Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas 773/58/585/2014 RAKYL 62 Selostus: Rudus Oy on hakenut Savonlinnan rakennus- ja ym pä ris tö lau ta kunnan päätöksen mukaisesti ympäristölupaa ole massa olevan valmisbetonitehtaan toiminnalle Kulennoisharjun maa-aines ten ottamisalueella sijaitsevalle hakijan omistamalle Ku len nois ten kylän Ruukinmäen tilan RN:o 9:69 kiinteistölle. Lupaa on haet tu toiminnan muuttumisesta takia (maa-aineksen ottaminen, oma murskaustoiminta, jätebetonin varastointi ja pesuvesien kä sit te ly jäävät pois tehtaan toiminnoista). Lupahakemukseen sisältyy myös hakemus toiminnan aloittamiseksi en nen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakemuksen mukaan Pun ka har jun tehtaan toiminnalla halutaan taata Savonlinnan teh taan betonitoimitukset kaikissa tilanteissa. Hakija katsoo, että nyt haet tavan, aikaisempaa pienemmän toiminnan ympäristöriskit ovat pie nemmät olemassa olevaan lupaan verrattuna. Hakija esittää :n vakuuden asettamista välittömästi luvan myöntämisen jäl keen mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen ku moa mi sen tai muuttamisen varalta. Punkaharjun kunnan valvontalautakunta on myöntänyt pää tök sel lään toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Punka-Be to ni Oy:n valmisbetoniasemalle ja murskaamon si joit ta mi sel le Kulennoisten kylän tiloille Ruukinmäki RN:o 9:69 ja Harjula RN:o 9:70. Ympäristölupa on siirretty muuttamattomana Lem min käi nen Oyj:lle vuonna 2007 ja edelleen Lemminkäinen Infra Oy:lle vuon na Vuonna 2012 valmisbetonitoiminta tilalla Ruukinmäki RN:o 9:69 on myyty Rudus Rakennustuotteet Oy:lle, jonka nimi on muut tunut Rudus Oy:ksi vuoden 2013 alusta. Yrityskauppojen myö tä ainoastaan luvassa mainittu betoniliiketoiminta on siirtynyt Rudus Oy:lle. Kiinteistö on merkitty Kulennoisten osayleiskaavassa teol li suus ra kennus ten alueeksi (TT). Kiinteistö sijoittuu maakuntakaavassa osoi te tulle pohjavesialueelle (pv 7.270) ja ELY-keskuksen poh ja ve si sel vi tyksen mukaiselle 1-luokan pohjavesialueelle (nro ). Alu eel le on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma vuonna Valmisbetonitehtaan tuotantokapasiteetti on enimmillään m³, mutta jatkossa tuotantoa on satunnaisesti betonin kysynnän ylit täes-

2 sä Savonlinnan tehtaan kapasiteetin tai kun Savonlinnan teh das ei tilapäisesti ole toiminnassa. Punkaharjun tehtaan to del li nen vuosituotanto on maksimissaan m³ ja keskimäärin 5000 m³. Toiminta-aikana tuotantoa on pääosin arkisin klo 6:00 22:00. Satun nai ses ti tuotantoa voi olla kolmessa vuorossa 6-7 päivänä vii kossa kysynnän mukaan. Betonin valmistuksessa raaka-aineina käytetään luon non ki vi ai nes ta, sideaineita, seosaineita, pieniä määriä ominaisuuksia parantavia li säai nei ta ja vettä. Kiviainekset ja muut raaka-aineet tuodaan teh taal le autoilla. Prosessi- ja talousvesi otetaan tehtaan omasta po ra kai vos ta. Betonin kiviaines otetaan varastokasoista tai tuodaan kuor ma-au toil la maassa oleviin varastosiiloihin, joista se annostellaan vaa ka kul jet timel le ja edelleen sekoittimeen. Lämpimänä käytettävän be to nin kiviaines lämmitetään ennen vaakakuljetinta. Lämmitys ta pah tuu kevyellä polttoöljyllä, jonka kulutus on noin 1 tonni 1000 be to ni kuu tiota kohden (tuotanto m³/vuosi = 10 t öljyä/vuosi). Kol mes sa kaksoisvaippasäiliössä kerralla varastoitavan öljyn mak si mi mää rä on 7 tonnia. Säiliöistä kaksi on valmistettu vuonna 2012 ja kol mas säiliö tarkastettu vuonna Sideaineet (sementti ja lentotuhka) tuodaan laitokselle säiliöautoilla ja siirretään paineilman avulla suljettua putkistoa pitkin umpinaisiin siiloi hin, jotka on varustettu pölysuodattimilla. Sideaineet an nos tel laan kierukkaruuvilla vaaka-astiaan ja edelleen sekoittimeen. Siir to jär jestel mä on suljettu ja varustettu pölysuodattimilla. Lisäaineet ovat nestemäisiä (vesipitoisuus %) puun ja los tus-, kemian-, vuori-, metallurgian- ja elintarviketeollisuuden si vu tuot teis ta jalostettuja aineita. Lisäaineet kuljetetaan säiliöautoilla ja pu re taan tehdasrakennuksissa oleviin säiliöihin. Säiliöistä aineet joh de taan vaaka-astioiden kautta sekoittimeen. Betonin valmistukseen käytetään vettä noin 160 litraa be to ni kuu tiomet riä kohden. Työpäivän aikana tehtaalla käytetään talousvettä noin 200 litraa vuorokaudessa. Betonin valmistusprosessi on lähes täysin automatisoitu. Valmistus ta pah tuu ennakolta tehdyn suhteutuksen mukaan (osa-aineet kg/ m³). Ainesosat punnitaan ja johdetaan betonisekoittimeen, jossa ainek sia sekoitetaan sekuntia. Valmis massa tyhjennetään purku sup pi lon kautta pyörintäsäiliöllisiin kuljetusautoihin. Kuljetusautojen säiliötilavuudet vaihtelevat 5 9 m³:n välillä. Teh taalla tarvittavien autojen määrä vaihtelee tuotannon ja kul je tus mat ko jen mukaan. Päivittäisen tuotannon ollessa 100 m 3 /d on kul je tus ten määräksi arvioitu noin 20 kuormaa / työpäivä. Raa ka-ai ne kul je tuk sia

3 laitokselle tapahtuu noin seitsemän kertaa työpäivässä. Valmisbetonin kuljetusautojen säiliöt pestään Rudus Oy:n Sa von linnan tehtaalla, jossa on asianmukainen pesupaikka. Myös Pun ka harjun tehtaan betonimyllyn pesuvesi kuljetetaan autojen säiliöissä Savon lin naan käsiteltäväksi. Punkaharjulla ei täten tarvita pro ses si jä teve sien käsittelyä. Tehtaalla syntyvät saniteettijätevedet johdetaan umpisäiliöön ja kul jete taan tarpeen mukaan viemäriverkostoon. Valmisbetonitehtaan ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Toi min nasta aiheutuu pölypäästöjä lähinnä liikennöinnistä alueella ja vä häi sessä määrin sideaineiden purkamisesta. Sideaineiden siir to jär jes tel mä on suljettu ja varustettu pölysuodattimilla, joiden pääs tö ar vok si arvioidaan noin 10 mg/kg eli noin 3 g/40 tonnin se ment ti kuor ma. Liikennepölyä estetään piha-aluetta kastelemalla. Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu on pääosin liikenteestä joh tuvaa. Prosessista ei aiheudu häiritsevää melua. Mikäli laitoksella tehdään toimenpiteitä, joista saattaisi aiheutua erityisen häiritsevää melua, tehdään siitä ilmoitus viranomaisille. Tehtaan normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Betoniin käytettävät side- ja apuaineet va ras toi daan tuotantorakennuksen sisätiloissa. Nestemäisten kemikaalien va rastoin ti tapahtuu valuma-altailla varustetuissa säiliöissä. Polt to ai neet varastoidaan pääosin sisätiloissa kaksivaippasäiliöissä. Mah dol lis ten öljypäästöjen varalle on sekä tuotantolaitoksessa että kul je tus ajo neuvois sa imeytysainetta. Prosessista ei synny tehtaalla käsiteltäviä jätevesiä. Sa ni teet ti jä te vedet kootaan umpisäiliöön ja toimitetaan viemäriverkostoon. Kier rä tettä vää sekalaista metallijätettä laitoksella syntyy noin 500 kg/v. Tehtaal la syntyvä talousjäte (noin 500 kg/v) toimitetaan jä te huol to yri tyksen toimesta jätelaitokselle. Vähäinen määrä vaarallisia jät tei tä (jäteöljyä noin 20 kg/v, öljyiset jätteet noin 100 kg/v sekä lois te put ket ja paristot) varastoidaan lajiteltuina erillisissä keräysastioissa ja toimitetaan tarpeen mukaan hyväksyttyihin vastaanottopaikkoihin ja niistä pidetään kirjaa. Vaarallisten jätteiden varastoastiat va rus te taan kansilla tai ne säilytetään sisätiloissa. Tehtaalle laaditaan pelastussuunnitelma, joka sisältää palo- ja hen kilö suo je lun, ympäristövahinkojen estämisen ja jälkivahinkojen mi nimoi mi sen hätä- ja onnettomuustilanteissa sekä näihin liittyviä toi minta oh jei ta. Tehtaan toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti käyttöaikana ja poikkeavat tilanteet kirjataan käyttöpäiväkirjaan.

4 Rudus Oy:lle on myönnetty vuonna 2014 SFS-EN ISO ym päris tö jär jes tel män sertifikaatti, johon sisältyvät myös valmisbetonin myyn ti-, tuotanto-, pumppaus- ja kuljetustoiminnot. Betonitehtaan hen ki lö kun ta on suorittanut ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksen ja siihen liittyvän kirjallisen kokeen sekä öljyntorjuntaharjoituksen. Ko ko yrityksen toiminnassa pyritään huomioiman ympäristöasiat si ten, toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja naapureille Hakemuksesta kuulutettiin Savonlinnan kaupungin virallisella il moitus tau lul la Lisäksi hakemuksen vireilläolosta tie do tettiin kirjallisesti rajanaapureille. Kuulutusaikana ei ole jätetty ha ke musta koskevia muistutuksia. Hakemuksesta pyydettiin lausunto Savonlinnan kaupungin ter veyden suo je lu vi ran omai sel ta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kun ta yh ty män ympäristöterveydenhuollolta) ja ra ken nus val von ta vi ran omai sel ta sekä Etelä-Savon ELY-keskukselta. Terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan seu raa vaa: Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, ase tet tavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheu du yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ter veys haittaa. Toiminnan terveydelliset edellytykset ovat, ettei toiminnan melu, pääs töt ilmaan, veteen tai maaperään taikka jätteet tai muu syy aiheu ta toiminnan vaikutuspiirissä oleville terveyshaittaa. Toiminnan ve den han kin ta, viemäröinti ja liikennejärjestelyt on suunniteltava ja to teu tet ta va siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Toiminta sijaitsee I luokan vedenhankintaan merkittävällä Ku len noishar jun pohjavesialueella. Laitokset, jotka voivat aiheuttaa poh ja ve den pilaantumista ja / tai muuttumista tulisi sijoittaa riittävän etääl le vedenhankinnan kannalta tärkeistä pohjavesialueista. Jos ympäristölupaviranomainen myöntää toiminnalle ym pä ris tö lu van, terveydensuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä seu raa vin edellytyksin: Alueella ei varastoida polttoaineita tai sellaisia jätteitä, jotka voivat va lues saan aiheuttaa pohjaveden (talousveden) laadun pi laan tu mis ta tai muuttumista.

5 Alueella käytettävät ja / tai varastoitavat kemikaalit (myös jä te ke mikaa lit) eivät saa missään olosuhteissa valua maaperään ja sitä kaut ta pohjavesiin. Alueella ei pestä eikä korjata toiminnassa ja / tai kuljetuksessa käytet tä viä moottoriajoneuvoja. Toiminnasta (myös toiminnan liikenne) ei saa aiheutua pölyhaittaa lähim mil le häiriintyville kiinteistöille missään olosuhteissa. Pö lyn si don ta tulee toteuttaa kastelemalla puhtaalla vedellä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja ter veys mi nis teriön Asumisterveysohjeen 2003:1 mukaisia melutason ohjearvoja lähi alu een kiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston pää-tök sen (993/92) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) klo 7 22 vä li se nä aikana eikä ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq) klo 22 7 vä li se nä aikana. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taa jamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöoh je ar voa 40 db. Mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista on jätetty muistutuksia tai toi min nan aikana tulee meluun liittyviä valituksia, tulee meluselvitys teh dä tallentavaa mittausta käyttäen, jolloin todellinen toiminnan melu ta so voidaan luotettavasti todeta. Toiminta-alueen pohjaveden laatua tulisi seurata säännöllisesti. Rakennusvalvontaviranomainen totesi lausunnossaan puol ta van sa ympäristöluvan myöntämistä. Etelä-Savon ELY-keskus totesi lausunnossaan : Laitos sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Kulennoisharju). Alueella on tällä hetkellä pienimuotoista vedenhankintaa, mutta sitä tullaan käyt tä mään Savonlinnan seudun varaveden hankintaan. Ku len noishar jul le on laadittu suojelusuunnitelma vuonna Betonitehtaan kaivosta otettiin pohjavesinäyte ja siitä teh tiin laajat analyysit. Pohjaveden laatunormit ylittyivät sulfaatin ja kad miumin osalta. Polttoöljyn varastoiminen pohjavesialueella aiheuttaa riskin poh ja veden laadulle, mutta riskin hallinta laitoksella vaikuttaa asian mu kai selta. Kemikaalit varastoidaan hakemuksen mukaan suo ja kau ka lois sa. Hallin ja varastorakennuksen umpisäiliöt tulee tyhjentää sään nöl li sesti.

6 Luvassa on tarpeen antaa määräyksiä pohjaveden laadun seu rannas ta. Tarkkailua tulisi tehdä ainakin joka toinen vuosi ja tarkkailtavia pa ramet re jä ovat ainakin ph, sähkönjohtavuus, alumiini, kadmium, sulfaat ti, kloridi sekä öljyhiilivedyt. Tiedot tulee toimittaa Ete lä-sa von ELY-keskukselle sekä terveydensuojeluviranomaiselle Rudus Oy on antanut vastineensa lausunnoissa esi te tyis tä seikoista. Vastineessa todetaan mm.: ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että polttoöljyn va ras toi mi nen pohjavesialueella aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle, mutta ris kin hallinta laitoksella vaikuttaa asianmukaiselta. Lausunnossa eh do tetaan pohjaveden laadun tarkkailua joka toinen vuosi otet ta vis ta vesinäytteistä. Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonta toteaa lausunnossaan tehtaan toimintojen sijoittuvan teollisuusrakennusten (TT) alueelle ja täten rakennusvalvonta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Terveysvalvonnan lausunnossa esitetään toimintatapoja poh ja ve den suojeluun sekä melu- ja pölypäästöjen hallintaan. Lausunnossa to detaan, ettei tehtaan polttoaineet, jätteet tai kemikaalit saa mis sään olosuhteissa päätyä maaperän kautta pohjaveteen. Toi min nan har joitta ja huolehtii, että polttoaineiden, jätteiden ja kemikaalien kä sit te lyä varten tehtaalla on asianmukaisesti suojatut tilat ja säi ly tys as tiat. Polttoainesäiliöt ovat kaksivaippaisia ja niiden sään nöl li ses tä tarkastamisesta huolehditaan. Lisäksi henkilökunta pe reh dy te tään oikeisiin toimintatapoihin. Alueella ei pestä eikä korjata moottoriajoneuvoja. Liikenteen ai heut tamaa pölyhaittaa torjutaan terveysvalvonnan vaatimuksen mu kai ses ti kastelemalla kulkuväyliä ja teitä puhtaalla vedellä. Mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista jätetään muistutuksia tai va lituk sia tehtaan häiritsevästä melusta, toiminnanharjoittaja teettää melu mit tauk sen Ympäristöpäällikkö on tehnyt maasto- / tarkastuskäynnin koh tee seen vuonna Tähän lupahakemukseen liittyen tar kas tus käyn tiä ei katsottu tarpeelliseksi tehdä.

7 Lupahakemus liitteineen on soveltuvin osin esityslistaliitteenä A. Kaik ki hakemusasiakirjat ovat esillä kokouksessa. (Valmistelu: ympäristötarkastaja Hannu Toivanen, puh ) Ympäristöpäällikön esitys: Lautakunta päättää myöntää Rudus Oy:lle: 1) ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin ja ym pä ris tön suo je lu asetuk sen 2 :n 2 momentin 7 b) -kohdan tarkoittaman ym pä ris tö lu van kiinteän betonitehtaan toiminnalle pöytäkirjaliitteen B mu kai ses ti 2) luvan toiminnan aloittamiseksi 5 000,00 euron vakuutta vastaan mah dol li ses ta muutoksenhausta huolimatta; vakuus vaaditaan ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Lupa on voimassa toistaiseksi. Mikäli luvan saaja jatkaa toi min taan sa alueella jälkeen, on sen jätettävä lupamääräysten tar kis tamis ta koskeva hakemus toimivaltaiselle ym pä ris tö lu pa vi ran omai sel le viimeistään Hakemuksessa tulee olla sel vi tyk set toiminnan laajuudesta, käytössä olevista ym pä ris tön suo je lu rat kai suista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toi min nas sa sekä yhteenveto mahdollisista tarkkailutuloksista. Velvoite an ne taan ympäristönsuojelulain 55 :n nojalla. Lupahakemuksen tarkoittamia toimintoja on harjoitettava vireille tulleen hakemuksen ja lausuntojen johdosta annetun vastineen mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muu ta johdu. Jos ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla annetaan lu pa mää räyksiä ankarampia tai poikkeavia säännöksiä, on niitä tämän luvan es tämät tä noudatettava. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallin to-oi keu del ta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Lupapäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huoli mat ta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Lautakunta perii :ssä 196 hyväksymänsä Savonlinnan kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n mak su tau lukon Mineraalituotteiden valmistus -kohdan nojalla 5.3 :n maksun alen ta mis pe rus tet ta noudattaen lupamaksuna 2 000,00 euroa. Maksu tau lu kon mukaista 2 500,00 euron maksua on alennettu tak san 5.3

8 kohdan perusteella 20 %:lla ts. 500 eurolla (toiminnalle on myön net ty varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mu kai nen SFS-EN ISO sertifikaatti). Ympäristölupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen jul ki pa nokuu lu tuk sen julkaisemisesta ei aiheudu perittäviä kuluja (kuu lu tuk set vain Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla). Lisäksi peritään ympäristönsuojelulain mukaisen vakuuden hy väk symis tä koskevan asian käsittelystä Savonlinnan kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sen taksan 9.1 :n perusteella 750,00 euroa (30 % taksan mukaisesta lupamaksusta). Maksut ovat yhteensä 2 750,00 euroa. Ennen toiminnan aloittamista luvan saajan on talletettava ym pä ris tönsuo je lu lain 127 :n tarkoittama hyväksyttävä vakuus pankkiin sul ku tilil le ja toimitettava tästä tosite ympäristölupaviranomaiselle (YSL 199 ). Päätös: Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Rudus Oy Teknisen toimialan hallintopalvelut / laskutus Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomainen Savonlinnan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 168 15.10.2014. Ympäristölupa Ekosampo Oy, toiminnan laajentaminen 440/58/585/2014 RAKYL 168

Rakennus- ja ympäristölautakunta 168 15.10.2014. Ympäristölupa Ekosampo Oy, toiminnan laajentaminen 440/58/585/2014 RAKYL 168 Rakennus- ja ympäristölautakunta 168 15.10.2014 Ympäristölupa Ekosampo Oy, toiminnan laajentaminen 440/58/585/2014 RAKYL 168 Selostus: Ekosampo Oy on hakenut 27.6.2014 ympäristönsuojelulain 28 :n 2 mom.

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot