ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) LENTOASEMAA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN ILMAILU- TIEDOTUSPALVELULLE (AIS) JA ATS-ELIMELLE Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/95) 51 :n nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 14 (Annex 14,Volume I) luvun 2 ja Liitteen 15 (Annex 15) normeihin (Standard) ja suosituksiin (Recommendation). Tämä ilmailumääräys tulee voimaan ja kumoaa annetun ilmailumääräyksen AGA M3-4. Viiva sivun reunassa osoittaa, että kyseistä kohtaa on muutettu. SISÄLLYS 1 Yleistä 1.1 Soveltamisala Määritelmät Poikkeamat ja siirtymäsäännökset Lentoasemaa koskevien tietojen ilmoittaminen Lentoasemaa koskevat tiedot 3.1 Lentoasemaa koskevat perustiedot Kiitoteitä sekä mahdollisia pysäytysteitä ja nousualueita koskevat tiedot Kenttäaluetta koskevat tiedot Valaistuslaitteita koskevat tiedot Merkinnät ja kyltit Esteet Muut tiedot... 6 Sivu 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemia. Huomautus. - Lentoasema on lentopaikka, jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty Tämä ilmailumääräys kohdistuu lentoaseman ja lentoaseman pitäjän toimintaan eikä tällä ilmailumääräyksellä rajoiteta tai säännellä ilma-aluksen miehistön tai lentotoiminnan harjoittajan toimintaa Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemaa koskevien pysyväisluontoisten perustietojen tai niitä koskevien, ilmailukäsikirjan (AIP) tai ilmailukarttojen sisältöön pysyvästi tai tilapäisesti vaikuttavien muutosten ilmoittamista ilmailutiedotuspalvelulle (AIS-yksikölle) ja ilmaliikennepalveluelimelle. Huomautus 1. - Ilmailun viestiverkostossa (AFTN) jaettavien NOTAMien julkaisemisessa noudatetaan Ilmailulaitoksen lennonvarmistusosaston antamia erillisiä ohjeita ja määräyksiä, joissa on myös määritelty, minkälaisten tietojen julkaiseminen NOTAMilla on sallittua. Huomautus 2. - Jäljempänä esitetty luettelo ilmoitettavista tiedoista sisältää ainoastaan varsinaisia lentoasemaa ja sen ominaisuuksia koskevia tietoja ja siihen ei sisälly esimerkiksi lentopaikan lennonvarmistuspalvelua koskevia taajuuksia, tunnuksia tms. tai mittarilähestymislaitteita ja niiden ominaisuuksia tai sijaintia koskevia tietoja. Huomautus 3. - Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteiden Annex 4 ja Annex 15 julkaisuvaatimusten soveltamisesta huolehtii ilmailutiedotuspalvelu. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä esiintyvien laatukäsitteiden ja muiden käsitteiden määritelmät on esitetty ilmailumääräyksessä AGA M3-1. Huomautus -. Käsitettä lentopaikka käytetään alempana eräiden vakiintuneiden, kaikkia lentopaikkoja yleisesti koskevien käsitteiden kohdalla. 1.3 Poikkeamat ja siirtymäsäännökset Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinto voi perustellusta hakemuksesta antaa luvan poiketa tästä ilmailumääräyksestä. Ilmailulaitoksen lennonvarmistusosaston AIS-yksikkö voi antaa tämän ilmailumääräyksen soveltamisesta tarkentavia ohjeita. ILL /01

2 2/6 AGA M3-4, LENTOASEMAA KOSKEVIEN TIE- TOJEN ILMOITTAMINEN 2.1 Lentoaseman pitäjän tulee huolehtia lentoasemaa koskevien tietojen hankkimisesta ja toimittamisesta ilmailutiedotuspalvelulle. Lentoaseman pitäjän tulee huolehtia siitä, että lentoasemaa koskevat tiedot ovat myös paikallisen ilmailutiedotuspalvelua antavan elimen ja ATS-elimen käytettävissä ja että näille annetut tiedot vastaavat todellista tilannetta. 2.2 Lentoasemaa koskevien tietojen määrittely ja hyväksyntä käsittää yleensä useita eri vaiheita ja siihen osallistuu useita eri tahoja Ilmailulaitoksen pääkonttorissa ja lentoasemalla. Lentoaseman pitäjän on määriteltävä selkeästi kunkin osapuolen tehtävät ja valtuudet mukaanlukien se, kenen vastuulla on ilmoittaa tieto AIS-yksikölle. Kun tieto ilmoitetaan AIS-yksikölle, on samalla ilmoitettava myös, mitkä osapuolet tiedon määrittelyyn ja hyväksyntään ovat eri käsittelyvaiheissa osallistuneet. 2.3 Kaikki lentotoimintaan, lentoaseman käyttökelpoisuuteen tai lentoturvallisuuteen vaikuttavat pysyväisluontoiset muutokset tai etukäteen tiedossa olevat tilapäiset muutokset, joiden julkaiseminen sähkeellä jaettavalla NOTAMilla ei ole sallittua tai mahdollista, on toimitettava AIS-yksikölle siten, että muutokset voidaan ilmoittaa ilmailutiedotuspalvelun menetelmien mukaisella tavalla mukaanlukien AI- RAC-järjestelmä (ks. AIP, osa GEN ja NOTAMien julkaisua koskevat ohjeet IAM-sarjassa). Mahdollisiin poikkeuksiin on saatava AIS-yksikön hyväksyntä. 2.4 Tiedot on todennettava, kelpuutettava, koordinoitava, vahvistettava ja toimitettava AIS-yksikölle riittävän aikaisessa vaiheessa huomioonottaen julkaisutoiminnan, painatuksen ja jakelun vaatima työaika. AIS-yksikön ilmoittamia minimiaikoja ja sen kanssa sovittuja voimaanastumispäivämääriä on noudatettava. Muutokset on toimeenpantava annettujen tietojen mukaisena voimaanastumispäivänä ja kellonaikana, ellei AIS-yksikkö ole antanut lupaa poikkeamiseen. 2.5 Tiedot ilmoitetaan kirjallisesti ilmailutiedotuspalvelulle osoitteeseen: Ilmailulaitos, AIS-yksikkö, PL 50, Vantaa. 2.6 Kartografisesti esitettyjä tietoja voidaan ilmoittaa liitteen muodossa, esimerkiksi kopioina asianomaisista AIP:n kartoista, joihin on selkein käsimerkinnöin lisätty lentoasemaa koskevat muutokset ja lisäykset. Tiedot on vahvistettava lentoaseman päällikön tai nimetyn AIS-vastuuhenkilön allekirjoituksella. 2.7 Lentoasemaan liittyviä ilmailutietoja määritettäessä ja edelleen ilmoitettaessa on noudatettava Annex 14:n Liitteen 5 taulukoiden 1 5 tarkkuus- ja eheysvaatimuksia ja laatujärjestelmään kuuluvia menettelytapoja (tarkkuus ja eheys, määritelmät ks. ilmailumääräys AGA M3-1). Huomautus 1. - Ilmailutietojen laatujärjestelmään liittyviä säännöksiä on kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 15 (Annex 15) Luvussa 4. Huomautus 2. - Ilmailutiedotuspalvelun kautta ilmoitettavilla tiedoilla on suora vaikutus lentotoiminnan turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja säännöllisyyteen sekä erilaisia maailmanlaajuisia reittikäsikirjoja, ilmailukarttoja ja lennonhallintajärjestelmien tiedostoja valmistavien yritysten ja lentoyhtiöiden toimintaan. Tästä johtuen tiedot on tarkistettava ja varmistettava ennen niiden toimittamista AIS-yksikölle siten, että laadunvarmistustekijät on otettu huomioon ja myöhemmät muutokset tai peruutukset voidaan välttää. Lentoyhtiöiden ja yllä mainitun kaltaisten yritysten toiminnan lähtökohtana on se, että lentoasema ja ilmailutiedotus-palvelu noudattavat toiminnassaan kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen Annex 15 mukaisia menetelmiä ja siihen liittyvää laadunvarmistusta. Poikkeamat tästä saattavat aiheuttaa vakavia häiriöitä lentotoiminnalle tai johtaa tilanteeseen, jolloin ohjaamodokumentaation tai lennonhallintajärjestelmän tiedot eivät ole hallittavissa. 2.8 Tietojen kelpuutuksessa ja todentamisessa (ks. ilmailumääräys AGA M3-1) on käytettävä sellaisia menettelytapoja, että tietoja koskevat, Annex 14:n Liitteessä 5 esitetyt laatuvaatimukset sekä jäljitettävyysvaatimus (ks. kohta 2.11) voidaan täyttää tiedon tuotannon kaikissa vaiheissa. 2.9 Ilmailutietojen tarkkuusvaatimukset tarkoittavat sitä, että suureen arvo on vaaditun etäisyyden sisäpuolella vähintään 95% varmuudella. Tässä suhteessa on sijaintitiedot lajiteltava kolmeen eri luokkaan: a) maastomittauksella määritetyt pisteet (esimerkiksi kiitotien kynnys), b) laskennallisesti määritetyt pisteet (esimerkiksi avaruudessa olevien pisteiden tai rastien laskeminen lähtien maastomittauksella määritetyistä pisteistä) ja c) julistetut pisteet (esimerkiksi lentotiedotusalueen rajan kulmapiste) Ilmailutiedon eheyttä on ylläpidettävä koko ajan tietoa käsiteltäessä ja siirrettäessä sitä maastomittauksesta tai muusta tiedon lähteestä seuraavalle käyttäjälle. Ilmailutiedon eheysvaatimukset perustuvat siihen, kuinka suuri riski tiedon vioittumisesta aiheutuu ja minkälaiseen käyttöön kyseinen tieto tulee. Tässä suhteessa on noudatettava seuraavia luokkia ja tiedon eheysvaatimustasoja:

3 AGA M3-4, /6 a) kriittinen tieto, eheystasovaatimusta 1x10-8 noudatetaan, jos on suuri todennäköisyys sille, että vioittuneen tiedon käyttäminen vaarantaa vakavasti ilma-aluksen turvallisuuden, niin että se johtaa katastrofiin; b) olennainen tieto, eheystasovaatimusta 1x10-5 noudatetaan, jos on pieni todennäköisyys sille, että vioittuneen tiedon käyttäminen vaarantaa vakavasti ilma-aluksen turvallisuuden, niin että se johtaa katastrofiin; c) rutiinitieto, eheystasovaatimusta 1x10-3 noudatetaan, jos on hyvin pieni todennäköisyys sille, että vioittuneen tiedon käyttäminen vaarantaa vakavasti ilma-aluksen turvallisuuden, niin että se johtaa katastrofiin Säilytettäessä ja siirrettäessä ilmailutietoja sähköisesti niiden suojauksen vikavalvonta on hoidettava aukottomasti jaksollista eheystarkistusta (CRC) käyttäen (ks. ilmailumääräys AGA M3-1). Edellä esitettyjen eheysvaatimusten täyttämiseksi on kriittisten ilmailutietojen suojauksessa käytettävä 32-bittistä, olennaisten ilmailutietojen suojauksessa 24- bittistä ja rutiinitietojen suojauksessa 16-bittistä CRC-algoritmia Ilmailutiedotuspalvelulle toimitetuista tiedoista on lähettäjälle jäätävä arkistodokumentti. Ilmaliikennepalveluelimelle toimitetuista tiedoista on jäätävä joko arkistodokumentti tai nauhoite. Dokumentointijärjestelmän tulee olla siten laadittu, että tiedon alkuperä on aina jäljitettävissä niin, että tiedon jatkokäsittelyn ja operatiivisen käytön aikana havaitut poikkeavuudet ja virheet voidaan korjata. 3 LENTOASEMAA KOSKEVAT TIE- DOT 3.1 Lentoasemaa koskevat perustiedot Lentopaikan tunnus ja nimi Lähimmän merkittävän kaupungin, asutuskeskuksen tai taajaman nimi Lentopaikan mittapisteen (ARP) sijainti koordinaatein ilmoitettuna, yhden koordinaatti-sekunnin tarkkuudella sekä ARP:n etäisyys (metreinä) ja tosisuunta (asteina) soveliaasta kiitotien kynnyksestä Tosisuunta (asteina) ja suora etäisyys (kilometreinä) lähimmästä kaupungista tai asutuskeskuksesta Lentopaikan laskualueen korkeimman pisteen korkeus keskimääräisestä merenpinnasta (MSL) ilmoitettuna yhden jalan (FT) tai yhden metrin (M) tarkkuudella Lentopaikan viitelämpötila. Viitelämpötila määritellään vuoden lämpimimmän kalenterikuukauden päivittäisten maksimilämpötilojen keskiarvona. Tämä lämpötila olisi laskettava useiden vuosien lämpötilojen keskiarvona Magneettinen eranto ja mittauksen ajankohta sekä erannon vuosittainen muutos Lentopaikalle määritelty siirtokorkeus Lentopaikan aukioloaika ja lennonvarmistuselinten toiminta-ajat silloin, kun ajat ovat pysyväisluontoiset Lentopaikan pitäjä (hallinto) Lentopaikan postiosoite Lentopaikan sähkeosoitteet: AFS, telex, kaupallinen Lentopaikan puhelin- ja telefaxnumerot: Vähintään AIS, ATS, MET ja mahdollinen keskusnumero Seuraavien lentopaikan palveluiden toimintaajat ja palvelujen saamiseksi edellytetyt menettelytavat: tulli, passintarkastus, terveystarkastus, tavaran käsittely, turvatarkastus ja jäänpoisto. Tarvittaessa myös tällaisten palveluiden yhteystiedot Lentopaikalla olevat jäänpoistolaitteet Lentopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä saatavat pankki/postipalvelut Lentopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä saatavat matkailuneuvontapalvelut Yöpymismahdollisuudet lentopaikalla tai sen lähellä olevassa kaupungissa tai asutuskeskuksessa Ruokailumahdollisuudet lentoasemalla tai sen lähellä olevassa kaupungissa tai asutuskeskuksessa Lentoasemalla olevat terveydenhoitopalvelut ja -välineet:. Ensiapuvälineet, lepohuone, sairaankuljetuskalusto, lähimmän sairaalan sijainti ilmoitettuna suorana etäisyytenä (kilometriä) lentoasemalta Lentoasemalla olevat kuljetuspalvelut. Bussiyhteys lähimpään kaupunkiin tai asutustaajamaan, taksi, autovuokraamo ja muut mahdolliset kuljetuspalvelut Kuormausvälineet. Mikäli lentoasemalla on ajanmukaiset kuormausvälineet rahdin siirtämiseksi lentokoneista ja lentokoneisiin, tästä ilmoitetaan: Lentoasemalla on ajanmukaiset kuormausvälineet. Mikäli lentoaseman kuormausvälineet asettavat rajoituksia lentorahdin käsittelyyn, ilmoitetaan käytettävissä olevan kuormausvälineistön tyyppi, lukumäärä ja nostokyky.

4 4/6 AGA M3-4, Saatavissa olevat polttoainelaadut (esim. 100 LL, JET A-1) Saatavissa olevat öljylaadut (esim. W 65, W 80, EE80, ETO 2380) Lentoasemalla olevat polttoainetäydennyspalvelut ja -laitteet sekä näitä koskevat mahdolliset rajoitukset. Ilmoitetaan käytettävissä olevien polttoainetäydennyslaitteiden tyyppi ja polttoaineen siirtonopeus (litraa sekunnissa) laitetyyppikohtaisesti. Ilmoitetaan polttoainetäydennyspalvelun toimintaajat ja mahdollisesti palvelun saamiseksi tarvittava ennakkoilmoitusaika. Mikäli lentoasemalla ei ole polttoainepalveluita ja - laitteita koskevia rajoituksia, ilmoitetaan: Ei rajoituksia Käytettävissä olevat lentokonesuojahallitilat vieraileville ilma-aluksille. Ilmoitetaan käytettävissä olevat lentokonehallitilat luetteloimalla halliin sopivat suurimmat konetyypit. Ilmoitettavista tiedoista tulee ilmetä, onko kyseinen hallitila lämmitetty. Mikäli hallit on varustettu tunnuksilla, tunnukset tulee ilmoittaa Lentopaikalla saatavissa olevat korjauspalvelut vieraileville ilma-aluksille. Ilmoitetaan lentopaikalla saatavissa olevat ilma-aluksia koskevat korjauspalvelut. Ilmoitetaan, voidaanko lentopaikalla suorittaa moottorinvaihtotöitä, suuria ja/tai pieniä korjauksia Pelastusvalmius. Ilmoitetaan ilmailumääräyksen AGA M3-11 mukainen lentopaikan pelastustoimintaluokka Lentopaikalla oleva pelastusvälineistö. Ilmoitetaan pelastustoimintaluokasta erillään oleva välineistö kuten moottorikelkat, (moottori)veneet ja maastoajoneuvot lukumäärineen Käyttökelpoisuus eri vuodenaikoina. Ilmoitetaan sääolosuhteista johtuvasta ja talviaikaa koskevasta mahdollisesta lentopaikan tilapäisestä sulkemisesta sekä aika kuukausina jolloin lentopaikka on mahdollisesti talviaikana suljettuna. Ilmoitetaan, onko lentopaikalla käytössä kiito- ja rullausteiden sekä asematason puhdistukseen tarkoitettuja lumenpoistovälineitä Paikalliset lentorajoitukset. Ilmoitetaan paikallisista lentotoimintaa koskevista lentopaikkakohtaisista erityisrajoituksista Korkeusmittarin, kompassin tarkistuspaikan, VOR-vastaanottimen ja inertiasuunnistusjärjestelmän tarkistuspaikat. Ilmoitetaan lentopaikalla olevan korkeusmittarin tarkis-tuspaikan (-paikkojen) korkeus keskimääräisestä merenpinnasta (MSL) yhden jalan (FT) tarkkuudella. Ilmoitetaan lentopaikalla olevien korkeusmittarin ja VOR-vastaanottimen tarkistuspaikkojen sijainti yhden koordinaattisekunnin tarkkuudella. Ilmoitetaan lentopaikalla olevien inertiasuunnistusjärjestelmien tarkistuspaikkojen sijainti sekunnin sadasosan tarkkuudella seisontapaikkakohtaisesti Kenttäalueella tai sen läheisyydessä olevan liikuntakyvyttömän ilma-aluksen siirtämiskapasiteetti. Se voidaan ilmoittaa suurimpana ilma-alustyyppinä, joka kyetään käytettävissä olevilla laitteilla siirtämään. 3.2 Kiitoteitä sekä mahdollisia pysäytysteitä ja nousualueita koskevat tiedot Kohtien tiedot ilmoitetaan kiitotiekohtaisesti Kiitotien tunnus (esim. RWY 04/22) Kiitotien tosisuunta ilmoitettuna yhden asteen tarkkuudella Kiitotien pituus ja leveys (M) Kiitotien tyyppi ilmaistuna alla olevan luettelon mukaisilla lyhenteillä: - INST = mittarilähestymiskiitotie - NINST = ei-mittarilähestymiskiitotie - NPA = ei-tarkkuuslähestymiskiitotie - PA1 = tarkkuuslähestymiskiitotie, kategoria I - PA2 = tarkkuuslähestymiskiitotie, kategoria II - PA3 = tarkkuuslähestymiskiitotie, kategoria III Kiitotien päällysteen tai pinnan tyyppi (esim. asfaltti, sora) Kynnyksen, kiitotien pään (jos on kyseessä siirretty kynnys) sekä tarkkuuslähestymiskiitotien kosketuskohta-alueen korkeimman kohdan korkeus keskimääräisestä merenpinnasta (MSL) yhden jalan (FT) tarkkuudella Kynnyksen maantieteelliset koordinaatit ilmoitettuna yhden sekunnin sadasosan tarkkuudella Kiitoalueen pituus ja leveys (M) Mahdollisen kiitotien pään turva-alueen pituus ja leveys (M) Mahdollisen pysäytystien pituus, leveys (M) ja pinnan tyyppi Mahdollisen nousualueen pituus ja leveys (M) Kiitotien laskennalliset pituudet TORA, TO- DA, ASDA ja LDA (M). Kiitotien laskennalliset pituudet (TORA, TODA, ASDA) lähtöpaikoille, jotka sijaitsevat muualla kuin kiitotien päässä Kiito- ja pysäytystien keskimääräinen pituuskaltevuus. Kiito- ja pysäytystien kaltevuustiedot ilmoitetaan kiito- ja pysäytystien keskilinjalta valittu-

5 AGA M3-4, /6 jen kaltevuuden muutoskohtien korkeutena keskimääräisestä merenpinnasta (MSL) yhden jalan (FT) tarkkuudella Päällystetyn kiitotien märkäkitka-arvo Kiitotien kantavuus PCN-lukuna Estevapaa alue (OFZ). Ilmoitetaan tarkkuuslähestymiskategoria I, II ja III kiitoteiden osalta, onko OFZ olemassa Pysäytystien kantavuus PCN-lukuna. 3.3 Kenttäaluetta koskevat tiedot Lentopaikalle määritellyn lennonjohdon vastuualueen rajan (ATC service boundary) sijainti. Ilmoitetaan lennonjohdon vastuualueen (liikennealueen) rajojen sijainti. Tämä ei koske AFIS-lentopaikkoja Asemataso. Asematason päällysteen tyyppi (esim. asfaltti, betoni) ja kantavuus PCN-lukuna Rullaustiet. Rullausteiden leveys (M), päällysteen tyyppi (esim. asfaltti, betoni, sora) ja kantavuus PCN-lukuna. Rullaustieosuudet, joilla on erityisiä siiven kärkiväliä koskevia rajoituksia Helikoptereiden laskualue. Helikopterilaskualueen sijainti, päällysteen tyyppi (esim. asfaltti, betoni) ja kantavuus PCN-lukuna Ilma-alusten vakiorullausreitit. Ilmoitetaan määritellyt vakiorullausreitit, jotka on tarkoitettu ilma-alusten rullaamiseen kiitotieltä asematasolle tai asematasolta kiitotielle Rullaustietunnukset. Lentopaikalla käytössä olevat rullaustietunnukset Näkötunnistuslaitteet. Lentopaikalla olevat näkötunnistuslaitteet (valomajakka, tunnusloisto) sijainti ja ominaistietoineen Maassa olevat osoittimet ja merkinantolaitteet. Maassa olevat merkinantolaitteet (tuulen-suunnan osoitin, laskeutumissuunnan osoitin, merkinantopaikka) sekä niiden valaistusta koskevat tiedot (valaistu/valaisematon). Maassa olevien merkinantolaitteiden sijainti ilmoitetaan maantieteellisillä koordinaateilla sekunnin tarkkuudella. 3.4 Valaistuslaitteita koskevat tiedot Kohtien tiedot ilmoitetaan kiitotiekohtaisesti Lähestymisvalojärjestelmä. (Pienteho/suurteho, suunnattu/suuntaamaton, himmennettävyys, valojen väri, lähestymisvalolinjan pituus, lähestymisvalolinjan kaltevuudet, lähestymisvalojen keskilinjavalaisimien välinen etäisyys, poikkiorsien sijainti etäisyytenä kynnyksestä, poikkiorsilla olevien valaisimien lukumäärä ja poikkiorsien pituus) Kiitotien reunavalot. (Pienteho/suurteho, himmennettävyys, valaisimien välinen etäisyys, valojen väri ja keltaisilla suotimilla varustetun osuuden pituus kiitotien loppuosalla) Kynnysvalot. (Pienteho/suurteho, pinta-/uppoasennus, himmennettävyys ja valojen väri). Sivuorsivaloja koskevat tiedot vastaavasti sekä sivuorsivalojen sijainti sivusuunnassa Kiitotien keskilinjavalot. (Pienteho/suurteho, himmennettävyys, valaisimien välinen etäisyys, valojen väri, punaisilla suotimilla varustetut osuudet) Kategoriain II/III kosketuskohtavalot. (Himmennettävyys, valaisinryhmien välinen etäisyys ja valaisinjärjestelmän pituus) Kiitotien päätevalot. (Pienteho/suurteho, himmennettävyys, sijainti sivusuunnassa) Pysäytystievalot. (Valaisimien sijainti) Liukukulmavalojärjestelmä. (Tyyppi, himmennettävyys, valaisinyksiköiden sijainti etäisyytenä kiitotien kynnyksestä, kulma, PAPI-järjestelmän valaisinyksikön sijainti kiitotien vasemmalla ja/tai oikealla puolella lähestymissuunnasta katsottuna ja ohjaajan minimisilmänkorkeus (MEHT) kynnyksen yläpuolella (FT)). Kohtien tiedot ilmoitetaan rullaustiekohtaisesti Rullausteiden reunavalot ja reunamerkit. (Rullaustiereunavaloilla varustettujen rullausteiden tunnukset, valojen väri) Keskilinjavaloilla varustettujen rullausteiden tunnukset. (Ilmoitetaan rullaustien keskilinjavalojen sijainti ja väri, pikapoistumisteiden keskilinjavalojen sijainti ja värit) Pysäytysvalojen ja ja väliodotuspaikan valojen sijainti ja väri Varavoima ja sen vaihtoaika sekunteina Seisontapaikkojen ohjausvalojärjestelmät Kiitotien varoitusvalojen sijainti. 3.5 Merkinnät ja kyltit Kohtien tiedot ilmoitetaan kiitotiekohtaisesti. Kohtien tiedot ilmoitetaan rullaustiekohtaisesti. Kohdissa tarkoitetaan maalausmerkintöjä tai kylttejä. Merkitsemistapa ilmoitetaan Kiitotien keskilinjamerkinnät Kiitotien tunnusmerkintä.

6 6/6 AGA M3-4, Kiitotien tähtäyspistemerkinnät. (Ilmoitetaan etäisyys kiitotien kynnyksestä) Kiitotien reunaviivat Kiitotien kynnysmerkintä Kosketuskohta-alueen merkinnät Odotuspaikkamerkinnät ja odotuspaikkakyltit rullausteillä Väliodotuspaikkamerkinnät Rullausopastekyltit ja niiden valaistustapa Rullaustien keskilinjamerkinnät Kategoria II tai III odotuspaikkamerkinnät ja kyltit Ilma-aluksen seisontapaikkamerkinnät ja tunnuskyltit. (Seisontapaikkojen tunnukset ilmoitetaan) Kiitotiellä, muualla kuin risteyksessä olevia lähtöpaikkoja osoittavien (DEP POINT) kylttien sijainti. Ilmoitetaan etäisyytenä kiitotien päästä. 3.6 Esteet Esteistä ilmoitetaan seuraavat tiedot kulloinkin voimassaolevien tarkempien ohjeiden mukaisesti: Esteen tyyppi, sijainti maantieteellisillä koordinaateilla ilmoitettuna, korkeus maan pinnasta (GND), korkeus keskimääräisestä merenpinnasta (MSL) ja esteen merkitseminen päivämerkinnöin ja estevaloin. 3.7 Muut tiedot: Yllä mainittujen tietojen lisäksi erityisesti karttojen valmistamiseksi ja päivittämiseksi tarvittavat tiedot tulee tarkistaa ajoittain karttojen uusintojen yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat: - lentopaikalla annettava sääpalvelu, käytössä olevat säähavaintolaitteet ja niiden sijainti - lentopaikalla sijaitseva lennokin lennätysalue ja laskuvarjohyppääjien pudotusalue - lentopaikan ja sen ympäristön tiestö, lentopaikkaa ympäröivä turva-aita, lentopaikalla olevat rakennelmat, rakennukset ja autopaikoitusalueet

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7 muutos 2 21.8.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN VISUAALISET MAALAITTEET Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 muutos 1 18.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 16.10.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTERIKENTÄN VISUAALISET MAALAITTEET JA PELAS- TUSTOIMINNAN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 Muutos 1 4.6.2001 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN KUNNOSSAPITO JA KENTTÄALUEEN TARKAS- TUKSET

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Antopäivä: 3.6.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Määräys 1 (13) Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS 1 (23) Antopäivä: 3.6.2013 Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009), ottaen huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12 23.1.1997 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN KENTTÄALUEEN TILAPÄISJÄRJESTELYT Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1)

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-009 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 MIL

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 muutos 1 22.6.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREILLE TARKOITETTUJEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 21.1.1985 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAALENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 Muutos 1 18.10.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tämä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 muutos 2 8.1.2003 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN LIIKENTEEN OHJAUS JA VALVONTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 Tutkintaselostus D6/2007L Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 OH-EBE ja OH-LXM EMB145 ja A320 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA

ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA Päivämäärä 1.8.2012 1 (3) Finavia Oyj Lennonvarmistusliiketoiminta ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA Finavian ilmailutiedotusyksikkö on keväällä 2010 aloittanut Eurooppalaisen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 uutos 1 5.11.1976 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAA- JA METSÄTALOUDEN LENTOPAIKAT 1 YLEISTÄ 1.1 Tää

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU

KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU 1 (25) Antopäivä: 3.6.2012 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D1/2009L Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella 5.12.2008 OH-HMZ, Robinson R 22 RG-9, L36, L-90 TP Redigo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

EFSO - SODANKYLÄ LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFSO - SODANKYLÄ LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP SUOMI / FINLAND EFSO AD 2.1-1 EFSO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EFSO - SODANKYLÄ Toissijainen kansainvälinen lentoasema (REF AD 1.4) Secondary international

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (MIL AGA M3-5)

SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (MIL AGA M3-5) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-007 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 5 Lennät VFRpurjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 4 Lentopaikan merkinantopaikalle sijoitettu valkoinen kaksoisristi tarkoittaa:

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Kelluvien turvalaitteiden. asennus- ja mittausohje

Kelluvien turvalaitteiden. asennus- ja mittausohje Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje 2009 Versio 0.4 Sivu 1 (9) 14.9.2009 Ohjeen infosivu: Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje Versio: 0.3 / 28.8.2009 laatinut IK Status: Yleisohje

Lisätiedot

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 Tutkintaselostus B 4/1997 L Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 MIG-21 UM Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä Tutkintaselostus C 26/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä OH-HLT, Hughes 296C OH-CFQ, Cessna 172M OH-773, SZD-51-1 Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 Helsinki Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996 Tutkintaselostus No: C14/1996

Lisätiedot

TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11)

TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 09.02.2015 SIM-To-Tu-011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6 Muutos 1 31.5. 2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOESTERAJOITUKSET JA LENTOESTEIDEN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET Tuomas Gröndahl Lennonvalmistelu pähkinänkuoressa säätarkastelu Onko lento sään puolesta mahdollista toteuttaa? Täyttyvätkö viranomaisen asettamat suunnitteluminimit? Täyttyvätkö

Lisätiedot

Immolan lentokentän pysyväismääräykset

Immolan lentokentän pysyväismääräykset Immolan lentokentän pysyväismääräykset Päivitys 7, 07.02.2010 mw/tn 7.2.2010 2 (14) Päivitys 6, 25.3.2003 Muutokset koskevat pääasiassa seuraavia asioita: 1. Puhelinnumerot on muutettu ajan tasalle. 2.

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella

Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella Tutkintaselostus D16/2007L Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella 5.9.2007 FIN166 ja SAS1712 A319 ja MD82 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

N:o 1271 5235 MERKKI. Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki merkki 1

N:o 1271 5235 MERKKI. Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki merkki 1 N:o 1271 5235 MERKKI Liite 1 Merkin muoto Merkki tehdään seuraavien mallien mukaisesti: Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki merkki 1 5236 N:o 1271 Jäähdyttävien/lämmittävien laitteiden merkki merkki

Lisätiedot

Lento-osaston ja laskuvarjohyppääjien yhteentörmäysvaara Jämijärven lentopaikalla 25.6.1999

Lento-osaston ja laskuvarjohyppääjien yhteentörmäysvaara Jämijärven lentopaikalla 25.6.1999 Tutkintaselostus C 15/1999 L Lento-osaston ja laskuvarjohyppääjien yhteentörmäysvaara Jämijärven lentopaikalla 25.6.1999 Neljä HAWK Mk51 harjoitushävittäjää OH-CNB, Cessna FR 172E ja neljä laskuvarjohyppääjää

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille

Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille Keskiviikko 2.10.2013 klo 9.30-15.00 Trafin auditorio, Kumpulantie 11, Helsinki Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille 09.30

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10)

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-010 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSTEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT

SOTILASILMA-ALUSTEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Ma-Yl-004 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin Laserkeilausaineiston hyödynt dyntäminen Finavian tarpeisiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausseminaari 10.10.2008 Finavia / Jussi Kivelä ICAO:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen Siviili-ilmailujärjestö

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU (MIL AGA M3-5)

02.08.2010 KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU (MIL AGA M3-5) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-007 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

7 Ilmaliikennepalvelu

7 Ilmaliikennepalvelu sivu 329 7 Ilmaliikennepalvelu 7.A Lentotoiminta 7.A.0.1 TOIMINTA VALVOMATTO- MALTA LENTOPAIKALTA Valvomattomat lentopaikat voidaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, joilla on lentopaikan lentotiedotuspalvelua

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 muutos 1 12.6.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE Tampereen RC Lentäjät ry. Toimintaohje (v1.4) 1(5) TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE 1. Saapuessasi lentokentälle tarkista onko lentokentällä toimintaa. Mikäli hallin ovet ovat

Lisätiedot

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2)

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-005 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKKOJEN

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2)

SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-005 1.12.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä Tutkintaselostus C 19/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä 29.6.1997 HB-VJB, Cessna 501 OH-ULK, Cessna 206G ja laskuvarjohyppääjät Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1. Määräyksen tarkoitus ja tavoite Ilmailulain (1194/2009)

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Kotisuora tuotteen perusedellytykset

Kotisuora tuotteen perusedellytykset Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11)

02.08.2010 KUMOTTU TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-011 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 TUKIKOHTIEN

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (6) Antopäivä: 9.10.2015 Voimaantulopäivä: 9.10.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - KAUKO-OHJATUN

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Ilmailun sääntelyn sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Yksikönpäällikkö Kirsi Lähteenmäki-Riistama Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lentotoiminta-asetus

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997 Tutkintaselostus C 8/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997 SWW 2081, MD-83 FIN 3659, MD-80 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Veneilijän merenkulkuoppi I Saaristonavigointi 12 painos. Korjauksia asti (* uusi)

Veneilijän merenkulkuoppi I Saaristonavigointi 12 painos. Korjauksia asti (* uusi) Veneilijän merenkulkuoppi I Saaristonavigointi 12 painos Korjauksia 18.10.2017 asti (* uusi) Sivu 13. Esimerkissä esitetyn paikan latitudi pitää olla 63 55,90 N * Sivu 14. Sivun viimeinen esimerkkitehtävä.

Lisätiedot

Lentoon! -seminaari Stina Andersson-Jalkanen

Lentoon! -seminaari Stina Andersson-Jalkanen Lentoon! -seminaari 28.10.2017 Stina Andersson-Jalkanen 3 ANS Finland yhtiönä AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND = ANS FINLAND Lennonvarmistus eriytettiin Finaviasta omaksi yhtiökseen (kv.kehitys, kustannusten

Lisätiedot

MIKKELIN LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 10.04.13

MIKKELIN LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 10.04.13 I. JOHDANTO Mikkelin lentoaseman Toimintakäsikirja (LTK - MI) sisältää lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia, lentoasemaa koskevia toimintaohjeita tai viittaukset asianomaiseen viiteaineistoon. Kaikkea

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009

Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 Tutkintaselostus D7/2009L Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 OH-PDW Piper PA-25-235 Pawnee mod. OH-959 Rollanden-Schneider LS 1-f Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot