LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN TERVEYSLIIKUNNAN INTEGROIMINEN LUKIOTYTTÖJEN PAKOLLISELLE LIIKUNTAKURSSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN TERVEYSLIIKUNNAN INTEGROIMINEN LUKIOTYTTÖJEN PAKOLLISELLE LIIKUNTAKURSSILLE"

Transkriptio

1 LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN TERVEYSLIIKUNNAN INTEGROIMINEN LUKIOTYTTÖJEN PAKOLLISELLE LIIKUNTAKURSSILLE NELLI JOHANSSON*, PILVIKKI HEIKINARO-JOHANSSON *Artikkelin minämuotoinen kirjoittaja Yhteyshenkilö: Nelli Johansson, Liikuntatieteiden laitos, PL 35 (L), Jyväskylän yliopisto. Puh Sähköposti: TIIVISTELMÄ Johansson N., Heikinaro-Johansson P Liikuntaa yhdessä ja erikseen terveysliikunnan integroiminen lukiotyttöjen pakolliselle liikuntakurssille. Liikunta & Tiede 48 (1), Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lukion tyttöjen pakollisen liikuntakurssin sisällä toteutetulla terveysliikuntainterventiolla voidaan tukea opiskelijoiden omaehtoista liikunnan harrastamista. Intervention suunnittelun lähtökohtana olivat terveysliikunnan sisällöt ja opiskelijoiden osallisuus. Kurssiohjelmaan kuuluivat fyysistä aktiivisuutta koskevien tavoitteiden asettaminen ja liikuntasuunnitelman laatiminen, liikuntapäiväkirjan pitäminen neljän viikon ajan sekä sellaisen esseen kirjoittaminen, jossa opiskelijat reflektoivat koko prosessia tavoitteiden asettamisesta suunnitelman toteuttamiseen. Keräsin tutkimuksen aineiston syksyllä Kohdejoukkona oli kaksi lukion toisen vuosikurssin pakollista liikuntaryhmää. Niissä oli yhteensä 51 naisopiskelijaa, joista 44 palautti kurssin lopussa liikuntapäiväkirjan ja esseen. Tutkimuksen lähestymistapana oli toimintatutkimus. Toimin kurssilla sekä opettajana että tutkijana (ensimmäinen kirjoittaja) toteuttaen opettaja tutkijana -toimintatutkimusperinnettä. Analysoin tutkimusaineistoa sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Tulokset antavat viitteitä siitä, että terveysliikuntainterventiolla, jossa käytetään osallistavia työtapoja, voidaan tukea lähes kaikkien opiskelijoiden vapaa-ajan liikunnan harrastamista. Tulosten perusteella terveysliikuntasisältöjen integroiminen osaksi lukion pakollista liikuntakurssia, henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja liikuntapäiväkirjan pitäminen motivoivat erityisesti satunnaisesti liikuntaa vapaa-ajallaan harrastavia lukiolaistyttöjä liikunnan lisäämiseen ja oman liikuntakäyttäytymisen seuraamiseen. Asiasanat: lukio, tytöt, koululiikunta, terveysliikunta, fyysinen aktiivisuus, osallisuus, päiväkirja, toimintatutkimus ABSTRACT Johansson N., Heikinaro-Johansson P Individual and group training integrating health-enhancing physical education into high school girls compulsory physical education. Liikunta & Tiede 48 (1), The aim of this study was to plan and implement a physical education intervention which would provide high school students with the knowledge, skills and support to be active during their leisure time. The intervention was based on the concept of health-enhancing physical education and the students were engaged in the planning, implementation and evaluation phases. The intervention required students to set personal goals concerning their leisure-time physical activity and design individual physical activity plans. Each student also kept a journal of her leisure-time physical activity for four weeks and wrote an essay about her experiences of the process, from goal setting to plan implementation. Data was collected during the autumn of 2006 from two physical education classes. Of the 51 high-school girls in the two classes, 44 girls, aged 16 17, participated in this study. The study took an action research approach based on the teacher as researcher ideology. Both qualitative and quantitative research methods were used. The results indicate that the motivation of high school girls to participate in leisure-time physical activity can be increased through an intervention which includes health-enhancing physical activity as part of regular PE classes and engages students in the planning, implementation and evaluation phases. In this study, setting personal goals, devising individual plans and increasing knowledge of the health benefits of regular physical activity all served to have a particularly positive effect on the motivation of those girls who were less consistent in their physical activity habits prior to the intervention. Keywords: high school, girls, school physical education, physical activity, engagement, journal, action research 49

2 JOHDANTO Säännöllinen fyysinen aktiivisuus edistää nuoren fyysistä ja psyykkistä terveyttä (Strong ym. 2005). Säännöllisellä liikunnan harrastamisella on lukuisia terveysvaikutuksia, jotka korostuvat lapsilla ja nuorilla. Terveyttä edistävä liikunta tarkoittaa aktiivisuutta, joka perusaktiivisuuteen lisättynä tuottaa terveyshyötyjä (Vuori 2008). Suomessa terveysliikunnan näkökulmasta laadittujen fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan lukioikäinen nuori tarvitsee päivittäin vähintään minuuttia kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormittavaa aerobista liikuntaa (Tammelin & Karvinen 2008). Päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen tulisi sisältyä useita vähintään 10 minuuttia kestäviä reippaan liikunnan jaksoja, ja vähintään kolmena päivänä viikossa liikunnan tulisi edistää lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luuston terveyttä (Vuori 2008). Nuorena aloitettu liikunnan harrastaminen johtaa todennäköisesti aktiiviseen aikuisuuteen (Telama ym. 2006), joten on tärkeää, että nuori saa viimeistään lukiossa riittävät tiedot ja taidot liikunnallisen elämäntavan ylläpitoon ja omaksumiseen (Pate ym. 2006). Lukiolaisten tyttöjen hyvinvointiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä viidennes (20 %) suomalaisista lukiolaistytöistä kärsii koulu-uupumuksesta ja masennusoireista. Tutkimusten mukaan uupumus on kohtalaisen pysyvää, johtaa usein masennukseen ja vaikeuttaa siirtymistä jatko-opintoihin. Koulu-uupumusta lukiossa vähentävät koulun positiivinen ilmapiiri ja opettajien kannustava asenne. Myös kodilla ja kavereilla sekä nuoren hyvällä itsetunnolla on keskeinen rooli uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisyssä. (Salmela-Aro ym. 2008; Salmela-Aro ym ) Tarkoituksenmukainen ja säännöllinen fyysinen aktiivisuus puolestaan voi parantaa nuoren itsetuntoa ja minäkuvaa sekä lisätä hyvinvointia ja olla yhteydessä hyvään koulumenestykseen (Kantomaa 2010; Strong 2005). Nuorten naisten hyvinvoinnilla on keskeinen merkitys myös yhteiskunnan kannalta niin kansanterveydellisistä kuin taloudellisistakin syistä. Työterveyslaitos raportoi hiljattain, että nuorten naisten jääminen työelämän ulkopuolelle ja masennuslääkkeiden käyttö ovat lisääntyneet huimasti. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ahonen on laskenut, että nuorten ennenaikainen eläköityminen maksaa yhteiskunnalle jopa 6,6 miljardia euroa hoitokustannuksina ja menetettyinä verotuloina. Tämä on merkittävä summa, kun sitä vertaa esimerkiksi valtionbudjettiin, joka on 50 miljardia euroa vuodessa. (Anttila 2010.) Lukiossa liikunnan opetuksen keskeiset tavoitteet liittyvät liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja liikunnan terveyshyötyjen ymmärtämiseen. Opetus tulee suunnitella siten, että oppijalla on aktiivinen rooli tiedon rakentajana ja hän saisi valmiudet tietojen ja taitojen soveltamiseen myös koulun ulkopuolella (LOPS 2003, 14). Lukiossa on ainoastaan kaksi pakollista liikuntakurssia. Näistä kursseista toisella, joka on nimetty Liikuntaa yhdessä ja erikseen -kurssiksi, tavoitteissa painottuvat perinteisten lajitietojen ja -taitojen lisäksi liikunnalliseen elämäntapaan, terveyden edistämiseen ja vastuunkantamiseen liittyvät teemat. Tavoitteissa mainitaan muun muassa kunto-ohjelman laatiminen ja toteuttaminen, henkilökohtainen terveyttä edistävä liikuntaharrastus ja terveyden arvostus ja ylläpito. (LOPS 2003, ) Suomalaisen liikunnanopettajan ammattitaitoon ja vahvaan osaamiseen luotetaan, sillä opettajan vastuulle jää terveysliikunnan teemojen suunnittelu ja toteuttaminen. Fyysisen aktiivisuuden mittaamisen menetelmistä liikuntapäiväkirja sopii hyvin lukiossa käytettäväksi. Päiväkirja antaa laajat opetukselliset mahdollisuudet, ja se sopii erityisen hyvin opiskelijan omien tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seuraamiseen. Menetelmän etuja opetuskäytössä ovat myös edullisuus ja helppokäyttöisyys. Menetelmän rajoitteet liittyvät luotettavuuteen ja tulosten analysoinnin työläyteen. (Aittasalo ym. 2010; Dollman ym. 2009; Matthews 2002; Welk 2008.) Vaikka tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet sekä erot fyysisessä aktiivisuudessa tiedostetaan maailmanlaajuisesti, tytöille suunnattuja terveysliikuntainterventioita on toteutettu vain muutamia (Fairclough & Stratton 2006). Yhdysvalloissa lukioikäisille tytöille suunnattiin koko koulun kattava terveysliikuntainterventio nimeltään Lifestyle Education for Activity Program (LEAP). Interventiosta saadut kokemukset olivat positiivisia, ja noin 90 % mukana olleista kouluista ilmoitti säilyttävänsä opetusohjelmassaan terveysliikunnan sisältöjä, jotka liittyivät muun muassa tietoihin ja taitoihin, joita nuori tarvitsee voidakseen omaksua liikunnallisen elämäntavan. Lisäksi interventiokoulujen tytöt harrastivat merkitsevästi enemmän fyysisesti kuormittavaa liikuntaa kuin vertailukoulujen tytöt. (Pate ym ) Muita esimerkkejä onnistuneista interventioista ovat Yhdysvalloissa toteutetut laajat terveysliikuntainterventiot, kuten Sports, Play, and Active Recreation for Kids (SPARK), Coordinated Approach to Child Health (CATCH) ja Trial of Activity for Adolescent Girls (TAAG) (Dowda ym. 2005; McKenzie 2007; McKenzie ym. 2003; Ward ym. 2007, 68 81). Interventioiden ongelmana on kuitenkin se, että niitä toteuttavat ulkopuoliset tahot, jolloin hyvät käytänteet eivät välttämättä jää elämään koulun arkeen intervention loputtua. Lisäksi interventiot vaativat usein ylimääräisiä resursseja (esim. Wang ym. 2008). Interventioiden vaikutusten pysyvyydestä ei myöskään ole riittävää näyttöä (Salmon ym. 2007). Kasvatustieteen keskustelussa on viime aikoina noussut esiin osallisuuden käsite (esim. Vehviläinen 2006 ). Koulun arjen toimintatapojen kehittämiseen sekä nuorten aktiivisuuden ja vastuunkantamisen lisäämiseen pyritään osallistamalla oppilaat mukaan toimintaan. Käsite on moniulotteinen, ja sitä käytetään monissa eri yhteyksissä. Sillä tarkoitetaan osallisuuden tunnetta, joka koostuu tiedoista, taidoista, motivaatiosta ja vallasta vaikuttaa. Perinteisesti osallisuuden käsitteeseen liittyy yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen ulottuvuus (Gretschel 2002), ja osallisuus kouluyhteisössä nähdään muun muassa aktiivisena oppilaskuntatoimintana (Kalkkinen 2009). Osallisuus koulussa tarkoittaa myös osallistavien työtapojen käyttöä yksittäisen oppiaineen sisällä, kun oppilaat otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä sen tutkimiseen (Niemi 2010). Vaikka osallisuudesta puhutaan paljon, suomalaista tutkimustietoa sen tuomista hyödyistä on kuitenkin niukasti saatavilla. Tämä tutkimus kohdistuu lukion tyttöjen pakolliseen liikunnan kurssiin LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen, jonka toteutuksessa integroin terveysliikunnan sisältöjä tavalliseen liikuntaohjelmaan. Kurssin tavoitteena oli lisätä opiskelijan itsenäisyyttä oman kunnon ja liikuntakäyttäytymisen tarkkailijana ja vaikuttajana. Artikkelin tarkoituksena on kuvata, kuinka lukion terveysliikunnan sisältöjä painottavalla liikuntakurssilla osallistin oppilaita opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Analysoin opiskelijoiden kokemuksia kurssilla käytetyistä menetelmistä ja kurssista kokonaisuutena, sekä arvioin onnistuiko kurssi tavoitteissaan. Artikkelissa selvitän myös, miten osallistavien opetusmenetelmien käyttö lukion liikunnanopetuksessa vaikutti osallistujien vapaa-ajan liikuntaan. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkimukseni lähestymistapana oli toimintatutkimus ja sen sisällä Lawrence Stenhousen lanseeraama opettaja tutkijana -toimintamalli. Opettaja tutkijana -liike syntyi tarpeesta kehittää opetussuunnitelmia koulun sisältäpäin (Heikkinen, Kontinen & Häkkinen 2006; Stenhouse 1975). Läpi tutkimukseni toimin tutkijaopettajan kaksoisroolissa (Kemmis & McTaggart 2000) suunnitellen, opettaen ja arvioiden kurssin sisältöjä ja menetelmiä. Tämän artikkelin toinen kirjoittaja toimi tutkimukseni ohjaajana osallistuen kurssin suunnitteluun, tekstiaineiston analysointiin ja artikkelin kirjoittamiseen. Toimintatutkimus muodosti tutkimukselleni viitekehyksen. Metodo- 50

3 logisena lähtökohtana oli monimenetelmällisyys ja analysoin aineistoa sekä laadullisin että määrällisin tutkimusmenetelmin. Puhtaaksikirjoitin opiskelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet ja vapaamuotoiset kirjoitelmat. Tekstiaineiston laajuus oli 86 A4-sivua (times new roman, riviväli 1,5). Tekstiaineiston analyysimenetelminä käytin sisällön erittelyä ja sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2002, ), joista ensisijaisesti luokitteluihin ja laskemiseen perustuvaa sisällön erittelyä ja sen tukena tulkitsevampaa sisällönanalyysiä. Määrällisen aineiston analysoin PASW ohjelmalla. Kohdejoukkona olivat lukion toisen vuosikurssin naisopiskelijat ja toteutin intervention kahdessa liikuntaryhmässä. Tässä tutkimuksessa interventiolla tarkoitetaan koulun arjessa, olemassa olevilla voimavaroilla toteutettua opetussuunnitelmakokeilua. Kahdessa opetusryhmässä oli yhteensä 51 oppilasta, joista 48 täytti taustakyselyn, sillä kurssin alussa kolme opiskelijaa oli lomamatkalla. Kaikki kurssin ensimmäisellä viikolla paikalla olleet opiskelijat (n=48) laativat itselleen vapaa-ajan liikunnan tavoitteet ja liikuntasuunnitelman yhteisillä oppitunneilla. Liikuntapäiväkirjan pitäminen ja esseen kirjoittaminen perustuivat vapaaehtoisuuteen eivätkä vaikuttaneet kurssin arviointiin. Terveysliikuntainterventioon liittyvän liikuntapäiväkirjan ja esseen palautti kurssin lopussa 44 opiskelijaa. Yksi palauttamatta jättäneistä opiskelijoista kirjoitti taustakyselyyn vihaavansa koululiikuntaa. Toinen opiskelija, joka ei palauttanut liikuntapäiväkirjaa, kirjoitti taustakyselyyn, ettei harrasta ikinä vapaa-ajallaan liikuntaa. Kahdella muulla liikuntapäiväkirjan palauttamatta jättäneellä ei ollut negatiivista suhtautumista liikuntaan. Toteutin toimintatutkimuksen keskisuomalaisessa suuressa lukiossa syksyllä Liikuntakurssi oli lukion toisessa jaksossa, joka sijoittui syysloman molemmin puolin ajalle Kurssin laajuus oli 38 oppituntia, mutta lukion yhteiset tapahtumat ja koeviikko aiheuttivat muutaman tunnin eroja oppituntien määriin. Aineisto koostui kurssin ensimmäisellä tapaamisella keräämästäni alkukyselystä, opiskelijoiden itselleen asettamista tavoitteista ja niiden pohjalta laadituista liikuntasuunnitelmista, kurssin aikana pidetyistä liikuntapäiväkirjoista sekä kurssin lopuksi kirjoitetuista esseistä. Käytin tilastollisissa analyyseissä myös aikaisempaa liikuntanumeroa ja kurssilla suoritettuja kuntotestituloksia. Opiskelijat suorittivat lihaskuntotestit kurssin alussa ja juoksutestit kurssin lopussa. Toimintatutkimus tutkimusstrategiana asettaa rajoituksia perinteiselle tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arvioinnille (Heikkinen & Syrjälä 2006). Tässä tutkimuksessa aineisto- ja menetelmätriangulaatio toteutuivat opiskelijoiden alkukysely-, liikuntapäiväkirja- ja esseeaineistoissa sekä eri tutkimusotteissa (Tuomi & Sarajärvi 2002, ). Tutkijatriangulaatio toteutui molempien kirjoittajien osallistumisella tekstiaineiston analysointiin. Tutkimuksen luotettavuutta pyrin lisäämään käyttämällä terveysliikunnan opetuksessa asiantuntijaryhmän laatimia fyysisen aktiivisuuden suosituksia. Päiväkirjan luotettavuutta fyysisen aktiivisuuden mittaajana pyrin parantamaan opettamalla menetelmän käytön ja antamalla esimerkkejä liikuntasuoritusten kirjaamisesta. Suorat lainaukset opiskelijoiden esseistä tuovat kohderyhmän äänen esiin. Luotettavuutta paransi myös se, että opiskelijat olivat sitoutuneita ja motivoituneita oman liikuntakäyttäytymisensä seuraamiseen ja liikuntapäiväkirjan pitäminen perustui vapaaehtoisuuteen. Opiskelijat tiesivät, ettei päiväkirjan täyttämisellä tai esseillä ollut vaikutusta liikuntakurssin arviointiin. Toisaalta tutkija-opettajan kaksoisroolini vaikutusta liikuntapäiväkirjan ja kirjoitelmien sisältöihin ei pidä väheksyä. Tiedostan, että oma positiivinen suhtautumiseni liikuntaan ja käsitykseni liikunnan hyödyllisyydestä vaikuttivat tapaan, jolla esitin intervention tavoitteet ja mahdollisuudet opiskelijoille. Tästä voi syntyä vaikutelma, että liikunta on ainoa keino hyvään ja terveelliseen arkeen. Ymmärrän kuitenkin, että tehtävänäni ei ollut arvottaa opiskelijoita sen mukaan, kuinka fyysisesti aktiivisia he olivat tai syyllistää inaktiivisuudesta. Tehtäväni liikunnanopettajana oli opettaa liikuntakäyttäytymiseen liittyviä tietoja ja taitoja, joita opiskelija voi käyttää koulun ulkopuolella oman hyvinvointinsa edistämiseen. TULOKSET Osallisuutta edistävät opetusmenetelmät lukiolaistyttöjen liikunnanopetuksessa Halusin osallistaa opiskelijat kurssin suunnitteluun ja toteutukseen ensimmäisestä oppitunnista alkaen. Ensimmäisellä oppitunnilla selvitin opiskelijoille kurssin tavoitteet, toteutuksen ja yleiset käytänteet, jotka liittyvät liikunnanopiskeluun lukiossa. Lisäksi suunnittelimme yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin liikuntalajit ja varmistin, että jokainen sai vaikuttaa sisältöihin. Suunnitteluvaiheessa painotin myös avointa mieltä uusien lajien kokeilussa sekä yhteisvastuuta tuntien ilmapiiristä. Tunnin lopussa opiskelijat vastasivat alkukyselyyn, jolla sain kartoitettua muun muassa heidän vapaa-ajan liikuntaharrastuksiaan, suhtautumista koululiikuntaan sekä toiveita ja odotuksia, joita heillä oli kurssin suhteen. Järjestin lihaskuntotestit toisella oppitunnilla. Kuntotestauksen lähtökohtana oli vahvistaa opiskelijan roolia oman kunnon arvioijana ja seuraajana. Testien avulla opiskelijat saivat tietoa omasta kuntotasosta henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatimista varten. Kurssin kuntotesteinä käytin Finnish Fitness Plan -sivustojen kuntotestejä (http://ffp.uku.fi/kuntoneuvola/) sekä Suomen puolustusvoimien työntekijöille suunnattuja toimintakykytestejä (www.mil. fi/liikunta/). Valitsin kyseiset kuntotestit, sillä halusin, että opiskelijat pystyvät itse tarkistamaan tuloksensa Internet-sivustoilta. Tavoitteeni oli myös tutustuttaa opiskelijat sivustoihin, jotta heillä olisi mahdollisuus seurata oman kunnon kehitystä kurssin jälkeenkin. Opiskelijat suorittivat testit pareittain ja kirjasivat itse tuloksensa. Ennen testejä kävimme jokaisen testisuorituksen ja turvallisen suoritustekniikan yhdessä läpi ydinkohtien avulla. Opiskelijan aktiivinen rooli oman fyysisen kunnon arvioijana ja liikuntakäyttäytymisen suunnittelijana korostui kolmannella oppitunnilla, jonka järjestin tietokoneluokassa. Oppitunnin aluksi kävimme läpi terveyskunnon osa-alueet sekä esimerkkitapoja fyysisen kunnon eri osa-alueiden harjoittamiseen. Esittelin terveysliikuntasuositukset UKK-instituutin kehittämän liikuntapiirakan avulla. Oppilaat saivat tietoa siitä, kuinka paljon ja minkälaista liikuntaa viikoittain tulisi harrastaa, jotta terveysvaikutukset olisivat optimaalisia. Teoriaosuuden jälkeen opiskelijat tarkistivat omat kuntotestituloksensa edellä mainituilta sivustoilta ja kirjasivat henkilökohtaiset vapaa-ajan liikuntaan liittyvät tavoitteensa kurssin ajalle. Kuntotestitulosten ja henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta jokainen opiskelija laati itselleen liikuntasuunnitelman lomakepohjalle, johon he kirjasivat liikuntakerrat ja lajisisällöt. Opiskelijat laativat suunnitelmat fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta siten, että ne olisivat realistisia ja toteuttamiskelpoisia. Opettajana kiersin luokassa auttamassa ja varmistamassa, että jokainen onnistui liikuntasuunnitelman laatimisessa. Tunnin lopuksi opiskelijat saivat mukaansa liikuntapäiväkirjalomakkeen, johon heidän tuli kirjata liikuntasuoritukset neljän viikon ajalta. Opiskelijat jatkoivat aktiivista rooliaan kurssin aikana toteuttamalla laatimaansa suunnitelmaa. Opiskelijat pitivät liikuntapäiväkirjaa kurssin aikana kirjaamalla siihen päivämäärän, liikuntamuodon, keston, kuormittavuuden sekä lyhyesti tuntemuksia, joita heillä oli liikuntasuorituksen aikana. Opiskelijat arvioivat kuormittavuutta viisiportaisella asteikolla (1= erittäin kevyt, 5= erittäin raskas). Heidän kuului myös kirjoittaa essee, jossa opiskelijat pohtivat suunnitelman toteutumiseen liittyviä tekijöitä sekä kokemuksiaan oman liikuntakäyttäytymisensä seuraamisesta ja liikuntapäiväkirjan pitämisestä. (kts. Johansson 2010.) 51

4 Kurssin opettajana pyrin pitämään mielessä, että lukio-opetuksen ihmis- ja oppimiskäsitykset korostavat opiskelijan aktiivista roolia. Opiskelijat toimivat kurssilla joillakin tunneilla itsenäisesti kantaen vastuun omasta toiminnastaan ja myös ryhmässä, jolloin ryhmän toimivuudesta oli kaikilla yhteinen vastuu. Ajatuksena oli, että opettaja ei ole tällä kurssilla keskeinen päätöksentekijä, vaan pikemminkin oppimisen ohjaaja ja mahdollisuuksien järjestäjä. Esimerkiksi palloilutunnit järjestin useimpina kertoina pelipainotteisesti tai turnausluonteisesti ja tunnit organisoin urheilukasvatusmallia mukaillen (Heikinaro-Johansson & Klemola 2007; Siedentop ym. 2004). Terveysliikunnan sisältöjen suunnittelussa käytin apuna Yhdysvalloissa kehiteltyä Physical Best -ohjelmaa (Physical best activity guide 2005; Physical education for lifelong fitness 2005), jonka tavoitteissa on useita yhtäläisyyksiä lukion opetussuunnitelman perusteissa mainittuihin terveysliikunnan sisältöihin. Terveysliikuntainterventio ajoittui ensimmäiselle viikolle. Muutoin toteutin kurssin pohjaten sisältölähtöiseen liikunnanopetukseen (kts. Johansson 2010), mikä on yleisin lähtökohta liikunnanopetuksessa suomalaisissa kouluissa (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo 2007, 103). Opiskelijoiden kokemukset oman liikuntakäyttäytymisen seuraamisesta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Opiskelijat asettivat itselleen kurssin alussa joko yhden tai useampia fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä tavoitteita. Luokittelin vastaukset aineistolähtöisesti kuuteen luokkaan. Yleisimpiä tavoitteita olivat fyysisen kunnon parantamiseen, vapaa-ajan liikunnan lisäämiseen sekä ulkonäköön liittyvät tavoitteet, kuten laihdutus tai kiinteytys. Omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen kurssin alussa oli keskeinen motivaation lisääjä ja antoi selkeän vertailukohdan toteutuneille liikuntakerroille. Onnistuneesta tavoitteiden asettelusta kertoo myös se, että suurin osa opiskelijoista saavutti asettamansa tavoitteet. Ainoastaan kaksi opiskelijaa liikkui selvästi vähemmän kuin oli suunnitellut. Opiskelijat pohtivat esseissään asetettujen tavoitteiden ja suunnitelman toteutumista sekä syitä siihen, ettei tavoitteita saavutettu. Tavoitteenani oli kurssin aikana kehittää peruskestävyyttä ja pudottaa pari kiloa. En täysin onnistunut tavoitteessani, tunnen peruskestävyyteni hieman nousseen, mutta kiloja en saanut karisemaan.--. Aion kuitenkin jatkaa liikuntaharrastuksiani, koska pidän niistä. Myös aion jatkaa tavoitteeseeni pääsemistä! Olen myös miettinyt jonkun taistelulajin aloittamista. (N13) Liikuntasuunnitelmani toteutui aika hyvin, joitain liikuntakertoja jäi pois, koska tulin kipeäksi. Liikuntapäiväkirja ja -suunnitelma kannusti liikkumaan enemmän, mikä oli hyvä asia. (N16) Suunnittelin tekeväni kauheasti kaikkea, mutta aikaa ja innostusta ei riittänytkään niin paljon kuin olin kuvitellut. Ja jos aikaa joskus oli, en vain jaksanut ottaa itseäni niskasta kiinni ja alkaa toimia koska olin jo koulun ja harrastusten jälkeen niin väsynyt. Olen kuitenkin tyytyväinen että edes koulussa olen saanut liikuntatunneilla liikuttua. (N39) Kokemukset liikuntapäiväkirjan pitämisestä ja koulun liikuntatunneista Opiskelijat kokivat liikuntapäiväkirjan pitämisen hyödyllisenä ja mielenkiintoisena. Osa lukiolaistytöistä oli pitänyt liikuntapäiväkirjaa aikaisemminkin, mutta suurelle osalle tämä oli ensimmäinen kerta. Säännöllisesti liikuntaa harrastaville ja aktiiviharrastajille liikuntapäiväkirjan pitäminen tarkoitti harjoitusten kirjaamista, eivätkä he lisänneet liikunnan määrää jo entuudestaan aktiiviseen arkeensa. Aktiivisille oppilaille liikuntapäiväkirjan pitäminen tarjosi mahdollisuuden omien harjoitusmäärien tarkasteluun ja jaksamisen pohtimiseen. Satunnaisesti tai harvakseltaan liikkuville tavoitteiden asettaminen, suunnitelman laatiminen ja päiväkirjan pitäminen tarjosivat hyvän mahdollisuuden tiedostaa omaa liikuntakäyttäytymistä, ja heitä liikuntapäiväkirjan pitäminen kannusti liikkumaan säännöllisesti. Oman liikuntasuunnitelman tekeminen oli mukavaa ja se motivoi liikkumaan enemmän. Noudatin suunnitelmaani suurilta osin hyvin, mutta välillä oli päiviä jolloin ei jaksanut lähteä liikkumaan. Suunnitelmassani oli monipuolisesti liikuntaa, joten uskon että se kehitti kaikkia kunnon osa-alueita tasapuolisesti. Kuntosalilla käynti oli kivaa, ja liityinkin kuntosalin jäseneksi kurssin aikana.--. (N37) Mielestäni tämä LI2 kurssi sujui mukavasti ja oli mielenkiintoista ja mukavaa tehdä liikuntapäiväkirjaa. Mielestäni tällaisen voisi tehdä kaikilla pakollisilla liikunnan kursseilla, koska silloin tulee sellaisenkin ihmisen liikuttua, joka ei yleensä vapaa-ajallaan liiku. (N38) Opiskelijoiden osallistaminen koululiikunnan suunnitteluun ja vastuunkantamisen korostaminen näkyivät myös koulun liikuntatunneilla. Opiskelijat olivat aktiivisesti mukana kaikilla tunneilla, myös niillä, joilla ei ollut aiheena oma suosikkilaji. He kokeilivat mielellään myös uusia lajeja. Liikuntatunneista jäi myönteinen tunne, ja ainakin osa opiskelijoista sai mukavia kokemuksia uusien lajien parista. Koululiikunnassa tykkäsin eniten jumpasta. En kyllä osaa kovin hyvin tehdä jumppaliikkeitä, mutta hauskaa se silti oli. Samoin tykkäsin sulkapallosta ja sählystä. (N15) Liikunnan 2 kurssi oli mukava, koska saimme itse vaikuttaa ohjelmaan ja muutenkin kurssin ilmapiiri oli rento. Ei tullut tunnetta että nyt on pakko liikkua tai että täällä on nyt oltava jos haluan pois lukiosta. Sillä jos sellainen olo tulee, ei liikunta ole hauskaa ja se voi viedä koko liikkumisen ilon niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. (N28) Koululiikunnan yksi tärkeimmistä tavoitteista, liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, näyttäisi toteutuneen osalla opiskelijoista. Liikunnallinen kurssi auttoi heidät alkuun, ja he asettivat uudeksi tavoitteekseen ylläpitää vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrää ja säännöllistä liikunnan harrastamista myös kurssin päätyttyä. Onnistuin asettamissani tavoitteissa hyvin ja huomasin myös selvästi liikunnan lisäävän vireyttä ja kohottavan kuntoa. Liikuntapäiväkirja motivoi liikkumaan ja siitä pystyi myös hyvin seuraamaan, että kuinka paljon on päivän tai viikon aikana tullut liikuttua. Nytte kurssin päätyttyä olen ottanut uudeksi tavoitteeksi kehittää itseäni liikunnan kaikilla osa-alueilla ja kylmistä säistä ja lumentulosta huolimatta liikkua mahdollisimman paljon ulkona. (N6) Opiskelijoiden vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus intervention aikana Kurssille osallistuneiden lukiolaistyttöjen liikuntasuunnitelmissa oli liikuntaa keskimäärin 3,5 kertaa viikossa. Suurin osa suunnitelmista vastasi fyysisen aktiivisuuden suosituksia niin määrän kuin lajien monipuolisuudenkin osalta. Tytöistä 82 % suunnitteli liikkuvansa kurssin aikana vapaa-ajallaan kolme kertaa viikossa tai useammin. Yleisimmin opiskelijat kirjasivat suunnitelmiinsa lenkkeilyä, lihaskuntoharjoittelua, ohjattuja ryhmäliikuntatunteja; aktiivisesti lajiaan harrastavat kirjasivat myös oman lajinsa harjoituksia. Poimin liikuntapäiväkirjoista viikoittaiset liikuntamäärät, liikuntakertojen kestot sekä arvioidun kuormittavuuden. Lukiolaistytöt harrastivat interventiojakson aikana vapaa-ajan liikuntaa keskimäärin 3,3 kertaa viikossa yhteensä 3,7 tunnin ajan. Kuormittavuuden keskiarvo oli 3,1 (taulukko 1). Luokittelin opiskelijat kolmeen luokkaan viikoittaisen fyysisen aktiivisuuden perusteella. Luokittelun rajoina käytettiin Vuoren (2008) esittämää luokittelua. Vähäisen aktiivisuuden luokkaan (vapaa-ajan liikuntaa alle 2,5 tuntia viikossa) kuului 36 %, kohtalaisen aktiivisuuden luokkaan kuului 46 % (vapaa-ajan liikuntaa 2,5 5 tuntia viikossa), runsaan aktiivisuuden (vapaa-ajan liikuntaa 5 tuntia tai enemmän) luokkaan 18 % opiskelijoista. Vaikka yli puolet (64 %) opiskelijoista kuului kohtalaiseen tai runsaan aktiivisuuden luokkaan, niin yli kolmannes opiskelijoista kuului vähäisen aktiivisuuden 52

5 TAULUKKO 1. Lukiolaistyttöjen vapaa-ajan liikunnan määrä, kesto ja kuormittavuus (n=44) min max ka kh Määrä (krt/vko) 0,3 6,8 3,3 1,40 Kesto (tuntia/vko) 0,3 16,5 3,7 2,87 Kuormittavuus 2,0 4,0 3,1 0,47 TAULUKKO 2. Lukiolaistyttöjen osuus eri fyysisen aktiivisuuden luokissa (n=44) Aktiivisuustaso luokkarajat f % vähäinen aktiivisuus <150min/vko kohtalainen aktiivisuus min/vko runsas aktiivisuus >300 min/vko 8 18 yhteensä luokkaan (kts. taulukko 2). Tutkimusaineistossa inaktiivisia nuoria, jotka liikkuivat alle tunnin viikossa, oli 7 % ja erittäin aktiivisia, jotka harrastivat liikuntaa yli kuusi tuntia viikossa, oli 12 %. Liikuntapäiväkirjoista poimin myös liikuntalajit, jotka luokittelin aineistolähtöisesti kymmeneen luokkaan. Laskin jokaiselle liikuntalajille prosenttiosuuden sen mukaan, kuinka moni lukiolaistytöistä harrasti kyseistä lajia interventiojaksolla. Yleisin liikuntamuoto oli lenkkeily, jota harrasti lähes yhdeksän opiskelijaa kymmenestä (89 %), toiseksi yleisin lihaskuntoharjoittelu (64 %), kolmanneksi yleisin ohjatut ryhmäliikuntatunnit (46 %), neljänneksi venyttely/jooga/pilates (30 %), viidenneksi tanssi (23 %), kuudenneksi pyöräily (14 %) ja uinti (14 %). Muita liikuntapäiväkirjoissa esiintyneitä liikuntamuotoja olivat muun muassa ratsastus, yleisurheilu, trampoliinihyppely ja kilpa-cheerleading. Halusin selvittää, olivatko vapaa-ajallaan fyysisesti aktiiviset opiskelijat juuri niitä opiskelijoita, jotka ovat liikunnallisesti lahjakkaita ja hyväkuntoisia. Jaoin opiskelijat kolmeen ryhmään päiväkirjoista lasketun fyysisen aktiivisuuden mukaan (1=vähäinen aktiivisuus; 2= kohtalainen aktiivisuus; 3=runsas aktiivisuus) ja tarkastelin ryhmien välisiä eroja seuraavien muuttujien suhteen: vapaa-ajan liikunnan kuormittavuus, aikaisempi liikunnan arvosana ja kuntotestitulokset. Tarkastelin eroja yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). Valitsin kuntotestituloksista tarkasteltaviksi muuttujiksi vatsalihastestin ja cooperin juoksutestin tulokset. En löytänyt ryhmien välisessä tarkastelussa eroja vapaa-ajan liikunnan kuormittavuudessa, aikaisemmassa liikunnan arvosanassa tai kuntotestien tuloksissa (taulukko 3). JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Tutkimukseni tarkoitus oli kehittää lukion liikunnanopetukseen opetusmenetelmiä, jotka vastaavat sekä terveysliikunnan tavoitteisiin, jotka on mainittu lukion opetussuunnitelman perusteissa, että lisätä opiskelijan itsenäisyyttä, aktiivisuutta ja vastuunkantamista käyttämällä osallistavia opiskelumenetelmiä. Halusin myös selvittää opiskelijoiden kokemuksia liikuntakurssista ja oman liikuntakäyttäytymisen arvioimisesta sekä tutkia, onnistuinko tukemaan opiskelijan vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta kurssin aikana toteutetulla terveysliikuntainterventiolla. Terveysliikunnan sisällöt ja osallistavat opetusmenetelmät osoittautuivat tarkoituksenmukaisiksi ja hyödyllisiksi. Opiskelijoiden osallistaminen kurssin suunnitteluun osoittautui hyväksi tavaksi saada opiskelijat innostumaan liikuntatunneista, ja terveysliikunnan sisältöjen opettaminen auttoi opiskelijoita näkemään koululiikunta hyvinvointia tukevana mahdollisuutena koulupäivän aikana. Henkilökohtaisten liikuntasuunnitelmien laatiminen puolestaan kannusti suurinta osaa kurssin opiskelijoista liikunnan harrastamiseen vapaa-ajalla. Tutkimus vahvisti sitä käsitystä, että osallistavilla työtavoilla voidaan lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista (vrt. Niemi ym. 2010). Tämän kokemuksen pohjalta väitän, että koulun arkeen sijoittunut liikunnallisen elämäntavan edistäminen toimii. Kurssin vahvuutena oli se, että se toteutui koulun arjessa, tavallisen opetussuunnitelman sisällä ja olemassa olevilla resursseilla. Lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan useita terveysliikuntaa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen liittyviä tavoitteita, mutta valmiita tapoja kurssin toteutukseen ei anneta. Tämä haastoi minut kurssin opettajana etsimään keinoja ja menetelmiä, joilla voin vastata tavoitteisiin. Tietoa, menetelmiä ja valmiita opetusohjelmia löytyikin kiitettävästi ja tehtäväkseni jäi sopivien palasien löytäminen ja yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Suurin haaste sisällön suunnittelussa oli sopivien kuntotestien löytäminen. Kurssilla käytetyt kuntotestit oli suunnattu aikuisväestölle, ja lähes kaikki lukiotytöt sijoittuivat testien mukaan hyväkuntoisten luokkaan. Nuorille suunnattuja testejä, joihin olisi löytynyt Internetistä kuvalliset suoritusohjeet ja oman ikäluokan kuntotestitulosten jakauma, löytyi ainoastaan yhdysvaltalaisilta Fitness Gram -sivuilta (www.fitnessgram.net), mutta sivuston käyttäminen olisi vaatinut lisenssin ostamista. Opettajana olisin kaivannut hyviä suomenkielisiä kuntotestisivustoja, jotka olisivat tarjonneet opiskelijalle selkeän kuvan kuntotestien mahdollisuuksista oman kunnon kehityksen seuraamisessa. Opiskelijoiden kokemukset terveysliikuntainterventiosta ja koulun liikuntatunneista olivat pääosin positiivia. Tulos johtunee siitä, että lukiossa suurin osa nuorista on kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista sekä liikunnan suotuisista vaikutuksista ulkonäköön. Omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja liikuntasuunnitelman laatiminen antoivat myös opiskelijalle konkreettisen mallin siitä, miten omaan liikuntakäyttäytymiseen ja sitä kautta hyvinvointiin ja jaksamiseen voi itse vaikuttaa. Liikuntapäiväkirjan pitäminen TAULUKKO 3. Eri aktiivisuusluokkien erot vapaa-ajan liikunnan kuormittavuudessa, aikaisemmassa liikunnan arvosanassa, vatsalihastestissä ja cooperin juoksutestissä, yksisuuntainen varianssianalyysi (ANOVA). 1.ryhmä (n=16) 2.ryhmä (n=20) 3.ryhmä (n=8) F df sig. scheffe kuormittavuus 3,0 3,2 3,1,900 2,41,414 ei eroja liikuntanumero 9,0 8,7 8,9,719 2,39,494 ei eroja cooperin testi ,633 2,33,537 ei eroja vatsalihastesti ,256 2,27,776 ei eroja 53

6 ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta. Liikuntapäiväkirjan pitäminen neljän viikon ajan vaati motivaatiota ja sitoutumista. Kaikilla kurssille osallistuneilla ei ollut innostusta eikä motivaatiota toteuttaa vapaa-ajan liikuntapäiväkirjaa. Taustakyselyn valossa ainakin kaksi päiväkirjan palauttamatta jättänyttä opiskelijaa olisivat hyötyneet kurssista, sillä he harrastivat vapaa-ajan liikuntaa vain satunnaisesti ja suhtautuivat negatiivisesti kaikkeen liikuntaan. Tämä liikuntakurssi ei tuonut muutosta heidän liikuntakäyttäytymiseensä. Liikunnanopettajat ja alan tutkijat ovat haastavan tehtävän edessä yrittäessään pohtia keinoja, joilla saada kaikki opiskelijat omaksumaan liikunnallinen elämäntapa. Toistaiseksi ei vielä ole löytynyt yksiselitteistä vastausta siihen, miten vähän liikkuvat ja negatiivisesti liikuntaan suhtautuvat nuoret innostuisivat liikunnasta. Osallistavien työtapojen käyttö ja opiskelijoiden sitoutuminen näkyivät myös lisääntyneenä vapaa-ajan fyysisenä aktiivisuutena. Kurssin aikana lukiolaistytöt harrastivat vapaa-ajan liikuntaa keskimäärin 3,7 tuntia viikossa ja liikuntakertoja oli keskimäärin 3,3. Tässä tutkimuksessa tytöt olivat vapaa-ajallaan fyysisesti aktiivisempia kuin laajoissa nuorten vapaa-ajan liikunnan harrastamista selvittäneissä tutkimuksissa (vrt. Laakso ym. 2007; Laakso ym. 2008), joissa lukiolaistytöt harrastivat liikuntaa keskimäärin 2,5 kertaa viikossa. Lisäksi inaktiivisten oppilaiden määrä tässä tutkimuksessa oli pienempi ja erittäin aktiivisten osuus suurempi kuin Nuorten terveystapatutkimuksessa (Laakso ym. 2008). Yleisimmät vapaa-ajan liikuntamuodot olivat lenkkeily, lihaskuntoharjoittelu, ohjattu ryhmäliikunta ja venyttely. Aikaisemmissa tutkimuksissa venyttelyä ei ole nimetty erikseen, sillä kysyttäessä vapaa-ajan harrastuksia venyttelyä ei ole ehkä mielletty harrastukseksi. Tässä tutkimuksessa kuitenkin venyttely mainittiin niin usein, että liikuntapäiväkirjojen pohjalta laadituissa luokissa venyttely muodosti oman luokkansa. Tähän lienee syynä se, että fyysisen aktiivisuuden suosituksissa ja liikuntapiirakassa on mainittu notkeutta edistävä harjoittelu, ja opiskelijat laativat suunnitelmat näiden suositusten pohjalta. Yleisimpiä syitä siihen, että opiskelijat eivät noudattaneet suunnitelmaansa, olivat koulukiireet, yllättävät menot sekä syysloma, joka ajoittui keskelle liikuntakurssia. Tämän tutkimuksen merkittävin tulos oli se, että interventioaikaisen fyysisen aktiivisuuden pohjalta muodostetuilla luokilla ei ollut yhteyttä liikunnan kuormittavuuteen, aikaisempaan liikuntanumeroon tai kuntotestien tuloksiin. Tulos poikkeaa aikaisemmista tutkimustuloksista, joissa on osoitettu vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden olevan yhteydessä liikuntanumeroon ja fyysiseen kuntoon (Malmberg ym. 2004, 71; Tammelin 2003). Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että tietoon ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin pohjautuvalla terveysliikuntainterventiolla voidaan edistää kaikkien opiskelijoiden vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta, myös niiden, jotka eivät harrasta liikuntaa säännöllisesti tai eivät saa kiitettäviä arvosanoja koululiikunnasta. Toisaalta interventiojakso, neljä viikkoa, ei ollut riittävän pitkä, jotta säännöllinen fyysinen aktiivisuus olisi näkynyt parempina juoksutestituloksina. Keräsin tutkimusaineiston neljä vuotta sitten. Olisi houkuttavaa tietää, onko liikunta-aktiivisuus säilynyt nuorten arjessa heidän päätettyään lukio-opiskelunsa ja siirryttyään uuteen elämänvaiheeseen. Lukion pakollinen liikuntakurssi, joka oli tämän tutkimuksen kohteena, onnistui tukemaan lähes kaikkien opiskelijoiden säännöllistä liikunnan harrastamista, joka voi hyvinkin olla ensimmäinen askel kohti liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteeni liikunnan osalta toteutui hyvin. Otin itseäni niskasta kiinni ja en luistanut paljoa suunnitelmasta. Liikunta oli myös mukavaa. Aion jatkaa säännöllistä liikunnan harrastamista myös tämän jakson jälkeen. Nyt kun olen päässyt hyvää vauhtiin on turha lopettaa.--. Liikunnasta on tullut vähemmän pakkopullaa. (N17) KIITOKSET Artikkeli on osa LiTM Nelli Johanssonin väitöskirjaksi tarkoittamaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää koululiikunnan mahdollisuuksia nuorten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opetusministeriö rahoittaa projektia ja tämän artikkeli on kirjoitettu opetusministeriön apurahakaudella. Kiitokset myös kurssille osallistuneille opiskelijoille osallisuudesta ja aktiivisuudesta. LÄHTEET Aittasalo, M., Tammelin, T. & Fogelholm, M Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden arviointi - Menetelmät puntarissa. Liikunta ja tiede 47 (1), Anttila, M Liian nuorena eläkkeelle. Työ, terveys, turvallisuus 4, Dollman, J., Okely, A.D., Hardy, L., Timperio, A., Salmon, J. & Hills, A.P A hitchhiker s guide to assessing young people s physical activity: Deciding what method to use. Journal of Science and Medicine in Sport 12 (5), Dowda, M., Sallis, J.F., McKenzie, T.L, Rosengard, P. & Kohl, H.W Evaluating the sustainability of SPARK physical education: A case study of translating research into practice. Research Quearterly for Exercise and Sport 76 (1), Fairclough, S.J. & Stratton, G Effects of a physical education intervention to improve student activity levels. Physical Education and sport Pedagogy 11 (1), Gretschel, A Kunta nuoren osallisuusympäristönä. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical Education and Health 85. Väitöskirja. Heikinaro-Johansson, P. & Hirvensalo, M Liikunnanopetuksen suunnittelu.. Teoksessa: P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, Heikinaro-Johansson, P. & Klemola, U Liikunnanopettajan vuorovaikutusosaaminen ja opetusmallit. Teoksessa: P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, Heikkinen, H.L.T Tutkiva ote toimintaan. Teoksessa: H.L.T. Heikkinen, E.Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura, Heikkinen, H.L.T., Konttinen, T. & Häkkinen, P Toiminnan tutkimisen suuntaukset. Teoksessa: H.L.T. Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura, Johansson, N Lukiolaisten kiinnostuksen herättäminen omaehtoiseen liikuntaan. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettaja 10 (3), Kalkkinen, P Yhteisöllisyys ja osallisuus. Teoksessa: M. Rimpelä, T. Jarvala, P. Kalkkinen, H. Peltonen & A-M. Rigoff (toim.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukiossa. Perusraportti lukiokyselystä vuonna Helsinki: Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kantomaa, M The role of physical activity on emotional and behavioural problems, self-rated health and educational attainment among adolescents. Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis D Väitöskirja. Kemmis, S., & McTaggart, R Participatory action research. Teoksessa: N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (toim.) Handbook of Qualitative Research, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, Laakso, L., Nupponen, H. & Telama, R Kouluikäisten liikunta-aktiivisuus. Teoksessa: P. Heikinaro-Johansson & T. Huovinen (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, Laakso, L., Telama, R., Nupponen, H., Rimpelä, A. & Pere, L Trends in leisure time physical activity among young people in Finland. European Physical Education Review 14 (2), Lukion opetussuunnitelman perusteet Helsinki: Opetushallitus. 54

7 Malmberg, J., Fogelholm, M., Kyröläinen, H., Lepistö, P., Lipponen, J., Mäntysaari, M., Palvalin, K., Pietilä, H., Santtila, M. & Suni, J Reserviläisten fyysisen suorituskyvyn tutkimus Helsinki: Edita Prima. Matthews, C. E Use of self-report instruments to assess physical activity. Teoksessa G.J. Welk (toim.) Physical activity assessments for health-related research. Champaign, IL: Human Kinetics, McKenzie, T.L., Li, D., Derby, C.A., Webber, L.S., Luepker, R.V & Cribb, P Maintenance of effects of the CATCH physical education program: Results from CATCH-ON study. Health Education & Behavior 30 (4), McKenzie, T.L Assessing school-based physical activity interventions. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, R. Telama & E. McEvoy (toim.) The role of physical education and sport in promoting physical activity and health. Jyväskylä: Kopijyvä, Niemi, R., Heikkinen, H.L.T. & Kannas, L Osallisuus koulupedagogiikan lähtökohtana. Kasvatus 41 (1), Pate, R.P., Davis, M.G., Robinson, T.N., Stone, E.J., McKenzie, T.L. & Young, J.C Promoting physical activity in children and youth: A leadership role for schools. A scientific statement from the American Heart Association. Circulation, Pate, R.P., Ward, D.S., Saunders, R., Felton, G., Dishman, R.K. & Dowda, M Promotion of physical activity among high-school girls: a randomized controlled trial. American Journal of Public Health 95 (9), Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Pietikäinen, M. & Jokela, J Does school matter? The role of school context in adolescents school-related burnout. European Psychologist 13 (1), Salmela-Aro, K., Savolainen, H. & Holopainen, L Depressive symptoms and shool burnout during adolescence: Evidence from two cross-lagged longitudinal studies. Journal of Youth Adolescence 38 (10), Salmon, J., Booth, M.L, Phongsavan, P., Murphy, N. & Timperio, A Promoting Physical activity participation among children and adolescents. Epidemiologic Reviews 29 (1), Siedentop, D., Hastie, P.A., & van der Mars, H Complete guide to sport education. Champaign, IL: Human Kinetics. Stenhouse, L An introduction to curriculum research and development. London: Heinemann. Strong, W., Malina, R., Blimke, C.,Daniels, S., Dishman, R., Gutin, B., Hergenroeder, A., Must, A., Nixon, P.A., Pivarnik, J.M., Rowland, T., Trost, S. & Trudeau, F Evidence based physical activity for school-age youth. Journal of Pediatrics 146 (6), Telama, R., Yang, X. Hirvensalo, M. & Raitakari, O Participation in organized sport as a predictor of adult physical activity: A 21-year longitudinal study. Pediatric Exercise Science 18 (1), Tammelin, T Physical activity from adolescence to adulthood and healthrelated fitness at age of 31. Cross-sectional and longitudinal analyses of the Northern Finland birth cohort of Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis D 771. Väitöskirja. Tammelin, T. & Karvinen, J. (toim.) Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18 vuotiaille. Opetusministeriö ja Nuori Suomi. Tuomi J. & Sarajärvi. A Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: Gummerus. Vehviläinen, J Nuorten osallistamishankkeen hyvät käytännöt. Helsinki: Opetushallitus. Vuori, I Uudet terveysliikuntasuositukset Yhdysvalloissa. Liikunta ja Tiede 45 (5), Wang, L.Y., Gutin, B., Barbeau, P., Moore, J.B, Hanes, J., Johnson, M.H.,, Yin, Z Cost-effectiveness of a school-based obesity prevention program. Journal of School Health, 78 (12), Ward, D.S., Saunders, R.P. & Pate, R.R Physical activity interventions in children and adolescents. Champaign, IL: Human Kinetics. Welk, G.J The role of physical activity assessments for school-based physical activity promotion. Measurement in Physical Education and Exercise Science 12 (3), INTERNET-LÄHTEET Finnish Fitness Plan. Kuntoneuvola. Kuopion yliopisto. (luettu ). Puolustusvoimien toimintakykytestit henkilökunnalle.(luettu ) Human Kinetics. (luettu ). 55

HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA

HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA HELLISONIN VASTUUNTUNTOISUUDEN MALLI OSANA SEITSEMÄNNEN LUOKAN POIKIEN LIIKUNTATUNTEJA TEPPO RANTALA 1, PILVIKKI HEIKINARO-JOHANSSON 2 1 Suomen Urheiluopisto, 2 Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista Hiltunen Juha Tursas Joonas Pro gradu -tutkielma Turun opettajankoulutuslaitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Oulun kaupungin Action-liikuntapalvelun vaikutukset nuorten liikunnallisuuteen

Oulun kaupungin Action-liikuntapalvelun vaikutukset nuorten liikunnallisuuteen SIRÉN, IDA-MARIA LIIKUTTAAKO ACTION? Oulun kaupungin Action-liikuntapalvelun vaikutukset nuorten liikunnallisuuteen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja

Lisätiedot

Miten keski-ikäinen mies merkityksellistää liikkumistaan kuntoaerobic harrastuksena

Miten keski-ikäinen mies merkityksellistää liikkumistaan kuntoaerobic harrastuksena Miten keski-ikäinen mies merkityksellistää liikkumistaan kuntoaerobic harrastuksena Tarja Schneider-Lehto Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Koulutusohjelma

Lisätiedot

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA OSMO REINIKKA, ARJA SÄÄKSLAHTI, EEVA LUUKKONEN Yhteyshenkilö: Osmo Reinikka,

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKÄ SAA LAPSEN LIIKKUMAAN? PERHEEN, KOULULIIKUNNAN JA KAVEREIDEN YHTEYS LIIKUNNAN- OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAHARRASTUKSEN ALOITTAMISEEN JA LAJIVALINTAAN Mari Hietanen Anna Kauppila Liikuntapedagogiikan pro

Lisätiedot

PULPETTI PASSIVOI, ULKOILMAKOULU AKTIVOI : Opettajien kokemuksia ulkoilmakoulun toteuttamisesta. Vilja Välimäki

PULPETTI PASSIVOI, ULKOILMAKOULU AKTIVOI : Opettajien kokemuksia ulkoilmakoulun toteuttamisesta. Vilja Välimäki PULPETTI PASSIVOI, ULKOILMAKOULU AKTIVOI : Opettajien kokemuksia ulkoilmakoulun toteuttamisesta Vilja Välimäki Pro gradu - tutkielma Syksy 2014 Liikuntakasvatuksen laitos Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kettunen Riikka & Ojala Irina KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kajaanin

Lisätiedot

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN YHTEYDET TUPAKOINTIIN JA ALKOHOLINKÄYTTÖÖN

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN YHTEYDET TUPAKOINTIIN JA ALKOHOLINKÄYTTÖÖN YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN YHTEYDET TUPAKOINTIIN JA ALKOHOLINKÄYTTÖÖN Aleksi Lonka Jan Westerholm Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Riikka Kohonen Klaus Tanttu MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

VANHEMMAT PALJON VARTIJOINA

VANHEMMAT PALJON VARTIJOINA VANHEMMAT PALJON VARTIJOINA Vanhempien merkitys 5. luokan oppilaiden liikuntaharrastuksessa Pasi Rautava Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Kevät

Lisätiedot

Pääjohtaja Timo Lankinen. Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä

Pääjohtaja Timo Lankinen. Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä Pääjohtaja Timo Lankinen Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä Miltä yhteiskuntamme näyttää muutamien vuosikymmenien päästä? Suomen korkea elintaso ja elämisen helppous houkuttelevat

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTARYHMÄN JÄRJESTÄMINEN - VINKKEJÄ TOIMINTATUTKIMUKSESTA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTARYHMÄN JÄRJESTÄMINEN - VINKKEJÄ TOIMINTATUTKIMUKSESTA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTARYHMÄN JÄRJESTÄMINEN - VINKKEJÄ TOIMINTATUTKIMUKSESTA Linnea Remes, Jyväskylän yliopisto 2013 Tutkimustieto osoittaa, että liikunnalla ja masennuksen lievittymisellä on

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Lasten liikunta

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Lasten liikunta Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2006 Lasten liikunta TERVEYSLIIKUNNAN TUTKIMUSUUTISET 2006 LASTEN LIIKUNTA Terveysliikunnan tutkimusuutisiin kootaan uusia julkaisuja terveysliikunnan eri osa-alueilta

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä

Terveysliikunta. uutiset. Hyvä paha teknologia. liikunnan edistämisessä Terveysliikunta uutiset Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä 2014 Terveysliikuntauutiset 2014 Hyvä paha teknologia liikunnan edistämisessä UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA ANNA WALLIN, ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, SINI ROSENBERG, JARI ESKOLA Yhteyshenkilö: Anna Wallin, Kasvatustieteiden

Lisätiedot

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tiina Heikkinen Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland Publications of the University

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen

3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan kannustuksen yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen VarhaiskasvatuksenTiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 63 82 3 4 -vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa eri vuodenaikoina sekä varhaiskasvattajan

Lisätiedot

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

RAAHESA LIIKKEELLE VANAHETESA Raahelaisten 63 70-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden

RAAHESA LIIKKEELLE VANAHETESA Raahelaisten 63 70-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden OPINNÄYTETYÖ Anu Mäkinen 2010 RAAHESA LIIKKEELLE VANAHETESA Raahelaisten 63 70-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden kartoitus LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI-,

Lisätiedot

EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA

EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA EI VILLEGALLE VAAN VERTAISET, VALMENTAJAT JA VANHEMMAT LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ LIIKUNTAKIINNOSTUKSEENSA VAIKUTTAJISTA MARI LEHMUSKALLIO Yhteyshenkilö: Mari Lehmuskallio, Turun opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Liikettä. koulupihoille. Keravan lähiliikuntapaikkaprojektin loppuraportti. Mikael Fogelholm (toim.)

Liikettä. koulupihoille. Keravan lähiliikuntapaikkaprojektin loppuraportti. Mikael Fogelholm (toim.) Liikettä koulupihoille Keravan lähiliikuntapaikkaprojektin loppuraportti Mikael Fogelholm (toim.) Keravan lähiliikuntapaikkaprojektin loppuraportti toim. Mikael Fogelholm Kustantaja UKK-instituutti ja

Lisätiedot

KATSAUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUKSEEN

KATSAUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUKSEEN KATSAUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUKSEEN 3-18 -vuotiaiden liikunnan useus, intensiteetti, liikuntaan käytetty aika, liikuntamuodot sekä omatoimiseen ja ohjattuun liikuntaan osallistuminen

Lisätiedot

ERIKSEEN YHDESSÄ SOSIAALISEN TOIMINNAN MERKITYS KOETULLE TYÖKYVYLLE VERKKOYMPÄRISTÖÄ HYÖDYNTÄVÄSSÄ LIIKUNTAINTERVENTIOSSA

ERIKSEEN YHDESSÄ SOSIAALISEN TOIMINNAN MERKITYS KOETULLE TYÖKYVYLLE VERKKOYMPÄRISTÖÄ HYÖDYNTÄVÄSSÄ LIIKUNTAINTERVENTIOSSA ERIKSEEN YHDESSÄ SOSIAALISEN TOIMINNAN MERKITYS KOETULLE TYÖKYVYLLE VERKKOYMPÄRISTÖÄ HYÖDYNTÄVÄSSÄ LIIKUNTAINTERVENTIOSSA LAURI PENKKIMÄKI, ANNA WALLIN, ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, JARI ESKOLA Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tavoitteenasettelun ohjaus sydänkuntoutuksessa. Selvitys järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden työikäisille kohdennetuista kuntoutustoiminnoista

Tavoitteenasettelun ohjaus sydänkuntoutuksessa. Selvitys järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden työikäisille kohdennetuista kuntoutustoiminnoista 3 Tavoitteenasettelun ohjaus sydänkuntoutuksessa Selvitys järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden työikäisille kohdennetuista kuntoutustoiminnoista ASLAK-kuntoutus vahvistaa työhyvinvointia valikoivasti

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot