johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen kokoonpano ja toimikausi Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö... 2 1 Kunnanhallituksen kokoonpano ja toimikausi... 2 2 Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta..."

Transkriptio

1 kokoonpano ja toimikausi tehtävät ja ratkaisuvalta Pormestarin tehtävät ja ratkaisuvalta Pormestarin sijaisuus Kansliapäällikön ratkaisuvalta alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta... 5

2 2 Pirkkalan kunnanhallituksen Valtuusto Voimaantulo Muutos: Valtuusto (voimaan ) 1 kokoonpano ja toimikausi Valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista pormestarin toimikaudekseen, joka toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä, ja sen jälkeen kunnanhallituksen kymmenen jäsentä ja näistä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Pormestarille ja kunnanhallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. jäsenistä vähintään kaksi kolmannesta on oltava varsinaisia valtuutettuja ja loppujen varsinaisia tai varavaltuutettuja. puheenjohtajiston on koostuttava varsinaisista valtuutetuista. Pormestarin estyneenä tai esteellisenä ollessa toimii esittelijänä kansliapäällikkö ja kansliapäällikönkin estyneenä tai esteellisenä ollessa hänen sijaisensa. Toimikausi on kaksi (2) vuotta. 2 tehtävät ja ratkaisuvalta Kunnanhallitus vastaa strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, edunvalvonnasta, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja maaseutuasioista. Mikäli toimivaltaa ei ole annettu muulle kunnan toimielimelle, kunnanhallitus päättää muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi seuraavista asioista 1) käyttöomaisuuden ostaminen, myyminen ja vaihtaminen myyntiehdot ja hinnoittelu mukaan lukien 2) maa-alueiden ja tonttien vuokraus 3) asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten, laitteiden tai oikeuksien ostaminen, myyminen, vaihtaminen tai lunastaminen (ei kiinteistötoimitukset) 4) muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien maankäyttösopimusten ja niiden muutosten hyväksyminen sekä kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen (MRL 91 ) 5) kaavoituskatsauksen ja -ohjelman hyväksyminen (MRL 7 ) 6) asemakaavan ja sen muutosten laatimisesta päättäminen sekä rakennuskiellon

3 3 määrääminen ja sen jatkamisesta päättäminen asemakaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 51 ja 53 ) 7) rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen tai jatkaminen yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 38 ja 128 ) 8) muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja niiden muutosten hyväksyminen (MRL 52 ja 91 ) 9) kadun ja muun yleisen alueen sekä kunnanosan ja korttelien numerotietojen muuttaminen (MRL 55 ) 10) asemakaavan ajanmukaisuudesta päättäminen (MRL 60 ) 11) lausunnon antaminen ja hakemuksen tekeminen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta sekä suostumuksen antaminen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan otettavista määräyksistä (MRL 69, 70 ) 12) kunnan lausuntojen antaminen luonnonsuojelulain 24 :n mukaisista luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista 13) rantayleiskaavan laatimiskustannuksista perittävien maksujen periaatteet, perintätapa ja -aika (MRL 76 ) 14) kunnan lausunnon antamisesta päättäminen maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti naapurikuntien yleiskaavaehdotuksista (MRA 20 ), naapurikuntien asemakaavaehdotuksista (MRA 28 ) sekä maa-ainesasetuksen 4 :n mukaisesti maa-ainesten ottolupa-asiasta toisissa kunnissa 15) valituksen tekeminen rakennusjärjestyksen tai kaavan hyväksymispäätöksen kumoamisesta, rakennuslupa-, poikkeamis-, toimenpidelupa-, maisematyölupasekä purkamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta sekä oman että naapurikunnan osalta sekä erillisen tonttijaon hyväksymisestä (MRL ) 16) etuosto-oikeuden käyttäminen 17) omakotitalojen rakennuspaikkojen jakoperusteiden vahvistaminen 18) kunnan rakennusten huonetilaohjelmien, kustannusarvioiden ja luonnospiirustusten hyväksymistä, mikäli hanke on suurempi kuin 1200 krs-m 2 19) päättää muistomerkkien sijoittamista koskevat asiat 20) selityksen antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen, sekä päättää muutoinkin selvitysten ja lausuntojen antamisesta kunnan kannalta merkittävissä asioissa 21) päätöksentekoa ohjaavien periaatteiden hyväksyminen silloin kun kunnan muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaisuvallan käyttäminen muun johtosäännön mukaan sitä edellyttää 22) käyttää asuntolainsäädännössä kunnalle säädettyä ratkaisuvaltaa 23) pääsopimuksen, viranhaltijan luottamusmiessopimuksen ja työehtosopimusten tarkoittamien tapausten tulkinta- ja soveltamisriitojen ratkaisemiseksi käytävien paikallisneuvottelujen hyväksyminen 24) virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen 25) paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekeminen 26) kunta-alan suositussopimusten hyväksyminen ja täytäntöönpano 27) johtavassa, itsenäisessä ja siihen verrattavassa asemassa olevan henkilöstön määrittelyä 28) vesilaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja muuttamista 29) pormestarin osalta soveltuvin osin hallintosäännön 14 ja 15 :n mukaiset asiat 30) kunnan vastuulla olevien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittava valmiussuunnittelu 31) sisäisen valvonnan ja yleisten toimintaohjeiden hyväksyminen

4 4 32) kuntastrategian valmistelu 33) taloudenhoidon menettelytavat 34) kuntademokratian ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien täytäntöönpano 35) kunnan ansiomitalien myöntäminen ja arvonimien hakeminen 36) A.R. Winterin muistosäätiön rahastolainojen ja avustusten sekä omatoimirahaavustusten myöntämisperusteet 3 Pormestarin tehtävät ja ratkaisuvalta Pormestari toimii kunnan protokollan mukaisena johtajana. Lain mukaisten tehtävien lisäksi pormestarin tehtävänä on, jollei muualla johtosäännöissä toisin määrätä 1) päättää neuvottelu-, tiedotus- ja edustustilaisuuksien järjestämistä ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden osoittamisesta 2) edustaa kuntaa kokouksissa, neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa itse tai määräämällä kunnan muun viranhaltijan tai kutsumalla luottamushenkilön edustamaan kuntaa 3) vastata kunnan edunvalvonnasta 4) päättää työryhmien asettamisesta 5) päättää kunnan vaakunan käytöstä 6) edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 7) määrätä kunnanhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista 8) johtaa kuntastrategian valmistelua 9) toimia kunnan kriisitilanteen aikaisena johtajana 10) vastata valmiussuunnittelun johtamisesta 11) käyttää poikkeusoloissa ja häiriötilanteiden aikana normaaliolojen jen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä, 12) päättää viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavaa palkkaa myönnettäessä virkavapautta ja työlomaa muun syyn kuin sairauden, tapaturman, raskauden tai synnytyksen vuoksi. 13) ratkaista asiat, jotka koskevat valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenten koulutusta sekä kuntakohtaisen yhteiskoulutuksen järjestämistä kunnan luottamushenkilöille 14) Pormestari päättää lisäksi henkilöstöjohtajan esittelystä virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisesta toimeenpanosta ja soveltamisesta, mikäli hallintosäännön 12 :ssä ei ole toisin määrätty 15) pääsopimuksen edellyttämien paikallisneuvottelujen hyväksyminen 4 Pormestarin sijaisuus Pormestarin ollessa esteellinen tai estynyt hänen tehtäviänsä muilta kuin kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävien osalta hoitaa kansliapäällikkö. Mikäli kansliapäällikkökin on esteellinen tai estynyt pormestarin kyseessä olevana sijaisena toimii kansliapäällikön sijainen.

5 5 5 Kansliapäällikön ratkaisuvalta Kansliapäällikön tehtävänä on, jollei muualla johtosäännöissä toisin määrätä 1) päättää valtuuston ja kunnanhallituksen täytettävien avointen virkojen ja työsuhteiden haettavaksi julistamisesta 2) päättää vapautuvien vakinaisten vakanssien täyttölupien myöntämisestä 3) ratkaista asiat, jotka koskevat kunnan virastotilojen käyttöä 4) päättää johdon vastuuvakuutuksen piirissä olevat viranhaltijat 6 alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Talousjohtaja päättää 1) maksuliikenteen kulusta ja hoidosta 2) pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta 3) työsopimuslain mukaisesta kuittausoikeuden käytöstä ja muiden kuittausoikeuksien käytöstä 4) kirjaamismerkinnöistä ja tiliöinneistä sekä tilioikaisuista 5) vapautuksen ja lykkäyksen myöntämisestä kiinteistöveron, kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, 6) koiraverosta annetun lain mukaan kunnanhallitukselle kuuluvista asioista siltä osin kuin niitä nimenomaisesti ei ole säädetty kunnanhallituksen tehtäväksi. Hallintojohtaja päättää 1) arkistotoimen toimintaohjeista 2) päättää suhdetoimintaluonteisten ja tavanomaisia hyväntekeväisyystarkoituksia koskevien kannatusilmoitusten julkaisemisesta Palveluneuvoja päättää 1) torialueen käyttöluvista, 2) kunnantalon piha- ja pysäköintialueiden käyttöluvista. Asuntosihteeri päättää 1) kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen asukasvalinnoista, 2) valtion henkilökohtaisten ja kunnan myönnettävien talokohtaisten asuntolainojen ja hankintalainojen sekä asumiseen tai asuntojen perusparantamiseen liittyvien avustusten myöntämisestä, 3) kunnan myöntämien asuntolainojen irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisinmaksettavaksi määräämisestä, 4) kunnan myöntämien asuntolainojen siirtämisestä ja lainavastuusta vapauttamisesta, 5) valtion lainoittamien asuntojen käyttöä koskevista tilapäisistä poikkeusluvista, 6) asumisoikeustalojen asumisoikeuksien hyväksymisestä, 7) omistusasuntoja koskevien asuntolainojen hyväksymisestä korkotukilainoiksi, 8) kunnan puolesta lainhuutojen ja asuntolainojen panttikirjojen hakemisesta ja asuntolainojen panttikirjojen vapautuksista

6 6 9) A.R.Winterin pienviljelysrahaston hoidosta 10) omatoimiraha-avustusten myöntämisestä Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävänä on 1) ratkaista asiat, jotka koskevat henkilön ottamista määräaikaiseen kuntouttavaan työtoimintaan, 2) päättää kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden matkakorvauksista. Viranhaltijalla on mahdollisuus saattaa asia, joka hänellä on oikeus ratkaista kunnanhallituksen ratkaistavaksi.

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtäväalueina ovat:

Kaupunginhallituksen tehtäväalueina ovat: ESITYS PÄIVITYKSIST Ä MUUTOKSET 9.6. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Tulostoiminta-ajatus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin strategisesta johtamisesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä viiteryhmien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 alkaen

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 alkaen TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 alkaen Kvalt 15.6.2015 34 1 Teuvan kunnan hallintosääntö 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2. luku LUOTTAMUSHENKILÖ-

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 alkaen

TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 alkaen TEUVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 alkaen Kvalt 15.12.2014 91 1 Teuvan kunnan hallintosääntö 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2. luku LUOTTAMUSHENKILÖ-

Lisätiedot

KONSERNIJOHDON JA TOIMIALOJEN JOHTOSÄÄNTÖ

KONSERNIJOHDON JA TOIMIALOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 01.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.02.2009 Kaupunginhallitus 20.04.2009 Kaupunginvaltuusto 27.04.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 01.02.2010 Kaupunginvaltuusto 22.03.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginhallituksen johtosääntö Sisällysluettelo Kaupunginhallituksen johtosääntö... 1 LUKU 1 Soveltamisala ja toimielimet... 2 1 Johtosäännön soveltamisala... 2 2 Kaupunginhallituksen toimiala... 2 3

Lisätiedot

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 30.10.2014 55 Voimassaolo 1.11.2014 SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.20164 alkaen Kaupunginvaltuuston xx.912.20153 hyväksymä Sisällys I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 Soveltamisala...5 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 3 Päätösvallan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot