Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta"

Transkriptio

1 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL Ydinlaitosten varoventtiilien valvonta 1 Yleistä Rakennesuunnitelma Suunnitteluperusteet Järjestelmän asettamat vaatimukset Laitevaatimukset Selvitys valmistajasta Rakenneaineseloste Laadunvalvontaohjelma Tarkastussuunnitelmat Tarkastusohjeet Varoventtiilien mitoitus Lujuustekninen mitoitu$ Virtaustekninen mitoitus Piirustukset Tiedot tyyppi kokeista Tiedot käyttökokemuksista Valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus 7 4 Käyttöönonotarkastus T oteamistarkastus Varaventtiilin toimintakokeet 7 Käytänaikainen valvonta 8.1 Määräaikaiskokeet ja kunnonvalvontamenetelmät 8.2 Ainetta rikkomattomat määräaikaistarkastukset 8. Ennakkohuolto 8.4 Muutos- ja korjaustyöt 9. Varaosat 9 Vjitt~et 9 Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Ohje kumoaa..198 annetun ohjeen YVl.4. Toinen, uudistettu painos Helsinki 199 Erweko Painotuote Oy ISBN ISSN

2 Valtuutusperusteet Säteilyturvakeskus antaa ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset määräykset ydinenergialain (990/87) :n 2 momentin kohdan ja ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevista yleisistä määräyksistä annetun valtioneuvoston päätöksen (9/91) 29 on nojalla. YVL-Qhjeet ovat sääntöjä, joita yksittäisen luvanhaltijan tai muun kyseeseen wlevan organisaation on noudatettava, ellei Säteilyturvakeskukselle ole esitetty muuta hyväksyttävää melrttelytapaa tai ratkaisua, jolla YVL-Qhjeissa esitetty nuvallisuustaso saavutetaan. Ohje ei muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen voimaanw1oa tekemiä päätöksiä, ellei Säteilyturvakeskus erikseen siitä ilmoita.

3 SÄ TEllYTURVAKESKUS YVl.4 1 Yleistä PaineenhaJlinnalla on keskeinen merkitys ydinlaitoksen prosessijärjestelmien toimintakunnon ja -arvojen säilymiseue. Paineenhallintaan käytetään järjestelmäsäätöjen lisäksi varoventtiilejä. Varoventtiilien toiminnalliset vaatimukset määräytyvät järjestelmän ominaisuuksien ja toimintavaatimusten perusteella. Varoventtiili suwmitellaan, valmistetaan ja asennetaan siten, että sen rakenteellinen kestävyys, toimintaedellytykset ja järjestelmän vaatima suorituskyky säilyvät voimalaitoksen käyttö-, häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Ydinvoimalaitoksen järjestelmät, rakenteet ja laitteet luokitellaan ohjeen YVL 2.1 mukaisesti turvauisuusluokkiin 1, 2 ja sekä luokkaan EYT. Luokitusasiakirjassa esitetään myös varoventtiilien luokitus. Ohjeessa YVL 2.4 esitetään järjestelmävaatimukset ydinvoimalaitoksen primääri- ja sekundääripiirin paineenhauinnalle. Paineenhallinnalla tarkoitetaan paineen säätöä ja paineennousun rajoittamista sekä paineen alentamista. Tässä ohjeessa esitetään ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten varoventtiilien valvontaa koskevat vaatimukset. Valvonnan laajuus riippuu varoventtiiiin turvallisuusluokasta. Valvonnan eri vaiheet ovat seuraavat: rakennesuunnitelman tarkastus valmistuksen valvonta ja rakeonetarkastus käyttöönottotarkastus käytönaikainen valvonta. Tässä ohjeessa käytetään yleisesti sanaa "varoventtiili" tarkoittamaan eri toimintaperiaatteilla prosessijårjestelmien tai ~Iaitteiden ylipainesuojausta hoitavia venttillityyppejä, ohjattua varolaitekokonaisuutta objauslaitteineen tai murtovaroketta. 2 Rakennesuunnitelma Turvallisuusluokkiin 1, 2 ja kuuluvien varoventtiilien rakennesuunnitelmille on hankittava STUK:n hyväksyntä. Rakennesuunrutelmassa tulee esittää suunnitteluperusteet varoventtiilin valmistaja rakenneaineseloste laadunvalvontaohjelma varoventtiilin mitoitus piirustukset tyyppikokeet käyttökokemukset. Luokan EYT painesäiliöiden ja höyrykattiloiden sekä EYT/A-Iuokiteltujen putkistojen varusteina olevista varoventtiileistä tulee esittää hyväksyttäväksi tarpeelliset selvitykset. Selvitysten tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: suunnitteluperusteet valmistaja rakenneaineet standardiviitteineen sekä ainestodistuslajit mitoitusstandardit paineluokka tai perusmitoitus kohdan 2..1 mukaisesti laadunvalvontavaatimukset tyyppikokeet kokoonpanopiirustus. Ohjeen YVL. mukaisen EYTIB-luokan putkiston varusteena olevista varoventtiileistä ei tarvitse toimittaa STUK:lle rakennesuunnitelmaa eikä emo selvitystä. Varoventtiileitä tai niiden toimintaa käsittelevissä asiakirjoissa tulee käyttää standardien ISO (El 11/, DIN 20, / tai ANSI B 9.1~ 1977 // mukaisia määrittelyjä. 2.1 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteina tulee esittää kaikki ne oleelliset tekijät, jotka vaikuttavat varoventtiilin rakenteellisten tai toiminnallisten ominaisuuksien valintaan. Paineiskujen ja höyryputkistoihin kertyvien lauhtumattomien kaasujen haitalliset vaikutukset tulee ottaa huomioon järjestelmäsuunnittelussa. Suunnitteluperusteiden tulee käsittää kaikki ydinlaitoksen ja sen järjestelmien tilanteet (normaalit käyttötilanteet, häiriö- ja ormetto-

4 sä TEILYTURVAKESKUs YVL.4 muustilanteet), joista seuraa varoventtiilille vaatimuksia. Suunnitteluperusteet voidaan jakaa järjestelmän asettamiin vaatimuksiin ja varoventtiilistä itsestään johtuviin laitevaatimuksiin Järjestelmän asettamat vaatimukset Järjestelmän asettamina vaatimuksina tulee esittää kaikki asiat, joilla on vaikutusta varoventtiileihin. Vaatimusten tulee perustua turvallisuusselosteissa, aihekohtaisissa raporteissa ja analyyseissä esitettyihin tietoihin. Tällaisia vaatimuksia ovat seuraavat: varoventtiiiin sijainti järjestelmässä ulospuhallusmäärä toimintanopeus avautumis- ja sulkeutumispaine puhalluksen aikainen paine häiriö- ja onnettomuustilanteiden aiheuttamat toimintavaatimukset väliaineen olomuoto mukaan luettuna. Ydinlaitoksen primääri- ja sekundääripiirin paineenhallintaan esitetään tarkempia vaatimuksia ohjeessa YVL Laitevaatimukset STUK pitää soveltuvin osin hyväksyttävänä vaatimuksia, jotka esitetään standardeissa ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section m, NB /, NC , ND ,AD-Merkblatt AII7I, A2 181tai TRD varoventtiileille, näiden ohjauslaitteille ja putkistoille. Primääri- ja sekundääripiirin varoventtiilejä koskevia vaatimuksia esitetään myös ohjeessa YVL 2.4. Ohjeessa YVL. esitetään sähkö- ja instrumentointijärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviä vaatimuksia, joita sovelletaan myös varoventtiilien ohjauksessa tarvittaviin sähkö- ja instrumentointilaitteisiin. Ohjeessa YVL. esitetään vaatimuksia ydinlaitoksen putkistoille. Laitevaatimukset voidaan jakaa rakenteellisiin ja toiminnallisiin suunnitteluvaatimukslin. Rakenteellisia suunnitteluvaatimuksia ovat mitoituslämpötila ja normaali käyttölämpötila mitoitus- ja koetuspaine ja normaali käyttöpaine mitoituksessa käytettävät paineen ja lämpötilan muutokset lukumäärineen sallitut raja-arvot putkistosta aiheutu.vil- Je voimille ja momenteille väliaineen laatu., olomuotomuutokset ja kemialliset vaikutukset käyttöympäristän tila onnettomuusolosuhteissa : kosteus, säteily taso sekä olosuhteiden kestoaika vaatimukset palonkestolle häiriö- ja lämpötila, poikkeavien rakenteelliset vaatimukset varoventtiilin toiminnan ja tiiviyden testaamiseksi rakenteelliset vaatimukset varoventtiilin dekontaminoitavuudelle. Venttiilin toiminnalliset suunnitteluvaatimukset määräytyvät järjestelmän asettamista vaatimuk~ sista. Lisäksi tulee ottaa huomioon venttiilin rakenteesta johtuvat rajoitukset varoventtiiiin stabiilin toiminnan varmistamiseksi. Pääventtiilin ja ohjausventtiilieni-laitteiden toimintatapa tulee selvittää toimintamarginaaleineen. Selvitettäviä asioita ovat toiminta-alue kyky puhaltaa väliainetta kyseeseen tulevissa olomuodoissa toimintanopeus tiiviys toiminnan stabiilius. Suunnitteluperusteet ja valitut suunnitteluarvot tulee esittää ensisijaisesti lomakemuotoisena tiivistelmänä. Tarvittaessa tiivistelmää tulee täydentää laajemmalla selvityksellä. 4

5 SÄ TEIL YTURVAKESKUS YVL Selvitys valmistajasta Turvallisuusluokissa 1 ja 2 tulee osoittaa, että varaventtiiiin painetta kantavien ja toimintaan vaikuttavien osien valmistajalla on riittävä asiantuntemus ja tekniset edellytykset. Selvityksen tai aikaisemmassa yhteydessä toimitetun Ua viittauksena mainitun) selvityksen tulee sisältää kuvaus valmistajan organisaatiosta, josta ilmenevät tehtävämäärittelyt, vastuualueet ja pätevyydet sekä laadunvarmistuksen järjestäminen. Turvallisuusluokassa ja luokassa EYT tulee ilmoittaa varaventtiilin valmistaja. Laadunvalvonnassa käytettävän valmistajan laadunvalvontaosaston tai erillisen testauslaitoksen hyväksymistä haetaan ohjeen YVL 1. mukaisesti. 2. Rakenneaineseloste RakelU1eaineselosteen avulla on osoitettava, että varoventtiiiin rakenneaineet ovat hyväksyttäviä ja soveltuvat käyttötarkoitulcseensa. Rakenne- ja hitsauslisäaineiden mlee täyttää ohjeen YVL.9 vaatimukset. Rakenneaineselosteessa tulee olla osa- ja liitoskohtainen luettelo rakenne- ja hitsauslisäaineista. Myös varoventtiiiin osien valmistusmenetelmät (esim. lämpökäsittely, pinnoitus ja kylmämuokkaus) tulee kuvata. Lisäksi erikoisvalmistusmenetelmien kuten hitsaus, metallipinnoitus, kylmänluokkaus jne. soveltuvuus tulee osoittaa turvallisuusluokissa 1ja 2 soveltuvilla menetelmäkokeilla tai muulla luotettavaila tavalla. 2.4 Laadunvalvontaohjelma Laadunvalvontaohjelmassa on esitettävä varoventtiiiin laadunvalvonta ja siinä noudatettava tarkastus- ja testausmenettely. Laadunvalvontaohjelma sisältää tarkastussuunnitelmat ja tarkastusohjeet. Laadunvalvontaohjelma on esitettävä turvallisuusluokissa 1 ja 2. Turvallisuusluokassa ja luokassa EYT ei erillistä laadunvalvontaohjelmaa edellytetä, mikäli tarkasmkset esitetään muissa asiakirjoissa (esim. kokoonpanopiirustuksessa) Tarkastussuunnitelmat Rakenneaineen, mahdollisten menetelmäkokeiden ja työkokeiden, valmistuksen sekä valmiin tuotteen laadunvalvonnasta tulee esittää tarkastussuunnitelmat. Tarkastussuunnitelmien tulee käsittää varoventtiilien painetta kantavat ja luotettavan toiminnan kannalta oleelliset osat. Tarkastussuunnitelmassa tulee esittää osa- tai liitoskohtainen piirustusten mukainen numerointi osan nimi rakenne- ja hitsauslisäaineen standardimerkinnät kunkin osan tarkastukset ja tarkastusohjeet valmiille tuotteelle tehtävät tarkastukset ja kokeet tarkastusajankohta (rakenneaineen valmistus, varoventtiiiin osien valmistus, valmis tuote) tarkastuksen valvoja. Vahnistukseen ja korjaukseen liittyvät hitsauksen menetelmä- tai työkokeet on tehtävä turvallisuusluokissa 1 ja 2 varoventtiilien painetta kantaville sekä toiminnallisesti tärkeille osille. Aikaisemmassa yhteydessä hyväksytysti suoritettuja rnenetelmäkokeita ei tarvitse uusia Tarkastusohjeet Tarkastusohjeet tulee esittää (mikäli niitä ei ole esitetty aikaisemmassa yhteydessä) kaikista tarkastuksista, jotka mainitaan tarkastussuunnitelmissa. Tarkastusohjeessa on esitettävä tarkastusmenetelmä, tarkastuksen suoritustapa, laajuus, hyväksymistä koskevat raja-arvot ja raportointi. Yksityiskohdissa voidaan viitata standardeihin. Tavallisimmat laadunvalvontatoimenpiteet, joista laaditaan tarkastusohjeet, voidaan ryhmitellä seuraavasti: rakenneaineiden tunnistus, merkintä ja rakenneainetodistukset koekappaleiden otto ja koetuserät rikkova aineenkoetus rikkomaton aineenkoetus

6 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 hitsauksen valvonta ja hitsaajien pätevyys Iåmpökäsittelyn valvonta rakenteen mittatarkastukset visuaalinen tarkastus prosessin.suuntainen tiiviys paine- ja tiiviyskokeet tyyppikokeet varaventtiilin toimintakokeet. Paine- ja tiiviyskoe tulee tehdä suunnittelussa käytetyn standardin mukaisesti. 2. Varoventtiilien mitoitus Laskelmien avulla on osoitettava, että varoventtiiiin mitat ja muotoilu täyttävät järjestelmän asettamat lujuus- ja toimintavaatimukset Lujuustekninen mitoitus Turvallisuusluokan 1 varaventtiilit tulee mitoittaa standardin ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section m, NB-00 /101 tai muun STUK:n hyväksymän ydinlaitoksiin sovellettavan standardin mukaisesti. Turvallisuusluokan 2 ja varaventtiilit tulee mitoittaa vastaavasti standardien ASME Soiler and Pressure Vessel Code, Section m, NC- 00 IllIja standardin ND-oo 1121 tai DIN tai muun STUK:n hyväksymän.ydinlaitoksiin sovellettavan standardin mukaisesti. Luokan EYT varoventtiilien mitoituksen voi korvata paineluokkatiedoilla tai mitoitus voidaan tehdä kuten tu.rvallisuusluokassa. Putkistosta venttiiliin siirtyvät voimat ja momentit voidaan ottaa huomioon ekvivalenttisena paineen lisäyksenä. Varoventtiiliin liittyvä putkisto on tuettava ottaen huomioon puhalluksen aikaiset reaktio~ voimat ohjeen YVL. mukaisesti Virtaustekninen mitoitus Virtausteknisessä mitoituksessa esitetään perustelut siitä, kuinka kohtien ja toiminnalliset suunnitteluvaatimukset on toteutettu. VaroventtiiIin ja siihen liittyvän putkiston mitoituksen tulee täyttää viitteen 14/, 11, 1/, 171, 181 tai 191 tai muun STUK:n hyväksymän ydinlaitoksiin sovellettavan standanlin vaatimukset. VaroventtiiIin liiallinen puhalluskyky saattaa olla haitallista. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi tulee tarvittaessa käyttää useampaa venttiiliä. Näiden venttiilien avautumispaineet tu.lee porrastaa sopivasti. 2. Piirustukset Piirustuksissa on esitettävä rakenteen kokoonpano ja yksityiskohdat siten, että varoventtiilin mitat, muodot ja valmistustapa käyvät ilmi riittävän yksityiskohtaisesti. Mikäli varoventtiilille on tehtävä ohjeen YVL.8 edellyttämiä määräaikaistarkastuksia ultraääni testausmenetelmillä, tulee piirustukset esittää siten, että varoventtiilin pesän ja hitsausliitosten sekä varoventtiilin ja putkiston välisten hitsausliitosten tarkastusmahdollisuudet voidaan arvioida. Piirustuksissa mlee esittää kokoonpanotiedot osa- ja rakenneaineluetteloineen mitoituksessa käytetyt tai niiden avulla saadut mitat ja muodot tarvittavine toleransseineen liitosten ja kiinnitysten tyypit, sijainnit ja mitat rakenneaineiden pinnoitu.kset toiminnan kannalta oleelliset välykset, sovitteet ja liikevarat. 2.7 Tiedot tyyppikokeista Tyyppikokeita ovat varoventtiiiin puhallusky4 vyn määrittämiseksi ja asianmukaisen mekaanisen toiminnan toteamiseksi tehtävät kokeet sekä pääventtiiiin ja mahdollisen ohjauslaitteen toimintakokeet ja näiden yhteiskokeet. Väliaineen venttiilimateriaaleihin aiheuttamien pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi tulee tehdä tarvittavat testit.

7 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 STUK pitää byväksyttävidä vutteissä //, /4/, 11, 11 ja m sekä standardeissa VdTUv- Mer~latt, Sicherheitsventil ja VdTUV-Merkblatt, Berstsicherung / esitettyjä menettelytapoja puhalluskyvyn määrittämiseksi ja toimintakokeiden tekemiseksi. Primääri- ja sekundääripiirin päävaroventtiilit ja niiden ohjauslaitteet tulee testata myös 00- nettomuustilanteita vastaavissa olosuhteissa. Rakennesuunnitelmassa tulee esittää kuvaus tällaisten tyyppikokeiden järjestelyistä. 2.8 Tiedot käyttökokemuksista Turvallisuusluokkien 1 ja 2 varoventtiileistä tulee esittää käyttökokemustiedot. Valmistuksen valvonta ja rakennetarkastus STUK tekee harkintansa mukaan tarkastuskäyntejä varoventtiilivalmistajan laatujärjestelmän arvioimiseksi. Tämä on otettava huomioon hankinta-asiakirjoja tehtäessä. Primääri- ja sekundääripiirien varoventtiilien valmistusta STUK valvoo harkintan.'ia mukaan tekemällä tarkastuksia valmistajatehtaalle. Tällöin STUK:lle on varattava mahdollisuus tutustua valmistajan organisaatioon, valmistusmenetelmiin ja laadunvarmistukseen. Tarkastuskäyntejä varten STUK:lIe tulee toimittaa hyvissä ajoin venttiilien valmistusaikatauiu, josta ilmenevät myös laadunvalvontaohjelman mukaiset tärkeimmät tarkastusja koetusajankohdat. Mikäli STUK pitää tarpeellisena valvoa muidenkin varoventtiilien valmistusta, siitä ilmoitetaan erikseen. Valmistuksesta vastaavan henkilön on joka tapauksessa valvottava varoventtiilien valmistusta. Rakelllletarkastus tehdään ohjeen YVL L 1 mukaisesti kaikille ydinlaitoksen varoventtiileille. STUK tekee rakennetarkastuksen turvalli9.nl;iuokkien 1ja2 v-""""iittiil_ja1eh1aajia. 4 Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastus tehdään ohjeen YVL.7 mukaisesti. Käyttöönottotarkastuksen osat ovat seuraavat: toteamistarkastus, joka tehdään järjestelmän asennuksen jälkeen varusteiden toiminta kokeet, jotka tehdään toteamistarkastuksessa hyväksytylle järjestelmälle. STUK tekee varoventtiiiin sähköisille ohjauslaitteille ohjeen YVL. mukaisen käyttöönottotarkastuksen. 4.1 Toteamistarkastus STIJK tekee toteamistarkastuksen ohjeen YVL.7 mukaisesti. Varoventtiili voidaan hyväksyä toteamistarkastuksessa vasta sen jälkeen, kun se on asennettu paikoilleen. 4.2 VaroventtiiIintoimintakokeet Toimintakokeet tulee tehdä em;isijaisesti varo~ järjestelmän kokeena ydinlaitoksenjärjestelmäkokeiden yhteydessä, koska tällöin varojärjestl~lmän ja suojattavan järjestelmän yhteiskäytläytyrninenja takaisinkytkentöjen vaikutukset toimintaan tulevat esille. Primääripiirin varoventtiilien toimintakoe on tehtävä esivirityksen jälkeen 08. kuwnakokeen aikana, ennen kuin ydinpolttoaine ladataan reaktoriin. Sekundääripiirin varoventtiilien toimintakoe voidaan tehdä venttiilien esivirityksen jälkeen reaktorin toimiessa sellaisella tehotasolla, jolla koe voidaan turvallisesti tehdä. Jos toimintakokeisiin käytetään koepenkkiä, tulee noudatettavilie yleisperiaatteille hankkia STUKn hyväksyntä riippumatta turvallisuusluokasta. Jos koepenkissä ei kaikilta osin ole mahdollista testata venttiiliä tarpeellisten ominaisuuksien toteamiseksi, tulee ydinlaitoksen käytläjäljä olla riittävän yksityiskohtaiset tiedot, 7

8 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 joilla voidaan kattaa puuttuvat toiminta-alueet. Näiden tietojen perusteella venttiiiin toimintaan vaikuttavien osien rakenteellinen kunto ja säädöt tulee voida arvioida niin, että ne vastaavat tyyppikokeen hyväksytysti läpäisseiden osien kuntoa ja säätöalueita. Hakemuksesta STUK voi myös hyväksyä menettelyn, jossa varoventtiiiin toiminnallinen sopivuus asennuspaikkaansa osoitetaan käyttäen tilapäistä in.<;trumentointia. Toimintakokeen yhteydessä tulee tarvittaessa mitata primääri- ja sekundääripiirin varoventtiilin puhalluksen aikaiset realctiovoimat ja värähtelyt. Myös varoventtiilin ja putkiston pu~ halluksen aikaiset rasitukset tulee tarvittaessa määrittää käyttäen asiaan soveltuvia transienttivirtaukselle ja jännitysten suuruuden määrittelylie soveltuvia analyysimenetelmiä. VaroventtiiIin toimintakokeissa tulee tarkistaa, että varaventtiili toimii käyttöolosuhteissa luotettavasti ja että sen puhalluskyky on riittävä. Toimintakokeen hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: asetuspaine ja puhalluksen aikainen maksimipaine toiminnan stabiilius toimintanopeus sulkeutumispaine ja tiiviys toiminnan kannalta tarpeelliset marginaalit. Toimintakokeen hyväksyttävyyden arviointia varten varoventtiilikohtaiset tiedot tulee koota lomakemuotoiseksi tiivistelmäksi. Tiivistelmän tulee sisältää tiedot myös suojattavasta kohteesta. Toimintakokeen jälkeen varoventtiili tulee voida sinetöidä. KäyftÖÖnottotarkastuksessa tarkastetaan murtovarokkeen tyyppikoetodistus ja kilpitiedot, joissa esitetty murtopaine tulee olla määritetty viitteen /4/,11,/1 tai 171 mukaisesti. Käytänaikainen valvonta Varoventtiileille on tehtävä säännöllisin aikavälein käytönaikaiset tarkastukset toimintakyvyn ja -kunnon toteamiseksi..1 Määräaikaiskokeet ja kunnonvalvontamenetelmät Määräaikaiskokeetja kunnonvalvonta sisältävät toimintakokeiden valvonnan visuaalisen tarkastuksen. Määräaikaiskokeista ja muusta kunnonvalvollnasta tulee laatia venttiilikohtainen luettelo, joka tulee toimittaa STUK:l1e tiedoksi. Luettelossa tulee esittää toimintakokeiden aikavälit ja ajankohdat (ydinlaitoksen käyttötila) sekä toimintakokeen tekotapa ja muu tarvittava kunnonvalvonta sekä tarkastusten tekijät. Varoventtiilien toimintakoe on tehtävä edellä kohdassa 4.2 esitettyjä periaatteita noudattaen, ellei STUK ole venttiilikohtaisesti muuta päättänyt. STUK voi hyväksyä hakemuksesta, että primääri- ja sekundääripiirin päävaroventtiilien tai niiden ohjausventtiilien toimintakokeiden tekemiseen käytetään koepenkkiä, jos siihen on perustelm syy. Koepenkin dynaamisten ominaisuuksien tulee vastata riittävän hyvin todellisia asermusolosuhteita..2 Ainetta rikkomattomat määräaikaistarki;llstukset Varoventtiilien määräaikaistarkastuksissa tulee noudattaa ohjeessa YVL.8 esitettyjä vaatimuksia.. Ennakkohuolto Varoventtiilien ennakkohuoltoa varten luvanhaltijan tulee laatia ohjelmat, joissa kuvataan 8

9 SÄ TEll YTURVAKESKUS YVl.4 varoventtiileille ja niiden ohjauslaitteille tehtävät ennakkohuoltotoimenpiteet. Tyypillisiä ennakkohuoltotoimenpiteitä ovat toimintakunnon seuranta purkamalia laite ja kuluneiden osien vaihto. Ydinlaitoksella tulee ylläpitää tiedostoa, johon tallennetaan tiedot laitteille tehdyistä huoito-, korjaus- yms. kunnossapitotoimenpiteistä. STUK valvoo ennakkohuolto-ohjelman toimeenpanoa määråajoin toistettavissa tarkastuksissa..4 Muutos- ja korjaustyöt Muutos- ja korjaustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä varoventtiiiin asennuksessa ja käyttöönotossa tulee noudattaa ohjeessa YVL 1.8 esitettyjä vaatimuksia.. Varaosat Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että kullekin varoventtiilille hankitaan tarpeelliset varaosat ja että varaosien riittävyyttä seurataan. Varoventtiilin rakennesuunnitelma on voimassa myös varaosille. Varaosien rakennetarkastus tehdään ohjeen YVL 1.1 mukaisesti. Viitteet ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Rules for Constroction of Nuclear Power PIan! Components, NC-7000, July 1, 1992 ASME Boiter and Pressure Vessel Code, Section m, Rules for Constroction of Nuclear Power Plant Components, ND~7000, July 1, 1992 AD-Merkblatt A1, Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung, Berstsicherungen, Januar 199 AD-Merkblatt A2, Sicherheitseinrichtungen gegen Drock~ iiberschreitung, Sicherheitsventile, November 199 TRD 421, Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung, Sicherbeitsventile, EntWllrf September 1992 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section UI, Rules for Constroction of Nuc1ear Power Plant Components, NB-00, July 1, 1992 ASME Boiter and Pressure Vessel Code, Section m, Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components, NC-00, July 1, 1992 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section UI, Rules for Cons1ruction of Nuclear Power Plant Componenls, ND-oo, July 1, ISO 412~1981(E), Safety valves - General requirements DIN 20, 1972, SicherbeitsventiJe, Begriffe ANSI B9.1~1977, Tenninology Pressure Relief Devices for ASME Boiter and Pressure Vessel Code, Section Ill, Rules for Constroction of Nuclear Power Plant Components, NB~7000, July 1, DIN 840, Armaturengehäuse, Festigkeitsberechnwlg gegen Innendruck, Entv.urf August 1989 VdTUv-Merkblatt, Richtlinien fur die Bauteitpriifimg von Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung, Sicherheitsventil 100, September 1974 VdTUV-Merkblatt, Richtlinien fur die Bauteilpriifung von Berstsichenmgen, Berstsicherung 100, September

10 SÄTEILYTURVAKESKUS YVL.4 YVL-ohjeet Yleiset ohjeet YVL 1.0 Ydinvoimalaitosten suunnittelussa noud.atettavat turvallisuusperiaatteet, YVL 1.1 Säteilyturvakeskus ydinenergian käytön valvontaviranomaisena, YVL 1.2 Ydinlaitosten turvallisuusvalvonlaa koskevien asiakiijojen toimittaminen säteilyturvakeskukseue, YVL 1. Ydinvoimalaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. Tarkastusoikeudet, YVL 1.4 Ydinvoimalaitosten iaadunvarnllstus, YVL 1. Ydinvoimalaitoksia koskeva raportointi SäteilyturvakeskukselJe, YVL 1. Ydinvoimalaitosten ohjaajien hyväksymi nen, YVL 1.7 Ydinvoimalaitoksen turvalliruuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus, YVL 1.8 Muutos-, koijaus- ja ennakkohuoltotyiit ydinlaitoksissa, YVL 1.11 Ydinvoimalaitosten käyttökokemusten hyödyntäminen, YVL 1.1 Ydinvoimalaitosren seisokit, YVL 1.1 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja ra kenteet. Rakennetarkastus, Järjestelmät YVL 1.9 Ydinvoimala.itosten käytön laadunvarnllstus, YVL 2.1 YdinvoimalaitostenjäIjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus, YVL 2.2 Ydinvoimalaitosten teknisten ratkaisujen perustelemiseksi tehtävät häiriö- ja onnettomuusanalyysit, YVL 2. Ydinvoimalailosten järjestelmien ennakkotarkastus, YVL 2.4 Painevesireaktorilaitoksen primaaripiirin ja -höyrystimien ylipainesuojaus ja paineensäälö häiriötilanteissa, YVL 2. Ydinvoimalaitosten koekäyttö, YVL 2. Maanjäristysten huomioonottaminen ydinlaitoksissa, YVL 2.7 Vikakriteerit kevytvesireaktorilla varustetun ydinvoimalaitoksen suunnittelua varten, YVL 2.8 Todennäköisyyspohjaiset turvallisuusanalyysit (PSA) ydinvoimalaitoksen lupakäsittelyssä ja käytön valvonnassa, Paineastiat YVL.0 Ydinlaitosten paineastiat. Valvonnan yleisohjeet, YVL.1 Ydinvoimalaitosten painesäiliöt. Rakennesuunnitelma. Turvallisuusluokat 1 ja 2, YVL.2 Ydinvoimalaitosten painesäiliöt. Rakennesuunnitelma. Turvallisuusluokka ja luokka EYT, YVL. Ydinlaitosten putkistojen valvonta, YVL.4 Ydinvoimalaitosten paineastiat. Valmistuslupa, YVL.7 Ydinlaitosten paineastiat. Käyttöönottotar kastus, YVL.8 Ydinvoima1aitosten paineastiat. Mäii.riiaikaistarkastukset, YVL.9 Ydinvoimalaitosten paineastiat. Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet, Rakennustekniikka YVL 4.1 Ydinlaitosten betonirakenteet, YVL 4.2 Ydinlaitosten teråsrakenteet, YVL 4. Ydinlaitosten palontoijunta, Muut rakenteet j~ laitteet YVL. Ydinlaitosten venttiilien ja niiden toimilaitteiden valvonta, YVL.4 Ydinlaitost~n varoventtiilien valvonta, YVL. Ydinlaitosten säbkö- ja instrnmentointijärjestelmienja -laitteiden valvonta, YVL. YdinvoimaJaitosten ilmastointijätjestelmät ja -laitteet,

11 SÄ TEllYTURVAKESKUS YVl.4 YVL.7 Ydinlaitosten pumppujen valvonta, YVL.8 Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteet, Ydinmateriaali YVL.1 Ydinpolttoaineen ja muiden ydinvoimalaitoksen käytössä tarvittavien ydimnateriaalien valvonta, YVL.2 Polttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset, YVL. Polttoaineen suunnittelun ja valmistuksen valvonta, YVL.4 Ydinpolttoaineen kuljetuspakkausten valvonta, YVL. Ydinpolttoaineen kuljetusten valvonta, YVL. Ydinpolttoaineen käytön valvonta, YVL.7 Ydinpolttoaineen laadunvarmistus, YVL.8 Ydinpolttoaineen varastointi ja lliittely, YVL.9 Ydinmateriaalien kujanpito--ja valvontajärjestelmä, YVL. JO YdiDmateriaaleja koskeva raportointi, YVL.11 Ydinvoimalaitosten turvajäijestelyt, YVL.21 Ydinpolttoaineen kuljetusten turvajiijjestelyt, Säteilysuojelu YVL 7.1 Ydinvoimalaitoksen ympäristön sitei lyaltistuksen ja radioaktiivisten aineiden piästöjen rajoittaminen, YVL 7.2 Ydinvoimalaitosten ympäristön väestön säteilyannosten arvioiminen, YVL 7. Radioaktiivisten aineiden päästöjen le viämisen arviointi ydinvoimalaitosten käyttö- ja onnettomuustilanteissa, YVL 7.4 Ydinvoimalaitosten valmiussuunnitelmat YVL 7. Ydinvoimalaitosten meteorologiset mittaukset, YVL 7. Ydinvoimalaitosten radioaktiivisten aineiden päästöjen mittaus, YVL 7.7 Ydinvoimalaitosten ympäristön siteilyta:rkka.i.lu, YVL 7.8 YdinvoimaIaitosten ympäristön säteilyturvallisuusvalvonnan raportointi säteilyturvallisuuslaitokseile, YVL 7.9 Ydinvoimalaitosten työntekijöiden siteilysuojelu, YVL 7.10 Ydinvoimalaitoksen työntekijöiden säteilyaltistuksen valvonta YVL 7.11 Ydinvoimalaitosten säteilymittausjärjestelmätja -laitteet, YVL 7.14 Toimenpidetasot väestön suojelemi seksi ydinvoimalaitosten onnettoiiluustilanteissa, YVL 7.18 Ydinvoimalaitosten suunnittelussa huomioon otettavat laitoksen sisäiseen säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, Ydinjätehuolto YVL 8.1 Voimalaitosjätteiden loppusijoitus, YVL 8.2 Ydinjätteiden vapa"nawjnen valvonnasta, YVL 8. Radioaktiivisten jätteiden varastointi voimajaitoksella, käsittely ja 11

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET

YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET OHJE YVL 4.2 / 19.12.2001 YDINLAITOSTEN TERÄSRAKENTEET 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUOKITUS 3 3 RAKENNESUUNNITELMA 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Suunnitteluperusteet 4 3.3 Rakenneaineet 4 3.4 Pinnoitteet 4 3.5 Mitoitus

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen käytön valvonta

Ydinpolttoaineen käytön valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS 5.11.1990 Ydinpolttoaineen käytön valvonta 1 Yleistä 3 2 Polttoaineen käytön valvontaohjelma 3 2.1 Polttoaineen köyttöolosuhteet 3 2.2 Köytetyn polttoaineen tarkastaminen ja tutkiminen

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Ydinlaitosten pumppujen valvonta

Ydinlaitosten pumppujen valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS Ydinlaitosten pumppujen valvonta 1 Yleistä 2 Rakennesuunnitelma 2.1 Selvitys valmistajasta 2.2 Suunnitteluperusteet 2.2.1 Järjestelmäkohtaiset pumpun suunnitteluperusteet 2.2.2 Pumpun

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT

YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT YDINLAITOSTEN PAINESÄILIÖT 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 PAINESÄILIÖIDEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 4 3.1 Vaatimukset 4 3.2 Yleistarkastussuunnitelma 4 3.3 Yleistarkastusohjeisto 4 4 YDINTEKNISEN

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 5.4.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

Ydinlaitosten venttiilien ja niiden toimilaitteiden valvonta

Ydinlaitosten venttiilien ja niiden toimilaitteiden valvonta SÄTEILYTURVAKESKUS Ydinlaitosten venttiilien ja niiden toimilaitteiden valvonta YVL 5.3 7.2.1991 1 Yleistä 2 Rakennesuunnitelma 2.1 Venttiilien valmistaja 2.2 Suunnitteluperusteet 2.2.1 Venttiilin toiminnalliset

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014)

Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL E.10, Ydinlaitoksen varavoimalähteet (15.8.2014) 1 Soveltamisala Ohjetta YVL E.10 sovelletaan kaikissa elinkaaren vaiheissa ydinlaitosten varavoimalähteiden

Lisätiedot

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN

YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN OHJE YVL 3.4 / 14.1.2004 YDINTEKNISTEN PAINELAITTEIDEN VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 VALMISTAJAN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Laajuus 3 2.2 Vaatimukset valmistajan laadunhallintajärjestelmälle 4 2.3 Valmistaja

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT

YDINLAITOSTEN PUTKISTOT YDINLAITOSTEN PUTKISTOT 1 YLEISTÄ 5 2 MÄÄRITELMIÄ 5 3 PUTKISTOJEN LUOKITTELU 6 4 PUTKISTOJEN YLEISTARKASTUSSUUNNITELMA JA -OHJEISTO 6 4.1 Vaatimukset 6 4.2 Yleistarkastussuunnitelma 6 4.3 Yleistarkastusohjeisto

Lisätiedot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot

YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot 9.4.2013 Luonnos L4 Soile Metso, Mika Bäckström, Juhani Hinttala Timo Liukkonen, Petri Pihala, Martti Vilpas Mark Cederberg, Yrjö Hytönen, Tapani Koljander

Lisätiedot

3 Ydinvoimalaitoksen käyttötapahtumat 4

3 Ydinvoimalaitoksen käyttötapahtumat 4 YVL 1.11 22.12.1994 Ydinvoimalaitosten hyödyntäminen käyttökokemusten 1 Yleistä 3 2 Käyttökokemusten hyödyntämisen yleiset perusteet ja vaatimukset 3 2.1 Käyttökokemusten hyödyntämisen organisointi 3 2.2

Lisätiedot

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5

3.1 Edellytykset Painelaitekirjan tarkastus Sijoituksen tarkastus Varusteiden tarkastus 5 OHJE YVL 3.7 / 26.9.2008 Ydinlaitosten painelaitteet Käyttöönottotarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Käyttöönottotarkastuksen sisältö 3 3 Käyttöönottotarkastuksen ensimmäinen vaihe 4 3.1 Edellytykset 4 3.2 Painelaitekirjan

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5

1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 OHJE YVL 5.8 / 26.9.2008 Nosto- ja siirtotoiminnot ydinlaitoksissa 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Suunnittelija, valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Suunnittelija 6 3.2 Valmistaja

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI

YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI OHJE YVL B.4, Luonnos 5 / 11.11.2013 YDINPOLTTOAINE JA REAKTORI 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Reaktorille ja reaktiivisuuden hallintajärjestelmille asetettavat vaatimukset 4 3.1 Reaktorin ja ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus

Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus 13.11.1991 Ydinvoimalaitosten laadunvarmistus käytän 1 Yleistä 3 2 Laadunvarmistustoiminnan johtaminen ja organisointi 3 2.1 Laadunvarrnistusohjelma 3 2.2 Organisaatio, vastuuajueet ja valtuudet 3 2.2.1

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

Betonirakenteiden valmistuksen valvonta

Betonirakenteiden valmistuksen valvonta 22.5.1992 Ydinlaitosten betonirakenteet 1 2 Yleistä Turvallisuusseloste, luokitusasiakirja ja laad unvarmistusoh jelmat 3 3 3 Betonirakenteiden suunnitteluasiakirjat 4 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.4.1

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät

Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät YVL 5.1 23.1.1997 Ydinvoimalaitoksen dieselgeneraattorit ja niiden apujärjestelmät 1 Yleistä 3 2 Rakennesuunnitelma 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Suunnitteluperusteet ja soveltuvuusselvitys 4 2.2.1 Yleistä

Lisätiedot

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka STUK Säteilyturvakeskus 2013 DBT Sisällys 1 Suunnitteluperusteuhkaa käytetään turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena... 3 2 Suunnitteluperusteuhkan

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRI- JA SEKUNDÄÄRIPIIRIN PAINEENHALLINTA

YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRI- JA SEKUNDÄÄRIPIIRIN PAINEENHALLINTA OHJE YVL 2.4 / 24.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN PRIMÄÄRI- JA SEKUNDÄÄRIPIIRIN PAINEENHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISIÄ SUUNNITTELUVAATIMUKSIA 3 3 PAINEEN SÄÄTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 4 4 YLIPAINESUOJAUSTA KOSKEVAT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ

YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ OHJE YVL E.2 / 15.11.2013 YDINPOLTTOAINEEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Ydinpolttoaineen hankinnan hyväksymismenettely 3 3.1 Suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinta 3 3.2 Soveltuvuusselvitys

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YVL E.11 YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 18.9.2013 Työryhmä: Urpo Sarajärvi, Rauno Lehto, Jenni Laine, Ulla Vuorio, Heimo Takala, Janne Viertävä Lisäksi osallistuneet asiantuntijat: Ari Julin, Mika

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö

Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Luonnos 2, 15.12.2010 Ohje YVL E.1, Ydinpolttoaineen valmistus ja käyttö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Soveltamisala 3. Ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen laadunhallinnan hyväksyminen 4. Ydinpolttoaineen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS JA SÄTEILYMITTAUKSET

YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS JA SÄTEILYMITTAUKSET OHJE YVL C.1, Luonnos 4 / 24.8.2012 YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS JA SÄTEILYMITTAUKSET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus 5 4 Säteilyturvallisuus

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET YDINLAITOKSEN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 6 3 Nostolaiteyksiköiden laitevaatimusmäärittelyt 7 4 Valmistaja 7 4.1 Yleistä 7 4.2 Luvanhaltijan velvoitteet 7 4.3 Vaatimukset valmistajalle

Lisätiedot

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto

Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto Uudet YVL-ohjeet, niiden sisältö ja käyttöönotto ATS:n vuosikokous 27.2.2014 Keijo Valtonen YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet Uusi rakenne koko ohjeistolle ja yksittäisille ohjeille Selkeät ja yksikäsitteiset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus!

!! Hitsaustekniikkapäivät! !! Säteilyturvakeskus! !! Hitsaustekniikkapäivät! 25.126.04.2013!! Säteilyturvakeskus! Jukka!Kallionpää! Paikallistarkastaja! Ydinvoimalaitosten!valvonta! Säteilyturvakeskus!valvova!viranomainen! Sosiaali()ja)terveysministeriön)alainen)valvova)

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteet

Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteet SÄTEILYTURVAKESKUS Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteet 1 Yleistä 2 Rakennesuunnitelma 2.1 Selvitys valmistajasta 2.2 Suunnitteluperusteet 2.3 Rakenneainetiedot 2.4 Mitoitus 2.4.1 Lujuustekninen mitoitus

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 OHJE YVL 5.7 / 28.4.2008 Ydinlaitosten pumppuyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 6 3.1 Valmistaja 6 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5

3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5 OHJE YVL 5.3 / 28.4.2008 Ydinlaitosten venttiiliyksiköt 1 Jo h d a n t o 5 2 Mä ä r i t e l m i ä 5 3 Valmistaja ja testaus- ja tarkastuslaitos 5 3.1 Valmistaja 5 3.2 Testaus- ja tarkastuslaitos 6 4 Yleiset

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013)

Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1(10) Ohje YVL E.3, Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (15.11.2013) 1 Johdanto Ohje YVL E.3 korvaa ohjeet YVL 3.1, Ydinlaitosten painesäiliöt ja YVL 3.3, Ydinlaitosten

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

STUK-YVL (8) LUONNOS 2 STUK-YVL 3.1 YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUO- KITUS

STUK-YVL (8) LUONNOS 2 STUK-YVL 3.1 YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUO- KITUS STUK-YVL 3.1 1 (8) LUONNOS 2 22.08.2008 STUK-YVL 3.1 YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUO- KITUS 1 Johdanto 1.1 Ydinenergialain 7 b mukaan Ydinlaitoksen turvallisuus on varmistettava

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

3.1 Tarkastusalueet Tarkastusoikeudet 3

3.1 Tarkastusalueet Tarkastusoikeudet 3 OHJE YVL 1.15 / 28.4.2008 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yl e i s t ä 3 2 Mä ä r i t e l m i ä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 3.1 Tarkastusalueet 3 3.2 Tarkastusoikeudet

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YDINVOIMALAITOKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 YLEISTÄ 3 2 KÄYTTÖÖNOTON YLEISET TAVOITTEET 3 3 KÄYTTÖÖNOTON ORGANISOINTI JA LAADUNHALLINTA 4 3.1 Käyttöönoton organisoinnin yleiset vaatimukset 4 3.2 Käyttöönoton laadunhallinta

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINVOIMALAITOSTEN PAINELAITTEET YDINVOIMALAITOSTEN PAINELAITTEET Rakenneaineet ja hitsauslisäaineet 1 YLEISTÄ 3 2 MATERIAALIEN YLEINEN HYVÄKSYMINEN 3 2.1 Standardien mukaiset materiaalit 3 Muut materiaalit 3 3 HITSAUSAINEIDEN YLEINEN

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Uudistuneet YVL-ohjeet

Uudistuneet YVL-ohjeet Uudistuneet YVL-ohjeet YVL-ohjeuudistuksen vaikutuksia automaatio- ja sähkötekniikassa 22.5.2014 Kim Wahlström / STUK Sisältö Ohjeuudistuksen tavoitteet Sähkö- ja automaatiotekniikkaan läheisimmin liittyvät

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU

YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU YDINLAITOSTEN JÄRJESTELMIEN, RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN LUOKITTELU 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Luokitusta koskevat vaatimukset 3 3.1 Turvallisuusluokituksen periaatteet 3 3.2 Turvallisuustoimintoihin

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 OHJE 11.7.2000 YVL 1.10 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset 1 Yleistä 3 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 3 Sijaintipaikan valintaan vaikuttavat turvallisuustekijät

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN JA SÄÄTÖSAUVOJEN VALVONTA

YDINPOLTTOAINEEN JA SÄÄTÖSAUVOJEN VALVONTA YDINPOLTTOAINEEN JA SÄÄTÖSAUVOJEN VALVONTA 1 YLEISTÄ 5 2 ENNAKKOTARKASTUSAINEISTO 5 2.1 Yleistä 5 2.2 Ydinvoimalaitoksen alkulataus, uusi polttoaine- tai säätösauvatyyppi tai uusi valmistaja 6 2.2.1 Yleistä

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA

YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA YDINPOLTTOAINEEN LAADUNHALLINTA 1 YLEISTÄ 3 2 LUVANHALTIJAN VASTUU LAADUNHALLINNASTA 3 3 HANKINTA 3 4 SUUNNITTELU 4 4.1 Suunnittelua koskevat vaatimukset 4 4.2 Luvanhaltijalle kuuluva suunnittelun arviointi

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät

Ydinvoiman rakentaminen, tehtävät Ydinvoiman rakentaminen, viranomaisnäkökulma- i ja tehtävät ENTERPRISE FORUM 1/2012 15.2.2012 2012 Janne Nevalainen Ydinvoimalaitosten valvonta Projektit Esityksen sisältö 1. STUKin tehtävä 2. Lainsäädännön

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET

YDINLAITOSTEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET OHJE YVL 5.6 / 25.11.2004 YDINLAITOSTEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluokitus 4 2.3 Alue-

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT

YDINLAITOKSEN VENTTIILIT OHJE YVL E.8 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN VENTTIILIT 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Luvanhaltijan laitevaatimusmäärittely 5 4 Valmistaja 6 5 Suunnittelu 7 5.1 Yleistä 7 5.2 Rakenne 7 5.3 Materiaalit 8

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT 1 YLEISTÄ 3 2 SUUNNITTELUPERUSTEITA 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Säteilylähteet ja -suojat 3 2.3 Materiaalivalinnat

Lisätiedot

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 (47) Ydinvoimalaitosten valvonta 0 22.1.2013 YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta 1 Johdanto... 4 2 Soveltamisala... 5 3 Toiminnan luvanvaraisuuteen liittyvät vaatimukset... 6 3.1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

YDINPOLTTOAINEEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY

YDINPOLTTOAINEEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY OHJE YVL 6.8 / 27.10.2003 YDINPOLTTOAINEEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY 1 YLEISTÄ 3 2 VARASTOINTIA JA KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSVAATIMUKSET 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Tuoreen polttoaineen varastointijärjestelmät

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN METEOROLOGISET MITTAUKSET

YDINVOIMALAITOKSEN METEOROLOGISET MITTAUKSET OHJE YVL 7.5 / 28.5.2003 YDINVOIMALAITOKSEN METEOROLOGISET MITTAUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 METEOROLOGISELLE MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA YLEISET VAATIMUKSET 3 2.1 Meteorologisten mittausten

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena

Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena 1 FinNuclear Workshop Hanasaari 28.8.2008 Korkeatasoinen ja koeteltu ydinteknisen alan osaaminen viennin tukena Jukka Laaksonen Director General STUK 2 Puheenvuoroni pohjautuu ajatuksiin, joita herätti

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy

Pirkka Mellanen Lahden Tasopalvelu Oy Pirkka Mellanen Lahtelainen, vuonna 1998 toimintansa aloittanut, teräsrakenteisiin erikoistunut metallialan yritys. Henkilökuntaa n. 40hlö Asiakkaita pääasiassa rakennusliikkeet. Sertifionti SFS-EN 1090-2

Lisätiedot

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit

YVL E8 Ydinlaitoksen venttiilit Ydinlaitoksen venttiilit 10.4.2012 Petri Vuorio, Jukka Mononen, Esa Lehtonen, Mikko Pihkakoski, Urpo Sarajärvi, Tapani Eurasto Säteilyturvakeskus 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Määritelmät...

Lisätiedot