YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA"

Transkriptio

1 Antopäivä: Säädösperusta: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Määräys 1 (13) Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 14 (Annex 14, Volume I) luvun 1 normeihin (Standard) ja suosituksiin (Recommendation) sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n julkaisuun Manual on Certification of Aerodromes, (Doc 9774, AN/969). Muutostiedot: Määräys kumoaa annetun ilmailumääräyksen Yleiset määräykset lentoaseman pidosta. YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ LENTOASEMIEN HYVÄKSYNTÄ LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA LENTOASEMAN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ LENTOASEMAN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ... 5 LIITTEET LIITE 1

2 2 (13) 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemia. Huomautus. - Lentoasema on lentopaikka, jossa lentotiedotuspalvelu, hälytyspalvelu, ilmaliikenteen neuvontapalvelu ja lennonjohtopalvelu on pysyvästi järjestetty Tämä ilmailumääräys kohdistuu lentoaseman ja lentoaseman pitäjän toimintaan eikä tällä ilmailumääräyksellä rajoiteta tai säädellä ilma-aluksen miehistön tai lentotoiminnan harjoittajan toimintaa Tämä ilmailumääräys koskee ainoastaan AGA M3-ilmailumääräyksissä käsiteltyjä toimintoja, alueita, laitteita, järjestelmiä yms. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä esiintyvien käsitteiden määritelmiä on esitetty ilmailumääräyksissä AGA M3-1 ja OPS M Poikkeamat Liikenteen turvallisuusvirasto voi perustellusta hakemuksesta antaa luvan poiketa tästä ilmailumääräyksestä. 2 LENTOASEMIEN HYVÄKSYNTÄ 2.1 Hyväksyntätodistuksen hakeminen Lentoasemalla on oltava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä hyväksyntätodistus. Hyväksyntätodistusta ei vaadita lentoasemalta, jota käytetään yksinomaan sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan Hyväksyntää on haettava siihen tarkoitetulla hakemuslomakkeella. Lentoaseman hakemukseen on liitettävä lentoaseman toimintakäsikirja, turvallisuuden hallintajärjestelmän käsikirja sekä muut Liikenteen turvallisuusviraston tarpeelliseksi katsomat selvitykset. 2.2 Lentoaseman hyväksyntätodistuksen myöntäminen Hyväksyntätodistus myönnetään, jos hakija osoittaa, että: a) lentoasema on alueineen, laitteineen, järjestelmineen ja toimintoineen AGA M3- ilmailumääräysten mukainen b) lentoaseman toimintamenetelmät varmistavat ilmaliikenteen riittävän turvallisuuden c) lentoaseman pitäjällä ja sen henkilöstöllä on tarvittava pätevyys ja kokemus lentoaseman pitoon. d) lentoasemaa varten on laadittu ja hakemukseen liitetty lentoaseman toimintakäsikirja ja turvallisuuden hallintajärjestelmän käsikirja. 2.3 Ehtojen ja poikkeamien merkitseminen lentoaseman hyväksyntätodistukseen Lentoaseman hyväksyntätodistukseen voidaan merkitä ehtoja, jotka koskevat lentoaseman toimintaa Lentoaseman hyväksyntätodistukseen merkitään hyväksytyt poikkeamat AGA M3- ilmailumääräyksistä.

3 2.4 Lentoaseman hyväksyntätodistuksen voimassaolo Määräys 3 (13) Lentoaseman hyväksyntätodistus voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi Hyväksyntä on voimassa enintään niin kauan kuin hyväksyntätodistuksen haltijalla on oikeus lentoaseman maa- tai vesialueen käyttöön Lentoaseman hyväksyntätodistus voidaan peruuttaa toistuvista hyväksyntätodistuksen ehtojen rikkomuksista tai hyväksyntätodistuksen ehtoja voidaan muuttaa tai täydentää tai asettaa lentoaseman toimintaa koskevia rajoituksia Lentoaseman hyväksyntätodistusta on haettava uudestaan, jos lentoaseman pitäjä vaihtuu. 3 LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 3.1 Lentoaseman toimintakäsikirjan sisältö Lentoasemalla on oltava toimintakäsikirja, joka sisältää lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia, lentoasemaa koskevia toimintaohjeita tai viittaukset asianomaiseen viiteaineistoon. Toimintakäsikirja voi sisältää myös sellaisia lentoaseman toimintaan liittyviä ohjeita, jotka eivät liity lentoturvallisuuteen. Toimintakäsikirjan asiasisällön vähimmäisvaatimukset on määritelty Liitteessä 1. Toimintakäsikirjassa asiat voidaan esittää eri järjestyksessä kuin Liitteessä Toimintakäsikirjan viiteaineistoon kuuluvat: a) Suomen ilmailukäsikirja AIP b) kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto c) lentoaseman maaliikenneohjeisto d) kenttätoimialan pelastustoimintaohjeisto (ml. pelastussuunnitelma) e) huonon näkyvyyden toimintamenetelmät (jos sellaiset vaaditaan) f) turvallisuuden hallintajärjestelmän käsikirja g) lentoaseman pitäjän ja lentoaseman muut määräykset ja ohjeet Tässä ilmailumääräyksessä toimintakäsikirjan viiteaineistolla tarkoitetaan alakohtien a-g mukaista viiteaineistoa. Tässä ilmailumääräyksessä toimintakäsikirjalla tarkoitetaan toimintakäsikirjaa ilman viiteaineistoa. Lentoaseman toimintakäsikirjan vaatimukset: a) sen on oltava lentoaseman päällikön allekirjoittama b) siinä, mukaan lukien viiteaineisto, on oltava päiväys, hyväksyjä ja sivunumerointi c) sen ja viiteaineiston on sisällettävä voimassa olevien sivujen tarkistusluettelo ja muutosluettelo, jossa on sarake päivitysmerkintöjä varten Lentoaseman pitäjä vastaa siitä, ettei toimintakäsikirjan sisältö ja sen viiteaineisto, mukaan lukien lisäykset ja muutokset, ole ristiriidassa hyväksyntätodistuksen ehtojen tai AGA M3-ilmailumääräysten kanssa ja että toimintakäsikirja on Liikenteen turvallisuusvirastoa tyydyttävä tai niiltä kohdin kuin vaaditaan, Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Huomautus Liikenteen turvallisuusvirasto tarkastaa sille esitetystä toimintakäsikirjasta pääsääntöisesti vain ne kohdat, joihin vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyminen tai joiden on oltava Liikenteen turvallisuusvirastoa tyydyttäviä. Muilta kohdin Liikenteen turvallisuusvirasto tarkastaa esitetyn toimintakäsikirjan siinä määrin, että Liikenteen turvallisuusvirasto voi katsoa toimintakäsikirjan sisällön riittäväksi ja vakuuttua lentoaseman hyväksyntätodistusta hakevan tai hyväksyntätodistuksen haltijan kyvystä toimia lentoaseman pitäjänä.

4 3.2 Lentoaseman toimintakäsikirjan ylläpito Määräys 4 (13) Lentoasemalla on oltava käytettävissä lentoaseman toimintakäsikirjasta yksi allekirjoitettu, täydellinen ja ajan tasalla oleva kappale, mukaan lukien sen viiteaineisto Toimintakäsikirjaa on tarvittaessa muutettava tai korjattava, jotta sen tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Toimintakäsikirjaan tai sen viiteaineistoon ei saa tehdä muutoksia ilman lentoaseman pitäjän tai lentoaseman päällikön lupaa Lentoaseman pitäjän on saatava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä ennen kuin käsikirjaan tai sen viiteaineistoon tehdään sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää. Liitteessä 1 on todettu, mitkä toimintakäsikirjan ja viiteaineiston muutokset edellyttävät Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää Lentoaseman toimintakäsikirjan ja sen viiteaineiston on oltava jatkuvasti Liikenteen turvallisuusviraston luettavissa sähköisessä muodossa. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia tehtäväksi muutoksia lentoaseman toimintakäsikirjaan tai sen viiteaineistoon Lentoaseman lentoturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä toimivilla henkilöillä on oltava helposti saatavilla lentoaseman toimintakäsikirja viiteaineistoineen. Sama aineisto on oltava myös lentoasemalla toimivan muun organisaation henkilöstön käytettävissä siltä osin kuin se on lentoturvallisuuden kannalta tarpeen. Lentoaseman päällikön on varmistettava, että lentoaseman edellä mainitulle henkilöstölle tiedotetaan sellaisista lentoaseman toimintakäsikirjan ja viiteaineiston lisäyksistä ja muutoksista, jotka liittyvät heidän tehtäviinsä Jokaisen toimintakäsikirjan ja sen viiteaineiston haltijan on pidettävä toimintakäsikirja ja sen viiteaineisto ajan tasalla niihin toimitettujen lisäysten ja muutosten mukaisesti. 3.3 Lentoaseman pitäjän ja lentoaseman muut määräykset ja ohjeet Lentoasemalla on oltava vakiomuotoinen järjestelmä ja määrätty vastuuhenkilöt sellaisten lentoturvallisuuteen vaikuttavien lentoaseman pitäjän ja lentoaseman muiden määräysten, toimintaohjeiden ja tiedotteiden julkaisemista, jakelua, säilytystä ja päivitystä varten, joita ei ole tarkoituksenmukaista liittää toimintakäsikirjaan Kaikissa edellä tarkoitetuissa määräyksissä ja ohjeissa on oltava päiväys, tunnus, voimassaoloaika, jakelu ja sivunumerointi ja niistä on käytävä ilmi organisaatioyksikkö tai henkilö, joka ne on antanut tai hyväksynyt. 4 LENTOASEMAN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 4.1 Lentoaseman organisaatio ja vastuusuhteet Lentoaseman pitäjän on huolehdittava siitä, että lentoaseman toimintaa johtamaan on määrätty päällikkö ja hänelle sijaiset. Lentoaseman päällikön on huolehdittava siitä, että lentoaseman toiminnassa noudatetaan ilmailumääräyksiä sekä toimintakäsikirjan ja sen viiteaineiston ohjeita Organisaatio, työnjako ja vastuusuhteet lentoturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa on määriteltävä selvästi sekä lentoaseman pitäjän ja lentoaseman välillä että lentoaseman sisällä Lentoasemalla on ilmaliikennepalveluelimen aukioloaikana oltava tavoitettavissa henkilö, jolla on velvollisuus ja asianmukaiset valtuudet ilman viivytystä kieltää lentoaseman tai muun ilmailua palvelevan alueen, rakennuksen, rakennelman tai laitteen käyttäminen tai rajoittaa sen käyttämistä, jos se on lentoturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. 4.2 Lentoaseman henkilöstön pätevyys Lentoasemalla on oltava riittävästi pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä lentoaseman toimintaan liittyviin tehtäviin.

5 5 (13) Lentoasemalla on oltava koulutusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että henkilöstö hallitsee työtehtäviinsä liittyvät määräykset ja ohjeet sekä osaa suorittaa tehtävänsä lentoturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Koulutusta tai työn opastusta on annettava vuosittain laaditun ohjelman mukaisesti sekä tarvittavassa määrin määräysten ja ohjeiden muuttuessa Lentoasemalla on oltava koulutuksen seurantajärjestelmä, jolla varmistetaan, että jokainen lentoturvallisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia tehtäviä hoitava työntekijä on osallistunut siihen perus-, kertaus- ja täydennyskoulutukseen, joka hänelle tällaisten tehtävien hoitamisen kannalta on tarpeen. 5 LENTOASEMAN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ 5.1 Turvallisuudenhallintajärjestelmä Lentoaseman pitäjän on laadittava lentoasemaa varten turvallisuudenhallintajärjestelmä Liitteen 1 mukaisesti. Turvallisuudenhallintajärjestelmässä kuvataan lentoaseman turvallisuudenhallinnan organisaatiorakenne sekä henkilöstön tehtävät, valtuudet ja velvollisuudet. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa turvallisuusmääräysten noudattaminen ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen Turvallisuuden hallintajärjestelmässä tulee selkeästi osoittaa lentoaseman turvallisuudesta vastaavat tahot, mukaan lukien ylimmän johdon vastuuvelvollisuus turvallisuudesta. Huomautus. ICAOn julkaisut Safety Management Manual (SMM) (Doc 9859) ja Manual on Certification of Aerodromes (Doc 9774) sisältävät ohjeita turvallisuuden hallintajärjestelmän laatimiseen Lentoaseman pitäjän on velvoitettava lentoasemalla toimivat organisaatiot, kuten lentotoiminnan harjoittajat ja maahuolintayritykset, noudattamaan lentoaseman pitäjän asettamia, AGA M3-ilmailumääräyksiä koskevia turvallisuusvaatimuksia. Lentoaseman pitäjän on valvottava vaatimusten noudattamista Lentoaseman pitäjän on velvoitettava lentoasemalla toimivia organisaatioita toimimaan yhteistyössä lentoaseman turvallisuuden ja turvallisen käytön edistämiseksi ja ilmoittamaan välittömästi onnettomuuksista, vaaratilanteista, puutteista ja vioista, joilla on merkitystä lentoaseman turvallisen käytön kannalta Ilmailumääräyksen GEN M1-4 (Ilmoittaminen lento-onnettomuudesta, lentovauriosta ja vaaratilanteesta) mukaan lentotoiminnassa tapahtuneesta onnettomuudesta, vauriosta, vaaratilanteesta, häiriöstä lennonvarmistuspalvelussa ja lintutörmäyksestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. Sellaisista edellisiä vähäisemmistä tapauksista, jotka toisenlaisissa olosuhteissa toistuessaan voisivat vaarantaa ilma-aluksen turvallisuutta, lentoaseman henkilöstöön kuuluvan on tehtävä poikkeamailmoitus. Poikkeamailmoitusten tekemistä varten on lentoaseman henkilöstön käytössä oltava lomakkeita. Kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa tapauksissa on ilmoitus tehtävä lisäksi myös suullisesti. Huomautus. Poikkeamaraportoinnin tavoitteena tulee olla mahdollisten järjestelmäpuutteiden löytäminen ja korjaaminen eikä syyllisten etsiminen Lentoaseman toimintaan liittyvät, ilmailumääräyksen GEN M1-4 perusteella tehdyt ilmoitukset, poikkeama-ilmoitukset ja määräaikaistarkastuksissa havaitut merkittävät puutteellisuudet on käsiteltävä sellaisia säännönmukaisia menettelytapoja noudattaen, että poikkeaman aiheuttaneet puutteellisuudet tai viat tulevat korjatuiksi asian tärkeyden kulloinkin edellyttämällä kiireellisyydellä. Käsittely on dokumentoitava.

6 5.2 Lentoaseman sisäiset turvallisuusauditoinnit ja -raportit Määräys 6 (13) Lentoaseman pitäjän on järjestettävä asianmukaisin aikavälein turvallisuudenhallintajärjestelmän auditointeja sekä lentoaseman alueiden, laitteiden, järjestelmien ja toimintojen määräaikaistarkastuksia koskien AGA M3-ilmailumääräysten noudattamista Lentoaseman on järjestettävä asianmukaisin aikavälein tarkastuksia, joilla arvioidaan lentoasemalla toimivia organisaatioita koskien AGA M3-ilmailumääräysten noudattamista Auditointien ja tarkastusten suorittajilla on oltava tehtävään soveltuva pätevyys Auditointi- ja tarkastusraportit on säilytettävä 10 vuotta. Liikenteen turvallisuusviraston on saatava tarvittaessa raporttien jäljennökset nähtäväkseen. 5.3 Liikenteen turvallisuusviraston suorittamat tarkastukset lentoasemalla Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttamilla henkilöillä on oikeus tarkastaa lentoaseman alueita, laitteita, järjestelmiä, toimintoja, asiaankuuluvia lentoaseman asiakirjoja ja tallennettuja tietoja sekä kuulla lentoaseman henkilöstöä Lentoaseman on avustettava tarkastusten suorittamisessa. Tuomas Routa Ylijohtaja, Sääntely Heikki Silpola Ylitarkastaja

7 7 (13) LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJAN SISÄLTÖ Ilmailumääräyksen liite YLEISTÄ Yleiset tiedot, mukaan lukien: a) lentoaseman toimintakäsikirjan tarkoitus ja käyttö; b) lentoaseman hyväksyntätodistuksen ja lentoaseman toimintakäsikirjan vaatimukset ilmailumääräysten mukaan; c) lentoaseman käytön ehdot; maininta siitä, että kun lentoasema on avoin yleistä käyttöä varten Suomen omille ilma-aluksille, sen on oltava yhtäläisin ehdoin avoin kaikkien muiden ICAO:n jäsenmaiden ilma-aluksille; d) ilmailutiedotuspalvelu ja tiedotusten julkaisumenettelyt; e) ilma-alusoperaatioiden tilastointijärjestelmä; ja f) lentoaseman pitäjän velvoitteet. 2. LENTOASEMAN SIJAINTIPAIKAN TIEDOT Yleiset tiedot, mukaan lukien: a) lentoaseman kartta, josta ilmenee lentoaseman käyttöön tarvittavien keskeisten laitteiden sijainti; ja b) lentoaseman kartta, josta ilmenevät lentoaseman alueen ja sen osien rajat sekä kunkin osa-alueen omistaja ja haltija 3. LENTOASEMAN TIEDOT 3.1 Yleiset tiedot Kohtiin d) - h) sisältyvät lentoaseman tiedot voidaan esittää viiteaineistona hyväksyntäajankohdan AIP:n mukaisessa muodossa. a) lentoaseman nimi; b) lentoaseman pitäjän nimi sekä osoite ja puhelinnumerot, joista lentoaseman pitäjän tavoittaa tarvittaessa. c) lentoaseman sijainti; d) lentoaseman mittapisteen maantieteelliset koordinaatit WGS-84-järjestelmän mukaan; e) lentoaseman korkeus ja geoidin korkeus; f) jokaisen kiitotien kynnyksen korkeus ja geoidin korkeus, kiitotien pään korkeus ja sitä merkittävästi korkeammat tai matalammat kohdat kiitotiellä sekä tarkkuuslähestymiskiitotien kosketuskohta-alueen suurin korkeus; g) lentoaseman viitelämpötila; ja h) lentoaseman majakoita koskevat tiedot. 3.2 Lentoaseman mitat ja muut tiedot Kaikki kohtaan 3.2 sisältyvät lentoaseman tiedot voidaan esittää viiteaineistossa.

8 8 (13) a) kiitotien tiedot: tosisuunta, kiitotien tunnus, pituus, leveys, siirretyn kynnyksen sijainti, kaltevuus, pinnan laatu, kiitotien tyyppi, ja jos kyseessä on tarkkuuslähestymiskiitotie, onko sille määritelty esteetön alue; b) kiitoalueen, kiitotien pään turva-alueiden ja pysäytysteiden pituus, leveys ja pinnan laatu; c) rullausteiden leveys ja pinnan laatu; d) asematason pinnan laatu ja ilma-alusten seisontapaikat; e) nousualueen pituus ja maaston profiili; f) lähestymismenetelmiin liittyvät visuaaliset maalaitteet: lähestymisvalojen ja liukukulmaopastuksen tyyppi (PAPI/APAPI ja T-VASIS/ AT-VASIS); kiitoteiden, rullausteiden ja asematason merkinnät ja valot; muut rullausteiden (ml. kiitotieodotuspaikat, väliodotuspaikat ja pysäytysvalorivit) ja asematason visuaaliset opastus- ja ohjauslaitteet; visuaalisen telakoitumisen opastusjärjestelmän sijainti ja tyyppi; varavoiman saatavuus valaistusta varten; g) lentoaseman VOR-tarkistuspaikkojen sijainti ja radiotaajuudet; h) vakiorullausreittien sijainti ja tunnukset; i) jokaisen kiitotien kynnyksen maantieteelliset koordinaatit; j) ilma-alusten seisontapaikkojen maantieteelliset koordinaatit; k) lähestymis- ja lentoonlähtöalueilla, kiertolähestymisalueella ja lentoaseman läheisyydessä olevien merkittävien esteiden maantieteelliset koordinaatit ja suurin korkeus. (Nämä tiedot voidaan parhaiten esittää esimerkiksi ilmailukäsikirjaan vaadittujen karttojen avulla, siten kuin yleissopimuksen liitteissä 4 ja 15 määritellään); l) päällysrakenteen tyyppi ja kantavuus, joka määritetään ilma-aluksen luokitusluku - päällysrakenteen luokitusluku (ACN-PCN) -menetelmän avulla; m) asematasolla olevan korkeusmittarin tarkistuspaikan tai -paikkojen sijainti ja korkeus lentoaseman pinnasta; n) laskennalliset kiitotiepituudet: lähtökiitoon käytettävissä oleva matka (TORA), lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka (TODA), käytettävissä oleva kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASDA), laskuun käytettävissä oleva matka (LDA); o) tiedot lentokelvottoman ilma-aluksen siirtomahdollisuuksista; ja p) lentoaseman pelastustoiminta: palvelujen taso, joka ilmaistaan pelastustoimintaluokan avulla. 4. LENTOASEMAN TOIMINTAMENETELMÄT JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 4.1 Ilmoitusmenettelyt Menettelyt, joita käytetään ilmailukäsikirjassa (AIP) annettujen lentoaseman tietojen muutosten ilmoittamiseen ja tietojen toimittamiseen (NOTAM PROPOSAL) NOTAMin julkaisua varten kansainväliselle NOTAM-toimistolle: a) järjestelyt, joita käytetään muutosten käsittelyyn ja ilmoittamiseen AIS-yksikölle; b) muutosilmoituksista vastaavat henkilöt; ja c) AIS:n yhteystiedot, muutosten ilmoittamista varten sekä tietojen laadunvarmistuksen kannalta sallitut viestintätavat. 4.2 Pääsy kenttäalueelle Menettelyt, joilla estetään henkilöiden, ajoneuvojen, kaluston, eläinten ja muiden luvaton pääsy turva-aidan sisäpuolelle ja kenttäalueelle. Kartta aidoista ja porteista sekä niiden lukituksesta ja kulunvalvonnasta. 4.3 Lentoaseman pelastussuunnitelma Tiivistelmä lentoaseman pelastussuunnitelmasta. Itse pelastussuunnitelma esitetään viiteaineistona (kenttätoimialan pelastustoimintaohjeiston osana) ja siihen tulee sisältyä:

9 9 (13) a) suunnitelmat, joiden mukaan toimitaan lentoasemalla tai sen läheisyydessä tapahtuvissa hätätilanteissa, kuten ilma-aluksen vikaantuminen lennolla; rakennuspalo; sabotaasi (mm. pommiuhka ilma-aluksessa tai asemarakennuksessa); lentokonekaappaus ja lentoasemalla tapahtuvat vaaratilanteet. Suunnitelmaan on kuuluttava hätätilanteessa ja sen jälkeen huomioon otettavat asiat; b) tiedot hätätilanteissa käytettävien lentoaseman laitteiden ja järjestelmien koekäytöistä, ja kuinka usein koekäyttöjä suoritetaan; c) tiedot harjoituksista, joissa testataan pelastussuunnitelmien toimivuutta, ja kuinka usein harjoituksia järjestetään; d) luettelo sekä lentoasemalla että sen ulkopuolella toimivista organisaatioista, yksiköistä ja vastuuhenkilöistä, joilla on tehtäviä hätätilanteessa, niiden puhelin- ja telekopionumerot, sähköpostiosoitteet ja SITA-osoitteet sekä käytettävät radiotaajuudet; e) määriteltävä miten koordinoidaan hätätilanteisiin valmistautuminen; ja f) pelastustoiminnan johtovastuu. 4.4 Lentoaseman pelastustoiminta Tiedot laitteista, varusteista, henkilöstöstä ja menetelmistä, jotka tarvitaan lentoaseman pelastustoimintavaatimusten täyttämiseen, sekä lentoaseman pelastustoiminnasta vastaavien henkilöiden nimet ja tehtävät. Luettelo kalustosta, käytettävissä olevasta henkilöstöstä, sammutusaineista ja vesimääristä ja täydennyspaikoista (vesiasemista). 4.5 Lentoaseman suorittamat kenttäalueen ja sen ympäristön päivittäiset tarkastukset Menettelyt, joita käytetään lentoaseman kenttäalueen ja sen ympäristön tarkastamiseen, mukaan lukien: a) tarkastusjärjestelyt, kuten kiitoteiden kitkamittaukset sekä lumen ja veden syvyyden mittaukset kiitoteillä ja rullausteillä; b) tarkastusvälit ja tarkastusten ajankohdat; c) tarkastuksessa käytettävä tarkistuslista; ja d) tarkastusten tulosten ilmoittaminen, taltiointi ja seurantajärjestelyt, joilla varmistetaan, että turvallisuutta heikentävät olosuhteet korjataan viipymättä. Yksityiskohtaisemmat tarkastusjärjestelyt ja ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto). 4.6 Visuaaliset maalaitteet ja lentoaseman sähköjärjestelmät Menettelyt, joita käytetään lentoaseman valojen (myös estevalot), kylttien, merkkien ja sähköjärjestelmien tarkastamiseen ja kunnossapitoon, mukaan lukien: a) tarkastusjärjestelyt ja tarkastuksissa käytettävä tarkistuslista; b) tarkastusten tulosten kirjaaminen ja seurantajärjestelyt puutteiden korjaamiseksi; c) normaalien huoltojen ja kiireellisten vikakorjausten suoritus; ja d) varavoima- tai muut järjestelyt, joita käytetään osittaisen tai täydellisen sähkökatkoksen yhteydessä. Yksityiskohtaisemmat järjestelyt ja ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto). 4.7 Kenttäalueen kunnossapito Menettelyt ja laitteet, joita käytetään kenttäalueen kunnossapitoon, mukaan lukien: a) päällystettyjen alueiden kunnossapito; b) lumenpoisto ja liukkaudentorjunta; c) kiitoalueiden ja rullaustien suoja-alueiden kunnossapito; d) kuivatusjärjestelmien kunnossapito; e) aitojen ja porttien kunnossapito;

10 f) FOD-ohjelma; g) viheralueiden kunnossapito; ja h) maalausmerkinnät. Määräys 10 (13) Yksityiskohtaisemmat menetelmät ja ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto). 4.8 Lentoaseman turvallisuus rakennus- ja kunnossapitotöiden aikana Menettelyt, joita käytetään kenttäalueella tai sen läheisyydessä tehtävien ja mahdollisesti esterajoituspinnan yläpuolelle ulottuvien rakennus- ja kunnossapitotöiden suunnitteluun ja toteutukseen liikennejärjestelyineen siten, että lentoturvallisuutta ei vaaranneta (myös kiireelliset työt). 4.9 Asematasovalvonta Asematasovalvonnan järjestäminen, mukaan lukien: a) ilmaliikennepalvelun ja asematasovalvonnan vastuualueet ja yhteistyöjärjestelyt; b) ilma-alusten seisontapaikkojen osoittaminen; c) järjestelyt, joita käytetään moottorien käynnistyksen aloitukseen ja luvan antamiseen ilma-aluksen työntöä varten; d) opastusmerkkien antaminen (marshalling); ja e) Follow me-ajoneuvot Asematason turvallisuus Menettelyt, joilla varmistetaan asematason turvallisuus, mukaan lukien: a) tarkastusjärjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki asematasolla työskentelevät henkilöt noudattavat turvallisuusmääräyksiä; ja b) asematasolla sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ilmoittaminen 4.11 Ajoneuvojen liikkuminen lentokenttäalueella Menettelyt, joilla valvotaan lentokenttäalueella liikkuvia ajoneuvoja. Tiivistelmä maaliikenneohjeistosta. Lentoaseman maaliikenneohjeisto esitetään viiteaineistona Lintujen ja muiden eläinten torjunta Menettelyt, joilla vähennetään lintujen ja muiden eläinten lentoliikenteelle aiheuttamaa vaaraa, mukaan lukien: a) lintujen ja muiden eläinten aiheuttaman vaaran arviointi; b) torjuntaohjelmien suunnittelu ja toteutus c) yhteistyö lennonjohdon kanssa. d) asiantuntija ja vastuuhenkilö Yksityiskohtaisemmat ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapitoohjeisto) Esteiden valvonta Menettelyt, joilla: a) valvotaan esteitä ja esterajoitusten ylityksiä: b) valvotaan esterajoituspintojen alueella olevan puuston, rakennusten ja muiden rakennelmien korkeutta; c) seurataan lentoaseman lähiympäristön rakennussuunnitelmia; ja d) ilmoitetaan esteiden tyyppi ja sijainti sekä esteiden lisäykset ja poistot tarvittavia toimenpiteitä, kuten ilmailutiedotuspalvelun (AIS) julkaisujen muutoksia varten. Kukin seuraavista lentoaseman esterajoituksista on käsiteltävä erikseen:

11 1. AGA M3-6 Muutos 1, kohdat 2. ja AGA M3-6 Muutos 1, kohta AGA M3-6 Muutos 1, kohta AGA M3-7 Muutos 1, 4.4 (lähestymisvalotaso) 5. AGA M3-7 Muutos 1, 4.5 (estesuojauspinta) 6. PANS-OPS-esteet 4.14 Lentokelvottoman ilma-aluksen siirtäminen Määräys 11 (13) Menettelyt, joita käytetään siirrettäessä lentokelvotonta ilma-alusta kenttäalueelta tai sen läheisyydestä, mukaan lukien lentoaseman pitäjän, onnettomuustutkijain, vakuutusyhtiön, ilma-aluksen rekisteröidyn omistajan (tai haltijan) ja käyttäjän (tai näiden toimivaltaisten edustajien) valtuudet ja velvollisuudet sekä osapuolille ilmoittaminen Vaarallisten aineiden käsittely Menettelyt vaarallisten aineiden turvalliseen käsittelyyn ja säilytykseen lentoasemalla, mukaan lukien: a) erityisten alueiden osoittaminen tulenarkojen nesteiden (myös lentopolttoaineet) ja muiden vaarallisten aineiden säilytystä varten; ja b) vaarallisten aineiden toimituksissa, säilytyksessä, jakelussa ja käsittelyssä (ilmakuljetukset mukaan lukien) noudatettavat menetelmät Huonon näkyvyyden toiminta Menettelyt, joita lentoasemalla noudatetaan lentotoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi kategorian II ja III lähestymisten ja huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen aikana. Tiivistelmä huonon näkyvyyden toimintamenetelmistä, jotka kokonaisuudessaan esitetään Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää edellyttävänä viiteaineistona. Myös tiivistelmän on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Tiivistelmään tai kyseiseen viiteaineistoon ei saa tehdä muutoksia ilman Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää Suojaustoimenpiteet tutka- ja radiosuunnistuslaitteiden sijaintipaikalla Menettelyt, joita käytetään lentoaseman tutka- ja radiosuunnistuslaitteiden ympäristön suojaamiseen sen varmistamiseksi, ettei niiden toimintavarmuus heikkene, mukaan lukien: a) tutka- ja radiosuunnistuslaitteiden lähistöllä tapahtuvan toiminnan valvonta; b) kunnossapitotyöt näiden laitteiden läheisyydessä; ja c) vaarallisesta mikroaaltosäteilystä varoittavien kylttien hankinta ja asennus. 5. LENTOASEMAN HALLINTO JA TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTEL- MÄ 5.1 Lentoaseman hallinto Tiedot lentoaseman hallinnosta, mukaan lukien: a) lentoaseman organisaatiokaavio, josta ilmenevät keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden nimet, asemat ja vastuualueet; ja b) lentoaseman turvallisuudesta kokonaisvastuussa olevan henkilön nimi, asema ja puhelinnumero. 5.2 Turvallisuuden hallintajärjestelmä Tiivistelmä turvallisuuden hallintajärjestelmästä. Turvallisuuden hallintajärjestelmä kokonaisuudessaan esitetään lentoaseman toimintakäsikirjan viiteaineistona.

12 12 (13) Turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa turvallisuusmääräysten noudattaminen ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen. Siinä tulee ilmaista selkeästi organisaation sitoutuminen turvallisuuteen. Kohdan mukaisesti hyväksytyllä lentoasemalla on oltava turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka sisältää vähintään: a) menetelmät turvallisuusriskien yksilöimiseksi b) tarvittavat toimenpiteet hyväksyttävän turvallisuustason turvaamiseksi c) menetelmät turvallisuustason jatkuvaan seurantaan ja säännölliseen arviointiin d) tavoitteen yleisen turvallisuustason jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuuden hallintajärjestelmän tulee sisältää seuraavat osat: 1) turvallisuuspolitiikan keskeisten periaatteiden julkituonti, kuten - turvallisuustavoitteet ja niihin sitoutuminen - ennakoiva ja järjestelmällinen lähestymistapa turvallisuuteen - jokaisen yksilön vastuu oman toimintansa turvallisuudesta ja esimiesasemassa olevien vastuu organisaationsa turvallisuustavoitteiden saavuttamisesta - turvallisuuden ensisijaisuus taloudellisiin, kaupallisiin, toiminnallisiin, ympäristönsuojelullisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin nähden - kirjallisten ohjeiden laadinta turvallisuuden kannalta kriittisistä tehtävistä - sitoutuminen kaikkien turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamiseen - sitoutuminen siihen, että ulkopuolisilta palveluntarjoajilta vaaditaan järjestelmällistä turvallisuudenhallintaa - Lentoaseman tulee varata tarvittavat resurssit turvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamiseksi ja sen tulee olla tiedotettu ja koulutettu koko henkilöstölle - Turvallisuuden hallintajärjestelmää tulee päivittää säännöllisesti, jotta varmistetaan sen asianmukaisuus sekä sopivuus organisaatioon. 2) turvallisuuden hallintajärjestelmän organisaatio, siihen liittyvä henkilöstö sekä yksilö- ja ryhmäkohtaiset vastuut turvallisuusasioista. Lentoaseman pitäjän on nimettävä vastuullinen johtohenkilö, joka vastaa ylimpänä lentoaseman turvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönottamisesta ja ylläpidosta muista tehtävistä riippumattomana. Lentoaseman pitäjän on myös nimettävä sekä johdosta että työntekijöistä vastuulliset henkilöt tai ryhmä, muista tehtävistä riippumattomina, vastaamaan turvallisuuden hallintajärjestelmän suorituskyvystä. Järjestelmässä tulee olla määriteltynä johdon taso, joka on valtuutettu tekemään riskien tason siedettävyyttä koskevia päätöksiä; 3) turvallisuustavoitteiden asettaminen, lentoasemakohtaiset turvallisuusindikaattorit, joilla seurataan tiettyjen toimintojen turvallisuustason kehitystä 4) menettelyt, joiden avulla etsitään ne turvallisuuden kannalta kriittiset alueet, toiminnot ja järjestelmät, jotka edellyttävät tarkempaa turvallisuustarkastelua ja määritellään turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet (turvallisuuden toimenpideohjelma) sekä dokumentoidaan tämä toiminta eri vaiheissaan; 5) menettelyt, joiden avulla arvioidaan uusien, käyttöönotettavien laitteiden, järjestelmien ja toimintatapojen turvallisuutta hankkeen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa, lentoturvallisuuteen liittyvien riskien analysointi, arviointi ja hallinta; 6) menettelyt onnettomuuksien, vaaratilanteiden, valitusten, puutteiden, vikojen, poikkeamien ja toimintahäiriöiden raportoimista, analysointia ja käsittelyä sekä korjaavien toimenpiteiden toimeenpanoa ja toimenpiteiden tehokkuuden jälkiseurantaa varten 7) menettelyt, joilla varmistetaan, että oman ja muiden lentoasemien onnettomuuksien, vaaratilanteiden, valitusten, puutteiden, vikojen, poikkeamien ja toimintahäiriöiden ana-

13 13 (13) lysoinnista ja korjaavien toimenpiteiden toimeenpanosta ja tehokkuudesta saatu tieto ja kokemus levitetään laajasti kaikkien asiaankuuluvien käyttöön 8) sisäiset turvallisuusauditoinnit, joilla varmistetaan, että turvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteet ovat toteutuneet ja toiminta on turvallista; tähän sisältyy myös muiden lentoasemalla toimivien organisaatioiden auditointi siltä osin, mikä liittyy lentoaseman turvallisuuteen 9) turvallisuuteen vaikuttavien lentoaseman laitteiden dokumentointi sekä lentoaseman toimintaa ja kunnossapitoa koskevien tietojen kirjaaminen. Tietojen ja karttojen olisi on oltava helposti haettavissa järjestelmästä. Dokumentoinnin tulee kattaa turvallisuustavoitteet, vaatimukset, prosessit, vastuulliset, vastuut, prosessien omistajat sekä turvallisuuden hallintajärjestelmän tulosteet ja ohjeet; 10) henkilöstön koulutuksen ja pätevyyden arviointi, kuten sen määrittäminen, onko turvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden koulutus riittävä, tuntevatko he turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja onko heidän pätevyytensä selvittämiseen käytettävä kelpuutusjärjestelmä tarkoituksenmukainen; 11) turvallisuusehtojen sisällyttäminen ulkopuolisilta hankittavia palveluja kuten lentoaseman rakennustöitä koskeviin sopimuksiin ja näiden ehtojen noudattamisen valvonta. 12) turvallisuuden järjestelmällinen edistäminen kuten henkilöstön aktivointi turvallisuusaloitteisiin, turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, turvallisuuskampanjat. LOPPU

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 muutos 1 18.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET SOTILASLENTOPAIKAN HYVÄKSYNTÄMENETTELYSTÄ (MIL-AGA M3-3)

YLEISET MÄÄRÄYKSET SOTILASLENTOPAIKAN HYVÄKSYNTÄMENETTELYSTÄ (MIL-AGA M3-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Tu-028 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 22.1.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET SOTILASLENTOPAIKAN HYVÄKSYNTÄMENETTELYSTÄ (MIL-AGA

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 11.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMALIIKENTEEN HALLINTAPALVELUN TARJOAJIEN TURVALLI- SUUDENHALLINTAJÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN ILMAILU-

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 Muutos 1 18.10.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tämä

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 Muutos 1 4.6.2001 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN KUNNOSSAPITO JA KENTTÄALUEEN TARKAS- TUKSET

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 muutos 2 8.1.2003 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN LIIKENTEEN OHJAUS JA VALVONTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1)

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-009 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 MIL

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 21.1.1985 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAALENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10)

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-010 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Tarkastaja Antti Kesälahti 24.1.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen kulku 1. Sääntelykehys 2. Hakemuksen arviointiprosessi

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 muutos 1 22.6.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREILLE TARKOITETTUJEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu, johtava asiantuntija, SSP focal point Ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miksi turvallisuudenhallintaa? Meidät toi tähän: Tekniikan

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS 1 (23) Antopäivä: 3.6.2013 Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009), ottaen huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

katsaus yleisilmailuun

katsaus yleisilmailuun Raportointi tukee turvallisuutta katsaus yleisilmailuun Lentoturvallisuusseminaari 27.11.2010 Trafi / Ilmailu / Analyysiyksikkö/ tarkastaja Heli Koivu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. I m not crazy,

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

HE 23/2017 vp: Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 23/2017 vp: Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 23/2017 vp: Merilain, alusturvallisuuslain ja merityösopimuslain muuttaminen; Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO:n) arviointeja ja tarkastuksia koskevat yleissopimusten muutokset Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot