"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""#"#!"$%&$%!#'#()#%*!"

Transkriptio

1 "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

2 &+&,''-&')*..*'#! /!0#(1$%.# /) EAE)27FGH22II2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E) EA?)2J2!H;JK;ILI2I<;M2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?) 3!-'*+& )?AEA)5<IHKN25NL)7H!7HKI;OH)2J2!H;JK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA P)?A?)7H!7HKI;;72)KI<FH25!KI2)KJG;IKK7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EQ) 6!7$'.$")%%$''+%*%!&,("48#&.+"-&*' /9) QAE)OG>RJK27F72)>77K2722I<J2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ED) QA?)KM>!NOGK2H!5KI<5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?E) :!($$&.$..*') ;) SAE)5<IHKN25NL)TGG<H)R7);IT!H25KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA QB) SA?)5<IHKN25NL)KHKM<2NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S?) SAQ)5<IHKN25NL)<HKMM;HLIL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SU) SAS)5<IHKN25NL)TIKJTKKH2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <!-(.**%7*.#!0$!8,,.*'=, <>) 5!',(.**.!0$!"+?0$''+&))& <<) '++.*!/ <;) )

3 /!0#(1$%.#! G9,&(,.) 3"#$%&$'3(,.) $"4%&$$,,.") %.) (,+4&$$::) K'%1,.) "11"$$&$,"$$,#&3,.$:.)*+,&(-$*-.)$"#/%.$"")/")$"#4,$$"A)K,)+'%)3"$("'3(,.) "11"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.) $:1:.9,$3&(,,.) $&+"".) /") 3,#$%%) $,"$$,#,&8,.) $*-.$,3&/-&8,.).:3,1*3(&:) (&&$:=) 1&9&.) /"$3%((") 4%&$"&(&&.),8,$:A)!"#$%&$'3(,((") 0*#&$::.) (,+4&$$:1::.) 1&++"&($") *+,&(-$*-$:) K'%1,((") $:++:) 9,$3,++:) $,98::.) /") 1&++"&(&") 3:(&$*3(&:) "11"$$&$,"$$,#,&((")%.)*+,&(-$*-.)(&(:++-($:A)!"#$%&$'3(,((") 0,#,98*$::.),#&$*&(,($&).:3,1*3(&&.=) 3&&..%($'3(,,.) /") #,('#((,&9&.)+&&$$*4&&.)3*(*1*3(&&.A);&$,.)"11"$$&$,"$$,#,&((")$:++:)9,$3,++:) *+,&(-$*-) 3:(&$,$::.) /") 1&++"&(&") &.$#,((,/:) 9,&++:) $:++"&($") $%&1&.$"") 3%9$"".) %.V) I.$:) 1&++"&(&") #,('#((,/") *+,&(-$*-.) $,3,1&.,.) $,"$$,#,&((") 4""$&&) /") 1&($:).:&$:) #,('#((,/") '(3%$"".) (""$"4".V) <&(:3(&) +'%8"".) 3"$("'() (&&9,.=) 1&++"&(,3(&) "11"$$&$,"$$,#,&((") 3%,$"".) (%4,+$"4".) $,"$$,#&.) *#&$*($,.) #%%+&) *+,&(-$*-((:A) 2:1:.) "4'++") 4%&8"".) 9"91%$$"") ('%1"+"&($,.) $,"$$,#,&8,.) (,3:) /%) %+,1"((") %+,4&"),$$:) 0%$,.$&""+&(&") *+,&(-$*-.)#"3,.$,&$"A) 1

4 /23!.FDGCHFIHEJEDEKHLD!!"#$%&$'3(,.) $%$,'$'() /"3"'$'') 3%+1,,.) %("".W) "&,10"".) $'$3&1'3(,,.=) (:93-0%($&$(,) $,9$**.) "11"$$&$,"$$,#,&++,) (''.."$$''.) 3*(,+**.) (,3:) 9,.3&+-9""($"$$,+'&9&.A) 7&3"&(,10&") $'$3&1'3(&") ('%1"+"&(,,.) *+,&(-$*-9-.) +&&$$*,.) %.)?CCCX +'4'++") $,9$*) 1''$"1&"A) 2:((:) 3"#$%&$'3(,((") $'++"".) $"#3"($,+,1"".) K'%1,.) 2,"$$,#&$) #*W.) $%$,'$$"1"") 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*:=) 2".((&.) 2&,8%$'(3,(3'3(,.) $%$,'$$"1"") *+,&(-$*-3*(,+*:) $".((&#*91&++,) (,3:) K"..") K'%.(*#/:.) 0#%) Y#"8') 6$'$3&,+1"") *+,&(-$*-($:) $".((&.) "+',3,(3'3(&((") 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*) +:9,$,$$&&.) (*3(*++:)?CCB)K'%1,.)2,"$$,#&$)#*W.)SQ)/:(,.$,"$$,#&++,=)3'.)(*3(*++:)?CCQ) $%$,'$,$$') 2".((&.) 2&,8%$'(3,(3'3(,.) /:#/,($:1:) 3*(,+*) $""() +:9,$,$$&&.) QP)3(A)4'%..")$%&1&.,,++,)('%1"+"&(,++,)$".((&#*91:++,A) 5++:) 1"&.&$$'/,.) +&(:3(&) $,98::.) 1''.) $'$3&1'(3&#/"++&(''8,.) "4'++") +*9*$) 3"$("'()(&&9,.=)1&$:)*+,&(-$*-++:)$"#3%&$,$"".A) J'(&) (:93-0%($&3*(,+*) 0::$,$$&&.) $,98:) "&,11&($") 3"#$%&$'3(&($") 9'%+&1"$$"A)K**)$:9:.)%+&).:&8,.)"&,10&,.)3*(,+*/,.)3%98,#"/"'(W)2".((&.) $&,8%$'(3,(3'3(,.) 3*(,+*) $,9$&&.) "&.%"($"".) $".((&#*91&++,) /") K'%1,.) 2,"$$,#&$)#*W.)3*(,+*)$,9$&&.)"&.%"($"".)*98&($*3(,.)%1&++,)/:(,.&++,A)R%$$") 3"#$%&$'(1"$,#&""+&") (""$"&(&&.) +""/,11"+$") "+',,+$"=) +""8&$$&&.) ''(&) (:93-0%($&3*(,+*) 3"&3&++,) 4"+$&%.%(''(+"&.(::8:..-.) 0&&#&((:) 4'%..")?CCD) 2

5 %+,4&++,) $,"$$,#,&++,) ZUB) 30+[) (,3:) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) 4"+$&%.) $%&1&.$"X"4'($'($")4'%..")?CCD)(""4&++,)$,"$$,#,&++,)Z?D)30+[A)!*(,+*) +:9,$,$$&&.) /%3"&(,,.) $,"$$,#&&.) (,++"&(,++,) 9,.3&+-3'..".) /:(,.,++,=) /%.3") 3"$(%$$&&.) 1"98%++&(,($&) $&,$:4:.) %1".) $,"$$,#&.(") *+,&(-$*-$:A) I.(&(&/"&(,($&) 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) $,"$$,#&3'#""$$%#&++,=) *+,&(-$*-.$,3&/:++,) $"&) 4"($""4"++,A) ;&3:+&) $,"$$,#&.) 4,#33%(&4'&+$"),&) +-*$*.*$) $:++"&($") 9,.3&+-:=) +:9,$,$$&&.) 3*(,+*) $&,8%$$"/"++,=) $,"$$,#&(&9$,,#&++,=) 1"#33&.%&..&.) $"&) 1**..&.),8'($"/"++,) $"&) $'%$$"/"++,A) I#&$*&(,($&) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) $,"$$,#,&++,) 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) '(,&11&((") $"0"'3(&((") $,"$$,#&.) *+,&(,,.) (:93-0%($&%(%&$$,,(,,.) 1'&8,.) *9$,*($&,$%/,.) 0''$$',(("A) <&(:3(&) /%&(("3&.) $"0"'3(&((") 3*(,+*) +:9,$,$$&&.) ('%#"".) $,"$$,#&./%9$"/"++,=) $%&1&.."./%9$"/"++,) $"&) 4"($""4"++,A)!&#/"4") +&($") $,9$:4:.&1&33,&$:) %.) (,'#"'($") (&&$:=),$$:) $,"$$,#,&8,.) 9,.3&+-3'..".) #"3,.$,,$) 4"&9$,+,4"$) (''#,($&),#&) %#Y".&(""$&%&(("=),&3:) *9$:) *+,&(0:$,4::) $,9$:4:.&1&3,$$:=) /%.3") 9"+$&/"++,) 3*(,+*.) %+&(&) 4%&.'$) +:9,$$::=) +-*$*.*$A) F"($"".%$$"/"$) 4"+&$$&&.) (&&() $,"$$,#&3%9$"&(,($&) 9,.3&+-($-#"3,.$,,$) 9'%1&%%.%$$",.A)!*(,+*.) (""$,$,3($&&.) +&&$,$$&&.) +&(:3(&) 0**.$-) 4:+&$$::) 4&,($&) $"#4&$$",(("),$,,.0:&.) (,++"&(,++,) $,"$$,#&.) $*-.$,3&/:++,=) /%3") 4%&(&) (&&9,.) 4"($"$"A) F"($"'3(&")(""$&&.)$"("&(,($&).&&.)$,"$$,#&./%9$"/&+$"=)$"&$,,++&(&+$")/%9$"/&+$"=) 9"++&.$%/%9$"/&+$") $"&) 4"($""4&+$"=) *+,&(-$*-.$,3&/-&+$:=) $,"$$,#&(&9$,,#,&+$:=) 1**..&.)/")1"#33&.%&..&.),8'($"/&+$"=)$'%$$"/&+$")3'&.)$&,8%$$"/&+$"3&.A)!*(,+*) $,9$&&.) 3"98,((") %("(("W),.(&11:&(,.) 3,##".) (,) +:9,$,$$&&.) $%'3%3''((")?CCD) 3"&3&++,) 3%98,$,"$$,#&++,) /") $%&(,.) 3,##".),+%3''((")?CCD).&&++,) SP) $,"$$,#&++,=) /%&+$"),&) $%'3%3''((") (""$') 4"($"'($"A) F"($"'("&3"")"..,$$&&.)3'11"++"3&.)3,##"++")4&&(&)"#3&0:&4::=)/%.3")/:+3,,.) +:9,$,$$&&.)4&,+:)1'&($'$'(4&,($&).&&++,)$,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(""$')4"($"'($") +&(:$,.) 4"($"'("&3"") 4&,+:) $%&(,$) 4&&(&) "#3&0:&4::A) F"($"'3(&") (""$&&.) *9$,,.(:)UU)$,"$$,#&+$"A) 3

6 I..,.) 3*(,+*.) $%$,'$$"1&($") $,9$&&.) 3"3(&) 0%9/'($"4"") 9""($"$$,+'"=) /%&8,.) 3%9$,&3(&) 4"+&$$&&.)!"#$%&'%&( )*+,+&'%&-"*--".%) /") /"*--".%( /"#*00*A) >""($"$$,+'/,.) $"#3%&$'() %+&) ".$"") "+'($"4"") $&,$%") 3"98,.),#&+"&(,.) $,"$$,#&.) $:1:.9,$3&(,($:) *+,&(-$*-.) $&+"($"A) 2:1:.) 4'%3(&) $,"$$,#&$) 4"+&$$&&.) $&,$%&(,($&) ("$'.."&(%$%3(,.) (&/"".A) >""($"$$,+'/,.) 0%9/"+$") +""8&$$&&.)(:93-0%($&3*(,+*.)3*(*1*3(,$)4"&9$%,9$%&.,,.A)!*(,+**.) (""$'/,.) 4"($"'($,.) 0,#'($,,++") $,9$&&.) *9$,,.(:) 4&&(&) /"$3%9""($"$$,+'"=)/%&($").,+/:)4"+&$$&&.)("$'.."&(%$%3(,++")/")*3(&)$&,$%&(,($&).,+/:.),.(&11:&(,.) 9""($"$$,+'.) 0,#'($,,++"A) >""($"$,+$"4"$) 4"+&$$&&.) $%'3%3''.) 3*(,+*4"($"'($,.) 0%9/"+$") /"3"1"++") 3"&33&) SE) 4"($"..'$$") $,"$$,#&").,+/::.)3"$,Y%#&"".)3*(,+*.)3*(*1*3(,.).'1,#%)?)0,#'($,,++"W) 2,98::.3-)$,"$$,#&(("..,)*+,&(-$*-$:V) ) ) S)I#&$$:&.)0"+/%.) ) ) Q)O"+/%.) ) )?)F:9:.) ) ) E)I&)+"&.3"".)!"$,Y%#&"($")\S)I#&$$:&.)0"+/%.\)Z*9$A)Q)$,"$$,#&"[)"#4%$$&&.)9""($"$,+$"4"3(&) 1*.0*+2"&( -"*--".%=) 3"$,Y%#&"($") \Q) O"+/%.\) Z*9$A) ED) $,"$$,#&"[) /*&$$%-"*--".%( 3**-%004=) 3"$,Y%#&"($") \?) F:9:.\) Z*9$A) $,"$$,#&"[))567 -"*--".%) (,3:) 3"$,Y%#&"($") \E) I&) +"&.3"".\) Z*9$A) Q) $,"$$,#&"[) 68##8-"*--".%A) 2:((:) 3%9$"") %.) 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) 4"&33") 4"($"'3(&") $%'3%3''((") (""$&&.3&.)SE)30+=)%+&)"#4%.."((")*9$,,.(:)1'3".")S?)$,"$$,#&"=)(&++:)*3(&) 4"($"..,&($")$,"$$,#,&($")".$%&)3*(*1*3(,,.)3"3(&)4"($"'($"A) >""($"$$,+'$) $,9$&&.) 3,(:3''.)?CCD) "&3".") (:93-0%($&3*(,+**.) 4"($"..,&8,.) 9,.3&+-&8,.) 3".(("A) L:&8,.).,+/:.) 9""($"$$,+'.) 0%9/"+$") 4

7 0::$,$$&&.) %$$"") *9$,*$$:) 4&,+:) *9$,,.) 3*(,+**.) 4"($"..,,(,,.) $,"$$,#&&.W) /"*--".%( 9:69( ;<) Z3"$,Y%#&"($") \S) I#&$$:&.) 0"+/%.\[A) ) 2:1:) 4"+&.$") $,9$&&.) (&3(&=),$$:)2,"$$,#&%(''(3'.$")H<;H)NA)0#%]&+%&)&$(,.(:)0,#&.$,&(,.),(&$*($,.) $'%$$"/".)+&(:3(&) (%4,+$"4".) $,"$$,#&.)$,3&/:3(&A)!%(3") $:1:.) 3"#$%&$'3(,.) $"#3%&$'() %.) %("3(,,.) (,+4&$$::) "11"$$&$,"$$,#,&8,.) ('98,$$") (%4,+$"4".) $,"$$,#&.)*#&$*3(&&.)X)/%++"&(,3(&)2,"$$,#&)H<;H)NA)4%&8"".)1*-()1::#&$,++:)6) 3%,$$&&.) $"#0,,++&(,3(&) 9""($"$,++") 1*-() (,++"&($") $,"$$,#&"=) /%((").:1:) 3"3(&)%("0'%+$")*98&($*4:$A) >""($"$$,+'/,.)3*(*1*3(,$)%+&4"$)0::"(&"((")3"&3&++")("1"$=)1'$$")/%&$"&.) +&(:*3(&:) /") 0%&($%/") $,9$&&.) (:93-0%($&3*(,+*.) 4"($"'($,.) 0,#'($,,++"A)!*(*1*3(,$) 4%&8"".) /"3"").,+/::.) $,,1"".=) /%&8,.) 1'3"".) 9""($"$$,+'$) $'++"".)1*-9,11&.)$:((:)#"0%#$&((")3:*1::.)+:0&A)2,,1"$)%4"$W) 5+,&(-$*-.)#%%+&)/")1,#3&$*() 5+,&(-$*-.)+&(::1&.,.) 5+,&(-$*-.)(&(:+$-) 5+,&(-$*-.)#,('#((&$) I..,.) (:93-0%($&3*(,+*.) /") 9""($"$$,+'/,.) $"#3,10"") "."+*(%&.$&") $,98::.)3"$("'()*+,&(-$*-.)3".("&.4:+&(,,.)/")3%$&1"&(,,.)$'$3&1'3(,,.A) 5

8 3!-'*+&4.-4! C=#"%$>-8>##A( 4&( 0"$0"%$-A( -*D4%-"--*<( E&$%&&A0%&( ++2"&( 8#"%$>&( F*( 8#"%$>,4GF*&( /4%&"&( -*D4%-"( 4&( &808%$"&( 4&( F*( 4#"D*&( 8#"%$>&( -*,4F"&( =#"%$>-8>##A(,8.%-AA&( -*%-"%#%F*##"( F*( 8#"%$>##"H( -*%-""&( #+0+-*%24&( I ( ;::#&$,+1:)4%&$".,,.)3&$,*$$::)3%+1,,.)$,,1"".=)/%$3")%4"$)*+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.=) 4"3&&..'$$"1&.,.) (,3:) 3"$(%/"3%3,1'3(,.) #&3"($'$$"1&.,.A) F"($""4".+"&(&($") 1::#&$,+1&($:) 0'9'4"$) 1*-() T&^3) T%Y,#() ZEDDB[) /") L%_'3%)!"`"(9&1") Z?CCC[A)!'11".3&.) 1'3"".) *+,&(-$*-.) $"4%&$$,,.") %.) *+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.) 1::#:++&(,($&) /") +""8'++&(,($&)(,3:)3"$(%/"3%3,1'3(,.)#&3"($'$$"1&.,.A)? ) F"&33").:1:) 1::#&$,+1:$) 3&$,*$$:4:$3&.) 9*4&.) (,.=) 1&$:) $:((:) 3"#$%&$'3(,((")$'++"".)$"#3"($,+,1"".=)$"#3%&$'(),&)%+,)".$"")*9$:)%&3,"") (,+&$*($:) (&++,=) 1&$:) *+,&(-$*-) %.A) 2:1:.) +'4'.) $"4%&$$,,.") %.) +'%8") E )27!J)Qa?CCU=)EDA)? 6

9 3"$("'($") *+,&(-$*-.) "&,10"".) $'$3&1'3(,,.) /") (""8") (,.) "4'++") 4,#$"&+'0%9/"")1*-9,11&.)3:(&$,+$:4&++,)9'%1&%&++,A) >,"$9,#) ;"&$+".8&.) Z?CCC[) 1'3"".) *+,&(-$*-) 4%&) "+3"") 3%+1,($"),#&) +:9$-3%98"($") #&&00',.) (&&$:=) 3'3") (,.) 0".,,) "+'++,A) 2"&8,3"(4"$$"/"$) Z"2+J*-%4&( K4.0".$[) %4"$) 3&&..%($'.,&$") *3(&+-.) 3,9&$$*1&(,($:c) $"&$,&+&/"$) Z*.-%$-([) +&(::1::.) *+,&(-.) *11:##*($:) /") "#4%($'($") %1&") $-&$::.) Q )2:$:)1'3"&++,.)$%8,$$"3%%.=),$$:)*+,&(-$*-++:)4%&8"".)0*#3&:)(%(&""+&(&&.=) $"&$,,++&(&&.)/")$"+%'8,++&(&&.)4"&3'$'3(&&.A)) ;"&$+".8) 9'%1"'$$""=),$$:) *+,&(-$*-0#%/,3$&$) 4%&8"".) 3:*..&($::) 1*-() '(,"11".)3'&.)*98,.).:3-3'+1".)0%9/"+$"A)I(&1,#3&3(&)$"+%'8,++&($,.)/") (%(&""+&($,.) 0::1::#&,.) *98&($*,((:) 0*#3&1*() 4%&(&) %++") *+,&(-0%9/".) +""/,.$"1&.,.).&&.=),$$:) $"&8,%#Y".&(""$&%) ("&(&),.,11:.) /") 1%.&0'%+&(,11&.) 3"$(%/&"A) 2"&$,,++&($,.) /") (%(&""+&($,.) 0::1::#&,.) *9$,&($*-((:) 4%&(&) 0"&.%$'() %++") *+,&(-0%9/".) 1%.&0'%+&($'1&(,.) +&(:3(&) 3"$(%/"3%3,1'3(,.) (*4,.$:1&(,((:A) 2"+%'8,++&($,.) /") $"&$,,++&($,.) 0::1::#&,.) *98&($*,((:) 4%&$"&(&&.) $""() $:98:$:) $"&8,1'%8%.) $'$'3(&) $,3,1&(,,.)/")(&$:)3"'$$")+&0'.1**..&.)4&#3&($:1&(,,.A) S ) F"($""4".+"&(,($")*9$,&($*-($:)0'9'')1*-()T%Y,#(=)/%3").:3,,)*+,&(-$*-.) 3"&33&,.)3%+1,.)$"9%.)*9$,&($*-.:A)>:.,.)1'3"".(")*+,&(-$*-$:)4%&8"".) $,9%($"") $"&8,3"(4"$$"/&,.=) %9/,+1&($%(''..&$$,+&/%&8,.) U ) /") 1"#33&.%&/&,.) *9$,&($*-++:A) 2:++"&(,.) 3%3%."&(4"+$"&(,.) *9$,&($*-.)1*-$:)4%&8"".)(""4'$$"")3"&33&,.)$"9%/,.)0::1::#:$)/").&&8,.) (,'#"'3(,.") 3"(4"$$"") /") #&3"($'$$"") *+,&(-0%9/""A) T%Y,#() 9"91%$$,+,,) Q );"&$+".8)?CCC=)U) S )1$A=)B) U )G9/,+1&($%(''..&$$,+'")4%&8"".)0,#&""$$,,((")$:((:)4,##"$");"&$+".8&.)3%+1&/"%.)$"&$,&+&/%&9&.=)(&++:)9,&++:)4%&8"".) 3"$(%")%+,4".)*+,&(-$*-.)('9$,,.)("1"$)&.$#,((&$A) 7

10 ,#&) %("($%/,.) *9$,&($*-++,)!'4".) E) $"0"&(,.) #"3,.$,,.=) /%((") 3"&3&++,) 3%+1,++,)+-*$**)*9$,&.,.)3%(3,$'(0&.$"A) P ) >",*(&.) /") K+"$,#&.) Z?CC?[) $'$3&1'3(,.) 1'3"".) T%Y,#(&.) $"#/%"1"") 3%3%."&(4"+$"&($") *9$,&($*-$:),&) $%(&.) 9"#/%&$,$") 3%4&.) +""/"+$&A) >,) 0::$*4:$3&.) 1'%33""1"".) T%Y,#(&.) 3""4&%$")!'4".)?) $"0"".).&&.=),$$:) $"&8,3"(4"$$"/&,.=) %9/,+1&($%(''..&$$,+&/%&8,.) /") 1"#33&.%&/&,.) 4:+&&.) 2:++:) 9,) $"#3%&$$"4"$) (&$:=),$$:) *+,&(-$*-0#%/,3$&$) $**0&++&(,($&)3%%($'4"$)4"&.)3"98,.)$"9%.)*9$,&($*-($:A);&3:+&)3"&33&)3%+1,) $"9%") (&(:++*$,$::.) ("1"".) 0#%/,3$&&.=) %.) >"*,(&.) /") K+"$,#&.) 1'3"".) $%8,..:3-&($:=),$$:)0''$$,&$")*9$,&($*-((:)&+1,.,,A)G.Y,+1"$)4%&4"$)+&&$$*:),(&1,#3&3(&) &.]%#1""$&%.3'+3''.=) %#Y".&(""$&%.) #"3,.$,&(&&.) ) ) ) P )>"*,()b)k+"$,#)?cc?=)u) 8

11 7&4".)3'$,.)*+,&(-$*-.$,3&/-&$:)/")9,&8:.)1%$&&4,/"".)4%&)%++")'(,&$"=)1*-() *+,&(-$*-.)3%98,#*91&:)4%&)%++")'(,&$"A) -G"( N4.( -G"( *.-$( *&2( -G"(.*%$4&( 2PQ-."( 4N( -G"( *.-$( 4.'*&%R*-%4&<( S+-( *+2%"&J"$( *."( &4-( /G"8( $+T'.4+,$( 4N( %&2%D%2+*#$( KG4( 2%$,#*8( JG*.*J-".%$-%J$H( U ( L:&.) >&++),$) "+A) ZEDDU[) 3'4""4"$) *+,&(-:) /") (,.) ('98,$$") $"&8,%#Y".&(""$&%&9&.A) 5+,&(-) %.) (&&() $"&$,,++,) (,3:) "(&"3"(),$$:) (**) %+,1"(("%+%%.A)!'&$,.3"".),&) 4%&8") 0'9'") 4"&.) *98,($:) *+,&(-($:=) 4"".) +'3'&(&($")*+,&(-#*91&($:=)/%&++")3"&3&++")%.)%1"$)%1&."&(0&&#$,,.(:A)I#&+"&(&") 1''$$'/&").:&++,) #*91&++,) %4"$) >&++&.),$) "+A) 1'3"".),(&1,#3&3(&) 9,.3&+-3%9$"&(,$)$,3&/:$)Z&3:=)('3'0'%+&=)3%'+'$'(=)/.,A[=)(%(&""+&(,$)$,3&/:$) Z0,#9,=)*($:4:$=)3'+$$''#&$"'($"=)/.,A[)(,3:)0(*3%+%Y&(,$)$,3&/:$)Z"(,.$,,$=) 1&,+&0&$,,$=)1%$&4""$&%[A) >&++),$)"+A)0::$*4:$) /"3"1"".)*+,&(-.).,+/::.)3"$,Y%#&"".)3:*$$:*$*1&(,.) 1'3"".W) 4$*##%$-+F*-) Z*--"&2".$[=) *%04F*-) Z%&-"&2".$[=) Z-G"(%&2%NN"."&-[)/")D*$-+$-*F*-)Z-G"(G4$-%#"[A)L:&8,.)3"$,Y%#&%&8,.)1&$$".") %.) 3"$(%/".) "(,..,) $"&8,+"/&") 3%9$"".A) K&&.:) 1&((:) 4$*##%$-+F*-) %4"$) /%) "3$&4%&$'.,&$") $"&$,,.) 3'+'$$"/&"=) *%04F*-) %4"$) 0"((&&4&(&"=) 1'$$") 0%(&$&&4&(,($&) +"/&($") "/"$$,+,4&"A) %4"$).&&$:=) /%&++"),&) %+,) 1&,+&0&8,$$:) 3(A) $"&8,+"/&($"),&3:) +&&%&.) 3&&..%($'($") %("++&($'"A) 1*$-+$-*F*-) $""() %1""4"$).,Y"$&&4&(,.) "(,.$,,.) $"&$,&$") 3%9$"".=),&4:$3:) 9"+'") %("++&($'")+"&.3"".A) D ) >"*,()/")K+"$,#)/"$3"4"$)*+,&(-.)(,Y1,.$%&.$&"),8,++&(,.)/"%.)0%9/"+$").&&.=),$$:) 9,) $:(1,.$:4:$) 3"$(%/&,.) %("++&($'1&(3:*$$:*$*1&($:) $"#3"($,+,1"++") %("++&($'1&(,.) '(3%++&(''$$"A) L:&.) 9,) 0::$*4:$) 3''8,.) 3"$(%/"$**0&.) B )>&++),$)"+A)EDDU=)UC) D )1$A=)SEXS?) 9

12 +&($"".W) 4$*##%$-+F*-) Z"O%$-%&'( 4$*##%$-+F*-) Z*--"&2".$( "#$"KG"."[=) D*%G-*F*-) Z$K%-JG".$[=) *%04F*-) Z%&-"&2".$[=) Z-G"( %&2%NN"."&-[) /") D*$-+$-*F*-) Z-G"( G4$-%#"[A) 2:((:) /"%((") ''$$"),8,++&(,,.) %.) /%) %+,1"((") %+,4&,.) %("++&($'/&,.) #*91&$$,+*) %1&&.) %("++&($'/&&.=) 1'&8,.) %("++&($'/&&.) (,3:) 4"&9$"/&&.=) /%$3").&1,.(:) 1'3"&(,($&)4"&9$,+,4"$)$"&8,%#Y".&(""$&%&8,.)4:+&++:A) EC ) R"%.) 0%9/"+$") >"*,() /") K+"$,#) +""$&4"$),98%$,+1".) 3%3%."&(4"+$"&(,.) *+,&(-$*-.) 0,#'($"($"A) >,&8:.) 1'3"".(") %.) %+,1"((") 3"98,.+"&($") *+,&(-$*-$:W) +:9,$*($*-$:) *+2%"&J"( /") /") D*$-+$-*F%%&A) F"+$"4&#$"$*-((:) $""() 3&&..&$,$::.) 9'%1&%) /%) %+,1"((") %+,4&&.) %("++&($'/&&.),+&) 4$*##%$-+F%%&) (,3:) D*%G-*F%%&A) >"*,(&.) /") K+"$,#&.) 1'3"".) *+,&(-$*-$:) $,9$:,((:)$'++"".) 9,+0%($&) 0"&.%$$".,,3(&) 4"&.) $%&($") $"0""A) 5+,,.(:) 3*(,,((:) %.) ''(&,.) *+,&(-/,.) 3,#::1&.,.).&&.=),$$:) /%) %+,1"((") %+,4") *+,&(-) '.%98,$"".A) >*4&.) (''..&$,+$') $"&8,%#Y".&(""$&%.) *+,&(-$*-) 3'&$,.3&.) 9'%1&%&) $"("0'%+&(,($&) 1%+,11"$W) \5+,&(-$*-.) 9"#/%&$$"/&,.) $,9$:4:) %.) 9".33&") ''(&") *+,&(-/:) /") ("1"".) "&3"".) (:&+*$$::) /") 3,9&$$::) %+,1"((") %+,4".) *+,&(-.)'(3%++&(''$$"A\) EE )!,$3:) (&$$,.) %("++&($'4"$V) ;&$3:) "(&"$) 4"&3'$$"4"$) (&&9,.=),$$:) 9,.3&+-) (""0'')$"&8,$"0"9$'1"".V)7#$()d%'.^&+)I.Y+".8&.)$,,$$:1:.)$'$3&1'3(,.) 1'3"".)3"3(&)1,#3&$$:4&.$:)$,3&/::)$"&8,$"0"9$'1&,.)%("++&($'1&(,,.)%4"$) 3%'+'$'() /") (%(&""+&.,.) ($"$'(A) E? ) 7&.,&($%.) "."+*(%&.,,$) e'.$&.y),$) "+A) $%$,"4"$=),$$:) 1&$:) 3%#3,"11&.) 3%'+'$,$$') 9,.3&+-) %.=) (&$:) $%8,..:3-&(,11&.) 9:.) %("++&($'') $"&$,&(&&.A) K**$:) $:9:.),&) 4%&$') $'$3&1'3(,((") %(%&$$""=) 1'$$") 4%&8"".) %+,$$""),$$:)3%'+'$'() +&(::) 3*3*:) EC EE )1$A=)EE=)%1")('%1A) E? )e'.$&.y),$)"+a)?ccb) 10

13 *11:#$::) /") $'+3&$") $"&8,3%3,1'($") /").:&.) %++,.) +&(::) 1%$&4""$&%$") %("++&($'"A) 2%&.,.) $,3&/:=) (%(&""+&.,.) ($"$'(=) $""() +&&$$**) 9,.3&+-.) 3:(&$*3(,,.) %1"($") &8,.$&$,,$&($::.A) 2:#3,::) %("++&($'1&(,.) 3".."+$") %.) (&&()(,=),$$:)9,.3&+-)3%3,,)(,.)3''+'4".)%("3(&)&$(,::.)/"),+:1:.$**+&::.A) K%(&""+&(,++") ($"$'3(,++"),&) (&&() $:((:) *9$,*8,((:) $"#3%&$,$") &91&(,.) $"+%'8,++&($") 9*4&.4%&.$&") $"&) *9$,&(3'.$"+'%33""A) G.) 1*-() 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) $'$3&1'3(,.) 1'3"".) 9,.3&+-.) $'+%&++") /") *9$,&(3'.$"+'%3"++"),&)%++'$)1,#3&$$:4::)4"&3'$'($")%("++&($'1&(,,.A) EQ ) f,##&^3)d9%.y&.)z?ccc[)1'3"".)$"&8,%#y".&(""$&%&++")%.)3%+1,)4,+4%&$,$$"=) /%&9&.) 3,(3&$$*:W) $"&$,,.) +""$') /") $&.3&1:$$-1**(c) (""4'$,$$"4''() /") *+,&(-$*-c) (,3:) 3'($"..'($,9%33''(A) ES ) d9%.y&++,) *+,&(-$*-) %.) (&&() *9$:) 3'&.) $"&$,,.) (""4'$,$$"4''8,.) +&(::1&($:A) 2:9:.) 9:.).:3,,),#&$*&(,($&) 3"3(&) 3,&.%"=) /%$3") %4"$) $"&8,&.($&$''$&%&8,.) 8,1%3#"$&(%&.$&) /") $"&8,3:(&$$,,.) +""/,.$"1&.,.A) f,1%3#"$&(%&..&++") 9:.) 4&&$$"") 0,#&.$,&(,.) $"&$,&8,.)\,+&$&(1&+,&1".\)0%&($"1&(,,.A);''$,.3&.)d9%.Y).:3,,)$"&$,&8,.) (""4'$,$$"4''8,.) (''#&11"3(&) %.Y,+1"3(&=),&).&&.3::.) 3%#3,"$) +&0'.9&.."$=)4"".)$'..,$"(%.),($,,$W)*+,&(-)(""$$"")3%3,")%+%.(")'9"$'3(&) /"),&X$,#4,$'++,,3(&)(""0',(("".)$"&8,$"0"9$'1"".A) EU ) ;*-()7#$()d%'.^&+)I.Y+".8&.)$'$3&1'()%(%&$$""=),$$:)$:#3,&.$:)3"$(%/"++,)%.) 3%3,") %+%.(") $'#4"++&(,3(&A) K,=),$$:) 3"$(%/"),&) 3%,) %+%"".) $,#4,$'++,,3(&=) +&&$$**) %("3(,,.) (&&9,.=),$$,&) 9:.) 3%,) 3''+'4".(") 3*(,&(,,.) $&+".$,,(,,.A) 2%&(&.) (".%,.=) 3"$(%/"),&) 3%,) 3''+'4".(") 1'&8,.) 3"$(%/&,.) /%'33%%.) $"&),$$:) $"&8,$"0"9$'1"".) %("++&($'1&.,.),&) *+&0::$::.) 3''+') 9:.,.) &8,.$&$,,$$&&.(:A)!*(,) %.) (&&() (&&$:=) 1&++"&(,3(&) 3"$(%/") 3%3,,) (%(&""+&(,.) ($"$'3(,.("A)I0:1'3"4''8,.)$'.$,1&.,.)4%&)+&&$$*:)(&&9,.=),$$:)$&+"..,)%.) 3"$(%/"++,) 4&,#"(=),&3:) 9:.),(&1,#3&3(&) $&,8:) 1&$:) $,"$$,#&.) +:10&-((:) $,98::.)/")1&$,.)(&,+$:)(&&##*$::.)3"$(%1%%.A) EQ )1$A=)PQXPS) ES )d9%.y)?ccc=)es) EU )1$A=)DU) 11

14 2:((:) 4:+&((:) %.) 9'%1"'$,$$"4"=),$$:) *++:),(&$,+$*) $'$3&1'() %.) $,9$*) H(%(("Xe#&$"..&"((") /") %.).:&.) %++,.) (&8%3(&((") _#&$$&+:&(,,.) *+,&(-3'+$$''#&&.A) 2:$:) 3"#$%&$'($") 4"#$,.) $,9$*) (:93-0%($&3*(,+*) /") 9""($"$$,+'$) 3'&$,.3&.) %(%&$$"4"$=),$$:) 4"($""4&") %("++&($'1&(,,.) 4"&3'$$"4&")$,3&/-&$:)%.)+-*8,$$:4&((:)1*-()('%1"+"&(,+$")$,"$$,#&3,.$:+$:A) I8,++:),(&$,$$*/,.) $'$3&1'($,.) 1'3"".) 4%&8"".) $&&4&($::=),$$:) *+,&(-$*-.) $"4%&$$,,.") %.) $"&$,&8,.) /") $"&8,%#Y".&(""$&%&8,.) (""4'$,$$"4''8,.) +&(::1&.,.) +""/,.$"1"++") /") #&3"($'$$"1"++") *+,&(-0%9/""A) 5+,&(-$*-.) (,'#"'3(,.") 4%&8"".) (""4'$$"") (%(&""+&($"=) $"&$,,++&($") /") $"+%'8,++&($") 9*-$*:A) K""4'$,$$"4''$$") 4%&8"".) +&(:$:) 8,1%3#"$&(%&1"++") $"&8,%#Y".&(""$&%&$") /") +&(::1:++:) $"&$,,.) +'3'$"&8%.) "4"&1&").&&.=),$$:) (,3:).,=) /%$3"),&4:$) %+,) "&,11&.) %("++&($'.,,$=),$$:) /%) %+,1"((") %+,4"$) 3"$(%/"$)4%&4"$)3%3,")%("++&($'1&(,.)9,+0%3(&)/")$'#4"++&(,3(&)*9:)''8,++,,.) /")''8,++,,.A) 2:((:) 3"#$%&$'3(,((") 0'9'$"".) *+,&(-$*-.) #&.."++") 1*-() (%4,+$"4"($") $,"$$,#&($"A) ;"#/") <%'9&/") 3&#/%&$$"") (%4,+$"4"($") $,"$$,#&($") 4&&$"$,.) ("1"++").*3*&(,,.) ;,$#%0%+&") 7;!W.) $,"$$,#&X&+1"&('.) %9/""/&,.) 3%'+'$'3(,,.)(,'#""4"($&W) C/"*--".%( &AG2AA&( G8>28&-ADA&A<( V77W( D4%2**&( 0A8--AA( &%%&( 4,"-+0$"$$*H( 8G-"%$>%$$A( F*( 4.'*&%$**-%4%$$*( 0+%&( G4%24##%$%$$*(-*%($4$%**#%$%$$*0%&(8G-"80$%$$A<C( IX ( K%4,+$"4"++") $,"$$,#&++") 3:(&$,$::.) $:((:) 3"#$%&$'3(,((") (,++"&.,.) $,"$$,#&++&.,.) $%&1&.$"=) /%3") $:9$::) 1''9'.) 3'&.) $,"$$,#&,(&$*3(,.) 4"+1&($"1&(,,.A) EP 12

15 K'%1,.) 2,"$$,#&$) #*) $%$,'$$&) (*3(*++:)?CCB) (:93-0%($&$(,) 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*.) *98&($*3(,.) SQ) /:(,.$,"$$,#&++,) /") (&&9,.) 4"($"(&) *9$,,.(:)?C) $,"$$,#&"A)!*(,+**.) $,9$&&.) 3"3(&) 3*(*1*(0"$$,#&($%"W) $%&.,.).&&++,) $,"$$,#,&++,=) /%&8,.) 0"+33"+&($%&++") %+&) $,"$$,#&3'#""$$%#&) $"&) 4"($""4") *+,&(-$*-.$,3&/:=)$%&.,.).&&++,)$,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(,++"&($")+-*$*.*$A)!*(,+*++:) 0*#&$$&&.) (,+4&$$:1::.) %.3%) $,"$$,#,&8,.) 0"+33"+&($%&++") $,"$$,#&3'#""$$%#,&$")/")1&$:)9,&8:.)$*-.3'4"".(")3''+''A)<&(:3(&)3*(*$$&&.) 1&++"&($") 9*-$*:) $,"$$,#&3'#""$$%#&($") %#Y".&(""$&%++,) %.) %++'$) $"&) 4%&(&) %++") (,3:) 1&$,.) $,"$$,#&3'#""$$%#&.) 0"+33""1&.,.) 4%&8"".) 1"98%++&($"") /") 1&++"&(&"),($,&$:)(&++,)%.A) 1*$-*&&"%$-*( -"*--"."%$-*( D%%2"##A( 4#%( -A##A( G"-0"##A(,*#00*#%$-*##*( -"*--".%0+.**--4.%( -*%( 8#"%$>-8>&-"0%FA( F*( -"*--".%$$*( 0+.**--4.%&( -"G-AD%A( G4%-%( G"&0%#>( /"*--".%0+.**--4.%&( -"G-AD%A( -""-"--%%&( $%%$( 8G-""&$A( YZ( [( D*$-*&&"%$-*( -"*--"."%$-*<(( 4#%D*-( G*.0%&&""-( 8G-""&$A( 0*G2"0$*&( -"*--".%*<(\A%&(8G-""&$A(IX(-"*--".%$$*("#%(UZ([(D*$-**F*-"*--"."%$-*(F404( 4#%( -"*--".%0+.**--4.%(,*#00*#%$-4%##*( -*%( 4#%( G*.0%--+<( 1*%&( &"#FA( -"*--".%*( "#%( ]Z( [( D*$-*$%H( "--"%( 4#"( G*.0%&&+-( I^(!*(,+*.) 1'3"".) $,"$$,#&3'#""$$%#,&8,.) $*-.3'4"".) $,"$$,#,&((") 3''+'&) +""/") (3""+") *+,&(-$*-9-.) 3''+'4&") $,9$:4&:) "&.") (''..&$$,+'($") $%$,'$$"1&(,,.) /") 3,9&$$:1&(,($:) $'%$$"1&(,,.A) <&(:3(&) $*-$,9$:4&&.) )K'%1,.)2,"$$,#&$)#*)?CCB) 13

16 +&($"$$&&.) 11A) *9$,*8,.0&$%) *9$,&($*-3'100".,&9&.=) $"&8,X) /") $,"$$,#&3"(4"$'(=) $,"$$,#&.)(&(:&.,.)3%'+'$'()(,3:)%9/""/".=).:*$$,+&/:.)/") $'%$$"/".)$*-$A) 2,"$$,#&3'#""$$%#&$%&1&.."($") (""$"4&&.),$'&9&.) +&($"$$&&.) 1''.) 1'"((") +&.33&.:) $%&1&1&.,.) *+,&(-.) /") $,"$$,#&.) 4:+&++:=) 1"98%++&(''() $,98:) $,"$$,#&$"&8,$$") $'$'3(&=) 3"(4".,,$) 3"$(%/"1::#:$=) %("++&($"4".) $,"$$,#&.) "(&".$'.$,1'()/")3%'+'$'()/")*+,&(-0%9/".)+""/,.$"1&.,.A)<&($"($")%.)(&&() +-*8,$$:4&((:).&&.) $"&$,,++&(&"=) (%(&""+&(&") 3'&.) $"+%'8,++&(&"3&.) $"4%&$$,&$"A) L,) 4"($""/"$=) /%&8,.) 0"+33"+&($%&++"),&) %++'$) $,"$$,#&3'#""$$%#&"=) "#4,+&4"$) 3'#""$$%#&.) 0"+33""1&(,($") %+,4".) 4"($""4"") 9*-$*:) 3'&.) 1&$:) (,++"&(,.) %1""4"$)3,#$%&4"$)3%3,.,,.("A) O::"(&"((") $,"$$,#&3'#""$$%#&$%&1&.$") #"9%&$,$$&&.) $,"$$,#&.).%#1""+,&($") $%&1&.$"#"9%&($") Z.,+/:) $,"$$,#&"[A) <&(:3(&) *3(&) $,"$$,#&) #"9%&$$&) $%&1&..".) "+',$,"$$,#&$',++"=) *3(&) *3(&$*&(,++:) $',++") /") 3"3(&) $,"$$,#&") $%&1&.$"") 4"#$,.) (""8'++") "0'#"9"++"A) 2,"$$,#&3'#""$$%#&") 9"#3&..,,$) $,"$$,#&$) 1"&.&$(&4"$),($,,3(&) #"9".0''$$,,.=) $*-$&+%/,.) 0''$$,,.) (,3:) #*91:.) 0&,.''8,.A) 2".((&.)2&,8%$'(3,(3'()+""$&)*+,&(-$*-3*(,+*.)$".((&#*91&++,)4'%..")?CCSA) F"($"'3(&") $'+&) *9$,,.(:) ES) #*91:+$:A)!*(,+*++:) 0*#&$$&&.) (,+4&$$:1::.) 1&((:) $".((&#*91&((:) *+,&(-$*-$:) 9"#/%&$,$$&&.) /") 1&((:) 1&$$"3""4"(("A) <&(:3(&)4"($"'3(&")9",$$&&.)(&&9,.)1&++"&(&")1'%$%/")*+,&(-$*-)#*91&((:)(""=) 1&++"&(&") $"4%&$$,&$") (&++:) %.) /") 1&++"&(&"),8,++*$*3(&:) *+,&(-$*-.) %..&($'1&(,,.)%.A)!*(,+*.) 4"($"'($,.) 1'3"".) (,&$(,1:((:) #*91:((:) *+,&(-$*-$:) 9"#/%&$,$$&&.) (::..-++&(,($&) /") 4&&8,((:) ("$'.."&(,($&A) 5+,&(-$*-$%&1&.."($") 14

17 #*91&((:) 4"($"(&4"$) 3%#,%Y#"]&$=) $'%$$"/"$) /") $".((&/"$A) ;'&$") $%&1&.."($") 4"($"..,&$") %+&4"$) 1''.) 1'"((") $"&$,,++&.,.) /%9$"/"=) $,"$$,#&3'#""$$%#&=) *+,&(-$*-($:) 4"($""4"),#&++&.,.) %("($%) /") *9$,&($*-$"9%$A) 5+,&(-$*-.) 3%98,#*91:.:) 3*(,+*((:) *+&4%&1"&(,($&) %+&4"$) +"0(,$) /").'%#,$A) ;'&$") 1"&.&$$'/") 3%98,#*91&:) %+&4"$),+:3,+:&(,$=) "&3'&(#*91:$) /") $".((&.9"##"($"/"$A) 5+,&(-$*-.) $"4%&$$,&3(&),.&$,.) +&($"$$&&.) (""4'$,$$"4''$$") /") 1"#33&.%&.$&") (,3:) 3"(4"$'($,9$:4::A) <&(:3(&) 1"&.&.$%/") ("&4"$) 4'%#%4"&3'$'3(,.) /") 3%11'.&3""$&%.) +&(::1&.,.=) $".((&.) %+,1"(("%+%.) $'..'($"1&.,.) /") "#4%($'3(,.) +&(::1&.,.=) %1".) $%&1&..".),8&($:1&.,.) /") $"&$,&+&/%&8,.) 1%$&4%&.$&) (,3:) ]**(&(,.),+:1*3(,.) /") 3%3,1'3(,.) $'%$$"1&.,.A)!'$,.) 2,"$$,#&3'#""$$%#&3*(,+*((:=) %.) 1*-() $:((:).:9$:4&((:) (,) 1&$,.).&&.) $"&$,,++&(,$=)(%(&""+&(,$)3'&.)$"+%'8,++&(,$3&.)1%$&4""$&%$)$%&1&4"$)*+,&(-$*-.) 0%9/"."A) 5+,&(-$*-.) 1'%$%&.") 3*(,+*.) 1'3"".) $".((&#*91&((:) 3:*$,$::.) 1''.) 1'"(("),#&$*&(#*91&++,) /") (''#,++,) *+,&(-++,) (''.."$$'/") $*-0"/%/"=) *+,&(-3,(3'($,+'/"),(&$*3(,.)/:+3,,.=)$,%(,(&$$,+*/:),..,.),(&$*($:)(,3:),#&) 3%98,#*91&++,) (''.."$$'/"),(&$*3(&:A) 5+,&(-$*-.) %..&($'1&(,.),8,++*$*3(,3(&) $""() +&($"$$&&.),.(&(&/"&(,($&) (&$%'$'1&.,.) 0#%/,3$&&.=) "11"$$&$"&$%=) 3%3,1'() (,3:) 9'%+,++&.,.),.."33%(''..&$$,+') /") #*91:.) $"+%'8,++&(,$)/")"/"++&(,$)#,('#((&$A) K"..")K'%.(*#/:.)0#%)Y#"8')6$'$3&,+1")9&(-G"(_"*.JG(4N(M+2%"&J"(7(92"*$( c%&#*&2) 0,#,9$**) *+,&(-$*-$%&1&.$"".) $".((&.) "+',3,(3'3(&((") K'%1,(("A) >:.) 9""($"$$,+&) 4&&$$:) ('%1"+"&($,.) $".((&.) "+',3,(3'($,.) 15

18 $*-.$,3&/::) (&&$:) 1&$,.) 9,) *+,&(-$*-.) *11:#(&4:$A) <&(:3(&) 9:.) 1"&.&$(,,) 0*#3&.,,.(:) (,+4&$$:1::.) 1&++"&(&") 1'%$%/") *+,&(-$*-++:) "+',3,(3'3(&((") %.=) 1&++"&(&") "(,.$,&$") (&$:) 3%9$"".) %.) /") %.3%) *+,&(-$*-$%&1&.$") 9*-8*$$:.*$) %#Y".&(""$&%&$"A) K'%1,((") $%&1&&) 4&&(&) $".((&.) "+',3,(3'($"W) g%8&"3) 6) J'8,.) $".((&.) 3,(3'(a2".((&.) "+',3,(3'() >,+(&.3&=) <:.$&.,.) $".((&.) "+',3,(3'(=) K&(:XK'%1,.) $".((&.) "+',3,(3'(=) H$:&.,.) $".((&.) "+',3,(3'()/")O%9/%&.,.)$".((&.)"+',3,(3'(A) K'%.(*#/:.)1'3"".)$".((&.) "+',3,(3'3(&((") %.)0"+/%.),#&++&($:) $%&1&.$""=) /%$") 4%&8"".) 0&$::) *+,&(-$*-.:=) 1'$$") *9$,.:&($:) +&./""),&) +-*8*A) >:.,.) 1'3"".(") $%&1&.."((") %+&) 9"4"&$$"4&((") 0''$$,&$") (''..&$$,+'((") /") "#4&%&..&(("A) 2%&.,.) K'%.(*#/:.) 9"4"&.$%) %.) #,('#((&0'+"A) 5+,&(-$*-.) $:#3,*() *11:##,$::.) 3*++:=) 1'$$") 9,.3&+-3'.$""),&) %+,) $"#0,,3(&) $%&1&..".) 3,9&$$:1&(,3(&) /") 4"3&&..'$$"1&(,3(&A)!%+1"() $:#3,:) 9"4"&.$%) $'$3&1'3(,((") %.=),$$:) (,) *+,&(-$*-) /%$") /%) $,98::.=),&).:*) $"#0,,3(&) 3%98,#*91&++,A) K'%.(*#/:.) 1'3"".) $'$3&1'3(,.) "&3"".) 4"&.) 3"98,++") 4&&8,($:)"+',3,(3'3(,($")%+&)1"&.&.$")*+,&(-$*-($:)```X(&4'&++"".A) EB ) <-*$:1&,.(:) 0''$$,&8,.) 3%#/""1&(,3(&) K'%.(*#/:),98%$$"") (,+3,:.) ($#"$,Y&".)$,3,1&($:)(,3:)*+,&(-$*-9-.)3,(3&$$*1&($:)/")(,.)(%0,'$$"1&($") %#Y".&(""$&%.) 1''9'.) $%&1&.$"".A) >:.) 3'&$,.3&.) 1'&($'$$""=),$$:) $'$3&1'3(,.) "&3"".) $".((&.) "+',3,(3'3(,$) %+&4"$) 4"($") 9&+/"$$"&.) 0,#'($,$$'=) /%$,.) $%&1&.$"),&) %++'$) 4&,+:) $:*(&.) 4"3&&.$'.'$$"A) >""($"$$,+'/,.) 0,#'($,,++") 3,(3'3(&++") 3'&$,.3&.) %+&) 9"+'") /") 3&&..%($'($") +&(:$:)$%&1&.$""A) ED ) ;"&.&$$"3%%.=),$$:)3"3(&)4'%$$")K'%.(*#/:.)$'$3&1'3(,.)/:+3,,.)$&+"..,)%.) 1''$$'.'$A) I(&1,#3&3(&) 3"&33&,.) 4&&8,.) "+',3,(3'3(,.) ```X(&4'&+$") %.) EB ED 16

19 $:++:) 9,$3,++:) +-*8,$$:4&((:) 1"&.&.$") *+,&(-$*-($:) $"&) (&&9,.) +&&$$*4&($:) 9".33,&($"A)?C )?C 17

20 6!7$'.$")%%$''+%*%!&,("48#&.+"-&*'-! F"+$"3'.."++&.,.)(:93-0%($&3*(,+*)$%$,'$,$$&&.)$%'3%X)/"),+%3''((")4'%..")?CCDA)!*(,+*)+:9,$,$$&&.)3"&3&++,)4"+$&%.%(''(+"&.(::8:..-.)0&&#&((:)4'%..")?CCD) %+,4&++,) $,"$$,#,&++,) ZUB) 30+[) (,3:) #"9%&$'(+"&.) '+3%0'%+&(&++,) 4"+$&%.) $%&1&.$"X"4'($'($") 4'%..")?CCD) (""4&++,) $,"$$,#,&++,) Z?D) 30+[A) I+%3''.) 3&,##%3(,++") 3*(,+*) +:9,$,$$&&.).&&++,) $,"$$,#,&++,=) /%$3"),&4:$) 4&,+:) $%'3%3''((")4"($"..,,$A)F"($"'("&3"")"..,$$&&.)3'11"++"3&.)3&,##%3(,++") 4&&(&) "#3&0:&4::=) /%.3") /:+3,,.) +:9,$,$$&&.) 4&,+:) 1'&($'$'(4&,($&).&&++,) $,"$$,#,&++,=)/%&+$"),&)(""$')4"($"'($")+&(:$,.)4"($"'("&3"")4&,+:)$%&(,$)4&&(&) "#3&0:&4::A) 4"($"(&) 3*(,+**.A) F"($"..,&($") $,"$$,#,&($") 4"+$&%.%(''($,"$$,#,&$") %+&) SE) 30+) /") 9"#3&..".4"#"&(&") $'3,") (""4&") ES) 30+A)!"&3&($") 3*(,+*.) ("".,&($") UB) 4"+$&%.%(''($,"$$,#&($") 3*(,+**.) 4"($"(&) (&&() h) /")?D) 9"#3&..".4"#"&($")$'3,")(""4&($")SB)hA) I..,.) 3*(,+*.) $%$,'$$"1&($") $,9$&&.) 3"3(&) 0%9/'($"4"") 9""($"$$,+'"=) /%&8,.) $"#3%&$'() %+&) ".$"") 0%9/"$&,$%") 3"98,.) ('%1"+"&(,.) "11"$$&$,"$$,#&.) $:1:.9,$3&(,($:) *+,&(-$*-.) $&+"($") (,3:) ".$"") (''.$"") (:93-0%($&3*(,+*++,A) >""($"$,+$"4&3(&) 4"+&$$&&.) *+,&(-$*-4"($""4") ;&#/") L,'4%.,.) >,+(&.Y&.)!"'0'.Y&.$,"$$,#&($") /") $,"$$,#&(&9$,,#&) ;"#/") <"&$"+") 2,"$$,#&)2,+"3"+$"A) 18

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT HENKILÖ -JA PAKETTIAUTOT 2011 m_01-24_fin 08 Vorlauf 14.11.2007 11:32 Uhr Seite 18 NGK-SYTYTYSTULPPIEN TYYPPIMERKINNÄT * Tässä on esitetty normaalisäädöt. Näiden lisäksi on erikoismerkintöjä.

Lisätiedot

Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles

Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit /

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

TYÖELÄKELAITOKSEN KASSAVIRTA- VASTUUMALLI

TYÖELÄKELAITOKSEN KASSAVIRTA- VASTUUMALLI Vakuuusvalvona TYÖELÄKELAITOKSEN KASSAVIRTA- VASTUUMALLI PETRI HILLI JA TEEMU PENNANEN 4.1.2007 Vakuuusvalvonavirason julkaisusarja MONISTEET 2007:1 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Ugivare Vakuuusvalvonaviraso,

Lisätiedot

!"#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1""**/0)23$+

!#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1**/0)23$+ !"#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1""**/0)23$+,+4)2#/)*+5)'/*0))10&+%$+2"-**-10$+6 7$/1"+%$+8)'-+9"10-*)*+:0-/3;

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA

/r' /61. 31 q0 'AI OIKEUSMINISTERIO 16.1 I.2009. Oikeushallinto - o s asto Oikeusapuyksikko KULUTTAJARIITALAUTAKT]NNAN TUL O STAVOITEASIAKIRJA 'A OKEUSMSTERO Oikeuhallin - a Oikeuapuykikk KULUTTAJARTALAUTAKT]A TUL O STAVOTEASAKRJA 16.1.2009 31 q0 /r' /61 Aika Paikka 16.11.2009 kl 10.00-16.00 ikeumini erid,, Kaarmikau 42, 4b kr/neueluhune laguuni

Lisätiedot

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI KRJANPDON TENTT 1422014 LAY/OTK 9HJEET: vastaa jkaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitu"råu"paperiini Jös et vastaa ihnkin kysymykseen, iäfå nimetty vastausiaperi

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa Heikki Junnila TOPOLOGISET RYHMÄT I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa 1. Määritelmä, perusominaisuuksia..... 1 2. Aliryhmät ja tekijäryhmät. Jatkuvat homomorfismit. Tulot..... 13 3. Yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 1 Bv Yrityksen juhlat ja vuosipäivät 2 D Henkilöstö Df Koulutus 3 Dh Työehtoasiat 4 F Toimitustyö Fa Toimitustyön

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

PedalBox yhteensopivuudet: Henkil - ja pakettiautot

PedalBox yhteensopivuudet: Henkil - ja pakettiautot Alfa-Romeo 145 (930) (1998-2001) 930 1.4 T.Spark 16V 1998-2001 1370 cmü 76 102 Alfa-Romeo 145 (930) (1998-2001) 930 1.6 T.Spark 16V 1998-2001 1598 cmü 88 118 Alfa-Romeo 145 (930) (1998-2001) 930 1.8 T.Spark

Lisätiedot

ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A TOIMITUSJOHTAJAKAUDEN KIRJEENVAIHTO A 1 B 8 C 14 D 17 E 21 F 25 G 29 H 33 I 45 J 49 K 52 L 62 M 69 N 76 O 82 P-Q 85 R

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 St,OiCil ATOffiE!(MNE}{ SEURA.ATOTEKNTKA SAUSGPET Hil.AND ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 Sis6lto: NUCLEAR FUELS AND RADOACTVE WASTE EsitelmH ATS:n kokouksessa 1973-09-27 K.H.Lieser FUUSOTEKNOLOGAN NAKYTAT

Lisätiedot

FINNISH: AN ESSENTIAL GRAMMAR

FINNISH: AN ESSENTIAL GRAMMAR FINNISH: AN ESSENTIAL GRAMMAR This is the ideal reference grammar for the student of Finnish. It gives a systematic account of the structures of the written language and also features the characteristics

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

(' +! " #$ &%')(*'!,.-/-10032547698"89-/:/2 ; ?-1890-@BA9CD@ CD@7EFEFG ;HIJ KLNMOKLQPRIK+SOTK+JU)S U-/

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

25. TURKU- U-TURNA 27.-29.3.2009 E-97, E-98 3.-5.4.2009 C-94, D-95, D-96 TULOKSET RESULTS. www.turkuturnaus.com

25. TURKU- U-TURNA 27.-29.3.2009 E-97, E-98 3.-5.4.2009 C-94, D-95, D-96 TULOKSET RESULTS. www.turkuturnaus.com 2009 KANSAINVÄLINEN - INTERNATION TIONAL 25. TURKU- U-TURNA TURNAUS US 27.-29.3.2009 E-97, E-98 3.-5.4.2009 C-94, D-95, D-96 TULOKSET RESULTS www.turkuturnaus.com 25. Turku-turnaus Kahdeskymmenesviides

Lisätiedot

Viiksikatkaisijat >> AUDI

Viiksikatkaisijat >> AUDI 1 / 56 Viiksikatkaisijat >> AUDI Malli Moottori Vuosimalli Tuote Lisätieto 1 Lisätieto 2 80 00.81-00.83 291192 80 08.86-09.91 70505118 LÄMMITYSLAITTEEN KATKAISIN 3-nop. =171959511 80 09.78-12.84 293687

Lisätiedot