ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 Muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) LENTOASEMAN KUNNOSSAPITO JA KENTTÄALUEEN TARKAS- TUKSET Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/95) 51 :n nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 14 (Annex 14, Volume I) normeihin (Standard) ja suosituksiin (Recommendation) sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) käsikirjaan Airport Services Manual, Part 8. Tämä ilmailumääräys tulee voimaan ja kumoaa annetun ilmailumääräyksen AGA M3-9. Sisällysluettelo 1 Yleistä Kunnossapito-ohjelma Päällysteet Kiitotien uudelleenpäällystäminen Kenttävalot ja sähköjärjestelmät Kenttäalueen tarkastukset YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemia. Huomautus. - Lentoasema on lentopaikka, jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty. Muista lentopaikoista säädetään ilmailumääräyksissä AGA M1-1 ja AGA M Tämä ilmailumääräys kohdistuu lentoaseman ja lentoaseman pitäjän toimintaan eikä tällä ilmailumääräyksellä rajoiteta tai säännellä ilma-aluksen miehistön tai lentotoiminnan harjoittajan toimintaa Mitä tässä ilmailumääräyksessä sanotaan lennonjohdosta, koskee myös AFIS-elintä, ellei toisin mainita. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä esiintyvien käsitteiden määritelmiä on ilmailumääräyksissä AGA M3-1 ja OPS M Poikkeamat Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinto voi perustellusta hakemuksesta antaa luvan poiketa tästä ilmailumääräyksestä. 2 KUNNOSSAPITO-OHJELMA ILL / Lentoasemalla on oltava kunnossapito-ohjelma, johon kuuluu tarvittaessa myös ennakkohuoltojärjestelmä laitteistojen pitämiseksi sellaisessa kunnossa, että ilmaliikenteen turvallisuus, säännöllisyys ja tehokkuus eivät heikkene. Laitteistoihin katsotaan kuuluvan tässä yhteydessä muun muassa päällysteet, visuaaliset maalaitteet, sähkönsyöttöjärjestelmät, kuivatusjärjestelmät, turva-aidat ja rakennukset. Huomautus 1.- Ennakkohuolto on ennalta tehdyn ohjelman mukaista kunnossapitotyötä, jonka tarkoituksena on estää laitteistojen viat tai vaurioituminen. Huomautus 2.- Airport Services Manual, Part 9 sisältää ohjeita visuaalisten maalaitteiden ennakkohuollosta. Huomautus 3.- Opastavaa aineistoa inhimillisten tekijöiden periaatteiden soveltamisesta kunnossapitoohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on ICAO:n julkaisuissa Circular 216 (Human Factors Digest No. 1 Fundamental Human Factors Concepts) ja Circular 238 (Human Factors Digest No. 6 Ergonomics). 3 PÄÄLLYSTEET 3.1 Lentoasemalla on oltava ohjeistus, jonka tavoitteena on vähentää vieraiden esineiden kulkeutumista kenttäalueelle ja pitää päällystetyt alueet (kiitotiet, rullaustiet, asematasot tms.) puhtaina irtokivistä tai muista esineistä, jotka saattavat vahingoittaa ilma-aluksen rakenteita ja moottoreita tai haitata ilma-aluksen järjestelmien toimintaa. Huomautus 1. - Annex 14, Liite A, luku 8 ja Aerodrome Design Manual, Part 2 sisältävät ohjeita rullausteiden reuna-alueiden pintaa koskevista varotoimenpiteistä. Airport Services Manual, Part 2, Pavement Surface Conditions, kohta 10.1 sisältää ohjeita alueiden pitämiseksi puhtaana vieraista esineistä.

2 2/6 AGA M3-9, Huomautus 2. - Jos sotilasilma-aluksille on erityisvaatimuksia kenttäalueen puhtauden suhteen, sopivat lentoaseman pitäjä ja sotilasviranomaiset näistä keskenään. 3.2 Kiitotien pinta on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siihen ei synny epäsäännöllisyyksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ilma-aluksille. Huomautus - Katso Annex 14, Liite A, luku 5. Eräiden asiantuntijanäkemysten mukaan seuraavat yksittäiset epätasaisuudet (kohoumat tai painumat) eivät vielä aiheuta vahinkoa suihkuturbiinilentokoneille: Matka, jolla epätasaisuus Epätasaisuus mitataan 1 m 12 mm 5 m 30 mm 10 m 50 mm 60 m 100 mm 3.3 Kiitotien pinnan kitkaominaisuuksia on tarvittaessa mitattava säännöllisin väliajoin jatkuvatoimintoisella, itsekastelevalla kitkanmittauslaitteella päällysteen ollessa puhdas lumesta ja jäästä. Jos mitattu kitkakerroin jollakin kiitotien kolmanneksella on pienempi kuin 0,50, ilmailutiedotuspalvelulle on ilmoitettava kiitotien olevan märkänä liukas. Huomautus - Annex 14, Liite A, luku 7 sisältää ohjeita kiitotien kitkaominaisuuksien arvioinnista. Airport Services Manual, Part 2 sisältää lisäohjeita. 3.4 Kiitotiepäällysteen kitkaominaisuuksien parantamiseen on ryhdyttävä, kun koko kiitotien tai jonkin sen osuuden kitkakerroin laskee alle 0,50 mitattuna itsekastelevalla kitkanmittauslaitteella päällysteen ollessa puhdas lumesta ja jäästä. Huomautus - Noin 100 m kiitotieosuutta on pidettävä riittävänä kunnossapitotoimenpiteisiin tai ilmoituksen tekoon ryhtymistä varten. 3.5 Korjaavien kunnossapitotoimenpiteiden tarve on tutkittava, jos koko kiitotien tai sen jonkin osuuden kitkakerroin alittaa 0,60 päällysteen ollessa puhdas lumesta ja jäästä. 3.6 Jos on syytä olettaa, että kiitotien tai sen jonkin osuuden kuivatusominaisuudet ovat huonot kaltevuuksien tai painaumien vuoksi, kiitotien kitkaominaisuudet on mitattava sellaisissa luonnollisissa tai jäljitellyissä oloissa, jotka vastaavat paikallisia sadeolosuhteita, ja tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin kunnossapitotoimiin. 3.7 Jos turbiinimoottorilla varustetut lentokoneet käyttävät rullaustietä, rullaustien reuna-alueiden pinta on hoidettava niin, että sillä ei ole irtokiviä eikä muita esineitä, jotka voivat joutua ilmavirtauksen mukana lentokoneen moottoreihin. Huomautus - Aerodrome Design Manual, Part 2 sisältää ohjeita tästä asiasta. 3.8 Päällystetyn kiitotien pinnalta on hiekka, lieju, pöly, öljy, seisova vesi, kumijäljet ja muut vieraat aineet poistettava ennen kuin niitä kertyy ilmaliikenteelle haitallisessa määrin. Huomautus - Airport Services Manual, Part 2 sisältää lisätietoja kitkaominaisuuksien parantamisesta ja kiitoteiden puhdistamisesta. 4 KIITOTIEN UUDELLEENPÄÄLLYS- TÄMINEN Huomautus - Seuraavat määräykset koskevat kiitoteiden uudelleenpäällystämistä silloin, kun kiitotie on määrä ottaa uudelleen käyttöön ennen, kuin koko kiitotie on uudelleenpäällystetty, jolloin tarvittaessa voidaan tehdä tilapäinen luiska uuden ja vanhan kiitotien päällysteen välille. Aerodrome Design Manual, Part 3, sisältää ohjeita uudelleenpäällystyksestä ja päällysteiden käyttökunnon arvioimisesta. 4.1 Tilapäisen luiskan pitkittäissuuntaisen kaltevuuden on oltava a) enintään 1,0 %, kun uuden päällysteen paksuus on enintään 5 cm; ja b) enintään 0,5 %, kun uuden päällysteen paksuus on yli 5 cm. Huomautus - Kaltevuus mitataan kaltevuuserona kiitotien pintaan eikä vaakatasoon nähden. 4.2 Uudelleenpäällystys on kunkin työvaiheen aikana tehtävä valmiiksi koko kiitotien leveydeltä, ennen kuin se otetaan käyttöön. Huomautus - Kiitotiemerkintöjen tekemisestä uudelleenpäällystyksen yhteydessä on annettu määräyksiä ilmailumääräyksessä AGA M KENTTÄVALOT JA SÄHKÖJÄR- JESTELMÄT Huomautus - Näiden määräysten tarkoituksena on määritellä ennakkohuoltotoiminnan tavoitetasot. Niiden perusteella ei voida määritellä sitä, milloin jokin valojärjestelmä on lentotoiminnan kannalta epäkunnossa (unserviceable). (Ks. kuitenkin kohdat 5.8 ja 5.9). Ilma-aluksen päällikkö voi ottaa puutteellisuuden tarvittaessa huomioon saatuaan tiedon epäkunnossa olevien valojen lukumäärästä ja sijainnista kyseisessä valojärjestelmässä. Erityisen tärkeä on tieto siitä, onko valojärjestelmän muoto epäkunnossa olevien valojen vuoksi muuttunut. 5.1 Valon on katsottava olevan epäkunnossa, jos mitattaessa pääkeilan keskimääräinen valovoimakkuus on alle 50 prosenttia Annex 14:n Liitteen 2 asianmukaisessa kuvassa määritellystä arvosta tai jos silmämääräisessä tarkastuksessa valovoimakkuuden todetaan selvästi alentuneen. Lentoaseman pitäjän on annettava ohjeet siitä, miten silmämääräisessä tarkastuksessa valovoimakkuuden alenemaa arvioidaan ja missä tapauksissa ja millä tavalla epäkun-

3 AGA M3-9, /6 nossa olevien valojen määrä ja sijainti on ilmoitettava ilma-aluksen ohjaajalle. 5.2 Visuaalisten maalaitteiden toimintakuntoisuuden varmistamiseksi on niiden kunnossapitoa varten oltava ennakkohuoltojärjestelmä. Huomautus - Airport Services Manual, Part 9, sisältää ohjeita visuaalisten maalaitteiden ennakkohuollosta. 5.3 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden järjestelmien ennakkohuoltoon tulee kuulua ainakin seuraavat tarkistukset: a) lähestymisvalojärjestelmien ja kiitotievalojärjestelmien valojen valovoimakkuuden, valonjaon ja suuntauksen silmämääräinen tarkastus ja tarvittaessa maastomittaus. b) lähestymisvalojärjestelmien ja kiitotievalojärjestelmien jokaisen virtapiirin sähköisten ominaisuuksien mittaus. c) valojen valovoimakkuuden säädön oikean toiminnan tarkistus 5.4 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden kiitotievalojärjestelmiin kuuluvien valojen valovoimakkuuden, valonjaon ja suuntauksen maastomittaus tulee suorittaa joko mittaamalla kaikki valot tai riittävän kattavin pistokokein. 5.5 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden kiitotievalojärjestelmiin kuuluvien upotettujen valojen valovoimakkuuden, valonjaon ja suuntauksen maastomittaus tulee viimeistään alkaen suorittaa käyttäen liikkuvaa mittausyksikköä, joka on riittävän tarkka yksittäisten valojen ominaisuuksien analysointiin. 5.6 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden lähestymis- ja kiitotievalojärjestelmiin kuuluvien upotettujen valojen mittaustiheyden tulee perustua liikennemäärään, paikalliseen ilman likaisuuden tasoon, asennettujen valaistuslaitteiden luotettavuuteen, ja maastomittausten tulosten jatkuvaan arviointiin. Joka tapauksessa upotettujen valojen maastomittaus tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja alkaen vähintään kahdesti vuodessa. Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden muiden kuin upotettujen kiitotievalojen maastomittaus tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. 5.7 Tarkkuuslähestymiskategorian II tai III kiitotiellä käytettävän ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että aina kategorian II tai III toiminnan aikana kaikki lähestymisvalot ja kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa ainakin: a) 95 % kunkin seuraavan järjestelmän valoista on toimintakunnossa: 1) tarkkuuslähestymiskategorian II ja III lähestymisvalojärjestelmistä sisimmäinen 450 m; 2) kiitotien keskilinjavalot; 3) kiitotien kynnysvalot; ja 4) kiitotien reunavalot; b) 90 % kosketuskohtavaloista on toimintakunnossa; c) 85 % lähestymisvalojärjestelmän valoista osalla, joka on kauempana kuin 450 m kynnyksestä, on toimintakunnossa; d) 75 % kiitotien päätevaloista on toimintakunnossa; e) epäkunnossa oleva valo ei sijaitse toisen epäkunnossa olevan valon vieressä tai perässä. Opastuksen jatkuvuuden ylläpitämiseksi on pyrittävä siihen, ettei yllä mainittu epäkunnossa oleva prosentuaalinen osuus valoista sijaitse niin, että valojärjestelmän peruskuvio muuttuu. Huomautus - Kun on kyse lyhytorsista ja poikkiorsista, opastus ei katkea kahden vierekkäisen tai peräkkäisen epäkunnossa olevan valon vuoksi. 5.8 Kun pysäytysvalorivi on tarkoitettu käytettäväksi kiitotienäkyvyyden ollessa alle 350 m, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että a) korkeintaan kaksi valoista on epäkunnossa; ja b) kaksi vierekkäistä valoa ei ole epäkunnossa, ellei valoväli ole huomattavasti lyhyempi kuin määräykset edellyttävät. Jos kolme vierekkäistä valoa tai yhteensä enemmän kuin neljä valoa on epäkunnossa, on pysäytysvalorivin katsottava olevan epäkunnossa. 5.9 Jos PAPI-järjestelmän jossakin yksikössä on enemmän kuin yksi lamppu epäkunnossa, on koko järjestelmän katsottava olevan epäkunnossa ja se on sammutettava Kun rullaustie on tarkoitettu käytettäväksi kiitotienäkyvyyden ollessa alle 350 m, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että mitkään kaksi peräkkäistä rullaustien keskilinjavaloa eivät ole epäkunnossa Kun ennakkohuoltojärjestelmä on tarkoitettu tarkkuuslähestymiskategorian I kiitotielle, sen avulla on pyrittävä siihen, että aina kategorian I toiminnan aikana kaikki lähestymis- ja kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa vähintään 85 prosenttia valoista on toimintakunnossa kussakin seuraavista;

4 4/6 AGA M3-9, a) tarkkuuslähestymiskategorian I lähestymisvalojärjestelmä b) kiitotien kynnysvalot; c) kiitotien reunavalot; ja d) kiitotien päätevalot. Opastuksen jatkuvuuden takaamiseksi on pyrittävä siihen, että epäkunnossa oleva valo ei ole toisen epäkunnossa olevan valon vieressä tai perässä ellei valoväli ole huomattavasti lyhyempi kuin määräykset edellyttävät. Huomautus - Kun on kyse lyhytorsista ja poikkiorsista, opastus ei katkea kahden vierekkäisen tai peräkkäisen epäkunnossa olevan valon vuoksi Kun kiitotie on tarkoitettu käytettäväksi lentoonlähtöihin kiitotienäkyvyyden ollessa alle 550 m, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että jokaisen toimintajakson aikana kaikki kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa: a) vähintään 95 prosenttia kiitotien keskilinjavaloista (missä sellaiset on) ja kiitotien reunavaloista on toimintakunnossa; ja samalla b) vähintään 75 prosenttia kiitotien päätevaloista on toimintakunnossa. On pyrittävä siihen, että epäkunnossa olevan valon vieressä tai perässä ei ole toista epäkuntoista valoa Kun kiitotie on tarkoitettu käytettäväksi lentoonlähtöihin kiitotienäkyvyyden ollessa 550 m tai enemmän, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että jokaisen toimintajakson aikana kaikki kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa vähintään 85 prosenttia kiitotien reunavaloista ja päätevaloista on toimintakunnossa Kun huonon näkyvyyden toimintamenetelmät ovat voimassa lumisateella tai vastaavissa olosuhteissa, on upotettujen valojen toimintakuntoa seurattava jatkuvasti lyhyin aikavälein suoritettavilla tarkastuksilla ja kunnossapitotoimin on pyrittävä pitämään ne toimintakunnossa siinä määrin, kuin on käytännössä toteutettavissa. Jos upotettujen valojen toimintakuntoisuutta ei kyetä arvioimaan, on tästä ilmoitettava lennonjohtoelimelle Huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa ei turva-aidan sisäpuolisella alueella saa suorittaa eikä teettää maarakennustöitä eikä maaperätutkimuksia. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa lentoasema ei saa suorittaa eikä teettää maarakennustöitä eikä maaperätutkimuksia turva-aidan ulkopuolella siellä, missä voi sijaita lennonvarmistuksen kannalta tärkeitä voimansyöttö- tai viestikaapeleita. 6 KENTTÄALUEEN TARKASTUKSET 6.1 Kenttäalueen tarkastusten lukumäärä vuorokaudessa Käytössä olevat kiitotiet on tarkastettava vähintään a) kolme kertaa vuorokaudessa, jos lentoaseman aukioloaika on yli 16 tuntia kyseisen vuorokauden aikana, b) kaksi kertaa vuorokaudessa, jos lentoaseman aukioloaika on yli 8 tuntia mutta enintään 16 tuntia kyseisen vuorokauden aikana tai c) kerran vuorokaudessa, jos lentoaseman aukioloaika on enintään 8 tuntia kyseisen vuorokauden aikana. Huomautus - Talvikaudella noudatetaan kiitotietarkastusten lukumäärän suhteen ensisijaisesti ilmailumääräystä AGA M Rullaustiet, asematasot, koekäyttöpaikat, kompensointitasot ja lentoaseman hoidossa olevat lentokonehallien edustat on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Pelastuspalvelutiet on tarkastettava vähintään kerran viikossa. Lennonjohdon toiminta-aikojen ulkopuolella sekä kiitotien, rullaustien tai sen osan ollessa poissa käytöstä ei tarkastusta tarvitse suorittaa Lentoaseman päällikön tulee antaa tarkemmat ohjeet tarkastusten ajoituksesta ottaen huomioon edellä esitetyt vähimmäisvaatimukset Tarkastus on tehtävä tarvittavassa laajuudessa myös a) kun on syytä olettaa, että olosuhteet ovat muuttuneet edellisen tarkastuksen jälkeen siinä määrin, että siitä on tiedotettava ilmaliikenteelle, b) kun alueella on työskennelty eikä alueen tarkastusta ole muuten asian-mukaisesti järjestetty (ei koske tavanomaisia talvikunnossapitotöitä), c) ilma-aluksen, työkoneen tai ajoneuvon tavanomaisesta poikkeavan toiminnan jälkeen, d) rajuilman ja rankkasateen jälkeen sekä, liikenteen niin vaatiessa, rajuilman ja rankkasateen aikana, e) kiitotienäkyvyyden laskiessa alle 800 m, jos on odotettavissa lentoonlähtöjä tai laskuja kiitotienäkyvyyden ollessa alle 600 m, tai näkyvyyden alkaessa heikentyä siten, että säännöllisesti suoritettava tarkastus voi vaikeutua, f) kun on syytä epäillä että alueella on lintuparvia tai suurehkoja lintuja tai eläimiä, asiattomia kulkijoita tai muuta ilmaliikennettä vaarantavaa, g) lennonjohdon tai ilma-aluksen sitä pyytäessä

5 AGA M3-9, /6 h) otettaessa kiitotie, rullaustie tai sen osa uudelleen käyttöön ja i) kun muut erityiset syyt sitä vaativat. 6.2 Tarkastuksen suorittaminen Lentoaseman päällikön tulee määrätä, kenen tehtävänä kulloinkin on huolehtia edellä mainittujen alueiden asianmukaisesta tarkastamisesta. Erityisesti on määrättävä, kuuluuko kenttävalojen ja varsinkin upotettujen valojen toimintakuntoisuuden tarkkailu lumisissa olosuhteissa kiitotietarkastuksia suorittavien vaiko sähköhuollon tehtäviin. Jos lentoaseman henkilöstöön kuuluva havaitsee kenttäalueella tai sen läheisyydessä sellaisia lentoturvallisuuteen vaikuttavia puutteita, jotka eivät mahdollisesti vielä ole tiedossa, hänen on ilmoitettava havainnostaan välittömästi lennonjohdolle. Jos lentoaseman henkilöstöön kuuluva havaitsee kenttäalueella liikkuessaan vieraan esineen, on hänen poistettava se. Jos esine on jo voinut vahingoittaa ilma-alusta, se on otettava talteen ja ilmoitettava asiasta lennonjohdolle välittömästi. Esine on otettava myös talteen, jos se on tarpeen selvitettäessä, kuinka esine on joutunut alueelle. Jos esineen poistaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä, havainnosta on ilmoitettava heti lennonjohdolle ja lentoaseman kunnossapitoon. Mikäli kenttäalueelta löydetään esineitä, jotka voivat olla ilma-aluksen osia tai renkaan kappaleita, on ne otettava talteen ja niistä tulee ilmoittaa heti, jotta toimiin ilma-aluksen tavoittamiseksi voidaan ryhtyä viipymättä Kenttäalueella ja siihen liittyvillä, ilma-alusten turvallisuuden kannalta tärkeillä alueilla tulee tarkastuksessa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: a) vieraat esineet ja epäpuhtaudet kuten ajoneuvosta tai ilma-aluksesta pudonneet osat, ilmaaluksesta valuneet nesteet, harjakoneen harjakset, pakkaustarvikkeet, päällysteestä irronnut aines, maa-aines, poistamatta jäänyt hiekoitushiekka, kivet, vaaralliset lumi- ja jääesiintymät sekä polttoaine- tai öljyläikät. b) lentoturvallisuuden kannalta merkittävät päällystevauriot kuten kivien irtoaminen pinnasta, kappaleiden irtoaminen halkeamien reunoista, suuret tai muutoin tavanomaisesta poikkeavat epätasaisuudet, kantavuuden pettäminen, yli 10 mm:n tasoero halkeaman eri puolilla kiitotiellä, verkkohalkeama-alueet, runsaan sateen jälkeen veden virtauksen aiheuttamat syöpymät halkeamien sisällä sekä lentokoneen pyörän aiheuttamat painaumat seisontapaikoilla ja erityisesti ns. push back-paikoilla. c) päällystämättömän alueen heikko kantavuus, veden peitossa olevat alueet ja vettyneet alueet, jotka ovat menettäneet kantavuutensa sekä puutteellisesti täytetyt kaivannot d) päällystämättömän alueen uudet epätasaisuudet ja painumat kuten maanalaisten putkijohtojen tai kaivojen vaurioista ja niihin liittyvistä syöpymistä aiheutuvat äkilliset sortumat ja kaivannon täytteen painuminen e) korkeusero päällysteen reunan ja siihen liittyvän päällystämättömän alueen välillä f) kaivonkansien kunto, paikallaan oleminen ja mahdollinen korkeusero maanpintaan nähden g) kenttävalaistuslaitteiden, niistä erityisesti liukukulmavalojen mekaaninen vaurioituminen tai peittyminen kasvillisuuden, lumivallien tai muiden esteiden taakse sekä liukukulmavalojen huurtuminen ja upotettujen valojen toimintakunto lumisissa olosuhteissa h) kylttien ja merkkien kunto ja luettavuus, kylttien peittyminen kasvillisuuden, lumivallien, huurteen, tarttuneen lumen tai muiden esteiden taakse sekä kylttien valaistuksen toimintakunto, milloin se on vallitsevissa valaistusolosuhteissa todettavissa i) maalausmerkintöjen kunto ja erityisesti kiitotien ja rullaustien keskiviivojen, odotuspaikkamerkintöjen, seisontapaikoille ohjaavien merkintöjen ja seisonta- paikkojen tunnusnumeroiden kunto ja mahdollinen peittyminen lumen alle j) kiitotien pään turva-alueen, mahdollisen pysäytystien ja nousualueen esteettömyys ja kunto k) suihkuvirtausten aiheuttamat vauriot lennonvarmistuslaitteille l) ilma-alukselle ilmoitettava veden esiintyminen kiitotiellä, rullausteillä tai asematasolla (ks. kohta 6.3.2) m) rakennustyön aikaiset tilapäisjärjestelyt, ilmaliikenteeltä väliaikaisesti tai pysyvästi suljettujen alueiden sekä kaivantojen ja muiden merkitsemisessä käytettyjen merkkien ja valojen kunto n) luvattomat esteet, esineet ja kaivannot o) linnut ja eläimet, joista voi olla vaaraa ilmaalukselle, kuolleet linnut p) luvaton tai maaliikenneohjeista poikkeava liikkuminen turva-aidan sisäpuolisella alueella q) ilma-aluksen normaalista poikkeava toiminta, virheellisesti pysäköidyt ilma-alukset

6 6/6 AGA M3-9, r) ilma-aluksen tavanomaisista liikkeistä poikkeavat tai vaaratilanteesta kertovat jäljet s) lentomatkustajien jalankulkureittien turvallisuus asematasolla siltä osin kuin se ei kuulu lentotoiminnanharjoittajan vastuun piiriin t) alueelle joutuneet kemikaalit, jotka voivat vahingoittaa ilma-alusta tai joiden koostumusta ei tunneta u) talvikaudella kenttäalueen kunnon ilmoittamiseen ja kunnossapitotoimien tarpeeseen liittyvät asiat erillisten ohjeiden ja ilmailumääräyksen AGA M3-10 mukaisesti. Talvikaudella suoritetuissa kiitotietarkastuksissa on etusijalle asetettava kitkanmittaukset ja lumiesiintymien toteaminen sekä näitä koskevien tietojen toimittaminen viivytyksettä eteenpäin. 6.3 Raportointi ja toimenpiteet Havaitut puutteet on korjattava mahdollisuuksien mukaan heti tarkastuksen yhteydessä. Havainnoista, joilla on merkitystä lentoturvallisuuden kannalta on ilmoitettava heti lennonjohdolle ja niille, joiden tehtäviin puutteiden korjaaminen kuuluu. Lennonjohdon ollessa suljettuna ilmoitus on tehtävä tarvittaessa aluelennonjohtoon. Tarvittaessa on alue suljettava sellaiselta ilmaliikenteeltä, johon vaara kohdistuu siihen saakka, kunnes puute on korjattu Jos kiitotien keskikaistalla, joka on leveydeltään puolet kiitotien leveydestä, on vettä, siitä on ilmoitettava lennonjohdolle käyttäen seuraavia termejä: KOSTEAkiitotie on niin kostea, että pinnan väri on muuttunut MÄRKÄkiitotien pinta on märkä, mutta vesilätäköitä ei ole VESILÄTÄKÖITÄnäkyvissä on merkittävä määrä seisovan veden muodostamia lätäköitä VEDEN PEITOSSAlaaja alue kiitotietä on seisovan veden peitossa Lisäksi on ilmoitettava veden esiintymisalueen sijainti ja tarvittaessa veden syvyys. Edellä mainitun keskikaistan ulkopuolellakin veden peitossa olevat kiitotien alueet on ilmoitettava lennonjohdolle. Myös rullaustiellä ja asematasolla veden peitossa olevista alueista on ilmoitettava lennonjohdolle Tarkastuksen suorittamisesta, tarkastuksen kohteesta, tarkastuksen tekijästä ja tarkastusajankohdasta tulee tehdä merkintä kunnossapidon päiväkirjaan tai tehdä vastaava ilmoitus radiolla lennonjohdolle siten, että ilmoitus tallentuu lennonjohdon äänentaltiointilaitteeseen. Jos tarkastuksessa on havaittu merkittäviä puutteita, joita ei ole voitu poistaa tai joiden toistuminen on estettävä, on siitä laadittava lisäksi kirjallinen tarkastusraportti Sen lisäksi mitä ilmailumääräyksessä GEN M1-4 todetaan menettelystä ilmoitettaessa lentotoiminnassa sattuneesta onnettomuudesta, vauriosta tai vaaratilanteesta on noudatettava seuraavaa: Jos tapahtumapaikka on tarpeen saada liikenteen käyttöön tai jäljet tai muut todistuskappaleet ovat muuten vaarassa hävitä tai peittyä lumen alle ennen kuin onnettomuustutkijat saapuvat paikalle, on paikalle kutsuttava poliisi, jota on pyydettävä tekemään jäljistä ja löytyneiden osien sijainnista karttaluonnos sekä ottamaan tarvittavat valokuvat. Onnettomuudessa vaurioitunut ilma-alus saadaan siirtää vain onnettomuustutkijan luvalla. Kiitotie on kuitenkin otettava tutkinnallisista syistä riippumatta uudelleen käyttöön heti, jos ilmassa odottavien ilmaalusten turvallisuus sitä vaatii.

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Antopäivä: 3.6.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Määräys 1 (13) Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (MIL AGA M3-5)

SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (MIL AGA M3-5) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-007 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1 muutos 0 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi YLEISILMAILU - LENTOKONEET Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN sivu 409 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 9 Lentopaikat 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT Suomen lentokenttäverkosto on kansainvälisestikin katsoen varsin tiheä. Siviili- ja sotilaslentoasemia, joilla

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) Muutos 8 1. tammikuuta 2005 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 Ilmailulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa...4 2. Lentosäätuotteet Suomessa...5 2.1. Lentosäähavainnot...5 2.1.1. Yleistä säähavainnoista...5 2.1.2.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään.

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään. 1 of 17 27/05/2011 11:57 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2002» 23.8.2002/738 23.8.2002/738 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi Antopäivä: 30.1.2014 Voimaantulopäivä: 30.1.2014 Voimassa: toistaiseksi Taustalla olevat kansainväliset standardit, suositukset ja muut asiakirjat: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 1 (19) Kansainvälisen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY) N:o /.. annettu

KOMISSION ASETUS (EY) N:o /.. annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [ ]C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /.. annettu [ ] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista

Lisätiedot