"$$,#&.).%#1""+,&($") $%&1&.$"#"9%&($") Z.,+/:) $,"$$,#&"[A) <&(:3(&) *3(&) $,"$$,#&) #"9%&$$&) $%&1&..".) "+',$,"$$,#&$',++"=) *3(&) *3(&$*&(,++:) $',++") /") 3"3(&) $,"$$,#&") $%&1&.$"") 4"#$,.) (""8'++") "0'#"9"++"A) 2,"$$,#&3'#""$$%#&") 9"#3&..,,$) $,"$$,#&$) 1"&.&$(&4"$),($,,3(&) #"9".0''$$,,.=) $*-$&+%/,.) 0''$$,,.) (,3:) #*91:.) 0&,.''8,.A) 2".((&.)2&,8%$'(3,(3'()+""$&)*+,&(-$*-3*(,+*.)$".((&#*91&++,)4'%..")?CCSA) F"($"'3(&") $'+&) *9$,,.(:) ES) #*91:+$:A)!*(,+*++:) 0*#&$$&&.) (,+4&$$:1::.) 1&((:) $".((&#*91&((:) *+,&(-$*-$:) 9"#/%&$,$$&&.) /") 1&((:) 1&$$"3""4"(("A) <&(:3(&)4"($"'3(&")9",$$&&.)(&&9,.)1&++"&(&")1'%$%/")*+,&(-$*-)#*91&((:)(""=) 1&++"&(&") $"4%&$$,&$") (&++:) %.) /") 1&++"&(&"),8,++*$*3(&:) *+,&(-$*-.) %..&($'1&(,,.)%.A)!*(,+*.) 4"($"'($,.) 1'3"".) (,&$(,1:((:) #*91:((:) *+,&(-$*-$:) 9"#/%&$,$$&&.) (::..-++&(,($&) /") 4&&8,((:) ("$'.."&(,($&A) 5+,&(-$*-$%&1&.."($") 14

17 #*91&((:) 4"($"(&4"$) 3%#,%Y#"]&$=) $'%$$"/"$) /") $".((&/"$A) ;'&$") $%&1&.."($") 4"($"..,&$") %+&4"$) 1''.) 1'"((") $"&$,,++&.,.) /%9$"/"=) $,"$$,#&3'#""$$%#&=) *+,&(-$*-($:) 4"($""4"),#&++&.,.) %("($%) /") *9$,&($*-$"9%$A) 5+,&(-$*-.) 3%98,#*91:.:) 3*(,+*((:) *+&4%&1"&(,($&) %+&4"$) +"0(,$) /").'%#,$A) ;'&$") 1"&.&$$'/") 3%98,#*91&:) %+&4"$),+:3,+:&(,$=) "&3'&(#*91:$) /") $".((&.9"##"($"/"$A) 5+,&(-$*-.) $"4%&$$,&3(&),.&$,.) +&($"$$&&.) (""4'$,$$"4''$$") /") 1"#33&.%&.$&") (,3:) 3"(4"$'($,9$:4::A) <&(:3(&) 1"&.&.$%/") ("&4"$) 4'%#%4"&3'$'3(,.) /") 3%11'.&3""$&%.) +&(::1&.,.=) $".((&.) %+,1"(("%+%.) $'..'($"1&.,.) /") "#4%($'3(,.) +&(::1&.,.=) %1".) $%&1&..".),8&($:1&.,.) /") $"&$,&+&/%&8,.) 1%$&4%&.$&) (,3:) ]**(&(,.),+:1*3(,.) /") 3%3,1'3(,.) $'%$$"1&.,.A)!'$,.) 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*((:=) %.) 1*-() $:((:).:9$:4&((:) (,) 1&$,.).&&.) $"&$,,++&(,$=)(%(&""+&(,$)3'&.)$"+%'8,++&(,$3&.)1%$&4""$&%$)$%&1&4"$)*+,&(-$*-.) 0%9/"."A) 5+,&(-$*-.) 1'%$%&.") 3*(,+*.) 1'3"".) $".((&#*91&((:) 3:*$,$::.) 1''.) 1'"(("),#&$*&(#*91&++,) /") (''#,++,) *+,&(-++,) (''.."$$'/") $*-0"/%/"=) *+,&(-3,(3'($,+'/"),(&$*3(,.)/:+3,,.=)$,%(,(&$$,+*/:),..,.),(&$*($:)(,3:),#&) 3%98,#*91&++,) (''.."$$'/"),(&$*3(&:A) 5+,&(-$*-.) %..&($'1&(,.),8,++*$*3(,3(&) $""() +&($"$$&&.),.(&(&/"&(,($&) (&$%'$'1&.,.) 0#%/,3$&&.=) "11"$$&$"&$%=) 3%3,1'() (,3:) 9'%+,++&.,.),.."33%(''..&$$,+') /") #*91:.) $"+%'8,++&(,$)/")"/"++&(,$)#,('#((&$A) K"..")K'%.(*#/:.)0#%)Y#"8')6$'$3&,+1")9&(-G"(_"*.JG(4N(M+2%"&J"(7(92"*$( c%&#*&2) 0,#,9$**) *+,&(-$*-$%&1&.$"".) $".((&.) "+',3,(3'3(&((") K'%1,(("A) >:.) 9""($"$$,+&) 4&&$$:) ('%1"+"&($,.) $".((&.) "+',3,(3'($,.) 15

18 $*-.$,3&/::) (&&$:) 1&$,.) 9,) *+,&(-$*-.) *11:#(&4:$A) <&(:3(&) 9:.) 1"&.&$(,,) 0*#3&.,,.(:) (,+4&$$:1::.) 1&++"&(&") 1'%$%/") *+,&(-$*-++:) "+',3,(3'3(&((") %.=) 1&++"&(&") "(,.$,&$") (&$:) 3%9$"".) %.) /") %.3%) *+,&(-$*-$%&1&.$") 9*-8*$$:.*$) %#Y".&(""$&%&$"A) K'%1,((") $%&1&&) 4&&(&) $".((&.) "+',3,(3'($"W) g%8&"3) 6) J'8,.) $".((&.) 3,(3'(a2".((&.) "+',3,(3'() >,+(&.3&=) <:.$&.,.) $".((&.) "+',3,(3'(=) K&(:XK'%1,.) $".((&.) "+',3,(3'(=) H$:&.,.) $".((&.) "+',3,(3'()/")O%9/%&.,.)$".((&.)"+',3,(3'(A) K'%.(*#/:.)1'3"".)$".((&.) "+',3,(3'3(&((") %.)0"+/%.),#&++&($:) $%&1&.$""=) /%$") 4%&8"".) 0&$::) *+,&(-$*-.:=) 1'$$") *9$,.:&($:) +&./""),&) +-*8*A) >:.,.) 1'3"".(") $%&1&.."((") %+&) 9"4"&$$"4&((") 0''$$,&$") (''..&$$,+'((") /") "#4&%&..&(("A) 2%&.,.) K'%.(*#/:.) 9"4"&.$%) %.) #,('#((&0'+"A) 5+,&(-$*-.) $:#3,*() *11:##,$::.) 3*++:=) 1'$$") 9,.3&+-3'.$""),&) %+,) $"#0,,3(&) $%&1&..".) 3,9&$$:1&(,3(&) /") 4"3&&..'$$"1&(,3(&A)!%+1"() $:#3,:) 9"4"&.$%) $'$3&1'3(,((") %.=),$$:) (,) *+,&(-$*-) /%$") /%) $,98::.=),&).:*) $"#0,,3(&) 3%98,#*91&++,A) K'%.(*#/:.) 1'3"".) $'$3&1'3(,.) "&3"".) 4"&.) 3"98,++") 4&&8,($:)"+',3,(3'3(,($")%+&)1"&.&.$")*+,&(-$*-($:)```X(&4'&++"".A) EB ) <-*$:1&,.(:) 0''$$,&8,.) 3%#/""1&(,3(&) K'%.(*#/:),98%$$"") (,+3,:.) ($#"$,Y&".)$,3,1&($:)(,3:)*+,&(-$*-9-.)3,(3&$$*1&($:)/")(,.)(%0,'$$"1&($") %#Y".&(""$&%.) 1''9'.) $%&1&.$"".A) >:.) 3'&$,.3&.) 1'&($'$$""=),$$:) $'$3&1'3(,.) "&3"".) $".((&.) "+',3,(3'3(,$) %+&4"$) 4"($") 9&+/"$$"&.) 0,#'($,$$'=) /%$,.) $%&1&.$"),&) %++'$) 4&,+:) $:*(&.) 4"3&&.$'.'$$"A) >""($"$$,+'/,.) 0,#'($,,++") 3,(3'3(&++") 3'&$,.3&.) %+&) 9"+'") /") 3&&..%($'($") +&(:$:)$%&1&.$""A) ED ) ;"&.&$$"3%%.=),$$:)3"3(&)4'%$$")K'%.(*#/:.)$'$3&1'3(,.)/:+3,,.)$&+"..,)%.) 1''$$'.'$A) I(&1,#3&3(&) 3"&33&,.) 4&&8,.) "+',3,(3'3(,.) ```X(&4'&+$") %.) EB ED 16

19 $:++:) 9,$3,++:) +-*8,$$:4&((:) 1"&.&.$") *+,&(-$*-($:) $"&) (&&9,.) +&&$$*4&($:) 9".33,&($"A)?C )?C 17

20 6!7$'.$")%%$''+%*%!&,("48#&.+"-&*'-! F"+$"3'.."++&.,.)(:93-0%($&3*(,+*)$%$,'$,$$&&.)$%'3%X)/"),+%3''((")4'%..")?CCDA)!*(,+*)+:9,$,$$&&.)3"&3&++,)4"+$&%.%(''(+"&.(::8:..-.)0&&#&((:)4'%..")?CCD) %+,4&++,) $,"$$,#,&++,) ZUB) 30+[) (,3:) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) 4"+$&%.) $%&1&.$"X"4'($'($") 4'%..")?CCD) (""4&++,) $,"$$,#,&++,) Z?D) 30+[A) I+%3''.) 3&,##%3(,++") 3*(,+*) +:9,$,$$&&.).&&++,) $,"$$,#,&++,=) /%$3"),&4:$) 4&,+:) $%'3%3''((")4"($"..,,$A)F"($"'("&3"")"..,$$&&.)3'11"++"3&.)3&,##%3(,++") 4&&(&) "#3&0:&4::=) /%.3") /:+3,,.) +:9,$,$$&&.) 4&,+:) 1'&($'$'(4&,($&).&&++,) $,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(""$')4"($"'($")+&(:$,.)4"($"'("&3"")4&,+:)$%&(,$)4&&(&) "#3&0:&4::A) 4"($"(&) 3*(,+**.A) F"($"..,&($") $,"$$,#,&($") 4"+$&%.%(''($,"$$,#,&$") %+&) SE) 30+) /") 9"#3&..".4"#"&(&") $'3,") (""4&") ES) 30+A)!"&3&($") 3*(,+*.) ("".,&($") UB) 4"+$&%.%(''($,"$$,#&($") 3*(,+**.) 4"($"(&) (&&() h) /")?D) 9"#3&..".4"#"&($")$'3,")(""4&($")SB)hA) I..,.) 3*(,+*.) $%$,'$$"1&($") $,9$&&.) 3"3(&) 0%9/'($"4"") 9""($"$$,+'"=) /%&8,.) $"#3%&$'() %+&) ".$"") 0%9/"$&,$%") 3"98,.) ('%1"+"&(,.) "11"$$&$,"$$,#&.) $:1:.9,$3&(,($:) *+,&(-$*-.) $&+"($") (,3:) ".$"") (''.$"") (:93-0%($&3*(,+*++,A) >""($"$,+$"4&3(&) 4"+&$$&&.) *+,&(-$*-4"($""4") ;&#/") L,'4%.,.) >,+(&.Y&.)!"'0'.Y&.$,"$$,#&($") /") $,"$$,#&(&9$,,#&) ;"#/") <"&$"+") 2,"$$,#&)2,+"3"+$"A) 18

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Releet ja ajastimet Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta

Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Releet ja ajastimet Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta Tuotesarja 700-M Malli Pienoisohjausreleet Ohjausreleet Jousiliittimet Ruuviliittimet Ominaisuudet

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

POWERI HINNASTO: Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva. 8-27 kva.

POWERI HINNASTO: Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva. 8-27 kva. HINNASTO: A 1 se h i a v D IE S EL B EN SI IN I Teholuokka: t 3 se vaih t 1 se vaih t ai 3v et hs 0 2 kva A1 2 3 kva A2 3 5 kva A3 5 10 kva A4 3 7 kva A5 7 13 kva A6 2 5 kva A7 5 7 kva A8 3 10 kva A9 8

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1(37)18.6.2009 A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Aa Postikirjat 1 kansio Aa:1 Postikirjat 1969,1971-1974,1980 1 kansio Aa: 2 Postikirjat 1988-1991, 1985 Ab Vieraskirjat 1 kansio Ab:1 Lahden

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA Sivu 1(15) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943 1954 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943-1944 30.12.1943-1.3.1944 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1944-1944 2.1.-22.11.1944 3 Saapuneiden kirjeiden diaarit

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia Algebra 1, harjoitus 9, 11.-12.11.2014. 1. Olkoon G ryhmä ja H G normaali aliryhmä. Tiedetään, että tällöin xhx 1 H kaikilla x G. Osoita, että itse asiassa xhx 1 = H kaikilla x G. Ratkaisu: Yritetään osoittaa,

Lisätiedot

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut (MV 6 sivua 1. Olkoot M ja M multiplikatiivisia monoideja. Kuvaus f : M M on monoidihomomorfismi jos 1 f(ab = f(af(b

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

POWERI HINNASTO: A13.1.2.3. Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva.

POWERI HINNASTO: A13.1.2.3. Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva. POWERI HINNASTO: A Teholuokka: 0-2 kva A 1 BENSIINI DIESEL 1 - vaiheiset 3 - vaiheiset 1 - vaiheiset 3 - vaiheiset 2-3 kva 3-5 kva 5-10 kva 3-7 kva 7-13 kva 2-5 kva 5-7 kva 3-10 kva 8-27 kva 6,5-27 kva

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 4.4.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1t /MG 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AKpo 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK3 ty 10:45-12:15 AK3 09:00-A +Juho, harj.

Lisätiedot

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja PAKOPUTKISTOT SPORT ALFA ROMEO Alfa 145 1.4 1/1994-12/1996 1351cm3 AR33.501 145 4syl. 66kW 89hv Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7727 Tupla 2x70 mm Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7737 Tupla 2x70 mm Alfa

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

ESIPUHE TRANSIT 92 TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA TRANSIT 92 -MALLEISTA "A0408" JA "A0410" 0891 ALKAEN. VERSIO ERITYISET MALLIVERSIOT ON OSOITETTU MALLIN KOODINUMEROLLA.. 80 ) 100S ) 115 ) 120 ) 150S

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide. HINNASTO 1.1.2014 Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.fi 1.1.2014 Käynnistysakut 38-100Ah Exide koodi. NEX /DIN Hinta

Lisätiedot

Stadicup 2005 tulospalvelu

Stadicup 2005 tulospalvelu Stadicup 2005 tulospalvelu Joukkue 9.6.-12.6.2005 Helsinki Voittajat ja parhaat pelaajat Pelaaja TB FC Espoo Pirjo Leppikangas HPS TC15 FC Kontu Heidi Partanen FC Kontu TC14 HJK Sini Ihamäki HJK TD13 TiPS

Lisätiedot

OOPPERA 09:15-10:45 AK1N +AK2N ty, baletti LKa/MaK. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL baletti SH OPEV 4 18:00-19:00 AO1 SH

OOPPERA 09:15-10:45 AK1N +AK2N ty, baletti LKa/MaK. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL baletti SH OPEV 4 18:00-19:00 AO1 SH maanantai, 28.1.2013 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / / S 09:15-10:45 AK1N +AN ty, LKa/MaK 11:45-13:15 AK1N +AN+Jean, nyky 16:15-17:45 NApo JK/MK 17:50-19:20 AA4IL 08:00-15:30 Baol

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 Päivitetty 7.5.6 Pyramidi 4 Luku 5..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 56 vastaus Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Vastaus: a) 90 b) 60 c) 216 d) 1260 e) 974,03 f) ,48

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Vastaus: a) 90 b) 60 c) 216 d) 1260 e) 974,03 f) ,48 Trigonometriset funktiot 169. Muutetaan asteet radiaaneiksi. 180 astetta on radiaaneina π eli 180 = π rad Tällöin 1 rad. 180 45 1 a) 45 180 4 4 65 1 b) 65 180 6 10 c) 10 180 5 5 d) 5 180 4 40 7 e) 40 180

Lisätiedot

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen anton.mallasto@aalto.fi. 1. 2. Muista. Ryhmän G aliryhmä H on normaali aliryhmä, jos ah = Ha kaikilla a G. Toisin

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Luonnolliset vs. muodolliset kielet

Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnollisia kieliä ovat esim. 1. englanti, 2. suomi, 3. ranska. Muodollisia kieliä ovat esim. 1. lauselogiikan kieli (ilmaisut p, p q jne.), 2. C++, FORTRAN, 3. bittijonokokoelma

Lisätiedot

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty Eniten myyty Danfoss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110 1 1099 Danfoss EVSI 10 max+90 C 1/2 230V 10W 2 1102 Danfoss EVI 1,5 1/8 230V 10W 3 1103

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET KULTTUURILAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET KULTTUURILAUTAKUNTA Sivu 1(23) Ca Lautakunnan pöytäkirjat 1975 1988 Ks. tiedosto. 1 Lautakunnan pöytäkirjat 1975-1975 5.2.-2.12. 2 Lautakunnan pöytäkirjat 1976-1976 7.1.-8.12. 3 Lautakunnan pöytäkirjat 1977-1977 5.1.-14.12.

Lisätiedot

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 10,6300 80614033200 9RB 85X107X5,5 29,8100 80611184000

Lisätiedot

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota.

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota. MAA5.2 Loppukoe 24.9.2013 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! A1. A-osio. Tehdään

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, loka marraskuu 2010. Vaativammat ratkaisuja

Harjoitustehtävät, loka marraskuu 2010. Vaativammat ratkaisuja Harjoitustehtävät, loka marraskuu 010. Vaativammat ratkaisuja 1. Määrittäkää kaikki positiiviset kokonaisluvut m ja n, joille kertolaskun 11 } {{...1 } 11 } {{...1 } m kpl n kpl tulos on palindromiluku

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Ab Johtoryhmän pöytäkirjat 1 B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 2 Be Tiedotus- ja suhdetoiminta

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Maarit Järvenpää Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos Syyslukukausi 2015 1 Merkintöjä 2 Todistamisesta 3 Joukko-oppia 4 Funktioista Funktio eli kuvaus on matematiikan

Lisätiedot

Merkkilamput A3. www.klinkmann.com. Monipisteledit

Merkkilamput A3. www.klinkmann.com. Monipisteledit Merkkilamput A3 Monipisteledit LAMPUT LAMPUT OIKEAAN TARKOITUKSEEN Monipisteledit... Miksi? MONIPISTELEDIT edustavat edistynyttä teknologiaa, joka enenevässä määrin korvaa hehkulamppujen käyttöä lukuisissa

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Algebran perusteet. 44 ϕ(105) = (105). Näin ollen

Algebran perusteet. 44 ϕ(105) = (105). Näin ollen Algebran perusteet Harjoitus 4, ratkaisut kevät 2016 1 a) Koska 105 = 5 21 = 3 5 7 ja 44 = 2 2 11, niin syt(44, 105) = 1 Lisäksi ϕ(105) = ϕ(3 5 7) = (3 1)(5 1)(7 1) = 2 4 6 = 48, joten Eulerin teoreeman

Lisätiedot

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55.

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55. RATKAISUT, Insinöörimatematiikan koe 1.5.201 1. Kahdessa astiassa on bensiinin ja etanolin seosta. Ensimmäisessä astiassa on 10 litraa seosta, jonka tilavuudesta 5 % on etanolia. Toisessa astiassa on 20

Lisätiedot

ne sibeliuksen sinfoniat

ne sibeliuksen sinfoniat Violi 1 äppärit 015 e sibeliukse sifoiat Rakee: INTRO säv A1 & A sov A Aili A Järvelä, pomppaa B yks taa = 10 äppärit katsokaaha, että molemmat sa mauo 015divisit kuuluvat! Järvelä, julkaistu tekijöide

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 010 Jukka Maalampi LUENTO 9 Paine nesteissä Nesteen omalla painolla on merkitystä Nestealkio korkeudella y pohjasta: dv Ady dm dv dw gdm gady paino Painon lisäksi alkioon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät

Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät /2 Johdanto Tehokontaktorit moottorien kytkentään /6 Yleiset tiedot /10 Kontaktori SIRIUS RT20, -napainen,... 18,5 kw uusi /15 Kontaktori SIRIUS RT10,

Lisätiedot

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL.

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL. maanantai, 14.1.2013 / S 09:00-10:30 AK1N +AN ty, 10:30-11:10 AK1N 11:15-12:45 AK1N +AN nyky KS 09:30-09:30 Baol AS 10:00-11:00 Baol lapset 11:00-14:30 Joutsenl. 1. cast ( +extras & baol); soli & roles

Lisätiedot

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia 1/(5) K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia K2002 Aihealue: Eri maiden maatunnukset eli prefiksit Oikeita väittämiä: + Oikein (20001) DL on radioamatööriliikenteessä käytettävä Saksan maatunnus. + Oikein

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

Funktio on matematiikan tärkeimpiä käsitteitä. Seuraavassa selvitetään yksinkertaisten esimerkkien avulla mikä se on.

Funktio on matematiikan tärkeimpiä käsitteitä. Seuraavassa selvitetään yksinkertaisten esimerkkien avulla mikä se on. Funktiosta Funktio on matematiikan tärkeimpiä käsitteitä. Seuraavassa selvitetään yksinkertaisten esimerkkien avulla mikä se on. Funktion määritelmä Funktio y = f(x) voidaan ajatella koneeksi, joka nielaisee

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka Ghita von Gerdten projektipäällikkö Järjestelmäarkkitehtuurin fyysinen viitearkkitehtuuri Käyttöliittymä, (työasema) GUI Internet Explorer Adobe Reader Esitystapa Portaali

Lisätiedot

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP maanantai, 9.9.2013 09:00-10:30 AN +AK3N LKa/MaK 10:45-12:45 A +AN kompositio UMM 09:00-10:30 A +AK3 UMM/ST 10:45-12:15 AK3 rep UH 10:45-12:45 A +AN kompositio 10:45-12:15 AK3N AK3 presents OR/DP 10:00-11:30

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

HINNASTO WP-

HINNASTO WP- WP- Premium Efficiency IE3 moottorit Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80 C), hyötysuhdeluokka IE3 (IEC60034-30) WP-DA alumiinimoottorit WP-DA alumiinimoottorit 3000

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen Jatko-opintoseminaari 2009-2010 Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa Petteri Laakkonen 3.2.2010 Luku 6 Potenssit ja Möbius kuvaukset Tämä teksti noudattaa kirjan [1] luvun 6 tekstiä. Lauseiden,

Lisätiedot

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80 C), hyötysuhdeluokka IE2 (IEC60034-30) ME alumiinimoottorit ME alumiinimoottorit 3000 rpm

Lisätiedot

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA90 Flash Eurobarometer 86 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 86 - The Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Rakennepoikkileikkaus 1:100

Rakennepoikkileikkaus 1:100 B x ( ) x h ( h) - h x x UYUO x x h x OU gd d - -gd h " -" OU U Yhd - h C - OOD -G Y g x g d B O U b Y d g ) ( G O g C x + O U C - x +- C- x +- d ) ( h h b C d h ( h h ) h» h C h C - b d UOU h b h c hh

Lisätiedot

Sulakkeettomat. moottorilähdöt, moottorija pehmokäynnistimet

Sulakkeettomat. moottorilähdöt, moottorija pehmokäynnistimet Sulakkeettomat moottorilähdöt, moottorija pehmokäynnistimet Pehmokäynnistin 3RW /2 Yleiset tiedot /3 3RW30, 3RW31 vakiosovelluksiin /4 3RW40 vakiosovelluksiin /5 3RW44 High Feature -sovelluksiin Sulakkeettomat

Lisätiedot