Nokian kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013"

Transkriptio

1

2 Nokian kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma

3 SISÄLLYSLUETTELO I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 5 Toimintaympäristö 5 Yleiset talousnäkymät 5 Kuntatalouden näkymät 6 Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat 7 Nokian kaupungin strategia 2016 ja siihen tukeutuva taloussuunnitteluprosessi 8 Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut Lautakuntien ja kaupunginjohtajan ehdotuksen erot Lopputulos numeroina Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle Talousarvion sitovuus Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Hallintokeskus 19 Tampereen aluepelastuslaitos 24 Pirteva Perusturvakeskus Kasvatus- ja opetuskeskus Vapaa-aikakeskus Tekninen keskus Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma 89 LIITTEET: Vakanssipaketti Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös 93 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 107

4 Kannen kuva: Tapio Perttunen: Mennään metsään Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy 2011

5 I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT Toimintaympäristö Nokian kaupunki syöksyi vauhdilla lamaan syksyllä Globaali lama iski Nokialle erittäin nopeasti, koska kaupungin teollisuus on hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta. Niin kunnallisverotulot kuin yhteisöverotulot laskivat Nokialla vuoden 2009 verotuksessa huomattavasti nopeammin kuin maassa tai seudulla. Lomautukset ja irtisanomiset nostivat myös työttömyysluvut maakunnan suurimpiin. Kuitenkaan Nokian vetovoimaisuus asuinpaikkana ei juurikaan heikentynyt. Väestömäärä on jatkanut kasvuaan. Vauhti on hieman hidastunut, mutta se on normaalia talouslaman aikana. Vuoden 2010 aikana talous on alkanut toipua syvimmästä lamasta niin globaalisti kuin Nokian yrityksissäkin. Työllisyys on hieman parantunut ja lomautukset ovat vähentyneet. Siksi jonkin tasoiseen optimismiin talouden kehityksessä myös Nokian kaupungilla on perusteita. Muutos on kuitenkin hidasta, eikä nopeaan talouskasvuun näytä olevan mahdollisuuksia. Kuntapalveluissa on kuitenkin näkyvissä mm. päivähoitopalveluiden kysynnän kasvussa ja toisaalta toimeentulomenojen vähenemisessä selviä merkkejä myös paremmasta kehityksestä. Yleiset talousnäkymät Kuntaliiton arvion mukaan Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Kuluvalle vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoavan vuonna 2010 keskimäärin 1,5 %. Tätä hitaampaakin kehitystä on ennustettu. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvan vuoden maltillisten palkkaratkaisujen johdosta. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi viime vuonna keskimäärin nelisen prosenttia. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy viime vuoden loppuun ajoittuneiden korotusten perinnöllä. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2011 keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Työttömänä on kuluvana vuonna keskimäärin noin henkilöä. Talouden elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvanee ensi vuonna parisen prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia. 5

6 Kuntatalouden näkymät Kuntaliiton katsauksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteitten johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät yli kuusi prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3-3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuositilaston ja eräiden muidenkin kunta-alan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna melko vähän. Syinä hitaaseen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti. Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu myös vuoden 2011 loppuun. Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuosille Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2010 keskimäärin hieman yli kolme prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kuntaalan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2010 ansiotason kohoamista vähemmän eli noin 2,5 prosenttia, sillä palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärä alenee jonkin verran viime vuoden tasosta. Tämän hetkisenä arviona voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa ensi vuonna 2,5 %, joka on hieman vähemmän kuin arvioitu yleisen ansiotasoindeksin kohoaminen. Vuonna 2011 kuntaalan palkkasumma kasvanee 2,5 % eli saman verran kuin kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa. Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina nopeasti eli keskimäärin noin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kuntien verotulojen keskimääräinen kasvu hyytyi lähelle nollaa, verotulojen tilitykset kohosivat vain puolisen prosenttia Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2009 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys ja osittain tästä johtuva kuntaryhmän jako-osuuden kohottaminen. Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot kohosivat vain vähän kansantalouden palkkasumman lievän supistumisen vuoksi. Vuonna 2009 kuntien osuus maksettavasta yhteisöveron tuotosta oli 1,2 miljardia euroa, mikä merkitsi huomattavaa supistumista edellisestä vuodesta. Näin siitä huolimatta, että kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 prosenttiyksikköä. Ennakkotiedot verovuoden 2009 verotiedoista osoittavat, että valtaosassa kuntia maksuunpantu kunnallisvero supistui ja koko maassakin supistuminen oli keskimäärin puolisen prosenttia. Kunnallisveron veropohja ei juuri lisäänny vuonna Vaikka ansiotulojen kasvuvauhti jonkin verran nopeutuukin tänä vuonna edellisestä vuodesta, vähennysten korottaminen kaventaa kuntien veropohjaa. Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 2-3 %. Myös muiden ansiotulojen lisäys on vähäistä vaikka työttömyysturvan suhteellinen lisäys on vielä tänä vuonna työttömyyden kasvun johdosta melko nopeaa. Kunnallisverotuksen vähennysten merkittävä lisäys johtuu pääasiassa perusvähennyksen muutoksista. Myös viime vuonna käyttöön otetun työtulovähennyksen vähennysmäärän lisäys supistaa kunnallisveron tilityksiä. Merkittävä kunnallisveroa lisäävä tekijä on kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,4 prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa kunnallisveroa yli kolmesataa miljoonaa euroa. Talouskehityksen arvioitu paraneminen vaikuttaa myös verotuloarvioihin. Syyskuussa päivitetyssä veroennustekehikossa on päädytty siihen, että kunnallisveroa tilitetään kokonaisuudessaan vuonna 2011 kaksi prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Tämän hetkinen arvio kuntien yhteisöveron tilityksistä vuonna 2010 on noin 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2011 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 1,6 miljardiin euroon, mutta yleisen talouskehityksen ja erityisesti yritysten tuloskehitykseen liittyvän epävarmuuden sekä vanhojen tappioiden vähentämisoikeuden johdosta arvioon pitää suhtautua varauksella. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2009 noin 970 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 tilitykset nousevat arvion mukaan viidenneksen lähinnä sen johdosta, että kiinteistöveroprosentteja nostettiin. 6

7 Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat Nousukauden aikaiset tilinpäätökset vuosilta 2007 ja 2008 olivat alijäämäiset. Näin kävi, vaikka em. vuodet olivat maassa kuntatalouden osalta parhaat pitkiin aikoihin. Moni kunta teki samaan aikaan merkittäviä ylijäämiä talouden puskuriksi. Nokian kaupungin voi sanoa syöneen talousresurssejaan merkittävästi hyvän talouden aikana. Kaupungin päättäjiä voi kuitenkin kiittää nopeasta reagoinnista talouskehityksen muutokseen. Vuoden 2009 talousarvion käsittelyssä joulukuussa 2008 kaupunginvaltuusto totesi, että lähtökohdat talousarvion tulopohjassa olivat muuttuneet syksyn valmistelun aikana niin radikaalisti, että valtuusto edellytti muutostalousarvion laadintaa maaliskuun loppuun mennessä. Tällä päätöksellä voitettiin aikaa verrattuna usean muun kaupungin talouden tasapainotustyöhön. Muutostalousarvio hyväksyttiin maaliskuussa Säästötoimenpiteitä jatkettiin muutostalousarvion hyväksymisen jälkeenkin. Kaupunginhallitus kiristi huomattavasti rekrytointipolitiikkaa, kun se antoi ohjeet niin sijaisten kuin vakituistenkin tehtävien täytölle. Tämän seurauksena syksyllä 2009 kaupungilla oli noin 100 henkilöä vähemmän palkkalistoilla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden lopulla kaupunginhallitus päätti myös hankintakiellosta loppuvuoden osalle. Näiden toimenpiteiden ansiosta kaupungin käyttötalousmenojen kasvu saatiin huomattavasti hidastumaan ja tuloslaskelma osoitti tilinpäätöksessä lievästi positiivista tulosta. Korkeasta investointitasosta johtuen velkaantumisvauhti pysyi yhä kovana. Kehittyvänä ja kasvavana kaupunkina Nokian kaupungin tulisi tehdä selvästi positiivinen tulos (5-7 milj. /vuosi), jotta omarahoitus riittäisi myös investointeihin. Vuoden 2010 talousarvio jäi 3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämä oli tarkoitus kattaa henkilöstömenosäästöin eli vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla sekä lomautuksin niiden osalta, jotka eivät vapaaehtoisiin palkattomiin suostuisi. Vuoden 2010 syyskuun toteuman perusteella tavoite on toteutumassa. Noin 55 % kaupungin työntekijöistä on ottanut palkattomia vapaita. Lomautuksia on kohdennettu niihin, jotka eivät ole ottaneet vapaaehtoisia palkattomia vapaita eivätkä tee kolmivuorotyötä sekä eräitä tehtäviä kehitysvammahuollossa ja erityisopetuksessa. Tiukennetun rekrytointipolitiikan seurauksena myös sijaisuuksissa ja määräaikaisissa tehtävissä on huomattavissa selviä vähennyksiä edellisiin vuosiin verrattuna. Toteuman perusteella kaupungin palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä on nykyään jopa 150 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Voidaankin sanoa, että kaupunki on nopealla reagoinnillaan mahdollistanut talouden suunnitelmallisen tasapainotuksen, toisin kuin monilla muilla kunnilla ja kaupungeilla on edessä. Syyskuun 2010 toteuman perusteella ulkoiset käyttötalousmenot ovat kasvaneet alle prosentin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointitaso on kuitenkin yhä liian kova tulorahoitukseen nähden. Niinpä kaupunki tulee velkaantumaan myös vuonna Talousarviossa 2011 tavoitellaan velkaantumisvauhdin pysäyttämistä 7

8 Nokian kaupungin strategia 2016 ja siihen tukeutuva taloussuunnitteluprosessi Nokian uusi kaupunginvaltuusto aloitti heti vaalien jälkeen strategiapäivityksen valmistelun mm. kahdessa seminaarissa, joita edelsi laajat kotitehtävät. Uusi strategia hyväksyttiin kesäkuussa Strategiassa on määritelty seuraava kaupungin visio: Me nokialaiset elämme hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen. Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla: - monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa - tuemme nokialaisten hyvinvointia - rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä - kehitämme jatkuvasti osaamistamme - tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Näitä kehittämisstrategioita tukemaan on listattu 15 johtamisen kohdetta eli keinoa strategian toteuttamiseen: - Tuotamme asiakaslähtöiset, hyväksytyllä laatutasolla olevat palvelut seutuyhteistyönä, ostopalveluina tai omana toimintana; lähipalvelut lähellä asukasta. - Lisäämme ostopalveluiden omistajaohjausta. - Kehitämme ja vahvistamme seuranta- ja ohjausjärjestelmiä - Parannamme sekä poliittisenjohtamisen että operatiivisen johtamisen toimivuutta - Kehitämme palvelutuotannon rakenteita ja prosesseja tavoitteenamme tehokkuus ja laatu. - Tunnistamme tulevaisuuden osaamisvaateet entistä tarkemmin ja jatkamme suunnitelmallista henkilöstökoulutusta - Ennakoimme teollisuus- ja asuntotonttitarjontaa. - Parannamme joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuutta. - Kehitämme vesihuoltoa. - Käytämme yhdyskuntasuunnittelua ilmaston muutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen välineenä. - Vahvistamme yritysten toimintaympäristöä ja edellytyksiä - Sovimme elinkeinopolitiikan työnjaosta ja sen pohjalta määrittelemme konkreettiset tavoitteet. - Tuemme nokialaisten laadukasta elämää lisäämällä yhteisöllisyyttä ja kannustamalla osallistumaan. Strategian pohjalta kukin tulosalue on määritellyt omat sitovat tavoitteet, joiden tulee tukea strategian toteutusta. Koko kaupunkia koskevat, strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2011 ovat seuraavat: 8

9 Nokian kaupungin strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tukeminen Seudullisen rakennesuunnitelman toteuttaminen Keskustan viihtyisyyden parantaminen Latva S. Kirkko-Jaakkola Latva S. Latva S. Lähiliikuntapaikkaohjelman laadinta omaehtoisen liikunnan edistämiseksi Keskustan osayleiskaavan uusiminen ja Harjuniityn laajennuksen yleiskaavoitus Keskustan liikennesuunnitelma on laadittu. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Tehokkaammat ja tuottavammat prosessit ja resurssien joustavampi kohdentaminen yli palvelukeskusrajojen. Virtanen Johry Päällekkäisyyksien poistaminen; esim. osan laskutuksista, kaupungin tekemän perinnän, palkka- ja taloushallinnon keskittäminen hallintokeskukseen. Talouden kuntoon laittaminen rakenteellisten muutosten avulla Henkilökunnan osaamisen ja tietojen hyödyntäminen taloudellisuuden kehittämisessä Johry Yhteistyökomitea Yhteistyöryhmät Ulkoiset menot laskevat vuoden 2010 talousarvion tasosta. Yhteistyökomitea on ohjeistanut yhteistyöryhmät osallistumaan vuoden 2012 talousarvion laadintaan rakenteellisten ja muiden säästöjen saamiseksi. Yhteistyöryhmät ovat valmistelleet palvelukeskuksittain ohjelman, joilla muutetaan toimintaa taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi. 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Kolmenkulman alueen rakentaminen Latva S. Moisio On löydetty erilaisia rahoitusmuotoja alueen toteuttamiseksi Tontteja on luovutettavissa 20 kpl 9

10 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Valistustyö nokialaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien suunnitelmallinen kehittäminen Marjamäki Kirkko-Jaakkola Erkkilä Tuhkio Mäenpää Systemaattinen valistustyö lasten ja nuorten osalta on jaettu eri toimijoiden kesken tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman huomioiminen kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Palaute-/aloitejärjestelmää on kehitetty vastausten saamisen nopeuttamiseksi. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Johtamisen kohde Vastuuhenkilö Tavoitetaso 2011 Kaikkia vakinaisia työntekijöitä koskevan osaamisprofiilin käyttöönotto Populus -ohjelmassa, tavoitteena osaamisen vahvistaminen perustehtävässä Haataja Koskinen Jokaiselle vakinaiselle työntekijälle tehdään osaamiskartoitus. Kartoitus käydään läpi kehityskeskustelun yhteydessä esille tulleiden kehitystarpeiden osalta. Palvelukeskusten välistä ja palvelukeskusten ja luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta syvennetään Johry Haataja Ajankohtaisiltapäivät järjestetään jokaisessa palvelukeskuksessa, esimiesporinoilla tavoitetaan vähintään 80 esimiestä. Strategian toteutumisen arviointi Johry Haataja Tehdään kaupungin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden arvio strategian toteutumisesta. 10

11 II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut Tuloarviot Talouden taantuma, ja ennen kaikkea sen jyrkkyys ovat tehneet verotulojen arvioinnin poikkeuksellisen vaikeaksi. Syksyllä 2008 alkanut lama iski Nokialle huomattavasti kovemmin kuin moniin seudun tai Suomen kuntiin. Niinpä vuodelta 2009 kertyvät verotulot olivatkin huomattavasti naapurikuntia pienemmät. Lopullisia verotietoja ei tätä kirjoitettaessa ole vielä saatavilla vuodelta 2009, joten vuoden 2010 verotulojen toteuma on vielä osin arvailujen varassa. Erittäin todennäköisesti verotulot tulevat jäämään huomattavasti talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Koska vuoden 2010 toteumatietojakaan ei ole saatavilla ja talouden taantuma sekä mahdollinen nousu seuraavina vuosina tekevät muutoksista totuttua suurempia, on vuosien verotulojen arvioinnissa jouduttu luottamaan pääasiassa ulkopuolisiin arvionteihin. Tällä kertaa verotuloarvion pohjana on käytetty etenkin Kuntaliiton veroennustekehikkoa, joka lähtee varsin positiivisesta arviosta. Kunnallisveron arvioidaan kasvavan noin 4 % vuoden 2009 tasosta. Tästä pääosa muodostuu kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle Yhteisöverossa lähdetään paikallisiin yrityselämästä kantautuneiden tietojen perusteella varsin positiivisesta arviosta ja vuoden 2011 yhteisöverojen arvioidaan palaavan suunnilleen vuoden 2008 tasolle, kun vuonna 2009 ne vielä laskivat lähes 30 %. Laman aikana kiinteistöverosta tuli yhteisöveroa merkittävämpi tuloerä. Vuodelle 2011 sitä arvioidaan kertyvän 6,2 miljoonaa euroa. Vielä vuoden 2009 tilinpäätöksessä kiinteistöveroja kertyi vain 4,8 miljoonaa euroa, mutta vuodelle 2010 tehdyt kiinteistöverojen korotukset kasvattivat veron merkitystä huomattavasti. Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuoden 2010 alussa ns. yhden putken malliksi. Laskentatavan muutos on tuonut myös tähän tuloerään uusia ennusteita vaikeuttavia osia. Niinpä vuonna 2010 valtionosuuskohta on jäämässä noin miljoona euroa pienemmäksi kuin oli talousarviossa. Valtionosuuksiin on laitettu varsin suuri kasvu verrattuna vuosiin 2009 (+17,7 %) ja vuoden 2010 todennäköiseen toteumaan (+ 6,6 %). Nämä nousut johtuvat pääosin siitä, että muuta maata huonomman verotulokehityksen vuoksi Nokian kaupungin maksama verotulotasaus on pienentynyt puoleen siitä, mitä se oli vuonna Suunnitelmavuosille on tehty valtionosuuksien korotukset valtakunnallisten arvioiden mukaan Maksutuloissa muutokset ovat pääasiassa kysynnän muutoksen aiheuttamia. Menoarviot Kaupunginhallitus antoi keväällä 2010 taloudelliset tavoitteet lautakunnille vuoden 2011 talousarvion laatimiseksi. Päälinjaus oli, että ulkoisten menojen tulisi olla vuoden 2009 tasolla. Eri lautakuntien välillä oli kuitenkin erilaisia painotuksia. Mm. perusturvalautakunnalle sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalle annettiin lievemmät tavoitteet. Pääosa lautakunnista onkin onnistunut laatimaan esityksensä tavoitteiden mukaisiksi. Kasvatus- ja opetuslautakunnan menokehityksen hillitseminen on kaupunginjohtajan esityksellä ohjelmoitu useamman vuoden aikana tapahtuvaksi. Henkilöstömenot on budjetoitu käytännössä vuoden 2010 talousarvion tasolle. Tämä perustuu henkilökunnan vähenemiseen etenkin sijaisissa ja määräaikaisissa tehtävissä. Töissä olevien palkoissa on varauduttu sopimusten mukaisiin korotuksiin (2 %). Vakanssipaketti on ensi vuodelle historiallisen pieni ja käsittää pääasiassa vakanssimuutoksia, ei niinkään lisäyksiä. Palvelujen ostoissa on varattu 1,2 % kasvu vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Tämä kasvu on pelkästään asiakaspalveluiden ostoissa. Sisäisissä menoissa on merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että sisäisistä vuokrista on poistettu pääoman korko, joka on laskennallisena eränä nostanut teknisen keskuksen tilapalvelujen sisäisiä tuloja huomattavasti. Niinpä sisäiset menot ja tulot kokonaisuutenaan ovat yli 4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2010 talousarviossa. Suunnitelmavuosien menokohtia on korotettu valtion peruspalvelubudjettiselvityksen lukujen mukaisesti. 11

12 Arvioitu verotulo TILIVUOSI TP2008 TP-2009 TA-2010 TA-2011 TS-2012 TS-2013 Verolaji Kunnallisvero * ** Muutos % 11,1 6,3 1,5 2,3 4,1 3,9 Osuus yhteisöveron tuot *** Muutos % -14,1-27,8 4,6 34,6-10,0 3,2 Kiinteistövero Muutos % 5,7 5,2 21,4 6,5 3,2 3,1 VEROTULO yht Muutos % 8,6 3,9 2,6 4,1 3,1 3,8 *) Tuloveroprosenttia korotettu 1,00 prosenttiyksiköllä **) Tuloveroprosenttia korotettu 0,75 prosenttiyksiköllä ***) Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta nostettiin määräajaksi ( ) 10 prosenttiyksiköllä 12

13 2. Lautakuntien ja kaupunginjohtajan ehdotuksen erot Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2011 sisältää seuraavat muutokset lautakuntien esityksiin: Perusturvakeskus: Siuron terveysaseman toiminta lakkautetaan. Vanhuspalvelut: Tutkitaan kotihoidon kustannusrakenne ja vaihtoehtoiset tuottamistavat. Tehdään alueellinen kokeilu kotipalvelun vaihtoehtoisesta toimintatavasta. Hämeenkyrön yhteistoiminta-alueen valmisteluun varattu raha ( ) käytetään perusturvan talouspäällikön viran täyttöön vuoden 2011 määräajaksi (sisältää mm. yhteistoiminta-alueen suunnittelua) ja hoitotyön johtamiseen. Raamin edellyttämään kustannusrakenteeseen pyritään em. toimenpitein sekä jatkamalla vanhustyön palvelurakennemuutosta Tekninen keskus: Varikko: Toiminnassa etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa. Tilapalvelut: Tilojen tehokkaaseen käyttöön keskitytään entistä enemmän; tavoitteena mm. ulkoisista vuokratiloista luopuminen. Teknisen keskuksen hallinto: Jatketaan organisaation uudelleenmitoitusta tarpeiden muuttumisen mukaisesti. Poistetaan jätevedenpuhdistamon ulkoistamista koskevat tavoitteet ja tekstiosuudet. Kasvatus- ja opetuskeskus: Perusopetus: Palveluverkko-, kustannusja hallintorakenneselvityksellä etsitään mennessä ratkaisu, jolla vähennetään perusopetuksesta kustannuksia vuonna , vuodelta ja vuodelta Perusopetus: Lukuvuoden 2011/2012 tuntikehys voi olla lukuvuoden 2009/2010 tuntikehystä suurempi ainoastaan valtion ryhmäkokojen pienentämiseen kohdennetun valtionosuuden mahdollistaman määrän. Määrärahaa vähennetään Varhaiskasvatus: Palveluverkko-, kustannus- ja hallintorakenneselvityksellä etsitään mennessä ratkaisu, jolla vähennetään varhaiskasvatuksesta kustannuksia vuonna , vuodelta ja vuodelta Tavoitteena on päästä suunnitelmakaudella seudullisen keskiarvon mukaiseen kulurakenteeseen. Varhaiskasvatus: Nokia-lisän maksaminen sidotaan hoitolisän ehtoihin (taloudellinen peruste), ja sitä maksetaan 120 nuorimmasta lapsesta. Tällöin Nokia-lisän vuosikustannus olisi vuonna ja sen jälkeen noin /vuosi. Määrärahaa lisätään lautakunnan esitykseen Työväenopisto: Toimintamenojen kasvu saa olla 2,6 % vuoteen 2009 verrattuna. Määrärahaa vähennetään Työväenopisto: Selvitetään seudullisen opiston toimintamahdollisuus. Vapaa-aikakeskus: Tekstilisäys: Valmistellaan lautakuntien yhdistäminen vaalikauden päättymisen yhteyteen, koska kahden lautakunnan järjestelmästä ei ole saatu nähtävissä olevaa hyötyä. Tekstilisäys: Tilojen vuokrausjärjestelmän aiheuttamat vuokrakorotusta vastaava kaupungin saama lisätulo jaetaan järjestöille vastaavina avustuksina. Tätä koskeva talousarviomuutos (lisätuloja vastaava määrärahalisäys) tuodaan valtuuston käsiteltäväksi kun vuokramuutos on selvillä. Investoinnit: Keskuskeittiön määrärahaa korotetaan Lisätään kehyskuntien hankintayhtiön osakepääoma Harjuniityn koulua siirretään vuodella eteenpäin (vuodelta 2011 poistuu 2 m ) Harjuniityn päiväkotia aikaistetaan vuodella (vuodelle 2011 tulee lisää 1,5 m ) Keskustan päiväkotiin lisätään vuodelle aikataulun viivästymisen vuoksi. Vanhainkodin purkamiskuluihin lisätään vuodelle Alhoniityn koulunkeittiön remontin jatkoon varataan vuodelle

14 Poistettu kaupungintalon parkkipaikan uusiminen ( ) vuodelta 2012 Korvolan kaava-aluetta siirretään vuodella eteenpäin (vuodelta 2011 pois ) Tekstimuutos: Kullaanvuoren saneerauksen ja siirtoviemäreiden suunnittelu. Tekstimuutos: Myllyhaan koulun laajennus ja Lähdekorven koulun tilojen muutos. Kuljetuskalusto vuosille / vuosi (pienennetty ltk:n ehdotuksia). Vanhainkodin lyhytaikaispaikkojen rakennus pois vuodelta 2013 (4,5 m ). Keskusurheilukentän katsomon määräraha ( ) poistetaan vuodelta Lisätään Keskusurheilukentän katsomon kuntoarvio ja kunnostussuunnittelu ( ) vuodelle Poistetaan Kisapuiston monitoimipuiston rakentaminen vuodelta 2013 Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen: Nokian alueella Kolmenkulmassa on asemakaavoitettua aluetta useita kymmeniä hehtaareja ja Juhansuon kaava on valmistumassa noin 100 hehtaarin alueelle. Kunnallistekniikan rakentaminen vaatisi vuosittain useita miljoonia euroja, jotta pystyttäisiin tarjoamaan kysyntää vastaavasti tontteja. Kaupungin tämän hetken taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia laajamittaiselle kunnallistekniikan toteuttamiselle. Syksyllä 2010 on käynnistetty neuvottelut uuden rahoitusmallin etsimiseksi Kolmenkulman kunnallistekniikan toteuttamiselle. Yhtenä vaihtoehtona on yhteisen yhtiön perustaminen kunnallistekniikan rakentamiselle, jolloin rakentaminen jatkuisi keskeytyksettä. Tarkemmat esitykset kunnallistekniikan rahoitus- ja rakentamisvaihtoehdoista tehdään vuoden 2011 alussa. Lisäksi talousarvioon on lautakuntakäsittelyn jälkeen tehty korjauksia ja oikaisuja, jotka eivät vaikuta toimintaan tai annettaviin palveluihin. 3. Lopputulos numeroina Vuoden 2011 talousarvio näyttää varsin erilaiselta kuin viimeisen vuosikymmenen talousarviot. Kaupungin toimenpiteet talouden rakennemuutoksien aikaansaamiseksi ovat jo näkyvissä vuoden 2010 toteumassa, ja linja jatkuu vuoden 2011 talousarviossa. Käyttötalousmenot ovat 3,4 % pienemmät kuin vuoden 2010 talousarviossa ja 1,1 % pienemmät kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tämä ei kuitenkaan ole todellinen tilanne, sillä sisäisistä vuokrista on poistettu pääoman korko. Ulkoisten menojen kasvut ovat seuraavat: vuoteen ,2 % ja vuoteen ,8 % Ulkoisissa käyttötaloustuloissa on 2,3 % kasvu vuoden 2010 talousarvioon mutta 6,3 % lasku vuoden 2009 tilinpäätökseen. Muutokset johtuvat pääosin maanmyyntitulojen epätasaisesta kertymisestä vuosittain. Toimintakate laskee ilmeisesti ensimmäistä kertaa Nokian kaupungin historiassa eli se on 1,8 % pienempi kuin vuoden 2010 talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätökseen kasvua on silti 5,2 % eli 6,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on noin 14,3 miljoonaa euroa, joka riittää pääosin investointien kattamiseen. Niinpä kaupungin velkaantumiskehitys on saatu lähes pysähtymään, mutta ei vielä pienenemään. Tuloslaskelman tulos on noin 3,5 miljoonaa euroa ja poistoeron muutoksen jälkeen ylijäämää kertyy noin 3,9 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden investoinnit ovat yhä 42,8 miljoonaa euroa, mutta tämäkin on lähes puolet siitä, mitä aikaisimpina vuosina suunniteltiin investoitavan. 15 miljoonan euron vuosikeskiarvolla kaupungin on mahdollista samanaikaisella tiukalla käyttötalousmenokurilla saada velkaantumiskehitys pysähtymään. 14

15 4. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2011 KiintOy Nokian Vuokrakodit (ent. KiintOy Ketolanmäki) Kaupungin omistusosuus 100 %. Kiinteistöyhtiö tarjoaa monipuolisia vuokraasuntomahdollisuuksia nokialaisille asukkaille. Yhteistyössä kaupungin ja yhtiön kanssa suunnitellaan Poutuntien alueen kehittämistä. Myös muita yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan mm. henkilöstön ja konekaluston osalta.. Muut tavoitteet: käyttöaste 98,6 % sijoitetun pääoman tuotto 5,92 % vaihtuvuus 24,5 % Verte Oy Kaupungin omistusosuus 64,9 %. Tavoitteet: Verte Kiinteistökehitys: Verte-alueen toimintojen ja aluerakenteen suunnittelu ja kehittäminen Nokian kaupungin ja yhtiön muiden omistajien tahtotilan mukaisesti. Tehtävä sisältää alueen toimintojen kehittämisen lisäksi kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien rakennushankkeiden ja rahoitusmallien valmistelun, kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvän rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen Kolmenkulman alueen toimintojen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Tehtävä sisältää erikseen sovittavat alueen kiinteistökehittämiseen, toimintojen ja aktiviteettien kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä osallistumisen alueen markkinointiin ja uusien yritysten ja toimijoiden aktiivisen rekrytointiin ja neuvontaan. Kolmekulmaan sijoittuvien kunnalliseen palvelutuotantoon liittyvien toimintojen ja niihin liittyvien rakennushankkeiden ja rahoitusmallien valmistelun. Verte Energia: Nokian kaupungin elinkeinorakenteen kehittäminen energia-alan kehitystyön kautta. Uusiutuvan energian käyttöön perustuvan energia/elinkeinopolitiikan kautta Nokian kaupunki edistää nykyisen energiaintensiivin teollisuuden kilpailukykyä ja kehittymistä Nokian kaupungissa ja samalla tarjoaa edellytykset uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen muodostumiselle Nokian kaupunkiin ja Kolmenkulman alueelle. Verte Työllisyys ja työpajat: Verte Työllisyys ja työpajat toiminnan kautta pyritään luomaan työllistymistä ja työpaikkoja erityisesti nokialaisille pitkään työttöminä olleille henkilöille. Työpajatoiminnan työnantajatehtävät sekä pitkään työttöminä olleiden henkilöiden jatkopolutus työelämään. Työllistymisen ja jatkopolutuksen kehitystyö Nokian kaupungin lähtökohdista. Verte Tutkimus ja koulutus: Verte tutkimus ja koulutus tuottaa omistajien lähtökohdista tutkimus- ja koulutuspalveluja. Erityisesti kehitettäviä koulutus- ja tutkimuspalveluja ovat uusiutuvan energian, hoiva-hyvinvointialan sekä ympäristörakentamisen tutkimus- ja koulutuspalvelut. 15

16 5. Talousarvion sitovuus Valtuustoon nähden sitovia ovat: Strategiaosassa: Vuodelle 2011 esitetyt tavoitetasot Käyttötaloudessa: Tavoiteosan sisältämät toiminnalliset tavoitteet Lisäksi nykytilanteeseen nähden uuden vakinaisen henkilöstön lisäystä tai muuta toiminnan tai rahoituksen muutosta koskevat maininnat. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteluissa esitetyt toimintaa ohjaavat maininnat sekä tulosalueiden toimintamenojen ja toimintatulojen loppusummat. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää määrärahaa toimielimen sisällä tulosalueelta toiselle, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Vesilaitoksen talousarvio on sitova valtuustoon nähden toimintakatetasolla (nettositovuus). Lautakunnilla on velvoite järjestää toiminta talousarvioon sisältyvän ohjauksen mukaisesti. Siltä osin kun toimintaa ei ole talousarvion perusteluilla tai tavoitteilla ja keinoilla ohjattu, lautakunnilla on oikeus järjestää toiminta päättämällään tavalla, kuitenkin koko kaupungin tasolla vahvistettuja yhteisiä henkilöstö-, hankinta- ja muita toimintapolitiikkoja noudattaen. Käyttötalousosassa on tulosalueittain merkitty kunkin tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Investoinneissa: Investoinnit sitovat hankkeina (eli jokainen mainittu investointikohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (talonrakennus, katurakentaminen, puistorakentaminen, ulkoliikuntapaikat, vesihuolto, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, kuljetusvälineet sekä aineettomat oikeudet) ja toimielimittäin. Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa hankeryhmän sisällä investointikohteeltaan toiselle, mikäli kaikki sen investointikohteet tulee toteutettua. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä. Rahoituksessa: - Tuloslaskelmasta verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut. - Rahoituslaskelmasta pitkäaikaisten lainojen lisäys (enimmäismäärä). Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tunnusluvuilla, jotka eivät ole sitovia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määräyksen mukaisesti. Mikäli tämä on jostain syystä mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun - määräraha uhkaa ylittyä, - tuloarvio uhkaa jäädä toteutumatta, - toiminnan tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. 16

17 17

18 Ulkoiset menot toimielimittäin v. 2011, yht. 191,08 milj. Rahoitus 5,4 % Investoinnit 7,9 % Yleishallinto 3,6 % Tekninen keskus, Aluepalastuslaitos ja Pirteva 19,2 % Perusturvakeskus 39,9 % Kasvatus ja opetuskeskus 22,4 % Vapaa ajan palvelukeskus 1,5 % Valtionosuudet 19,0 % Ulkoiset tulot tulolajeittain v. 2011, yht. 179,23 milj. Korot ja rahoitustulot 0,4 % Lainat 4,7 % Investointitulot 0,2 % Myynti ja maksutuotot 9,7 % Muut toimintatuotot 5,4 % Yhteisövero 3,5 % Kunnallisvero 53,7 % Kiinteistövero 3,5 % 18

19 6. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain Kaupunginhallitus Luottamustoimi eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Luottamustoimen tulosalueella on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä tarkastuslautakunnan määrärahat. Luottamustoimen määrärahojen kasvu johtuu ennen kaikkea verotuskustannusten siirrosta hallintopalveluiden tulosalueelta Hallintokeskus Hallintopalvelut eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: Pasi Virtanen, talousjohtaja Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella Tulosalue sisältää erilliset hallintopalvelut, tietohallinnon, hankintapalvelut, kaupunginkanslian sekä henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut. Merkittävänä muutoksena suunnitelmakaudella on kehyskuntien hankintatoimisto KuHan yhtiöittäminen ja sen toiminnan laajentaminen Orivedelle ja mahdollisesti palveluiden myyntinä muihin kuntiin. Myös muissa hallintopalveluissa etsitään sopivia seudullisia ratkaisuja. Tietohallinnossa jatketaan seudullisten perustietotekniikka ja puhelin- ja datapalveluiden kilpailutusten jälkeen seudullisen yhteistyön ja työnjaon kehittämistä. Talous- ja henkilöstöhallintopalveluissa jatketaan ainakin yhteisten sovellusten mahdollistamaa yhteistyötä. Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella Kehyskuntien hankintatoimisto KuHa yhtiöitetään komissiorahoituksella toimivaksi. Jatketaan toimistotyöselvitystä sekä seudullista yhteistyötä tietohallinnossa ja talous- ja henkilöstöhallinnossa. Prosesseja kehittämällä etsitään vaihtoehtoisia ja uusia palveluiden tuottamistapoja. 19

20 Talousarvio 2011 Henkilöstökoulutusta jatketaan; painopisteenä yhä esimieskoulutus. Osaamista kehitetään ja henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan. Tietohallintopalveluita myydään Hämeenkyrön kunnalle. Talousarviovuoden 2010 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme Tavoitetaso ja seurantatapa 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Hankintatoimisto KuHa yhtiöitetään. Kaupungin puhelinvaihde ulkoistetaan. Seudullisella tietohallinnolla saavutetaan taloudellista hyötyä. Toimistotyöselvitystä jatketaan. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Organisaation arviointi- ja mittaamisosaamisen kehittäminen Uusi yhtiö aloittaa komissiorahoitteisena talvella Puhelinvaihteen hoito siirtyy puhelin- ja datapalveluiden kilpailutuksen myötä yksityiselle palveluntuottajalle. Kaupungin ulkoiset tietohallintokulut pienevät vuoden 2010 tasosta On löydetty uusia ratkaisuja toimistotyön tekemisessä koko kaupunkiorganisaatiossa. Tehtäviä, työnjakoja, työtapoja ja osaamista on kehitetty, ja huomiota on kiinnitetty myös henkilöstön työhyvinvointiin. Jokaisella esimiehellä on mahdollisuus osallistua arviointi- ja mittaamiskoulutukseen. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2011: Hankintatoimisto KuHa yhtiöitetään talvella Kaupungin puhelinvaihde ulkoistetaan kevättalvella Huhtikuussa 2011 järjestetään eduskuntavaalit. Verotuskustannukset on siirretty muiden vastaavien rahoituserien tapaan tulosalueelle Luottamustoimi. Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset: Puhelinvaihteen palvelusihteereistä toinen on siirtynyt vuonna 2010 talouspalveluihin (sinne teknisestä keskuksesta siirrettyyn, vapautuneeseen vakanssiin). Puhelinvaihteen ulkoistuessa toinen puhelinvaihteen palvelusihteereistä siirtyy uusiin työtehtäviin vanhainkodille. Hankintatoimisto KuHan henkilöstö siirtyy perustettavan seudullisen yhtiön palvelukseen Toiminnan laajuustiedot Sairauspäivien vähentäminen Nokian kaupungin henkilöstö pv/vuosi 18,17 17,53 17,50 16,50 16,25 16,00 Kesätyöntekijät Opintorahan saajat Voimavarat Vakinaiset

21 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: Henry Moisio, elinkeinopäällikkö Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella Taloudellinen taantuma kääntyi nousuun vuoden 2010 kesällä ja sen vaikutukset alkavat näkyä työllisyystilanteen parantumisena ja lomautusten vähentymisenä. Kestää kuitenkin kauan ennen kuin yritysten tilanne on parantunut lamaa edeltäneelle tasolle. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut laman myötä ja työllistymismahdollisuudet eivät tule parantumaan vielä pitkään aikaan. Uusia yrityksiä on perustettu runsaasti viimeisen vuoden aikana. Tämä on osin seurausta työllisyystilanteesta, mutta suurin syy on kuitenkin usko yritysten menestymismahdollisuuksiin kasvavalla seudulla. Yritystonttien kysyntä on ollut voimakasta lähes koko taantumankin ajan. Teollisuustontteja ei ole aina pystytty tarjoamaan kaikille halukkaille. Kolmenkulman alue kiinnostaa yrityksiä uutena sijoittumispaikkana. Vuoden 2010 keväällä valmistuivat läntisen kehätien varteen ensimmäiset suuret kaupan yksiköt, rautakauppa ja liikenneasema. Uusia alueita asemakaavoitetaan. Kolmenkulman läntisimmän osan Kyynijärven alueen asemakaava vahvistui vuoden 2010 alussa ja Juhansuon alueen kaavoitus on käynnissä. Kaupungin heikentynyt taloustilanne on hidastanut kunnallistekniikan rakentamista uusille alueille. Pitkäniemen alueella on Verten toiminnan ansiosta käynnistynyt mittava pääasiassa hoivayritysten uudisrakentaminen ja vanhojen tilojen saneeraus. Vähittäis- ja erikoistavarakaupan yksiköitä ei voida uusien määräysten mukaan merkittävässä määrin sijoittaa keskusta-alueen ulkopuolelle. Tästä syystä on etsittävä kaupan uusia sijoittumiskohteita keskusta-alueelta palvelemaan kasvavaa väestöä. Elinkeino- ja kehittämisyhtiö Tredea on vakiinnuttanut asemaansa seudun elinkeinotoiminnan kehittäjänä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Osaamiskeskustoiminta ja seudullinen matkailun kehittäminen on liitetty Tredean yhteyteen vuoden 2010 aikana. Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella Kolmenkulman yritysalueen eri kohteiden ja toimenpiteiden kokonaisvaltainen kehittäminen, alueen yritystonttien markkinointi. Pitkäniemen Verten yrityspuiston kehittäminen ja markkinointi. Kaupunkikeskustan ja torialueen kehittäminen. Yritysten toiminta-edellytysten turvaaminen ja tukeminen yritysneuvonnan ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. 21

22 Talousarvio 2011 Talousarviovuoden 2011 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Yritysalueiden kehittäminen Keskustan kehittäminen 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Elinkeinotoiminnan kehittäminen Sisäisen yhteistyön kehittäminen 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kolmenkulman ja Pitkäniemen alueen kehittäminen Keskustan alueen liikerakentaminen Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Viihtyisä kaupunki Yrittäjyyden edistäminen 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Osaamisen ylläpitäminen. Tavoitetaso ja seurantatapa Kolmenkulman alueen kehittäminen ja markkinointi Yrittäjäkadun alueen kehittäminen. Uusien kaupallisten palvelukohteiden kehittäminen keskusta-alueelle. Torialueen kehittäminen. Seutuyhteistyö elinkeino ja kehitysyhtiö Tredean kanssa. Seudullisten hankkeiden koordinointi, matkailutoiminnan kehittäminen ja seudulliset yritysten sijoittumispalvelut Tredean kautta. Selkiytetään työnjakoa tonttimarkkinoinnissa teknisen keskuksen kanssa. Markkinoidaan asemakaavoitettuja tontteja teollisuudelle ja alueille soveltuville yrityksille. Jatketaan Yrittäjäkadun alueen suunnittelua ja kehitetään Saviselän kauppakeskusaluetta yhteistyössä kiinteistöjen kanssa. Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja jo toimiville yrityksille. Järjestetään Nokia-viikko ja kaupunki on yhteistyökumppanina Tapsan Tahtien järjestämisessä vastuullisen tapahtumajärjestäjän kanssa. Tehdään yrittäjyyskasvatustyötä yhdessä oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Osallistutaan tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2011: Tapsan Tahtien järjestämisvastuu siirtyy kaupungilta yksityiselle yritykselle ja kaupunki on mukana yhteistyökumppanina sopimuksen mukaisella rahamäärällä. Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset: Tapahtumasihteerin toimi siirtyy vapaa-aikakeskukseen. 22

23 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Yritysten lukumäärä (toimipaikat) Työpaikkojen lukumäärä Työttömyysasteen kehitys (%) 7,3 11,4 11,8 10,8 9,8 8,8 Maatilojen lukumäärä Leader hankkeet Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet Yritystilojen rakentaminen - myönnetyt rakennusluvat (m 2 ) rakennetut yritystilat (m 2 ) Luovutetut yritystontit (kpl) Luovutetut yritystontit (m 2 ) Aloittaneet yritykset Voimavarat Vakinaiset Määräaikaiset Kesätyöntekijät Tilat, (m 2 ) Hallintokeskus yhteensä eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 KH 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto

24 Tampereen aluepelastuslaitos eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tampereen aluepelastuslaitos yhdessä 51 sopimuspalokunnan kanssa huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 28 kunnan alueella. Aluepelastuslaitos toimii koko Pirkanmaalla, ja toimintaorganisaatio on jakautunut kuuteen toimialueeseen. Paloasemia on 70 eri puolilla Pirkanmaata. Pelastustoiminta perustuu eri onnettomuustilanteita varten ennalta tehtyihin toimintasuunnitelmiin eri toimintaympäristöissä. Kiireellisestä ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta huolehditaan Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Ruovedellä ja Valkeakoskella. PIRTEVA eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö, lyhyemmin Pirteva, huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta. Jäsenkunnat maksavat ympäristöterveydenhuollosta Pirkkalan kunnille maksuosuudet asukaslukujen suhteessa. Eläinlääkintähuollosta maksetaan aiheuttamisperiaatteella. Kaupunginhallitus yhteensä eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto

25 6.2. Perusturvakeskus Lähipalvelut eurot TP 2009 TA 2010 LTK 2011 TA 2011 SV 2012 SV 2013 Tuotot Kulut Toimintakate Poistot Netto Tulosalueen vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri Mauri Jokinen Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus velvoittaa vuoden 2011 alusta lisäämään merkittävästi kouluterveydenhuollon lääkärintarkastuksia nykyisestä Nokian käytännöstä. Talousarvion laadintaohjeen mukaan tämä joudutaan tekemään ilman lisäresurssia. Terveydenhuoltolaki on tarkoitus tulla voimaan Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella Talousarvio 2011 Merkittävien kansansairauksien hoitoprosessin laatua parannetaan, jolloin kustannustehokkuus paranee ja nokialaisten hyvinvointi lisääntyy. Potilaiden omahoitoa edistetään ja toimintaa kehitetään terveyshyötymallin suuntaan. Palvelujen tuottamiseksi kustannustehokkaasti, joudutaan tekemään myös rakenteellisia muutoksia. Talousarviovuoden 2011 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Jatketaan neuvotteluja sairaanhoitopiirin kanssa alueellisesta yhteispäivystyksestä. Psykiatrian ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminnassa on uusi hoitomalli. Tekstinkäsittelyn jonot saadaan hyväksyttävälle tasolle kustannustehokkaasti. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Diabeteksen hoidon laatua parannetaan 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Henkilöstön ammatillisesta lisäkoulutuksesta huolehditaan tiukankin taloudellisen tilanteen aikana. Kouluttaudumme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Esimiestyössä kehitämme vuorovaikutustaitoja koulutuksella. Tavoitetaso ja seurantatapa 2010 aloitettu uusi hoitomalli on vakiintunut käyttöön ja tehostanut hoitoprosessia. Testataan ostopalvelun ja puheentunnistuksen toimivuutta tekstinkäsittelyn jonojen purkamisessa. Omahoitomallin käyttöä edistetään, hoitoprosessia yhdenmukaistetaan ja hoitotuloksia seurataan. Nuorille (20-35v)1-tyypin diabeetikoille ryhmäluentoja ja vertaistukea. Osa ulkopuolisista koulutuksista toteutetaan videoyhteyttä hyödyntäen paikallisesti. Järjestämme yhteisiä koulutuksia/toteutuneet koulutukset. 25

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Nokian kaupunki. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kannen kuva: Keskustan päiväkoti v. 2009 ennen peruskorjausta (Sataman kuvapankki) Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy 2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot