Kotouttaminen on tärkeä osa koko yhdistyksen toimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttaminen on tärkeä osa koko yhdistyksen toimintaa"

Transkriptio

1 Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka) Kotouttaminen on tärkeä osa koko yhdistyksen toimintaa Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan omaehtoisuus ja ulkopuolelta tulevat odotukset Kaikki mukaan! - työkaluja yhdenvertaiseen osallisuuteen -työpajapäivä Tampere

2 Esitelmän rakenne - Mikä on maahanmuuttajayhdistys? - Hallintokulttuurin muutos. - Hallinnolliset odotukset maahanmuuttajien yhdistystoiminnalle. - Yhteistyö ja sen muodot. - Johtopäätökset: omaehtoisuuden ja ulkokohtaisuuden synteesiin?

3 Maahanmuuttajayhdistysten* tyypittely - Etniskulttuuriset yhdistykset - Monikulttuurisuusyhdistykset - Uskonnolliset yhdistykset** - Naisten yhdistykset** - Nuorten yhdistykset** - Liikuntayhdistykset** - Taideyhdistykset** - Kotouttamisyhdistykset - Koalitioyhdistykset - Diasporayhdistykset*** - Bisnesyhdistykset * Maahanmuuttajayhdistys = yhdistys, jonka ovat perustaneet Suomeen ulkomailta muuttaneet ja joiden hallitusten enemmistön muodostaa tällaisen taustan omaavat henkilöt (yhteensä noin 800 yhdistystä Suomessa, yli puolet pääkaupunkiseudulta). ** Jäsenrakenteeltaan ja kohderyhmältään yksi- tai monietnisiä. *** Oma tyyppinsä vai etniskulttuuristen yhdistysten uusi trendi?

4 Maahanmuuttajayhdistysten lähtökohdat - Kansalais-/yhdistystoiminnan perustarkoitus: tuottaa, muokata ja artikuloida tietyn yhteiskunnallisen ryhmän intressejä ja identiteettejä (Siisiäinen) -> yhdistykset ja liikkeet intressi- ja identiteettipolitiikan keskeisiä toimijoita. - Uusien yhteiskunnallisten avauksien (sosiaalinen innovaatio) tekeminen ja niiden levittäminen yhteiskunnassa -> kansalaislähtöinen yhteiskunnan uudistaminen. - Kollektiivinen kommunikaatio ja vuorovaikutus muiden sosiaalisten ryhmien kanssa; filtteri kansalaisten ja hallinnon välillä (Siisiäinen) Maahanmuuttajayhdistysten yleinen kehityskaari: luvulla etniskulttuurinen ja uskonnollinen kulttuuriperintötoiminta (myös viranomaiset lähestyivät tätä kautta) luvun loppupuolella monikulttuurista ja -etnistä toimintaa luvulla edellisten lisäksi tai sijaan kotouttaminen, kouluttaminen, työllistäminen, palvelutuotanto. -> omaehtoisuudesta kohti vuorovaikutteisempaa ja konsensushenkisempää joustavampaa toimintaa?

5 Uusi hallintokulttuuri? Uusi EU-ajan hallinnollinen eetos - Deliberatiivinen demokratia. - Kansalaislähtöisyys. - Uusi julkishallintojohtaminen (NPM). - Tilaaja-tuottaja malli, ulkoistaminen. - Palvelutuotannon parantaminen Heijastukset kansalaisyhteiskunnassa - Uusi kolmas sektori? - Kansalaisyhteiskunnan hallinnallistuminen? -> Onko nykytilanteessa itse asiassa mitään radikaalisti uutta? Vrt. samankaltainen mutta toisinpäin edennyt kehitys 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. - Mitä tapahtuu omaehtoisuudelle ja siihen liittyvälle sosiokulttuuriselle innovatiivisuudelle?

6 Hallinnolliset odotukset maahanmuuttajayhdistyksille - Rinnasteiset kotouttamistoiminnot: tukihenkilötoiminta, äidinkielen opetus, muu koulutus, vapaaehtoistyöhön ja järjestötyöhön kouluttaminen, psykososiaalinen toiminta, kotouttamispalveluista tiedottaminen ym. - Hyvin resursoiduilla yhdistyksillä myös työvoimapoliittisia kotouttamistoimia: kotokoulutus, työharjoittelu ja työllistäminen (projektit). - Monet yhdistykset auttavat epävirallisesti työ- ja koulutuspaikkojen etsimisessä. - Vielä kotouttamistyöhön osallistuivat erityisesti kotouttamisyhdistykset, mutta myös monikulttuurisuus-, nuorten ja naisten yhdistykset; epäsuorasti kaikki yhdistykset (esim. oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen [L 493/1999, 2] ja sukupolvien välisen kuilun silloittaminen). - Rahoitusehtojen muutokset (rekisteröityminen ja kotouttamistyö ehdoksi) ja kumppanuushankkeet ovat lisänneet kaikentyyppisten yhdistysten suoraa halukkuutta osallistua kotouttaviin toimiin (2005 ->). - Määritelläänkö yhdistyksiä ja niiden toimintaa jo liikaa kotouttamisen kautta?

7 Yhteistyön odotushorisontit - Kotouttamislain ja -ohjelmien odotukset yhteistyölle: kotouttamistoiminnan monipuolisuus eri toimijoiden paikallisena yhteistyönä; yksilöllisten kotoutumistavoitteiden saavuttaminen (esim. perustiedot, kielitaito, sosiaaliset kontaktit, koulutus ja työllistyminen sekä muu yhteiskuntaan osallistuminen). - Viranomaisten odotukset maahanmuuttajayhdistyksille: uudet ruohonjuuritasolta nousevat ideat; tiedonvälitys; rinnasteiset toimenpiteet (esim. oman kielen ylläpitäminen ja harrastukset); yksilöiden aktivointi; asenneilmapiiriin vaikuttaminen; koulutus ja työllistäminen. - Järjestöjen ym. odotukset maahanmuuttajayhdistyksille: hankkeiden vetäminen; kumppanuus hankerahoituksen hakemisessa ja hankkeiden toteuttamisessa, ideat, tiedonvälitys, asiakkaat. - Maahanmuuttajayhdistysten odotukset: asemansa tunnustaminen; lisäresurssit; vaikuttamismahdollisuudet; kumppanuudet; hankkeiden vetäminen; työurat; keskustelu kotouttamisen merkityksistä ja reunaehdoista

8 Yhteistyön häiriötekijöitä - Tiedon puute ja heikko tiedonvälitys. - Yhdistysten vähäiset resurssit (talous, tieto, aika). - Yhdistysten vakiintumattomuus, lyhytikäisyys ja epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta, projektirahoituksen periodisuus. - Yhdistysten keskinäiset ristiriidat ja kyvyttömyys tunnistaa ja yhteisiä intressejä ja identiteettejä. - Yhdistysten toimintojen päällekkäisyydet; viranomaisten vaikea valita kenen kanssa tehdä yhteistyötä ja arvioida kenen työ on tuloksellisinta. -> yhdistysten yhteisten hankkeiden ja toimintaorganisaatioiden puute. - Yhdistysten tietotaidon tunnustamisen puute. - Viranomaisten tai yhteistyökumppanien ennakkoluuloisuus tai kyvyttömyys/haluttomuus tunnistaa toiminnan ja resurssien erityiskohdentamisen tarvetta.

9 Yhteistyön hyvät käytännöt Parhaiten yhteistyö toimii silloin, - kun siihen osallistuu toimijoita, joiden taustat, tietämys ja osaaminen ovat monipuolisia; - kun kaikki osapuolet voivat osallistua tasavertaisesti ja aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, vaikka jokin organisaatio on primus motor ; - kun asetetaan ja saavutetaan tuloksia, joita kaikki kumppanit pitävät tavoiteltavina ja arvokkaina. Tärkeää toimivan yhteistyön kannalta on - toimintaan saatujen resurssien tasainen jakaminen; - kaikkien aito kokemus omasta osallisuudesta ja vaikuttavuudesta; - osallistumisen palkitsevuus (niin palkka- kuin vapaaehtoistyö); - dialogisuus ja aito keskustelu toiminnan lähtökohdista ja peruskysymyksistä; - yhteistyön ja -toiminnan seuranta ja laadunvarmistus; - välittävien ja/tai katto-organisaatioiden olemassaolo ja verkostoituminen; - perustellun kritiikin antaminen, käsittely ja sietäminen.

10 Johtopäätökset - Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että maahanmuuttajat ovat integroituneet suomalaiseen kansalaistoiminnan perinteeseen: toimintatavat ovat totuttuja ja puhe toiminnasta seurailee kolmannen sektorin ja maahanmuuttopolitiikan trendejä. - Onko riskinä huomaamaton kulttuuriassimilaatio, kun toimintaa ja sitä koskevaa puhetta köyhdytetään muiden muassa projektikumppanuuksien ja rahoituksen kautta? - Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan pajatso ei tyhjene kotouttamiseen, vaan kaikki yhdistystoiminta on tärkeää; tarvitaan kriittistä kansalaisyhteiskuntaa, joka tuottaa uusia intressejä ja identiteettejä sekä haastaa vanhoja. - Yhdistystoiminnalla on aina oma, sisäsyntyinen arvonsa. - Politiikan paluu ja paluu politiikkaan.

11 Johtopäätökset - Kohti synteesistä yhteistyötä : tunnistetaan, että ulkokohtaisia odotuksia on ja niitä tulee aina olemaan, mutta pyritään käytännöissä aidosti takaamaan yhdistysten mahdollisimman pitkälle menevä omaehtoisuus ja yhdistysten oman äänen kuuluminen yhteistyöhankkeissa. - Miten? Olisiko ratkaisuna kaksijakoinen rahoitusmalli: (i) kotouttava toiminta ja (ii) muu yhdistystoiminta? Voidaanko näitä erottaa? - Projektien ja kumppanuuksien tasapuolisuuden ja demokraattisuuden laadunvalvonta. Mahdollista ilman lisätyötä ja entistä enemmän aikaa vievää auditointia? - Miten nähdä ja ymmärtää kaiken yhdistystoiminnan yhteiskunnallinen hyödyllisyys? Innovaatiot avautuvat usein vasta jonkin ajan kuluttua ensiesityksensä jälkeen.

12 KIITOS!

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta

Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta Järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuusilta Olli Hietanen 18.8.2015 Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Varsinais-Suomen liitto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAKATTOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan

MAAHANMUUTTAJAKATTOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan MAAHANMUUTTAJAKATTOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan Matleena Seppälä Pro gradu -tutkielma Valtio-oppi / Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta nyt

Kansalaisyhteiskunta nyt kepan taustaselvitykset n:o 38 kepa s working papers n:o 38 Kansalaisyhteiskunta nyt Selvitys suomalaisen kansalais yhteiskunnan toiminta edellytyksistä, tilasta ja asemasta maija seppo (2013) kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Impulsseja. Maahanmuuttajajärjestöt palveluntuottajina? Kesäkuu 2012. Ilkka Vuorikuru

Impulsseja. Maahanmuuttajajärjestöt palveluntuottajina? Kesäkuu 2012. Ilkka Vuorikuru Impulsseja Kesäkuu 2012 Ilkka Vuorikuru Maahanmuuttajajärjestöt palveluntuottajina? Vuonna 2011 voimaan astuneen kotoutumislain arvellaan avaavan maahanmuuttajajärjestöille mahdollisuuden toimia palveluntuottajana

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Tomi Oravasaari & Timo Järvensivu (toim.) Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

Järjestöt demokratiaa kehittämässä

Järjestöt demokratiaa kehittämässä 5/2014 Järjestöt demokratiaa kehittämässä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan raportti suomalaisen demokratian kehitystarpeista 5/2014 Järjestöt demokratiaa kehittämässä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Paikka: Nuorten toimintakeskus Happi, Helsinki Työpajan tarkoitus Pohtia, miten kaupunkilaisten omaehtoinen aktivismi ja julkisen hallinnon toimet voivat

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta

Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Oili Salminen Tavikset tietoverkoissa kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta Tiedotusopin lisensiaatintutkimus Joulukuu 2006 ii iii

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Raportin aihepiiriin liittyviä keskeisiä käsitteitä:

Raportin aihepiiriin liittyviä keskeisiä käsitteitä: RAPORTTI ESISELVITYS VALTAKUNNALLISEN KOTOUTTAMISEN VERKOSTO- JA INFORMAATIO-OHJAUKSEN TARPEESTA JA TOTEUTTAMISESTA EHDOTUS KOTOUTTAMISEN OSAAMISKESKUKSEN PERUSTAMISESTA 28.8.2012 Työryhmä: Sari Hammar

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ismo Nuutinen VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAMISKOULUTUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1 SUOSITUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN KANSALAISOPINNOISTA Julkaisemista tuettu opetusministeriön myöntämillä VSOP-ohjelman varoilla.

Lisätiedot

Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus

Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteen laitos Kasvatustieteen koulutus Pro gradu -tutkielma Eeva Ahtee Huhtikuu

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke.

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke. MaNu Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke Loppuraportti Sosiaalikehitys Oy Rissanen, Pekka, Partanen, Leila, Pitkänen,

Lisätiedot