TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille"

Transkriptio

1 TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

2 Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Varsinais-Suomen ELY-keskus Turun kaupunki ISBN (nid.) ISBN (pdf)

3 Mitä lukion jälkeen? Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille 1 Johdanto Ammatillinen koulutus Ammatilliset opinnot nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla Opinnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Koulutusmuodot aikuiskoulutuksessa Opintoihin hakeutuminen Opiskelun tuet ja kustannukset Koulutuksen järjestäjiä Turun seudulla

4 1 JOHDANTO Lukion jälkeen on monia mahdollisuuksia hankkia ammatillinen pätevyys. Korkeakoulujen lisäksi tutkinnon suorittamiseen ja ammatin hankkimiseen on myös muita väyliä. Ammatillinen koulutus tarjoaa nopean ja joustavan tien ammatin hankkimiseen ja on varteenotettava vaihtoehto lukion suorittaneelle nuorelle. Opiskeleminen on käytännönläheistä ja opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntemusta ja kokemusta. Vaihtoehtoisia tapoja tutkinnon suorittamiseen on lukuisia aina oppilaitosmuotoisesta lähiopiskelusta työpaikalla tapahtuvaan oppisopimuskoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen on viime vuosina jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan monipuolista käytännön osaamista ja ammatilliset perustaidot hallitsevia työntekijöitä. Ammatillinen koulutus on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä ammattitaitovaatimuksia ja opetusta tulevaisuuden osaamistarpeita vastaaviksi. Ammatillinen koulutus antaa työelämässä tarvittavan vahvan ammattiosaamisen ja hyvien työllistymismahdollisuuksien lisäksi hyvän pohjan opintojen jatkamiselle korkeakouluissa. Esimerkiksi noin kolmannes ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittaneista on suorittanut ammatillisen perustutkinnon. Myös yliopistoihin on mahdollista hakeutua ammatillista väylää pitkin. Tässä oppaassa kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta ja sen keskeisistä piirteistä nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla ja aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kerrotaan ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta, opiskelun kustannuksista, opintososiaalisista etuuksista sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Turun seudulla. 4

5 2 AMMatILLInEn KoULUtUS Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta. Ammatillisissa perustutkinnoissa opitaan ja osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen sekä alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon voi suorittaa sekä ammatillisten oppilaitosten nuorisoasteen yopohjaisilla linjoilla että näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Kaikkien ammatillisten perustutkintojen nimellinen laajuus on 120 opintoviikkoa, joka vastaa noin kolmen vuoden opiskelua. Lukion käyneillä nuorilla tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on lyhyempi riippuen opintojen etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja muutaman työelämässä vietetyn vuoden jälkeen voi ammatillista osaamistaan täydentää ja kehittää suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä saada todistuksen ammattilaisen osaamisesta. Tutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus Ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintoperusteinen Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Ammattitutkinnot näyttötutkinto Nuorisoaste, yo-linjat Ammatilliset perustutkinnot opetussuunnitelmaperustainen Erikoisammattitutkinnot näyttötutkinto 5

6 3AMMatILLISEt opinnot nuorisoasteen Yo-PohjaISILLa LInjoILLa Ammatilliset perustutkinnot nuorisoasteen koulutuksessa ovat kaikki laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja niihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman, työelämän edellyttämän osaamisen yhdellä tutkinnon osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Opinnot rakentuvat oppilaitoksessa tapahtuvasta lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta. Muita nuorisoasteen koulutuksen erityispiirteitä ovat opintojen päätteeksi tehtävä opinnäytetyö sekä osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöin. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen Ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen päällekkäisyyttä vähennetään aiemmin hankittua osaamista tunnistamalla ja tunnustamalla, jonka tarkoitus on tehdä opiskelu mielekkäämmäksi. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää opiskella uudestaan. Aiemmin suoritettuja lukio-opintoja, työkokemusta tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyväksyä osaksi opintoja, jos ne ovat sisällöllisesti ja tavoitteiltaan tutkinnon perusteiden mukaisia. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla päällekkäisopinnot vähenevät ja koulutusajat lyhenevät. Siirryttäessä lukiosta ammatilliseen koulutukseen opintoja voidaan hyväksilukea vähintään 30 opintoviikkoa. Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu Lähiopetuksena opiskellaan koulussa opettajan johdolla sekä tutkintokohtaisia ammatillisia opintoja että koulutusohjelmittain eriytyviä opintoja. Osa opinnoista on ammattitaitoa täydentäviä ja osa vapaavalintaisia opintoja. Lähiopetuksen aikana opitaan työn ja teorian kautta alakohtaista ammatillista osaamista ja luodaan pohjaa työssäoppimiselle. Osa opiskelusta suoritetaan itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan. 6

7 Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ja työelämän edellyttämän osaamisen. Näyttöjä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työelämän edustajien yhteistyönä ja niistä suurin osa sijoittuu työssäoppimisjaksoille. Kun tutkintoon sisältyvät opinnot ja ammattiosaamisen näytöt on hyväksytysti suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Kun työkokemusta ei ole vielä paljon, näyttötodistuksesta on hyötyä työpaikkaa hakiessa, sillä se on työnantajalle osoitus vastavalmistuneen ammatillisesta osaamisesta. Työssäoppiminen Työssäoppiminen on käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa tutkinnon perusteiden mukaista oppimista, joka tapahtuu ensisijaisesti työpaikoilla tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa eli opiskelija suorittaa vähintään puoli vuotta opinnoistaan työpaikalla. Työssäoppiminen on yleensä jaettu eri opintovuosille ja -jaksoille, joille on asetettu omat oppimistavoitteet. Työpaikoilla opitaan työtä tekemällä keskeisiä tulevassa ammatissa ja työelämässä tarvittavia taitoja sekä luodaan tärkeitä kontakteja työllistymistä silmällä pitäen. Työnantajille työssäoppiminen on mahdollisuus hankkia alalle soveltuvia uusia työntekijöitä. Hyvin suoritettu työssäoppimisjakso voi myöhemmin poikia opiskelijalle kesätöitä tai esimerkiksi mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö ko. yritykselle. Opinnäytetyö Ammatillisiin perusopintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyö voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus, esimerkiksi kirjallinen työ, multimedia- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote, joka vastaa tutkinnon tavoitteita. Opinnäytetyön voi tehdä yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina koulutusalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä. 7

8 4 OPInnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Selkein ero aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen välillä on se, että aikuiskoulutuksessa ammatillinen perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka sisältö ja kesto määräytyvät tutkinnon suorittajan aiemman osaamisen ja koulutuksen perusteella. Näyttötutkinnot Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia varten luotu joustava tapa suorittaa ammatillinen tutkinto. Tutkinnon suorittamiseen ei ole erityisiä ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia. Näyttötutkinnoissa henkilön ammatillinen osaaminen voidaan tunnistaa riippumatta siitä, onko tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen kertynyt opintojen, työkokemuksen tai muun toiminnan kuten harrastustoiminnan kautta. Tutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan usein joko oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena. Näyttötutkintotasot: Perustutkinnot: osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnot: osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito, tutkinnon suorittaminen edellyttää noin kolmen vuoden työkokemusta sekä alan peruskoulutusta tai sitä vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa. Erikoisammattitutkinnot: osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta, tutkinnon suorittaminen edellyttää noin viiden vuoden työkokemusta, alan peruskoulutusta tai sitä vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa sekä lisäksi täydentäviä tai syventäviä opintoja. 8

9 Opintojen henkilökohtaistaminen ja valmistava koulutus Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka keskeisenä tehtävänä on selvittää, mitä tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista hänellä jo on ja mitä vielä tarvitaan. Aiempi osaaminen, joka voidaan osoittaa esimerkiksi virallisin todistuksin (esimerkiksi yo-todistus, atk-ajokortti tai hygieniapassi) tai työssä tai harrastustoiminnassa saavutetun osaamisen pohjalta, voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkinnon suorittamista. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Uudelle alalle suuntautuvan tutkinnon suorittajan kohdalla tämä tarkoittaa useimmiten valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tutkintotilaisuudet Tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkintotilaisuudet tapahtuvat työpaikoilla oikeiden työtehtävien ääressä. Tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat yhdessä työantajan, työntekijän ja opetusalan edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi itse omaa osaamistaan. Osoitettuaan tutkintotilaisuuksissa hyväksytysti kaikkien tutkinnon osien osaamisen on tutkinto suoritettu. Työssäoppimisella on tärkeä sija valmistavassa koulutuksessa. Koulutukseen voi sisältyä työssäoppimisen jaksoja riippuen opiskelijan aiemmasta ammatillisesta osaamisesta. 9

10 45 KoULUtUSMUodot aikuiskoulutuksessa Aikuiskoulutus eroaa nuorten koulutuksesta opintojen järjestämistavan mukaan. Opiskella voi kokopäiväisesti, työn ohella tai monimuotoisesti päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin. Myös etä- ja verkko-opiskelu ovat viime vuosina lisääntyneet. Tutkintoon johtava koulutus on jaettu omaehtoiseen aikuiskoulutukseen, työvoimakoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. Sekä opintoihin hakeutuminen että opiskelun tuet ja kustannukset eroavat koulutusmuodoittain. Omaehtoinen aikuiskoulutus Omaehtoista aikuiskoulutusta ohjaavat opiskelijan motivaatio ja päätös opiskella. Koulutus on suunnattu ammattitaidon vahvistamisesta ja tutkintojen suorittamisesta kiinnostuneille. Omaehtoisena koulutuksena voi suorittaa niin ammatillisia perustutkintoja kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opintoihin hakeudutaan omatoimisesti ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjään. Koulutus voi olla kokopäiväistä lähiopiskelua tai esimerkiksi työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua. Opiskelu tapahtuu pääosin oppilaitoksessa, mutta opiskeluun sisältyy aina myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Aiemmin koulutuksessa, työssä tai muutoin hankittu osaaminen kartoitetaan ennen koulutuksen alkamista. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on suunniteltu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Opiskelija voi suorittaa työvoimapoliittisena koulutuksena ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai osia tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Opetukseen kuuluu yleensä ammattiopintoja ja näihin liittyviä yleisopintoja sekä lähes aina työssäoppimis- tai työharjoittelujaksoja työpaikoilla. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, kuten omaehtoisen aikuiskoulutuksen opetussisältöjä. 10

11 Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, johon sisältyy ammatillinen koulutus. Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytys on aina työpaikka ja työnantajan suostumus. Oppisopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoja ja opiskella kaikkiin eri alojen perustutkintoihin. Oppisopimuskoulutus kestää yleensä perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 2-3 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa noin 1-2 vuotta. Koulutus perustuu työssä oppimiseen, joten suurin osa oppisopimuskoulutuksesta (n %) tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Oppisopimusopiskelijaa ohjaa työpaikalla tehtävään nimetty työpaikkakouluttaja. Hän toimii opiskelijan tukena työssä oppimisen aikana ja perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Työpaikkakouluttaja osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja opettajan kanssa sekä toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Työssä oppimisen lisäksi opiskeluun kuuluu tietopuolista opetusta, joka tapahtuu useimmiten ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuksessa. Tietopuolisen koulutuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Opiskelu on usein monimuotoista eli siihen kuuluu olennaisena osana erilaisia kehittämis- ja projektitöitä, ohjattua etäopiskelua ja etätehtäviä. 11

12 6 OPIntoIhIn hakeutuminen Yhteishaku ja joustava valinta Lukion jälkeen voi hakea nuorisoasteen ylioppilaspohjaiselle linjalle, jos koulutuksen järjestäjä on varannut ylioppilaille tarkoitettuja opiskelupaikkoja. Nuorisoasteen ammatilliseen koulutukseen haetaan lukion päättötodistuksella. Suurimpaan osaan ammatillisista perustutkinnoista haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa joko keväällä tai syksyllä. Koulutuksen järjestäjä voi valita osan opiskelijoista ammatilliseen koulutukseen erityisen syyn perusteella, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Erityisiä syitä voivat olla mm. Terveydelliset syyt: Hakija voi vedota terveydellisiin syihin, jos hänellä on esim. pitkäaikaissairaus, jonka takia koulutusmahdollisuudet ovat harvassa ja haettava koulutus on ainoa, johon hakua terveydentila ei estä. Harrastustoimintaan liittyvät syyt: Jos hakijalla on harrastuksen kautta kertynyttä, osoitettavissa olevaa erityislahjakkuutta tai osaamista ko. alalta, voi hakija käyttää tätä joustavan valinnan periaatetta. Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt: Jos hakijan perheellä tai vanhemmilla on yritys, johon hakijalla on mahdollisuus työllistyä opintojen jälkeen. Muut syyt: Ylioppilastutkinnon suorittanut voi hakea peruskoulupohjaiseen ammattikoulutukseen, jos aikuiskoulutuksessa ei ole vastaavaa koulutusta tarjolla ja nuorisoasteen koulutuksessa ei ole yo-kiintiötä. Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen: Jos hakijan urheiluharrastus on vaatinut paljon sitoutumista ja opiskelumenestys on tiiviin harjoittelun vuoksi jäänyt alhaisemmaksi kuin hänen kykytasonsa edellyttäisi, voidaan urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen hyväksyä valinnan perusteeksi. 12

13 Omaehtoinen aikuiskoulutus Ammatilliseen aikuisille suunnattuun perus- ja lisäkoulutukseen haetaan pääsääntöisesti ottamalla suoraan yhteyttä siihen oppilaitokseen, josta kiinnostavaa koulutusta löytyy. Pääsyvaatimukset ja hakuajat vaihtelevat. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Koulutushakemus täytetään joko sähköisesti tai koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla hakulomakkeella. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutukseen haetaan hankkimalla ensin oppisopimustyöpaikka. Kun tuleva oppisopimuspaikka on hankittu, tehdään varsinainen oppisopimus paikallisen oppisopimustoimiston, työnantajan ja opiskelijan kesken. Kun oppisopimus on solmittu, paikallinen oppisopimustoimisto varaa paikan oppilaitoksesta ja auttaa koulutuksen suunnittelussa ja käynnistämisessä. 13

14 7OPISKELUn tuet ja KUStannUKSEt Opiskelukustannukset ja etuudet Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan ja mahdollisuus saada koulumatkatukea. Lisäksi opiskelija on oikeutettu maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, jotka järjestetään yhdessä kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opiskelijoille voi kuitenkin tulla kustannuksia esimerkiksi henkilökohtaisten työvälineiden ja työasun hankinnoista sekä opiskelun aikana tarvittavista opiskeluvälineistä ja työkirjoista. Aikuiskoulutuksessa opiskelijat maksavat lisäksi näyttötutkintoon liittyvän tutkintomaksun (58 vuonna 2011). Ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa opiskelijan maksettavaksi jää kohtuullinen kurssimaksu, tutkintomaksu ja mahdolliset työvälineja oppimateriaalikustannukset. Opintojen rahoitus Omaehtoinen koulutus Opintotukea voi saada ammatillisen peruskoulutuksen tai lisäkoulutuksen opiskelija, jonka opinnot ovat päätoimisia. Opintojen katsotaan olevan päätoimisia, mikäli tutkinnon laajuus on vähintään 3 opintoviikkoa/opintokuukausi. Opintotukea voidaan maksaa, mikäli opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Tuki määräytyy tarveharkinnan mukaan ja siihen vaikuttavat opiskelijan ikä, asumismuoto ja tulot. Opintotukeen sisältyvät opintoraha, asumislisä sekä valtion takaama opintolaina. Työvoimakoulutus Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta työmarkkinatukea ja lisäksi ylläpitokorvausta. Ylläpitokorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa koko koulutusajalta, mutta ei kuitenkaan lomajaksoilta. Tietyin ehdoin on opiskelijan mahdollista saada ylläpitokorvausta korotettuna. Oppisopimuskoulutus Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimustoimisto voi lisäksi maksaa tietopuolisten teoriajaksojen ajalta opintososiaalisina etuina päivärahaa, matkakuluja sekä majoituskorvausta. 14

15 8 KoULUtUKSEn järjestäjiä TURUn SEUdULLa Ammatilliset oppilaitokset Valtaosa ammatillisiin perustutkintoihin johtavasta koulutuksesta ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa. Useimmat ammatilliset oppilaitokset järjestävät ammatillista koulutusta sekä nuorisoasteen ylioppilaspohjaisilla linjoilla että näyttötutkintoina aikuiskoulutuksessa. Lisätietoa sekä nuorisoasteen että aikuiskoulutuksen puolella suoritettavista opinnoista löydät suoraan oppilaitoksen sivuilta. TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ÅBO YRKESINSTITUT, Nuorisoaste Puh TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI ÅBO YRKESINSTITUT, Aikuiskoulutus Puh TAO, TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ Puh RASEKO (Raision seudun koulutuskuntayhtymä): Raision ammattiopisto Puh Raision kauppaopisto Puh Naantalin ammattiopisto Puh AMMATTIOPISTO LIVIA: Maaseutuopisto, Paimio ja Piikkiö Puh Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina Puh Kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Parainen Puh AXXEL UTBILDNING, Parainen Puh Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Puh Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa järjestetään näyttötutkintoperusteista ammatillista koulutusta aina peruskoulutuksesta lisäkoulutukseen. TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Puh RAISION AIKUISKOULUTUSKESKUS TIMALI Puh

16 KoULUtUKSEn järjest OppisopimUskoUlUtUksen järjestäjät Oppisopimustoimistoista saa tietoa kaikista oppisopimukseen liittyvistä asioista, kuten oppisopimuksen tekemisestä, ammatillisten tutkintojen suorittamisesta oppisopimuksella sekä oppisopimuskoulutuksen suunnittelusta. TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO Puh RAISION OPPISOPIMUSTOIMISTO Puh AXXELL, OPPISOPIMUSTOIMISTO - AXXELL UTBILDN- ING, Parainen Puh TyövoimakoUlUtUs Työvoimakoulutus on työikäisen väestön koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa sijoittumista työmarkkinoille. Koulutus tapahtuu ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, muissa ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa tai yksityisten koulutuksenjärjestäjien toimesta. TURUN TE-TOIMISTO Puh , RAISION TE-TOIMISTO Puh , KAARINAN TE-TOIMISTO Puh , TURUNMAAN TE-TOIMISTO, Parainen Puh , Kansanopistot Kansanopistot ovat erilaisten kannatusyhdistysten, säätiöiden tai järjestöjen ylläpitämiä oppilaitoksia, jotka antavat myös ammatillista koulutusta. Kansanopistoissa järjestetään sekä ammatillista peruskoulutusta että ammatillista lisäkoulutusta. PAASIKIVI-OPISTO Puh VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO Puh TURUN KRISTILLINEN OPISTO Puh

17 ÄjIÄ TURUn SEUdULLa Ammatilliset erikoisoppilaitokset Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat teollisuuden ja kaupan alan oppilaitoksia. Suurin osa niistä keskittyy järjestämään koulutusta ylläpitäjäyrityksen tarpeisiin. Valtaosa koulutuksesta on ammatillista lisäkoulutusta, mutta joissakin erikoisoppilaitoksissa järjestetään myös ammatillista peruskoulutusta. AEL Turku Puh TYA-OPPILAITOKSET Puh RASTORCOLLEGE Turun yksikkö Puh Lisätietoa Opetushallitus. Koulutusopas Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. koulutusoppaat/koulutusopas.pdf Opetushallitus. Aikuiskoulutusopas Turun ammatti-instituutti. Aikuiskoulutus. Aikuisopiskelijan opas. Turun ammatti-instituutti. Hakuopas Opetushallitus. Näyttötutkinto-opas 2011: 17

18

19

20 Lukion jälkeen on korkeakoulujen lisäksi myös muita mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen ja ammatin hankkimiseen. Ammatillinen koulutus on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ja tulevaisuudessa ammattiosaajista arvioidaan olevan pulaa. Ammatillisia tutkintoja voi opiskella niin nuorisoasteen yo-pohjaisilla linjoilla kuin aikuiskoulutuksen puolella näyttötutkintoina. Tutkintojen perusteet ovat koulutusväylästä riippumatta samat, mutta kummallakin koulutusmuodolla on omat erityispiirteensä. Tässä oppaassa kerrotaan ammatillisen koulutuksen keskeisistä piirteistä niin nuorisoasteen puolella kuin aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kerrotaan ammatillisiin opintoihin hakeutumisesta, opiskelun kustannuksista, opintososiaalisista etuuksista sekä koulutuksen järjestäjistä Turun seudulla. Oppaan on toteuttanut VaSiTe-hanke, jonka tavoitteena on edistää toiselta asteelta valmistuneiden sekä ilman koulutusta olevien nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumista Turun seutukunnassa välisenä aikana. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki.

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Bongaa putoava Ohjaa aikuinen opintielle Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Sinä ohjaajana? Surutyö Ohjauksen tavoite Opiskelun rahoitus? Asiakas voimavarana Aikuisen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA KASVATUS- JA KOULUTUSSANASTOA Varhaiskasvatus ELTO eli erityislastentarhanopettaja, KELTO eli kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot