Nokian kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013"

Transkriptio

1

2 Nokian kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma

3 SISÄLLYSLUETTELO I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 5 Toimintaympäristö 5 Yleiset talousnäkymät 5 Kuntatalouden näkymät 6 Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat 7 Nokian kaupungin strategia 2016 ja siihen tukeutuva taloussuunnitteluprosessi 8 Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut Lautakuntien ja kaupunginjohtajan ehdotuksen erot Lopputulos numeroina Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle Talousarvion sitovuus Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Hallintokeskus 19 Tampereen aluepelastuslaitos 24 Pirteva Perusturvakeskus Kasvatus- ja opetuskeskus Vapaa-aikakeskus Tekninen keskus Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma 89 LIITTEET: Vakanssipaketti Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös 93 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 107

4 Kannen kuva: Tapio Perttunen: Mennään metsään Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy 2011

5 I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT Toimintaympäristö Nokian kaupunki syöksyi vauhdilla lamaan syksyllä Globaali lama iski Nokialle erittäin nopeasti, koska kaupungin teollisuus on hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta. Niin kunnallisverotulot kuin yhteisöverotulot laskivat Nokialla vuoden 2009 verotuksessa huomattavasti nopeammin kuin maassa tai seudulla. Lomautukset ja irtisanomiset nostivat myös työttömyysluvut maakunnan suurimpiin. Kuitenkaan Nokian vetovoimaisuus asuinpaikkana ei juurikaan heikentynyt. Väestömäärä on jatkanut kasvuaan. Vauhti on hieman hidastunut, mutta se on normaalia talouslaman aikana. Vuoden 2010 aikana talous on alkanut toipua syvimmästä lamasta niin globaalisti kuin Nokian yrityksissäkin. Työllisyys on hieman parantunut ja lomautukset ovat vähentyneet. Siksi jonkin tasoiseen optimismiin talouden kehityksessä myös Nokian kaupungilla on perusteita. Muutos on kuitenkin hidasta, eikä nopeaan talouskasvuun näytä olevan mahdollisuuksia. Kuntapalveluissa on kuitenkin näkyvissä mm. päivähoitopalveluiden kysynnän kasvussa ja toisaalta toimeentulomenojen vähenemisessä selviä merkkejä myös paremmasta kehityksestä. Yleiset talousnäkymät Kuntaliiton arvion mukaan Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Kuluvalle vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoavan vuonna 2010 keskimäärin 1,5 %. Tätä hitaampaakin kehitystä on ennustettu. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvan vuoden maltillisten palkkaratkaisujen johdosta. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi viime vuonna keskimäärin nelisen prosenttia. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy viime vuoden loppuun ajoittuneiden korotusten perinnöllä. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2011 keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Työttömänä on kuluvana vuonna keskimäärin noin henkilöä. Talouden elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvanee ensi vuonna parisen prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia. 5

6 Kuntatalouden näkymät Kuntaliiton katsauksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteitten johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät yli kuusi prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3-3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuositilaston ja eräiden muidenkin kunta-alan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna melko vähän. Syinä hitaaseen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti. Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu myös vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuosille Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2010 keskimäärin hieman yli kolme prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kuntaalan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2010 ansiotason kohoamista vähemmän eli noin 2,5 prosenttia, sillä palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärä alenee jonkin verran viime vuoden tasosta. Tämän hetkisenä arviona voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna 2,5 %, joka on hieman vähemmän kuin arvioitu yleisen ansiotasoindeksin kohoaminen. Vuonna 2011 kuntaalan palkkasumma kasvanee 2,5 % eli saman verran kuin kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa. Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina nopeasti eli keskimäärin noin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kuntien verotulojen keskimääräinen kasvu hyytyi lähelle nollaa, verotulojen tilitykset kohosivat vain puolisen prosenttia Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2009 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys ja osittain tästä johtuva kuntaryhmän jako-osuuden kohottaminen. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kohosivat vain vähän kansantalouden palkkasumman lievän supistumisen vuoksi. Vuonna 2009 kuntien osuus maksettavasta yhteisöveron tuotosta oli 1,2 miljardia euroa, mikä merkitsi huomattavaa supistumista edellisestä vuodesta. Näin siitä huolimatta, että kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 prosenttiyksikköä. Ennakkotiedot verovuoden 2009 verotiedoista osoittavat, että valtaosassa kuntia maksuunpantu kunnallisvero supistui ja koko maassakin supistuminen oli keskimäärin puolisen prosenttia. Kunnallisveron veropohja ei juuri lisäänny vuonna Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuukin tänä vuonna edellisestä vuodesta, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 2-3 %. Myös muiden ansiotulojen lisäys on vähäistä vaikka työttömyysturvan suhteellinen lisäys on vielä tänä vuonna työttömyyden kasvun johdosta melko nopeaa. Kunnallisverotuksen vähennysten merkittävä lisäys johtuu pääasiassa perusvähennyksen muutoksista. Myös viime vuonna käyttöön otetun työtulovähennyksen vähennysmäärän lisäys supistaa kunnallisveron tilityksiä. Merkittävä kunnallisveroa lisäävä tekijä on kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,4 prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa kunnallisveroa yli kolmesataa miljoonaa euroa. Talouskehityksen arvioitu paraneminen vaikuttaa myös verotuloarvioihin. Syyskuussa päivitetyssä veroennustekehikossa on päädytty siihen, että kunnallisveroa tilitetään kokonaisuudessaan vuonna 2011 kaksi prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämän hetkinen arvio kuntien yhteisöveron tilityksistä vuonna 2010 on noin 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2011 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 1,6 miljardiin euroon, mutta yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden sekä vanhojen tappioiden vähentämisoikeuden johdosta arvioon pitää suhtautua varauksella. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2009 noin 970 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilitykset nousevat arvion mukaan viidenneksen lähinnä sen johdosta, että kiinteistöveroprosentteja nostettiin. 6

7 Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat Nousukauden aikaiset tilinpäätökset vuosilta 2007 ja 2008 olivat alijäämäiset. Näin kävi, vaikka em. vuodet olivat maassa kuntatalouden osalta parhaat pitkiin aikoihin. Moni kunta teki samaan aikaan merkittäviä ylijäämiä talouden puskuriksi. Nokian kaupungin voi sanoa syöneen talousresurssejaan merkittävästi hyvän talouden aikana. Kaupungin päättäjiä voi kuitenkin kiittää nopeasta reagoinnista talouskehityksen muutokseen. Vuoden 2009 talousarvion käsittelyssä joulukuussa 2008 kaupunginvaltuusto totesi, että lähtökohdat talousarvion tulopohjassa olivat muuttuneet syksyn valmistelun aikana niin radikaalisti, että valtuusto edellytti muutostalousarvion laadintaa maaliskuun loppuun mennessä. Tällä päätöksellä voitettiin aikaa verrattuna usean muun kaupungin talouden tasapainotustyöhön. Muutostalousarvio hyväksyttiin maaliskuussa Säästötoimenpiteitä jatkettiin muutostalousarvion hyväksymisen jälkeenkin. Kaupunginhallitus kiristi huomattavasti rekrytointipolitiikkaa, kun se antoi ohjeet niin sijaisten kuin vakituistenkin tehtävien täytölle. Tämän seurauksena syksyllä 2009 kaupungilla oli noin 100 henkilöä vähemmän palkkalistoilla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden lopulla kaupunginhallitus päätti myös hankintakiellosta loppuvuoden osalle. Näiden toimenpiteiden ansiosta kaupungin käyttötalousmenojen kasvu saatiin huomattavasti hidastumaan ja tuloslaskelma osoitti tilinpäätöksessä lievästi positiivista tulosta. Korkeasta investointitasosta johtuen velkaantumisvauhti pysyi yhä kovana. Kehittyvänä ja kasvavana kaupunkina Nokian kaupungin tulisi tehdä selvästi positiivinen tulos (5-7 milj. /vuosi), jotta omarahoitus riittäisi myös investointeihin. Vuoden 2010 talousarvio jäi 3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämä oli tarkoitus kattaa henkilöstömenosäästöin eli vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla sekä lomautuksin niiden osalta, jotka eivät vapaaehtoisiin palkattomiin suostuisi. Vuoden 2010 syyskuun toteuman perusteella tavoite on toteutumassa. Noin 55 % kaupungin työntekijöistä on ottanut palkattomia vapaita. Lomautuksia on kohdennettu niihin, jotka eivät ole ottaneet vapaaehtoisia palkattomia vapaita eivätkä tee kolmivuorotyötä sekä eräitä tehtäviä kehitysvammahuollossa ja erityisopetuksessa. Tiukennetun rekrytointipolitiikan seurauksena myös sijaisuuksissa ja määräaikaisissa tehtävissä on huomattavissa selviä vähennyksiä edellisiin vuosiin verrattuna. Toteuman perusteella kaupungin palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä on nykyään jopa 150 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Voidaankin sanoa, että kaupunki on nopealla reagoinnillaan mahdollistanut talouden suunnitelmallisen tasapainotuksen, toisin kuin monilla muilla kunnilla ja kaupungeilla on edessä. Syyskuun 2010 toteuman perusteella ulkoiset käyttötalousmenot ovat kasvaneet alle prosentin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointitaso on kuitenkin yhä liian kova tulorahoitukseen nähden. Niinpä kaupunki tulee velkaantumaan myös vuonna Talousarviossa 2011 tavoitellaan velkaantumisvauhdin pysäyttämistä 7

8 Nokian kaupungin strategia 2016 ja siihen tukeutuva taloussuunnitteluprosessi Nokian uusi kaupunginvaltuusto aloitti heti vaalien jälkeen strategiapäivityksen valmistelun mm. kahdessa seminaarissa, joita edelsi laajat kotitehtävät. Uusi strategia hyväksyttiin kesäkuussa Strategiassa on määritelty seuraava kaupungin visio: Me nokialaiset elämme hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen. Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla: - monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa - tuemme nokialaisten hyvinvointia - rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä - kehitämme jatkuvasti osaamistamme - tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Näitä kehittämisstrategioita tukemaan on listattu 15 johtamisen kohdetta eli keinoa strategian toteuttamiseen: - Tuotamme asiakaslähtöiset, hyväksytyllä laatutasolla olevat palvelut seutuyhteistyönä, ostopalveluina tai omana toimintana; lähipalvelut lähellä asukasta. - Lisäämme ostopalveluiden omistajaohjausta. - Kehitämme ja vahvistamme seuranta- ja ohjausjärjestelmiä - Parannamme sekä poliittisenjohtamisen että operatiivisen johtamisen toimivuutta - Kehitämme palvelutuotannon rakenteita ja prosesseja tavoitteenamme tehokkuus ja laatu. - Tunnistamme tulevaisuuden osaamisvaateet entistä tarkemmin ja jatkamme suunnitelmallista henkilöstökoulutusta - Ennakoimme teollisuus- ja asuntotonttitarjontaa. - Parannamme joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuutta. - Kehitämme vesihuoltoa. - Käytämme yhdyskuntasuunnittelua ilmaston muutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen välineenä. - Vahvistamme yritysten toimintaympäristöä ja edellytyksiä - Sovimme elinkeinopolitiikan työnjaosta ja sen pohjalta määrittelemme konkreettiset tavoitteet. - Tuemme nokialaisten laadukasta elämää lisäämällä yhteisöllisyyttä ja kannustamalla osallistumaan. Strategian pohjalta kukin tulosalue on määritellyt omat sitovat tavoitteet, joiden tulee tukea strategian toteutusta. Koko kaupunkia koskevat, strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2011 ovat seuraavat: 8

9 Nokian kaupungin strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tukeminen Seudullisen rakennesuunnitelman toteuttaminen Keskustan viihtyisyyden parantaminen Latva S. Kirkko-Jaakkola Latva S. Latva S. Lähiliikuntapaikkaohjelman laadinta omaehtoisen liikunnan edistämiseksi Keskustan osayleiskaavan uusiminen ja Harjuniityn laajennuksen yleiskaavoitus Keskustan liikennesuunnitelma on laadittu. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Tehokkaammat ja tuottavammat prosessit ja resurssien joustavampi kohdentaminen yli palvelukeskusrajojen. Virtanen Johry Päällekkäisyyksien poistaminen; esim. osan laskutuksista, kaupungin tekemän perinnän, palkka- ja taloushallinnon keskittäminen hallintokeskukseen. Talouden kuntoon laittaminen rakenteellisten muutosten avulla Henkilökunnan osaamisen ja tietojen hyödyntäminen taloudellisuuden kehittämisessä Johry Yhteistyökomitea Yhteistyöryhmät Ulkoiset menot laskevat vuoden 2010 talousarvion tasosta. Yhteistyökomitea on ohjeistanut yhteistyöryhmät osallistumaan vuoden 2012 talousarvion laadintaan rakenteellisten ja muiden säästöjen saamiseksi. Yhteistyöryhmät ovat valmistelleet palvelukeskuksittain ohjelman, joilla muutetaan toimintaa taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi. 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Kolmenkulman alueen rakentaminen Latva S. Moisio On löydetty erilaisia rahoitusmuotoja alueen toteuttamiseksi Tontteja on luovutettavissa 20 kpl 9

10 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Valistustyö nokialaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien suunnitelmallinen kehittäminen Marjamäki Kirkko-Jaakkola Erkkilä Tuhkio Mäenpää Systemaattinen valistustyö lasten ja nuorten osalta on jaettu eri toimijoiden kesken tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman huomioiminen kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Palaute-/aloitejärjestelmää on kehitetty vastausten saamisen nopeuttamiseksi. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Kaikkia vakinaisia työntekijöitä koskevan osaamisprofiilin käyttöönotto Populus -ohjelmassa, tavoitteena osaamisen vahvistaminen perustehtävässä Haataja Koskinen Jokaiselle vakinaiselle työntekijälle tehdään osaamiskartoitus. Kartoitus käydään läpi kehityskeskustelun yhteydessä esille tulleiden kehitystarpeiden osalta. Palvelukeskusten välistä ja palvelukeskusten ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta syvennetään Johry Haataja Ajankohtaisiltapäivät järjestetään jokaisessa palvelukeskuksessa, esimiesporinoilla tavoitetaan vähintään 80 esimiestä. Strategian toteutumisen arviointi Johry Haataja Tehdään kaupungin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden arvio strategian toteutumisesta. 10

11 II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut Tuloarviot Talouden taantuma, ja ennen kaikkea sen jyrkkyys ovat tehneet verotulojen arvioinnin poikkeuksellisen vaikeaksi. Syksyllä 2008 alkanut lama iski Nokialle huomattavasti kovemmin kuin moniin seudun tai Suomen kuntiin. Niinpä vuodelta 2009 kertyvät verotulot olivatkin huomattavasti naapurikuntia pienemmät. Lopullisia verotietoja ei tätä kirjoitettaessa ole vielä saatavilla vuodelta 2009, joten vuoden 2010 verotulojen toteuma on vielä osin arvailujen varassa. Erittäin todennäköisesti verotulot tulevat jäämään huomattavasti talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Koska vuoden 2010 toteumatietojakaan ei ole saatavilla ja talouden taantuma sekä mahdollinen nousu seuraavina vuosina tekevät muutoksista totuttua suurempia, on vuosien verotulojen arvioinnissa jouduttu luottamaan pääasiassa ulkopuolisiin arvionteihin. Tällä kertaa verotuloarvion pohjana on käytetty etenkin Kuntaliiton veroennustekehikkoa, joka lähtee varsin positiivisesta arviosta. Kunnallisveron arvioidaan kasvavan noin 4 % vuoden 2009 tasosta. Tästä pääosa muodostuu kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle Yhteisöverossa lähdetään paikallisiin yrityselämästä kantautuneiden tietojen perusteella varsin positiivisesta arviosta ja vuoden 2011 yhteisöverojen arvioidaan palaavan suunnilleen vuoden 2008 tasolle, kun vuonna 2009 ne vielä laskivat lähes 30 %. Laman aikana kiinteistöverosta tuli yhteisöveroa merkittävämpi tuloerä. Vuodelle 2011 sitä arvioidaan kertyvän 6,2 miljoonaa euroa. Vielä vuoden 2009 tilinpäätöksessä kiinteistöveroja kertyi vain 4,8 miljoonaa euroa, mutta vuodelle 2010 tehdyt kiinteistöverojen korotukset kasvattivat veron merkitystä huomattavasti. Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuoden 2010 alussa ns. yhden putken malliksi. Laskentatavan muutos on tuonut myös tähän tuloerään uusia ennusteita vaikeuttavia osia. Niinpä vuonna 2010 valtionosuuskohta on jäämässä noin miljoona euroa pienemmäksi kuin oli talousarviossa. Valtionosuuksiin on laitettu varsin suuri kasvu verrattuna vuosiin 2009 (+17,7 %) ja vuoden 2010 todennäköiseen toteumaan (+ 6,6 %). Nämä nousut johtuvat pääosin siitä, että muuta maata huonomman verotulokehityksen vuoksi Nokian kaupungin maksama verotulotasaus on pienentynyt puoleen siitä, mitä se oli vuonna Suunnitelmavuosille on tehty valtionosuuksien korotukset valtakunnallisten arvioiden mukaan Maksutuloissa muutokset ovat pääasiassa kysynnän muutoksen aiheuttamia. Menoarviot Kaupunginhallitus antoi keväällä 2010 taloudelliset tavoitteet lautakunnille vuoden 2011 talousarvion laatimiseksi. Päälinjaus oli, että ulkoisten menojen tulisi olla vuoden 2009 tasolla. Eri lautakuntien välillä oli kuitenkin erilaisia painotuksia. Mm. perusturvalautakunnalle sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalle annettiin lievemmät tavoitteet. Pääosa lautakunnista onkin onnistunut laatimaan esityksensä tavoitteiden mukaisiksi. Kasvatus- ja opetuslautakunnan menokehityksen hillitseminen on kaupunginjohtajan esityksellä ohjelmoitu useamman vuoden aikana tapahtuvaksi. Henkilöstömenot on budjetoitu käytännössä vuoden 2010 talousarvion tasolle. Tämä perustuu henkilökunnan vähenemiseen etenkin sijaisissa ja määräaikaisissa tehtävissä. Töissä olevien palkoissa on varauduttu sopimusten mukaisiin korotuksiin (2 %). Vakanssipaketti on ensi vuodelle historiallisen pieni ja käsittää pääasiassa vakanssimuutoksia, ei niinkään lisäyksiä. Palvelujen ostoissa on varattu 1,2 % kasvu vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Tämä kasvu on pelkästään asiakaspalveluiden ostoissa. Sisäisissä menoissa on merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että sisäisistä vuokrista on poistettu pääoman korko, joka on laskennallisena eränä nostanut teknisen keskuksen tilapalvelujen sisäisiä tuloja huomattavasti. Niinpä sisäiset menot ja tulot kokonaisuutenaan ovat yli 4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2010 talousarviossa. Suunnitelmavuosien menokohtia on korotettu valtion peruspalvelubudjettiselvityksen lukujen mukaisesti. 11

12 Arvioitu verotulo TILIVUOSI TP2008 TP-2009 TA-2010 TA-2011 TS-2012 TS-2013 Verolaji Kunnallisvero * ** Muutos % 11,1 6,3 1,5 2,3 4,1 3,9 Osuus yhteisöveron tuot *** Muutos % -14,1-27,8 4,6 34,6-10,0 3,2 Kiinteistövero Muutos % 5,7 5,2 21,4 6,5 3,2 3,1 VEROTULO yht Muutos % 8,6 3,9 2,6 4,1 3,1 3,8 *) Tuloveroprosenttia korotettu 1,00 prosenttiyksiköllä **) Tuloveroprosenttia korotettu 0,75 prosenttiyksiköllä ***) Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta nostettiin määräajaksi ( ) 10 prosenttiyksiköllä 12

13 2. Lautakuntien ja kaupunginjohtajan ehdotuksen erot Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2011 sisältää seuraavat muutokset lautakuntien esityksiin: Perusturvakeskus: Siuron terveysaseman toiminta lakkautetaan. Vanhuspalvelut: Tutkitaan kotihoidon kustannusrakenne ja vaihtoehtoiset tuottamistavat. Tehdään alueellinen kokeilu kotipalvelun vaihtoehtoisesta toimintatavasta. Hämeenkyrön yhteistoiminta-alueen valmisteluun varattu raha ( ) käytetään perusturvan talouspäällikön viran täyttöön vuoden 2011 määräajaksi (sisältää mm. yhteistoiminta-alueen suunnittelua) ja hoitotyön johtamiseen. Raamin edellyttämään kustannusrakenteeseen pyritään em. toimenpitein sekä jatkamalla vanhustyön palvelurakennemuutosta Tekninen keskus: Varikko: Toiminnassa etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa. Tilapalvelut: Tilojen tehokkaaseen käyttöön keskitytään entistä enemmän; tavoitteena mm. ulkoisista vuokratiloista luopuminen. Teknisen keskuksen hallinto: Jatketaan organisaation uudelleenmitoitusta tarpeiden muuttumisen mukaisesti. Poistetaan jätevedenpuhdistamon ulkoistamista koskevat tavoitteet ja tekstiosuudet. Kasvatus- ja opetuskeskus: Perusopetus: Palveluverkko-, kustannusja hallintorakenneselvityksellä etsitään mennessä ratkaisu, jolla vähennetään perusopetuksesta kustannuksia vuonna , vuodelta ja vuodelta Perusopetus: Lukuvuoden 2011/2012 tuntikehys voi olla lukuvuoden 2009/2010 tuntikehystä suurempi ainoastaan valtion ryhmäkokojen pienentämiseen kohdennetun valtionosuuden mahdollistaman määrän. Määrärahaa vähennetään Varhaiskasvatus: Palveluverkko-, kustannus- ja hallintorakenneselvityksellä etsitään mennessä ratkaisu, jolla vähennetään varhaiskasvatuksesta kustannuksia vuonna , vuodelta ja vuodelta Tavoitteena on päästä suunnitelmakaudella seudullisen keskiarvon mukaiseen kulurakenteeseen. Varhaiskasvatus: Nokia-lisän maksaminen sidotaan hoitolisän ehtoihin (taloudellinen peruste), ja sitä maksetaan 120 nuorimmasta lapsesta. Tällöin Nokia-lisän vuosikustannus olisi vuonna ja sen jälkeen noin /vuosi. Määrärahaa lisätään lautakunnan esitykseen Työväenopisto: Toimintamenojen kasvu saa olla 2,6 % vuoteen 2009 verrattuna. Määrärahaa vähennetään Työväenopisto: Selvitetään seudullisen opiston toimintamahdollisuus. Vapaa-aikakeskus: Tekstilisäys: Valmistellaan lautakuntien yhdistäminen vaalikauden päättymisen yhteyteen, koska kahden lautakunnan järjestelmästä ei ole saatu nähtävissä olevaa hyötyä. Tekstilisäys: Tilojen vuokrausjärjestelmän aiheuttamat vuokrakorotusta vastaava kaupungin saama lisätulo jaetaan järjestöille vastaavina avustuksina. Tätä koskeva talousarviomuutos (lisätuloja vastaava määrärahalisäys) tuodaan valtuuston käsiteltäväksi kun vuokramuutos on selvillä. Investoinnit: Keskuskeittiön määrärahaa korotetaan Lisätään kehyskuntien hankintayhtiön osakepääoma Harjuniityn koulua siirretään vuodella eteenpäin (vuodelta 2011 poistuu 2 m ) Harjuniityn päiväkotia aikaistetaan vuodella (vuodelle 2011 tulee lisää 1,5 m ) Keskustan päiväkotiin lisätään vuodelle aikataulun viivästymisen vuoksi. Vanhainkodin purkamiskuluihin lisätään vuodelle Alhoniityn koulunkeittiön remontin jatkoon varataan vuodelle

14 Poistettu kaupungintalon parkkipaikan uusiminen ( ) vuodelta 2012 Korvolan kaava-aluetta siirretään vuodella eteenpäin (vuodelta 2011 pois ) Tekstimuutos: Kullaanvuoren saneerauksen ja siirtoviemäreiden suunnittelu. Tekstimuutos: Myllyhaan koulun laajennus ja Lähdekorven koulun tilojen muutos. Kuljetuskalusto vuosille / vuosi (pienennetty ltk:n ehdotuksia). Vanhainkodin lyhytaikaispaikkojen rakennus pois vuodelta 2013 (4,5 m ). Keskusurheilukentän katsomon määräraha ( ) poistetaan vuodelta Lisätään Keskusurheilukentän katsomon kuntoarvio ja kunnostussuunnittelu ( ) vuodelle Poistetaan Kisapuiston monitoimipuiston rakentaminen vuodelta 2013 Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen: Nokian alueella Kolmenkulmassa on asemakaavoitettua aluetta useita kymmeniä hehtaareja ja Juhansuon kaava on valmistumassa noin 100 hehtaarin alueelle. Kunnallistekniikan rakentaminen vaatisi vuosittain useita miljoonia euroja, jotta pystyttäisiin tarjoamaan kysyntää vastaavasti tontteja. Kaupungin tämän hetken taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia laajamittaiselle kunnallistekniikan toteuttamiselle. Syksyllä 2010 on käynnistetty neuvottelut uuden rahoitusmallin etsimiseksi Kolmenkulman kunnallistekniikan toteuttamiselle. Yhtenä vaihtoehtona on yhteisen yhtiön perustaminen kunnallistekniikan rakentamiselle, jolloin rakentaminen jatkuisi keskeytyksettä. Tarkemmat esitykset kunnallistekniikan rahoitus- ja rakentamisvaihtoehdoista tehdään vuoden 2011 alussa. Lisäksi talousarvioon on lautakuntakäsittelyn jälkeen tehty korjauksia ja oikaisuja, jotka eivät vaikuta toimintaan tai annettaviin palveluihin. 3. Lopputulos numeroina Vuoden 2011 talousarvio näyttää varsin erilaiselta kuin viimeisen vuosikymmenen talousarviot. Kaupungin toimenpiteet talouden rakennemuutoksien aikaansaamiseksi ovat jo näkyvissä vuoden 2010 toteumassa, ja linja jatkuu vuoden 2011 talousarviossa. Käyttötalousmenot ovat 3,4 % pienemmät kuin vuoden 2010 talousarviossa ja 1,1 % pienemmät kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tämä ei kuitenkaan ole todellinen tilanne, sillä sisäisistä vuokrista on poistettu pääoman korko. Ulkoisten menojen kasvut ovat seuraavat: vuoteen ,2 % ja vuoteen ,8 % Ulkoisissa käyttötaloustuloissa on 2,3 % kasvu vuoden 2010 talousarvioon mutta 6,3 % lasku vuoden 2009 tilinpäätökseen. Muutokset johtuvat pääosin maanmyyntitulojen epätasaisesta kertymisestä vuosittain. Toimintakate laskee ilmeisesti ensimmäistä kertaa Nokian kaupungin historiassa eli se on 1,8 % pienempi kuin vuoden 2010 talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätökseen kasvua on silti 5,2 % eli 6,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on noin 14,3 miljoonaa euroa, joka riittää pääosin investointien kattamiseen. Niinpä kaupungin velkaantumiskehitys on saatu lähes pysähtymään, mutta ei vielä pienenemään. Tuloslaskelman tulos on noin 3,5 miljoonaa euroa ja poistoeron muutoksen jälkeen ylijäämää kertyy noin 3,9 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden investoinnit ovat yhä 42,8 miljoonaa euroa, mutta tämäkin on lähes puolet siitä, mitä aikaisimpina vuosina suunniteltiin investoitavan. 15 miljoonan euron vuosikeskiarvolla kaupungin on mahdollista samanaikaisella tiukalla käyttötalousmenokurilla saada velkaantumiskehitys pysähtymään. 14

15 4. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2011 KiintOy Nokian Vuokrakodit (ent. KiintOy Ketolanmäki) Kaupungin omistusosuus 100 %. Kiinteistöyhtiö tarjoaa monipuolisia vuokraasuntomahdollisuuksia nokialaisille asukkaille. Yhteistyössä kaupungin ja yhtiön kanssa suunnitellaan Poutuntien alueen kehittämistä. Myös muita yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan mm. henkilöstön ja konekaluston osalta.. Muut tavoitteet: käyttöaste 98,6 % sijoitetun pääoman tuotto 5,92 % vaihtuvuus 24,5 % Verte Oy Kaupungin omistusosuus 64,9 %. Tavoitteet: Verte Kiinteistökehitys: Verte-alueen toimintojen ja aluerakenteen suunnittelu ja kehittäminen Nokian kaupungin ja yhtiön muiden omistajien tahtotilan mukaisesti. Tehtävä sisältää alueen toimintojen kehittämisen lisäksi kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien rakennushankkeiden ja rahoitusmallien valmistelun, kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvän rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen Kolmenkulman alueen toimintojen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Tehtävä sisältää erikseen sovittavat alueen kiinteistökehittämiseen, toimintojen ja aktiviteettien kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä osallistumisen alueen markkinointiin ja uusien yritysten ja toimijoiden aktiivisen rekrytointiin ja neuvontaan. Kolmekulmaan sijoittuvien kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien rakennushankkeiden ja rahoitusmallien valmistelun. Verte Energia: Nokian kaupungin elinkeinorakenteen kehittäminen energia-alan kehitystyön kautta. Uusiutuvan energian käyttöön perustuvan energia/elinkeinopolitiikan kautta Nokian kaupunki edistää nykyisen energiaintensiivin teollisuuden kilpailukykyä ja kehittymistä Nokian kaupungissa ja samalla tarjoaa edellytykset uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen muodostumiselle Nokian kaupunkiin ja Kolmenkulman alueelle. Verte Työllisyys ja työpajat: Verte Työllisyys ja työpajat toiminnan kautta pyritään luomaan työllistymistä ja työpaikkoja erityisesti nokialaisille pitkään työttöminä olleille henkilöille. Työpajatoiminnan työnantajatehtävät sekä pitkään työttöminä olleiden henkilöiden jatkopolutus työelämään. Työllistymisen ja jatkopolutuksen kehitystyö Nokian kaupungin lähtökohdista. Verte Tutkimus ja koulutus: Verte tutkimus ja koulutus tuottaa omistajien lähtökohdista tutkimus- ja koulutuspalveluja. Erityisesti kehitettäviä koulutus- ja tutkimuspalveluja ovat uusiutuvan energian, hoiva-hyvinvointialan sekä ympäristörakentamisen tutkimus- ja koulutuspalvelut. 15

16 5. Talousarvion sitovuus Valtuustoon nähden sitovia ovat: Strategiaosassa: Vuodelle 2011 esitetyt tavoitetasot Käyttötaloudessa: Tavoiteosan sisältämät toiminnalliset tavoitteet Lisäksi nykytilanteeseen nähden uuden vakinaisen henkilöstön lisäystä tai muuta toiminnan tai rahoituksen muutosta koskevat maininnat. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteluissa esitetyt toimintaa ohjaavat maininnat sekä tulosalueiden toimintamenojen ja toimintatulojen loppusummat. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää määrärahaa toimielimen sisällä tulosalueelta toiselle, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Vesilaitoksen talousarvio on sitova valtuustoon nähden toimintakatetasolla (nettositovuus). Lautakunnilla on velvoite järjestää toiminta talousarvioon sisältyvän ohjauksen mukaisesti. Siltä osin kun toimintaa ei ole talousarvion perusteluilla tai tavoitteilla ja keinoilla ohjattu, lautakunnilla on oikeus järjestää toiminta päättämällään tavalla, kuitenkin koko kaupungin tasolla vahvistettuja yhteisiä henkilöstö-, hankinta- ja muita toimintapolitiikkoja noudattaen. Käyttötalousosassa on tulosalueittain merkitty kunkin tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Investoinneissa: Investoinnit sitovat hankkeina (eli jokainen mainittu investointikohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (talonrakennus, katurakentaminen, puistorakentaminen, ulkoliikuntapaikat, vesihuolto, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, kuljetusvälineet sekä aineettomat oikeudet) ja toimielimittäin. Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa hankeryhmän sisällä investointikohteeltaan toiselle, mikäli kaikki sen investointikohteet tulee toteutettua. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä. Rahoituksessa: - Tuloslaskelmasta verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut. - Rahoituslaskelmasta pitkäaikaisten lainojen lisäys (enimmäismäärä). Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tunnusluvuilla, jotka eivät ole sitovia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määräyksen mukaisesti. Mikäli tämä on jostain syystä mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun - määräraha uhkaa ylittyä, - tuloarvio uhkaa jäädä toteutumatta, - toiminnan tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. 16

17 17

18 Ulkoiset menot toimielimittäin v. 2011, yht. 191,08 milj. Rahoitus 5,4 % Investoinnit 7,9 % Yleishallinto 3,6 % Tekninen keskus, Aluepalastuslaitos ja Pirteva 19,2 % Perusturvakeskus 39,9 % Kasvatus ja opetuskeskus 22,4 % Vapaa ajan palvelukeskus 1,5 % Valtionosuudet 19,0 % Ulkoiset tulot tulolajeittain v. 2011, yht. 179,23 milj. Korot ja rahoitustulot 0,4 % Lainat 4,7 % Investointitulot 0,2 % Myynti ja maksutuotot 9,7 % Muut toimintatuotot 5,4 % Yhteisövero 3,5 % Kunnallisvero 53,7 % Kiinteistövero 3,5 % 18

19 6. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain Kaupunginhallitus Luottamustoimi eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Luottamustoimen tulosalueella on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä tarkastuslautakunnan määrärahat. Luottamustoimen määrärahojen kasvu johtuu ennen kaikkea verotuskustannusten siirrosta hallintopalveluiden tulosalueelta Hallintokeskus Hallintopalvelut eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: Pasi Virtanen, talousjohtaja Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella Tulosalue sisältää erilliset hallintopalvelut, tietohallinnon, hankintapalvelut, kaupunginkanslian sekä henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut. Merkittävänä muutoksena suunnitelmakaudella on kehyskuntien hankintatoimisto KuHan yhtiöittäminen ja sen toiminnan laajentaminen Orivedelle ja mahdollisesti palveluiden myyntinä muihin kuntiin. Myös muissa hallintopalveluissa etsitään sopivia seudullisia ratkaisuja. Tietohallinnossa jatketaan seudullisten perustietotekniikka ja puhelin- ja datapalveluiden kilpailutusten jälkeen seudullisen yhteistyön ja työnjaon kehittämistä. Talous- ja henkilöstöhallintopalveluissa jatketaan ainakin yhteisten sovellusten mahdollistamaa yhteistyötä. Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella Kehyskuntien hankintatoimisto KuHa yhtiöitetään komissiorahoituksella toimivaksi. Jatketaan toimistotyöselvitystä sekä seudullista yhteistyötä tietohallinnossa ja talous- ja henkilöstöhallinnossa. Prosesseja kehittämällä etsitään vaihtoehtoisia ja uusia palveluiden tuottamistapoja. 19

20 Talousarvio 2011 Henkilöstökoulutusta jatketaan; painopisteenä yhä esimieskoulutus. Osaamista kehitetään ja henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan. Tietohallintopalveluita myydään Hämeenkyrön kunnalle. Talousarviovuoden 2010 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme Tavoitetaso ja seurantatapa 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Hankintatoimisto KuHa yhtiöitetään. Kaupungin puhelinvaihde ulkoistetaan. Seudullisella tietohallinnolla saavutetaan taloudellista hyötyä. Toimistotyöselvitystä jatketaan. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Organisaation arviointi- ja mittaamisosaamisen kehittäminen Uusi yhtiö aloittaa komissiorahoitteisena talvella Puhelinvaihteen hoito siirtyy puhelin- ja datapalveluiden kilpailutuksen myötä yksityiselle palveluntuottajalle. Kaupungin ulkoiset tietohallintokulut pienevät vuoden 2010 tasosta On löydetty uusia ratkaisuja toimistotyön tekemisessä koko kaupunkiorganisaatiossa. Tehtäviä, työnjakoja, työtapoja ja osaamista on kehitetty, ja huomiota on kiinnitetty myös henkilöstön työhyvinvointiin. Jokaisella esimiehellä on mahdollisuus osallistua arviointi- ja mittaamiskoulutukseen. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2011: Hankintatoimisto KuHa yhtiöitetään talvella Kaupungin puhelinvaihde ulkoistetaan kevättalvella Huhtikuussa 2011 järjestetään eduskuntavaalit. Verotuskustannukset on siirretty muiden vastaavien rahoituserien tapaan tulosalueelle Luottamustoimi. Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset: Puhelinvaihteen palvelusihteereistä toinen on siirtynyt vuonna 2010 talouspalveluihin (sinne teknisestä keskuksesta siirrettyyn, vapautuneeseen vakanssiin). Puhelinvaihteen ulkoistuessa toinen puhelinvaihteen palvelusihteereistä siirtyy uusiin työtehtäviin vanhainkodille. Hankintatoimisto KuHan henkilöstö siirtyy perustettavan seudullisen yhtiön palvelukseen Toiminnan laajuustiedot Sairauspäivien vähentäminen Nokian kaupungin henkilöstö pv/vuosi 18,17 17,53 17,50 16,50 16,25 16,00 Kesätyöntekijät Opintorahan saajat Voimavarat Vakinaiset

21 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: Henry Moisio, elinkeinopäällikkö Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella Taloudellinen taantuma kääntyi nousuun vuoden 2010 kesällä ja sen vaikutukset alkavat näkyä työllisyystilanteen parantumisena ja lomautusten vähentymisenä. Kestää kuitenkin kauan ennen kuin yritysten tilanne on parantunut lamaa edeltäneelle tasolle. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut laman myötä ja työllistymismahdollisuudet eivät tule parantumaan vielä pitkään aikaan. Uusia yrityksiä on perustettu runsaasti viimeisen vuoden aikana. Tämä on osin seurausta työllisyystilanteesta, mutta suurin syy on kuitenkin usko yritysten menestymismahdollisuuksiin kasvavalla seudulla. Yritystonttien kysyntä on ollut voimakasta lähes koko taantumankin ajan. Teollisuustontteja ei ole aina pystytty tarjoamaan kaikille halukkaille. Kolmenkulman alue kiinnostaa yrityksiä uutena sijoittumispaikkana. Vuoden 2010 keväällä valmistuivat läntisen kehätien varteen ensimmäiset suuret kaupan yksiköt, rautakauppa ja liikenneasema. Uusia alueita asemakaavoitetaan. Kolmenkulman läntisimmän osan Kyynijärven alueen asemakaava vahvistui vuoden 2010 alussa ja Juhansuon alueen kaavoitus on käynnissä. Kaupungin heikentynyt taloustilanne on hidastanut kunnallistekniikan rakentamista uusille alueille. Pitkäniemen alueella on Verten toiminnan ansiosta käynnistynyt mittava pääasiassa hoivayritysten uudisrakentaminen ja vanhojen tilojen saneeraus. Vähittäis- ja erikoistavarakaupan yksiköitä ei voida uusien määräysten mukaan merkittävässä määrin sijoittaa keskusta-alueen ulkopuolelle. Tästä syystä on etsittävä kaupan uusia sijoittumiskohteita keskusta-alueelta palvelemaan kasvavaa väestöä. Elinkeino- ja kehittämisyhtiö Tredea on vakiinnuttanut asemaansa seudun elinkeinotoiminnan kehittäjänä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Osaamiskeskustoiminta ja seudullinen matkailun kehittäminen on liitetty Tredean yhteyteen vuoden 2010 aikana. Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella Kolmenkulman yritysalueen eri kohteiden ja toimenpiteiden kokonaisvaltainen kehittäminen, alueen yritystonttien markkinointi. Pitkäniemen Verten yrityspuiston kehittäminen ja markkinointi. Kaupunkikeskustan ja torialueen kehittäminen. Yritysten toiminta-edellytysten turvaaminen ja tukeminen yritysneuvonnan ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. 21

22 Talousarvio 2011 Talousarviovuoden 2011 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Yritysalueiden kehittäminen Keskustan kehittäminen 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Elinkeinotoiminnan kehittäminen Sisäisen yhteistyön kehittäminen 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kolmenkulman ja Pitkäniemen alueen kehittäminen Keskustan alueen liikerakentaminen Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Viihtyisä kaupunki Yrittäjyyden edistäminen 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Osaamisen ylläpitäminen. Tavoitetaso ja seurantatapa Kolmenkulman alueen kehittäminen ja markkinointi Yrittäjäkadun alueen kehittäminen. Uusien kaupallisten palvelukohteiden kehittäminen keskusta-alueelle. Torialueen kehittäminen. Seutuyhteistyö elinkeino ja kehitysyhtiö Tredean kanssa. Seudullisten hankkeiden koordinointi, matkailutoiminnan kehittäminen ja seudulliset yritysten sijoittumispalvelut Tredean kautta. Selkiytetään työnjakoa tonttimarkkinoinnissa teknisen keskuksen kanssa. Markkinoidaan asemakaavoitettuja tontteja teollisuudelle ja alueille soveltuville yrityksille. Jatketaan Yrittäjäkadun alueen suunnittelua ja kehitetään Saviselän kauppakeskusaluetta yhteistyössä kiinteistöjen kanssa. Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja jo toimiville yrityksille. Järjestetään Nokia-viikko ja kaupunki on yhteistyökumppanina Tapsan Tahtien järjestämisessä vastuullisen tapahtumajärjestäjän kanssa. Tehdään yrittäjyyskasvatustyötä yhdessä oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Osallistutaan tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2011: Tapsan Tahtien järjestämisvastuu siirtyy kaupungilta yksityiselle yritykselle ja kaupunki on mukana yhteistyökumppanina sopimuksen mukaisella rahamäärällä. Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset: Tapahtumasihteerin toimi siirtyy vapaa-aikakeskukseen. 22

23 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Yritysten lukumäärä (toimipaikat) Työpaikkojen lukumäärä Työttömyysasteen kehitys (%) 7,3 11,4 11,8 10,8 9,8 8,8 Maatilojen lukumäärä Leader hankkeet Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet Yritystilojen rakentaminen - myönnetyt rakennusluvat (m 2 ) rakennetut yritystilat (m 2 ) Luovutetut yritystontit (kpl) Luovutetut yritystontit (m 2 ) Aloittaneet yritykset Voimavarat Vakinaiset Määräaikaiset Kesätyöntekijät Tilat, (m 2 ) Hallintokeskus yhteensä eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 KH 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto

24 Tampereen aluepelastuslaitos eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tampereen aluepelastuslaitos yhdessä 51 sopimuspalokunnan kanssa huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 28 kunnan alueella. Aluepelastuslaitos toimii koko Pirkanmaalla, ja toimintaorganisaatio on jakautunut kuuteen toimialueeseen. Paloasemia on 70 eri puolilla Pirkanmaata. Pelastustoiminta perustuu eri onnettomuustilanteita varten ennalta tehtyihin toimintasuunnitelmiin eri toimintaympäristöissä. Kiireellisestä ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta huolehditaan Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Ruovedellä ja Valkeakoskella. PIRTEVA eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö, lyhyemmin Pirteva, huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta. Jäsenkunnat maksavat ympäristöterveydenhuollosta Pirkkalan kunnille maksuosuudet asukaslukujen suhteessa. Eläinlääkintähuollosta maksetaan aiheuttamisperiaatteella. Kaupunginhallitus yhteensä eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto

25 6.2. Perusturvakeskus Lähipalvelut eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri Mauri Jokinen Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus velvoittaa vuoden 2011 alusta lisäämään merkittävästi kouluterveydenhuollon lääkärintarkastuksia nykyisestä Nokian käytännöstä. Talousarvion laadintaohjeen mukaan tämä joudutaan tekemään ilman lisäresurssia. Terveydenhuoltolaki on tarkoitus tulla voimaan Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella Talousarvio 2011 Merkittävien kansansairauksien hoitoprosessin laatua parannetaan, jolloin kustannustehokkuus paranee ja nokialaisten hyvinvointi lisääntyy. Potilaiden omahoitoa edistetään ja toimintaa kehitetään terveyshyötymallin suuntaan. Palvelujen tuottamiseksi kustannustehokkaasti, joudutaan tekemään myös rakenteellisia muutoksia. Talousarviovuoden 2011 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Jatketaan neuvotteluja sairaanhoitopiirin kanssa alueellisesta yhteispäivystyksestä. Psykiatrian ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminnassa on uusi hoitomalli. Tekstinkäsittelyn jonot saadaan hyväksyttävälle tasolle kustannustehokkaasti. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Diabeteksen hoidon laatua parannetaan 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Henkilöstön ammatillisesta lisäkoulutuksesta huolehditaan tiukankin taloudellisen tilanteen aikana. Kouluttaudumme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Esimiestyössä kehitämme vuorovaikutustaitoja koulutuksella. Tavoitetaso ja seurantatapa 2010 aloitettu uusi hoitomalli on vakiintunut käyttöön ja tehostanut hoitoprosessia. Testataan ostopalvelun ja puheentunnistuksen toimivuutta tekstinkäsittelyn jonojen purkamisessa. Omahoitomallin käyttöä edistetään, hoitoprosessia yhdenmukaistetaan ja hoitotuloksia seurataan. Nuorille (20-35v)1-tyypin diabeetikoille ryhmäluentoja ja vertaistukea. Osa ulkopuolisista koulutuksista toteutetaan videoyhteyttä hyödyntäen paikallisesti. Järjestämme yhteisiä koulutuksia/toteutuneet koulutukset. 25

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.12.2009 Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki Vihnuskodilla

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2013 Nokian kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy, Tampere

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kunnanhallitus 11.10.2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 19 Yleishallinto

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2011... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2011... 25 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2015 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2012-2013

Taloussuunnitelma 2012-2013 Talous arvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 4 Kv 13.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 2 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2011-2013... 6 HENKILÖSTÖ... 17 VÄESTÖ

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2007 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013. Someron kaupunki

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013. Someron kaupunki Taloussuunnitelma - 213 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.12.21 1 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät 21... 3 1.3. Someron kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011 Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO Valtuusto 8.12.2010 Hallintokunnat Kh 13.12.2010 Vuoden talousarvion ja vuosien 2014 taloussuunnitelman

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010. Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010. Yleinen taloudellinen tilanne 3/2010 syyskuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtiontalousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti 2011 Verotus Valtionosuudet vuonna 2011 Valtionosuudet vuonna 2010 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoon

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti

Harjuniityn päiväkoti. Puropuiston päiväkoti Harjuniityn päiväkoti Puropuiston päiväkoti NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2012) Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku 31.12.2012 32 354 Työpaikat toimialoittain: (v. 2010 tieto) Yksityiset ja julkiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 Juankosken kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014 Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 2 Sisällysluettelo TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 23 Yleishallinto

Lisätiedot