Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen"

Transkriptio

1 Uuden terveydenhuoltolain mukainen laadunseurannan velvoite ja aluevastuu laboratoriotoiminnassa Labquality-päivät Helsinki Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen VM:n kuntarakennetyöryhmä luovutti kuntarakenneselvityksen ministeri Virkkuselle Selvitys sisältää kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä alueittain laaditun esityksen uudeksi kuntarakenteeksi Helmi-maaliskuussa 2012 toteutetaan alueellinen kuulemiskierros STM tekee keväällä 2012 omana jatkotyönä muodostuvien kuntien pohjalta palvelurakenneselvityksen, jonka lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaukset sote-rakenteeksi Hallitus linjaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotyön kuntien kuulemisen ja selvitysten jälkeen Rahoitusuudistus toimeenpannaan osana palvelurakenneuudistusta Sote-palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki

2 Terveydenhuoltolaki tuli voimaan Lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä vahvistaa perusterveydenhuollon (kansanterveystyön) toimintaedellytyksiä ja parantaa toimijoiden yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä Etunimi Sukunimi 4. luku: terveydenhuollon yhteistyö ja alueelliset palvelut 32 sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö 33 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 34 terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 35 perusterveydenhuollon yksikkö 36 terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen alueellisesti 37 tk:n kehittäminen, koulutus, tutkimus 38 terveydenhuollon alueellinen varautuminen ensihoitopalvelu 2

3 33 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö Sairaanhoitopiirin tehtävät annettava terveyskeskuksille sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa vastattava laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta. vastattava tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta. tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. vastattava erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein. 34 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Sairaanhoitopiirin alueen kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kuntien perusterveydenhuollon lähtökohdista. Suunnitelma perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Sovitaan muun muassa: kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahoista terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystyksestä ensihoitoineen, kuvantamisesta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, yhteistyöstä sosiaalihuollon ja muiden toimijoiden kanssa hyväksytään sairaanhoitopiirin päätöksenteossa laaditaan valtuustokausittain ja tarkistetaan vuosittain Etunimi Sukunimi 3

4 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Oltava jokaisessa shp:ssa Moniammatillinen terveysalan asiantuntemus Tukee järjestämissuunnitelman laatimista Antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen tutkimusta ja kehittämistä hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista täydennyskoulutusta Huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista esh:n ja pth:n sekä soveltuvin osin sote-yhteensovittamisesta Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat 2012 alussa (lähde: nvm Taina Mäntyranta) Lähes kaikissa shp:ssa aloitettu työ Useimmissa uusi valtuusto hyväksyy 2013 Suurta vaihtelua tekemisen tavassa pth-yksikkö koordinoi suurin kunta koordinoi shp koordinoi Suurta vaihtelua tavoitteissa Sovitaan kuntien kesken vaikeistakin asioista Täytetään lain kirjain Pohdinnassa mahdolliset yhteiset indikaattorit tarpeen ja toiminnan arviointiin 4

5 5. luku: erityisvastuualue 42 erityisvastuualueen tehtävät 43 erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 44 eri erityisvastuualueisiin kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien yhteistyö 45 erikoissairaanhoidon keskittäminen 46 ensihoitokeskus 42 Erityisvastuualueen tehtävät Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito Yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen kuntoutus erilaiset hankinnat koulutusviranomaisten ja työhallinnon kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutustarjontaa Timo Keistinen 5

6 43 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus On sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien työnjaosta toiminnan yhteensovittamisesta uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista Timo Keistinen 43 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus On sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien työnjaosta toiminnan yhteensovittamisesta uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta tehokkuutta Timo Keistinen 6

7 VnA 337/2011 th:n järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta On sovittava: tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. miten toteutetaan terveydenhuollon toimintayksikköjen tarvitsemat tukipalvelut, kuten taudinmääritykseen liittyvät palvelut, lääkehuolto, välinehuolto, kuljetus- ja varastointipalvelut, tietojärjestelmien ja potilastietorekisterien toimivuus ja yhteiskäyttö sekä taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen, niiden mahdollinen tutkimuskäyttö sekä niihin liittyvät käytännöt. Otteita asetuksen järjestämissuunnitelmaa koskevista pykälistä 4 ja 5: on sovittava mm. miten kunnan vastuulla olevat työterveyshuollon ja muut erityisosaamista vaativat pth:n tehtävät toteutetaan yhteistyöstä erityistilanteisiin varautumisessa yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisen seurannasta yhteistyöstä laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa 7

8 Th-lain 1. luku: yleiset säännökset 8 : laatu ja potilasturvallisuus Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. STM:n asetuksella säädetään asioista, joista on suunnitelmassa sovittava. STM:n asetus 341/2011 laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta Asetusta sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvaan terveydenhuoltoon, joka voi olla kunnan itsensä tuottamaa taikka julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimaa. Palveluja hankkivan toimintayksikön on otettava huomioon hankittavat palvelut suunnitelmassa ja varmistuttava, että hankittavien palvelujen laadunhallinta ja potilasturvallisuus vastaavat sitä tasoa, mitä terveydenhuoltolaissa ja tässä asetuksessa edellytetään. Anne Nordblad

9 Suunnitelmassa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta määritellään laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan terveydenhuollon toiminnan ja palvelujen laatu sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen turvallisuus. Suunnitelma voidaan laatia joko erillisenä tai osana laajempaa suunnitelmaa laadunhallinnasta tai osana toimintayksikön riskienhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmalla tarkoitetaan säännöllisesti päivitettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, jossa tai joissa kuvataan laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon kokonaisuus. Anne Nordblad Suunnitelman sisältö 1) vastuuhenkilöt ja toimijat sekä johdon vastuu toteuttamisen edellytyksistä ja voimavaroista 2) henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt sekä avointa turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat 3) menettelytavat, joilla henkilöstö osallistuu moniammatilliseen kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja toimintansa kehittämistä varten 4) henkilöstön perehdytys ja opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen 5) menettelytavat, joilla potilas ja hänen läheisensä voi antaa palautetta puutteista sekä menettelytavat miten hänelle/heille annetaan tietoa ja tukea haittatapahtuman jälkeen 6) laadunhallinta-asiakirjat 7) turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoiminen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta 8) vaara- ja haittatapahtumat (kokonaisuus) 9) täytäntöönpanossa tarvittava yhteistyö shp:n kuntayhtymän alueelle muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. 9

10 Suunnitelman sisältö, täytäntöönpano ja tiedottaminen potilaalle Suunnitelmassa on käsiteltävä ainakin palvelujen tarpeenmukainen saatavuus, hoitoketjut, toimintayksikön fyysinen ympäristö, terveydenhuoltoon liittyvät infektiot, lääkehoito ja lääkehuollon järjestäminen, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, henkilöstö, sen työnjako ja osaaminen, tietojärjestelmät ja potilasasiakirjojen tekeminen sekä tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä. On sovittava tavoista, joilla täytäntöönpanon toteuttamiseksi henkilöstölle annetaan tietoa ja koulutusta. On sovittava tavoista, joilla potilaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan suunnitelmasta sekä heidän mahdollisuudesta edistää ja vaikuttaa toteutumiseen. Anne Nordblad Potilasturvallisuuden edistäminen kansallisella tasolla 10

11 Laboratorioalat mukaan laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseen! Edelläkävijöitä laatuajattelussa ja laadunohjauksessa Kliinikot eivät ole perillä tulosten preanalyyttisista eivätkä tiedosta postanalyyttisiä virhelähteitä Laboratorioalat pitää ottaa mukaan terveydenhuoltolain edellyttämän potilasturvallisuussuunnitelman laatimiseen ja seurantaan laboratorioalat tuottavat suhteellisen harvinaisia, mutta joskus merkittäviä haittatapahtumia rajapintojen hallinta - tiedonkulku, tulosten tulkinta laatuajattelun asiantuntemus koko organisaation käyttöön Kun olet mukana potilasturvallisuuden edistämisessä, huolehdi ainakin näistä Verensiirtoturvallisuus - tarkistuslista vrt. kirurgia?? Antikoagulanttihoito - tuloksen toimittaminen ja siihen reagointi, hälytystoiminnot? Muut elintärkeät tulokset - sovi tiedonkulusta 24/7 Vieritestaus ja omahoito - tiedätkö missä tehdään, onko laadunohjauksen piirissä? Laboratoriotutkimusten tarkoituksenmukainen käyttö Yksityissektori: periaatteessa samat näkökohdat, akkreditoinnissa ainakin kysytään! 11

12 Kiitos mielenkiinnosta! 12

Terveydenhuoltolaki pykälistä toiminnaksi

Terveydenhuoltolaki pykälistä toiminnaksi Tähän julkaisuun on kerätty vinkkejä terveydenhuoltolakiin liittyvästä lisämateriaalista, kuten asetuksista, ohjeista, tietopankeista, julkaisuista ja esitteistä. Linkkivinkit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2016

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2016 TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013-2016 1(16) 3.5.2013 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen ERIKOISSAIRAANHOIDON

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla

Potilasturvallisuutta taidolla Potilasturvallisuutta taidolla Ritva Inkinen Kehittämispäällikkö Lappeenranta 20.9.2012 Historiaa: WHO ja sen rooli potilasturvallisuustyössä Syksyllä 2004 WHO aloitti potilasturvallisuusohjelmansa World

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu

KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / 2014 tarkistettu KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS / tarkistettu 2 (20) JP (RT) 30.5. KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1 Sopimuksen taustaa ja tavoitteet Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski Päivittäjä pvm 31.8.2013 pvm Härkätien terveys- ja sairaanhoitopalvelut Hyväksyjä SoTe-johtoryhmä Terveyspalveluiden johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas Terveydenhuollon laatuopas TOIMITTANUT Päivi Koivuranta-Vaara 1. painos ISBN 978-952-213-769-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. valvontaohjelma vuosille 2015 2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon. valvontaohjelma vuosille 2015 2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2018 VALVONTAOHJELMIA 1:2015 Dnro 507/05.00.00.03/2015 Päiväys 23.1.2015 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot