ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 Muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) LENTOASEMAN KUNNOSSAPITO JA KENTTÄALUEEN TARKAS- TUKSET Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/95) 51 :n nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 14 (Annex 14, Volume I) normeihin (Standard) ja suosituksiin (Recommendation) sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) käsikirjaan Airport Services Manual, Part 8. Tämä ilmailumääräys tulee voimaan ja kumoaa annetun ilmailumääräyksen AGA M3-9. Sisällysluettelo 1 Yleistä Kunnossapito-ohjelma Päällysteet Kiitotien uudelleenpäällystäminen Kenttävalot ja sähköjärjestelmät Kenttäalueen tarkastukset YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemia. Huomautus. - Lentoasema on lentopaikka, jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty. Muista lentopaikoista säädetään ilmailumääräyksissä AGA M1-1 ja AGA M Tämä ilmailumääräys kohdistuu lentoaseman ja lentoaseman pitäjän toimintaan eikä tällä ilmailumääräyksellä rajoiteta tai säännellä ilma-aluksen miehistön tai lentotoiminnan harjoittajan toimintaa Mitä tässä ilmailumääräyksessä sanotaan lennonjohdosta, koskee myös AFIS-elintä, ellei toisin mainita. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä esiintyvien käsitteiden määritelmiä on ilmailumääräyksissä AGA M3-1 ja OPS M Poikkeamat Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinto voi perustellusta hakemuksesta antaa luvan poiketa tästä ilmailumääräyksestä. 2 KUNNOSSAPITO-OHJELMA ILL / Lentoasemalla on oltava kunnossapito-ohjelma, johon kuuluu tarvittaessa myös ennakkohuoltojärjestelmä laitteistojen pitämiseksi sellaisessa kunnossa, että ilmaliikenteen turvallisuus, säännöllisyys ja tehokkuus eivät heikkene. Laitteistoihin katsotaan kuuluvan tässä yhteydessä muun muassa päällysteet, visuaaliset maalaitteet, sähkönsyöttöjärjestelmät, kuivatusjärjestelmät, turva-aidat ja rakennukset. Huomautus 1.- Ennakkohuolto on ennalta tehdyn ohjelman mukaista kunnossapitotyötä, jonka tarkoituksena on estää laitteistojen viat tai vaurioituminen. Huomautus 2.- Airport Services Manual, Part 9 sisältää ohjeita visuaalisten maalaitteiden ennakkohuollosta. Huomautus 3.- Opastavaa aineistoa inhimillisten tekijöiden periaatteiden soveltamisesta kunnossapitoohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on ICAO:n julkaisuissa Circular 216 (Human Factors Digest No. 1 Fundamental Human Factors Concepts) ja Circular 238 (Human Factors Digest No. 6 Ergonomics). 3 PÄÄLLYSTEET 3.1 Lentoasemalla on oltava ohjeistus, jonka tavoitteena on vähentää vieraiden esineiden kulkeutumista kenttäalueelle ja pitää päällystetyt alueet (kiitotiet, rullaustiet, asematasot tms.) puhtaina irtokivistä tai muista esineistä, jotka saattavat vahingoittaa ilma-aluksen rakenteita ja moottoreita tai haitata ilma-aluksen järjestelmien toimintaa. Huomautus 1. - Annex 14, Liite A, luku 8 ja Aerodrome Design Manual, Part 2 sisältävät ohjeita rullausteiden reuna-alueiden pintaa koskevista varotoimenpiteistä. Airport Services Manual, Part 2, Pavement Surface Conditions, kohta 10.1 sisältää ohjeita alueiden pitämiseksi puhtaana vieraista esineistä.

2 2/6 AGA M3-9, Huomautus 2. - Jos sotilasilma-aluksille on erityisvaatimuksia kenttäalueen puhtauden suhteen, sopivat lentoaseman pitäjä ja sotilasviranomaiset näistä keskenään. 3.2 Kiitotien pinta on pidettävä sellaisessa kunnossa, että siihen ei synny epäsäännöllisyyksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ilma-aluksille. Huomautus - Katso Annex 14, Liite A, luku 5. Eräiden asiantuntijanäkemysten mukaan seuraavat yksittäiset epätasaisuudet (kohoumat tai painumat) eivät vielä aiheuta vahinkoa suihkuturbiinilentokoneille: Matka, jolla epätasaisuus Epätasaisuus mitataan 1 m 12 mm 5 m 30 mm 10 m 50 mm 60 m 100 mm 3.3 Kiitotien pinnan kitkaominaisuuksia on tarvittaessa mitattava säännöllisin väliajoin jatkuvatoimintoisella, itsekastelevalla kitkanmittauslaitteella päällysteen ollessa puhdas lumesta ja jäästä. Jos mitattu kitkakerroin jollakin kiitotien kolmanneksella on pienempi kuin 0,50, ilmailutiedotuspalvelulle on ilmoitettava kiitotien olevan märkänä liukas. Huomautus - Annex 14, Liite A, luku 7 sisältää ohjeita kiitotien kitkaominaisuuksien arvioinnista. Airport Services Manual, Part 2 sisältää lisäohjeita. 3.4 Kiitotiepäällysteen kitkaominaisuuksien parantamiseen on ryhdyttävä, kun koko kiitotien tai jonkin sen osuuden kitkakerroin laskee alle 0,50 mitattuna itsekastelevalla kitkanmittauslaitteella päällysteen ollessa puhdas lumesta ja jäästä. Huomautus - Noin 100 m kiitotieosuutta on pidettävä riittävänä kunnossapitotoimenpiteisiin tai ilmoituksen tekoon ryhtymistä varten. 3.5 Korjaavien kunnossapitotoimenpiteiden tarve on tutkittava, jos koko kiitotien tai sen jonkin osuuden kitkakerroin alittaa 0,60 päällysteen ollessa puhdas lumesta ja jäästä. 3.6 Jos on syytä olettaa, että kiitotien tai sen jonkin osuuden kuivatusominaisuudet ovat huonot kaltevuuksien tai painaumien vuoksi, kiitotien kitkaominaisuudet on mitattava sellaisissa luonnollisissa tai jäljitellyissä oloissa, jotka vastaavat paikallisia sadeolosuhteita, ja tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin kunnossapitotoimiin. 3.7 Jos turbiinimoottorilla varustetut lentokoneet käyttävät rullaustietä, rullaustien reuna-alueiden pinta on hoidettava niin, että sillä ei ole irtokiviä eikä muita esineitä, jotka voivat joutua ilmavirtauksen mukana lentokoneen moottoreihin. Huomautus - Aerodrome Design Manual, Part 2 sisältää ohjeita tästä asiasta. 3.8 Päällystetyn kiitotien pinnalta on hiekka, lieju, pöly, öljy, seisova vesi, kumijäljet ja muut vieraat aineet poistettava ennen kuin niitä kertyy ilmaliikenteelle haitallisessa määrin. Huomautus - Airport Services Manual, Part 2 sisältää lisätietoja kitkaominaisuuksien parantamisesta ja kiitoteiden puhdistamisesta. 4 KIITOTIEN UUDELLEENPÄÄLLYS- TÄMINEN Huomautus - Seuraavat määräykset koskevat kiitoteiden uudelleenpäällystämistä silloin, kun kiitotie on määrä ottaa uudelleen käyttöön ennen, kuin koko kiitotie on uudelleenpäällystetty, jolloin tarvittaessa voidaan tehdä tilapäinen luiska uuden ja vanhan kiitotien päällysteen välille. Aerodrome Design Manual, Part 3, sisältää ohjeita uudelleenpäällystyksestä ja päällysteiden käyttökunnon arvioimisesta. 4.1 Tilapäisen luiskan pitkittäissuuntaisen kaltevuuden on oltava a) enintään 1,0 %, kun uuden päällysteen paksuus on enintään 5 cm; ja b) enintään 0,5 %, kun uuden päällysteen paksuus on yli 5 cm. Huomautus - Kaltevuus mitataan kaltevuuserona kiitotien pintaan eikä vaakatasoon nähden. 4.2 Uudelleenpäällystys on kunkin työvaiheen aikana tehtävä valmiiksi koko kiitotien leveydeltä, ennen kuin se otetaan käyttöön. Huomautus - Kiitotiemerkintöjen tekemisestä uudelleenpäällystyksen yhteydessä on annettu määräyksiä ilmailumääräyksessä AGA M KENTTÄVALOT JA SÄHKÖJÄR- JESTELMÄT Huomautus - Näiden määräysten tarkoituksena on määritellä ennakkohuoltotoiminnan tavoitetasot. Niiden perusteella ei voida määritellä sitä, milloin jokin valojärjestelmä on lentotoiminnan kannalta epäkunnossa (unserviceable). (Ks. kuitenkin kohdat 5.8 ja 5.9). Ilma-aluksen päällikkö voi ottaa puutteellisuuden tarvittaessa huomioon saatuaan tiedon epäkunnossa olevien valojen lukumäärästä ja sijainnista kyseisessä valojärjestelmässä. Erityisen tärkeä on tieto siitä, onko valojärjestelmän muoto epäkunnossa olevien valojen vuoksi muuttunut. 5.1 Valon on katsottava olevan epäkunnossa, jos mitattaessa pääkeilan keskimääräinen valovoimakkuus on alle 50 prosenttia Annex 14:n Liitteen 2 asianmukaisessa kuvassa määritellystä arvosta tai jos silmämääräisessä tarkastuksessa valovoimakkuuden todetaan selvästi alentuneen. Lentoaseman pitäjän on annettava ohjeet siitä, miten silmämääräisessä tarkastuksessa valovoimakkuuden alenemaa arvioidaan ja missä tapauksissa ja millä tavalla epäkun-

3 AGA M3-9, /6 nossa olevien valojen määrä ja sijainti on ilmoitettava ilma-aluksen ohjaajalle. 5.2 Visuaalisten maalaitteiden toimintakuntoisuuden varmistamiseksi on niiden kunnossapitoa varten oltava ennakkohuoltojärjestelmä. Huomautus - Airport Services Manual, Part 9, sisältää ohjeita visuaalisten maalaitteiden ennakkohuollosta. 5.3 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden järjestelmien ennakkohuoltoon tulee kuulua ainakin seuraavat tarkistukset: a) lähestymisvalojärjestelmien ja kiitotievalojärjestelmien valojen valovoimakkuuden, valonjaon ja suuntauksen silmämääräinen tarkastus ja tarvittaessa maastomittaus. b) lähestymisvalojärjestelmien ja kiitotievalojärjestelmien jokaisen virtapiirin sähköisten ominaisuuksien mittaus. c) valojen valovoimakkuuden säädön oikean toiminnan tarkistus 5.4 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden kiitotievalojärjestelmiin kuuluvien valojen valovoimakkuuden, valonjaon ja suuntauksen maastomittaus tulee suorittaa joko mittaamalla kaikki valot tai riittävän kattavin pistokokein. 5.5 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden kiitotievalojärjestelmiin kuuluvien upotettujen valojen valovoimakkuuden, valonjaon ja suuntauksen maastomittaus tulee viimeistään alkaen suorittaa käyttäen liikkuvaa mittausyksikköä, joka on riittävän tarkka yksittäisten valojen ominaisuuksien analysointiin. 5.6 Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden lähestymis- ja kiitotievalojärjestelmiin kuuluvien upotettujen valojen mittaustiheyden tulee perustua liikennemäärään, paikalliseen ilman likaisuuden tasoon, asennettujen valaistuslaitteiden luotettavuuteen, ja maastomittausten tulosten jatkuvaan arviointiin. Joka tapauksessa upotettujen valojen maastomittaus tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja alkaen vähintään kahdesti vuodessa. Kategorian II tai III tarkkuuslähestymiskiitoteiden muiden kuin upotettujen kiitotievalojen maastomittaus tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. 5.7 Tarkkuuslähestymiskategorian II tai III kiitotiellä käytettävän ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että aina kategorian II tai III toiminnan aikana kaikki lähestymisvalot ja kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa ainakin: a) 95 % kunkin seuraavan järjestelmän valoista on toimintakunnossa: 1) tarkkuuslähestymiskategorian II ja III lähestymisvalojärjestelmistä sisimmäinen 450 m; 2) kiitotien keskilinjavalot; 3) kiitotien kynnysvalot; ja 4) kiitotien reunavalot; b) 90 % kosketuskohtavaloista on toimintakunnossa; c) 85 % lähestymisvalojärjestelmän valoista osalla, joka on kauempana kuin 450 m kynnyksestä, on toimintakunnossa; d) 75 % kiitotien päätevaloista on toimintakunnossa; e) epäkunnossa oleva valo ei sijaitse toisen epäkunnossa olevan valon vieressä tai perässä. Opastuksen jatkuvuuden ylläpitämiseksi on pyrittävä siihen, ettei yllä mainittu epäkunnossa oleva prosentuaalinen osuus valoista sijaitse niin, että valojärjestelmän peruskuvio muuttuu. Huomautus - Kun on kyse lyhytorsista ja poikkiorsista, opastus ei katkea kahden vierekkäisen tai peräkkäisen epäkunnossa olevan valon vuoksi. 5.8 Kun pysäytysvalorivi on tarkoitettu käytettäväksi kiitotienäkyvyyden ollessa alle 350 m, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että a) korkeintaan kaksi valoista on epäkunnossa; ja b) kaksi vierekkäistä valoa ei ole epäkunnossa, ellei valoväli ole huomattavasti lyhyempi kuin määräykset edellyttävät. Jos kolme vierekkäistä valoa tai yhteensä enemmän kuin neljä valoa on epäkunnossa, on pysäytysvalorivin katsottava olevan epäkunnossa. 5.9 Jos PAPI-järjestelmän jossakin yksikössä on enemmän kuin yksi lamppu epäkunnossa, on koko järjestelmän katsottava olevan epäkunnossa ja se on sammutettava Kun rullaustie on tarkoitettu käytettäväksi kiitotienäkyvyyden ollessa alle 350 m, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että mitkään kaksi peräkkäistä rullaustien keskilinjavaloa eivät ole epäkunnossa Kun ennakkohuoltojärjestelmä on tarkoitettu tarkkuuslähestymiskategorian I kiitotielle, sen avulla on pyrittävä siihen, että aina kategorian I toiminnan aikana kaikki lähestymis- ja kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa vähintään 85 prosenttia valoista on toimintakunnossa kussakin seuraavista;

4 4/6 AGA M3-9, a) tarkkuuslähestymiskategorian I lähestymisvalojärjestelmä b) kiitotien kynnysvalot; c) kiitotien reunavalot; ja d) kiitotien päätevalot. Opastuksen jatkuvuuden takaamiseksi on pyrittävä siihen, että epäkunnossa oleva valo ei ole toisen epäkunnossa olevan valon vieressä tai perässä ellei valoväli ole huomattavasti lyhyempi kuin määräykset edellyttävät. Huomautus - Kun on kyse lyhytorsista ja poikkiorsista, opastus ei katkea kahden vierekkäisen tai peräkkäisen epäkunnossa olevan valon vuoksi Kun kiitotie on tarkoitettu käytettäväksi lentoonlähtöihin kiitotienäkyvyyden ollessa alle 550 m, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että jokaisen toimintajakson aikana kaikki kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa: a) vähintään 95 prosenttia kiitotien keskilinjavaloista (missä sellaiset on) ja kiitotien reunavaloista on toimintakunnossa; ja samalla b) vähintään 75 prosenttia kiitotien päätevaloista on toimintakunnossa. On pyrittävä siihen, että epäkunnossa olevan valon vieressä tai perässä ei ole toista epäkuntoista valoa Kun kiitotie on tarkoitettu käytettäväksi lentoonlähtöihin kiitotienäkyvyyden ollessa 550 m tai enemmän, ennakkohuoltojärjestelmän avulla on pyrittävä siihen, että jokaisen toimintajakson aikana kaikki kiitotievalot ovat toimintakunnossa ja että joka tapauksessa vähintään 85 prosenttia kiitotien reunavaloista ja päätevaloista on toimintakunnossa Kun huonon näkyvyyden toimintamenetelmät ovat voimassa lumisateella tai vastaavissa olosuhteissa, on upotettujen valojen toimintakuntoa seurattava jatkuvasti lyhyin aikavälein suoritettavilla tarkastuksilla ja kunnossapitotoimin on pyrittävä pitämään ne toimintakunnossa siinä määrin, kuin on käytännössä toteutettavissa. Jos upotettujen valojen toimintakuntoisuutta ei kyetä arvioimaan, on tästä ilmoitettava lennonjohtoelimelle Huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa ei turva-aidan sisäpuolisella alueella saa suorittaa eikä teettää maarakennustöitä eikä maaperätutkimuksia. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa lentoasema ei saa suorittaa eikä teettää maarakennustöitä eikä maaperätutkimuksia turva-aidan ulkopuolella siellä, missä voi sijaita lennonvarmistuksen kannalta tärkeitä voimansyöttö- tai viestikaapeleita. 6 KENTTÄALUEEN TARKASTUKSET 6.1 Kenttäalueen tarkastusten lukumäärä vuorokaudessa Käytössä olevat kiitotiet on tarkastettava vähintään a) kolme kertaa vuorokaudessa, jos lentoaseman aukioloaika on yli 16 tuntia kyseisen vuorokauden aikana, b) kaksi kertaa vuorokaudessa, jos lentoaseman aukioloaika on yli 8 tuntia mutta enintään 16 tuntia kyseisen vuorokauden aikana tai c) kerran vuorokaudessa, jos lentoaseman aukioloaika on enintään 8 tuntia kyseisen vuorokauden aikana. Huomautus - Talvikaudella noudatetaan kiitotietarkastusten lukumäärän suhteen ensisijaisesti ilmailumääräystä AGA M Rullaustiet, asematasot, koekäyttöpaikat, kompensointitasot ja lentoaseman hoidossa olevat lentokonehallien edustat on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Pelastuspalvelutiet on tarkastettava vähintään kerran viikossa. Lennonjohdon toiminta-aikojen ulkopuolella sekä kiitotien, rullaustien tai sen osan ollessa poissa käytöstä ei tarkastusta tarvitse suorittaa Lentoaseman päällikön tulee antaa tarkemmat ohjeet tarkastusten ajoituksesta ottaen huomioon edellä esitetyt vähimmäisvaatimukset Tarkastus on tehtävä tarvittavassa laajuudessa myös a) kun on syytä olettaa, että olosuhteet ovat muuttuneet edellisen tarkastuksen jälkeen siinä määrin, että siitä on tiedotettava ilmaliikenteelle, b) kun alueella on työskennelty eikä alueen tarkastusta ole muuten asian-mukaisesti järjestetty (ei koske tavanomaisia talvikunnossapitotöitä), c) ilma-aluksen, työkoneen tai ajoneuvon tavanomaisesta poikkeavan toiminnan jälkeen, d) rajuilman ja rankkasateen jälkeen sekä, liikenteen niin vaatiessa, rajuilman ja rankkasateen aikana, e) kiitotienäkyvyyden laskiessa alle 800 m, jos on odotettavissa lentoonlähtöjä tai laskuja kiitotienäkyvyyden ollessa alle 600 m, tai näkyvyyden alkaessa heikentyä siten, että säännöllisesti suoritettava tarkastus voi vaikeutua, f) kun on syytä epäillä että alueella on lintuparvia tai suurehkoja lintuja tai eläimiä, asiattomia kulkijoita tai muuta ilmaliikennettä vaarantavaa, g) lennonjohdon tai ilma-aluksen sitä pyytäessä

5 AGA M3-9, /6 h) otettaessa kiitotie, rullaustie tai sen osa uudelleen käyttöön ja i) kun muut erityiset syyt sitä vaativat. 6.2 Tarkastuksen suorittaminen Lentoaseman päällikön tulee määrätä, kenen tehtävänä kulloinkin on huolehtia edellä mainittujen alueiden asianmukaisesta tarkastamisesta. Erityisesti on määrättävä, kuuluuko kenttävalojen ja varsinkin upotettujen valojen toimintakuntoisuuden tarkkailu lumisissa olosuhteissa kiitotietarkastuksia suorittavien vaiko sähköhuollon tehtäviin. Jos lentoaseman henkilöstöön kuuluva havaitsee kenttäalueella tai sen läheisyydessä sellaisia lentoturvallisuuteen vaikuttavia puutteita, jotka eivät mahdollisesti vielä ole tiedossa, hänen on ilmoitettava havainnostaan välittömästi lennonjohdolle. Jos lentoaseman henkilöstöön kuuluva havaitsee kenttäalueella liikkuessaan vieraan esineen, on hänen poistettava se. Jos esine on jo voinut vahingoittaa ilma-alusta, se on otettava talteen ja ilmoitettava asiasta lennonjohdolle välittömästi. Esine on otettava myös talteen, jos se on tarpeen selvitettäessä, kuinka esine on joutunut alueelle. Jos esineen poistaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä, havainnosta on ilmoitettava heti lennonjohdolle ja lentoaseman kunnossapitoon. Mikäli kenttäalueelta löydetään esineitä, jotka voivat olla ilma-aluksen osia tai renkaan kappaleita, on ne otettava talteen ja niistä tulee ilmoittaa heti, jotta toimiin ilma-aluksen tavoittamiseksi voidaan ryhtyä viipymättä Kenttäalueella ja siihen liittyvillä, ilma-alusten turvallisuuden kannalta tärkeillä alueilla tulee tarkastuksessa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: a) vieraat esineet ja epäpuhtaudet kuten ajoneuvosta tai ilma-aluksesta pudonneet osat, ilmaaluksesta valuneet nesteet, harjakoneen harjakset, pakkaustarvikkeet, päällysteestä irronnut aines, maa-aines, poistamatta jäänyt hiekoitushiekka, kivet, vaaralliset lumi- ja jääesiintymät sekä polttoaine- tai öljyläikät. b) lentoturvallisuuden kannalta merkittävät päällystevauriot kuten kivien irtoaminen pinnasta, kappaleiden irtoaminen halkeamien reunoista, suuret tai muutoin tavanomaisesta poikkeavat epätasaisuudet, kantavuuden pettäminen, yli 10 mm:n tasoero halkeaman eri puolilla kiitotiellä, verkkohalkeama-alueet, runsaan sateen jälkeen veden virtauksen aiheuttamat syöpymät halkeamien sisällä sekä lentokoneen pyörän aiheuttamat painaumat seisontapaikoilla ja erityisesti ns. push back-paikoilla. c) päällystämättömän alueen heikko kantavuus, veden peitossa olevat alueet ja vettyneet alueet, jotka ovat menettäneet kantavuutensa sekä puutteellisesti täytetyt kaivannot d) päällystämättömän alueen uudet epätasaisuudet ja painumat kuten maanalaisten putkijohtojen tai kaivojen vaurioista ja niihin liittyvistä syöpymistä aiheutuvat äkilliset sortumat ja kaivannon täytteen painuminen e) korkeusero päällysteen reunan ja siihen liittyvän päällystämättömän alueen välillä f) kaivonkansien kunto, paikallaan oleminen ja mahdollinen korkeusero maanpintaan nähden g) kenttävalaistuslaitteiden, niistä erityisesti liukukulmavalojen mekaaninen vaurioituminen tai peittyminen kasvillisuuden, lumivallien tai muiden esteiden taakse sekä liukukulmavalojen huurtuminen ja upotettujen valojen toimintakunto lumisissa olosuhteissa h) kylttien ja merkkien kunto ja luettavuus, kylttien peittyminen kasvillisuuden, lumivallien, huurteen, tarttuneen lumen tai muiden esteiden taakse sekä kylttien valaistuksen toimintakunto, milloin se on vallitsevissa valaistusolosuhteissa todettavissa i) maalausmerkintöjen kunto ja erityisesti kiitotien ja rullaustien keskiviivojen, odotuspaikkamerkintöjen, seisontapaikoille ohjaavien merkintöjen ja seisonta- paikkojen tunnusnumeroiden kunto ja mahdollinen peittyminen lumen alle j) kiitotien pään turva-alueen, mahdollisen pysäytystien ja nousualueen esteettömyys ja kunto k) suihkuvirtausten aiheuttamat vauriot lennonvarmistuslaitteille l) ilma-alukselle ilmoitettava veden esiintyminen kiitotiellä, rullausteillä tai asematasolla (ks. kohta 6.3.2) m) rakennustyön aikaiset tilapäisjärjestelyt, ilmaliikenteeltä väliaikaisesti tai pysyvästi suljettujen alueiden sekä kaivantojen ja muiden merkitsemisessä käytettyjen merkkien ja valojen kunto n) luvattomat esteet, esineet ja kaivannot o) linnut ja eläimet, joista voi olla vaaraa ilmaalukselle, kuolleet linnut p) luvaton tai maaliikenneohjeista poikkeava liikkuminen turva-aidan sisäpuolisella alueella q) ilma-aluksen normaalista poikkeava toiminta, virheellisesti pysäköidyt ilma-alukset

6 6/6 AGA M3-9, r) ilma-aluksen tavanomaisista liikkeistä poikkeavat tai vaaratilanteesta kertovat jäljet s) lentomatkustajien jalankulkureittien turvallisuus asematasolla siltä osin kuin se ei kuulu lentotoiminnanharjoittajan vastuun piiriin t) alueelle joutuneet kemikaalit, jotka voivat vahingoittaa ilma-alusta tai joiden koostumusta ei tunneta u) talvikaudella kenttäalueen kunnon ilmoittamiseen ja kunnossapitotoimien tarpeeseen liittyvät asiat erillisten ohjeiden ja ilmailumääräyksen AGA M3-10 mukaisesti. Talvikaudella suoritetuissa kiitotietarkastuksissa on etusijalle asetettava kitkanmittaukset ja lumiesiintymien toteaminen sekä näitä koskevien tietojen toimittaminen viivytyksettä eteenpäin. 6.3 Raportointi ja toimenpiteet Havaitut puutteet on korjattava mahdollisuuksien mukaan heti tarkastuksen yhteydessä. Havainnoista, joilla on merkitystä lentoturvallisuuden kannalta on ilmoitettava heti lennonjohdolle ja niille, joiden tehtäviin puutteiden korjaaminen kuuluu. Lennonjohdon ollessa suljettuna ilmoitus on tehtävä tarvittaessa aluelennonjohtoon. Tarvittaessa on alue suljettava sellaiselta ilmaliikenteeltä, johon vaara kohdistuu siihen saakka, kunnes puute on korjattu Jos kiitotien keskikaistalla, joka on leveydeltään puolet kiitotien leveydestä, on vettä, siitä on ilmoitettava lennonjohdolle käyttäen seuraavia termejä: KOSTEAkiitotie on niin kostea, että pinnan väri on muuttunut MÄRKÄkiitotien pinta on märkä, mutta vesilätäköitä ei ole VESILÄTÄKÖITÄnäkyvissä on merkittävä määrä seisovan veden muodostamia lätäköitä VEDEN PEITOSSAlaaja alue kiitotietä on seisovan veden peitossa Lisäksi on ilmoitettava veden esiintymisalueen sijainti ja tarvittaessa veden syvyys. Edellä mainitun keskikaistan ulkopuolellakin veden peitossa olevat kiitotien alueet on ilmoitettava lennonjohdolle. Myös rullaustiellä ja asematasolla veden peitossa olevista alueista on ilmoitettava lennonjohdolle Tarkastuksen suorittamisesta, tarkastuksen kohteesta, tarkastuksen tekijästä ja tarkastusajankohdasta tulee tehdä merkintä kunnossapidon päiväkirjaan tai tehdä vastaava ilmoitus radiolla lennonjohdolle siten, että ilmoitus tallentuu lennonjohdon äänentaltiointilaitteeseen. Jos tarkastuksessa on havaittu merkittäviä puutteita, joita ei ole voitu poistaa tai joiden toistuminen on estettävä, on siitä laadittava lisäksi kirjallinen tarkastusraportti Sen lisäksi mitä ilmailumääräyksessä GEN M1-4 todetaan menettelystä ilmoitettaessa lentotoiminnassa sattuneesta onnettomuudesta, vauriosta tai vaaratilanteesta on noudatettava seuraavaa: Jos tapahtumapaikka on tarpeen saada liikenteen käyttöön tai jäljet tai muut todistuskappaleet ovat muuten vaarassa hävitä tai peittyä lumen alle ennen kuin onnettomuustutkijat saapuvat paikalle, on paikalle kutsuttava poliisi, jota on pyydettävä tekemään jäljistä ja löytyneiden osien sijainnista karttaluonnos sekä ottamaan tarvittavat valokuvat. Onnettomuudessa vaurioitunut ilma-alus saadaan siirtää vain onnettomuustutkijan luvalla. Kiitotie on kuitenkin otettava tutkinnallisista syistä riippumatta uudelleen käyttöön heti, jos ilmassa odottavien ilmaalusten turvallisuus sitä vaatii.

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10)

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-010 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 muutos 2 8.1.2003 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN LIIKENTEEN OHJAUS JA VALVONTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 Muutos 1 18.10.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7 muutos 2 21.8.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN VISUAALISET MAALAITTEET Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 muutos 1 18.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12 23.1.1997 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN KENTTÄALUEEN TILAPÄISJÄRJESTELYT Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN ILMAILU-

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Antopäivä: 3.6.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Määräys 1 (13) Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS 1 (23) Antopäivä: 3.6.2013 Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009), ottaen huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10)

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-010 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKAN

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1)

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-009 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 MIL

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU

KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU 1 (25) Antopäivä: 3.6.2012 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU (MIL AGA M3-5)

02.08.2010 KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU (MIL AGA M3-5) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-007 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKAN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 21.1.1985 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAALENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 muutos 1 22.6.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREILLE TARKOITETTUJEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 16.10.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTERIKENTÄN VISUAALISET MAALAITTEET JA PELAS- TUSTOIMINNAN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 Tutkintaselostus D6/2007L Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 OH-EBE ja OH-LXM EMB145 ja A320 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (MIL AGA M3-5)

SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (MIL AGA M3-5) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-007 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6 Muutos 1 31.5. 2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOESTERAJOITUKSET JA LENTOESTEIDEN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 uutos 1 5.11.1976 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAA- JA METSÄTALOUDEN LENTOPAIKAT 1 YLEISTÄ 1.1 Tää

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D1/2009L Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella 5.12.2008 OH-HMZ, Robinson R 22 RG-9, L36, L-90 TP Redigo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 muutos 1 12.6.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1. Määräyksen tarkoitus ja tavoite Ilmailulain (1194/2009)

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11)

TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 09.02.2015 SIM-To-Tu-011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) Tämä

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

MIKKELIN LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 10.04.13

MIKKELIN LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 10.04.13 I. JOHDANTO Mikkelin lentoaseman Toimintakäsikirja (LTK - MI) sisältää lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia, lentoasemaa koskevia toimintaohjeita tai viittaukset asianomaiseen viiteaineistoon. Kaikkea

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 Tutkintaselostus D15/2007L Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 ES-HRW ROBINSON R-44 Astro Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.7.2014 C(2014) 5082 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin Laserkeilausaineiston hyödynt dyntäminen Finavian tarpeisiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausseminaari 10.10.2008 Finavia / Jussi Kivelä ICAO:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen Siviili-ilmailujärjestö

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

katsaus yleisilmailuun

katsaus yleisilmailuun Raportointi tukee turvallisuutta katsaus yleisilmailuun Lentoturvallisuusseminaari 27.11.2010 Trafi / Ilmailu / Analyysiyksikkö/ tarkastaja Heli Koivu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. I m not crazy,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkitarkastukset Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkien henkilökunnan lääkekaapit tehosyyniin Lääkelaitos syynää apteekkien henkilökunnan lääkekaappeja apteekkitarkastusten yhteydessä

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot