YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit"

Transkriptio

1 Ydinlaitoksen venttiilit Petri Vuorio, Jukka Mononen, Esa Lehtonen, Mikko Pihkakoski, Urpo Sarajärvi, Tapani Eurasto Säteilyturvakeskus 2011

2 Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Määritelmät Luvanhaltijan vaatimusmäärittelyt Valmistaja Suunnittelu Rakenne Materiaalit Rakennesuunnitelma Soveltuvuusarvio Valmistajatiedot Testauslaitostiedot Suunnittelutiedot ja -perusteet Laskelmat Käyttökokemukset ja tyyppitestitiedot Valmistusohjeet Tarkastussuunnitelma ja -ohjeet Varaosat Valmistus Rakennetarkastus Asennus Käyttöönotto Käyttö Kunnonvalvonta Kunnossapito Muutostyöt Tyyppitesti Tyyppihyväksytyt sarjavalmisteiset venttiilit Viranomaisvalvonta Yleistä Vaatimusmäärittelyt Suunnittelun ja valmistuksen valvonta Tyyppitestin valvonta Asennuksen valvonta... 22

3 16.6 Käyttöönoton valvonta Käytön valvonta Muutostöiden valvonta Viitteet LIITE A: Venttiilien valvontalaajuus ja tarkastusaluejako LIITE B: Venttiiliin rakenneaineiden ainestodistusvaatimukset (SFS EN 10204) LIITE C: Vaaditut venttiililaskelmat... 27

4 1 Johdanto 101. Ydinvoimalaitoksella venttiilejä käytetään monessa eri käyttökohteessa ja siksi niiden lukumäärä on suuri. Normaalin käytön aikana ja häiriötilanteissa venttiilejä käytetään ydinvoimalaitoksen säätötoimenpiteisiin sekä onnettomuustilanteissa turvallisuustoimintojen hallintaan. Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että ydinvoimalaitoksen venttiilien eheys ja toimintakyky varmistetaan määritellyn käyttöiän loppuun asti niissä oletetuissa tilanteissa ja olosuhteissa, jotka voivat vallita venttiilien käyttöpaikalla Tässä ohjeessa annetaan vaatimuksia venttiilien suunnittelulle, valmistukselle, asennukselle, käyttöönotolle ja käytölle, sekä kuvataan viranomaisvalvonta, jolla Säteilyturvakeskus todentaa asetettujen vaatimusten noudattamista Tämän ohjeen oikeusperustana ovat seuraavat säädökset: 2 Soveltamisala Ydinenergialain / :n 1 momentin 3 kohdan mukaan Säteilyturvakeskuksella on oikeus vaatia, että ydinpolttoaine tai ydinlaitoksen osiksi tarkoitetut rakenteet tai laitteet valmistetaan säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla ja velvoittaa luvanhaltija tai sen hakija järjestämään keskukselle tilaisuus riittävästi tarkkailla polttoaineen tai sellaisten rakenteiden tahi laitteiden valmistusta. Valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 4 :n toisen momentin mukaisesti Turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät, rakenteet ja laitteet on suunniteltava, valmistettava ja asennettava sekä niitä on käytettävä siten, että niiden laatutaso ja laatutason todentamiseksi tarvittavat arvioinnit, tarkastukset ja testaukset, mukaan lukien ympäristökelpoisuus, ovat riittävät kohteen turvallisuusmerkitys huomioon ottaen Tätä ohjetta sovelletaan ydinvoimalaitosten kaikentyyppisiin turvallisuusluokiteltuihin (ydinteknisiin) venttiileihin. Ohjetta voidaan soveltaa vastaavasti myös muiden ydinlaitosten kuin ydinvoimalaitosten venttiileihin. 3 Määritelmät 301. Venttiilillä tarkoitetaan tässä ohjeessa kokonaisuutta (venttiiliyksikkö), johon luetaan pääventtiili, sen toimi- ja ohjainlaitteet ja venttiiliin olennaisesti liittyvät muut rakenteet ja laitteet Suunnittelun perusteena olevilla vaatimuksilla tarkoitetaan venttiilin suunnitteluun, mitoitukseen, toimintaan ja käyttöympäristöön liittyviä määrittelyjä. Näihin kuuluvat muun muassa venttiilin käyttökuntoisuusvaatimukset eri käyttötilanteissa, venttiiliin kohdistuvat mekaaniset ja termiset kuormitukset kestoineen ja vaihteluineen sekä vallitsevat prosessi-, käyttövoima- ja ympäristöolosuhteet.

5 303. Venttiilin käyttökuntoisuudella tarkoitetaan venttiilin vaatimuksenmukaista eheyttä ja toimintakykyä kaikissa suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa Sarjavalmisteisella venttiilillä tarkoitetaan venttiiliä, jota valmistetaan suurissa erissä. Valmistuserissä ja valmistuserien kesken venttiilin rakenne, mitat ja materiaalit eivät muutu eikä valmistusmenetelmien tai valmistuksen laadunvalvonnan taso laske Tyyppihyväksytyllä venttiilillä tarkoitetaan venttiiliä, jonka vaatimuksenmukaisuuden kolmas osapuoli vahvistaa soveltaen päätöksen 768/2008/EY moduuleja Tilaustuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka suunnitellaan ja valmistetaan käyttötarkoitukseensa kertaluonteisesti yksittäisinä kappaleina tai pieninä valmistuserinä Valmistajalla tarkoitetaan venttiilitoimituksesta kokonaisvastuussa olevaa osapuolta Velvoittavalla tarkastuksella (hold point) tarkoitetaan tarkastusta tai testiä, josta on edeltä käsin lähetetty kutsu tarkastussuunnitelmassa määritellyille valvoville osapuolille ja jonka valvonta on edellytys työn jatkamiselle elleivät valvovat osapuolet ole kirjallisesti antaneet lupaa työn etenemiseen ilman heidän läsnäoloaan Valinnaisella tarkastuksella (witness point) tarkoitetaan tarkastusta tai testiä, josta on edeltä käsin lähetetty kutsu tarkastussuunnitelmassa määritellyille valvoville osapuolille ja jonka valvonta ei ole edellytys työn jatkamiselle. Valvovat osapuolet voivat kuitenkin kutsun saatuaan erikseen vaatia, että työn jatkaminen edellyttää heidän läsnäoloaan Muutostyöllä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla venttiilin rakennetta, materiaaleja, toimintaa tai käyttöolosuhteita muutetaan alkuperäisestä. Muutostyöksi katsotaan myös varaosan hankinta, jos varaosan alkuperäinen valmistaja on vaihtunut Vaatimusmäärittelyllä tarkoitetaan luvanhaltijan asettamia laitostason vaatimuksia venttiilien hankinnalle ja käytölle. Vaatimukset ovat tyypillisesti suhteessa venttiilin turvallisuusmerkitykseen Venttiilin K v-arvolla tarkoitetaan vakiota, joka määrittää venttiilin yli vallitsevan paine-eron ja sen läpi virtaavan tilavuusvirran välisen riippuvuuden. 4 Luvanhaltijan vaatimusmäärittelyt 401. Luvanhaltijan on määriteltävä venttiilin valmistajan ja valmistajan alihankkijan johtamisjärjestelmää, teknistä osaamista, valmistusmenetelmien ja henkilöstön pätevöintiä sekä ydinlaitostoimituksia tai muita referenssejä koskevat vaatimukset, joita se käyttää kriteereinä valitessaan venttiilivalmistajaa.

6 402. Luvanhaltijan määriteltävä venttiilien suunnittelua ja mitoitusta varten: sovellettavat laite-, materiaali- ja ydintekniset standardit; kriteerit, joita käytetään eheys-, tiiveys- ja toimintakykyvaatimusten osoittamisessa; painetta kantavien ja toiminnalle merkittävien osien muut mitoitusvaatimukset; rakenne- ja pinnoitemateriaalivaatimukset; rakenteelliset suunnitteluvaatimukset (esim. karatiivisteet, toimilaite, liittäminen putkistoon, asennonosoittimet); toiminnalliset suunnitteluvaatimukset (esim. tiiveys, toiminta-ajat); sähkön tai muun käyttövoiman laatu suunnittelun perusteena olevat seismiset kiihtyvyydet; tarkastettavuus- ja testattavuusvaatimukset; muut rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset, jotka eivät ole sellaisenaan laitepaikkakohtaisia hankintamäärittelyjä Luvanhaltijan on määriteltävä venttiilien laadunvalvontaa varten: tarkastukset ja testit, jotka tehdään rakennemateriaalien hankinnan, venttiilin valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton aikana; tarkastusohjeet, joiden mukaisesti edellä mainitut tarkastukset ja testit toteutetaan; velvoittavat ja valinnaiset tarkastukset (hold/witness point), jotka Säteilyturvakeskus, tarkastuslaitos, kolmas osapuoli, luvanhaltija, laitostoimittaja ja valmistaja tekee. Eri osapuolten valvonnan vähimmäislaajuus käy ilmi liitteestä A Luvanhaltijan on määriteltävä venttiilien tarkastuksissa ja testeissä havaittujen poikkeamien käsittelyä varten menettelyt, joilla korjaavat toimenpiteet tai poikkeaman jättäminen venttiiliin hyväksytetään. Samoin on määriteltävä periaatteet poikkeamien syyn selvittämiselle, merkityksen arvioinnille ja toistumisen estämiselle Luvanhaltijan on määriteltävä ydinvoimalaitoksen venttiilien kunnonvalvontaa koskevat vaatimukset käytettäville tekniikoille, valvontaväleille ja valvonnan kattavuudelle. Vaatimukset on määriteltävä muun muassa venttiilien silmämääräisistä tarkastuksista, rikkomattomasta testauksesta, paine- ja tiiveystesteistä ja toimintakokeista Luvanhaltijan on määriteltävä ydinvoimalaitoksen venttiilien kunnossapitoa koskevat vaatimukset käytettäville tekniikoille, jaksotukselle ja venttiilien kunnossapidettäville kohteille. Vaatimukset on määriteltävä sekä suunnitelluille huolloille ja vaihdoille että havaittuun kunnostus- tai korjaustarpeeseen perustuvalle kunnossapidolle Vaatimusmäärittelyjen on oltava turvallisuusluokkakohtaisia.

7 5 Valmistaja 6 Suunnittelu 408. Vaatimusmäärittelyissä on viitattava sovellettaviin YVL-ohjeisiin sekä olennaisiin Säteilyturvakeskuksen erikseen antamiin päätöksiin Venttiilin valmistajalla on oltava ohjeen YVL A.3 vaatimukset täyttävä johtamisjärjestelmä. Turvallisuusluokissa 1 ja 2 venttiilien valmistajan laatujärjestelmän on lisäksi täytettävä standardin ASME NQA-1, Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications vaatimukset. Turvallisuusluokassa 3 laatujärjestelmänä voidaan hyväksyä esimerkiksi sertifioitu SFS-EN ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä Valmistajalla on oltava dokumentoidut vaatimukset ja menettelyt valmistusmenetelmien ja henkilöstön pätevöintiin, valmistukseen, testaukseen ja poikkeamien käsittelyyn Valmistajalla on oltava palveluksessaan ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sekä toiminnan edellyttämät menetelmät, laitteet ja välineet Jos venttiiliin painetta kantavien osien valmistuksessa käytetään materiaalin ominaisuuksia oleellisesti muuttavia menetelmiä kuten hitsausta, lämpökäsittelyä, kuuma- ja kylmämuokkausta, valmistajalla on oltava toimipaikkakohtainen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä (YEL 60a ). Valmistajan on täytettävä hyväksynnän edellytyksenä olevat velvoitteet ohjeen YVL E.3 mukaisesti Valmistaja on vastuussa alihankkijan toiminnasta. Alihankkijoita koskevat samat määräykset ja velvoitteet kuin varsinaista valmistajaa Valmistajalla on oltava järjestelmälliset ja dokumentoidut menettelytavat alihankkijoidensa arviointiin, valintaan ja valvontaan. Valmistajan on arvioitava alihankkijan johtamisjärjestelmän toimivuus ja varmistettava, että alihankkijalla on edellytykset toimittaa vaatimukset täyttäviä tuotteita tai palveluja Venttiilin on täytettävä kaikki ne suunnittelun perusteena olevat vaatimukset, jotka sille määritellään turvallisuusselosteessa, turvallisuusanalyyseissä ja järjestelmäkuvauksissa Venttiilin suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava Suomessa yleisesti sovellettuihin laite- ja ydinteknisiin standardeihin. Kun suunnittelu- ja mitoitusvaatimuksia on porrastettu sovelletussa standardissa, vaatimustason on oltava suhteessa venttiilin turvallisuusluokkaan ts. korkeammassa turvallisuusluokassa on oltava korkeampi vaatimustaso kuin alemmassa turvallisuusluokassa Venttiilille on määriteltävä käyttöikä, jonka ajan venttiili säilyttää luotettavasti eheytensä ja toimintakykynsä kaikissa suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa ja jonka jälkeen venttiili vaihdetaan uuteen. Venttiilin käyttöikää voidaan tarvittaessa tarkistaa toteutuneen käyttö- ja kunnossapitohistorian perusteella tai kun käyttökuntoisuuteen liittyvät vaatimukset muuttuvat.

8 6.1 Rakenne 604. Venttiilin on toimilaitteen rajakytkimen pettäessä säilytettävä eheys, tiiveys tai toimintakyky venttiilin suunnittelun perustana olevan vaatimuksen mukaisesti Venttiilin toimintakykyä on turvallisuusluokissa 1 ja 2 valvottava jatkuvatoimisesti silloin, kun soveltuvia järjestelmiä on saatavilla ja kun sellaisesta järjestelmästä saatava tieto parantaa ydinlaitoksen turvallisuutta venttiilin tehostuneen kunnonvalvonnan ansiosta Venttiilien turvallisuuden kannalta merkityksellisten asentotietojen on oltava reaaliaikaisesti käytettävissä ydinvoimalaitoksen valvomossa Venttiilin sähkö- ja automaatiolaitteiden suunnittelun on täytettävä ohjeessa YVL E.7 esitetyt suunnitteluvaatimukset. Näihin laitteisiin liittyvän järjestelmäsuunnittelun on täytettävä ohjeen YVL B.1 vaatimukset Venttiilin rakenteen ja suunnitteluratkaisujen on oltava koeteltua tekniikkaa tai muussa tapauksessa venttiilin vaatimuksenmukaisuus on todennettava kokeellisilla menetelmillä Venttiilillä on oltava sellaiset materiaalipaksuudet, ettei putkistosta välittyvä rasitus ja toimilaitteen hitausvoimista aiheutuva taivutusmomentti aiheuta toimintakykyä haittaavia muodonmuutoksia missään suunnittelun perusteena olevassa käyttötilanteessa. Liikkuvien osien on toimittava esteettä ja tiivistävien pintojen on pysyttävä tiiviinä Venttiilin rakenteen ja rakennemateriaalien, prosessijärjestelmän ja sijoituksen ydinvoimalaitoksella on oltava sellaisia, että käyttökuntoisuuden varmistamiseksi tarvittavat tarkastukset, testit, huollot ja korjaukset voidaan toteuttaa Venttiili on suunniteltava niin, että venttiilin rakenteiden tai virtaavan aineen lämpölaajeneminen ei haittaa venttiilin toimintakykyä. Tällaisia venttiilin toimintakykyä haittaavista ilmiöitä ovat esim. kiilaluistiventtiilissä thermal binding ja pressure locking Venttiilin kara on varustettava karapalkeella tai vähintään vuodonvalvonnalla silloin, kun venttiili on radioaktiivista ainetta sisältävässä linjassa ja riski karan kautta tapahtuvaan ulkopuoliseen vuotoon on olemassa Turvallisuusluokassa 1 venttiilien kannet on varustettava tiivisteratkaisulla, jolla ulkopuolinen vuoto luotettavasti estetään. Jos käytetään kaksoistiivistettä vuodonvalvonnalla, vuototiedon on oltava reaaliaikaisesti käytettävissä ydinvoimalaitoksen valvomossa Varoventtiilin asetuksen on oltava sinetöitävissä Sellaisilla turvallisuustoimintoja suorittavilla venttiileillä ja niiden ohjausventtiileillä, joita voidaan pitää varalla ja jotka ovat kytkettävissä pois käytöstä, on oltava avaimella toimiva kytkentämekanismi ja luvanhaltijalla on oltava hallinnolliset menettelyt tahattoman pois kytkemisen estämiseksi.

9 6.2 Materiaalit 616. Venttiilin rakennemateriaalien ja pinnoitteiden on kestettävä suunnittelun perusteena olevien käyttötilanteiden aiheuttamat kuormitukset ja muut rasitukset. Materiaalivalinnoilla on varmistettava, että korroosio, eroosio, säteily ja muut vastaavat haitalliset ilmiöt eivät vaaranna venttiilin käyttökuntoisuutta Materiaalin testausmenetelmät ja testauksen laajuus on valittava turvallisuusluokan, materiaalin valmistustavan ja tyypin, käyttöolosuhteiden sekä mittojen perusteella Venttiilin painetta kantavien ja toiminnan kannalta merkittävien osien rakennemateriaalien on oltava ensisijaisesti harmonisoitujen EN-standardien mukaisia materiaaleja. Jos säännöstä poiketaan, sovellettavien materiaalistandardien hyväksyttävyys on perusteltava. Lisäksi rakennemateriaalit on erikseen hyväksytettävä ohjeessa YVL E.3 esitetyllä tavalla, jos valmistukseen käytetään materiaalivalmistajan oman tehdasstandardin mukaista rakennemateriaalia ja tehdasstandardi ei täytä harmonisoidun EN-standardin vaatimuksia Materiaaliominaisuuksien vaatimuksenmukaisuus on osoitettava sovelletun materiaalistandardin mukaisesti. Muutosten vaikutukset materiaaliominaisuuksiin on määriteltävä, jos standardin mukaista toimitustilaa muutetaan venttiilin valmistuksen aikana lämpökäsittelyllä, muokkauksella tai hitsauksella Venttiilin runko-osien rakennemateriaalina ei saa olla austeniittinen valuteräs, jos nämä kohteet kuuluvat ohjeen YVL E.5 mukaisten määräaikaistarkastusten piiriin Primääripiirin veden kanssa kosketuksissa olevien venttiilien tiiviste- ja ohjainpinnoissa tai muissa vastaavissa pinnoissa, joista materiaalia voi irrota eroosiokorroosion tai muun ilmiön vaikutuksesta, ei saa käyttää materiaaleja, jotka voivat aktivoitua ja joiden aktivoitumisella on merkitystä säteilyturvallisuudelle. 7 Rakennesuunnitelma 701. Luvanhaltijan on esitettävä venttiilistä rakennesuunnitelma, johon sisältyy luvanhaltijan oma soveltuvuusarvio tiedot valmistajasta ja testauslaitoksista suunnittelutiedot ja -perusteet mitoituslaskelmat käyttökokemukset ja tyyppitestit valmistusohjeet tarkastussuunnitelma ja ohjeet varaosat

10 7.1 Soveltuvuusarvio 702. Luvanhaltijan on liitettävä rakennesuunnitelmaan laatimansa arvio venttiilin hyväksyttävyydestä ja soveltuvuudesta suunniteltuun käyttöön (soveltuvuusarvio). Soveltuvuusarvion on sisällettävä rakennesuunnitelman tietoihin pohjautuvat perustelut siitä, että valmistajalla ja valmistajan alihankkijoilla on vaatimukset täyttävä johtamisjärjestelmä ja muut valmiudet toimitusta varten käytettävät testauslaitokset ovat hyväksyttyjä venttiilin suunnittelun perustana olevat vaatimukset vastaavat käyttöpaikan ja järjestelmän asettamia vaatimuksia venttiili täyttää käyttökuntoisuusvaatimukset kaikissa suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa venttiilin käyttökokemukset ja tyyppitestaus täyttävät vaatimukset venttiilin valmistuksenaikainen laadunvalvonta täyttää vaatimukset 703. Hyväksyttävyyden perusteluissa on viitattava rakennesuunnitelman yksittäisiin asiakirjoihin sekä tarvittaessa niiden sivunumeroihin, jos asiakirjat ovat laajoja Venttiilin sähkö- ja automaatiolaitteiden soveltuvuutta on arvioitava erikseen YVL-ohjeen E.7 mukaisesti. Sähkö- ja automaatiolaitteiden alustava soveltuvuusarvio on liitettävä venttiilin soveltuvuusarvioon Soveltuvuusarviossa on arvioitava ja vahvistettava venttiilin suunnittelua ja valmistusta koskevien YVL-ohjevaatimusten täyttyminen. 7.2 Valmistajatiedot 706. Rakennesuunnitelmaan on liitettävä valmistajista organisaatio, keskeiset tunnusluvut, kopiot voimassa olevista laatusertifikaateista, tiedot henkilöstön ja valmistusmenetelmien pätevöinneistä ja viimeaikaiset toimitusreferenssit toimialalta. Valmistajatiedoissa riittää viittaus aiemmin toimitettuun aineistoon, jos tiedot eivät ole muuttuneet Valmistajatiedot on esitettävä sekä venttiilistä kokonaisvastuussa olevasta valmistajasta että valmistajan alihankkijoista tai alihankkijavaihtoehdoista, jotka valmistavat venttiilin toimilaitteen sekä rakenteen tai toiminnan kannalta merkittävän apulaitteen. Tiedot on esitettävä myös venttiilin painetta kantavien osien materiaalivalmistajista turvallisuusluokissa 1 ja Valmistajaselvityksissä on viitattava mahdollisiin, ohjeen YVL E.3 mukaista venttiilin valmistajahyväksyntää koskeviin Säteilyturvakeskuksen päätöksiin. 7.3 Testauslaitostiedot 709. Rakennesuunnitelmassa on nimettävä testauslaitokset, jotka tekevät rikkovaa tai rikkomatonta aineenkoetusta venttiilin rakennemateriaaleille tai venttiilille sen valmistuksen aikana.

11 710. Testauslaitosten yhteydessä on viitattava ohjeen YVL E.1 mukaista testauslaitoshyväksyntää koskeviin Säteilyturvakeskuksen päätöksiin sekä muihin Säteilyturvakeskukselle toimitettuihin tietoihin käytetyistä testauslaitoksista ja testaajista saman ohjeen edellyttämässä laajuudessa. 7.4 Suunnittelutiedot ja -perusteet 711. Rakennesuunnitelmassa on esitettävä venttiilityypille soveltuvassa laajuudessa sekä suunnittelun perusteena olevat vaatimukset että suunnittelun tuloksena syntyvä materiaali seuraavassa laajuudessa laitepaikkatunnus ja turvallisuusluokka tehtävä prosessijärjestelmässä ja toimintakuvaus suunnittelun perusteena olevat käyttötilanteet ja käyttötilanteista aiheutuvat kuormitukset venttiilin rakenteille käyttökuntoisuusvaatimukset (eheys, tiiveys ja toimintakyky) suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa (niiden aikana ja jälkeen) sallitut voimat ja momentit putkistoliitännöissä voiteluaineiden laatuvaatimukset virtaavan aineen ominaisuudet (epäpuhtaudet, syövyttävät kemikaalit) K v-arvo tai vastaava (säätöventtiilille avautuman funktiona) avautumis- ja sulkeutumisajat rakennepiirustukset (kokoonpano- ja halkileikkauspiirustukset) osaluettelot rakenne- ja pinnoitusmateriaalit ja hitsauslisäaineet toimilaitteen tiedot venttiilin paikallisen ohjauksen sähköiset, hydrauliset tai pneumaattiset prosessi- ja instrumenttikaaviot venttiilin toiminta käyttövoiman menetyksessä suunnittelutiedot ja tyypit rajakytkimistä ja asennonosoittimista venttiilin käyttöikä ja operointikerrat käyttöiän aikana 712. Venttiilin rakenteisiin kohdistuvat kuormitukset on esitettävä siinä laajuudessa kuin niitä esiintyy suunnittelun perusteena olevissa mahdollisissa käyttötilanteissa, joita normaali käytön lisäksi voivat olla käyttöhäiriöt, sisäiset ja ulkoiset tapahtumat ja onnettomuudet. Tyypillisesti kuormitukset ovat paine, lämpötila, sulkuelimen paine-ero putkistojen ja tuentojen aiheuttamat voimat ja momentit mekaaniset ja termiset kuormitusvaihtelut iskumaiset kuormitukset (putkikatkojen ja seismisten tapahtumien aiheuttamat kiihtyvyydet) ympäristöolosuhteet (lämpötila, kosteus, säteily) 713. Toimilaitteesta on esitettävä toimilaitetyypille soveltuvassa laajuudessa seuraavat tiedot tyyppimerkintä jännite, virta, taajuus tai vastaavat arvot muulle käyttövoimalle

12 7.5 Laskelmat käyttövoiman sallitut vaihtelualueet kotelointi-, lämpenemä- ja eristysluokat toimilaitteen kehittämän momentin ja voiman vaihtelualue (sähköisessä toimilaitteessa pienin momentti alijännitteellä ja suurin momentti ylijännitteellä) 714. Rakennepiirustuksista on oltava todennettavissa venttiilin päämitat, toiminnan kannalta merkitykselliset välykset ja liikevarat, osamerkinnät, osien materiaalit, pinnoitukset, pintakäsittelyt ja hitsausliitokset Rakennesuunnitelmassa on osoitettava, että venttiilin käyttökuntoisuusvaatimukset täyttyvät kaikissa suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa. Tämä on ensisijaisesti tehtävä sovelletun standardin mukaisella luokituksella ja/tai laskennallisilla menetelmillä kuten standardiin tai yksityiskohtaiseen rakenteen mallintamiseen perustuvalla jännitysanalyysillä Nimelliskoko- ja turvallisuusluokkakohtaiset vähimmäisvaatimukset rakennesuunnitelmassa esitettävistä laskelmista annetaan liitteessä C Laskelmissa on käytettävä epäedullisimpia kuormituksia, jotka voivat syntyä suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa Jännitysanalyysien yhteydessä on määriteltävä jännitystasot, joilla venttiili luotettavasti täyttää käyttökuntoisuusvaatimukset kuten eheys, tiiveys tai toimintakyky. Määriteltyjä jännitystasoja on käytettävä kriteereinä arvioitaessa jännitysanalyysien tulosten hyväksyttävyyttä Laskelmista on raportoitava sovelletut standardit, lähtötietoina käytetyt kuormitukset ja materiaaliominaisuudet, laskentamenetelmät, havainnollistetut tulokset, hyväksymiskriteerit ja johtopäätökset. 7.6 Käyttökokemukset ja tyyppitestitiedot 720. Rakennesuunnitelmassa on lueteltava sellaiset aiemmat venttiilitoimitukset, joiden perusteella voidaan arvioida valmistajan ja alihankkijoiden valmiuksia toimittaa venttiili ja/tai venttiilin osia. Hyväksyttäviä referenssiventtiilejä ovat sellaiset venttiilit, joissa rakenteen, suunnitteluarvojen ja käyttöympäristön lisäksi myös toimitusketju vastaa tarkasteltavaa venttiiliä Referenssiventtiileistä on rakennesuunnitelmassa esitettävä vähintään venttiilien tyyppimerkinnät, nimellisarvot, lukumäärät, toimitusvuodet ja tilaajat. Tietoihin on suositeltavaa liittää käyttöaikoja, ympäristöolosuhteita ja vikahistoriaa Rakennesuunnitelmaan on liitettävä raportit venttiilille tehdyistä tyyppitesteistä. Tyyppitestien soveltuvuus tarkasteltavan venttiilin vaatimuksenmukaisuuden todentamiselle on perusteltava. Perusteluissa on erityisesti korostettava suunnitteluratkaisujen ja suunnittelun perustana olevien vaatimusten vastaavuutta tyyppitestatun ja tarkasteltavan venttiilin välillä.

13 723. Jos venttiilityyppiä ei ole testattu eikä venttiilistä ole käyttökokemuksia, jotka vastaisivat tyyppitestiä, venttiilille on tehtävä tyyppitesti ja tyyppisuunnitelma liitettävä rakennesuunnitelmaan. Tyyppitestisuunnitelmassa on kuvattava testijärjestelyt ja määriteltävä, miten ja millä kriteereillä venttiilin vaatimuksenmukaisuus osoitetaan testeillä Käyttökokemuksia voidaan pitää venttiilin tyyppitestinä, jos on perusteltavissa, että käyttökokemukset vastaavat venttiilin suunnitteluratkaisujen todentamista kokeellisilla menetelmillä. Perustelut on esitettävä rakennesuunnitelmassa Venttiilin vaatimuksenmukaisuus voidaan vaihtoehtona laskennallisille menetelmille osoittaa perustuen käyttökokemuksiin, tyyppitesteihin tai muihin kokeellisiin menetelmiin, jos rakenteeltaan ja suunnitteluarvoiltaan edustava venttiili on ollut aiemmin käytössä ja/tai venttiiliä on kattavasti testattu koelaitteistossa ja jos kaikki käyttökuntoisuudelle asetetut vaatimukset ovat käyttökokemusten ja testitulosten perusteella yksiselitteisesti todennettavissa Jos venttiilin vaatimuksenmukaisuutta esitetään todennettavaksi käyttökokemus- ja testitiedoilla, rakennesuunnitelmassa on näiden tietojen avulla vaatimuskohtaisesti perusteltava venttiilin vaatimuksenmukaisuus ts. eheys ja toimintakyky käyttötilanteissa. On myös vahvistettava, että valmistuksessa ei ole tapahtunut laatueroja referenssinä käytetyn ja tarkasteltavan venttiilin välillä. 7.7 Valmistusohjeet 727. Turvallisuusluokissa 1 ja 2 rakennesuunnitelmaan on liitettävä venttiilin valmistusmenetelmistä ohjeet sekä ohjeiden pätevöintitiedot seuraavassa laajuudessa: venttiilin painetta kantavien hitsausliitosten hitsausohjeet sekä tiiviste- ja ohjainpintojen pinnoitushitsausten hitsausohjeet, paineenalaisten ja toiminnallisesti merkittävien osien lämpökäsittely- sekä kuuma- ja kylmämuokkausohjeet. 7.8 Tarkastussuunnitelma ja -ohjeet 728. Vaatimusmäärittelyyn kuuluvaa tarkastussuunnitelmaa, jossa määritellään perusvaatimukset venttiilin valmistuksen aikaisille tarkastuksille ja testauksille, on tarkennettava venttiilikohtaiseksi tarkastussuunnitelmaksi ja liitettävä se rakennesuunnitelmaan Tarkastussuunnitelmassa on esitettävä: tarkastus- ja testausvaiheet rakennemateriaalien, venttiilin osien ja valmiin venttiilin vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi (esim. rikkova ja rikkomaton testaus, paine-, tiiveys ja toimintatestit, hitsauksen valvonta) viittaukset tarkastusohjeisiin ja standardeihin, joiden mukaisesti tarkastukset ja testit tehdään tarkastuksia ja testejä suorittavat osapuolet tarkastusten ja testien tulosten raportointivaatimukset Säteilyturvakeskuksen tai sen hyväksymän tarkastuslaitoksen, luvanhaltijan, kolmannen osapuolen ja muiden valvovien osapuolten velvoittavat ja valinnaiset tarkastukset

14 7.9 Varaosat 8 Valmistus osakohtaiset tunnistetiedot ja viittaukset piirustuksiin materiaalien standardin mukaiset merkinnät sekä tarvittavat viitteet materiaalispesifikaatioihin 730. Tarkastus- ja testausvaiheiden on oltava ohjeistettuja. Ohjeissa on määriteltävä tarkastus- ja testausmenetelmät, laitteistot, tarkastus- ja testauslaajuus, testaajien pätevöintivaatimukset sekä tulosten hyväksymiskriteerit. Ohjeet voivat perustua myös tarkoitukseen soveltuviin standardeihin Rakennesuunnitelmaan on liitettävä tarkastusohjeet vähintään painetta kantavien osien painekokeista, sulkuelimen lujuus- ja tiiveystesteistä ja venttiilin toimintakokeista. Tämän lisäksi turvallisuusluokissa 1 ja 2 rakennesuunnitelmaan on liitettävä tarkastusohjeet venttiilin valmistuksen aikaisesta rikkomattomasta testauksesta Tarkastussuunnitelmassa tai -ohjeessa on määriteltävä, missä laajuudessa venttiili puretaan toimintakokeen jälkeen ja mitkä venttiilin osat ovat silloin silmämääräisesti tarkastettavissa. Purku on tehtävä sellaisessa laajuudessa, että venttiilin toimintakyvyn kannalta merkityksellisten osien kunto voidaan tarkastaa. Venttiilin tiiviste- ja ohjainpintojen on oltava vähintään tarkastettavissa Jos ei tehdastestejä tehdä venttiilin asennuskokoonpanolla ts. venttiilin omilla osilla, tehdastestikokoonpano on ilmoitettava tarkastussuunnitelmassa tai ohjeessa. Tehdastestin hyväksyttävyys vaatimuksenmukaisuuden todentamisessa on myös silloin perusteltava rakennesuunnitelmassa Rakennesuunnitelmaan on liitettävä varaosaluettelo venttiilin varaosista ja tarveaineista, joita luvanhaltija pitää saatavilla ydinvoimalaitoksella tai muualla varastoituna venttiilin kunnossapitotöitä varten Varaosaluettelossa on esitettävä osaluettelon mukaiset varaosien osanumerot, varaosien lukumäärät sekä tarveaineiden määrät Venttiili on valmistettava ja valmistuksen laatua valvottava hyväksytyn rakennesuunnitelman mukaisesti Luvanhaltijan on ennen valmistuksen aloittamista ja sen aikana varmistettava, että valmistajalla ja valmistajan alihankintaketjulla on hallinnolliset ja tekniset edellytykset vaatimustenmukaiseen toimintaan Luvanhaltijan on varattava Säteilyturvakeskukselle tai sen valtuuttamalle tarkastuslaitokselle mahdollisuus arvioida valmistajan tai valmistajan alihankkijan johtamisjärjestelmää tarkastuskäynnein ennen valmistuksen aloittamista ja sen aikana.

15 804. Luvanhaltijan on varmistettava, että valmistajalla on käytettävissään hyväksytty rakennesuunnitelma ja sitä koskeva päätös sekä valmistukseen liittyvät tekniset tiedot, vaatimukset ja viranomaismääräykset Kolmannen osapuolen on tarkastussuunnitelman mukaisessa laajuudessa valvottava materiaalien näytteenottoa, leimansiirtoa ja rikkovaa testausta ja vahvistettava tulokset standardin SFS-EN todistuslajin 3.2 todistuksella valvottava rikkomatonta testausta ja vahvistettava sen vaatimuksenmukaisuus valvottava ja vahvistettava menetelmä- ja henkilöpätevöinnit Näissä tehtävissä kolmantena osapuolena voivat toimia ilmoitettu laitos tai tunnustettu kolmas osapuoli pätevyysalueensa rajoissa tai Säteilyturvakeskuksen ohjeen YVL E.1 mukaan hyväksymä tarkastuslaitos. Tarkastuslaitoksen toimiessa kolmantena osapuolena se ei voi toimia saman rakenteen tai laiteen (venttiilin) julkista hallintotehtävää tekevänä tarkastuslaitoksena Materiaalien kuten levyjen, putkien, tankojen, takeiden ja valujen sekä hitsausaineiden on täytettävä hyväksytyssä rakennesuunnitelmassa esitetyn spesifikaation tai noudatettavaksi vahvistetun standardin vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen on todennettava rakennesuunnitelman mukaisella aineenkoetuksella Venttiilin materiaalien ja osien rikkovaa ja rikkomatonta aineenkoetusta tekevillä testauslaitoksella ja testaajilla on oltava ohjeen YVL E.1 mukaiset hyväksynnät. Turvallisuusluokassa 3 valmistaja voi perustellusta syystä rakennesuunnitelman yhteydessä esittää rikkomattomaan testaukseen omia testaajiaan ilman testauslaitoksen hyväksyttämistä Ne rakennemateriaalit, joille rakennesuunnitelma edellyttää toimituseräkohtaista ainestodistusta, on voitava tunnistaa ja jäljittää niiden eräkohtaisesta sulatuksesta aina valmiiseen rakenteeseen asti. Vähimmäisvaatimukset rakennemateriaalien ainestodistuksille esitetään liitteessä B Valmistuksessa on käytettävä sellaisia koneita, laitteita ja välineitä, joilla voidaan saavuttaa vaatimusten mukainen laatu. Koneet ja laitteet on määräajoin testattava ja kalibroitava valmistajan laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla. Testitulokset on tallennettava ja pyynnöstä esitettävä Materiaalien lujuuteen ja ominaisuuksiin vaikuttaville työmenetelmille, kuten hitsaukselle, muokkaukselle ja lämpökäsittelylle, on venttiilin valmistuksessa oltava pätevöidyt ohjeet olennaisine parametreineen. Myös muille valmistusmenetelmille on oltava työn laadun varmistamiseksi tarvittavat ohjeet Vähimmäisvaatimustasona valmistusohjeiden pätevöinnin menetelmäkokeille ja tuotannollisille kokeille on käytettävä standardien SFS-EN tai ASME Code Section III mukaista tasoa.

16 812. Valmistajan on selvitettävä poikkeamaraportein valmistuksen aikana havaittujen virheiden ja poikkeamien syyt, arvioitava niiden merkitys ja esitettävä korjausehdotus sekä suunnitelma siitä, miten poikkeaman toistuminen voidaan estää Poikkeamat on hyväksytettävä vaatimusmäärittelyn ja valmistajan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Jos tuotteeseen jää poikkeama, hyväksyttävyys on perusteltava poikkeamaraportissa Valmistajan on koottava hyväksytyn rakennesuunnitelman mukaiset valmistuksen aikana laaditut testaus-, tarkastus- ja valvontapöytäkirjat valmistuksen tulosaineistoksi. Tulosaineistoon on liitettävä materiaalien ja hitsausaineiden vastaanottotodistukset, henkilöiden pätevyystodistukset, käsitellyt poikkeamailmoitukset ja muut valmistuksessa, valmistuksen valvonnassa ja testauksessa syntyneet tallenteet Valmistajan on laadittava venttiilin asennus-, käyttö-, kunnonvalvonta- ja huoltoohjeet ja toimitettava ne sekä valmistuksen tulosaineisto luvanhaltijalle. 9 Rakennetarkastus 901. Rakennetarkastuksella on todennettava, että venttiilin materiaalit, valmistus, rakenteet ja toiminta ovat hyväksytyn rakennesuunnitelman mukaiset ja että ne on myös tarkastettu ja testattu rakennesuunnitelman edellyttämässä laajuudessa ja tulokset ovat hyväksyttävät Rakennetarkastus on tehtävä jokaiselle venttiilille. Sarjavalmisteisten venttiilien rakennetarkastuslaajuutta voidaan kuitenkin luvanhaltijan hakemuksesta vähentää tapauskohtaisesti niin, että Säteilyturvakeskus tekee rakennetarkastuksen ainoastaan osalle toimituserään kuuluvista venttiileistä. Säteilyturvakeskuksen tarkastaja valitsee tarkastettavat venttiilit rakennetarkastustilaisuudessa Luvanhaltijan on esitettävä rakennesuunnitelma, mahdolliset muutosasiakirjat ja näihin liittyvät hyväksyntäpäätökset rakennetarkastustilaisuudessa. Pyydettäessä luvanhaltijan on järjestettävä tarkastajan käyttöön myös ne rakennesuunnitelman viiteasiakirjat, joita ei ole liitetty rakennesuunnitelmaan Rakennetarkastuksessa tarkastajalle on varattava riittävä valaistus, kalibroidut mittavälineet ja apulaitteet sekä tarvittava apuhenkilöstö Venttiilin rakennetarkastuksessa luvanhaltijan on yhteistyössä valmistajan kanssa esiteltävä ohjeen YVL E.1 edellyttämät testauslaitoslaitoshyväksynnät sekä mahdolliset valmistajahyväksynnät esiteltävä materiaalihankinnan ja valmistuksen laadunvalvonnan tulosaineisto järjestettävä venttiilin osien silmämääräinen tarkastus mittatarkastuksineen sekä samassa yhteydessä tapahtuva osien tunnistemerkintöjen todentaminen tulosaineiston kanssa järjestettävä venttiilin tehdastestit (paine-, tiiveys- ja toimintatestit)

17 10 Asennus järjestettävä venttiilin purku ja osien silmämääräinen tarkastus toimintatestien jälkeen 906. Tehdastestit on tehtävä rakennesuunnitelman osana hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Rakennetarkastukseen kuuluvan painetestin saa tehdä tulosaineiston ja rakenteen tarkastuksen jälkeen, kun Säteilyturvakeskuksen tarkastaja on todennut testivalmiuden Toimintatestit on tehtävä koepenkissä ensisijaisesti venttiilin käyttöparametreilla. Jos säännöstä poiketaan, vastaavalle venttiilityypille tehdyllä tyyppitestillä on oltava perusteltavissa se vaatimuksenmukaisuus, jota ei todenneta tehdastestillä Turvallisuusluokissa 1 ja 2 kaikki venttiilit sekä turvallisuusluokassa 3 vähintään yksi venttiili identtisten venttiilien toimituksesta on tarkastettava silmämääräisesti tehdastestien jälkeen. Venttiilin purku osien tarkastamista varten on tehtävä hyväksytyn rakennesuunnitelman määrittelemässä laajuudessa Tehdastestit on tehtävä venttiilin omilla osilla ts. kokoonpanossa, jolla se asennetaan ydinvoimalaitokselle. Jos säännöstä poiketaan, menettely on hyväksytettävä rakennesuunnitelman käsittelyn yhteydessä Jos venttiiliä tai sen käyttökuntoisuuden kannalta merkityksellisiä osia korjataan, muutetaan tai vaihdetaan tehdastestien jälkeen, venttiilin vaatimuksenmukaisuus on varmistettava muutosten jälkeen uusimalla tehdastestit Venttiilin sähkö- ja automaatiolaitteiden soveltuvuutta on arvioitava erikseen YVL-ohjeen E.7 mukaisesti. Sähkö- ja automaatiolaitteiden lopullisen soveltuvuusarvion on oltava hyväksytty ennen rakennetarkastuksen päättämistä Jos sarjavalmisteisten venttiilien rakennetarkastusmenettely on hyväksytty koskemaan vain osaa identtisten venttiilien toimituserästä ja rakennetarkastuksissa havaitaan venttiilin eheyden tai toimintakyvyn kannalta merkittäviä puutteita, rakennetarkastus on laajennettava kattamaan koko toimituserä Luvanhaltijan on tehtävä venttiilille vastaanottotarkastus ennen varastointia ja asennusta. Vastaanottotarkastuksessa venttiili on purettava pakkauslaatikostaan ja varmistettava venttiilin virheetön kunto ennen asennusta Luvanhaltijalla on oltava venttiilin asennuksesta rakennesuunnitelma, jonka mukaisesti asennus ja asennuksen laadunvalvonta toteutetaan. Venttiilin asennuksen rakennesuunnitelman on sisällettävä asennuksessa tarvittavat ohjeet, piirustukset ja osaluettelot pätevöidyt hitsausohjeet (silloin, kun venttiili liitetään putkistoon hitsaamalla) tarkastussuunnitelma keskeiset tarkastusohjeet

18 Asennuksen rakennesuunnitelma voidaan toimittaa joko omana asiakirjana tai se voi sisältyä muihin aineistoihin kuten venttiilin valmistuksen tai putkiston rakennesuunnitelmaan Venttiilin asennuksen tarkastussuunnitelmassa on määriteltävä tarkastukset ja testit, joilla asennuksen vaatimuksenmukaisuus varmistetaan. Tarkastusten ja testien on oltava ohjeistettuja ja tarkastussuunnitelmasta on käytävä ilmi tarkastus- ja testiohjeiden viitetiedot Jos venttiilin asennustöissä käytetään rakennemateriaalien ominaisuuksia oleellisesti muuttavia menetelmiä kuten hitsausta tai lämpökäsittelyä, asennuksesta vastaavalla toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti Venttiilin asennukselle on tehtävä asennuksen rakennetarkastus. Asennuksen rakennetarkastuksella on oltava todennettavissa, että venttiili on asennettu ja asennuksen laadunvalvonta toteutettu suunnitelmien mukaisesti Luvanhaltijan on esitettävä hyväksytty asennuksen rakennesuunnitelma asennuksen rakennetarkastustilaisuudessa. Pyydettäessä luvanhaltijan on järjestettävä tarkastajan käyttöön myös ne viiteasiakirjat, joita ei ole liitetty asennuksen rakennesuunnitelmaan. 11 Käyttöönotto Venttiilille on asennuksen jälkeen tehtävä kaksivaiheinen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen ensimmäisessä vaiheessa todennetaan edellytykset koekäytön aloittamiselle ja toisessa vaiheessa vastaavasti edellytykset käytön aloittamiselle. Toinen vaihe toteutetaan uusilla laitoksilla tyypillisesti järjestelmän koekäytön yhteydessä ja käyvillä laitoksilla erillisillä koekäyttöjärjestelyillä Venttiilin koekäytöllä on käyttöönoton toisessa vaiheessa osoitettava venttiilin toiminnallinen vaatimuksenmukaisuus käyttöpaikalla. Luvanhaltijalla on oltava tätä varten koekäyttösuunnitelma, joka sisältää koejärjestelyt koevaiheiden kuvaus koetulosten hyväksymiskriteerit Venttiilin koekäyttösuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai se voi sisältyä järjestelmän käyttöönottosuunnitelmaan Käyttöönottotarkastuksen ensimmäisellä vaiheella on todennettava, että venttiilin rakennesuunnitelmasta, rakennetarkastuksesta ja asennuksen rakennetarkastuksesta on hyväksynnät ja niissä ei ole selvittämättömiä, käyttöönoton aloittamisen esteenä olevia vaatimuksia venttiilin kokoonpano on osaluettelon mukainen ja prosessiliitännät noudattavat PI-kaaviota

19 12 Käyttö sijoitus on silmämääräisen tarkastuksen perusteella asianmukainen turvallisen käytön, kunnonvalvonnan ja kunnossapidon kannalta luvanhaltija on tehnyt venttiilin sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden asennustarkastuksen ja vahvistanut vaatimuksenmukaisuuden tarkastusraportilla venttiilin koekäyttösuunnitelmasta on hyväksyntä luvanhaltijalla on venttiilistä käyttö- ja kunnossapito-ohjeet Käyttöönottotarkastuksen toisella vaiheella on todennettava, että luvanhaltija on tehnyt venttiilin sähkö- ja automaatioteknisten laitteiden käyttöönottotarkastuksen ja vahvistanut vaatimuksenmukaisuuden tarkastusraportilla koekäyttöä valvottaessa venttiili täyttää toiminnalliset kriteerit ja toimii aistihavaintojen perusteella asianmukaisesti koekäyttö on raportoitu ja raportoinnista käy ilmi koekäytön suoritus koekäyttösuunnitelman mukaisesti sekä koekäytön tulosten hyväksyttävyys Venttiilin kuormitus-, prosessi- ja ympäristöolosuhteita on valvottava käytön aikana ja pidettävä ne suunnittelun perusteena olevien käyttötilanteiden rajoissa. Mainittujen käyttötilanteiden rajoissakin venttiiliin kohdistuvia tarpeettomia kuormituksia, nopeita prosessitransientteja ja muita epäedullisia käyttöolosuhteita on vältettävä Venttiilin käytön, kunnonvalvonnan ja kunnossapidon on perustuttava valmistajan ohjeisiin ja suosituksiin. Ohjeistusta on jatkuvasti kehitettävä luvanhaltijan omien kokemusten ja muualta saatujen palautteiden perusteella Kunnonvalvonta Luvanhaltijan on ohjeistettava tarkastukset ja testit venttiilin käyttökuntoisuuden valvontaa varten Venttiilin kunnonvalvonnan ohjeistuksessa on määriteltävä valvottavat suureet, menetelmät, tarkastus- ja testivälit ja hyväksymisrajat. Venttiilityypistä riippuen venttiilejä on valvottava tyypillisesti seuraavassa laajuudessa paineenalaisten osien eheys sulkuelimen tiiveys ulkoisten tiivisteiden tiiveys (karan läpivienti, kansi ja muut ulkoiset tiivisteet) tiiviste-, välys- ja ohjainpintojen kunto voimansiirtoketjuun kuuluvien osien kunto asetuspaineet (varoventtiilien avautumis- ja sulkeutumispaineita) sulkeutumis- ja avautumisaika sulkuelimen vapaa liikkuvuus asennonosoittimien toiminta ja sähköisen käyttölaitteen ottama virta.

20 1205. Venttiilien kunnonvalvonta (menetelmät, tarkastus- ja testivälit) on toteutettava niin, että kunnostustarve on luotettavasti havaittavissa ennen vikaantumista Kunnossapito 13 Muutostyöt 14 Tyyppitesti Luvanhaltijan on ohjeistettava venttiilin kunnossapito Venttiilin kunnossapidon ohjeistuksessa on määriteltävä suunnitellut huollot, huoltovälit, varaosa- ja tarveainetarpeet Venttiilien kunnossapito (menetelmät, huoltovälit) on toteutettava niin, että venttiili säilyttää luotettavasti käyttökuntoisuutensa huoltovälin yli kaikissa suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa Venttiilille suunnitellusta merkittävästä korjaustyöstä luvanhaltijan on laadittava korjaussuunnitelma, joka sisältää korjaustyön kuvauksen, havainnollistavat piirustukset, tarkastussuunnitelman sekä tarvittavat valmistus- ja tarkastusohjeet. Tarkastussuunnitelman on katettava korjaustyön kaikki vaiheet korjatun venttiilin käyttöönottoon asti Jos kunnossapitotöissä käytetään venttiilin materiaalin ominaisuuksia oleellisesti muuttavia menetelmiä kuten hitsausta, lämpökäsittelyä, kuuma- ja kylmämuokkausta, toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti Venttiilin muutostyöllä ei saa heikentää ydinvoimalaitoksen turvallisuutta eikä venttiilin kunnonvalvonnan vaikuttavuutta tai venttiilin kunnossapidettävyyttä Luvanhaltijan on laadittava venttiilin muutostyöstä rakennesuunnitelma. Muutostyön rakennesuunnitelmassa on esitettävä suunnittelutiedot ja perusteet, mitoituslaskelmat, valmistusohjeet, tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjeet. Tarkastussuunnitelman ja tarkastuksiin liittyvän ohjeistuksen on katettava muutostyön vaiheet valmistuksesta käyttöönottoon. Muutostyön rakennesuunnitelmaan on liitettävä myös analyysi muutostyön turvallisuusvaikutuksista Venttiilin muutostyön edellyttämät päivitykset piirustuksissa, ohjeissa ja muissa muutostyön johdosta vanhentuneissa asiakirjoissa on tehtävä viipymättä muutostyön yhteydessä. Muutostyöstä aiheutuneet muutokset venttiilin käyttöön, kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon on saatettava asianomaisten tietoon Jos muutostyössä käytetään rakennemateriaalin ominaisuuksia oleellisesti muuttavia menetelmiä kuten hitsausta tai lämpökäsittelyä, toimijalla on oltava toimipaikkakohtainen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ohjeen YVL E.3 mukaisesti Venttiilin suunnitteluratkaisujen vaatimuksenmukaisuuden on oltava osoitettu kokeellisilla menetelmillä ts. tyyppitestillä. Erillinen tyyppitesti ei ole välttämätön silloin, kun vaatimuksenmukaisuus voidaan todentaa käyttökokemuksilla.

21 1402. Tyyppitesti on tehtävä vähintään yhdellä venttiilillä. Testattavan venttiilin on vastattava rakenteeltaan, mitoiltaan ja materiaaleiltaan venttiiliä, jolle hyväksyntää haetaan Venttiilin tyyppitesti on toteutettava sellaisilla testiparametreilla, että venttiilin vaatimuksenmukaisuus voidaan yksiselitteisesti osoittaa testien tulosten perusteella. Vaatimus koskee erityisesti sellaisia suunnitteluratkaisuja, joiden vaatimuksenmukaisuus suunnittelun perusteena olevissa käyttötilanteissa ei ole luotettavasti todennettavissa analyyttisillä menetelmillä Toimilaitteellisen venttiilin tyyppitesti on tehtävä toimilaitteen käyttövoimaparametrien kuten jännitteen ja -taajuuden vaihtelurajojen ääriarvoilla ja niiden suunnitteluperusteisilla kestoajoilla Venttiilin sähkö- ja automaatiolaitteiden vaatimuksenmukaisuuden todentamisen on täytettävä ohjeessa YVL E.7 esitetyt vaatimukset. 15 Tyyppihyväksytyt sarjavalmisteiset venttiilit Tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuuden arviointi ovat vaihtoehtoinen menettely sarjavalmisteisen venttiilin suunnitelma- ja rakennetarkastukselle. Jos menettelyä käytetään, sillä on voitava osoittaa, että venttiilin rakenne ja toiminta vastaavat määriteltyjä vaatimuksia. Muussa tapauksessa venttiilistä edellytetään rakennesuunnitelmaa ja tarkastusta hyväksyttävyyden osoittamiseksi Sarjavalmisteisen venttiilin tyyppihyväksynnän edellytys on kolmannen osapuolen tekemä tyyppitarkastus, jolla kolmas osapuoli vahvistaa suunnittelun ja mitoituksen hyväksyttävyyden. Lisäksi tarvitaan kolmannen osapuolen tekemä tyypinmukaisuuden arviointi, jolla kolmas osapuoli vahvistaa valmistettujen venttiilien vaatimuksenmukaisuuden. Tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuuden arviointi on toteutettava päätöksen 768/2008/EY moduuleihin B ja F perustuvilla menettelyillä Vaatimukset kolmannelle osapuolelle, jolla on lupa suorittaa sarjavalmisteisen venttiilin tyyppitarkastus ja tyypinmukaisuuden arviointi, esitetään ohjeessa E Kolmannen osapuolen on tyyppitarkastuksessa tarkastettava venttiili moduulin B mukaisena suunnittelutyypin ja tuotantotyypin yhdistelmänä. Kolmannella osapuolella on oltava silloin käytössään tekniset asiakirjat, jotka sisältävät venttiilin suunnitteluarvot ja -tiedot, mitoituslaskelmat, testiraportit ja käyttökokemustiedot. Kolmannelle osapuolelle on myös varattava mahdollisuus tehdä venttiilille tarkastuksia ja testejä tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa Tyyppitarkastustodistuksesta tai sen liitteistä on käytävä ilmi kaikki ne tyyppitarkastuksella vahvistetut tiedot (tekninen erittely), joita tarvitaan venttiilin soveltuvuuden arvioimiseksi laitepaikalleen. Tyypillisesti sellaisia tietoja ovat: suunnitteluarvot paineelle, sulkuelimen paine-erolle, lämpötilalle ja kapasiteetille tiiveys

22 sallitut putkistojen ja tuentojen aiheuttamat voimat ja momentit kokoonpano- ja halkileikkauspiirustukset rakenne- ja pinnoitusmateriaalit Kolmannen osapuolen on arvioitava tyypinmukaisuus venttiilin vaatimuksenmukaisuustodistusta varten tuotekohtaisella tarkastuksella moduulin F mukaisesti siten, että turvallisuusluokassa 1 tarkastetaan kaikki venttiilit turvallisuusluokassa 2 tarkastetaan vähintään 10% identtisten venttiilien valmistuserästä ja vähintään yksi, jos venttiilien lukumäärä on vähemmän kuin kymmenen turvallisuusluokassa 3 tarkastetaan vähintään yksi identtisten venttiilien valmistuserästä Tarkastettavat venttiilit valitaan valmistuserästä satunnaisesti. Valituista venttiileistä kolmannen osapuolen on vähimmäislaajuudessa tarkastettava painetta kantavien ja toiminnallisesti merkittävien osien materiaalitodistukset tarkastettava pöytäkirjat valmistuksenaikaisesta ainetta rikkomattomasta testauksesta valvottava paine-, tiiveys- ja toimintakokeet tehtävä visuaaliset tarkastukset venttiilin osille Vaatimuksenmukaisuustodistuksesta on käytävä ilmi toimituserän venttiilien yksilötunnisteet ja toimituserästä tuotekohtaisesti tarkastettujen venttiilien yksilötunnisteet kolmannen osapuolen tekemät tarkastukset ja valvomat testit (tuotekohtaisen tarkastuksen laajuus) toimituserän vaatimuksenmukaisuuden vahvistamiseksi Vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on viitattava tyyppitarkastustodistukseen ja vahvistettava, että toimituserän venttiilit ovat rakenteeltaan, mitoiltaan ja materiaaleiltaan samaa venttiilityyppiä, jolle tyyppitarkastustodistus on myönnetty Luvanhaltijan on laadittava hakemus tyyppihyväksytyn venttiilin käytöstä ydinvoimalaitoksella. Hakemukseen on liitettävä kolmannen osapuolen myöntämän tyyppitarkastustodistuksen jäljennös kolmannen osapuolen laatiman tyyppitarkastuksen arviointiraportin jäljennös kolmannen osapuolen myöntämän vaatimuksenmukaisuustodistuksen jäljennös luvanhaltijan laatima soveltuvuusarvio Luvanhaltijan on soveltuvuusarviossaan

23 esitettävä venttiilin laitepaikka (laitepaikat) ja laitepaikan asettamat vaatimukset venttiilille perusteltava, että kolmannen osapuolen tyyppitarkastus- ja vaatimuksenmukaisuustodistuksella vahvistamat tiedot (tekninen erittely ja tarkastustulokset) riittävät venttiilin hyväksyttävyyden osoittamiseen perusteltava, että venttiili täyttää sen eheydelle ja toimintakyvylle asetetut vaatimukset laitepaikallaan vahvistettava, että venttiili täyttää YVL-ohjeiden vaatimukset Luvanhaltijan on pyydettäessä toimitettava Säteilyturvakeskukselle tiedoksi sarjavalmisteisen venttiilin tyyppitarkastukseen ja/tai tyypinmukaisuuden arviointiin liittyvää aineistoa kuten mitoituslaskelmia ja testiraportteja Tyyppitarkastuksella ja tyypinmukaisuuden arvioinnilla hyväksytyn venttiilin käyttö on aina laitepaikkakohtainen eikä venttiiliä saa asentaa muille laitepaikoille ilman erillistä hyväksyntää. 16 Viranomaisvalvonta 16.1 Yleistä Säteilyturvakeskuksen valvonta sisältää ennen valmistuksen aloittamista tarvittavat hyväksynnät ja arvioinnit, valmistuksen valvonnan, rakennetarkastukset, asennustarkastukset ja käyttöönottotarkastukset sekä käytönaikaiset tarkastukset Säteilyturvakeskukselle osoitettu tarkastuspyyntö on esitettävä vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua tarkastusajankohtaa. Valmistajan, laitostoimituksissa laitostoimittajan, kolmannen osapuolen ja luvanhaltijan on ennakolta todettava omilla tarkastuksillaan edellytykset pyydetyille tarkastuksille Säteilyturvakeskus voi myöntää tarkastusoikeuksia hyväksymälleen tarkastuslaitokselle ohjeen YVL E.1 mukaisesti. Liitteessä A määritellään Säteilyturvakeskuksen ja tarkastuslaitosten välisen tarkastusaluejaon periaatteet, joita voidaan täydentää erillisin päätöksin Poikkeamat tämän YVL-ohjeen vaatimuksista on hyväksytettävä Säteilyturvakeskuksella. Poikkeamat hyväksytyistä venttiilin suunnittelua, valmistusta, laadunvalvontaa, asennusta, käyttöönottoa, käyttöä ja kunnossapitoa koskevista suunnitelmista on hyväksytettävä suunnitelman hyväksyneellä osapuolella Vaatimusmäärittelyt Säteilyturvakeskus valvoo, että luvanhaltijalla on riittävät venttiilien vaatimusmäärittelyt ja että luvanhaltijan toiminta on vaatimusmäärittelyjen mukaista. Valvonta toteutetaan venttiilien suunnitelma- ja rakennetarkastuksien yhteydessä sekä tarkastusohjelmien (RTO, KTO) osana Venttiilien suunnitteluun ja mitoitukseen sekä valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton laadunvalvontaan liittyvien vaatimusmäärittelyjen on oltava Säteily-

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT OHJE YVL E.8 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN VENTTIILIT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittely 5 4 Valmistaja 6 5 Suunnittelu 7 5.1 Yleistä 7 5.2 Rakenne 7 5.3 Materiaalit 8

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput

YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput 10.4.2012 Petri Vuorio, Jukka Mononen, Hans Gripenberg, Esa Lehtonen, Yrjö Hytönen Säteilyturvakeskus 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Määritelmät... 1

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014)

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjetta YVL E.10 sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput

YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput 20.2.2013 Petri Vuorio, Jukka Mononen, Hans Gripenberg, Esa Lehtonen, Yrjö Hytönen, Rauli Keskinen Säteilyturvakeskus 2011 Sisällys Valtuutusperusteet... 1 Soveltamissäännöt...

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5 OHJE YVL 5.3 / 28.4.2008 Ydinlaitosten venttiiliyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5 3.1 Valmistaja 5 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 9.4.2013 Luonnos L4 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN OHJE YVL 3.4 / 14.1.2004 YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Laajuus 3 2.2 Vaatimukset valmistajan laadunhallintajärjestelmälle 4 2.3 Valmistaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 18.9.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 5.4.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 OHJE YVL 5.7 / 28.4.2008 Ydinlaitosten pumppuyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Valmistaja 6 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 PAINESÄILIÖIDEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 4 3.1 Vaatimukset 4 3.2 Yleistarkastussuunnitelma 4 3.3 Yleistarkastusohjeisto 4 4 YDINTEKNISEN

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Nostolaiteyksiköiden laitevaatimusmäärittelyt 7 4 Valmistaja 7 4.1 Yleistä 7 4.2 Luvanhaltijan velvoitteet 7 4.3 Vaatimukset valmistajalle

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L4 31.7.2013 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

YVL E10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet. Luonnos

YVL E10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet. Luonnos YVL E10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet Luonnos 4 27.3.2014 Säteilyturvakeskus 2013 Sisällys Valtuutusperusteet... 1 Soveltamissäännöt... 1 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Turvallisuusseloste ja

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta 7 3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

3.1 Tarkastusalueet Tarkastusoikeudet 3

3.1 Tarkastusalueet Tarkastusoikeudet 3 OHJE YVL 1.15 / 28.4.2008 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 3.1 Tarkastusalueet 3 3.2 Tarkastusoikeudet

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 OHJE YVL 5.8 / 26.9.2008 Nosto- ja siirtotoiminnot ydinlaitoksissa 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Suunnittelija, valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Suunnittelija 6 3.2 Valmistaja

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT YDINLAITOSTEN PUTKISTOT 1 YLEISTÄ 5 2 MÄÄRITELMIÄ 5 3 PUTKISTOJEN LUOKITTELU 6 4 PUTKISTOJEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 6 4.1 Vaatimukset 6 4.2 Yleistarkastussuunnitelma 6 4.3 Yleistarkastusohjeisto

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 LUVANHALTIJAN VASTUU LAADUNHALLINNASTA 3 3 HANKINTA 3 4 SUUNNITTELU 4 4.1 Suunnittelua koskevat vaatimukset 4 4.2 Luvanhaltijalle kuuluva suunnittelun arviointi

Lisätiedot

YVL E.3, ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 11.4.2012 Luonnos L2 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5 OHJE YVL 3.7 / 26.9.2008 Ydinlaitosten painelaitteet Käyttöönottotarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Käyttöönottotarkastuksen sisältö 3 3 Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe 4 3.1 Edellytykset 4 3.2 Painelaitekirjan

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen käytön valvonta

Ydinpolttoaineen käytön valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS 5.11.1990 Ydinpolttoaineen käytön valvonta 1 Yleistä 3 2 Polttoaineen käytön valvontaohjelma 3 2.1 Polttoaineen köyttöolosuhteet 3 2.2 Köytetyn polttoaineen tarkastaminen ja tutkiminen

Lisätiedot

Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta

Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4.4.199 Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta 1 Yleistä 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2. 2.4 2.4.1 2.4.2 2. 2..1 2..2 2. 2.7 2.8 Rakennesuunnitelma Suunnitteluperusteet Järjestelmän asettamat

Lisätiedot

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013)

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1(10) Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) 1 Johdanto Ohje YVL E.3 korvaa ohjeet YVL 3.1, Ydinlaitosten painesäiliöt ja YVL 3.3, Ydinlaitosten

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Ohje YVL D.7, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet

Ohje YVL D.7, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet Säteilyturvakeskus 1 (43) Ohje YVL D.7, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet Valtuutusperusteet... 4 Soveltamissäännöt... 4 1. Johdanto... 5 2. Soveltamisala... 5 3. Vapautumisesteitä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ohje YVL D.7, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet

Ohje YVL D.7, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet Säteilyturvakeskus 1 (50) Ohje YVL D.7, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet Valtuutusperusteet... 4 Soveltamissäännöt... 4 1. Johdanto... 5 2. Soveltamisala... 6 3. Vapautumisesteitä

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Valurautaiset viemäriputket ja -putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus valurautaisten viemäriputkien ja putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ikkunat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET

YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä kaapeleiden vaatimusmäärittely, valinta ja hankinta 7 3.1 Yleiset vaatimukset sähkö- ja automaatiolaitteiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET

VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET VUODONILMAISINLAITTEET VAATIMUKSET 2017 1 Vuodonilmaisinlaitteet vaatimukset Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 2 2 VAATIMUKSET... 2 2.1 Materiaali... 2 2.2 Toimivuus... 2 2.3 CE-merkintä... 2 2.4 Vuodonilmaisulaitteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät Ydinvoiman rakentaminen, viranomaisnäkökulma- i ja tehtävät ENTERPRISE FORUM 1/2012 15.2.2012 2012 Janne Nevalainen Ydinvoimalaitosten valvonta Projektit Esityksen sisältö 1. STUKin tehtävä 2. Lainsäädännön

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke)

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 14.4.2010 Koulutuspäivä paloilmoittimista (ERHE-hanke) Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Ydinlaitosten pumppujen valvonta

Ydinlaitosten pumppujen valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS Ydinlaitosten pumppujen valvonta 1 Yleistä 2 Rakennesuunnitelma 2.1 Selvitys valmistajasta 2.2 Suunnitteluperusteet 2.2.1 Järjestelmäkohtaiset pumpun suunnitteluperusteet 2.2.2 Pumpun

Lisätiedot

KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN VAPAUTUMISESTEET

KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN VAPAUTUMISESTEET KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN VAPAUTUMISESTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Vapautumisesteitä koskevat yleiset vaatimukset 6 3.1 Vapautumisesteitä ja niiden rakenteita koskeva vaatimusmäärittely

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: moduulit ja EU-tyyppitarkastus Tukes Tietoiskuiltapäivä 5.12.2017 Henkilönsuojainten markkinoille saattaminen Suojainpalvelut PPE Services Työturvallisuus tutkimus-

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet

Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet Höyrynsulkuteipit ja muut tiivistystarvikkeet 2.7.2014 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 4. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen...

Lisätiedot

PANK Neuvottelupäivä PANK-hyväksynnän kehittäminen

PANK Neuvottelupäivä PANK-hyväksynnän kehittäminen 1 PANK Neuvottelupäivä 2010-11-11 PANK-hyväksynnän kehittäminen PANK-hyväksyntä lyhyesti PANK-hyväksyntä on päällystealan testausorganisaatioiden hyväksyntämenettely, jossa varmennetaan organisaation toimintajärjestelmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. tammikuuta 2015 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista Määräys 1 (61) Antopäivä: 13.04.2011 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 15.04.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Uusi määräys Soveltamisala: Määräys vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 19.6.2012 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Määritelmät... 1

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN JA SÄÄTÖSAUVOJEN VALVONTA

YDINPOLTTOAINEEN JA SÄÄTÖSAUVOJEN VALVONTA YDINPOLTTOAINEEN JA SÄÄTÖSAUVOJEN VALVONTA 1 YLEISTÄ 5 2 ENNAKKOTARKASTUSAINEISTO 5 2.1 Yleistä 5 2.2 Ydinvoimalaitoksen alkulataus, uusi polttoaine- tai säätösauvatyyppi tai uusi valmistaja 6 2.2.1 Yleistä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 2007 HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 Finanssialan Keskusliitto 1 TARKOITUS 2 MENETTELY Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot