"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""#"#!"$%&$%!#'#()#%*!"

Transkriptio

1 "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

2 &+&,''-&')*..*'#! /!0#(1$%.# /) EAE)27FGH22II2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E) EA?)2J2!H;JK;ILI2I<;M2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?) 3!-'*+& )?AEA)5<IHKN25NL)7H!7HKI;OH)2J2!H;JK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA P)?A?)7H!7HKI;;72)KI<FH25!KI2)KJG;IKK7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EQ) 6!7$'.$")%%$''+%*%!&,("48#&.+"-&*' /9) QAE)OG>RJK27F72)>77K2722I<J2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ED) QA?)KM>!NOGK2H!5KI<5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?E) :!($$&.$..*') ;) SAE)5<IHKN25NL)TGG<H)R7);IT!H25KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA QB) SA?)5<IHKN25NL)KHKM<2NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S?) SAQ)5<IHKN25NL)<HKMM;HLIL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SU) SAS)5<IHKN25NL)TIKJTKKH2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <!-(.**%7*.#!0$!8,,.*'=, <>) 5!',(.**.!0$!"+?0$''+&))& <<) '++.*!/ <;) )

3 /!0#(1$%.#! G9,&(,.) 3"#$%&$'3(,.) $"4%&$$,,.") %.) (,+4&$$::) K'%1,.) "11"$$&$,"$$,#&3,.$:.)*+,&(-$*-.)$"#/%.$"")/")$"#4,$$"A)K,)+'%)3"$("'3(,.) "11"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.) $:1:.9,$3&(,,.) $&+"".) /") 3,#$%%) $,"$$,#,&8,.) $*-.$,3&/-&8,.).:3,1*3(&:) (&&$:=) 1&9&.) /"$3%((") 4%&$"&(&&.),8,$:A)!"#$%&$'3(,((") 0*#&$::.) (,+4&$$:1::.) 1&++"&($") *+,&(-$*-$:) K'%1,((") $:++:) 9,$3,++:) $,98::.) /") 1&++"&(&") 3:(&$*3(&:) "11"$$&$,"$$,#,&((")%.)*+,&(-$*-.)(&(:++-($:A)!"#$%&$'3(,((") 0,#,98*$::.),#&$*&(,($&).:3,1*3(&&.=) 3&&..%($'3(,,.) /") #,('#((,&9&.)+&&$$*4&&.)3*(*1*3(&&.A);&$,.)"11"$$&$,"$$,#,&((")$:++:)9,$3,++:) *+,&(-$*-) 3:(&$,$::.) /") 1&++"&(&") &.$#,((,/:) 9,&++:) $:++"&($") $%&1&.$"") 3%9$"".) %.V) I.$:) 1&++"&(&") #,('#((,/") *+,&(-$*-.) $,3,1&.,.) $,"$$,#,&((") 4""$&&) /") 1&($:).:&$:) #,('#((,/") '(3%$"".) (""$"4".V) <&(:3(&) +'%8"".) 3"$("'() (&&9,.=) 1&++"&(,3(&) "11"$$&$,"$$,#,&((") 3%,$"".) (%4,+$"4".) $,"$$,#&.) *#&$*($,.) #%%+&) *+,&(-$*-((:A) 2:1:.) "4'++") 4%&8"".) 9"91%$$"") ('%1"+"&($,.) $,"$$,#,&8,.) (,3:) /%) %+,1"((") %+,4&"),$$:) 0%$,.$&""+&(&") *+,&(-$*-.)#"3,.$,&$"A) 1

4 /23!.FDGCHFIHEJEDEKHLD!!"#$%&$'3(,.) $%$,'$'() /"3"'$'') 3%+1,,.) %("".W) "&,10"".) $'$3&1'3(,,.=) (:93-0%($&$(,) $,9$**.) "11"$$&$,"$$,#,&++,) (''.."$$''.) 3*(,+**.) (,3:) 9,.3&+-9""($"$$,+'&9&.A) 7&3"&(,10&") $'$3&1'3(&") ('%1"+"&(,,.) *+,&(-$*-9-.) +&&$$*,.) %.)?CCCX +'4'++") $,9$*) 1''$"1&"A) 2:((:) 3"#$%&$'3(,((") $'++"".) $"#3"($,+,1"".) K'%1,.) 2,"$$,#&$) #*W.) $%$,'$$"1"") 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*:=) 2".((&.) 2&,8%$'(3,(3'3(,.) $%$,'$$"1"") *+,&(-$*-3*(,+*:) $".((&#*91&++,) (,3:) K"..") K'%.(*#/:.) 0#%) Y#"8') 6$'$3&,+1"") *+,&(-$*-($:) $".((&.) "+',3,(3'3(&((") 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*) +:9,$,$$&&.) (*3(*++:)?CCB)K'%1,.)2,"$$,#&$)#*W.)SQ)/:(,.$,"$$,#&++,=)3'.)(*3(*++:)?CCQ) $%$,'$,$$') 2".((&.) 2&,8%$'(3,(3'3(,.) /:#/,($:1:) 3*(,+*) $""() +:9,$,$$&&.) QP)3(A)4'%..")$%&1&.,,++,)('%1"+"&(,++,)$".((&#*91:++,A) 5++:) 1"&.&$$'/,.) +&(:3(&) $,98::.) 1''.) $'$3&1'(3&#/"++&(''8,.) "4'++") +*9*$) 3"$("'()(&&9,.=)1&$:)*+,&(-$*-++:)$"#3%&$,$"".A) J'(&) (:93-0%($&3*(,+*) 0::$,$$&&.) $,98:) "&,11&($") 3"#$%&$'3(&($") 9'%+&1"$$"A)K**)$:9:.)%+&).:&8,.)"&,10&,.)3*(,+*/,.)3%98,#"/"'(W)2".((&.) $&,8%$'(3,(3'3(,.) 3*(,+*) $,9$&&.) "&.%"($"".) $".((&#*91&++,) /") K'%1,.) 2,"$$,#&$)#*W.)3*(,+*)$,9$&&.)"&.%"($"".)*98&($*3(,.)%1&++,)/:(,.&++,A)R%$$") 3"#$%&$'(1"$,#&""+&") (""$"&(&&.) +""/,11"+$") "+',,+$"=) +""8&$$&&.) ''(&) (:93-0%($&3*(,+*) 3"&3&++,) 4"+$&%.%(''(+"&.(::8:..-.) 0&&#&((:) 4'%..")?CCD) 2

5 %+,4&++,) $,"$$,#,&++,) ZUB) 30+[) (,3:) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) 4"+$&%.) $%&1&.$"X"4'($'($")4'%..")?CCD)(""4&++,)$,"$$,#,&++,)Z?D)30+[A)!*(,+*) +:9,$,$$&&.) /%3"&(,,.) $,"$$,#&&.) (,++"&(,++,) 9,.3&+-3'..".) /:(,.,++,=) /%.3") 3"$(%$$&&.) 1"98%++&(,($&) $&,$:4:.) %1".) $,"$$,#&.(") *+,&(-$*-$:A) I.(&(&/"&(,($&) 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) $,"$$,#&3'#""$$%#&++,=) *+,&(-$*-.$,3&/:++,) $"&) 4"($""4"++,A) ;&3:+&) $,"$$,#&.) 4,#33%(&4'&+$"),&) +-*$*.*$) $:++"&($") 9,.3&+-:=) +:9,$,$$&&.) 3*(,+*) $&,8%$$"/"++,=) $,"$$,#&(&9$,,#&++,=) 1"#33&.%&..&.) $"&) 1**..&.),8'($"/"++,) $"&) $'%$$"/"++,A) I#&$*&(,($&) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) $,"$$,#,&++,) 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) '(,&11&((") $"0"'3(&((") $,"$$,#&.) *+,&(,,.) (:93-0%($&%(%&$$,,(,,.) 1'&8,.) *9$,*($&,$%/,.) 0''$$',(("A) <&(:3(&) /%&(("3&.) $"0"'3(&((") 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) ('%#"".) $,"$$,#&./%9$"/"++,=) $%&1&.."./%9$"/"++,) $"&) 4"($""4"++,A)!&#/"4") +&($") $,9$:4:.&1&33,&$:) %.) (,'#"'($") (&&$:=),$$:) $,"$$,#,&8,.) 9,.3&+-3'..".) #"3,.$,,$) 4"&9$,+,4"$) (''#,($&),#&) %#Y".&(""$&%&(("=),&3:) *9$:) *+,&(0:$,4::) $,9$:4:.&1&3,$$:=) /%.3") 9"+$&/"++,) 3*(,+*.) %+&(&) 4%&.'$) +:9,$$::=) +-*$*.*$A) F"($"".%$$"/"$) 4"+&$$&&.) (&&() $,"$$,#&3%9$"&(,($&) 9,.3&+-($-#"3,.$,,$) 9'%1&%%.%$$",.A)!*(,+*.) (""$,$,3($&&.) +&&$,$$&&.) +&(:3(&) 0**.$-) 4:+&$$::) 4&,($&) $"#4&$$",(("),$,,.0:&.) (,++"&(,++,) $,"$$,#&.) $*-.$,3&/:++,=) /%3") 4%&(&) (&&9,.) 4"($"$"A) F"($"'3(&")(""$&&.)$"("&(,($&).&&.)$,"$$,#&./%9$"/&+$"=)$"&$,,++&(&+$")/%9$"/&+$"=) 9"++&.$%/%9$"/&+$") $"&) 4"($""4&+$"=) *+,&(-$*-.$,3&/-&+$:=) $,"$$,#&(&9$,,#,&+$:=) 1**..&.)/")1"#33&.%&..&.),8'($"/&+$"=)$'%$$"/&+$")3'&.)$&,8%$$"/&+$"3&.A)!*(,+*) $,9$&&.) 3"98,((") %("(("W),.(&11:&(,.) 3,##".) (,) +:9,$,$$&&.) $%'3%3''((")?CCD) 3"&3&++,) 3%98,$,"$$,#&++,) /") $%&(,.) 3,##".),+%3''((")?CCD).&&++,) SP) $,"$$,#&++,=) /%&+$"),&) $%'3%3''((") (""$') 4"($"'($"A) F"($"'("&3"")"..,$$&&.)3'11"++"3&.)3,##"++")4&&(&)"#3&0:&4::=)/%.3")/:+3,,.) +:9,$,$$&&.)4&,+:)1'&($'$'(4&,($&).&&++,)$,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(""$')4"($"'($") +&(:$,.) 4"($"'("&3"") 4&,+:) $%&(,$) 4&&(&) "#3&0:&4::A) F"($"'3(&") (""$&&.) *9$,,.(:)UU)$,"$$,#&+$"A) 3

6 I..,.) 3*(,+*.) $%$,'$$"1&($") $,9$&&.) 3"3(&) 0%9/'($"4"") 9""($"$$,+'"=) /%&8,.) 3%9$,&3(&) 4"+&$$&&.)!"#$%&'%&( )*+,+&'%&-"*--".%) /") /"*--".%( /"#*00*A) >""($"$$,+'/,.) $"#3%&$'() %+&) ".$"") "+'($"4"") $&,$%") 3"98,.),#&+"&(,.) $,"$$,#&.) $:1:.9,$3&(,($:) *+,&(-$*-.) $&+"($"A) 2:1:.) 4'%3(&) $,"$$,#&$) 4"+&$$&&.) $&,$%&(,($&) ("$'.."&(%$%3(,.) (&/"".A) >""($"$$,+'/,.) 0%9/"+$") +""8&$$&&.)(:93-0%($&3*(,+*.)3*(*1*3(,$)4"&9$%,9$%&.,,.A)!*(,+**.) (""$'/,.) 4"($"'($,.) 0,#'($,,++") $,9$&&.) *9$,,.(:) 4&&(&) /"$3%9""($"$$,+'"=)/%&($").,+/:)4"+&$$&&.)("$'.."&(%$%3(,++")/")*3(&)$&,$%&(,($&).,+/:.),.(&11:&(,.) 9""($"$$,+'.) 0,#'($,,++"A) >""($"$,+$"4"$) 4"+&$$&&.) $%'3%3''.) 3*(,+*4"($"'($,.) 0%9/"+$") /"3"1"++") 3"&33&) SE) 4"($"..'$$") $,"$$,#&").,+/::.)3"$,Y%#&"".)3*(,+*.)3*(*1*3(,.).'1,#%)?)0,#'($,,++"W) 2,98::.3-)$,"$$,#&(("..,)*+,&(-$*-$:V) ) ) S)I#&$$:&.)0"+/%.) ) ) Q)O"+/%.) ) )?)F:9:.) ) ) E)I&)+"&.3"".)!"$,Y%#&"($")\S)I#&$$:&.)0"+/%.\)Z*9$A)Q)$,"$$,#&"[)"#4%$$&&.)9""($"$,+$"4"3(&) 1*.0*+2"&( -"*--".%=) 3"$,Y%#&"($") \Q) O"+/%.\) Z*9$A) ED) $,"$$,#&"[) /*&$$%-"*--".%( 3**-%004=) 3"$,Y%#&"($") \?) F:9:.\) Z*9$A) $,"$$,#&"[))567 -"*--".%) (,3:) 3"$,Y%#&"($") \E) I&) +"&.3"".\) Z*9$A) Q) $,"$$,#&"[) 68##8-"*--".%A) 2:((:) 3%9$"") %.) 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) 4"&33") 4"($"'3(&") $%'3%3''((") (""$&&.3&.)SE)30+=)%+&)"#4%.."((")*9$,,.(:)1'3".")S?)$,"$$,#&"=)(&++:)*3(&) 4"($"..,&($")$,"$$,#,&($")".$%&)3*(*1*3(,,.)3"3(&)4"($"'($"A) >""($"$$,+'$) $,9$&&.) 3,(:3''.)?CCD) "&3".") (:93-0%($&3*(,+**.) 4"($"..,&8,.) 9,.3&+-&8,.) 3".(("A) L:&8,.).,+/:.) 9""($"$$,+'.) 0%9/"+$") 4

7 0::$,$$&&.) %$$"") *9$,*$$:) 4&,+:) *9$,,.) 3*(,+**.) 4"($"..,,(,,.) $,"$$,#&&.W) /"*--".%( 9:69( ;<) Z3"$,Y%#&"($") \S) I#&$$:&.) 0"+/%.\[A) ) 2:1:) 4"+&.$") $,9$&&.) (&3(&=),$$:)2,"$$,#&%(''(3'.$")H<;H)NA)0#%]&+%&)&$(,.(:)0,#&.$,&(,.),(&$*($,.) $'%$$"/".)+&(:3(&) (%4,+$"4".) $,"$$,#&.)$,3&/:3(&A)!%(3") $:1:.) 3"#$%&$'3(,.) $"#3%&$'() %.) %("3(,,.) (,+4&$$::) "11"$$&$,"$$,#,&8,.) ('98,$$") (%4,+$"4".) $,"$$,#&.)*#&$*3(&&.)X)/%++"&(,3(&)2,"$$,#&)H<;H)NA)4%&8"".)1*-()1::#&$,++:)6) 3%,$$&&.) $"#0,,++&(,3(&) 9""($"$,++") 1*-() (,++"&($") $,"$$,#&"=) /%((").:1:) 3"3(&)%("0'%+$")*98&($*4:$A) >""($"$$,+'/,.)3*(*1*3(,$)%+&4"$)0::"(&"((")3"&3&++")("1"$=)1'$$")/%&$"&.) +&(:*3(&:) /") 0%&($%/") $,9$&&.) (:93-0%($&3*(,+*.) 4"($"'($,.) 0,#'($,,++"A)!*(*1*3(,$) 4%&8"".) /"3"").,+/::.) $,,1"".=) /%&8,.) 1'3"".) 9""($"$$,+'$) $'++"".)1*-9,11&.)$:((:)#"0%#$&((")3:*1::.)+:0&A)2,,1"$)%4"$W) 5+,&(-$*-.)#%%+&)/")1,#3&$*() 5+,&(-$*-.)+&(::1&.,.) 5+,&(-$*-.)(&(:+$-) 5+,&(-$*-.)#,('#((&$) I..,.) (:93-0%($&3*(,+*.) /") 9""($"$$,+'/,.) $"#3,10"") "."+*(%&.$&") $,98::.)3"$("'()*+,&(-$*-.)3".("&.4:+&(,,.)/")3%$&1"&(,,.)$'$3&1'3(,,.A) 5

8 3!-'*+&4.-4! C=#"%$>-8>##A( 4&( 0"$0"%$-A( -*D4%-"--*<( E&$%&&A0%&( ++2"&( 8#"%$>&( F*( 8#"%$>,4GF*&( /4%&"&( -*D4%-"( 4&( &808%$"&( 4&( F*( 4#"D*&( 8#"%$>&( -*,4F"&( =#"%$>-8>##A(,8.%-AA&( -*%-"%#%F*##"( F*( 8#"%$>##"H( -*%-""&( #+0+-*%24&( I ( ;::#&$,+1:)4%&$".,,.)3&$,*$$::)3%+1,,.)$,,1"".=)/%$3")%4"$)*+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.=) 4"3&&..'$$"1&.,.) (,3:) 3"$(%/"3%3,1'3(,.) #&3"($'$$"1&.,.A) F"($""4".+"&(&($") 1::#&$,+1&($:) 0'9'4"$) 1*-() T&^3) T%Y,#() ZEDDB[) /") L%_'3%)!"`"(9&1") Z?CCC[A)!'11".3&.) 1'3"".) *+,&(-$*-.) $"4%&$$,,.") %.) *+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.) 1::#:++&(,($&) /") +""8'++&(,($&)(,3:)3"$(%/"3%3,1'3(,.)#&3"($'$$"1&.,.A)? ) F"&33").:1:) 1::#&$,+1:$) 3&$,*$$:4:$3&.) 9*4&.) (,.=) 1&$:) $:((:) 3"#$%&$'3(,((")$'++"".)$"#3"($,+,1"".=)$"#3%&$'(),&)%+,)".$"")*9$:)%&3,"") (,+&$*($:) (&++,=) 1&$:) *+,&(-$*-) %.A) 2:1:.) +'4'.) $"4%&$$,,.") %.) +'%8") E )27!J)Qa?CCU=)EDA)? 6

9 3"$("'($") *+,&(-$*-.) "&,10"".) $'$3&1'3(,,.) /") (""8") (,.) "4'++") 4,#$"&+'0%9/"")1*-9,11&.)3:(&$,+$:4&++,)9'%1&%&++,A) >,"$9,#) ;"&$+".8&.) Z?CCC[) 1'3"".) *+,&(-$*-) 4%&) "+3"") 3%+1,($"),#&) +:9$-3%98"($") #&&00',.) (&&$:=) 3'3") (,.) 0".,,) "+'++,A) 2"&8,3"(4"$$"/"$) Z"2+J*-%4&( K4.0".$[) %4"$) 3&&..%($'.,&$") *3(&+-.) 3,9&$$*1&(,($:c) $"&$,&+&/"$) Z*.-%$-([) +&(::1::.) *+,&(-.) *11:##*($:) /") "#4%($'($") %1&") $-&$::.) Q )2:$:)1'3"&++,.)$%8,$$"3%%.=),$$:)*+,&(-$*-++:)4%&8"".)0*#3&:)(%(&""+&(&&.=) $"&$,,++&(&&.)/")$"+%'8,++&(&&.)4"&3'$'3(&&.A)) ;"&$+".8) 9'%1"'$$""=),$$:) *+,&(-$*-0#%/,3$&$) 4%&8"".) 3:*..&($::) 1*-() '(,"11".)3'&.)*98,.).:3-3'+1".)0%9/"+$"A)I(&1,#3&3(&)$"+%'8,++&($,.)/") (%(&""+&($,.) 0::1::#&,.) *98&($*,((:) 0*#3&1*() 4%&(&) %++") *+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.).&&.=),$$:) $"&8,%#Y".&(""$&%) ("&(&),.,11:.) /") 1%.&0'%+&(,11&.) 3"$(%/&"A) 2"&$,,++&($,.) /") (%(&""+&($,.) 0::1::#&,.) *9$,&($*-((:) 4%&(&) 0"&.%$'() %++") *+,&(-0%9/".) 1%.&0'%+&($'1&(,.) +&(:3(&) 3"$(%/"3%3,1'3(,.) (*4,.$:1&(,((:A) 2"+%'8,++&($,.) /") $"&$,,++&($,.) 0::1::#&,.) *98&($*,((:) 4%&$"&(&&.) $""() $:98:$:) $"&8,1'%8%.) $'$'3(&) $,3,1&(,,.)/")(&$:)3"'$$")+&0'.1**..&.)4&#3&($:1&(,,.A) S ) F"($""4".+"&(,($")*9$,&($*-($:)0'9'')1*-()T%Y,#(=)/%3").:3,,)*+,&(-$*-.) 3"&33&,.)3%+1,.)$"9%.)*9$,&($*-.:A)>:.,.)1'3"".(")*+,&(-$*-$:)4%&8"".) $,9%($"") $"&8,3"(4"$$"/&,.=) %9/,+1&($%(''..&$$,+&/%&8,.) U ) /") 1"#33&.%&/&,.) *9$,&($*-++:A) 2:++"&(,.) 3%3%."&(4"+$"&(,.) *9$,&($*-.)1*-$:)4%&8"".)(""4'$$"")3"&33&,.)$"9%/,.)0::1::#:$)/").&&8,.) (,'#"'3(,.") 3"(4"$$"") /") #&3"($'$$"") *+,&(-0%9/""A) T%Y,#() 9"91%$$,+,,) Q );"&$+".8)?CCC=)U) S )1$A=)B) U )G9/,+1&($%(''..&$$,+'")4%&8"".)0,#&""$$,,((")$:((:)4,##"$");"&$+".8&.)3%+1&/"%.)$"&$,&+&/%&9&.=)(&++:)9,&++:)4%&8"".) 3"$(%")%+,4".)*+,&(-$*-.)('9$,,.)("1"$)&.$#,((&$A) 7

10 ,#&) %("($%/,.) *9$,&($*-++,)!'4".) E) $"0"&(,.) #"3,.$,,.=) /%((") 3"&3&++,) 3%+1,++,)+-*$**)*9$,&.,.)3%(3,$'(0&.$"A) P ) >",*(&.) /") K+"$,#&.) Z?CC?[) $'$3&1'3(,.) 1'3"".) T%Y,#(&.) $"#/%"1"") 3%3%."&(4"+$"&($") *9$,&($*-$:),&) $%(&.) 9"#/%&$,$") 3%4&.) +""/"+$&A) >,) 0::$*4:$3&.) 1'%33""1"".) T%Y,#(&.) 3""4&%$")!'4".)?) $"0"".).&&.=),$$:) $"&8,3"(4"$$"/&,.=) %9/,+1&($%(''..&$$,+&/%&8,.) /") 1"#33&.%&/&,.) 4:+&&.) 2:++:) 9,) $"#3%&$$"4"$) (&$:=),$$:) *+,&(-$*-0#%/,3$&$) $**0&++&(,($&)3%%($'4"$)4"&.)3"98,.)$"9%.)*9$,&($*-($:A);&3:+&)3"&33&)3%+1,) $"9%") (&(:++*$,$::.) ("1"".) 0#%/,3$&&.=) %.) >"*,(&.) /") K+"$,#&.) 1'3"".) $%8,..:3-&($:=),$$:)0''$$,&$")*9$,&($*-((:)&+1,.,,A)G.Y,+1"$)4%&4"$)+&&$$*:),(&1,#3&3(&) &.]%#1""$&%.3'+3''.=) %#Y".&(""$&%.) #"3,.$,&(&&.) ) ) ) P )>"*,()b)k+"$,#)?cc?=)u) 8

11 7&4".)3'$,.)*+,&(-$*-.$,3&/-&$:)/")9,&8:.)1%$&&4,/"".)4%&)%++")'(,&$"=)1*-() *+,&(-$*-.)3%98,#*91&:)4%&)%++")'(,&$"A) -G"( N4.( -G"( *.-$( *&2( -G"(.*%$4&( 2PQ-."( 4N( -G"( *.-$( 4.'*&%R*-%4&<( S+-( *+2%"&J"$( *."( &4-( /G"8( $+T'.4+,$( 4N( %&2%D%2+*#$( KG4( 2%$,#*8( JG*.*J-".%$-%J$H( U ( L:&.) >&++),$) "+A) ZEDDU[) 3'4""4"$) *+,&(-:) /") (,.) ('98,$$") $"&8,%#Y".&(""$&%&9&.A) 5+,&(-) %.) (&&() $"&$,,++,) (,3:) "(&"3"(),$$:) (**) %+,1"(("%+%%.A)!'&$,.3"".),&) 4%&8") 0'9'") 4"&.) *98,($:) *+,&(-($:=) 4"".) +'3'&(&($")*+,&(-#*91&($:=)/%&++")3"&3&++")%.)%1"$)%1&."&(0&&#$,,.(:A)I#&+"&(&") 1''$$'/&").:&++,) #*91&++,) %4"$) >&++&.),$) "+A) 1'3"".),(&1,#3&3(&) 9,.3&+-3%9$"&(,$)$,3&/:$)Z&3:=)('3'0'%+&=)3%'+'$'(=)/.,A[=)(%(&""+&(,$)$,3&/:$) Z0,#9,=)*($:4:$=)3'+$$''#&$"'($"=)/.,A[)(,3:)0(*3%+%Y&(,$)$,3&/:$)Z"(,.$,,$=) 1&,+&0&$,,$=)1%$&4""$&%[A) >&++),$)"+A)0::$*4:$) /"3"1"".)*+,&(-.).,+/::.)3"$,Y%#&"".)3:*$$:*$*1&(,.) 1'3"".W) 4$*##%$-+F*-) Z*--"&2".$[=) *%04F*-) Z%&-"&2".$[=) Z-G"(%&2%NN"."&-[)/")D*$-+$-*F*-)Z-G"(G4$-%#"[A)L:&8,.)3"$,Y%#&%&8,.)1&$$".") %.) 3"$(%/".) "(,..,) $"&8,+"/&") 3%9$"".A) K&&.:) 1&((:) 4$*##%$-+F*-) %4"$) /%) "3$&4%&$'.,&$") $"&$,,.) 3'+'$$"/&"=) *%04F*-) %4"$) 0"((&&4&(&"=) 1'$$") 0%(&$&&4&(,($&) +"/&($") "/"$$,+,4&"A) %4"$).&&$:=) /%&++"),&) %+,) 1&,+&0&8,$$:) 3(A) $"&8,+"/&($"),&3:) +&&%&.) 3&&..%($'($") %("++&($'"A) 1*$-+$-*F*-) $""() %1""4"$).,Y"$&&4&(,.) "(,.$,,.) $"&$,&$") 3%9$"".=),&4:$3:) 9"+'") %("++&($'")+"&.3"".A) D ) >"*,()/")K+"$,#)/"$3"4"$)*+,&(-.)(,Y1,.$%&.$&"),8,++&(,.)/"%.)0%9/"+$").&&.=),$$:) 9,) $:(1,.$:4:$) 3"$(%/&,.) %("++&($'1&(3:*$$:*$*1&($:) $"#3"($,+,1"++") %("++&($'1&(,.) '(3%++&(''$$"A) L:&.) 9,) 0::$*4:$) 3''8,.) 3"$(%/"$**0&.) B )>&++),$)"+A)EDDU=)UC) D )1$A=)SEXS?) 9

12 +&($"".W) 4$*##%$-+F*-) Z"O%$-%&'( 4$*##%$-+F*-) Z*--"&2".$( "#$"KG"."[=) D*%G-*F*-) Z$K%-JG".$[=) *%04F*-) Z%&-"&2".$[=) Z-G"( %&2%NN"."&-[) /") D*$-+$-*F*-) Z-G"( G4$-%#"[A) 2:((:) /"%((") ''$$"),8,++&(,,.) %.) /%) %+,1"((") %+,4&,.) %("++&($'/&,.) #*91&$$,+*) %1&&.) %("++&($'/&&.=) 1'&8,.) %("++&($'/&&.) (,3:) 4"&9$"/&&.=) /%$3").&1,.(:) 1'3"&(,($&)4"&9$,+,4"$)$"&8,%#Y".&(""$&%&8,.)4:+&++:A) EC ) R"%.) 0%9/"+$") >"*,() /") K+"$,#) +""$&4"$),98%$,+1".) 3%3%."&(4"+$"&(,.) *+,&(-$*-.) 0,#'($"($"A) >,&8:.) 1'3"".(") %.) %+,1"((") 3"98,.+"&($") *+,&(-$*-$:W) +:9,$*($*-$:) *+2%"&J"( /") /") D*$-+$-*F%%&A) F"+$"4&#$"$*-((:) $""() 3&&..&$,$::.) 9'%1&%) /%) %+,1"((") %+,4&&.) %("++&($'/&&.),+&) 4$*##%$-+F%%&) (,3:) D*%G-*F%%&A) >"*,(&.) /") K+"$,#&.) 1'3"".) *+,&(-$*-$:) $,9$:,((:)$'++"".) 9,+0%($&) 0"&.%$$".,,3(&) 4"&.) $%&($") $"0""A) 5+,,.(:) 3*(,,((:) %.) ''(&,.) *+,&(-/,.) 3,#::1&.,.).&&.=),$$:) /%) %+,1"((") %+,4") *+,&(-) '.%98,$"".A) >*4&.) (''..&$,+$') $"&8,%#Y".&(""$&%.) *+,&(-$*-) 3'&$,.3&.) 9'%1&%&) $"("0'%+&(,($&) 1%+,11"$W) \5+,&(-$*-.) 9"#/%&$$"/&,.) $,9$:4:) %.) 9".33&") ''(&") *+,&(-/:) /") ("1"".) "&3"".) (:&+*$$::) /") 3,9&$$::) %+,1"((") %+,4".) *+,&(-.)'(3%++&(''$$"A\) EE )!,$3:) (&$$,.) %("++&($'4"$V) ;&$3:) "(&"$) 4"&3'$$"4"$) (&&9,.=),$$:) 9,.3&+-) (""0'')$"&8,$"0"9$'1"".V)7#$()d%'.^&+)I.Y+".8&.)$,,$$:1:.)$'$3&1'3(,.) 1'3"".)3"3(&)1,#3&$$:4&.$:)$,3&/::)$"&8,$"0"9$'1&,.)%("++&($'1&(,,.)%4"$) 3%'+'$'() /") (%(&""+&.,.) ($"$'(A) E? ) 7&.,&($%.) "."+*(%&.,,$) e'.$&.y),$) "+A) $%$,"4"$=),$$:) 1&$:) 3%#3,"11&.) 3%'+'$,$$') 9,.3&+-) %.=) (&$:) $%8,..:3-&(,11&.) 9:.) %("++&($'') $"&$,&(&&.A) K**$:) $:9:.),&) 4%&$') $'$3&1'3(,((") %(%&$$""=) 1'$$") 4%&8"".) %+,$$""),$$:)3%'+'$'() +&(::) 3*3*:) EC EE )1$A=)EE=)%1")('%1A) E? )e'.$&.y),$)"+a)?ccb) 10

13 *11:#$::) /") $'+3&$") $"&8,3%3,1'($") /").:&.) %++,.) +&(::) 1%$&4""$&%$") %("++&($'"A) 2%&.,.) $,3&/:=) (%(&""+&.,.) ($"$'(=) $""() +&&$$**) 9,.3&+-.) 3:(&$*3(,,.) %1"($") &8,.$&$,,$&($::.A) 2:#3,::) %("++&($'1&(,.) 3".."+$") %.) (&&()(,=),$$:)9,.3&+-)3%3,,)(,.)3''+'4".)%("3(&)&$(,::.)/"),+:1:.$**+&::.A) K%(&""+&(,++") ($"$'3(,++"),&) (&&() $:((:) *9$,*8,((:) $"#3%&$,$") &91&(,.) $"+%'8,++&($") 9*4&.4%&.$&") $"&) *9$,&(3'.$"+'%33""A) G.) 1*-() 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) $'$3&1'3(,.) 1'3"".) 9,.3&+-.) $'+%&++") /") *9$,&(3'.$"+'%3"++"),&)%++'$)1,#3&$$:4::)4"&3'$'($")%("++&($'1&(,,.A) EQ ) f,##&^3)d9%.y&.)z?ccc[)1'3"".)$"&8,%#y".&(""$&%&++")%.)3%+1,)4,+4%&$,$$"=) /%&9&.) 3,(3&$$*:W) $"&$,,.) +""$') /") $&.3&1:$$-1**(c) (""4'$,$$"4''() /") *+,&(-$*-c) (,3:) 3'($"..'($,9%33''(A) ES ) d9%.y&++,) *+,&(-$*-) %.) (&&() *9$:) 3'&.) $"&$,,.) (""4'$,$$"4''8,.) +&(::1&($:A) 2:9:.) 9:.).:3,,),#&$*&(,($&) 3"3(&) 3,&.%"=) /%$3") %4"$) $"&8,&.($&$''$&%&8,.) 8,1%3#"$&(%&.$&) /") $"&8,3:(&$$,,.) +""/,.$"1&.,.A) f,1%3#"$&(%&..&++") 9:.) 4&&$$"") 0,#&.$,&(,.) $"&$,&8,.)\,+&$&(1&+,&1".\)0%&($"1&(,,.A);''$,.3&.)d9%.Y).:3,,)$"&$,&8,.) (""4'$,$$"4''8,.) (''#&11"3(&) %.Y,+1"3(&=),&).&&.3::.) 3%#3,"$) +&0'.9&.."$=)4"".)$'..,$"(%.),($,,$W)*+,&(-)(""$$"")3%3,")%+%.(")'9"$'3(&) /"),&X$,#4,$'++,,3(&)(""0',(("".)$"&8,$"0"9$'1"".A) EU ) ;*-()7#$()d%'.^&+)I.Y+".8&.)$'$3&1'()%(%&$$""=),$$:)$:#3,&.$:)3"$(%/"++,)%.) 3%3,") %+%.(") $'#4"++&(,3(&A) K,=),$$:) 3"$(%/"),&) 3%,) %+%"".) $,#4,$'++,,3(&=) +&&$$**) %("3(,,.) (&&9,.=),$$,&) 9:.) 3%,) 3''+'4".(") 3*(,&(,,.) $&+".$,,(,,.A) 2%&(&.) (".%,.=) 3"$(%/"),&) 3%,) 3''+'4".(") 1'&8,.) 3"$(%/&,.) /%'33%%.) $"&),$$:) $"&8,$"0"9$'1"".) %("++&($'1&.,.),&) *+&0::$::.) 3''+') 9:.,.) &8,.$&$,,$$&&.(:A)!*(,) %.) (&&() (&&$:=) 1&++"&(,3(&) 3"$(%/") 3%3,,) (%(&""+&(,.) ($"$'3(,.("A)I0:1'3"4''8,.)$'.$,1&.,.)4%&)+&&$$*:)(&&9,.=),$$:)$&+"..,)%.) 3"$(%/"++,) 4&,#"(=),&3:) 9:.),(&1,#3&3(&) $&,8:) 1&$:) $,"$$,#&.) +:10&-((:) $,98::.)/")1&$,.)(&,+$:)(&&##*$::.)3"$(%1%%.A) EQ )1$A=)PQXPS) ES )d9%.y)?ccc=)es) EU )1$A=)DU) 11

14 2:((:) 4:+&((:) %.) 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) *++:),(&$,+$*) $'$3&1'() %.) $,9$*) H(%(("Xe#&$"..&"((") /") %.).:&.) %++,.) (&8%3(&((") _#&$$&+:&(,,.) *+,&(-3'+$$''#&&.A) 2:$:) 3"#$%&$'($") 4"#$,.) $,9$*) (:93-0%($&3*(,+*) /") 9""($"$$,+'$) 3'&$,.3&.) %(%&$$"4"$=),$$:) 4"($""4&") %("++&($'1&(,,.) 4"&3'$$"4&")$,3&/-&$:)%.)+-*8,$$:4&((:)1*-()('%1"+"&(,+$")$,"$$,#&3,.$:+$:A) I8,++:),(&$,$$*/,.) $'$3&1'($,.) 1'3"".) 4%&8"".) $&&4&($::=),$$:) *+,&(-$*-.) $"4%&$$,,.") %.) $"&$,&8,.) /") $"&8,%#Y".&(""$&%&8,.) (""4'$,$$"4''8,.) +&(::1&.,.) +""/,.$"1"++") /") #&3"($'$$"1"++") *+,&(-0%9/""A) 5+,&(-$*-.) (,'#"'3(,.") 4%&8"".) (""4'$$"") (%(&""+&($"=) $"&$,,++&($") /") $"+%'8,++&($") 9*-$*:A) K""4'$,$$"4''$$") 4%&8"".) +&(:$:) 8,1%3#"$&(%&1"++") $"&8,%#Y".&(""$&%&$") /") +&(::1:++:) $"&$,,.) +'3'$"&8%.) "4"&1&").&&.=),$$:) (,3:).,=) /%$3"),&4:$) %+,) "&,11&.) %("++&($'.,,$=),$$:) /%) %+,1"((") %+,4"$) 3"$(%/"$)4%&4"$)3%3,")%("++&($'1&(,.)9,+0%3(&)/")$'#4"++&(,3(&)*9:)''8,++,,.) /")''8,++,,.A) 2:((:) 3"#$%&$'3(,((") 0'9'$"".) *+,&(-$*-.) #&.."++") 1*-() (%4,+$"4"($") $,"$$,#&($"A) ;"#/") <%'9&/") 3&#/%&$$"") (%4,+$"4"($") $,"$$,#&($") 4&&$"$,.) ("1"++").*3*&(,,.) ;,$#%0%+&") 7;!W.) $,"$$,#&X&+1"&('.) %9/""/&,.) 3%'+'$'3(,,.)(,'#""4"($&W) C/"*--".%( &AG2AA&( G8>28&-ADA&A<( V77W( D4%2**&( 0A8--AA( &%%&( 4,"-+0$"$$*H( 8G-"%$>%$$A( F*( 4.'*&%$**-%4%$$*( 0+%&( G4%24##%$%$$*(-*%($4$%**#%$%$$*0%&(8G-"80$%$$A<C( IX ( K%4,+$"4"++") $,"$$,#&++") 3:(&$,$::.) $:((:) 3"#$%&$'3(,((") (,++"&.,.) $,"$$,#&++&.,.) $%&1&.$"=) /%3") $:9$::) 1''9'.) 3'&.) $,"$$,#&,(&$*3(,.) 4"+1&($"1&(,,.A) EP 12

15 K'%1,.) 2,"$$,#&$) #*) $%$,'$$&) (*3(*++:)?CCB) (:93-0%($&$(,) 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*.) *98&($*3(,.) SQ) /:(,.$,"$$,#&++,) /") (&&9,.) 4"($"(&) *9$,,.(:)?C) $,"$$,#&"A)!*(,+**.) $,9$&&.) 3"3(&) 3*(*1*(0"$$,#&($%"W) $%&.,.).&&++,) $,"$$,#,&++,=) /%&8,.) 0"+33"+&($%&++") %+&) $,"$$,#&3'#""$$%#&) $"&) 4"($""4") *+,&(-$*-.$,3&/:=)$%&.,.).&&++,)$,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(,++"&($")+-*$*.*$A)!*(,+*++:) 0*#&$$&&.) (,+4&$$:1::.) %.3%) $,"$$,#,&8,.) 0"+33"+&($%&++") $,"$$,#&3'#""$$%#,&$")/")1&$:)9,&8:.)$*-.3'4"".(")3''+''A)<&(:3(&)3*(*$$&&.) 1&++"&($") 9*-$*:) $,"$$,#&3'#""$$%#&($") %#Y".&(""$&%++,) %.) %++'$) $"&) 4%&(&) %++") (,3:) 1&$,.) $,"$$,#&3'#""$$%#&.) 0"+33""1&.,.) 4%&8"".) 1"98%++&($"") /") 1&++"&(&"),($,&$:)(&++,)%.A) 1*$-*&&"%$-*( -"*--"."%$-*( D%%2"##A( 4#%( -A##A( G"-0"##A(,*#00*#%$-*##*( -"*--".%0+.**--4.%( -*%( 8#"%$>-8>&-"0%FA( F*( -"*--".%$$*( 0+.**--4.%&( -"G-AD%A( G4%-%( G"&0%#>( /"*--".%0+.**--4.%&( -"G-AD%A( -""-"--%%&( $%%$( 8G-""&$A( YZ( [( D*$-*&&"%$-*( -"*--"."%$-*<(( 4#%D*-( G*.0%&&""-( 8G-""&$A( 0*G2"0$*&( -"*--".%*<(\A%&(8G-""&$A(IX(-"*--".%$$*("#%(UZ([(D*$-**F*-"*--"."%$-*(F404( 4#%( -"*--".%0+.**--4.%(,*#00*#%$-4%##*( -*%( 4#%( G*.0%--+<( 1*%&( &"#FA( -"*--".%*( "#%( ]Z( [( D*$-*$%H( "--"%( 4#"( G*.0%&&+-( I^(!*(,+*.) 1'3"".) $,"$$,#&3'#""$$%#,&8,.) $*-.3'4"".) $,"$$,#,&((") 3''+'&) +""/") (3""+") *+,&(-$*-9-.) 3''+'4&") $,9$:4&:) "&.") (''..&$$,+'($") $%$,'$$"1&(,,.) /") 3,9&$$:1&(,($:) $'%$$"1&(,,.A) <&(:3(&) $*-$,9$:4&&.) )K'%1,.)2,"$$,#&$)#*)?CCB) 13

16 +&($"$$&&.) 11A) *9$,*8,.0&$%) *9$,&($*-3'100".,&9&.=) $"&8,X) /") $,"$$,#&3"(4"$'(=) $,"$$,#&.)(&(:&.,.)3%'+'$'()(,3:)%9/""/".=).:*$$,+&/:.)/") $'%$$"/".)$*-$A) 2,"$$,#&3'#""$$%#&$%&1&.."($") (""$"4&&.),$'&9&.) +&($"$$&&.) 1''.) 1'"((") +&.33&.:) $%&1&1&.,.) *+,&(-.) /") $,"$$,#&.) 4:+&++:=) 1"98%++&(''() $,98:) $,"$$,#&$"&8,$$") $'$'3(&=) 3"(4".,,$) 3"$(%/"1::#:$=) %("++&($"4".) $,"$$,#&.) "(&".$'.$,1'()/")3%'+'$'()/")*+,&(-0%9/".)+""/,.$"1&.,.A)<&($"($")%.)(&&() +-*8,$$:4&((:).&&.) $"&$,,++&(&"=) (%(&""+&(&") 3'&.) $"+%'8,++&(&"3&.) $"4%&$$,&$"A) L,) 4"($""/"$=) /%&8,.) 0"+33"+&($%&++"),&) %++'$) $,"$$,#&3'#""$$%#&"=) "#4,+&4"$) 3'#""$$%#&.) 0"+33""1&(,($") %+,4".) 4"($""4"") 9*-$*:) 3'&.) 1&$:) (,++"&(,.) %1""4"$)3,#$%&4"$)3%3,.,,.("A) O::"(&"((") $,"$$,#&3'#""$$%#&$%&1&.$") #"9%&$,$$&&.) $,"$$,#&.).%#1""+,&($") $%&1&.$"#"9%&($") Z.,+/:) $,"$$,#&"[A) <&(:3(&) *3(&) $,"$$,#&) #"9%&$$&) $%&1&..".) "+',$,"$$,#&$',++"=) *3(&) *3(&$*&(,++:) $',++") /") 3"3(&) $,"$$,#&") $%&1&.$"") 4"#$,.) (""8'++") "0'#"9"++"A) 2,"$$,#&3'#""$$%#&") 9"#3&..,,$) $,"$$,#&$) 1"&.&$(&4"$),($,,3(&) #"9".0''$$,,.=) $*-$&+%/,.) 0''$$,,.) (,3:) #*91:.) 0&,.''8,.A) 2".((&.)2&,8%$'(3,(3'()+""$&)*+,&(-$*-3*(,+*.)$".((&#*91&++,)4'%..")?CCSA) F"($"'3(&") $'+&) *9$,,.(:) ES) #*91:+$:A)!*(,+*++:) 0*#&$$&&.) (,+4&$$:1::.) 1&((:) $".((&#*91&((:) *+,&(-$*-$:) 9"#/%&$,$$&&.) /") 1&((:) 1&$$"3""4"(("A) <&(:3(&)4"($"'3(&")9",$$&&.)(&&9,.)1&++"&(&")1'%$%/")*+,&(-$*-)#*91&((:)(""=) 1&++"&(&") $"4%&$$,&$") (&++:) %.) /") 1&++"&(&"),8,++*$*3(&:) *+,&(-$*-.) %..&($'1&(,,.)%.A)!*(,+*.) 4"($"'($,.) 1'3"".) (,&$(,1:((:) #*91:((:) *+,&(-$*-$:) 9"#/%&$,$$&&.) (::..-++&(,($&) /") 4&&8,((:) ("$'.."&(,($&A) 5+,&(-$*-$%&1&.."($") 14

17 #*91&((:) 4"($"(&4"$) 3%#,%Y#"]&$=) $'%$$"/"$) /") $".((&/"$A) ;'&$") $%&1&.."($") 4"($"..,&$") %+&4"$) 1''.) 1'"((") $"&$,,++&.,.) /%9$"/"=) $,"$$,#&3'#""$$%#&=) *+,&(-$*-($:) 4"($""4"),#&++&.,.) %("($%) /") *9$,&($*-$"9%$A) 5+,&(-$*-.) 3%98,#*91:.:) 3*(,+*((:) *+&4%&1"&(,($&) %+&4"$) +"0(,$) /").'%#,$A) ;'&$") 1"&.&$$'/") 3%98,#*91&:) %+&4"$),+:3,+:&(,$=) "&3'&(#*91:$) /") $".((&.9"##"($"/"$A) 5+,&(-$*-.) $"4%&$$,&3(&),.&$,.) +&($"$$&&.) (""4'$,$$"4''$$") /") 1"#33&.%&.$&") (,3:) 3"(4"$'($,9$:4::A) <&(:3(&) 1"&.&.$%/") ("&4"$) 4'%#%4"&3'$'3(,.) /") 3%11'.&3""$&%.) +&(::1&.,.=) $".((&.) %+,1"(("%+%.) $'..'($"1&.,.) /") "#4%($'3(,.) +&(::1&.,.=) %1".) $%&1&..".),8&($:1&.,.) /") $"&$,&+&/%&8,.) 1%$&4%&.$&) (,3:) ]**(&(,.),+:1*3(,.) /") 3%3,1'3(,.) $'%$$"1&.,.A)!'$,.) 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*((:=) %.) 1*-() $:((:).:9$:4&((:) (,) 1&$,.).&&.) $"&$,,++&(,$=)(%(&""+&(,$)3'&.)$"+%'8,++&(,$3&.)1%$&4""$&%$)$%&1&4"$)*+,&(-$*-.) 0%9/"."A) 5+,&(-$*-.) 1'%$%&.") 3*(,+*.) 1'3"".) $".((&#*91&((:) 3:*$,$::.) 1''.) 1'"(("),#&$*&(#*91&++,) /") (''#,++,) *+,&(-++,) (''.."$$'/") $*-0"/%/"=) *+,&(-3,(3'($,+'/"),(&$*3(,.)/:+3,,.=)$,%(,(&$$,+*/:),..,.),(&$*($:)(,3:),#&) 3%98,#*91&++,) (''.."$$'/"),(&$*3(&:A) 5+,&(-$*-.) %..&($'1&(,.),8,++*$*3(,3(&) $""() +&($"$$&&.),.(&(&/"&(,($&) (&$%'$'1&.,.) 0#%/,3$&&.=) "11"$$&$"&$%=) 3%3,1'() (,3:) 9'%+,++&.,.),.."33%(''..&$$,+') /") #*91:.) $"+%'8,++&(,$)/")"/"++&(,$)#,('#((&$A) K"..")K'%.(*#/:.)0#%)Y#"8')6$'$3&,+1")9&(-G"(_"*.JG(4N(M+2%"&J"(7(92"*$( c%&#*&2) 0,#,9$**) *+,&(-$*-$%&1&.$"".) $".((&.) "+',3,(3'3(&((") K'%1,(("A) >:.) 9""($"$$,+&) 4&&$$:) ('%1"+"&($,.) $".((&.) "+',3,(3'($,.) 15

18 $*-.$,3&/::) (&&$:) 1&$,.) 9,) *+,&(-$*-.) *11:#(&4:$A) <&(:3(&) 9:.) 1"&.&$(,,) 0*#3&.,,.(:) (,+4&$$:1::.) 1&++"&(&") 1'%$%/") *+,&(-$*-++:) "+',3,(3'3(&((") %.=) 1&++"&(&") "(,.$,&$") (&$:) 3%9$"".) %.) /") %.3%) *+,&(-$*-$%&1&.$") 9*-8*$$:.*$) %#Y".&(""$&%&$"A) K'%1,((") $%&1&&) 4&&(&) $".((&.) "+',3,(3'($"W) g%8&"3) 6) J'8,.) $".((&.) 3,(3'(a2".((&.) "+',3,(3'() >,+(&.3&=) <:.$&.,.) $".((&.) "+',3,(3'(=) K&(:XK'%1,.) $".((&.) "+',3,(3'(=) H$:&.,.) $".((&.) "+',3,(3'()/")O%9/%&.,.)$".((&.)"+',3,(3'(A) K'%.(*#/:.)1'3"".)$".((&.) "+',3,(3'3(&((") %.)0"+/%.),#&++&($:) $%&1&.$""=) /%$") 4%&8"".) 0&$::) *+,&(-$*-.:=) 1'$$") *9$,.:&($:) +&./""),&) +-*8*A) >:.,.) 1'3"".(") $%&1&.."((") %+&) 9"4"&$$"4&((") 0''$$,&$") (''..&$$,+'((") /") "#4&%&..&(("A) 2%&.,.) K'%.(*#/:.) 9"4"&.$%) %.) #,('#((&0'+"A) 5+,&(-$*-.) $:#3,*() *11:##,$::.) 3*++:=) 1'$$") 9,.3&+-3'.$""),&) %+,) $"#0,,3(&) $%&1&..".) 3,9&$$:1&(,3(&) /") 4"3&&..'$$"1&(,3(&A)!%+1"() $:#3,:) 9"4"&.$%) $'$3&1'3(,((") %.=),$$:) (,) *+,&(-$*-) /%$") /%) $,98::.=),&).:*) $"#0,,3(&) 3%98,#*91&++,A) K'%.(*#/:.) 1'3"".) $'$3&1'3(,.) "&3"".) 4"&.) 3"98,++") 4&&8,($:)"+',3,(3'3(,($")%+&)1"&.&.$")*+,&(-$*-($:)```X(&4'&++"".A) EB ) <-*$:1&,.(:) 0''$$,&8,.) 3%#/""1&(,3(&) K'%.(*#/:),98%$$"") (,+3,:.) ($#"$,Y&".)$,3,1&($:)(,3:)*+,&(-$*-9-.)3,(3&$$*1&($:)/")(,.)(%0,'$$"1&($") %#Y".&(""$&%.) 1''9'.) $%&1&.$"".A) >:.) 3'&$,.3&.) 1'&($'$$""=),$$:) $'$3&1'3(,.) "&3"".) $".((&.) "+',3,(3'3(,$) %+&4"$) 4"($") 9&+/"$$"&.) 0,#'($,$$'=) /%$,.) $%&1&.$"),&) %++'$) 4&,+:) $:*(&.) 4"3&&.$'.'$$"A) >""($"$$,+'/,.) 0,#'($,,++") 3,(3'3(&++") 3'&$,.3&.) %+&) 9"+'") /") 3&&..%($'($") +&(:$:)$%&1&.$""A) ED ) ;"&.&$$"3%%.=),$$:)3"3(&)4'%$$")K'%.(*#/:.)$'$3&1'3(,.)/:+3,,.)$&+"..,)%.) 1''$$'.'$A) I(&1,#3&3(&) 3"&33&,.) 4&&8,.) "+',3,(3'3(,.) ```X(&4'&+$") %.) EB ED 16

19 $:++:) 9,$3,++:) +-*8,$$:4&((:) 1"&.&.$") *+,&(-$*-($:) $"&) (&&9,.) +&&$$*4&($:) 9".33,&($"A)?C )?C 17

20 6!7$'.$")%%$''+%*%!&,("48#&.+"-&*'-! F"+$"3'.."++&.,.)(:93-0%($&3*(,+*)$%$,'$,$$&&.)$%'3%X)/"),+%3''((")4'%..")?CCDA)!*(,+*)+:9,$,$$&&.)3"&3&++,)4"+$&%.%(''(+"&.(::8:..-.)0&&#&((:)4'%..")?CCD) %+,4&++,) $,"$$,#,&++,) ZUB) 30+[) (,3:) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) 4"+$&%.) $%&1&.$"X"4'($'($") 4'%..")?CCD) (""4&++,) $,"$$,#,&++,) Z?D) 30+[A) I+%3''.) 3&,##%3(,++") 3*(,+*) +:9,$,$$&&.).&&++,) $,"$$,#,&++,=) /%$3"),&4:$) 4&,+:) $%'3%3''((")4"($"..,,$A)F"($"'("&3"")"..,$$&&.)3'11"++"3&.)3&,##%3(,++") 4&&(&) "#3&0:&4::=) /%.3") /:+3,,.) +:9,$,$$&&.) 4&,+:) 1'&($'$'(4&,($&).&&++,) $,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(""$')4"($"'($")+&(:$,.)4"($"'("&3"")4&,+:)$%&(,$)4&&(&) "#3&0:&4::A) 4"($"(&) 3*(,+**.A) F"($"..,&($") $,"$$,#,&($") 4"+$&%.%(''($,"$$,#,&$") %+&) SE) 30+) /") 9"#3&..".4"#"&(&") $'3,") (""4&") ES) 30+A)!"&3&($") 3*(,+*.) ("".,&($") UB) 4"+$&%.%(''($,"$$,#&($") 3*(,+**.) 4"($"(&) (&&() h) /")?D) 9"#3&..".4"#"&($")$'3,")(""4&($")SB)hA) I..,.) 3*(,+*.) $%$,'$$"1&($") $,9$&&.) 3"3(&) 0%9/'($"4"") 9""($"$$,+'"=) /%&8,.) $"#3%&$'() %+&) ".$"") 0%9/"$&,$%") 3"98,.) ('%1"+"&(,.) "11"$$&$,"$$,#&.) $:1:.9,$3&(,($:) *+,&(-$*-.) $&+"($") (,3:) ".$"") (''.$"") (:93-0%($&3*(,+*++,A) >""($"$,+$"4&3(&) 4"+&$$&&.) *+,&(-$*-4"($""4") ;&#/") L,'4%.,.) >,+(&.Y&.)!"'0'.Y&.$,"$$,#&($") /") $,"$$,#&(&9$,,#&) ;"#/") <"&$"+") 2,"$$,#&)2,+"3"+$"A) 18

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Releet ja ajastimet Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta

Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Releet ja ajastimet Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta Tuotesarja 700-M Malli Pienoisohjausreleet Ohjausreleet Jousiliittimet Ruuviliittimet Ominaisuudet

Lisätiedot

Arocs 3763 8X4/4 B 16

Arocs 3763 8X4/4 B 16 Arocs 3763 8X4/4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 37000 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Akseliväli: 4850 mm Rakennemalli: 96403012400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz sind eingetragene

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1(37)18.6.2009 A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Aa Postikirjat 1 kansio Aa:1 Postikirjat 1969,1971-1974,1980 1 kansio Aa: 2 Postikirjat 1988-1991, 1985 Ab Vieraskirjat 1 kansio Ab:1 Lahden

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

POWERI HINNASTO: Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva. 8-27 kva.

POWERI HINNASTO: Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva. 8-27 kva. HINNASTO: A 1 se h i a v D IE S EL B EN SI IN I Teholuokka: t 3 se vaih t 1 se vaih t ai 3v et hs 0 2 kva A1 2 3 kva A2 3 5 kva A3 5 10 kva A4 3 7 kva A5 7 13 kva A6 2 5 kva A7 5 7 kva A8 3 10 kva A9 8

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Cauchyn ja Sylowin lauseista

Cauchyn ja Sylowin lauseista Cauchyn ja Sylowin lauseista Pro gradu-tutkielma Jukka Kuru Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 2014 Sisältö Johdanto 2 1 Peruskäsitteet 4 1.1 Funktion käsitteitä........................ 4

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Venttiilien pikavalintaopas 2-tie magneettiventtiilit (2/2) Vesijohtoverkoston paine-erolle

Venttiilien pikavalintaopas 2-tie magneettiventtiilit (2/2) Vesijohtoverkoston paine-erolle 5 Venttiilien pikavalintaopas 2-tie magneettiventtiilit (2/2) Vesijohtoverkoston paine-erolle 3-tie magneettiventtiilit (3/2) 5-tie magneettiventtiilit (5/2) Namur magneettiventtiilit, 3/2-5/2 Letkumagneettiventtiilit

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA Sivu 1(15) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943 1954 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943-1944 30.12.1943-1.3.1944 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1944-1944 2.1.-22.11.1944 3 Saapuneiden kirjeiden diaarit

Lisätiedot

TOUKOKUU 2012 LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI

TOUKOKUU 2012 LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI FI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 !"#$$%&'()' *%+**+,$&-./0$ 1"2*%+3"1,$ *"4%5%+6,,7&#$ 4%2+77"&8(&,"9#$ 3,7,2+37:; LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

POWERI HINNASTO: A13.1.2.3. Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva.

POWERI HINNASTO: A13.1.2.3. Teholuokka: 0-2 kva. 2-3 kva. 3-5 kva. 5-10 kva. 3-7 kva. 7-13 kva. 2-5 kva. 5-7 kva. 3-10 kva. POWERI HINNASTO: A Teholuokka: 0-2 kva A 1 BENSIINI DIESEL 1 - vaiheiset 3 - vaiheiset 1 - vaiheiset 3 - vaiheiset 2-3 kva 3-5 kva 5-10 kva 3-7 kva 7-13 kva 2-5 kva 5-7 kva 3-10 kva 8-27 kva 6,5-27 kva

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

ESIPUHE TRANSIT 92 TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA TRANSIT 92 -MALLEISTA "A0408" JA "A0410" 0891 ALKAEN. VERSIO ERITYISET MALLIVERSIOT ON OSOITETTU MALLIN KOODINUMEROLLA.. 80 ) 100S ) 115 ) 120 ) 150S

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN.

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. Stadicup 2011 VUODEN 2011 26.STADI CUP TULOKSET JA PALKITUT! F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. F9 IKÄLUOKKA

Lisätiedot

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015.

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015. /8 Sovllttavat yksiköt *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Huomautuksia (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Knttäkoodi Astuksn nimi Käyttäjäastukst Esiastut arvot Huon lämpötila Mukava (lämmitys)

Lisätiedot

Stadicup 2005 tulospalvelu

Stadicup 2005 tulospalvelu Stadicup 2005 tulospalvelu Joukkue 9.6.-12.6.2005 Helsinki Voittajat ja parhaat pelaajat Pelaaja TB FC Espoo Pirjo Leppikangas HPS TC15 FC Kontu Heidi Partanen FC Kontu TC14 HJK Sini Ihamäki HJK TD13 TiPS

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide. HINNASTO 1.1.2014 Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.fi 1.1.2014 Käynnistysakut 38-100Ah Exide koodi. NEX /DIN Hinta

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, loka marraskuu 2010. Vaativammat ratkaisuja

Harjoitustehtävät, loka marraskuu 2010. Vaativammat ratkaisuja Harjoitustehtävät, loka marraskuu 010. Vaativammat ratkaisuja 1. Määrittäkää kaikki positiiviset kokonaisluvut m ja n, joille kertolaskun 11 } {{...1 } 11 } {{...1 } m kpl n kpl tulos on palindromiluku

Lisätiedot

Luonnolliset vs. muodolliset kielet

Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnollisia kieliä ovat esim. 1. englanti, 2. suomi, 3. ranska. Muodollisia kieliä ovat esim. 1. lauselogiikan kieli (ilmaisut p, p q jne.), 2. C++, FORTRAN, 3. bittijonokokoelma

Lisätiedot

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty Eniten myyty Danfoss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110 1 1099 Danfoss EVSI 10 max+90 C 1/2 230V 10W 2 1102 Danfoss EVI 1,5 1/8 230V 10W 3 1103

Lisätiedot

SOVELTAVAN TEATTERIN JA YLEISÖTYÖN SEMINAARI 5.10. 6.10.2009

SOVELTAVAN TEATTERIN JA YLEISÖTYÖN SEMINAARI 5.10. 6.10.2009 SOVELTAVAN TEATTERIN JA YLEISÖTYÖN SEMINAARI 5.10. 6.10.2009 Tutkivan teatterityön keskus, Tampereen yliopisto Hämeenpuisto 28 D, Tampere MAANANTAI 5.10. 10.00 10.30 Ilmoittautuminen 10.30 11.00 Seminaarin

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

Viiksikatkaisijat >> IVECO

Viiksikatkaisijat >> IVECO 1 / 17 Viiksikatkaisijat >> IVECO Malli Moottori Vuosimalli Tuote Lisätieto 1 Lisätieto 2 29L11 (8140.43B/C) 01.00-251550 vilkut, t + pyyhkijät, sumu 29L9 (8140.63) 01.00-251550 vilkut, t + pyyhkijät,

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 010 Jukka Maalampi LUENTO 9 Paine nesteissä Nesteen omalla painolla on merkitystä Nestealkio korkeudella y pohjasta: dv Ady dm dv dw gdm gady paino Painon lisäksi alkioon

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 1 Bv Yrityksen juhlat ja vuosipäivät 2 D Henkilöstö Df Koulutus 3 Dh Työehtoasiat 4 F Toimitustyö Fa Toimitustyön

Lisätiedot

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 10,6300 80614033200 9RB 85X107X5,5 29,8100 80611184000

Lisätiedot

Psalmi 1. Intro: C Dm7 C/E F G Am

Psalmi 1. Intro: C Dm7 C/E F G Am Psalmi 1 Intro: C Dm7 C/E F G Am Am(9) F (maj7) Dm(7) G Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, Dm Dm/F G vaan rakastaa Herran

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

ne sibeliuksen sinfoniat

ne sibeliuksen sinfoniat Violi 1 äppärit 015 e sibeliukse sifoiat Rakee: INTRO säv A1 & A sov A Aili A Järvelä, pomppaa B yks taa = 10 äppärit katsokaaha, että molemmat sa mauo 015divisit kuuluvat! Järvelä, julkaistu tekijöide

Lisätiedot

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55.

30 + x. 15 + 0,5x = 2,5 + x 0,5x = 12,5 x = 25. 27,5a + 27,5b = 1,00 55 = 55. 2,5a + (30 2,5)b (27,5a + 27,5b) = 45 55. RATKAISUT, Insinöörimatematiikan koe 1.5.201 1. Kahdessa astiassa on bensiinin ja etanolin seosta. Ensimmäisessä astiassa on 10 litraa seosta, jonka tilavuudesta 5 % on etanolia. Toisessa astiassa on 20

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

Paineilmakompressorien huolto-osat

Paineilmakompressorien huolto-osat ABAC B 3000 NA 077460 ABAC B 6000 NA 077360 05081100 ABAC B 6000 from 08/2011 NA 118160 8973015500 ABAC B 7000 from 08/2011 NA 118160 8973015500 ABAC FORMULA 11 NS 000550 9056292 Separator NA 084360 9056293

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Merkkilamput A3. www.klinkmann.com. Monipisteledit

Merkkilamput A3. www.klinkmann.com. Monipisteledit Merkkilamput A3 Monipisteledit LAMPUT LAMPUT OIKEAAN TARKOITUKSEEN Monipisteledit... Miksi? MONIPISTELEDIT edustavat edistynyttä teknologiaa, joka enenevässä määrin korvaa hehkulamppujen käyttöä lukuisissa

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Stadi Cup 2013. Mestarit

Stadi Cup 2013. Mestarit Stadi Cup 2013 Mestarit E10 EBK/ Tiikerit E11 EPS/Tulipallot D12 ONS/ONS Ercoma Punainen D13 PK-35 C14 Honka/Akatemia C15 PK-35 B17 Honka/ 1 Ladies RiRa F8 A LPS EPS/ Salamatytöt valkoinen 0-8 HJK-J/Kannelmäki

Lisätiedot

Danfoss. Danfoss. EV220A 10B 1/2 Kv-Arvo 1,6 EPDM-kalvo Jännitteettömänä kiinni Sopii uusiin WD Metos astianpesukoneisiin

Danfoss. Danfoss. EV220A 10B 1/2 Kv-Arvo 1,6 EPDM-kalvo Jännitteettömänä kiinni Sopii uusiin WD Metos astianpesukoneisiin Eniten myyty Danfoss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110 1 1099 Danfoss EVSI 10 max+90 C 1/2 230V 10W 2 1102 Danfoss EVI 1,5 1/8 230V 10W 3 1103

Lisätiedot

ESIPUHE TRANSIT 95 TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA TRANSIT 95 -MALLISTA 0894 ALKAEN. ERITYISET MALLIVERSIOT ON OSOITETTU MALLIN KOODINUMEROLLA, :-

ESIPUHE TRANSIT 95 TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA TRANSIT 95 -MALLISTA 0894 ALKAEN. ERITYISET MALLIVERSIOT ON OSOITETTU MALLIN KOODINUMEROLLA, :- SIPUH TRANSIT 95 TÄSSÄ OSAUTTOSSA ON TITOJA TRANSIT 95 -MAISTA 0894 AKAN. VRSIO RITYIST MAIVRSIOT ON OSOITTTU MAIN KOOINUMROA, :- 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 YHYTAKSIVÄIST AUTOT 2835 MM CX

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Stadicup 2012. A-finaalit

Stadicup 2012. A-finaalit Stadicup 2012 A-finaalit E10 VJS/Gepardit punainen ONS/punainen 3-1 (2-0) E10 PK-35 ACK/Caribia 3-0 E11 ONS/Ercoma Punainen PK-35/Mustat 0-0 (0-0) rp 3-4 E11 LPS/vihreä JäPS/Sininen 0-1 D12 PU-62 TiPS/Timantit

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viikin Synergiatalo Suomen ympäristökeskuksen ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu..2 8..2 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAN kuvaliite, kilpailuehdotukset Viikki Synergy Building The Finnish Environment Institute

Lisätiedot

!"#$%&&%$"$ #'(#")#'*&*!%"+'+"#$%%#)$ ',),+' -$.'(/))+%'+"#$%%#)$ &)0'()+'(%' 1+)$%"/%2 "&'#** 3445 !"#$" %& #"! $"''()""! *#&('(+ (,''"#(! -')(+' "$"#! )#"'!!.." /01 234 54 6775 081 55 99: ;"#' '#)!"")!

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät

Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät Kytkentälaitteet kontaktorit ja kontaktoriyhdistelmät /2 Johdanto Tehokontaktorit moottorien kytkentään /6 Yleiset tiedot /10 Kontaktori SIRIUS RT20, -napainen,... 18,5 kw uusi /15 Kontaktori SIRIUS RT10,

Lisätiedot

Osakeluettelo ja osakeluettelokirja. Bb Kalusto- ja irtaimistoluettelo. Kalusto- ja irtaimistoluettelot

Osakeluettelo ja osakeluettelokirja. Bb Kalusto- ja irtaimistoluettelo. Kalusto- ja irtaimistoluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki B-E, G-I, K, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken Matkailu Oy Hyllyn numero 1388-1389 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot