LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA"

Transkriptio

1 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä lausuntonaan lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotuksista seuraavaa: Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä on tehnyt hyvää työtä. Työryhmän muistiossa on taustoitettu huolellisesti ja monipuolisesti lukiokoulutuksen kehitystä ja nykytilaa, tehty perusteltuja ehdotuksia lukiokoulutuksen kehittämiseksi ja arvioitu niiden kustannusvaikutuksia. Kuitenkin erityisesti kodin ja koulun yhteistyöhön toivomme enemmän sisältöä. Lukiokoulutuksen tehtävä, tavoitteet ja rakenne Lukiokoulutuksen tehtävä on moninainen. Monipuolisen yleissivistyksen lisäksi lukiokoulutuksen tulee antaa riittävät valmiudet korkeakouluopintoihin, yleisiä valmiuksia työelämään ja kansalaisena toimimiseen sekä tukea nuoren kasvua aikuiseksi. Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että opiskelussa painotetaan tulevaisuudessa tietosisältöjen sijaan vahvemmin taitoja ja valmiuksia sekä integroivaa ja kokonaisuuksien hallintaan valmentavaa opiskelua. Vanhempainliitto kannattaa lukion oppimäärän säilyttämistä nykyisenlaajuisena ja pitää tärkeänä, että lukio-opinnot voi jatkossakin suorittaa joustavasti enintään neljässä vuodessa.

2 2 (5) Lukiokoulutuksen rakenteellinen perusta, oppiaineet ja niiden mahdollinen ryhmittely laajempiin oppiainekokonaisuuksiin tulee arvioida huolellisesti tulevan tuntijakouudistuksen yhteydessä. Työryhmä ehdottaa opiskelijan yksilöllisen opintopolun vahvistamista valinnaisuutta lisäämällä. Ajatus on sinänsä kannatettava. Samalla tulee kuitenkin huolehtia siitä, että yleissivistyksen perusta ja yhteinen perusta jatko-opintoihin hakeutumiselle säilyy. Yhteisöllisyys ja osallisuus Luokattomuus on todettu pääsääntöisesti toimivaksi järjestelmäksi eikä sen muuttamiseen ole tarvetta. Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että lukion yhteisöllisyyden kehittämiseen kiinnitetään tulevina vuosina erityistä huomiota. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseen tulee osallistaa kaikki koulun toimijat: koulun henkilökunta, oppilaskunta, vanhemmat ja muut sidosryhmät. Lukion oppilaskuntatoimintaa tulee kehittää ja uudenlaisia oppilaiden osallistumisen tapoja etsiä. Vanhemmat tulee ottaa nykyistä vahvemmin mukaan yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Myös lukiolaiset itse toivovat tätä. Suomen Lukiolaisten Liiton vuoden 2011 tavoiteohjelmassaan todetaan: Jokaiseen lukioon tulee perustaa vanhempainyhdistys, jonka tehtävänä on toimia huoltajien yhteistyöelimenä sekä tukea opiskelijan viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Vanhempainyhdistykset voivat osaltaan olla tukemassa lukiolaisten hyvinvointia ja yleisemmin vahvistaa kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä. Opetussuunnitelma, pedagogiikka, oppimisympäristöt, opettajien täydennyskoulutus Lukiokoulutusta suunnataan tulevaisuudessa entistä enemmän valmiuksien ja taitojen suuntaan. Tämä edellyttää lukiopedagogiikan uudistamista: uudenlaisten työtapojen ja opetusmenetelmien hyödyntämistä ja käyttöönottoa sekä oppimisympäristöjen laajentamista. Lukion opettajat ovat keskeisessä asemassa uudistuksen toteutuksen onnistumisessa. Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen varataan riittävästi resursseja ja opettajien työskentelyä kouluyhteisöissä tuetaan riittävästi. Vanhempainliitto kannattaa työryhmän esittämiä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tulevia painopistealueita ja painottaa myös rehtoreiden kouluttamisen tärkeyttä. Vanhempainliitto painottaa esitettyjen koulutuksen painopistealueiden lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä opettajien työssä ja toivoo, että ne huomioidaan opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

3 3 (5) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on olennainen osa tulevaisuuden opettamista ja oppimista. Sen käyttö muuttaa opetusta ja käsitystä oppimisesta olennaisesti. Sekä opettajat että opiskelijat tarvitsevat tulevaisuudessa vahvoja tiedon hankinta- ja hallintataitoja. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä erot koulujen välillä ja koulujen sisällä ovat edelleen suuret. Tieto- ja viestintäteknologian käytön vahvistaminen edellyttää panostusta lukion tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin, teknisten tukipalvelujen järjestämiseen sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Lukiokoulutuksen laadunvarmistamiseksi Vanhempainliitto kannattaa valtakunnallisia lukiokoulutuksen laatusuositusten valmistamista. Lukiokoulutuksen ennakointi, mitoitus ja saavutettavuus Vanhempainliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus turvataan ja lukioverkko säilytetään kattavana. Jokaisella nuorella asuinpaikasta riippumatta tulee olla mahdollisuus opiskella lukiossa. Lukiokoulutus tulee jatkossakin pyrkiä tarjoamaan ensisijaisesti lähipalveluna. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja verkostoitumista tulee vahvistaa ja uusia alueellisia toimintamalleja lukiokoulutuksen toteuttamiseksi kehittää. Etäopetuksen mahdollisuuksia alueellisen koulutustarjonnan monipuolistamiseksi ja varmistamiseksi tulee edelleen kehittää ja vahvistaa. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että maahanmuuttajien valmiuksia lukiokoulutukseen parannetaan ja maahanmuuttajille käynnistetään suomen/ruotsin kielen taitoa ja kulttuuri- ja opiskelutaitoja vahvistava valmistava koulutus. Samalla muiden kieli- ja kulttuuriryhmien lukiokoulutukseen osallistumisen mahdollisuuksia ja valmiuksia tulee parantaa. Lukiokoulutuksen aloittamisessa huomiota on panostettava entistä vahvemmin oppilaitosten valmiuksiin vastaanottaa eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia opiskelijoita. Vanhempainliitto toivoo, että työryhmän esittämässä monikulttuurisuushankkeessa kehitetään myös lukioiden monikulttuurisuustaitoja ja -valmiuksia. Vanhempainliitto haluaa painottaa eri kieli- ja kulttuuriryhmien lukio-opetuksen kohdalla kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tärkeyttä. Vanhempien merkitys nuoren lukio-opintoihin hakeutumisessa ja niiden tukemisessa on erittäin merkittävä. Siksi vanhempien valmiuksiin ja taitoihin tukea eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevan nuoren lukio-opiskelua on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja

4 4 (5) kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä tulee vahvistaa. Toivottavaa on, että tähän kiinnitetään huomiota työryhmän esittämässä monikulttuurisuushankkeessa. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet, erityinen tuki ja kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että lukiokoulutuksen kehittämisessä kiinnitetään vahvasti huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisen tukeen. Opiskelijan hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen tukemisessa kodilla on merkittävä rooli, mutta oppilaitoksen tukea tarvitaan. Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että opiskelijan oikeus yksilölliseen opinto-ohjaukseen turvataan lainsäädännöllä. Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman sisällyttäminen osaksi opinto-ohjausta kannustaa ja motivoi opiskelijoita pohtimaan jatko-opintojaan ja selvittämään erilaisia jatkokoulutusvaihtoehtoja. Vanhempainliiton mielestä opiskelijoiden oikeus opiskelijahuoltoon ja erityiseen tukeen on turvattava lainsäädännöllä. Vanhempainliitto on hämmästynyt siitä, kuinka vähän työryhmän muistiossa ja ehdotuksissa kiinnitetään huomiota kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön. Vanhempien ja kodin ja koulun yhteistyön näkymättömyydellä muistio jopa viestittää, ettei vanhempia ja kotia tarvita lukiolaisten opiskelun ja oppimisen tukena, mikä ei voi olla työryhmän tarkoitus. Kodin ja koulun/oppilaitoksen yhteistyötä painotetaan vahvasti lainsäädännössä kaikilla kouluasteilla. Vuonna 2003 tehdyillä perusopetuslain (477/2003), lukiolain (478/2003) ja ammatillista koulutusta koskevan lain (479/2003) muutoksilla vahvistettiin entisestään vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja oppilaista/opiskelijoista huolehtimisen jatkumoa. Lukiotasolla kodin ja oppilaitoksen yhteistyö on kuitenkin edelleen melko vähäistä. Vanhemmat ja koti ovat lukiolaisen elämän ja opiskelun keskeinen tuki. Lukioikäiset tarvitsevat vanhempien tukea ja vanhempien tulee olla lukioikäisten lastensa elämässä vahvasti mukana. Vanhemmilla on keskeinen merkitys opiskelijan hyvinvoinnista huolehtimisessa, mutta myös nuoren opintojen tukemisessa: opintoja ja niihin liittyviä valintoja suunnitellaan ja tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Työryhmän ehdotuksissa kiinnitetään huomiota lukion opinto-ohjauksen kehittämiseen, mitä Vanhempainliitto kannattaa lämpimästi. Vanhempainliitto ehdottaa, että opinto-ohjauksen kehittämisessä ja yleisemmin lukiokoulutuksessa kehitettäisiin kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä, ja tämä lisättäisiin työryhmän ehdotuksiin.

5 5 (5) Opiskelijoiden asema Vanhempainliitto kannattaa opintotuen rakenteen kehittämistä työryhmän esitysten mukaisesti. Ylioppilastutkinto, kansainvälistyminen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että ylioppilastutkintoa kehitetään tulevien uudistusten mukaisesti ja kannattaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä ylioppilastutkinnon suorittamisessa asteittain. Vanhempien varallisuus ei saa vaikuttaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Vanhempainliitto kannattaa toimenpiteitä, joilla opiskelijoille aiheutuvia ylioppilastutkinnon tutkintomaksuja pienennetään. Vanhempainliitto kannattaa erilaisten lukiodiplomien hyödyntämistä ja kehittämistä osana lukion päättöarviointia erityisesti taito- ja taideaineissa ja suullisen kielitaidon osoittamisessa. Vanhempainliitto kannattaa kansainvälisen toiminnan integroimisesta osaksi lukioiden toimintaa ja arkea. Tämä toivottavasti vahvistaa ja monipuolistaa myös kielten opiskelua lukioissa. Helsingissä Tuomas Kurttila Toiminnanjohtaja Tuija Metso Erityisasiantuntija

Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta saapuneiden lausuntojen keskeinen sisältö:

Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta saapuneiden lausuntojen keskeinen sisältö: Opetus- ja kultuuriministeriö Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta saapuneiden lausuntojen keskeinen sisältö: Keskustan eduskuntaryhmä Lausunnon keskeinen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Kohti yhtenäistä toista astetta. Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella

Kohti yhtenäistä toista astetta. Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella Kohti yhtenäistä toista astetta Lukiokoulutuksen järjestäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Toisen asteen koulutuksen toimintaympäristön muutos 4 3. Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015. Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362

LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015. Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362 KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015 LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362 lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi 1 SISÄLTÖ Lukiokoulutuksen nykytilasta Talousarvioesityksestä

Lisätiedot

HANKONIEMEN LUKION OPETUSUUNNITELMA

HANKONIEMEN LUKION OPETUSUUNNITELMA HANKONIEMEN LUKION OPETUSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TOIMINTA-AJATUS 2 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 3 2.1. Lukiomme tehtävä 3 2. 2. Arvoperusta 3 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 3.1. Oppimiskäsitys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 Juankosken lukio

LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 Juankosken lukio 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 Juankosken lukio 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA...6! "#! 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...10 $ %$ # " & 4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN...13

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Espoon kaupunki Suomenkielinen koulutuskeskus Espoonlahden lukio Versio 14 / ESLU 24.5.2013 10:08 / POS ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita. Se rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO 1.8.2012- Muhoksen opetuslautakunta 13.6.2011 102 Sisältö 1. TOIMINTA-AJATUS... 1 2. ARVOT... 2 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 3.1. OPPIMISKÄSITYS... 3

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot