Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta"

Transkriptio

1 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta 1 Yleistä Rakennesuunnitelma Suunnitteluperusteet Järjestelmän asettamat vaatimukset Laitevaatimukset Selvitys valmistajasta Rakenneaineseloste Laadunvalvontaohjelma Tarkastussuunnitelmat Tarkastusohjeet Varoventtiilien mitoitus Lujuustekninen mitoitu$ Virtaustekninen mitoitus Piirustukset Tiedot tyyppi kokeista Tiedot käyttökokemuksista Valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus 7 4 Käyttöönonotarkastus T oteamistarkastus Varaventtiilin toimintakokeet 7 Käytänaikainen valvonta 8.1 Määräaikaiskokeet ja kunnonvalvontamenetelmät 8.2 Ainetta rikkomattomat määräaikaistarkastukset 8. Ennakkohuolto 8.4 Muutos- ja korjaustyöt 9. Varaosat 9 Vjitt~et 9 Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Ohje kumoaa..198 annetun ohjeen YVl.4. Toinen, uudistettu painos Helsinki 199 Erweko Painotuote Oy ISBN ISSN

2 Valtuutusperusteet Säteilyturvakeskus antaa ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset määräykset ydinenergialain (990/87) :n 2 momentin kohdan ja ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevista yleisistä määräyksistä annetun valtioneuvoston päätöksen (9/91) 29 on nojalla. YVL-Qhjeet ovat sääntöjä, joita yksittäisen luvanhaltijan tai muun kyseeseen wlevan organisaation on noudatettava, ellei Säteilyturvakeskukselle ole esitetty muuta hyväksyttävää melrttelytapaa tai ratkaisua, jolla YVL-Qhjeissa esitetty nuvallisuustaso saavutetaan. Ohje ei muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen voimaanw1oa tekemiä päätöksiä, ellei Säteilyturvakeskus erikseen siitä ilmoita.

3 SÄ TEllYTURVAKESKUS YVl.4 1 Yleistä PaineenhaJlinnalla on keskeinen merkitys ydinlaitoksen prosessijärjestelmien toimintakunnon ja -arvojen säilymiseue. Paineenhallintaan käytetään järjestelmäsäätöjen lisäksi varoventtiilejä. Varoventtiilien toiminnalliset vaatimukset määräytyvät järjestelmän ominaisuuksien ja toimintavaatimusten perusteella. Varoventtiili suwmitellaan, valmistetaan ja asennetaan siten, että sen rakenteellinen kestävyys, toimintaedellytykset ja järjestelmän vaatima suorituskyky säilyvät voimalaitoksen käyttö-, häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet luokitellaan ohjeen YVL 2.1 mukaisesti turvauisuusluokkiin 1, 2 ja sekä luokkaan EYT. Luokitusasiakirjassa esitetään myös varoventtiilien luokitus. Ohjeessa YVL 2.4 esitetään järjestelmävaatimukset ydinvoimalaitoksen primääri- ja sekundääripiirin paineenhauinnalle. Paineenhallinnalla tarkoitetaan paineen säätöä ja paineennousun rajoittamista sekä paineen alentamista. Tässä ohjeessa esitetään ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten varoventtiilien valvontaa koskevat vaatimukset. Valvonnan laajuus riippuu varoventtiiiin turvallisuusluokasta. Valvonnan eri vaiheet ovat seuraavat: rakennesuunnitelman tarkastus valmistuksen valvonta ja rakeonetarkastus käyttöönottotarkastus käytönaikainen valvonta. Tässä ohjeessa käytetään yleisesti sanaa "varoventtiili" tarkoittamaan eri toimintaperiaatteilla prosessijårjestelmien tai ~Iaitteiden ylipainesuojausta hoitavia venttillityyppejä, ohjattua varolaitekokonaisuutta objauslaitteineen tai murtovaroketta. 2 Rakennesuunnitelma Turvallisuusluokkiin 1, 2 ja kuuluvien varoventtiilien rakennesuunnitelmille on hankittava STUK:n hyväksyntä. Rakennesuunrutelmassa tulee esittää suunnitteluperusteet varoventtiilin valmistaja rakenneaineseloste laadunvalvontaohjelma varoventtiilin mitoitus piirustukset tyyppikokeet käyttökokemukset. Luokan EYT painesäiliöiden ja höyrykattiloiden sekä EYT/A-Iuokiteltujen putkistojen varusteina olevista varoventtiileistä tulee esittää hyväksyttäväksi tarpeelliset selvitykset. Selvitysten tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: suunnitteluperusteet valmistaja rakenneaineet standardiviitteineen sekä ainestodistuslajit mitoitusstandardit paineluokka tai perusmitoitus kohdan 2..1 mukaisesti laadunvalvontavaatimukset tyyppikokeet kokoonpanopiirustus. Ohjeen YVL. mukaisen EYTIB-luokan putkiston varusteena olevista varoventtiileistä ei tarvitse toimittaa STUK:lle rakennesuunnitelmaa eikä emo selvitystä. Varoventtiileitä tai niiden toimintaa käsittelevissä asiakirjoissa tulee käyttää standardien ISO (El 11/, DIN 20, / tai ANSI B 9.1~ 1977 // mukaisia määrittelyjä. 2.1 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteina tulee esittää kaikki ne oleelliset tekijät, jotka vaikuttavat varoventtiilin rakenteellisten tai toiminnallisten ominaisuuksien valintaan. Paineiskujen ja höyryputkistoihin kertyvien lauhtumattomien kaasujen haitalliset vaikutukset tulee ottaa huomioon järjestelmäsuunnittelussa. Suunnitteluperusteiden tulee käsittää kaikki ydinlaitoksen ja sen järjestelmien tilanteet (normaalit käyttötilanteet, häiriö- ja ormetto-

4 sä TEILYTURVAKESKUs YVL.4 muustilanteet), joista seuraa varoventtiilille vaatimuksia. Suunnitteluperusteet voidaan jakaa järjestelmän asettamiin vaatimuksiin ja varoventtiilistä itsestään johtuviin laitevaatimuksiin Järjestelmän asettamat vaatimukset Järjestelmän asettamina vaatimuksina tulee esittää kaikki asiat, joilla on vaikutusta varoventtiileihin. Vaatimusten tulee perustua turvallisuusselosteissa, aihekohtaisissa raporteissa ja analyyseissä esitettyihin tietoihin. Tällaisia vaatimuksia ovat seuraavat: varoventtiiiin sijainti järjestelmässä ulospuhallusmäärä toimintanopeus avautumis- ja sulkeutumispaine puhalluksen aikainen paine häiriö- ja onnettomuustilanteiden aiheuttamat toimintavaatimukset väliaineen olomuoto mukaan luettuna. Ydinlaitoksen primääri- ja sekundääripiirin paineenhallintaan esitetään tarkempia vaatimuksia ohjeessa YVL Laitevaatimukset STUK pitää soveltuvin osin hyväksyttävänä vaatimuksia, jotka esitetään standardeissa ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section m, NB /, NC , ND ,AD-Merkblatt AII7I, A2 181tai TRD varoventtiileille, näiden ohjauslaitteille ja putkistoille. Primääri- ja sekundääripiirin varoventtiilejä koskevia vaatimuksia esitetään myös ohjeessa YVL 2.4. Ohjeessa YVL. esitetään sähkö- ja instrumentointijärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviä vaatimuksia, joita sovelletaan myös varoventtiilien ohjauksessa tarvittaviin sähkö- ja instrumentointilaitteisiin. Ohjeessa YVL. esitetään vaatimuksia ydinlaitoksen putkistoille. Laitevaatimukset voidaan jakaa rakenteellisiin ja toiminnallisiin suunnitteluvaatimukslin. Rakenteellisia suunnitteluvaatimuksia ovat mitoituslämpötila ja normaali käyttölämpötila mitoitus- ja koetuspaine ja normaali käyttöpaine mitoituksessa käytettävät paineen ja lämpötilan muutokset lukumäärineen sallitut raja-arvot putkistosta aiheutu.vil- Je voimille ja momenteille väliaineen laatu., olomuotomuutokset ja kemialliset vaikutukset käyttöympäristän tila onnettomuusolosuhteissa : kosteus, säteily taso sekä olosuhteiden kestoaika vaatimukset palonkestolle häiriö- ja lämpötila, poikkeavien rakenteelliset vaatimukset varoventtiilin toiminnan ja tiiviyden testaamiseksi rakenteelliset vaatimukset varoventtiilin dekontaminoitavuudelle. Venttiilin toiminnalliset suunnitteluvaatimukset määräytyvät järjestelmän asettamista vaatimuk~ sista. Lisäksi tulee ottaa huomioon venttiilin rakenteesta johtuvat rajoitukset varoventtiiiin stabiilin toiminnan varmistamiseksi. Pääventtiilin ja ohjausventtiilieni-laitteiden toimintatapa tulee selvittää toimintamarginaaleineen. Selvitettäviä asioita ovat toiminta-alue kyky puhaltaa väliainetta kyseeseen tulevissa olomuodoissa toimintanopeus tiiviys toiminnan stabiilius. Suunnitteluperusteet ja valitut suunnitteluarvot tulee esittää ensisijaisesti lomakemuotoisena tiivistelmänä. Tarvittaessa tiivistelmää tulee täydentää laajemmalla selvityksellä. 4

5 SÄ TEIL YTURVAKESKUS YVL Selvitys valmistajasta Turvallisuusluokissa 1 ja 2 tulee osoittaa, että varaventtiiiin painetta kantavien ja toimintaan vaikuttavien osien valmistajalla on riittävä asiantuntemus ja tekniset edellytykset. Selvityksen tai aikaisemmassa yhteydessä toimitetun Ua viittauksena mainitun) selvityksen tulee sisältää kuvaus valmistajan organisaatiosta, josta ilmenevät tehtävämäärittelyt, vastuualueet ja pätevyydet sekä laadunvarmistuksen järjestäminen. Turvallisuusluokassa ja luokassa EYT tulee ilmoittaa varaventtiilin valmistaja. Laadunvalvonnassa käytettävän valmistajan laadunvalvontaosaston tai erillisen testauslaitoksen hyväksymistä haetaan ohjeen YVL 1. mukaisesti. 2. Rakenneaineseloste RakelU1eaineselosteen avulla on osoitettava, että varoventtiiiin rakenneaineet ovat hyväksyttäviä ja soveltuvat käyttötarkoitulcseensa. Rakenne- ja hitsauslisäaineiden mlee täyttää ohjeen YVL.9 vaatimukset. Rakenneaineselosteessa tulee olla osa- ja liitoskohtainen luettelo rakenne- ja hitsauslisäaineista. Myös varoventtiiiin osien valmistusmenetelmät (esim. lämpökäsittely, pinnoitus ja kylmämuokkaus) tulee kuvata. Lisäksi erikoisvalmistusmenetelmien kuten hitsaus, metallipinnoitus, kylmänluokkaus jne. soveltuvuus tulee osoittaa turvallisuusluokissa 1ja 2 soveltuvilla menetelmäkokeilla tai muulla luotettavaila tavalla. 2.4 Laadunvalvontaohjelma Laadunvalvontaohjelmassa on esitettävä varoventtiiiin laadunvalvonta ja siinä noudatettava tarkastus- ja testausmenettely. Laadunvalvontaohjelma sisältää tarkastussuunnitelmat ja tarkastusohjeet. Laadunvalvontaohjelma on esitettävä turvallisuusluokissa 1 ja 2. Turvallisuusluokassa ja luokassa EYT ei erillistä laadunvalvontaohjelmaa edellytetä, mikäli tarkasmkset esitetään muissa asiakirjoissa (esim. kokoonpanopiirustuksessa) Tarkastussuunnitelmat Rakenneaineen, mahdollisten menetelmäkokeiden ja työkokeiden, valmistuksen sekä valmiin tuotteen laadunvalvonnasta tulee esittää tarkastussuunnitelmat. Tarkastussuunnitelmien tulee käsittää varoventtiilien painetta kantavat ja luotettavan toiminnan kannalta oleelliset osat. Tarkastussuunnitelmassa tulee esittää osa- tai liitoskohtainen piirustusten mukainen numerointi osan nimi rakenne- ja hitsauslisäaineen standardimerkinnät kunkin osan tarkastukset ja tarkastusohjeet valmiille tuotteelle tehtävät tarkastukset ja kokeet tarkastusajankohta (rakenneaineen valmistus, varoventtiiiin osien valmistus, valmis tuote) tarkastuksen valvoja. Vahnistukseen ja korjaukseen liittyvät hitsauksen menetelmä- tai työkokeet on tehtävä turvallisuusluokissa 1 ja 2 varoventtiilien painetta kantaville sekä toiminnallisesti tärkeille osille. Aikaisemmassa yhteydessä hyväksytysti suoritettuja rnenetelmäkokeita ei tarvitse uusia Tarkastusohjeet Tarkastusohjeet tulee esittää (mikäli niitä ei ole esitetty aikaisemmassa yhteydessä) kaikista tarkastuksista, jotka mainitaan tarkastussuunnitelmissa. Tarkastusohjeessa on esitettävä tarkastusmenetelmä, tarkastuksen suoritustapa, laajuus, hyväksymistä koskevat raja-arvot ja raportointi. Yksityiskohdissa voidaan viitata standardeihin. Tavallisimmat laadunvalvontatoimenpiteet, joista laaditaan tarkastusohjeet, voidaan ryhmitellä seuraavasti: rakenneaineiden tunnistus, merkintä ja rakenneainetodistukset koekappaleiden otto ja koetuserät rikkova aineenkoetus rikkomaton aineenkoetus

6 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 hitsauksen valvonta ja hitsaajien pätevyys Iåmpökäsittelyn valvonta rakenteen mittatarkastukset visuaalinen tarkastus prosessin.suuntainen tiiviys paine- ja tiiviyskokeet tyyppikokeet varaventtiilin toimintakokeet. Paine- ja tiiviyskoe tulee tehdä suunnittelussa käytetyn standardin mukaisesti. 2. Varoventtiilien mitoitus Laskelmien avulla on osoitettava, että varoventtiiiin mitat ja muotoilu täyttävät järjestelmän asettamat lujuus- ja toimintavaatimukset Lujuustekninen mitoitus Turvallisuusluokan 1 varaventtiilit tulee mitoittaa standardin ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section m, NB-00 /101 tai muun STUK:n hyväksymän ydinlaitoksiin sovellettavan standardin mukaisesti. Turvallisuusluokan 2 ja varaventtiilit tulee mitoittaa vastaavasti standardien ASME Soiler and Pressure Vessel Code, Section m, NC- 00 IllIja standardin ND-oo 1121 tai DIN tai muun STUK:n hyväksymän.ydinlaitoksiin sovellettavan standardin mukaisesti. Luokan EYT varoventtiilien mitoituksen voi korvata paineluokkatiedoilla tai mitoitus voidaan tehdä kuten tu.rvallisuusluokassa. Putkistosta venttiiliin siirtyvät voimat ja momentit voidaan ottaa huomioon ekvivalenttisena paineen lisäyksenä. Varoventtiiliin liittyvä putkisto on tuettava ottaen huomioon puhalluksen aikaiset reaktio~ voimat ohjeen YVL. mukaisesti Virtaustekninen mitoitus Virtausteknisessä mitoituksessa esitetään perustelut siitä, kuinka kohtien ja toiminnalliset suunnitteluvaatimukset on toteutettu. VaroventtiiIin ja siihen liittyvän putkiston mitoituksen tulee täyttää viitteen 14/, 11, 1/, 171, 181 tai 191 tai muun STUK:n hyväksymän ydinlaitoksiin sovellettavan standanlin vaatimukset. VaroventtiiIin liiallinen puhalluskyky saattaa olla haitallista. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi tulee tarvittaessa käyttää useampaa venttiiliä. Näiden venttiilien avautumispaineet tu.lee porrastaa sopivasti. 2. Piirustukset Piirustuksissa on esitettävä rakenteen kokoonpano ja yksityiskohdat siten, että varoventtiilin mitat, muodot ja valmistustapa käyvät ilmi riittävän yksityiskohtaisesti. Mikäli varoventtiilille on tehtävä ohjeen YVL.8 edellyttämiä määräaikaistarkastuksia ultraääni testausmenetelmillä, tulee piirustukset esittää siten, että varoventtiilin pesän ja hitsausliitosten sekä varoventtiilin ja putkiston välisten hitsausliitosten tarkastusmahdollisuudet voidaan arvioida. Piirustuksissa mlee esittää kokoonpanotiedot osa- ja rakenneaineluetteloineen mitoituksessa käytetyt tai niiden avulla saadut mitat ja muodot tarvittavine toleransseineen liitosten ja kiinnitysten tyypit, sijainnit ja mitat rakenneaineiden pinnoitu.kset toiminnan kannalta oleelliset välykset, sovitteet ja liikevarat. 2.7 Tiedot tyyppikokeista Tyyppikokeita ovat varoventtiiiin puhallusky4 vyn määrittämiseksi ja asianmukaisen mekaanisen toiminnan toteamiseksi tehtävät kokeet sekä pääventtiiiin ja mahdollisen ohjauslaitteen toimintakokeet ja näiden yhteiskokeet. Väliaineen venttiilimateriaaleihin aiheuttamien pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi tulee tehdä tarvittavat testit.

7 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 STUK pitää byväksyttävidä vutteissä //, /4/, 11, 11 ja m sekä standardeissa VdTUv- Mer~latt, Sicherheitsventil ja VdTUV-Merkblatt, Berstsicherung / esitettyjä menettelytapoja puhalluskyvyn määrittämiseksi ja toimintakokeiden tekemiseksi. Primääri- ja sekundääripiirin päävaroventtiilit ja niiden ohjauslaitteet tulee testata myös 00- nettomuustilanteita vastaavissa olosuhteissa. Rakennesuunnitelmassa tulee esittää kuvaus tällaisten tyyppikokeiden järjestelyistä. 2.8 Tiedot käyttökokemuksista Turvallisuusluokkien 1 ja 2 varoventtiileistä tulee esittää käyttökokemustiedot. Valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus STUK tekee harkintansa mukaan tarkastuskäyntejä varoventtiilivalmistajan laatujärjestelmän arvioimiseksi. Tämä on otettava huomioon hankinta-asiakirjoja tehtäessä. Primääri- ja sekundääripiirien varoventtiilien valmistusta STUK valvoo harkintan.'ia mukaan tekemällä tarkastuksia valmistajatehtaalle. Tällöin STUK:lle on varattava mahdollisuus tutustua valmistajan organisaatioon, valmistusmenetelmiin ja laadunvarmistukseen. Tarkastuskäyntejä varten STUK:lIe tulee toimittaa hyvissä ajoin venttiilien valmistusaikatauiu, josta ilmenevät myös laadunvalvontaohjelman mukaiset tärkeimmät tarkastusja koetusajankohdat. Mikäli STUK pitää tarpeellisena valvoa muidenkin varoventtiilien valmistusta, siitä ilmoitetaan erikseen. Valmistuksesta vastaavan henkilön on joka tapauksessa valvottava varoventtiilien valmistusta. Rakelllletarkastus tehdään ohjeen YVL L 1 mukaisesti kaikille ydinlaitoksen varoventtiileille. STUK tekee rakennetarkastuksen turvalli9.nl;iuokkien 1ja2 v-""""iittiil_ja1eh1aajia. 4 Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastus tehdään ohjeen YVL.7 mukaisesti. Käyttöönottotarkastuksen osat ovat seuraavat: toteamistarkastus, joka tehdään järjestelmän asennuksen jälkeen varusteiden toiminta kokeet, jotka tehdään toteamistarkastuksessa hyväksytylle järjestelmälle. STUK tekee varoventtiiiin sähköisille ohjauslaitteille ohjeen YVL. mukaisen käyttöönottotarkastuksen. 4.1 Toteamistarkastus STIJK tekee toteamistarkastuksen ohjeen YVL.7 mukaisesti. Varoventtiili voidaan hyväksyä toteamistarkastuksessa vasta sen jälkeen, kun se on asennettu paikoilleen. 4.2 VaroventtiiIintoimintakokeet Toimintakokeet tulee tehdä em;isijaisesti varo~ järjestelmän kokeena ydinlaitoksenjärjestelmäkokeiden yhteydessä, koska tällöin varojärjestl~lmän ja suojattavan järjestelmän yhteiskäytläytyrninenja takaisinkytkentöjen vaikutukset toimintaan tulevat esille. Primääripiirin varoventtiilien toimintakoe on tehtävä esivirityksen jälkeen 08. kuwnakokeen aikana, ennen kuin ydinpolttoaine ladataan reaktoriin. Sekundääripiirin varoventtiilien toimintakoe voidaan tehdä venttiilien esivirityksen jälkeen reaktorin toimiessa sellaisella tehotasolla, jolla koe voidaan turvallisesti tehdä. Jos toimintakokeisiin käytetään koepenkkiä, tulee noudatettavilie yleisperiaatteille hankkia STUKn hyväksyntä riippumatta turvallisuusluokasta. Jos koepenkissä ei kaikilta osin ole mahdollista testata venttiiliä tarpeellisten ominaisuuksien toteamiseksi, tulee ydinlaitoksen käytläjäljä olla riittävän yksityiskohtaiset tiedot, 7

8 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 joilla voidaan kattaa puuttuvat toiminta-alueet. Näiden tietojen perusteella venttiiiin toimintaan vaikuttavien osien rakenteellinen kunto ja säädöt tulee voida arvioida niin, että ne vastaavat tyyppikokeen hyväksytysti läpäisseiden osien kuntoa ja säätöalueita. Hakemuksesta STUK voi myös hyväksyä menettelyn, jossa varoventtiiiin toiminnallinen sopivuus asennuspaikkaansa osoitetaan käyttäen tilapäistä in.<;trumentointia. Toimintakokeen yhteydessä tulee tarvittaessa mitata primääri- ja sekundääripiirin varoventtiilin puhalluksen aikaiset realctiovoimat ja värähtelyt. Myös varoventtiilin ja putkiston pu~ halluksen aikaiset rasitukset tulee tarvittaessa määrittää käyttäen asiaan soveltuvia transienttivirtaukselle ja jännitysten suuruuden määrittelylie soveltuvia analyysimenetelmiä. VaroventtiiIin toimintakokeissa tulee tarkistaa, että varaventtiili toimii käyttöolosuhteissa luotettavasti ja että sen puhalluskyky on riittävä. Toimintakokeen hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: asetuspaine ja puhalluksen aikainen maksimipaine toiminnan stabiilius toimintanopeus sulkeutumispaine ja tiiviys toiminnan kannalta tarpeelliset marginaalit. Toimintakokeen hyväksyttävyyden arviointia varten varoventtiilikohtaiset tiedot tulee koota lomakemuotoiseksi tiivistelmäksi. Tiivistelmän tulee sisältää tiedot myös suojattavasta kohteesta. Toimintakokeen jälkeen varoventtiili tulee voida sinetöidä. KäyftÖÖnottotarkastuksessa tarkastetaan murtovarokkeen tyyppikoetodistus ja kilpitiedot, joissa esitetty murtopaine tulee olla määritetty viitteen /4/,11,/1 tai 171 mukaisesti. Käytänaikainen valvonta Varoventtiileille on tehtävä säännöllisin aikavälein käytönaikaiset tarkastukset toimintakyvyn ja -kunnon toteamiseksi..1 Määräaikaiskokeet ja kunnonvalvontamenetelmät Määräaikaiskokeetja kunnonvalvonta sisältävät toimintakokeiden valvonnan visuaalisen tarkastuksen. Määräaikaiskokeista ja muusta kunnonvalvollnasta tulee laatia venttiilikohtainen luettelo, joka tulee toimittaa STUK:l1e tiedoksi. Luettelossa tulee esittää toimintakokeiden aikavälit ja ajankohdat (ydinlaitoksen käyttötila) sekä toimintakokeen tekotapa ja muu tarvittava kunnonvalvonta sekä tarkastusten tekijät. Varoventtiilien toimintakoe on tehtävä edellä kohdassa 4.2 esitettyjä periaatteita noudattaen, ellei STUK ole venttiilikohtaisesti muuta päättänyt. STUK voi hyväksyä hakemuksesta, että primääri- ja sekundääripiirin päävaroventtiilien tai niiden ohjausventtiilien toimintakokeiden tekemiseen käytetään koepenkkiä, jos siihen on perustelm syy. Koepenkin dynaamisten ominaisuuksien tulee vastata riittävän hyvin todellisia asermusolosuhteita..2 Ainetta rikkomattomat määräaikaistarki;llstukset Varoventtiilien määräaikaistarkastuksissa tulee noudattaa ohjeessa YVL.8 esitettyjä vaatimuksia.. Ennakkohuolto Varoventtiilien ennakkohuoltoa varten luvanhaltijan tulee laatia ohjelmat, joissa kuvataan 8

9 SÄ TEll YTURVAKESKUS YVl.4 varoventtiileille ja niiden ohjauslaitteille tehtävät ennakkohuoltotoimenpiteet. Tyypillisiä ennakkohuoltotoimenpiteitä ovat toimintakunnon seuranta purkamalia laite ja kuluneiden osien vaihto. Ydinlaitoksella tulee ylläpitää tiedostoa, johon tallennetaan tiedot laitteille tehdyistä huoito-, korjaus- yms. kunnossapitotoimenpiteistä. STUK valvoo ennakkohuolto-ohjelman toimeenpanoa määråajoin toistettavissa tarkastuksissa..4 Muutos- ja korjaustyöt Muutos- ja korjaustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä varoventtiiiin asennuksessa ja käyttöönotossa tulee noudattaa ohjeessa YVL 1.8 esitettyjä vaatimuksia.. Varaosat Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että kullekin varoventtiilille hankitaan tarpeelliset varaosat ja että varaosien riittävyyttä seurataan. Varoventtiilin rakennesuunnitelma on voimassa myös varaosille. Varaosien rakennetarkastus tehdään ohjeen YVL 1.1 mukaisesti. Viitteet ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Rules for Constroction of Nuclear Power PIan! Components, NC-7000, July 1, 1992 ASME Boiter and Pressure Vessel Code, Section m, Rules for Constroction of Nuclear Power Plant Components, ND~7000, July 1, 1992 AD-Merkblatt A1, Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung, Berstsicherungen, Januar 199 AD-Merkblatt A2, Sicherheitseinrichtungen gegen Drock~ iiberschreitung, Sicherheitsventile, November 199 TRD 421, Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung, Sicherbeitsventile, EntWllrf September 1992 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section UI, Rules for Constroction of Nuc1ear Power Plant Components, NB-00, July 1, 1992 ASME Boiter and Pressure Vessel Code, Section m, Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components, NC-00, July 1, 1992 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section UI, Rules for Cons1ruction of Nuclear Power Plant Componenls, ND-oo, July 1, ISO 412~1981(E), Safety valves - General requirements DIN 20, 1972, SicherbeitsventiJe, Begriffe ANSI B9.1~1977, Tenninology Pressure Relief Devices for ASME Boiter and Pressure Vessel Code, Section Ill, Rules for Constroction of Nuclear Power Plant Components, NB~7000, July 1, DIN 840, Armaturengehäuse, Festigkeitsberechnwlg gegen Innendruck, Entv.urf August 1989 VdTUv-Merkblatt, Richtlinien fur die Bauteitpriifimg von Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung, Sicherheitsventil 100, September 1974 VdTUV-Merkblatt, Richtlinien fur die Bauteilpriifung von Berstsichenmgen, Berstsicherung 100, September

10 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 YVL-ohjeet Yleiset ohjeet YVL 1.0 Ydinvoimalaitosten suunnittelussa noud.atettavat turvallisuusperiaatteet, YVL 1.1 Säteilyturvakeskus ydinenergian käytön valvontaviranomaisena, YVL 1.2 Ydinlaitosten turvallisuusvalvonlaa koskevien asiakiijojen toimittaminen säteilyturvakeskukseue, YVL 1. Ydinvoimalaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. Tarkastusoikeudet, YVL 1.4 Ydinvoimalaitosten iaadunvarnllstus, YVL 1. Ydinvoimalaitoksia koskeva raportointi SäteilyturvakeskukselJe, YVL 1. Ydinvoimalaitosten ohjaajien hyväksymi nen, YVL 1.7 Ydinvoimalaitoksen turvalliruuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus, YVL 1.8 Muutos-, koijaus- ja ennakkohuoltotyiit ydinlaitoksissa, YVL 1.11 Ydinvoimalaitosten käyttökokemusten hyödyntäminen, YVL 1.1 Ydinvoimalaitosren seisokit, YVL 1.1 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja ra kenteet. Rakennetarkastus, Järjestelmät YVL 1.9 Ydinvoimala.itosten käytön laadunvarnllstus, YVL 2.1 YdinvoimalaitostenjäIjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus, YVL 2.2 Ydinvoimalaitosten teknisten ratkaisujen perustelemiseksi tehtävät häiriö- ja onnettomuusanalyysit, YVL 2. Ydinvoimalailosten järjestelmien ennakkotarkastus, YVL 2.4 Painevesireaktorilaitoksen primaaripiirin ja -höyrystimien ylipainesuojaus ja paineensäälö häiriötilanteissa, YVL 2. Ydinvoimalaitosten koekäyttö, YVL 2. Maanjäristysten huomioonottaminen ydinlaitoksissa, YVL 2.7 Vikakriteerit kevytvesireaktorilla varustetun ydinvoimalaitoksen suunnittelua varten, YVL 2.8 Todennäköisyyspohjaiset turvallisuusanalyysit (PSA) ydinvoimalaitoksen lupakäsittelyssä ja käytön valvonnassa, Paineastiat YVL.0 Ydinlaitosten paineastiat. Valvonnan yleisohjeet, YVL.1 Ydinvoimalaitosten painesäiliöt. Rakennesuunnitelma. Turvallisuusluokat 1 ja 2, YVL.2 Ydinvoimalaitosten painesäiliöt. Rakennesuunnitelma. Turvallisuusluokka ja luokka EYT, YVL. Ydinlaitosten putkistojen valvonta, YVL.4 Ydinvoimalaitosten paineastiat. Valmistuslupa, YVL.7 Ydinlaitosten paineastiat. Käyttöönottotar kastus, YVL.8 Ydinvoima1aitosten paineastiat. Mäii.riiaikaistarkastukset, YVL.9 Ydinvoimalaitosten paineastiat. Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet, Rakennustekniikka YVL 4.1 Ydinlaitosten betonirakenteet, YVL 4.2 Ydinlaitosten teråsrakenteet, YVL 4. Ydinlaitosten palontoijunta, Muut rakenteet j~ laitteet YVL. Ydinlaitosten venttiilien ja niiden toimilaitteiden valvonta, YVL.4 Ydinlaitost~n varoventtiilien valvonta, YVL. Ydinlaitosten säbkö- ja instrnmentointijärjestelmienja -laitteiden valvonta, YVL. YdinvoimaJaitosten ilmastointijätjestelmät ja -laitteet,

11 SÄ TEllYTURVAKESKUS YVl.4 YVL.7 Ydinlaitosten pumppujen valvonta, YVL.8 Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteet, Ydinmateriaali YVL.1 Ydinpolttoaineen ja muiden ydinvoimalaitoksen käytössä tarvittavien ydimnateriaalien valvonta, YVL.2 Polttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset, YVL. Polttoaineen suunnittelun ja valmistuksen valvonta, YVL.4 Ydinpolttoaineen kuljetuspakkausten valvonta, YVL. Ydinpolttoaineen kuljetusten valvonta, YVL. Ydinpolttoaineen käytön valvonta, YVL.7 Ydinpolttoaineen laadunvarmistus, YVL.8 Ydinpolttoaineen varastointi ja lliittely, YVL.9 Ydinmateriaalien kujanpito--ja valvontajärjestelmä, YVL. JO YdiDmateriaaleja koskeva raportointi, YVL.11 Ydinvoimalaitosten turvajäijestelyt, YVL.21 Ydinpolttoaineen kuljetusten turvajiijjestelyt, Säteilysuojelu YVL 7.1 Ydinvoimalaitoksen ympäristön sitei lyaltistuksen ja radioaktiivisten aineiden piästöjen rajoittaminen, YVL 7.2 Ydinvoimalaitosten ympäristön väestön säteilyannosten arvioiminen, YVL 7. Radioaktiivisten aineiden päästöjen le viämisen arviointi ydinvoimalaitosten käyttö- ja onnettomuustilanteissa, YVL 7.4 Ydinvoimalaitosten valmiussuunnitelmat YVL 7. Ydinvoimalaitosten meteorologiset mittaukset, YVL 7. Ydinvoimalaitosten radioaktiivisten aineiden päästöjen mittaus, YVL 7.7 Ydinvoimalaitosten ympäristön siteilyta:rkka.i.lu, YVL 7.8 YdinvoimaIaitosten ympäristön säteilyturvallisuusvalvonnan raportointi säteilyturvallisuuslaitokseile, YVL 7.9 Ydinvoimalaitosten työntekijöiden siteilysuojelu, YVL 7.10 Ydinvoimalaitoksen työntekijöiden säteilyaltistuksen valvonta YVL 7.11 Ydinvoimalaitosten säteilymittausjärjestelmätja -laitteet, YVL 7.14 Toimenpidetasot väestön suojelemi seksi ydinvoimalaitosten onnettoiiluustilanteissa, YVL 7.18 Ydinvoimalaitosten suunnittelussa huomioon otettavat laitoksen sisäiseen säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, Ydinjätehuolto YVL 8.1 Voimalaitosjätteiden loppusijoitus, YVL 8.2 Ydinjätteiden vapa"nawjnen valvonnasta, YVL 8. Radioaktiivisten jätteiden varastointi voimajaitoksella, käsittely ja 11

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Ydinlaitosten pumppujen valvonta

Ydinlaitosten pumppujen valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS Ydinlaitosten pumppujen valvonta 1 Yleistä 2 Rakennesuunnitelma 2.1 Selvitys valmistajasta 2.2 Suunnitteluperusteet 2.2.1 Järjestelmäkohtaiset pumpun suunnitteluperusteet 2.2.2 Pumpun

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 PAINESÄILIÖIDEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 4 3.1 Vaatimukset 4 3.2 Yleistarkastussuunnitelma 4 3.3 Yleistarkastusohjeisto 4 4 YDINTEKNISEN

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 5.4.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT YDINLAITOSTEN PUTKISTOT 1 YLEISTÄ 5 2 MÄÄRITELMIÄ 5 3 PUTKISTOJEN LUOKITTELU 6 4 PUTKISTOJEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 6 4.1 Vaatimukset 6 4.2 Yleistarkastussuunnitelma 6 4.3 Yleistarkastusohjeisto

Lisätiedot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 9.4.2013 Luonnos L4 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014)

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjetta YVL E.10 sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Betonirakenteiden valmistuksen valvonta

Betonirakenteiden valmistuksen valvonta 22.5.1992 Ydinlaitosten betonirakenteet 1 2 Yleistä Turvallisuusseloste, luokitusasiakirja ja laad unvarmistusoh jelmat 3 3 3 Betonirakenteiden suunnitteluasiakirjat 4 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.4.1

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 OHJE YVL 5.8 / 26.9.2008 Nosto- ja siirtotoiminnot ydinlaitoksissa 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Suunnittelija, valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Suunnittelija 6 3.2 Valmistaja

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät

Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät YVL 5.1 23.1.1997 Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät 1 Yleistä 3 2 Rakennesuunnitelma 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Suunnitteluperusteet ja soveltuvuusselvitys 4 2.2.1 Yleistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 OHJE YVL 5.7 / 28.4.2008 Ydinlaitosten pumppuyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Valmistaja 6 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS JA SÄTEILYMITTAUKSET

YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS JA SÄTEILYMITTAUKSET OHJE YVL C.1, Luonnos 4 / 24.8.2012 YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS JA SÄTEILYMITTAUKSET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus 5 4 Säteilyturvallisuus

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 18.9.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Nostolaiteyksiköiden laitevaatimusmäärittelyt 7 4 Valmistaja 7 4.1 Yleistä 7 4.2 Luvanhaltijan velvoitteet 7 4.3 Vaatimukset valmistajalle

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013)

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1(10) Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) 1 Johdanto Ohje YVL E.3 korvaa ohjeet YVL 3.1, Ydinlaitosten painesäiliöt ja YVL 3.3, Ydinlaitosten

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Luokitusta koskevat vaatimukset 3 3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet 3 3.2 Turvallisuustoimintoihin

Lisätiedot

Uudistuneet YVL-ohjeet

Uudistuneet YVL-ohjeet Uudistuneet YVL-ohjeet YVL-ohjeuudistuksen vaikutuksia automaatio- ja sähkötekniikassa 22.5.2014 Kim Wahlström / STUK Sisältö Ohjeuudistuksen tavoitteet Sähkö- ja automaatiotekniikkaan läheisimmin liittyvät

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET

YDINLAITOSTEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET OHJE YVL 5.6 / 25.11.2004 YDINLAITOSTEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluokitus 4 2.3 Alue-

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT OHJE YVL E.8 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN VENTTIILIT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittely 5 4 Valmistaja 6 5 Suunnittelu 7 5.1 Yleistä 7 5.2 Rakenne 7 5.3 Materiaalit 8

Lisätiedot

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät Ydinvoiman rakentaminen, viranomaisnäkökulma- i ja tehtävät ENTERPRISE FORUM 1/2012 15.2.2012 2012 Janne Nevalainen Ydinvoimalaitosten valvonta Projektit Esityksen sisältö 1. STUKin tehtävä 2. Lainsäädännön

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN METEOROLOGISET MITTAUKSET

YDINVOIMALAITOKSEN METEOROLOGISET MITTAUKSET OHJE YVL 7.5 / 28.5.2003 YDINVOIMALAITOKSEN METEOROLOGISET MITTAUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 METEOROLOGISELLE MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA YLEISET VAATIMUKSET 3 2.1 Meteorologisten mittausten

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT 1 YLEISTÄ 3 2 SUUNNITTELUPERUSTEITA 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Säteilylähteet ja -suojat 3 2.3 Materiaalivalinnat

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit Ydinlaitoksen venttiilit 10.4.2012 Petri Vuorio, Jukka Mononen, Esa Lehtonen, Mikko Pihkakoski, Urpo Sarajärvi, Tapani Eurasto Säteilyturvakeskus 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Määritelmät...

Lisätiedot

Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena

Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena 1 FinNuclear Workshop Hanasaari 28.8.2008 Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena Jukka Laaksonen Director General STUK 2 Puheenvuoroni pohjautuu ajatuksiin, joita herätti

Lisätiedot

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Kim Wahlström Sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimisto STUK Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUDEN VARMISTAMINEN

YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUDEN VARMISTAMINEN YDINVOIMALAITOKSEN PAINELAITTEIDEN LUJUUDEN VARMISTAMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 LUJUUDEN VARMISTAMINEN YDINVOIMALAITOKSEN LUPAMENETTELYN YHTEYDESSÄ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Rakentamislupa 4 2.2.1 Toimitettavat asiakirjat

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi

Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Kliinisten laboratoriomittausten jäljitettävyys ja IVD-direktiivi Dos Jaakko-Juhani Himberg HUSLAB /laatupäällikkö JJH November 2004 1 IVD-direktiivi ja siirtymäaika In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU OHJE YVL 2.0 / 1.7.2002 YDINVOIMALAITOKSEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU 1 YLEISTÄ 3 2 JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUA KOSKEVIA VAATIMUKSIA 3 2.1 Suunnittelumenetelmät 3 2.2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 4 2.3

Lisätiedot

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI

AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Quality. Telatek Quality (TE-Coating Oy) on erikoistunut laadunvarmistukseen ja projektinjohtamiseen. Telatek Quality kuuluu Telatek Groupiin.

Quality. Telatek Quality (TE-Coating Oy) on erikoistunut laadunvarmistukseen ja projektinjohtamiseen. Telatek Quality kuuluu Telatek Groupiin. Quality Telatek Quality (TE-Coating Oy) on erikoistunut laadunvarmistukseen ja projektinjohtamiseen. Telatek Quality kuuluu Telatek Groupiin. Telatek on perustettu 1977, jolloin Raahessa aloitettiin huolto-

Lisätiedot

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 OHJE YVL 1.4 / 9.1.2008 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Jo h t a m i s j ä r j e s t e l m ä 4 3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, ylläpito

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan Rakenneluokat RL1 (AA) ja RL2 (A) Teräsrakenteiden toteutus EN 1090:n mukaan 2013-2014 Ajankohta:

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 19.6.2012 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Määritelmät... 1

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014)

Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (12) Ohje YVL A.3, Ydinlaitosten johtamisjärjestelmät (2.6.2014) 1 Johdanto 2 Soveltamisala Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot