TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille"

Transkriptio

1 TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

2 Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Varsinais-Suomen ELY-keskus Turun kaupunki ISBN (nid.) ISBN (pdf)

3 Mitä lukion jälkeen? Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille 1 Johdanto Ammatillinen koulutus Ammatilliset opinnot nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla Opinnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Koulutusmuodot aikuiskoulutuksessa Opintoihin hakeutuminen Opiskelun tuet ja kustannukset Koulutuksen järjestäjiä Turun seudulla

4 1 JOHDANTO Lukion jälkeen on monia mahdollisuuksia hankkia ammatillinen pätevyys. Korkeakoulujen lisäksi tutkinnon suorittamiseen ja ammatin hankkimiseen on myös muita väyliä. Ammatillinen koulutus tarjoaa nopean ja joustavan tien ammatin hankkimiseen ja on varteenotettava vaihtoehto lukion suorittaneelle nuorelle. Opiskeleminen on käytännönläheistä ja opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntemusta ja kokemusta. Vaihtoehtoisia tapoja tutkinnon suorittamiseen on lukuisia aina oppilaitosmuotoisesta lähiopiskelusta työpaikalla tapahtuvaan oppisopimuskoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen on viime vuosina jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan monipuolista käytännön osaamista ja ammatilliset perustaidot hallitsevia työntekijöitä. Ammatillinen koulutus on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä ammattitaitovaatimuksia ja opetusta tulevaisuuden osaamistarpeita vastaaviksi. Ammatillinen koulutus antaa työelämässä tarvittavan vahvan ammattiosaamisen ja hyvien työllistymismahdollisuuksien lisäksi hyvän pohjan opintojen jatkamiselle korkeakouluissa. Esimerkiksi noin kolmannes ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittaneista on suorittanut ammatillisen perustutkinnon. Myös yliopistoihin on mahdollista hakeutua ammatillista väylää pitkin. Tässä oppaassa kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta ja sen keskeisistä piirteistä nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla ja aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kerrotaan ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta, opiskelun kustannuksista, opintososiaalisista etuuksista sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Turun seudulla. 4

5 2 AMMatILLInEn KoULUtUS Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta. Ammatillisissa perustutkinnoissa opitaan ja osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen sekä alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon voi suorittaa sekä ammatillisten oppilaitosten nuorisoasteen yopohjaisilla linjoilla että näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Kaikkien ammatillisten perustutkintojen nimellinen laajuus on 120 opintoviikkoa, joka vastaa noin kolmen vuoden opiskelua. Lukion käyneillä nuorilla tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on lyhyempi riippuen opintojen etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja muutaman työelämässä vietetyn vuoden jälkeen voi ammatillista osaamistaan täydentää ja kehittää suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä saada todistuksen ammattilaisen osaamisesta. Tutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus Ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintoperusteinen Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Ammattitutkinnot näyttötutkinto Nuorisoaste, yo-linjat Ammatilliset perustutkinnot opetussuunnitelmaperustainen Erikoisammattitutkinnot näyttötutkinto 5

6 3AMMatILLISEt opinnot nuorisoasteen Yo-PohjaISILLa LInjoILLa Ammatilliset perustutkinnot nuorisoasteen koulutuksessa ovat kaikki laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja niihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman, työelämän edellyttämän osaamisen yhdellä tutkinnon osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Opinnot rakentuvat oppilaitoksessa tapahtuvasta lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta. Muita nuorisoasteen koulutuksen erityispiirteitä ovat opintojen päätteeksi tehtävä opinnäytetyö sekä osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöin. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen Ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen päällekkäisyyttä vähennetään aiemmin hankittua osaamista tunnistamalla ja tunnustamalla, jonka tarkoitus on tehdä opiskelu mielekkäämmäksi. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää opiskella uudestaan. Aiemmin suoritettuja lukio-opintoja, työkokemusta tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyväksyä osaksi opintoja, jos ne ovat sisällöllisesti ja tavoitteiltaan tutkinnon perusteiden mukaisia. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla päällekkäisopinnot vähenevät ja koulutusajat lyhenevät. Siirryttäessä lukiosta ammatilliseen koulutukseen opintoja voidaan hyväksilukea vähintään 30 opintoviikkoa. Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu Lähiopetuksena opiskellaan koulussa opettajan johdolla sekä tutkintokohtaisia ammatillisia opintoja että koulutusohjelmittain eriytyviä opintoja. Osa opinnoista on ammattitaitoa täydentäviä ja osa vapaavalintaisia opintoja. Lähiopetuksen aikana opitaan työn ja teorian kautta alakohtaista ammatillista osaamista ja luodaan pohjaa työssäoppimiselle. Osa opiskelusta suoritetaan itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan. 6

7 Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ja työelämän edellyttämän osaamisen. Näyttöjä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työelämän edustajien yhteistyönä ja niistä suurin osa sijoittuu työssäoppimisjaksoille. Kun tutkintoon sisältyvät opinnot ja ammattiosaamisen näytöt on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Kun työkokemusta ei ole vielä paljon, näyttötodistuksesta on hyötyä työpaikkaa hakiessa, sillä se on työnantajalle osoitus vastavalmistuneen ammatillisesta osaamisesta. Työssäoppiminen Työssäoppiminen on käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa tutkinnon perusteiden mukaista oppimista, joka tapahtuu ensisijaisesti työpaikoilla tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa eli opiskelija suorittaa vähintään puoli vuotta opinnoistaan työpaikalla. Työssäoppiminen on yleensä jaettu eri opintovuosille ja -jaksoille, joille on asetettu omat oppimistavoitteet. Työpaikoilla opitaan työtä tekemällä keskeisiä tulevassa ammatissa ja työelämässä tarvittavia taitoja sekä luodaan tärkeitä kontakteja työllistymistä silmällä pitäen. Työnantajille työssäoppiminen on mahdollisuus hankkia alalle soveltuvia uusia työntekijöitä. Hyvin suoritettu työssäoppimisjakso voi myöhemmin poikia opiskelijalle kesätöitä tai esimerkiksi mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö ko. yritykselle. Opinnäytetyö Ammatillisiin perusopintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyö voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus, esimerkiksi kirjallinen työ, multimedia- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote, joka vastaa tutkinnon tavoitteita. Opinnäytetyön voi tehdä yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina koulutusalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä. 7

8 4 OPInnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Selkein ero aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen välillä on se, että aikuiskoulutuksessa ammatillinen perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka sisältö ja kesto määräytyvät tutkinnon suorittajan aiemman osaamisen ja koulutuksen perusteella. Näyttötutkinnot Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia varten luotu joustava tapa suorittaa ammatillinen tutkinto. Tutkinnon suorittamiseen ei ole erityisiä ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Näyttötutkinnoissa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan tunnistaa riippumatta siitä, onko tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen kertynyt opintojen, työkokemuksen tai muun toiminnan kuten harrastustoiminnan kautta. Tutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan usein joko oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena. Näyttötutkintotasot: Perustutkinnot: osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnot: osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito, tutkinnon suorittaminen edellyttää noin kolmen vuoden työkokemusta sekä alan peruskoulutusta tai sitä vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa. Erikoisammattitutkinnot: osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta, tutkinnon suorittaminen edellyttää noin viiden vuoden työkokemusta, alan peruskoulutusta tai sitä vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa sekä lisäksi täydentäviä tai syventäviä opintoja. 8

9 Opintojen henkilökohtaistaminen ja valmistava koulutus Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka keskeisenä tehtävänä on selvittää, mitä tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista hänellä jo on ja mitä vielä tarvitaan. Aiempi osaaminen, joka voidaan osoittaa esimerkiksi virallisin todistuksin (esimerkiksi yo-todistus, atk-ajokortti tai hygieniapassi) tai työssä tai harrastustoiminnassa saavutetun osaamisen pohjalta, voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkinnon suorittamista. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Uudelle alalle suuntautuvan tutkinnon suorittajan kohdalla tämä tarkoittaa useimmiten valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tutkintotilaisuudet Tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkintotilaisuudet tapahtuvat työpaikoilla oikeiden työtehtävien ääressä. Tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat yhdessä työantajan, työntekijän ja opetusalan edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi itse omaa osaamistaan. Osoitettuaan tutkintotilaisuuksissa hyväksytysti kaikkien tutkinnon osien osaamisen on tutkinto suoritettu. Työssäoppimisella on tärkeä sija valmistavassa koulutuksessa. Koulutukseen voi sisältyä työssäoppimisen jaksoja riippuen opiskelijan aiemmasta ammatillisesta osaamisesta. 9

10 45 KoULUtUSMUodot aikuiskoulutuksessa Aikuiskoulutus eroaa nuorten koulutuksesta opintojen järjestämistavan mukaan. Opiskella voi kokopäiväisesti, työn ohella tai monimuotoisesti päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin. Myös etä- ja verkko-opiskelu ovat viime vuosina lisääntyneet. Tutkintoon johtava koulutus on jaettu omaehtoiseen aikuiskoulutukseen, työvoimakoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. Sekä opintoihin hakeutuminen että opiskelun tuet ja kustannukset eroavat koulutusmuodoittain. Omaehtoinen aikuiskoulutus Omaehtoista aikuiskoulutusta ohjaavat opiskelijan motivaatio ja päätös opiskella. Koulutus on suunnattu ammattitaidon vahvistamisesta ja tutkintojen suorittamisesta kiinnostuneille. Omaehtoisena koulutuksena voi suorittaa niin ammatillisia perustutkintoja kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opintoihin hakeudutaan omatoimisesti ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjään. Koulutus voi olla kokopäiväistä lähiopiskelua tai esimerkiksi työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua. Opiskelu tapahtuu pääosin oppilaitoksessa, mutta opiskeluun sisältyy aina myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Aiemmin koulutuksessa, työssä tai muutoin hankittu osaaminen kartoitetaan ennen koulutuksen alkamista. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on suunniteltu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Opiskelija voi suorittaa työvoimapoliittisena koulutuksena ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai osia tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opetukseen kuuluu yleensä ammattiopintoja ja näihin liittyviä yleisopintoja sekä lähes aina työssäoppimis- tai työharjoittelujaksoja työpaikoilla. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, kuten omaehtoisen aikuiskoulutuksen opetussisältöjä. 10

11 Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, johon sisältyy ammatillinen koulutus. Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytys on aina työpaikka ja työnantajan suostumus. Oppisopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoja ja opiskella kaikkiin eri alojen perustutkintoihin. Oppisopimuskoulutus kestää yleensä perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 2-3 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 1-2 vuotta. Koulutus perustuu työssä oppimiseen, joten suurin osa oppisopimuskoulutuksesta (n %) tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Oppisopimusopiskelijaa ohjaa työpaikalla tehtävään nimetty työpaikkakouluttaja. Hän toimii opiskelijan tukena työssä oppimisen aikana ja perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Työpaikkakouluttaja osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja opettajan kanssa sekä toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Työssä oppimisen lisäksi opiskeluun kuuluu tietopuolista opetusta, joka tapahtuu useimmiten ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuksessa. Tietopuolisen koulutuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Opiskelu on usein monimuotoista eli siihen kuuluu olennaisena osana erilaisia kehittämis- ja projektitöitä, ohjattua etäopiskelua ja etätehtäviä. 11

12 6 OPIntoIhIn hakeutuminen Yhteishaku ja joustava valinta Lukion jälkeen voi hakea nuorisoasteen ylioppilaspohjaiselle linjalle, jos koulutuksen järjestäjä on varannut ylioppilaille tarkoitettuja opiskelupaikkoja. Nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen haetaan lukion päättötodistuksella. Suurimpaan osaan ammatillisista perustutkinnoista haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa joko keväällä tai syksyllä. Koulutuksen järjestäjä voi valita osan opiskelijoista ammatilliseen koulutukseen erityisen syyn perusteella, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Erityisiä syitä voivat olla mm. Terveydelliset syyt: Hakija voi vedota terveydellisiin syihin, jos hänellä on esim. pitkäaikaissairaus, jonka takia koulutusmahdollisuudet ovat harvassa ja haettava koulutus on ainoa, johon hakua terveydentila ei estä. Harrastustoimintaan liittyvät syyt: Jos hakijalla on harrastuksen kautta kertynyttä, osoitettavissa olevaa erityislahjakkuutta tai osaamista ko. alalta, voi hakija käyttää tätä joustavan valinnan periaatetta. Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt: Jos hakijan perheellä tai vanhemmilla on yritys, johon hakijalla on mahdollisuus työllistyä opintojen jälkeen. Muut syyt: Ylioppilastutkinnon suorittanut voi hakea peruskoulupohjaiseen ammattikoulutukseen, jos aikuiskoulutuksessa ei ole vastaavaa koulutusta tarjolla ja nuorisoasteen koulutuksessa ei ole yo-kiintiötä. Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen: Jos hakijan urheiluharrastus on vaatinut paljon sitoutumista ja opiskelumenestys on tiiviin harjoittelun vuoksi jäänyt alhaisemmaksi kuin hänen kykytasonsa edellyttäisi, voidaan urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen hyväksyä valinnan perusteeksi. 12

13 Omaehtoinen aikuiskoulutus Ammatilliseen aikuisille suunnattuun perus- ja lisäkoulutukseen haetaan pääsääntöisesti ottamalla suoraan yhteyttä siihen oppilaitokseen, josta kiinnostavaa koulutusta löytyy. Pääsyvaatimukset ja hakuajat vaihtelevat. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutushakemus täytetään joko sähköisesti tai koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakulomakkeella. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutukseen haetaan hankkimalla ensin oppisopimustyöpaikka. Kun tuleva oppisopimuspaikka on hankittu, tehdään varsinainen oppisopimus paikallisen oppisopimustoimiston, työnantajan ja opiskelijan kesken. Kun oppisopimus on solmittu, paikallinen oppisopimustoimisto varaa paikan oppilaitoksesta ja auttaa koulutuksen suunnittelussa ja käynnistämisessä. 13

14 7OPISKELUn tuet ja KUStannUKSEt Opiskelukustannukset ja etuudet Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan ja mahdollisuus saada koulumatkatukea. Lisäksi opiskelija on oikeutettu maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, jotka järjestetään yhdessä kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opiskelijoille voi kuitenkin tulla kustannuksia esimerkiksi henkilökohtaisten työvälineiden ja työasun hankinnoista sekä opiskelun aikana tarvittavista opiskeluvälineistä ja työkirjoista. Aikuiskoulutuksessa opiskelijat maksavat lisäksi näyttötutkintoon liittyvän tutkintomaksun (58 vuonna 2011). Ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa opiskelijan maksettavaksi jää kohtuullinen kurssimaksu, tutkintomaksu ja mahdolliset työvälineja oppimateriaalikustannukset. Opintojen rahoitus Omaehtoinen koulutus Opintotukea voi saada ammatillisen peruskoulutuksen tai lisäkoulutuksen opiskelija, jonka opinnot ovat päätoimisia. Opintojen katsotaan olevan päätoimisia, mikäli tutkinnon laajuus on vähintään 3 opintoviikkoa/opintokuukausi. Opintotukea voidaan maksaa, mikäli opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Tuki määräytyy tarveharkinnan mukaan ja siihen vaikuttavat opiskelijan ikä, asumismuoto ja tulot. Opintotukeen sisältyvät opintoraha, asumislisä sekä valtion takaama opintolaina. Työvoimakoulutus Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta työmarkkinatukea ja lisäksi ylläpitokorvausta. Ylläpitokorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa koko koulutusajalta, mutta ei kuitenkaan lomajaksoilta. Tietyin ehdoin on opiskelijan mahdollista saada ylläpitokorvausta korotettuna. Oppisopimuskoulutus Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimustoimisto voi lisäksi maksaa tietopuolisten teoriajaksojen ajalta opintososiaalisina etuina päivärahaa, matkakuluja sekä majoituskorvausta. 14

15 8 KoULUtUKSEn järjestäjiä TURUn SEUdULLa Ammatilliset oppilaitokset Valtaosa ammatillisiin perustutkintoihin johtavasta koulutuksesta ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa. Useimmat ammatilliset oppilaitokset järjestävät ammatillista koulutusta sekä nuorisoasteen ylioppilaspohjaisilla linjoilla että näyttötutkintoina aikuiskoulutuksessa. Lisätietoa sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen puolella suoritettavista opinnoista löydät suoraan oppilaitoksen sivuilta. TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ÅBO YRKESINSTITUT, Nuorisoaste Puh TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ÅBO YRKESINSTITUT, Aikuiskoulutus Puh TAO, TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ Puh RASEKO (Raision seudun koulutuskuntayhtymä): Raision ammattiopisto Puh Raision kauppaopisto Puh Naantalin ammattiopisto Puh AMMATTIOPISTO LIVIA: Maaseutuopisto, Paimio ja Piikkiö Puh Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina Puh Kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Parainen Puh AXXEL UTBILDNING, Parainen Puh Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Puh Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa järjestetään näyttötutkintoperusteista ammatillista koulutusta aina peruskoulutuksesta lisäkoulutukseen. TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Puh RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI Puh

16 KoULUtUKSEn järjest OppisopimUskoUlUtUksen järjestäjät Oppisopimustoimistoista saa tietoa kaikista oppisopimukseen liittyvistä asioista, kuten oppisopimuksen tekemisestä, ammatillisten tutkintojen suorittamisesta oppisopimuksella sekä oppisopimuskoulutuksen suunnittelusta. TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO Puh RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Puh AXXELL, OPPISOPIMUSTOIMISTO - AXXELL UTBILDN- ING, Parainen Puh TyövoimakoUlUtUs Työvoimakoulutus on työikäisen väestön koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa sijoittumista työmarkkinoille. Koulutus tapahtuu ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, muissa ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa tai yksityisten koulutuksenjärjestäjien toimesta. TURUN TE-TOIMISTO Puh , RAISION TE-TOIMISTO Puh , KAARINAN TE-TOIMISTO Puh , TURUNMAAN TE-TOIMISTO, Parainen Puh , Kansanopistot Kansanopistot ovat erilaisten kannatusyhdistysten, säätiöiden tai järjestöjen ylläpitämiä oppilaitoksia, jotka antavat myös ammatillista koulutusta. Kansanopistoissa järjestetään sekä ammatillista peruskoulutusta että ammatillista lisäkoulutusta. PAASIKIVI-OPISTO Puh VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO Puh TURUN KRISTILLINEN OPISTO Puh

17 ÄjIÄ TURUn SEUdULLa Ammatilliset erikoisoppilaitokset Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat teollisuuden ja kaupan alan oppilaitoksia. Suurin osa niistä keskittyy järjestämään koulutusta ylläpitäjäyrityksen tarpeisiin. Valtaosa koulutuksesta on ammatillista lisäkoulutusta, mutta joissakin erikoisoppilaitoksissa järjestetään myös ammatillista peruskoulutusta. AEL Turku Puh TYA-OPPILAITOKSET Puh RASTORCOLLEGE Turun yksikkö Puh Lisätietoa Opetushallitus. Koulutusopas Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. koulutusoppaat/koulutusopas.pdf Opetushallitus. Aikuiskoulutusopas Turun ammatti-instituutti. Aikuiskoulutus. Aikuisopiskelijan opas. Turun ammatti-instituutti. Hakuopas Opetushallitus. Näyttötutkinto-opas 2011: 17

18

19

20 Lukion jälkeen on korkeakoulujen lisäksi myös muita mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen ja ammatin hankkimiseen. Ammatillinen koulutus on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ja tulevaisuudessa ammattiosaajista arvioidaan olevan pulaa. Ammatillisia tutkintoja voi opiskella niin nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla kuin aikuiskoulutuksen puolella näyttötutkintoina. Tutkintojen perusteet ovat koulutusväylästä riippumatta samat, mutta kummallakin koulutusmuodolla on omat erityispiirteensä. Tässä oppaassa kerrotaan ammatillisen koulutuksen keskeisistä piirteistä niin nuorisoasteen puolella kuin aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kerrotaan ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta, opiskelun kustannuksista, opintososiaalisista etuuksista sekä koulutuksen järjestäjistä Turun seudulla. Oppaan on toteuttanut VaSiTe-hanke, jonka tavoitteena on edistää toiselta asteelta valmistuneiden sekä ilman koulutusta olevien nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumista Turun seutukunnassa välisenä aikana. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki.

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

1. Päätoiminen opiskelu

1. Päätoiminen opiskelu Opetusuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja valmistava koulutus, talouskoulu 1. Päätoiminen opiskelu Opiskelija voidaan lukea rahoitukseen oikeuttavaksi

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 787/2014 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot