Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja seurata kehittämistyön etenemistä. Työryhmän tehtävänä on laatia projektisuunnitelma ja pohjaehdotukset tutkintojärjestelmän kehittämistä varten sekä valmistella ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen suuntaviivojen pohjalta tarvittavat muutokset ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin.

3 Aikataulusta Lausuntokierros linjauksista: Kuulemistilaisuus hallituksen esityksestä: ti klo OKM, Jukola (Meritullinkatu 1) Muutokset ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin valmistellaan niin, että ne tulevat voimaan viimeistään vuonna 2014.

4 1 Ammatillisen tutkinnon määritelmä Ammatillinen tutkinto määritellään. Määritelmä mahdollistaa työelämän osaamistarpeiden joustavan luomisen ja erilaisten tutkintojen muodostumisen. perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot osaamisvaatimukset määritellään tutkintojen perusteissa, ja toimivaltainen taho varmistaa, että henkilö on saavuttanut osaamisvaatimukset voidaan suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona Määritellään kaikille ammatillisille tutkinnoille yhteinen osaaminen

5 Kaikille ammatillisille tutkinnoille yhteinen osaaminen - vastaa omasta työstä - työskentelee turvallisesti itsensä, asiakkaiden ja työympäristön kannalta - toimii yrittäjämäisesti ja omaa valmiudet toimia yrittäjänä - toimii eettisten ja alan periaatteiden mukaisesti - noudattaa kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja - arvioi omaa osaamistaan ja kehittää itseään ja työskentelyään - jakaa osaamistaan muille - pitää yllä ammattitaitoa ja työkykyä - toimii erilaisten ihmisten kanssa yhteistyössä ja verkostoissa, myös monikulttuurisissa työyhteisöissä

6 2a Perustutkinnon kriteerit - osaamistavoitteena ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeelliset tiedot ja taidot, laaja-alaiset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella - väylä työelämään siirtymiselle - suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona - näyttötutkinnoissa: ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot - ammatillisessa peruskoulutuksessa: ammatillisten tutkinnon osien ohella ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia - arviointi 1 3

7 2b Ammattitutkinnon kriteerit - alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito - työelämän tarpeiden mukaan kohdennettua alan ammattiosaamista, osaaminen pt:a syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin - soveltuu tyypillisesti työkokemusta hankkineen osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Voi olla myös alalle tulevalle väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

8 2c Erikoisammattitutkinnon kriteerit - osoitetaan työelämän tarpeiden mukaan kohdennettua alan osaamista, joka voi olla syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. - osaaminen voi kohdistua - tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun, valmistukseen/tuottamiseen tai kehittämiseen. - toimintaprosessien ohjaukseen ja johtamiseen. - soveltuu tyypillisesti hyvän ammattitaidon omaavan henkilön osaamisen tunnustamiseen sekä päivittämiseen ja vahvistamiseen

9 3 Tutkintorakenneasetukset valmistelun vastuutahoista ja niiden tehtävistä päätetään säädöksissä säädetään yhdellä asetuksella, joka kattaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot opetussuunnitelman perusteen sijaan otetaan käyttöön tutkinnon peruste

10 4 Tutkintojen jaottelu koulutus- ja opintoaloittain Tavoitteena on uudistaa kansallinen koulutusluokitus vastaamaan tulevaa ISCED-luokitusta

11 5 Tutkintojen ja osaamisalojen nimet - koulutusohjelma termistä luovutaan ja kaikissa tutkintotyypeissä käyttöön osaamisala - osaamisaloista päätetään kaikkien ammatillisten tutkintojen osalta tutkinnon perusteissa - tutkinnot ja osaamisalat nimetään pääsääntöisesti alan tai toiminnon mukaan. - tekijännimeä voidaan käyttää, kun se alan näkökulmasta on tarkoituksenmukaista. - esim. tekijännimi osaamisalan nimenä jos käytössä ei ole tutkintonimikettä - tutkintojen nimiä tarkistetaan esimerkiksi yhdistettäessä tutkintoja laajoiksi kokonaisuuksiksi tai otettaessa tutkintonimikkeet käyttöön.

12 6 Tutkintonimikkeet - säilyvät perustutkinnoissa - käyttöön ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa silloin, kun tarkoituksenmukaista; tuottavat lisäinformaatiota joko työelämälle, tutkinnon suorittajalle tai koulutus- ja urapolkua suunnitteleville - päätetään tutkinnon perusteissa

13 7 Tutkintotyyppien ja tutkintojen laajuus - ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa käyttöön ECVET-pisteisiin perustuva laajuusmitta. - näyttötutkintona suoritettavissa tutkinnoissa tutkinnon laajuutta ei ilmaista erillisellä laajuusmitalla Peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa - laajuus säilyy nykyisellään. Erityisestä syystä yksittäinen tutkinto voi olla perustutkintojen minimilaajuutta laajempi, säädetään asetuksella - yksittäisen tutkinnon suorittaja voivat ylittää minimilaajuuden silloin, kun se on työelämän ja ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista

14 8 Tutkintojen muodostumisen perusyksiköt Osaamisalat - vain silloin, kun se on työelämän tarpeista tai muista syistä (esim. tutkinnon muodostumisen selkeys) - jos osaamisaloja on, niitä on oltava vähintään kaksi - ammatillisten perustutkintojen osaamisaloissa voi olla vaihtelua sen mukaan suoritetaanko tutkinto ammatillisena peruskoulutuksena vai näyttötutkintona vain erittäin perustelluista syistä Tutkinnon osa - ammatillisessa peruskoulutuksessa annetuissa säädöksissä opinto termin tilalle

15 9 a Tutkintojen rakentuminen - Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien perustutkinnot - 90 ov (myöhemmin pisteet) ammatillisia tutkinnon osia - 20 ov ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia yhteisiä tutkinnon osia (säädetään tarkemmin, tavoitteena koota tutkinnon osat laajemmiksi temaattisiksi kokonaisuuksiksi) - 10 ov vapaasti valittavia tutkinnon osia - Näyttötutkintona suoritettavien tutkintojen rakenteesta päätetään tutkinnon perusteissa

16 9 b Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen vaiheittain - tilanteissa joissa opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista - oikeus suorittaa tutkinto loppuun joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona - edellyttää suunnitelmaa koko tutkinnon suorittamisesta - vailla ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa olevat nuoret hakeutuvat suorittamaan koko ammatillista perustutkintoa - tarve määritellä selkeät periaatteet esim. tutkinnon suorittamisen takarajaksi tai poissaoloille - pyydettäessä opiskelija saa todistuksen suorittamistaan tutkinnon osista, joka kuvaa opiskelijalle kertynyttä osaamista ja ammattitaitoa Edellyttää rahoitusta koskevien säädösten muuttamista

17 10 Pakollisuus ja valinnaisuus Tutkinnon perusteet sisältävät aina - vähintään yhden kaikille pakollisen ammatillisen tutkinnon osan - valinnaisia tutkinnon osia. Muodostumissäännöillä pakollisiksi määriteltyjen tutkinnon osien avulla turvataan, että kaikilla tutkinnon suorittaneilla on tutkintotyypin kriteerien ja vaativuustason mukainen ydinammattitaito. Tutkinnon osien pakollisuudesta ja valinnaisuudesta päättään tutkintokohtaisesti tutkinnon perusteissa. Tavoitteena vallinnaisuuden lisääminen kaikissa tutkintotyypeissä.

18 11 Tutkinnon perusteiden sisältö - tutkinnon tuottama osaaminen - muodostumissäännöt - tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat - tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointi Lisäksi Opetushallitukselle on säädöksissä annetut valtuuksia antaa tarkentavia määräyksiä. Jatkossa kaikki nämä määräykset annetaan erikseen, ei tutkinnon perusteiden osana.

19 12 Perusteiden valmisteluprosessi Tutkinnon perusteiden valmistelu tehdään tarkastelemalla toisiinsa lähellä olevia tutkintoja ja niiden osia - tarkasteltava kokonaisuutena kaikkia tutkintotyyppejä ja lähiammattialojen tutkintoja - epätarkoituksenmukaista päällekkäisyyttä vältetään - oikean osaamisen tason määrittäminen Opetushallitus arvioi kunkin perustemääräyksen kustannusvaikutukset. Jos määräysmuutokset aiheuttavat lisäkustannuksia, laaditaan perustelumuistio OKM:ään, joka tarvittaessa vie asian kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnan ja raha-asiankunnan käsittelyyn

20 TUTKE2 hankkeesta tiedotetaan TUTKE2 prosessiin, lausuntojen toimittamiseen ja kuulemistilaisuuteen liittyvää materiaalia verkossa

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Joustava työllistymis- ja kouluttautumisväylä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin pilotin käynnistäminen Aira Rajamäki Tieteiden talo

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot