OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin työ ja niiden lyhyet kuvaukset Kandidaatintyön aloitukselle asetetut vaatimukset: Kandidaatintyön ohjaaja Kandidaatintyön loppuseminaari Kandidaatintyön arvostelu Kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte Kandidaatintyöstä laadittava tiivistelmä ja työn säilytys Kandidaatin tutkintotodistus Kandidaatin tutkinto ja ylempi korkeakoulututkinto... 4 LIITE Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet Arkkitehtuurin tiedekunnassa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on nimeltään tekniikan kandidaatin tutkinto. Sen laajuus on 180 opintopistettä. Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinnon voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tutkinnon opinnot ovat pääosin kaikille yhteisiä ja pakollisia. Tutkinnon loppuvaiheen valinnoilla valmistaudutaan suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto, arkkitehdin tutkinto, valitun opintosuunnan mukaisesti. Kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen yleiset tavoitteet ovat luettavissa tiedekunnan julkaisemasta opinto-oppaasta. Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin ja arkkitehtonisen muodonannon perusteisiin sekä ammattiaineiden perusteiden hallintaan. Tutkinto sisältää kaikille pakollisia yhteisiä perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö ja siihen liittyvä seminaari. Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat seuraavista osioista: - perus- ja aineopinnot, 120 op - opintosuunnalle valmistavamoduuli 45 op - valinnaiset opinnot, 5-10 op - kandidaatintyö (8 op) ja siihen liittyvä seminaari (2 op).

2 2 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin työ ja niiden lyhyet kuvaukset Kandidaatintyö on arkkitehtuurin koulutusohjelmassa osa 3. vuosikurssin opinto-ohjelmaa. Opiskelija voi valita kandidaatintyöksi seuraavien opintojaksojen sisältämän harjoitustyön jatkotyöskentely pohjaksi: a) Asemakaavasuunnittelun kurssi b) Asuntosuunnittelun kurssi c) Nykyaikainen arkkitehtuuri III d) Kerrostalosuunnittelun kurssi HUOM! Yllä lueteltujen pakollisten harjoitustöiden sijaan opiskelija voi myös valita kandidaatin työnsä pohjaksi valinnaisen opintojaksona koulutusohjelmaan kuuluvan arkkitehtuurin historia III harjoitustyökurssin ohjelmatyön. Opiskelija nimeää kolmantena opintovuotenaan jonkin edellä mainittujen kurssien harjoitustöistä kandidaatintyökseen viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tai suullisesti kyseisen aineryhmän edustajalle. Kandidaatintyön laajuus on 10 op, joista 8 opintopistettä muodostuu itse harjoitustyöstä sekä 2 opintopistettä kurssien päätteeksi toukokuussa järjestettävästä kaikille kandidaatintyön suorittaneille yhteisestä seminaarista. Lukuvuodesta alkaen tiedonhankintakurssi sisältyy kandiseminaariin. 3. Kandidaatintyön aloitukselle asetetut vaatimukset: Ennen kandityön aloittamista sen oppiaineen kursseista, johon kandidaatintyö tehdään tekijältä Nark: RS: YS: AHKO: edellytetään Nark I alkeet, Nark I perusteet ja Nark II alkeet ja Nark II perusteet kurssien harjoitustyöosuuksien suoritukset edellytetään Rakennusopin perusteet -kurssin suoritus edellytetään YS II kurssien eli Kaupunkisuunnittelun perusteet -kurssin ja Pienaluesuunnittelukurssin suoritukset Edellytetään AH I ja AH II kurssien suoritukset 4. Kandidaatintyön ohjaaja Kandidaatintyön ohjaajana toimii sen aineryhmän professori tai opettaja, jonka oppiaineeseen kyseinen työ sisältyy. 5. Kandidaatintyön loppuseminaari Kandidaatintyön lopuksi toukokuussa järjestetään kaikille kandidaatintöitä kyseisenä vuonna tehneille yhteinen tutkintoon kuuluva seminaari, jossa tekijät esittelevät omat työnsä. Seminaarin laajuus 2 op (sisältää tiedonhankintakurssin 1 op). Opiskelija esittelee kandidaatintyönsä loppuseminaarissa diaesityksenä (pdf- tai ppt-muodossa).

3 3 Loppuseminaarin aikana esillä olevaa kandidaatintöistä koottavaa näyttelyä varten tekijä tulostaa diaesityksensä A3-kokoisina tulosteina ja kokoaa niistä 42 cm levyisen pystynauhan. Vaihtoehtoisesti tekijä voi tulostaa esityksen suoraan yhdeksi 42 cm levyiseksi tulosteeksi. Laboratoriot antavat omissa kandidaatintyöohjelmissaan tarkempia ohjeita näyttelykuvien määrästä ja kuvien rajauksista. Esityksistä toimitetaan AHKO:n, Narkin, RS:n ja YS:n aineryhmille, kullekin kaksi sarjaa mustavalkoisina paperikopioina. Kopiot toimitetaan A3-kokoisina yhteen niitattuina paperitulosteina. Diaesitykset tallennetaan myös sähköisesti. Opiskelija tallentaa esityksensä opiskelijoiden käytössä olevalle P-levylle kandidaatintöille perustettuun kansioon, jonka polku P:\projects. Kandidaatintyö katsotaan suoritetuksi, kun työhön kuuluvat opintojaksot on suoritettu ja siihen kuuluva kypsyysnäyte kirjoitettu hyväksytysti. 6. Kandidaatintyön arvostelu Kandidaatintyö arvostellaan hyväksytty/hylätty. Edellä mainittujen kurssien kokonaisuudet, joiden pohjalta kandidaatintyö työstetään valmiiksi, arvioidaan kuitenkin numeraalisesti asteikolla 0 5, jossa 0 merkitsee hylättyä suoritusta. Jos opiskelija on osoittanut opintosuorituksillaan erinomaisia tietoja ja suorittanut kandidaatintyönsä hyväksytysti, voidaan tekniikan kandidaatin tutkintoa koskevassa tutkintotodistuksessa mainita, että tutkinto on suoritettu erinomaisesti. Erinomaisesti-maininnan antamisesta päättää tiedekunta. Maininta voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien muiden opintojaksojen kuin kandidaatintyön opintopistemäärillä painotettu keskiarvo on vähintään 4,0. Jos opintojakson arvostelussa käytetty asteikkoa hyväksytty-hylätty, ei tätä oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa. Mikäli osa opiskelijan tutkintoon kuuluvista opinnoista on suoritettu Oulun yliopiston ulkopuolella, erinomaisesti-mainintaa ei tulisi yleensä antaa, ellei vähintään puolta tutkinnosta, pois lukien kandidaatintyö, ole suoritettu yliopistossa. 7. Kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte Opiskelijan tulee kielitaidon osittamiseksi suorittaa kandidaatintyön aihepiiriin liittyvä kirjallinen kypsyysnäyte, jossa opiskelijan tulee osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä kandidaatintyön alaan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilaisuudessa annetusta aiheesta sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen ohjeellinen laajuus on noin kolme sivua. Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytty / hylätty.

4 4 Kypsyysnäytteen sisällön ja kieliasun tarkastaa kandidaatintyön ohjaaja. 8. Kandidaatintyöstä laadittava tiivistelmä ja työn säilytys Suunnitelmapainotteisesta kandidaatintyöstä tulee tehdä selostusosa, joka sisältää kirjallisen tiivistelmäosan sekä suunnitelmapiirustusten pienennökset. Selostusosaan ei tarvitse liittää pienennöksinä koko suunnitelma-aineistoa, vaan aineiston voi rajata työn keskeisimpään sisältöön. Sisällön rajauksessa tekijä voi käyttää kandidaatintyön loppuseminaarin esittelyssä käyttämäänsä rajausta. Pienennösten luettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Selostusosan muodoksi suositellaan A4-kokoa, jossa suunnitelmapienennökset ovat A3-kokoisia ja A4-kokoon taitettuja. Tutkielmapainotteisen kandidaatintyön selostusosa sisältää varsinaisen tutkielman lisäksi erillisen tiivistelmäosan. Tutkielmaan tulee sisällyttää lähde- ja kuvaviitteet sekä lähdeluettelo. Tiivistelmän ohjeellinen laajuus on yksi (1) konekirjoitusarkki (n sanaa). Tiivistelmä laaditaan tiedekunnan www-sivulta lomakkeet ja ohjeet (www.oulu.fi/arkkitehtuuri ) saatavalle kaavakkeelle työn keskeisen sisällön esittämiseksi. Kandidaatintyön loppuseminaarissa esiteltävien töiden esittelymateriaali (portfolioaineisto) tallennetaan lisäksi sähköisesti pdf-muodossa opiskelijan nimellä osaston palvelimelle P-levylle tehtyyn kansioon. 9. Kandidaatin tutkintotodistus Sen jälkeen, kun tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat opintojaksot on suoritettu ja kandidaatintyö hyväksytty voi opiskelija anoa arkkitehtuurin tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Hakemus tehdään lomakkeella, jonka saa tiedekunnan kansliasta sekä tiedekunnan www-sivulta.. Hakemusasiakirjat toimitetaan osaston kansliaan. Tutkintotodistuksia myönnetään tiedekunnan ilmoittamina ajankohtina. Opinnäytetyö on hyväksyttävä vähintään 14 päivää ennen tutkintotodistuksen antamista. Todistus on myös noudettavissa tiedekunnan kansliasta. Oulun ulkopuolelle todistuksen voi saada myös postitse. Tapa, jolla tutkintotodistus halutaan vastaanottaa, ilmoitetaan hakemusasiakirjojen liitteellä. Tutkintotodistuksen mukana annetaan erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, Diploma Supplement. Se sisältää tietoja yliopistosta ja suoritetusta tutkinnosta sekä sen tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. 10. Kandidaatin tutkinto ja ylempi korkeakoulututkinto Kandidaatin tutkinnon hyväksytty suorittaminen antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa opintojaan tavoitteena arkkitehdin tutkinto.

5 5 LIITE voimassa touko-kesäkuun 2015 Kandidaatin tutkintotodistus Sen jälkeen, kun tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat opintojaksot on suoritettu ja kandidaatintyö hyväksytty, voi opiskelija hakea arkkitehtuurin tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Pakolliset kieliopinnot, kandin työ ja kypsyysnäyte ovat sellaisia opintoja, joita ei voi millään muilla suorituksilla korvata (paitsi kieliopintojen osalta toisessa korkeakoulussa tai koulutusohjelmassa suoritetuilla vastaavilla kieliopinnoilla). Hakemus tehdään lomakkeella, jonka saa tiedekunnan kansliasta sekä www-sivultamme https://ark.drupal.oulu.fi/fi/node/ Hakemus toimitetaan ArkTK:n kansliaan Sirpa Leiviskälle. Tutkintotodistuksia myönnetään nyt keväällä 2015 alla listattuina päivinä. Opinnäytetyö on hyväksyttävä vähintään 14 päivää ennen tutkintotodistuksen antamista, samoin kandin tutkintohakemus pitää olla perillä kansliassa kahta viikkoa ennen alla olevia päivämääriä. Todistuksen voi noutaa kansliasta. Oulun ulkopuolelle todistuksen voi saada myös postitse. Tapa, jolla tutkintotodistus halutaan vastaanottaa, ilmoitetaan tutkintotodistushakemuksen liitteessä. Tutkintotodistuksen mukana annetaan erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, Diploma Supplement. Se sisältää tietoja yliopistosta ja suoritetusta tutkinnosta sekä sen tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. HUOM! Mikäli haluat sisällyttää kandin tutkintoosi muualla suoritettuja opintoja, tai olet muuten poikennut kandin tutkinnon tutkintovaatimuksista pakollisten opintojen (ei siis valinnaisten kurssien) osalta, eli olet poikennut vuosikurssisi opinto-oppaan sisältämistä opinnoista, niin sinun pitää olla yhteydessä opintoneuvojaan, jonka ohjauksessa laadit itsellesi kandin tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Ehops ei ole tähän tutkintovaatimuksista poikkeavaan hopsuun sopiva työkalu. Hopsuohjeet saat allekirjoittaneelta sähköpostilla. Hopsun voit hyväksyttää siinä vaiheessa, kun tiedät, mitä opintoja tutkintoosi tulee sisältymään (kaikkien suoritusten ei siis hopsun hyväksymisvaiheessa tarvitse vielä olla rekisterissä). Arkkitehdin ja kandin tutkintojen myöntämisen aikataulu loppukevääksi 2015 hakemus kansliassa viimeistään / opinnäytetyö hyväksytään viimeistään: Tutkinnon myöntämispäivä: seuraavat tutkintojen myöntämisajankohdat ovat elokuussa ja syyskuussa 2015

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot