TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille"

Transkriptio

1 TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

2 Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Varsinais-Suomen ELY-keskus Turun kaupunki ISBN (nid.) ISBN (pdf)

3 Mitä lukion jälkeen? Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille 1 Johdanto Ammatillinen koulutus Ammatilliset opinnot nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla Opinnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Koulutusmuodot aikuiskoulutuksessa Opintoihin hakeutuminen Opiskelun tuet ja kustannukset Koulutuksen järjestäjiä Turun seudulla

4 1 JOHDANTO Lukion jälkeen on monia mahdollisuuksia hankkia ammatillinen pätevyys. Korkeakoulujen lisäksi tutkinnon suorittamiseen ja ammatin hankkimiseen on myös muita väyliä. Ammatillinen koulutus tarjoaa nopean ja joustavan tien ammatin hankkimiseen ja on varteenotettava vaihtoehto lukion suorittaneelle nuorelle. Opiskeleminen on käytännönläheistä ja opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntemusta ja kokemusta. Vaihtoehtoisia tapoja tutkinnon suorittamiseen on lukuisia aina oppilaitosmuotoisesta lähiopiskelusta työpaikalla tapahtuvaan oppisopimuskoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen on viime vuosina jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan monipuolista käytännön osaamista ja ammatilliset perustaidot hallitsevia työntekijöitä. Ammatillinen koulutus on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä ammattitaitovaatimuksia ja opetusta tulevaisuuden osaamistarpeita vastaaviksi. Ammatillinen koulutus antaa työelämässä tarvittavan vahvan ammattiosaamisen ja hyvien työllistymismahdollisuuksien lisäksi hyvän pohjan opintojen jatkamiselle korkeakouluissa. Esimerkiksi noin kolmannes ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittaneista on suorittanut ammatillisen perustutkinnon. Myös yliopistoihin on mahdollista hakeutua ammatillista väylää pitkin. Tässä oppaassa kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta ja sen keskeisistä piirteistä nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla ja aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kerrotaan ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta, opiskelun kustannuksista, opintososiaalisista etuuksista sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Turun seudulla. 4

5 2 AMMatILLInEn KoULUtUS Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta. Ammatillisissa perustutkinnoissa opitaan ja osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen sekä alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon voi suorittaa sekä ammatillisten oppilaitosten nuorisoasteen yopohjaisilla linjoilla että näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Kaikkien ammatillisten perustutkintojen nimellinen laajuus on 120 opintoviikkoa, joka vastaa noin kolmen vuoden opiskelua. Lukion käyneillä nuorilla tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on lyhyempi riippuen opintojen etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja muutaman työelämässä vietetyn vuoden jälkeen voi ammatillista osaamistaan täydentää ja kehittää suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä saada todistuksen ammattilaisen osaamisesta. Tutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus Ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintoperusteinen Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Ammattitutkinnot näyttötutkinto Nuorisoaste, yo-linjat Ammatilliset perustutkinnot opetussuunnitelmaperustainen Erikoisammattitutkinnot näyttötutkinto 5

6 3AMMatILLISEt opinnot nuorisoasteen Yo-PohjaISILLa LInjoILLa Ammatilliset perustutkinnot nuorisoasteen koulutuksessa ovat kaikki laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja niihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman, työelämän edellyttämän osaamisen yhdellä tutkinnon osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Opinnot rakentuvat oppilaitoksessa tapahtuvasta lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta. Muita nuorisoasteen koulutuksen erityispiirteitä ovat opintojen päätteeksi tehtävä opinnäytetyö sekä osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöin. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen Ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen päällekkäisyyttä vähennetään aiemmin hankittua osaamista tunnistamalla ja tunnustamalla, jonka tarkoitus on tehdä opiskelu mielekkäämmäksi. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää opiskella uudestaan. Aiemmin suoritettuja lukio-opintoja, työkokemusta tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyväksyä osaksi opintoja, jos ne ovat sisällöllisesti ja tavoitteiltaan tutkinnon perusteiden mukaisia. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla päällekkäisopinnot vähenevät ja koulutusajat lyhenevät. Siirryttäessä lukiosta ammatilliseen koulutukseen opintoja voidaan hyväksilukea vähintään 30 opintoviikkoa. Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu Lähiopetuksena opiskellaan koulussa opettajan johdolla sekä tutkintokohtaisia ammatillisia opintoja että koulutusohjelmittain eriytyviä opintoja. Osa opinnoista on ammattitaitoa täydentäviä ja osa vapaavalintaisia opintoja. Lähiopetuksen aikana opitaan työn ja teorian kautta alakohtaista ammatillista osaamista ja luodaan pohjaa työssäoppimiselle. Osa opiskelusta suoritetaan itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan. 6

7 Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ja työelämän edellyttämän osaamisen. Näyttöjä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työelämän edustajien yhteistyönä ja niistä suurin osa sijoittuu työssäoppimisjaksoille. Kun tutkintoon sisältyvät opinnot ja ammattiosaamisen näytöt on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Kun työkokemusta ei ole vielä paljon, näyttötodistuksesta on hyötyä työpaikkaa hakiessa, sillä se on työnantajalle osoitus vastavalmistuneen ammatillisesta osaamisesta. Työssäoppiminen Työssäoppiminen on käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa tutkinnon perusteiden mukaista oppimista, joka tapahtuu ensisijaisesti työpaikoilla tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa eli opiskelija suorittaa vähintään puoli vuotta opinnoistaan työpaikalla. Työssäoppiminen on yleensä jaettu eri opintovuosille ja -jaksoille, joille on asetettu omat oppimistavoitteet. Työpaikoilla opitaan työtä tekemällä keskeisiä tulevassa ammatissa ja työelämässä tarvittavia taitoja sekä luodaan tärkeitä kontakteja työllistymistä silmällä pitäen. Työnantajille työssäoppiminen on mahdollisuus hankkia alalle soveltuvia uusia työntekijöitä. Hyvin suoritettu työssäoppimisjakso voi myöhemmin poikia opiskelijalle kesätöitä tai esimerkiksi mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö ko. yritykselle. Opinnäytetyö Ammatillisiin perusopintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyö voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus, esimerkiksi kirjallinen työ, multimedia- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote, joka vastaa tutkinnon tavoitteita. Opinnäytetyön voi tehdä yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina koulutusalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä. 7

8 4 OPInnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Selkein ero aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen välillä on se, että aikuiskoulutuksessa ammatillinen perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka sisältö ja kesto määräytyvät tutkinnon suorittajan aiemman osaamisen ja koulutuksen perusteella. Näyttötutkinnot Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia varten luotu joustava tapa suorittaa ammatillinen tutkinto. Tutkinnon suorittamiseen ei ole erityisiä ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Näyttötutkinnoissa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan tunnistaa riippumatta siitä, onko tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen kertynyt opintojen, työkokemuksen tai muun toiminnan kuten harrastustoiminnan kautta. Tutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan usein joko oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena. Näyttötutkintotasot: Perustutkinnot: osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnot: osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito, tutkinnon suorittaminen edellyttää noin kolmen vuoden työkokemusta sekä alan peruskoulutusta tai sitä vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa. Erikoisammattitutkinnot: osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta, tutkinnon suorittaminen edellyttää noin viiden vuoden työkokemusta, alan peruskoulutusta tai sitä vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa sekä lisäksi täydentäviä tai syventäviä opintoja. 8

9 Opintojen henkilökohtaistaminen ja valmistava koulutus Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka keskeisenä tehtävänä on selvittää, mitä tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista hänellä jo on ja mitä vielä tarvitaan. Aiempi osaaminen, joka voidaan osoittaa esimerkiksi virallisin todistuksin (esimerkiksi yo-todistus, atk-ajokortti tai hygieniapassi) tai työssä tai harrastustoiminnassa saavutetun osaamisen pohjalta, voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkinnon suorittamista. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Uudelle alalle suuntautuvan tutkinnon suorittajan kohdalla tämä tarkoittaa useimmiten valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tutkintotilaisuudet Tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkintotilaisuudet tapahtuvat työpaikoilla oikeiden työtehtävien ääressä. Tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat yhdessä työantajan, työntekijän ja opetusalan edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi itse omaa osaamistaan. Osoitettuaan tutkintotilaisuuksissa hyväksytysti kaikkien tutkinnon osien osaamisen on tutkinto suoritettu. Työssäoppimisella on tärkeä sija valmistavassa koulutuksessa. Koulutukseen voi sisältyä työssäoppimisen jaksoja riippuen opiskelijan aiemmasta ammatillisesta osaamisesta. 9

10 45 KoULUtUSMUodot aikuiskoulutuksessa Aikuiskoulutus eroaa nuorten koulutuksesta opintojen järjestämistavan mukaan. Opiskella voi kokopäiväisesti, työn ohella tai monimuotoisesti päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin. Myös etä- ja verkko-opiskelu ovat viime vuosina lisääntyneet. Tutkintoon johtava koulutus on jaettu omaehtoiseen aikuiskoulutukseen, työvoimakoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. Sekä opintoihin hakeutuminen että opiskelun tuet ja kustannukset eroavat koulutusmuodoittain. Omaehtoinen aikuiskoulutus Omaehtoista aikuiskoulutusta ohjaavat opiskelijan motivaatio ja päätös opiskella. Koulutus on suunnattu ammattitaidon vahvistamisesta ja tutkintojen suorittamisesta kiinnostuneille. Omaehtoisena koulutuksena voi suorittaa niin ammatillisia perustutkintoja kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opintoihin hakeudutaan omatoimisesti ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjään. Koulutus voi olla kokopäiväistä lähiopiskelua tai esimerkiksi työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua. Opiskelu tapahtuu pääosin oppilaitoksessa, mutta opiskeluun sisältyy aina myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Aiemmin koulutuksessa, työssä tai muutoin hankittu osaaminen kartoitetaan ennen koulutuksen alkamista. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on suunniteltu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Opiskelija voi suorittaa työvoimapoliittisena koulutuksena ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai osia tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opetukseen kuuluu yleensä ammattiopintoja ja näihin liittyviä yleisopintoja sekä lähes aina työssäoppimis- tai työharjoittelujaksoja työpaikoilla. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, kuten omaehtoisen aikuiskoulutuksen opetussisältöjä. 10

11 Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, johon sisältyy ammatillinen koulutus. Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytys on aina työpaikka ja työnantajan suostumus. Oppisopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoja ja opiskella kaikkiin eri alojen perustutkintoihin. Oppisopimuskoulutus kestää yleensä perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 2-3 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 1-2 vuotta. Koulutus perustuu työssä oppimiseen, joten suurin osa oppisopimuskoulutuksesta (n %) tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Oppisopimusopiskelijaa ohjaa työpaikalla tehtävään nimetty työpaikkakouluttaja. Hän toimii opiskelijan tukena työssä oppimisen aikana ja perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Työpaikkakouluttaja osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja opettajan kanssa sekä toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Työssä oppimisen lisäksi opiskeluun kuuluu tietopuolista opetusta, joka tapahtuu useimmiten ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuksessa. Tietopuolisen koulutuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Opiskelu on usein monimuotoista eli siihen kuuluu olennaisena osana erilaisia kehittämis- ja projektitöitä, ohjattua etäopiskelua ja etätehtäviä. 11

12 6 OPIntoIhIn hakeutuminen Yhteishaku ja joustava valinta Lukion jälkeen voi hakea nuorisoasteen ylioppilaspohjaiselle linjalle, jos koulutuksen järjestäjä on varannut ylioppilaille tarkoitettuja opiskelupaikkoja. Nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen haetaan lukion päättötodistuksella. Suurimpaan osaan ammatillisista perustutkinnoista haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa joko keväällä tai syksyllä. Koulutuksen järjestäjä voi valita osan opiskelijoista ammatilliseen koulutukseen erityisen syyn perusteella, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Erityisiä syitä voivat olla mm. Terveydelliset syyt: Hakija voi vedota terveydellisiin syihin, jos hänellä on esim. pitkäaikaissairaus, jonka takia koulutusmahdollisuudet ovat harvassa ja haettava koulutus on ainoa, johon hakua terveydentila ei estä. Harrastustoimintaan liittyvät syyt: Jos hakijalla on harrastuksen kautta kertynyttä, osoitettavissa olevaa erityislahjakkuutta tai osaamista ko. alalta, voi hakija käyttää tätä joustavan valinnan periaatetta. Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt: Jos hakijan perheellä tai vanhemmilla on yritys, johon hakijalla on mahdollisuus työllistyä opintojen jälkeen. Muut syyt: Ylioppilastutkinnon suorittanut voi hakea peruskoulupohjaiseen ammattikoulutukseen, jos aikuiskoulutuksessa ei ole vastaavaa koulutusta tarjolla ja nuorisoasteen koulutuksessa ei ole yo-kiintiötä. Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen: Jos hakijan urheiluharrastus on vaatinut paljon sitoutumista ja opiskelumenestys on tiiviin harjoittelun vuoksi jäänyt alhaisemmaksi kuin hänen kykytasonsa edellyttäisi, voidaan urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen hyväksyä valinnan perusteeksi. 12

13 Omaehtoinen aikuiskoulutus Ammatilliseen aikuisille suunnattuun perus- ja lisäkoulutukseen haetaan pääsääntöisesti ottamalla suoraan yhteyttä siihen oppilaitokseen, josta kiinnostavaa koulutusta löytyy. Pääsyvaatimukset ja hakuajat vaihtelevat. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutushakemus täytetään joko sähköisesti tai koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakulomakkeella. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutukseen haetaan hankkimalla ensin oppisopimustyöpaikka. Kun tuleva oppisopimuspaikka on hankittu, tehdään varsinainen oppisopimus paikallisen oppisopimustoimiston, työnantajan ja opiskelijan kesken. Kun oppisopimus on solmittu, paikallinen oppisopimustoimisto varaa paikan oppilaitoksesta ja auttaa koulutuksen suunnittelussa ja käynnistämisessä. 13

14 7OPISKELUn tuet ja KUStannUKSEt Opiskelukustannukset ja etuudet Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan ja mahdollisuus saada koulumatkatukea. Lisäksi opiskelija on oikeutettu maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, jotka järjestetään yhdessä kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opiskelijoille voi kuitenkin tulla kustannuksia esimerkiksi henkilökohtaisten työvälineiden ja työasun hankinnoista sekä opiskelun aikana tarvittavista opiskeluvälineistä ja työkirjoista. Aikuiskoulutuksessa opiskelijat maksavat lisäksi näyttötutkintoon liittyvän tutkintomaksun (58 vuonna 2011). Ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa opiskelijan maksettavaksi jää kohtuullinen kurssimaksu, tutkintomaksu ja mahdolliset työvälineja oppimateriaalikustannukset. Opintojen rahoitus Omaehtoinen koulutus Opintotukea voi saada ammatillisen peruskoulutuksen tai lisäkoulutuksen opiskelija, jonka opinnot ovat päätoimisia. Opintojen katsotaan olevan päätoimisia, mikäli tutkinnon laajuus on vähintään 3 opintoviikkoa/opintokuukausi. Opintotukea voidaan maksaa, mikäli opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Tuki määräytyy tarveharkinnan mukaan ja siihen vaikuttavat opiskelijan ikä, asumismuoto ja tulot. Opintotukeen sisältyvät opintoraha, asumislisä sekä valtion takaama opintolaina. Työvoimakoulutus Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta työmarkkinatukea ja lisäksi ylläpitokorvausta. Ylläpitokorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa koko koulutusajalta, mutta ei kuitenkaan lomajaksoilta. Tietyin ehdoin on opiskelijan mahdollista saada ylläpitokorvausta korotettuna. Oppisopimuskoulutus Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimustoimisto voi lisäksi maksaa tietopuolisten teoriajaksojen ajalta opintososiaalisina etuina päivärahaa, matkakuluja sekä majoituskorvausta. 14

15 8 KoULUtUKSEn järjestäjiä TURUn SEUdULLa Ammatilliset oppilaitokset Valtaosa ammatillisiin perustutkintoihin johtavasta koulutuksesta ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa. Useimmat ammatilliset oppilaitokset järjestävät ammatillista koulutusta sekä nuorisoasteen ylioppilaspohjaisilla linjoilla että näyttötutkintoina aikuiskoulutuksessa. Lisätietoa sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen puolella suoritettavista opinnoista löydät suoraan oppilaitoksen sivuilta. TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ÅBO YRKESINSTITUT, Nuorisoaste Puh TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ÅBO YRKESINSTITUT, Aikuiskoulutus Puh TAO, TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ Puh RASEKO (Raision seudun koulutuskuntayhtymä): Raision ammattiopisto Puh Raision kauppaopisto Puh Naantalin ammattiopisto Puh AMMATTIOPISTO LIVIA: Maaseutuopisto, Paimio ja Piikkiö Puh Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina Puh Kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Parainen Puh AXXEL UTBILDNING, Parainen Puh Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Puh Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa järjestetään näyttötutkintoperusteista ammatillista koulutusta aina peruskoulutuksesta lisäkoulutukseen. TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Puh RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI Puh

16 KoULUtUKSEn järjest OppisopimUskoUlUtUksen järjestäjät Oppisopimustoimistoista saa tietoa kaikista oppisopimukseen liittyvistä asioista, kuten oppisopimuksen tekemisestä, ammatillisten tutkintojen suorittamisesta oppisopimuksella sekä oppisopimuskoulutuksen suunnittelusta. TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO Puh RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Puh AXXELL, OPPISOPIMUSTOIMISTO - AXXELL UTBILDN- ING, Parainen Puh TyövoimakoUlUtUs Työvoimakoulutus on työikäisen väestön koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa sijoittumista työmarkkinoille. Koulutus tapahtuu ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, muissa ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa tai yksityisten koulutuksenjärjestäjien toimesta. TURUN TE-TOIMISTO Puh , RAISION TE-TOIMISTO Puh , KAARINAN TE-TOIMISTO Puh , TURUNMAAN TE-TOIMISTO, Parainen Puh , Kansanopistot Kansanopistot ovat erilaisten kannatusyhdistysten, säätiöiden tai järjestöjen ylläpitämiä oppilaitoksia, jotka antavat myös ammatillista koulutusta. Kansanopistoissa järjestetään sekä ammatillista peruskoulutusta että ammatillista lisäkoulutusta. PAASIKIVI-OPISTO Puh VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO Puh TURUN KRISTILLINEN OPISTO Puh

17 ÄjIÄ TURUn SEUdULLa Ammatilliset erikoisoppilaitokset Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat teollisuuden ja kaupan alan oppilaitoksia. Suurin osa niistä keskittyy järjestämään koulutusta ylläpitäjäyrityksen tarpeisiin. Valtaosa koulutuksesta on ammatillista lisäkoulutusta, mutta joissakin erikoisoppilaitoksissa järjestetään myös ammatillista peruskoulutusta. AEL Turku Puh TYA-OPPILAITOKSET Puh RASTORCOLLEGE Turun yksikkö Puh Lisätietoa Opetushallitus. Koulutusopas Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. koulutusoppaat/koulutusopas.pdf Opetushallitus. Aikuiskoulutusopas Turun ammatti-instituutti. Aikuiskoulutus. Aikuisopiskelijan opas. Turun ammatti-instituutti. Hakuopas Opetushallitus. Näyttötutkinto-opas 2011: 17

18

19

20 Lukion jälkeen on korkeakoulujen lisäksi myös muita mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen ja ammatin hankkimiseen. Ammatillinen koulutus on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ja tulevaisuudessa ammattiosaajista arvioidaan olevan pulaa. Ammatillisia tutkintoja voi opiskella niin nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla kuin aikuiskoulutuksen puolella näyttötutkintoina. Tutkintojen perusteet ovat koulutusväylästä riippumatta samat, mutta kummallakin koulutusmuodolla on omat erityispiirteensä. Tässä oppaassa kerrotaan ammatillisen koulutuksen keskeisistä piirteistä niin nuorisoasteen puolella kuin aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kerrotaan ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta, opiskelun kustannuksista, opintososiaalisista etuuksista sekä koulutuksen järjestäjistä Turun seudulla. Oppaan on toteuttanut VaSiTe-hanke, jonka tavoitteena on edistää toiselta asteelta valmistuneiden sekä ilman koulutusta olevien nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumista Turun seutukunnassa välisenä aikana. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki.

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Bongaa putoava Ohjaa aikuinen opintielle Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Sinä ohjaajana? Surutyö Ohjauksen tavoite Opiskelun rahoitus? Asiakas voimavarana Aikuisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot