YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA"

Transkriptio

1 Antopäivä: Säädösperusta: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Määräys 1 (13) Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 14 (Annex 14, Volume I) luvun 1 normeihin (Standard) ja suosituksiin (Recommendation) sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n julkaisuun Manual on Certification of Aerodromes, (Doc 9774, AN/969). Muutostiedot: Määräys kumoaa annetun ilmailumääräyksen Yleiset määräykset lentoaseman pidosta. YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ LENTOASEMIEN HYVÄKSYNTÄ LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA LENTOASEMAN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ LENTOASEMAN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ... 5 LIITTEET LIITE 1

2 2 (13) 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemia. Huomautus. - Lentoasema on lentopaikka, jossa lentotiedotuspalvelu, hälytyspalvelu, ilmaliikenteen neuvontapalvelu ja lennonjohtopalvelu on pysyvästi järjestetty Tämä ilmailumääräys kohdistuu lentoaseman ja lentoaseman pitäjän toimintaan eikä tällä ilmailumääräyksellä rajoiteta tai säädellä ilma-aluksen miehistön tai lentotoiminnan harjoittajan toimintaa Tämä ilmailumääräys koskee ainoastaan AGA M3-ilmailumääräyksissä käsiteltyjä toimintoja, alueita, laitteita, järjestelmiä yms. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä esiintyvien käsitteiden määritelmiä on esitetty ilmailumääräyksissä AGA M3-1 ja OPS M Poikkeamat Liikenteen turvallisuusvirasto voi perustellusta hakemuksesta antaa luvan poiketa tästä ilmailumääräyksestä. 2 LENTOASEMIEN HYVÄKSYNTÄ 2.1 Hyväksyntätodistuksen hakeminen Lentoasemalla on oltava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä hyväksyntätodistus. Hyväksyntätodistusta ei vaadita lentoasemalta, jota käytetään yksinomaan sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan Hyväksyntää on haettava siihen tarkoitetulla hakemuslomakkeella. Lentoaseman hakemukseen on liitettävä lentoaseman toimintakäsikirja, turvallisuuden hallintajärjestelmän käsikirja sekä muut Liikenteen turvallisuusviraston tarpeelliseksi katsomat selvitykset. 2.2 Lentoaseman hyväksyntätodistuksen myöntäminen Hyväksyntätodistus myönnetään, jos hakija osoittaa, että: a) lentoasema on alueineen, laitteineen, järjestelmineen ja toimintoineen AGA M3- ilmailumääräysten mukainen b) lentoaseman toimintamenetelmät varmistavat ilmaliikenteen riittävän turvallisuuden c) lentoaseman pitäjällä ja sen henkilöstöllä on tarvittava pätevyys ja kokemus lentoaseman pitoon. d) lentoasemaa varten on laadittu ja hakemukseen liitetty lentoaseman toimintakäsikirja ja turvallisuuden hallintajärjestelmän käsikirja. 2.3 Ehtojen ja poikkeamien merkitseminen lentoaseman hyväksyntätodistukseen Lentoaseman hyväksyntätodistukseen voidaan merkitä ehtoja, jotka koskevat lentoaseman toimintaa Lentoaseman hyväksyntätodistukseen merkitään hyväksytyt poikkeamat AGA M3- ilmailumääräyksistä.

3 2.4 Lentoaseman hyväksyntätodistuksen voimassaolo Määräys 3 (13) Lentoaseman hyväksyntätodistus voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi Hyväksyntä on voimassa enintään niin kauan kuin hyväksyntätodistuksen haltijalla on oikeus lentoaseman maa- tai vesialueen käyttöön Lentoaseman hyväksyntätodistus voidaan peruuttaa toistuvista hyväksyntätodistuksen ehtojen rikkomuksista tai hyväksyntätodistuksen ehtoja voidaan muuttaa tai täydentää tai asettaa lentoaseman toimintaa koskevia rajoituksia Lentoaseman hyväksyntätodistusta on haettava uudestaan, jos lentoaseman pitäjä vaihtuu. 3 LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 3.1 Lentoaseman toimintakäsikirjan sisältö Lentoasemalla on oltava toimintakäsikirja, joka sisältää lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia, lentoasemaa koskevia toimintaohjeita tai viittaukset asianomaiseen viiteaineistoon. Toimintakäsikirja voi sisältää myös sellaisia lentoaseman toimintaan liittyviä ohjeita, jotka eivät liity lentoturvallisuuteen. Toimintakäsikirjan asiasisällön vähimmäisvaatimukset on määritelty Liitteessä 1. Toimintakäsikirjassa asiat voidaan esittää eri järjestyksessä kuin Liitteessä Toimintakäsikirjan viiteaineistoon kuuluvat: a) Suomen ilmailukäsikirja AIP b) kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto c) lentoaseman maaliikenneohjeisto d) kenttätoimialan pelastustoimintaohjeisto (ml. pelastussuunnitelma) e) huonon näkyvyyden toimintamenetelmät (jos sellaiset vaaditaan) f) turvallisuuden hallintajärjestelmän käsikirja g) lentoaseman pitäjän ja lentoaseman muut määräykset ja ohjeet Tässä ilmailumääräyksessä toimintakäsikirjan viiteaineistolla tarkoitetaan alakohtien a-g mukaista viiteaineistoa. Tässä ilmailumääräyksessä toimintakäsikirjalla tarkoitetaan toimintakäsikirjaa ilman viiteaineistoa. Lentoaseman toimintakäsikirjan vaatimukset: a) sen on oltava lentoaseman päällikön allekirjoittama b) siinä, mukaan lukien viiteaineisto, on oltava päiväys, hyväksyjä ja sivunumerointi c) sen ja viiteaineiston on sisällettävä voimassa olevien sivujen tarkistusluettelo ja muutosluettelo, jossa on sarake päivitysmerkintöjä varten Lentoaseman pitäjä vastaa siitä, ettei toimintakäsikirjan sisältö ja sen viiteaineisto, mukaan lukien lisäykset ja muutokset, ole ristiriidassa hyväksyntätodistuksen ehtojen tai AGA M3-ilmailumääräysten kanssa ja että toimintakäsikirja on Liikenteen turvallisuusvirastoa tyydyttävä tai niiltä kohdin kuin vaaditaan, Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Huomautus Liikenteen turvallisuusvirasto tarkastaa sille esitetystä toimintakäsikirjasta pääsääntöisesti vain ne kohdat, joihin vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyminen tai joiden on oltava Liikenteen turvallisuusvirastoa tyydyttäviä. Muilta kohdin Liikenteen turvallisuusvirasto tarkastaa esitetyn toimintakäsikirjan siinä määrin, että Liikenteen turvallisuusvirasto voi katsoa toimintakäsikirjan sisällön riittäväksi ja vakuuttua lentoaseman hyväksyntätodistusta hakevan tai hyväksyntätodistuksen haltijan kyvystä toimia lentoaseman pitäjänä.

4 3.2 Lentoaseman toimintakäsikirjan ylläpito Määräys 4 (13) Lentoasemalla on oltava käytettävissä lentoaseman toimintakäsikirjasta yksi allekirjoitettu, täydellinen ja ajan tasalla oleva kappale, mukaan lukien sen viiteaineisto Toimintakäsikirjaa on tarvittaessa muutettava tai korjattava, jotta sen tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Toimintakäsikirjaan tai sen viiteaineistoon ei saa tehdä muutoksia ilman lentoaseman pitäjän tai lentoaseman päällikön lupaa Lentoaseman pitäjän on saatava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä ennen kuin käsikirjaan tai sen viiteaineistoon tehdään sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää. Liitteessä 1 on todettu, mitkä toimintakäsikirjan ja viiteaineiston muutokset edellyttävät Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää Lentoaseman toimintakäsikirjan ja sen viiteaineiston on oltava jatkuvasti Liikenteen turvallisuusviraston luettavissa sähköisessä muodossa. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia tehtäväksi muutoksia lentoaseman toimintakäsikirjaan tai sen viiteaineistoon Lentoaseman lentoturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä toimivilla henkilöillä on oltava helposti saatavilla lentoaseman toimintakäsikirja viiteaineistoineen. Sama aineisto on oltava myös lentoasemalla toimivan muun organisaation henkilöstön käytettävissä siltä osin kuin se on lentoturvallisuuden kannalta tarpeen. Lentoaseman päällikön on varmistettava, että lentoaseman edellä mainitulle henkilöstölle tiedotetaan sellaisista lentoaseman toimintakäsikirjan ja viiteaineiston lisäyksistä ja muutoksista, jotka liittyvät heidän tehtäviinsä Jokaisen toimintakäsikirjan ja sen viiteaineiston haltijan on pidettävä toimintakäsikirja ja sen viiteaineisto ajan tasalla niihin toimitettujen lisäysten ja muutosten mukaisesti. 3.3 Lentoaseman pitäjän ja lentoaseman muut määräykset ja ohjeet Lentoasemalla on oltava vakiomuotoinen järjestelmä ja määrätty vastuuhenkilöt sellaisten lentoturvallisuuteen vaikuttavien lentoaseman pitäjän ja lentoaseman muiden määräysten, toimintaohjeiden ja tiedotteiden julkaisemista, jakelua, säilytystä ja päivitystä varten, joita ei ole tarkoituksenmukaista liittää toimintakäsikirjaan Kaikissa edellä tarkoitetuissa määräyksissä ja ohjeissa on oltava päiväys, tunnus, voimassaoloaika, jakelu ja sivunumerointi ja niistä on käytävä ilmi organisaatioyksikkö tai henkilö, joka ne on antanut tai hyväksynyt. 4 LENTOASEMAN ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 4.1 Lentoaseman organisaatio ja vastuusuhteet Lentoaseman pitäjän on huolehdittava siitä, että lentoaseman toimintaa johtamaan on määrätty päällikkö ja hänelle sijaiset. Lentoaseman päällikön on huolehdittava siitä, että lentoaseman toiminnassa noudatetaan ilmailumääräyksiä sekä toimintakäsikirjan ja sen viiteaineiston ohjeita Organisaatio, työnjako ja vastuusuhteet lentoturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa on määriteltävä selvästi sekä lentoaseman pitäjän ja lentoaseman välillä että lentoaseman sisällä Lentoasemalla on ilmaliikennepalveluelimen aukioloaikana oltava tavoitettavissa henkilö, jolla on velvollisuus ja asianmukaiset valtuudet ilman viivytystä kieltää lentoaseman tai muun ilmailua palvelevan alueen, rakennuksen, rakennelman tai laitteen käyttäminen tai rajoittaa sen käyttämistä, jos se on lentoturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. 4.2 Lentoaseman henkilöstön pätevyys Lentoasemalla on oltava riittävästi pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä lentoaseman toimintaan liittyviin tehtäviin.

5 5 (13) Lentoasemalla on oltava koulutusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että henkilöstö hallitsee työtehtäviinsä liittyvät määräykset ja ohjeet sekä osaa suorittaa tehtävänsä lentoturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Koulutusta tai työn opastusta on annettava vuosittain laaditun ohjelman mukaisesti sekä tarvittavassa määrin määräysten ja ohjeiden muuttuessa Lentoasemalla on oltava koulutuksen seurantajärjestelmä, jolla varmistetaan, että jokainen lentoturvallisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia tehtäviä hoitava työntekijä on osallistunut siihen perus-, kertaus- ja täydennyskoulutukseen, joka hänelle tällaisten tehtävien hoitamisen kannalta on tarpeen. 5 LENTOASEMAN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ 5.1 Turvallisuudenhallintajärjestelmä Lentoaseman pitäjän on laadittava lentoasemaa varten turvallisuudenhallintajärjestelmä Liitteen 1 mukaisesti. Turvallisuudenhallintajärjestelmässä kuvataan lentoaseman turvallisuudenhallinnan organisaatiorakenne sekä henkilöstön tehtävät, valtuudet ja velvollisuudet. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa turvallisuusmääräysten noudattaminen ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen Turvallisuuden hallintajärjestelmässä tulee selkeästi osoittaa lentoaseman turvallisuudesta vastaavat tahot, mukaan lukien ylimmän johdon vastuuvelvollisuus turvallisuudesta. Huomautus. ICAOn julkaisut Safety Management Manual (SMM) (Doc 9859) ja Manual on Certification of Aerodromes (Doc 9774) sisältävät ohjeita turvallisuuden hallintajärjestelmän laatimiseen Lentoaseman pitäjän on velvoitettava lentoasemalla toimivat organisaatiot, kuten lentotoiminnan harjoittajat ja maahuolintayritykset, noudattamaan lentoaseman pitäjän asettamia, AGA M3-ilmailumääräyksiä koskevia turvallisuusvaatimuksia. Lentoaseman pitäjän on valvottava vaatimusten noudattamista Lentoaseman pitäjän on velvoitettava lentoasemalla toimivia organisaatioita toimimaan yhteistyössä lentoaseman turvallisuuden ja turvallisen käytön edistämiseksi ja ilmoittamaan välittömästi onnettomuuksista, vaaratilanteista, puutteista ja vioista, joilla on merkitystä lentoaseman turvallisen käytön kannalta Ilmailumääräyksen GEN M1-4 (Ilmoittaminen lento-onnettomuudesta, lentovauriosta ja vaaratilanteesta) mukaan lentotoiminnassa tapahtuneesta onnettomuudesta, vauriosta, vaaratilanteesta, häiriöstä lennonvarmistuspalvelussa ja lintutörmäyksestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle. Sellaisista edellisiä vähäisemmistä tapauksista, jotka toisenlaisissa olosuhteissa toistuessaan voisivat vaarantaa ilma-aluksen turvallisuutta, lentoaseman henkilöstöön kuuluvan on tehtävä poikkeamailmoitus. Poikkeamailmoitusten tekemistä varten on lentoaseman henkilöstön käytössä oltava lomakkeita. Kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa tapauksissa on ilmoitus tehtävä lisäksi myös suullisesti. Huomautus. Poikkeamaraportoinnin tavoitteena tulee olla mahdollisten järjestelmäpuutteiden löytäminen ja korjaaminen eikä syyllisten etsiminen Lentoaseman toimintaan liittyvät, ilmailumääräyksen GEN M1-4 perusteella tehdyt ilmoitukset, poikkeama-ilmoitukset ja määräaikaistarkastuksissa havaitut merkittävät puutteellisuudet on käsiteltävä sellaisia säännönmukaisia menettelytapoja noudattaen, että poikkeaman aiheuttaneet puutteellisuudet tai viat tulevat korjatuiksi asian tärkeyden kulloinkin edellyttämällä kiireellisyydellä. Käsittely on dokumentoitava.

6 5.2 Lentoaseman sisäiset turvallisuusauditoinnit ja -raportit Määräys 6 (13) Lentoaseman pitäjän on järjestettävä asianmukaisin aikavälein turvallisuudenhallintajärjestelmän auditointeja sekä lentoaseman alueiden, laitteiden, järjestelmien ja toimintojen määräaikaistarkastuksia koskien AGA M3-ilmailumääräysten noudattamista Lentoaseman on järjestettävä asianmukaisin aikavälein tarkastuksia, joilla arvioidaan lentoasemalla toimivia organisaatioita koskien AGA M3-ilmailumääräysten noudattamista Auditointien ja tarkastusten suorittajilla on oltava tehtävään soveltuva pätevyys Auditointi- ja tarkastusraportit on säilytettävä 10 vuotta. Liikenteen turvallisuusviraston on saatava tarvittaessa raporttien jäljennökset nähtäväkseen. 5.3 Liikenteen turvallisuusviraston suorittamat tarkastukset lentoasemalla Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttamilla henkilöillä on oikeus tarkastaa lentoaseman alueita, laitteita, järjestelmiä, toimintoja, asiaankuuluvia lentoaseman asiakirjoja ja tallennettuja tietoja sekä kuulla lentoaseman henkilöstöä Lentoaseman on avustettava tarkastusten suorittamisessa. Tuomas Routa Ylijohtaja, Sääntely Heikki Silpola Ylitarkastaja

7 7 (13) LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJAN SISÄLTÖ Ilmailumääräyksen liite YLEISTÄ Yleiset tiedot, mukaan lukien: a) lentoaseman toimintakäsikirjan tarkoitus ja käyttö; b) lentoaseman hyväksyntätodistuksen ja lentoaseman toimintakäsikirjan vaatimukset ilmailumääräysten mukaan; c) lentoaseman käytön ehdot; maininta siitä, että kun lentoasema on avoin yleistä käyttöä varten Suomen omille ilma-aluksille, sen on oltava yhtäläisin ehdoin avoin kaikkien muiden ICAO:n jäsenmaiden ilma-aluksille; d) ilmailutiedotuspalvelu ja tiedotusten julkaisumenettelyt; e) ilma-alusoperaatioiden tilastointijärjestelmä; ja f) lentoaseman pitäjän velvoitteet. 2. LENTOASEMAN SIJAINTIPAIKAN TIEDOT Yleiset tiedot, mukaan lukien: a) lentoaseman kartta, josta ilmenee lentoaseman käyttöön tarvittavien keskeisten laitteiden sijainti; ja b) lentoaseman kartta, josta ilmenevät lentoaseman alueen ja sen osien rajat sekä kunkin osa-alueen omistaja ja haltija 3. LENTOASEMAN TIEDOT 3.1 Yleiset tiedot Kohtiin d) - h) sisältyvät lentoaseman tiedot voidaan esittää viiteaineistona hyväksyntäajankohdan AIP:n mukaisessa muodossa. a) lentoaseman nimi; b) lentoaseman pitäjän nimi sekä osoite ja puhelinnumerot, joista lentoaseman pitäjän tavoittaa tarvittaessa. c) lentoaseman sijainti; d) lentoaseman mittapisteen maantieteelliset koordinaatit WGS-84-järjestelmän mukaan; e) lentoaseman korkeus ja geoidin korkeus; f) jokaisen kiitotien kynnyksen korkeus ja geoidin korkeus, kiitotien pään korkeus ja sitä merkittävästi korkeammat tai matalammat kohdat kiitotiellä sekä tarkkuuslähestymiskiitotien kosketuskohta-alueen suurin korkeus; g) lentoaseman viitelämpötila; ja h) lentoaseman majakoita koskevat tiedot. 3.2 Lentoaseman mitat ja muut tiedot Kaikki kohtaan 3.2 sisältyvät lentoaseman tiedot voidaan esittää viiteaineistossa.

8 8 (13) a) kiitotien tiedot: tosisuunta, kiitotien tunnus, pituus, leveys, siirretyn kynnyksen sijainti, kaltevuus, pinnan laatu, kiitotien tyyppi, ja jos kyseessä on tarkkuuslähestymiskiitotie, onko sille määritelty esteetön alue; b) kiitoalueen, kiitotien pään turva-alueiden ja pysäytysteiden pituus, leveys ja pinnan laatu; c) rullausteiden leveys ja pinnan laatu; d) asematason pinnan laatu ja ilma-alusten seisontapaikat; e) nousualueen pituus ja maaston profiili; f) lähestymismenetelmiin liittyvät visuaaliset maalaitteet: lähestymisvalojen ja liukukulmaopastuksen tyyppi (PAPI/APAPI ja T-VASIS/ AT-VASIS); kiitoteiden, rullausteiden ja asematason merkinnät ja valot; muut rullausteiden (ml. kiitotieodotuspaikat, väliodotuspaikat ja pysäytysvalorivit) ja asematason visuaaliset opastus- ja ohjauslaitteet; visuaalisen telakoitumisen opastusjärjestelmän sijainti ja tyyppi; varavoiman saatavuus valaistusta varten; g) lentoaseman VOR-tarkistuspaikkojen sijainti ja radiotaajuudet; h) vakiorullausreittien sijainti ja tunnukset; i) jokaisen kiitotien kynnyksen maantieteelliset koordinaatit; j) ilma-alusten seisontapaikkojen maantieteelliset koordinaatit; k) lähestymis- ja lentoonlähtöalueilla, kiertolähestymisalueella ja lentoaseman läheisyydessä olevien merkittävien esteiden maantieteelliset koordinaatit ja suurin korkeus. (Nämä tiedot voidaan parhaiten esittää esimerkiksi ilmailukäsikirjaan vaadittujen karttojen avulla, siten kuin yleissopimuksen liitteissä 4 ja 15 määritellään); l) päällysrakenteen tyyppi ja kantavuus, joka määritetään ilma-aluksen luokitusluku - päällysrakenteen luokitusluku (ACN-PCN) -menetelmän avulla; m) asematasolla olevan korkeusmittarin tarkistuspaikan tai -paikkojen sijainti ja korkeus lentoaseman pinnasta; n) laskennalliset kiitotiepituudet: lähtökiitoon käytettävissä oleva matka (TORA), lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka (TODA), käytettävissä oleva kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASDA), laskuun käytettävissä oleva matka (LDA); o) tiedot lentokelvottoman ilma-aluksen siirtomahdollisuuksista; ja p) lentoaseman pelastustoiminta: palvelujen taso, joka ilmaistaan pelastustoimintaluokan avulla. 4. LENTOASEMAN TOIMINTAMENETELMÄT JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 4.1 Ilmoitusmenettelyt Menettelyt, joita käytetään ilmailukäsikirjassa (AIP) annettujen lentoaseman tietojen muutosten ilmoittamiseen ja tietojen toimittamiseen (NOTAM PROPOSAL) NOTAMin julkaisua varten kansainväliselle NOTAM-toimistolle: a) järjestelyt, joita käytetään muutosten käsittelyyn ja ilmoittamiseen AIS-yksikölle; b) muutosilmoituksista vastaavat henkilöt; ja c) AIS:n yhteystiedot, muutosten ilmoittamista varten sekä tietojen laadunvarmistuksen kannalta sallitut viestintätavat. 4.2 Pääsy kenttäalueelle Menettelyt, joilla estetään henkilöiden, ajoneuvojen, kaluston, eläinten ja muiden luvaton pääsy turva-aidan sisäpuolelle ja kenttäalueelle. Kartta aidoista ja porteista sekä niiden lukituksesta ja kulunvalvonnasta. 4.3 Lentoaseman pelastussuunnitelma Tiivistelmä lentoaseman pelastussuunnitelmasta. Itse pelastussuunnitelma esitetään viiteaineistona (kenttätoimialan pelastustoimintaohjeiston osana) ja siihen tulee sisältyä:

9 9 (13) a) suunnitelmat, joiden mukaan toimitaan lentoasemalla tai sen läheisyydessä tapahtuvissa hätätilanteissa, kuten ilma-aluksen vikaantuminen lennolla; rakennuspalo; sabotaasi (mm. pommiuhka ilma-aluksessa tai asemarakennuksessa); lentokonekaappaus ja lentoasemalla tapahtuvat vaaratilanteet. Suunnitelmaan on kuuluttava hätätilanteessa ja sen jälkeen huomioon otettavat asiat; b) tiedot hätätilanteissa käytettävien lentoaseman laitteiden ja järjestelmien koekäytöistä, ja kuinka usein koekäyttöjä suoritetaan; c) tiedot harjoituksista, joissa testataan pelastussuunnitelmien toimivuutta, ja kuinka usein harjoituksia järjestetään; d) luettelo sekä lentoasemalla että sen ulkopuolella toimivista organisaatioista, yksiköistä ja vastuuhenkilöistä, joilla on tehtäviä hätätilanteessa, niiden puhelin- ja telekopionumerot, sähköpostiosoitteet ja SITA-osoitteet sekä käytettävät radiotaajuudet; e) määriteltävä miten koordinoidaan hätätilanteisiin valmistautuminen; ja f) pelastustoiminnan johtovastuu. 4.4 Lentoaseman pelastustoiminta Tiedot laitteista, varusteista, henkilöstöstä ja menetelmistä, jotka tarvitaan lentoaseman pelastustoimintavaatimusten täyttämiseen, sekä lentoaseman pelastustoiminnasta vastaavien henkilöiden nimet ja tehtävät. Luettelo kalustosta, käytettävissä olevasta henkilöstöstä, sammutusaineista ja vesimääristä ja täydennyspaikoista (vesiasemista). 4.5 Lentoaseman suorittamat kenttäalueen ja sen ympäristön päivittäiset tarkastukset Menettelyt, joita käytetään lentoaseman kenttäalueen ja sen ympäristön tarkastamiseen, mukaan lukien: a) tarkastusjärjestelyt, kuten kiitoteiden kitkamittaukset sekä lumen ja veden syvyyden mittaukset kiitoteillä ja rullausteillä; b) tarkastusvälit ja tarkastusten ajankohdat; c) tarkastuksessa käytettävä tarkistuslista; ja d) tarkastusten tulosten ilmoittaminen, taltiointi ja seurantajärjestelyt, joilla varmistetaan, että turvallisuutta heikentävät olosuhteet korjataan viipymättä. Yksityiskohtaisemmat tarkastusjärjestelyt ja ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto). 4.6 Visuaaliset maalaitteet ja lentoaseman sähköjärjestelmät Menettelyt, joita käytetään lentoaseman valojen (myös estevalot), kylttien, merkkien ja sähköjärjestelmien tarkastamiseen ja kunnossapitoon, mukaan lukien: a) tarkastusjärjestelyt ja tarkastuksissa käytettävä tarkistuslista; b) tarkastusten tulosten kirjaaminen ja seurantajärjestelyt puutteiden korjaamiseksi; c) normaalien huoltojen ja kiireellisten vikakorjausten suoritus; ja d) varavoima- tai muut järjestelyt, joita käytetään osittaisen tai täydellisen sähkökatkoksen yhteydessä. Yksityiskohtaisemmat järjestelyt ja ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto). 4.7 Kenttäalueen kunnossapito Menettelyt ja laitteet, joita käytetään kenttäalueen kunnossapitoon, mukaan lukien: a) päällystettyjen alueiden kunnossapito; b) lumenpoisto ja liukkaudentorjunta; c) kiitoalueiden ja rullaustien suoja-alueiden kunnossapito; d) kuivatusjärjestelmien kunnossapito; e) aitojen ja porttien kunnossapito;

10 f) FOD-ohjelma; g) viheralueiden kunnossapito; ja h) maalausmerkinnät. Määräys 10 (13) Yksityiskohtaisemmat menetelmät ja ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapito-ohjeisto). 4.8 Lentoaseman turvallisuus rakennus- ja kunnossapitotöiden aikana Menettelyt, joita käytetään kenttäalueella tai sen läheisyydessä tehtävien ja mahdollisesti esterajoituspinnan yläpuolelle ulottuvien rakennus- ja kunnossapitotöiden suunnitteluun ja toteutukseen liikennejärjestelyineen siten, että lentoturvallisuutta ei vaaranneta (myös kiireelliset työt). 4.9 Asematasovalvonta Asematasovalvonnan järjestäminen, mukaan lukien: a) ilmaliikennepalvelun ja asematasovalvonnan vastuualueet ja yhteistyöjärjestelyt; b) ilma-alusten seisontapaikkojen osoittaminen; c) järjestelyt, joita käytetään moottorien käynnistyksen aloitukseen ja luvan antamiseen ilma-aluksen työntöä varten; d) opastusmerkkien antaminen (marshalling); ja e) Follow me-ajoneuvot Asematason turvallisuus Menettelyt, joilla varmistetaan asematason turvallisuus, mukaan lukien: a) tarkastusjärjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki asematasolla työskentelevät henkilöt noudattavat turvallisuusmääräyksiä; ja b) asematasolla sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ilmoittaminen 4.11 Ajoneuvojen liikkuminen lentokenttäalueella Menettelyt, joilla valvotaan lentokenttäalueella liikkuvia ajoneuvoja. Tiivistelmä maaliikenneohjeistosta. Lentoaseman maaliikenneohjeisto esitetään viiteaineistona Lintujen ja muiden eläinten torjunta Menettelyt, joilla vähennetään lintujen ja muiden eläinten lentoliikenteelle aiheuttamaa vaaraa, mukaan lukien: a) lintujen ja muiden eläinten aiheuttaman vaaran arviointi; b) torjuntaohjelmien suunnittelu ja toteutus c) yhteistyö lennonjohdon kanssa. d) asiantuntija ja vastuuhenkilö Yksityiskohtaisemmat ohjeet esitetään viiteaineistossa (kenttätoimialan kunnossapitoohjeisto) Esteiden valvonta Menettelyt, joilla: a) valvotaan esteitä ja esterajoitusten ylityksiä: b) valvotaan esterajoituspintojen alueella olevan puuston, rakennusten ja muiden rakennelmien korkeutta; c) seurataan lentoaseman lähiympäristön rakennussuunnitelmia; ja d) ilmoitetaan esteiden tyyppi ja sijainti sekä esteiden lisäykset ja poistot tarvittavia toimenpiteitä, kuten ilmailutiedotuspalvelun (AIS) julkaisujen muutoksia varten. Kukin seuraavista lentoaseman esterajoituksista on käsiteltävä erikseen:

11 1. AGA M3-6 Muutos 1, kohdat 2. ja AGA M3-6 Muutos 1, kohta AGA M3-6 Muutos 1, kohta AGA M3-7 Muutos 1, 4.4 (lähestymisvalotaso) 5. AGA M3-7 Muutos 1, 4.5 (estesuojauspinta) 6. PANS-OPS-esteet 4.14 Lentokelvottoman ilma-aluksen siirtäminen Määräys 11 (13) Menettelyt, joita käytetään siirrettäessä lentokelvotonta ilma-alusta kenttäalueelta tai sen läheisyydestä, mukaan lukien lentoaseman pitäjän, onnettomuustutkijain, vakuutusyhtiön, ilma-aluksen rekisteröidyn omistajan (tai haltijan) ja käyttäjän (tai näiden toimivaltaisten edustajien) valtuudet ja velvollisuudet sekä osapuolille ilmoittaminen Vaarallisten aineiden käsittely Menettelyt vaarallisten aineiden turvalliseen käsittelyyn ja säilytykseen lentoasemalla, mukaan lukien: a) erityisten alueiden osoittaminen tulenarkojen nesteiden (myös lentopolttoaineet) ja muiden vaarallisten aineiden säilytystä varten; ja b) vaarallisten aineiden toimituksissa, säilytyksessä, jakelussa ja käsittelyssä (ilmakuljetukset mukaan lukien) noudatettavat menetelmät Huonon näkyvyyden toiminta Menettelyt, joita lentoasemalla noudatetaan lentotoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi kategorian II ja III lähestymisten ja huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen aikana. Tiivistelmä huonon näkyvyyden toimintamenetelmistä, jotka kokonaisuudessaan esitetään Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää edellyttävänä viiteaineistona. Myös tiivistelmän on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Tiivistelmään tai kyseiseen viiteaineistoon ei saa tehdä muutoksia ilman Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää Suojaustoimenpiteet tutka- ja radiosuunnistuslaitteiden sijaintipaikalla Menettelyt, joita käytetään lentoaseman tutka- ja radiosuunnistuslaitteiden ympäristön suojaamiseen sen varmistamiseksi, ettei niiden toimintavarmuus heikkene, mukaan lukien: a) tutka- ja radiosuunnistuslaitteiden lähistöllä tapahtuvan toiminnan valvonta; b) kunnossapitotyöt näiden laitteiden läheisyydessä; ja c) vaarallisesta mikroaaltosäteilystä varoittavien kylttien hankinta ja asennus. 5. LENTOASEMAN HALLINTO JA TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTEL- MÄ 5.1 Lentoaseman hallinto Tiedot lentoaseman hallinnosta, mukaan lukien: a) lentoaseman organisaatiokaavio, josta ilmenevät keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden nimet, asemat ja vastuualueet; ja b) lentoaseman turvallisuudesta kokonaisvastuussa olevan henkilön nimi, asema ja puhelinnumero. 5.2 Turvallisuuden hallintajärjestelmä Tiivistelmä turvallisuuden hallintajärjestelmästä. Turvallisuuden hallintajärjestelmä kokonaisuudessaan esitetään lentoaseman toimintakäsikirjan viiteaineistona.

12 12 (13) Turvallisuuden hallintajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa turvallisuusmääräysten noudattaminen ja turvallisuusvaatimusten toteutuminen. Siinä tulee ilmaista selkeästi organisaation sitoutuminen turvallisuuteen. Kohdan mukaisesti hyväksytyllä lentoasemalla on oltava turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka sisältää vähintään: a) menetelmät turvallisuusriskien yksilöimiseksi b) tarvittavat toimenpiteet hyväksyttävän turvallisuustason turvaamiseksi c) menetelmät turvallisuustason jatkuvaan seurantaan ja säännölliseen arviointiin d) tavoitteen yleisen turvallisuustason jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuuden hallintajärjestelmän tulee sisältää seuraavat osat: 1) turvallisuuspolitiikan keskeisten periaatteiden julkituonti, kuten - turvallisuustavoitteet ja niihin sitoutuminen - ennakoiva ja järjestelmällinen lähestymistapa turvallisuuteen - jokaisen yksilön vastuu oman toimintansa turvallisuudesta ja esimiesasemassa olevien vastuu organisaationsa turvallisuustavoitteiden saavuttamisesta - turvallisuuden ensisijaisuus taloudellisiin, kaupallisiin, toiminnallisiin, ympäristönsuojelullisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin nähden - kirjallisten ohjeiden laadinta turvallisuuden kannalta kriittisistä tehtävistä - sitoutuminen kaikkien turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamiseen - sitoutuminen siihen, että ulkopuolisilta palveluntarjoajilta vaaditaan järjestelmällistä turvallisuudenhallintaa - Lentoaseman tulee varata tarvittavat resurssit turvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamiseksi ja sen tulee olla tiedotettu ja koulutettu koko henkilöstölle - Turvallisuuden hallintajärjestelmää tulee päivittää säännöllisesti, jotta varmistetaan sen asianmukaisuus sekä sopivuus organisaatioon. 2) turvallisuuden hallintajärjestelmän organisaatio, siihen liittyvä henkilöstö sekä yksilö- ja ryhmäkohtaiset vastuut turvallisuusasioista. Lentoaseman pitäjän on nimettävä vastuullinen johtohenkilö, joka vastaa ylimpänä lentoaseman turvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönottamisesta ja ylläpidosta muista tehtävistä riippumattomana. Lentoaseman pitäjän on myös nimettävä sekä johdosta että työntekijöistä vastuulliset henkilöt tai ryhmä, muista tehtävistä riippumattomina, vastaamaan turvallisuuden hallintajärjestelmän suorituskyvystä. Järjestelmässä tulee olla määriteltynä johdon taso, joka on valtuutettu tekemään riskien tason siedettävyyttä koskevia päätöksiä; 3) turvallisuustavoitteiden asettaminen, lentoasemakohtaiset turvallisuusindikaattorit, joilla seurataan tiettyjen toimintojen turvallisuustason kehitystä 4) menettelyt, joiden avulla etsitään ne turvallisuuden kannalta kriittiset alueet, toiminnot ja järjestelmät, jotka edellyttävät tarkempaa turvallisuustarkastelua ja määritellään turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet (turvallisuuden toimenpideohjelma) sekä dokumentoidaan tämä toiminta eri vaiheissaan; 5) menettelyt, joiden avulla arvioidaan uusien, käyttöönotettavien laitteiden, järjestelmien ja toimintatapojen turvallisuutta hankkeen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa, lentoturvallisuuteen liittyvien riskien analysointi, arviointi ja hallinta; 6) menettelyt onnettomuuksien, vaaratilanteiden, valitusten, puutteiden, vikojen, poikkeamien ja toimintahäiriöiden raportoimista, analysointia ja käsittelyä sekä korjaavien toimenpiteiden toimeenpanoa ja toimenpiteiden tehokkuuden jälkiseurantaa varten 7) menettelyt, joilla varmistetaan, että oman ja muiden lentoasemien onnettomuuksien, vaaratilanteiden, valitusten, puutteiden, vikojen, poikkeamien ja toimintahäiriöiden ana-

13 13 (13) lysoinnista ja korjaavien toimenpiteiden toimeenpanosta ja tehokkuudesta saatu tieto ja kokemus levitetään laajasti kaikkien asiaankuuluvien käyttöön 8) sisäiset turvallisuusauditoinnit, joilla varmistetaan, että turvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteet ovat toteutuneet ja toiminta on turvallista; tähän sisältyy myös muiden lentoasemalla toimivien organisaatioiden auditointi siltä osin, mikä liittyy lentoaseman turvallisuuteen 9) turvallisuuteen vaikuttavien lentoaseman laitteiden dokumentointi sekä lentoaseman toimintaa ja kunnossapitoa koskevien tietojen kirjaaminen. Tietojen ja karttojen olisi on oltava helposti haettavissa järjestelmästä. Dokumentoinnin tulee kattaa turvallisuustavoitteet, vaatimukset, prosessit, vastuulliset, vastuut, prosessien omistajat sekä turvallisuuden hallintajärjestelmän tulosteet ja ohjeet; 10) henkilöstön koulutuksen ja pätevyyden arviointi, kuten sen määrittäminen, onko turvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden koulutus riittävä, tuntevatko he turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja onko heidän pätevyytensä selvittämiseen käytettävä kelpuutusjärjestelmä tarkoituksenmukainen; 11) turvallisuusehtojen sisällyttäminen ulkopuolisilta hankittavia palveluja kuten lentoaseman rakennustöitä koskeviin sopimuksiin ja näiden ehtojen noudattamisen valvonta. 12) turvallisuuden järjestelmällinen edistäminen kuten henkilöstön aktivointi turvallisuusaloitteisiin, turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, turvallisuuskampanjat. LOPPU

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) Muutos 8 1. tammikuuta 2005 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset:

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011

Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011 LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) Versionhallinta Versio nro pvm muutos hyväksyjä 1 24.10.2011 hyväksytty uusi turvallisuusjohtamisjärjestelmä Juhani Tervala LIIKENNEVIRASTO Päätös 3 (38) Käsikirjan sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 15.1.2007

Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 15.1.2007 Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 Suomen Urheiluilmailuopisto Oy SISÄISEN VALVONNAN OHJEISTUS 2/16 Sisällysluettelo PÄIVITYKSET...3 Muutosluettelo...3 Voimassa olevien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 Ilmailulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan, L 102/48 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) FI 16/03/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot