ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Ohjausryhmä

2 1 1. JOHDANTO Etelä-Savossa on vuosien varrella useaan otteeseen keskusteltu maakunnallisen sosiaalija terveyspalveluiden järjestäjän perustamisesta. Tähän saakka hankkeet ovat aina jossakin vaiheessa kaatuneet yksimielisyyden puutteeseen. Uusin yritys käynnistyi vuodenvaihteessa , jolloin asia nousi uudelleen esille valtakunnallisen sote-uudistuksen vauhdittamana. Keväällä 2014 alueella oltiin jo käynnistämässä hanketta sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamiseksi, mutta hanke jäädytettiin, kun puolueiden puheenjohtajat sopivat uudesta valtakunnallisesta sote-mallista. Asiaa päätettiin kuitenkin vauhdittaa syksyllä 2014, kun uuden ratkaisun suuntaviivat selkenivät ja vastasivat pääosin Etelä-Savon kuntien näkemyksiä. Tällöin hankkeelle etsittiin muutosjohtaja ja päätettiin käynnistää varsinainen hanketyö. Hankkeeseen päättivät osallistua seuraavat kunnat (vihreä: mukana, sininen: mukana useammassa hankkeessa, punainen: ei mukana): Valtakunnallinen sote-uudistus ajautui perustuslaillisiin vaikeuksiin ja sen vuoksi laki sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä raukesi edellisessä eduskunnassa. Tästä huolimatta Etelä-Savon hankkeeseen osallistuvat kunnat päättivät jatkaa oman sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelua kuntalain pohjalta. Huhtikuun 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Juha Sipilän hallitus julkisti ohjelmansa Siinä todetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta seuraavaa:

3 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tällä on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus. Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) järjestämisratkaisun kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Alueita on yhteensä enintään 19. Alueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Hallitus uudistaa sairaaloiden työnjakoa siten, että osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskitetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa erityisvastuualueille. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi SOTE-alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot. SOTE-alueet tuottavat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Kilpailutuksissa korostetaan erilaisten tuottajien välistä kilpailuneutraliteettia. Palvelutuotannon tehokkuuden ja laadun arviointia varten laaditaan mittaristo. SOTE-järjestämislain valmistelussa ensivaiheen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään rahoituksen vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmallit ottaen huomioon perustuslain reuhaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yksikanavaiseen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Selvitetään valinnanvapaus-mallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin implementoimiseksi tarvittavat lakimuutokset. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita ja turvata ihmisten nopea hoitoonpääsy. Mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun mennessä. Hanketta varten asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisällytetään kustannusten tehokkaan hallinnan toteuttava budjettikehysjärjestelmä. (Juha Sipilän hallituksen ohjelma, s. 26) Etelä-Savossa tehty valmistelu vastaa tavoitteiltaan ja perusrakenteeltaan hallitusohjelmaa. Ainoat erot ovat: - Hallitusohjelmassa ei mainita, mikä juridinen organisaatio kuntaa suurempi itsehallintoalue on - Hallitusohjelman mukaan alueen valtuusto valitaan vaaleilla - Hallitusohjelman mukaan rahoitus on vielä auki ja voidaan säätää lailla. Em. seikat ovat toiminnan kokonaisuuteen nähden hallinnollisia, ja Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymä voidaan tarkistaa tulevaa lainsäädäntöä vastaavaksi siinä vaiheessa, kun laki on vahvistettu. Laki tullenee voimaan vuonna 2017 ja sen mukaiset muutokset astunevat voimaan vuosina

4 3 2. VALMISTELUN ORGANISOINTI Valmistelutyö on organisoitu seuraavasti: Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 4 kertaa ja kunnanjohtajaryhmä 6 kertaa. Kukin työryhmä on kokoontunut useita kertoja. Liitteessä 10 on luettelo ohjausryhmän ja työryhmien jäsenistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Markku Häkkänen Mäntyharjulta ja kuntajohtajaryhmän puheenjohtajana Kimmo Mikander ja Ari Liikanen Mikkelistä. Henkilöstöjärjestöt ovat keskuudestaan nimenneet ohjausryhmään 2 edustajaa/pääsopijajärjestö sekä työryhmiin 1 2 edustajaa/työryhmä. Lisäksi henkilöstön edustajille on pidetty kuukausittain erillinen informaatiotilaisuus sekä organisaatiokohtaisesti yhteistoimintalain mukaisen yt-menettelyt. Hankkeella on omat www-sivut (www.etelasavonsote.fi) ja facebook-sivu (www.facebook.com/etelasavonsote). Kunkin ohjausryhmän kokouksen jälkeen on jaettu lehdistölle tiedote hankkeen etenemisestä tai pidetty tiedotustilaisuus. Kuntajohtajaryhmä valitsi hankkeen muutosjohtajaksi hallintotieteiden maisteri, MBA Jouko Luukkosen, joka aloitti tehtävässään varsinaisesti Muutosjohtaja on kiertänyt hankkeen aikana kaikissa kunnissa pitämässä tilannekatsauksen valtuustolle tai hallitukselle sekä tutustunut kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteisiin.

5 4 3. ETELÄ-SAVON HYVINVOINNIN KUVA Liitteenä 8 on vertailutietoja Etelä-Savon kunnista. Väestökehitys Seuraavassa kaaviossa on esitetty alueen kuntien asukasluvun kehitys 2010-luvulla. Kunnista vain Mikkelin väkiluku on noussut 2010-luvulla, sekin vain 0,47 %. Muissa kunnissa väkiluku on vähentynyt 3,39 % (Mäntyharju) 7,80 % (Enonkoski).

6 5 Merkittävä syy väkiluvun laskuun on heikko syntyvyys luvulla kaikissa kunnissa kuolleisuus on ollut korkeampi kuin syntyvyys. Tämä ns. luonnollinen väestönlisäys oli paras Mikkelissä (- 0,74 %) ja heikoin Puumalassa (-8,92 %). Kuntien väkilukukehityksen selkeä puskuri on maahanmuutto, joka on ollut 2010-luvulla positiivinen kaikissa kunnissa. Sen sijaan maan sisäinen muuttoliike on positiivinen vain Mikkelissä, sielläkin vain 51 henkilöä.

7 16,4 14,6 14,9 13,4 13,1 12,6 13,0 12,6 12,9 11,0 12,6 12,0 12,3 12,2 10,5 8,8 63,7 62,3 59,7 59,8 60,1 60,1 56,9 56,8 56,3 57,9 55,1 55,2 54,2 54,1 55,2 55,5 19,9 23,1 25,4 26,8 26,8 27,3 30,1 30,5 30,8 31,1 32,3 32,8 33,5 33,7 34,3 35,7 6 Tilastokeskuksen vuonna 2012 tekemän uusimman väestöennusteen mukaan kaikkien alueen kuntien väkiluku laskee vuoteen 2040 saakka. Lasku on pienintä Mikkelissä (- 3,1 %) ja suurinta Puumalassa (- 32,3 %). Samaan aikaan kuntien väestön ennustetaan ikääntyvän voimakkaasti. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä nousee lähes :lla. Voimakkainta nousu on Mikkelissä (86,4 %) ja vähäisintä Enonkoskella (29,9 %). Väestön ikärakenne 2014, % väestöstä 65 - v v v.

8 7 Etelä-Savon kuntien ikärakenne on jo lähtötilanteessa muuta maata vanhusvoittoisempi. Yli 65-vuotiaiden suhteellinen osuus on osassa kuntia lähes 2-kertainen koko maan keskiarvoon verrattuna. Vastaavasti alle 15-vuotiaiden osuus on alhainen, osassa kuntia lähes puolet pienempi kuin maassa keskimäärin. Kuntalaisten hyvinvointi-indikaattorit 400 Koulutustasomittain Etelä-Savon kunnissa väestön koulutustaso on maan keskiarvoa alhaisempi.

9 8 Maakunnassa sairastavuus on selvästi maan keskiarvoa korkeampaa. Osassa kunnista sairastavuusindeksi on yli 1,5-kertainen maan keskiarvoon verrattuna. 20 Työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä , , ,3 13,9 13,4 13,3 13,0 12,6 12,3 12,3 11,7 11,6 11, ,0 9,8 8 8, Myös työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on korkea. 25 Työttömät, % työvoimasta , ,2 17,0 16,4 15,9 15,0 14,5 14,3 14,3 14,3 13,8 13,7 13,7 12,7 12,4 11, Maakunnan kunnissa työttömyysaste on myös korkea muutamaa kuntaa lukuun ottamatta.

10 9 200 Toimeentulotuki, euroa / asukas Sen sijaan toimeentulotuen menot ovat alueella keskiarvoa alhaisemmat. Kuntien talous Liitteessä 1 on esitetty kooste kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksistä. Uuden kuntalain mukaisista kriisikuntakriteereistä eniten täyttyy Pertunmaalla ja Pieksämäellä 2/4 kriteeriä. Rantasalmella täyttyy konsernin alijäämäkriteeri (-1000 /as), mikä yksin riittää kunnan joutumiseen ns. kriisikuntalistalle, jos tilannetta ei saada pikaisesti korjattua. Akuutein kuntatalouden ongelma onkin Rantasalmella ja Pieksämäellä. Useassa kunnassa (mm. Mikkelissä, Pieksämäellä ja Joroisissa) konsernin velkamäärä on korkea. Erityisesti Mikkelin ongelma on konsernin suhteellinen velkaantuneisuus. Paras kunnan talouden tilanne on Enonkoskella, Hirvensalmella ja Puumalassa. Kuntien tulevien vuosien talousnäkymiin vaikuttaa oleellisesti valtion talouden epätasapaino. Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa kirjatut talouden välittömät sopeutustoimet vaikuttavat kuntien menoihin yhteensä vuositasolla (v. 2020) noin 829 milj.. Osa toimenpiteistä helpottaa suoraan kuntataloutta, mutta osaan liittyy valtionosuuksien vähennyksiä tai niiden indeksikorotusten jäädyttämisiä. Lisäksi tavoitteena on vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita 1 mrd edestä. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannuksissa on merkittäviä eroja.

11 10 Alhaisin kustannustaso ( /as) on Joroisilla ja Mikkelissä, korkein Puumalassa ja Sulkavalla. Huomattava on, että nykyisissä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnissa erikoissairaanhoidon menot ovat noin /as korkeammat kuin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kunnissa.

12 11 Tarkasteltuna sairaanhoitopiireittäin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot ovat hieman maan keskiarvoa korkeammat. Koko maan korkeimmat nettomenot ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnissa. Itä-Suomen alueella Etelä-Savon kustannustaso on keskitasoa. Erot tulevat pääasiassa erikoissairaanhoidosta, jossa Itä-Savo on merkittävästi muita kalliimpi ja Keski-Suomi muita edullisempi. Etelä-Savo on erikoissairaanhoidossa myös Pohjois-Savoa edullisempi. Analyysit Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluista Nordic Healthcare Group (NHG) teki syksyllä 2014 Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja organisointia koskevan selvitysraportin. Selvityksen yhteenvedossa todetaan mm.

13 12 Raportissa on laskettu, että alueella olisi mahdollista saavuttaa 5,6 % säästö sosiaali- ja terveyspalveluiden vuosikustannuksissa. Säästöpotentiaali jakaantuu seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

14 13 NHG:n esittämästä säästöpotentiaalista on todettava, että mm. vanhustenhuollossa palvelurakennetta on jo kehitetty raportissa käytettyjen taustatietojen jälkeen, jolloin osa säästöistä on jo toteutumassa. Aalto-yliopiston Petra Kinnula, Teemu Malmi ja Erkki Vauramo julkaisivat tammikuussa 2015 raportin Näkökulmia Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sote-uudistukseen. Raportin johtopäätöksinä todetaan: 1. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelujärjestelmä on avohoitopainotteinen. Ikäihmisten laatusuositusten tasoon verrattuna vanhusten kodin ulkopuolisissa palveluissa on noin 500 vanhusta liikaa. 2. Sote-uudistuksen suunnittelun lähtökohta on saavuttaa enintään nykyisellä resursoinnilla terveydenhuollossa noin 14 % tehon lisäys ja selvitä nykyisillä hoivalle varatuilla resursseilla 1,7 kertaisesta yli 75-vuotiaiden määrästä. Suunnittelun jännevälin on oltava noin 20 vuotta ja sen on sovittava taloudellisiin reunaehtoihin, 3. Sote-uudistuksen tärkein asia on kuntoutusjärjestelmän uusiminen tehokkaaksi ja tasalaatuiseksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että % vanhuksista asuisi itsenäisesti tuettuna omassa kodissaan. Ruotsin mallin perusteella tavoite on mahdollinen. 4. Sote-uudistus merkitsee palvelurakenteen täydellistä läpikäyntiä ja uusimista. Siihen tulisi varata riittävästi aikaa. Palvelujen integraatio merkitsee uutta tapaa tuottaa palveluja, ei pelkästään hallinnon yhdistämistä. 5. Nykyisen menokirjanpitokeskeinen talousjärjestelmä on muutettava aktiiviseksi kustannusten hallintajärjestelmäksi, joka on mukana päätöksenteon kaikilla tasoilla. Erityisesti alueellisen palveluverkon kitkaton toimivuus ja kokonaiskustannusten hallinta vaatii uutta otetta. 4. KEHITTÄMISEN SUUNNAT Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiskeskustelussa on ollut erityisesti esillä mm. seuraavia suuntauksia ja havaintoja: Integraatio Laajasti ajatellaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiolla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä tulevaisuudessa. Se merkitsee keskeisten toimintojen saamista yhteisen johdon ja budjetin alaisuuteen, jolloin hallinnolliset rajat eivät estä palvelujen järkevää järjestämistä ja ns. osaoptimointi vähenee. Asiakkaan näkökulmasta integraatio merkitsee sitä, että hänen tilannettaan tarkastellaan kokonaisuutena eikä häntä hyppyytetä palveluista toiseen ilman kokonaisvastuuta. Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa integraatio voi toteutua keskuskaupunki Mikkelissä kaikkien palveluiden (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut) integ-

15 14 raationa ja keskuskaupungin ulkopuolella erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ja jossakin määrin erikoissairaanhoidon integraationa. Alueella integraatio on edennyt pitkälle perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta. Ns. Esper-hankkeessa erityisesti Mikkelin osalta integraatio toteutuu myös erikoissairaanhoidon osalta. Siirtyminen laitospalveluista avopalveluihin Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut on perinteisesti järjestetty varsin laitospainotteisesti. Kansainvälisten vertailujen mukaan suomalaisissa sairaaloissa on keskimäärin paljon sairaansijoja ja myös vanhuspalvelut ovat varsin laitospainotteisia. Viime vuosina suuntaa on yritetty määrätietoisesti muuttaa, mutta olemme vielä selvästi parhaita länsimaisia vertailuvaltioita jäljessä. Avopalveluiden painottaminen edellyttää kuntouttavan otteen vahvaa läpileikkaamista kaikissa palveluissa. Hyvinvointierojen kasvaminen Tutkimusten mukaan kansalaisten hyvinvointierot ovat kasvaneet. Ylemmissä sosioekonomisissa ryhmissä olevien terveys ja hyvinvointi on parantunut, mutta alemmissa ryhmissä mieluummin heikentynyt. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys muodostaa myös terveysriskin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen rahoitus on osaltaan todennäköisesti lisäämässä hyvinvointieroja, kun työssäkäyvät ovat hyvin toimivan työterveyshuollon piirissä ja muut julkiset palvelut kärsivät rahoitusongelmista. Kansakunnan eheyden ja julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta on oleellista saada hyvinvointierojen kasvu loppumaan ja kaikkien terveys ja hyvinvointi paranemaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön merkityksen korostuminen Hyvinvointierojen kasvaminen, väestön ikääntyminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuspaineet korostavat yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön merkitystä. Tässä työssä tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi koko yhteiskunnan laajaa panosta. Työkaluina käytetään paitsi perinteistä valistusta, myös erilaisia negaatiokeinoja (esim. haittaverot) ja positiivisia keinoja (esim. verovähennykset ja tuet). Jos tässä työssä ei onnistuta, sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuspaineet uhkaavat nousta kestämättömälle tasolle. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut irtoavat kuntien tehtävistä, kunnan muissa toiminnoissa tulee muistaa korostetusti niiden merkitys ja vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Jatkossakin päävastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnalla. Erityisesti opetus-, nuoriso-, liikunta-, kulttuuri (vapaa-aika) palveluilla ja infrastruktuuripalveluilla on iso merkitys kansalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle.

16 15 Rahoitusjärjestelmän on hyvä kannustaa sekä kuntia että sosiaali- ja terveystoimea ennaltaehkäisyyn, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palkita siinä työssä onnistumisessa. 5. EHDOTETTAVA RATKAISU Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnille sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupungeille ehdotetaan, että ne perustavat liitteenä 2 olevan perussopimuksen mukaisesti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän. Kuntayhtymän tehtäväksi siirretään kaikki kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa. Kuntayhtymä perustetaan alkaen, mutta se käynnistää varsinaisen toimintansa Kuntayhtymä on nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien (Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala) osalta myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri. Mikäli Enonkosken, Rantasalmen ja/tai Sulkavan kunnat päättävät erota Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, kuntayhtymä on sen jälkeen myös näiden osalta erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 6. STRATEGISET TAVOITTEET Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän strategiset tavoitteet ovat: Strategiset linjaukset - Kokonaisuuden hallinta - Palvelurakennetta muutetaan avohoitopainotteiseksi ja ennaltaehkäiseväksi - Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen ja palveluvalikon monipuolistaminen - Palveluohjaus on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaan - Oman työn kehittäminen kuuluu kaikille - Asiakaslähtöisyys Strategiset tavoitteet - Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi yhdistyvät - arvoa tuottava integraatio, moniammatillinen työ - Peruspalveluiden vahvistuminen - Asiakkuuden hallinta perustasolla, erityispalvelut tukevat - Eriarvoisuuden väheneminen - Toiminnan asiakaslähtöisyys erityinen huomio monikäyttäjäasiakkaisiin ( palveluja paljon tarvitseviin) - Kustannustehokkuus/-vaikuttavuus

17 16 Strategiset tavoitteet on kohdennettu päävastuualueittain liitteessä 5. Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa on arvioitu valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja muiden rakennepoliittisten uudistusten (mm. eläkeuudistus, aluehallinnon uudistus ja keskushallinnon uudistus) vahvistavan julkista taloutta vuoteen 2030 mennessä noin yhteensä noin 3 mrd. Jos tästä noin 2 mrd olisi sote-uudistuksen vaikutusta, se vastaisi asukasluvulla suhteutettuna Etelä-Savossa (n. 2,05 %) noin 41 milj. vuoteen 2030 mennessä. Tältä ja luvussa 2 esitettyjen NHG:n ja Aalto-yliopiston raporttien pohjalta uuden kuntayhtymän taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 milj. alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa noin 0,5 %/v tuottavuuskehitystä. 7. KESKEISET TOIMINNALLISET RATKAISUT 7.1. Hallintomalli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut esitetään organisoitavaksi kuntayhtymäpohjalta. Tätä varten perustetaan uusi kuntayhtymä, jotta toiminta voi kaikilta osin käynnistyä ns. puhtaalta pöydältä. Mikäli eduskunta aikanaan vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislaissa tästä hallintomallista poikkeavan ratkaisun, hallintomallia muutetaan sen jälkeen vastaamaan lainsäädäntöä Omistajaohjaus Kuntayhtymien toimintaa on usein arvosteltu siitä, että ne karkaavat kuntien päätösvallasta ja alkavat toimia liian itsenäisesti. Tämän vuoksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota kuntien omistajaohjaukseen. Omistajaohjaus toteutuu normaalin valtuusto- ja hallitustyöskentely lisäksi seuraavilla tavoilla: - Kuntayhtymän hallituksen kokouspiiri on sovitettava niin, että siinä on puhevaltaisena paikalla aina kaikkien kuntien edustus. - Jäsenkuntien kuntajohtajista muodostetaan erillinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita. - Mikäli kuntayhtymän päätettäväksi on tulossa yksittäisiä kuntia koskeva merkittävä toiminnallinen muutos, kuntayhtymän johdon on käytävä sen toteuttamisesta hyvissä ajoin ennakkoon neuvottelu ao. kuntien kanssa. - Ennen kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman hyväksymistä kuntayhtymän hallituksen on varattava jäsenkunnille mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa. - Kuntayhtymän toiminnan seuranta ja raportointi toteutetaan em. kuntajohtajien neuvottelukunnan edellyttämässä muodossa ja aikataulussa.

18 Toimintamalli ja organisaatio Kuntayhtymän organisaation ja toimintamallin vahvistaa kuntayhtymän valtuusto. Hankkeen aikana on valmisteltu alustava toimintamalli ja organisaatio, joka on kuvattu seuraavasti: 7.4. Päävastuualueiden strategiset tavoitteet ja lähipalvelut Kohdan 7.3. mukaisen organisaation päävastuualueille on valmisteltu alustavat strategiset tavoitteet sekä lähi-/yhteisten palvelujen määritykset. Näiden työstämistä jatketaan myöhemmässä valmistelussa ja ne hyväksyy lopullisesti kuntayhtymän valtuusto kuntia kuultuaan Yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin rooli Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja alueen kunnat käyttivät sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityisiä toimijoita ja palveluseteliä vuonna 2014 seuraavasti:

19 18 Asukkaita Ostopalvelut yksityisiltä Palveluseteli Enonkoski Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Sulkava Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Yhteensä Yksityisen ja kolmannen sektorin osuus alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo nyt varsin merkittävä, noin %. Kuntayhtymän toiminnassa on tarkoitus oman tuotannon ohella käyttää suunnitelmallisesti muita tuottajia (yksityiset ja kolmas sektori) sekä palveluseteliä. Kilpailuttaminen tulee järjestää siten, että se huomioi pienten yritysten mahdollisuudet tarjota palvelujaan kuntayhtymälle. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan. Kuntayhtymä on mukana Etelä-Savon järjestöjen hakemassa hankkeessa, jossa keskeisenä teemana on järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi Henkilöstö Kuntayhtymän palvelukseen siirtyy nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö. Lisäksi kuntayhtymän tai sille tukipalveluja tuottavan yhteisön palvelukseen siirtyy sosiaali- ja terveyspalveluja palveleva tukipalvelujen henkilöstö. Siirtyvä henkilöstö on alustavasti seuraava:

20 19 Asukkaita Sote-henkilöstö Tukipalvelut Yhteensä Palkkasumma Enonkoski Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Sulkava Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Yhteensä Liitteenä 3 olevassa henkilöstön siirtosopimuksessa on määritelty tarkemmin henkilöstön siirrossa noudatettavat periaatteet. Liitteenä 4 on alustavat luettelot siirtyvästä henkilöstöstä. Luetteloihin voi tulla toteuttamisvaiheessa tarkennuksia Rahoitus Kuntayhtymän toiminnan rahoituksesta määrätään perussopimuksen 18:ssa. Toiminnan rahoitus koostuu asiakasmaksuista, muista tuloista ja asukkaiden kotikunnilta perittävistä maksuosuuksista. Kuntien maksuosuudet jakaantuvat seuraavasti: - Vuonna %, vuonna %, vuonna % ja vuodesta 2020 eteenpäin 16 % kapitaatioperiaatteella ( /as) - 50 % aiheuttamisperiaatteella, joka lasketaan toimipaikoittaisista toteutuneista kustannuksista - Vuonna %, vuonna %, vuonna % ja vuodesta 2020 eteenpäin 34 % 3 vuoden aiheuttamisperiaatteella, joka lasketaan samalla tavalla kuin edellinen, mutta 3 vuoden keskiarvona. Liitteenä 6 on laskelma rahoitusperiaatteen arvioidusta vaikutuksesta kunnittain vuosina Kuntayhtymän valtuusto voi päättää ottaa käyttöön erikoissairaanhoidon kalliiden hoitojen tasausjärjestelmän. Ajatus on, että tasausjärjestelmä otetaan käyttöön, mutta tasausrajaa harkitaan korotettavaksi Kiinteistöt Kuntayhtymän aloitusvaiheessa ei toteuteta kiinteistöihin liittyviä omistusjärjestelyjä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omistamat kiinteistöt säilyvät sen omistuksessa ja siitä muodostuu oma kiinteistökuntayhtymä. Samoin kuntien omistamat kiinteistöt säilyvät niiden omistuksessa. Kuntayhtymä vuokraa kiinteistöt käyttöönsä.

21 20 Myöhemmässä vaiheessa pohditaan erikseen sairaalakiinteistön yhtiöittämistä ja mahdollisesti myös kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöjen siirtämistä sen omistukseen. Tämä kannattaa toteuttaa vasta siinä vaiheessa, kun valtakunnallisen soteuudistuksen myötä näille siirroille tulee vapautus varainsiirtoverosta (4 %). Kuntayhtymän valtuusto vahvistaa vuokrauksessa käytettävät, jäsenkuntia yhtäläisesti kohtelevat vuokrausperiaatteet. Suunnitteluvaiheessa on valmisteltu seuraavat vuokrausperiaatteet: Pääomavuokra lasketaan kaavalla: Kiinteistön tasearvo x korko (euribor + 0,5 1 %) x aika (poistoaika, max 20 v). Ylläpitokulut sisällytetään vuokraan erikseen. Vuokra-aika on kiinteistön tyypistä riippuen seuraava: - Ns. isot kiinteistöt (terveyskeskus, vanhainkoti): 10 v - Ns. pienet kiinteistöt (ryhmäkodit ym): 5 v - Uudet investoinnit, jotka kuntayhtymä tilaa: poistoaika, max 20 v Kuntayhtymän käyttöön tuleva kiinteistömassa on kokonaisuudessaan seuraava (alustava tieto): Kunta m2 Tasearvo Investoinnit Enonkoski ESSHP Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Sulkava Yhteensä Taulukossa näkyvät myös vuosien suunnitellut kiinteistöihin kohdistuvat investoinnit. Niiden toteuttamisesta on erikseen kirjattu kohtaan siirtymäkauden järjestelyt.

22 Irtain omaisuus ja sopimukset Jäsenkuntien sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tämän kuntayhtymän toimialaan kuuluviin tehtäviin liittyvät sopimukset ja velvoitteet sekä irtain omaisuus siirtyvät kuntayhtymälle lukien. Irtaimen omaisuuden siirto tapahtuu tasearvolla Tukipalvelut Kuntayhtymän hallituksen tulee järjestää toiminnan edellyttämät tukipalvelut. Valmisteluvaiheessa on hyväksytty tukipalvelujen toimintamallin raami, jota työstetään toteutusvaiheessa kuntakohtaisesti. Sen mukaan tukipalvelut järjestetään seuraavasti: - Kuntien ja kuntayhtymän omistamalle yhtiölle (esim. Taitoa Oy:lle): o Talouspalvelut (ulkoinen laskenta) o Henkilöstöpalvelut (palkanlaskenta) - Yhteiselle/ yhteisille tuotantoky:n ja kuntien omistamalle Tukipalvelut Oy:lle : o Tietohallinnon tukipalvelut, työasemapalvelu, call-center, ulkoverkko o Ruoka-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalvelut o Välinehuolto ja apuvälineet (tarkistettava rajanveto) o Hankintapalvelut - Ulkoistetaan ja kilpailutetaan o Puhelinvaihde o Pesula o Työterveys - Omana toimintana o Viestintä o Lääkehuolto o Tietohallinto (ml. käyttäjähallinta, sisäverkkopalvelut) o Henkilöstöjohtaminen (ml. palvelussuhdeasiat yms) Tietojärjestelmät ja arkistot Hankkeen aikana on kartoitettu tietojärjestelmien nykytilanne. Järjestelmiä on kaikkiaan satoja, mutta varsinaiset pääjärjestelmät ovat aika yhteneväiset: - Potilastieto: Effica (paitsi Pieksämäki Pegasos) - Sosiaalitoimi: ProConsona (paitsi Pieksämäki Effica) - Suun th: Effica (paitsi Pieksämäki Winhit) Talousjärjestelmiä useita erilaista (mm. SAP, ProEconomica ja Intime+) ja osa kunnista on ulkoistanut osan toiminnoista Kuntayhtymän toiminta voidaan aloittaa yhtenäistämällä pääjärjestelmät (Effica, ProConsona). Suuremmat järjestelmämuutokset on syytä tehdä jatkossa laajemmalla alueella, esim. KYS-Erva-alueella. Talouteen ja hallintoon tulee hankkia yhdet järjestelmät mennessä. Muita järjestelmiä yhtenäistetään ajan kuluessa

23 22 Kansallisarkiston lausunnon mukaan arkistot eivät lähtökohtaisesti siirry liikkeen luovutuksessa, vaan jäävät kunnille. Toiminnan jatkamisen kannalta tarvittavat asiakirjat voidaan lainata kuntayhtymälle. Mikäli tarve on pysyvä, asiakirjat voidaan siirtää kuntayhtymälle. Koska arkistojen tarve on jatkossa pysyvä, sosiaali- ja terveystoimen asiakkaita koskevat arkistot siirretään kuntayhtymälle. Arkiston hoitamisesta sovitaan tarvittaessa ao. kunnan kanssa Kuntien ja kuntayhtymän yhteistoiminta ns. rajapinta-asioissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kuntayhtymä laatii alueelleen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman ja kunnat omat kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset ja suunnitelmat, jotka sovitetaan yhteen. Kuntayhtymälle nimetään yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, jonka tehtävänä on koota hyvinvointitietoa, tukea kuntien hyvinvointityöryhmiä niiden hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien laadinnassa, toimenpiteiden määrittelyssä ja seurannassa (tuki kunnan hyvinvointityöryhmälle). Kunnat päättävät itse oman hyvinvointiryhmänsä kokoonpanosta, toiminnasta ja tuesta, jolloin niillä voi olla myös oma hyvinvointikoordinaattori. Kuntayhtymän alueelle perustetaan yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Tämä korvaa nykyiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät mm. sairaanhoitopiirissä ja maakuntaliitossa. Työryhmän kokoonpanon tulee olla laaja-alainen ja ottaa huomioon myös tutkimus- ja kehittämistoimijat sekä kolmannen sektori toimijat. Etelä-Savon liitto päivittää syksyllä 2015 maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman ja kuntayhtymä on osaltaan mukana sen valmistelussa. Työllisyyden edistäminen Työllisyyden edistämisen päävastuu on jatkossakin kunnilla. Niiden vastuulla ovat mm. työllisyyttä edistävät palvelut, palkkatukityöllistäminen, kesätyöllistäminen, työpajatoiminta ja työllisyysperusteinen koulutustoiminta. Myös vastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta säilyy kunnilla. Kuntayhtymä on osaltaan mukana työllisyyden edistämisessä mm. seuraavilla toiminnoilla: työttömien terveystarkastukset, eläkeselvittelyt, toimintakykyä ylläpitävät toiminnat ja työkykyä palauttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteitä käytetään myös palkkatukityöllistämisessä ja oppisopimuskoulutuksessa. Yhteistoiminnan sujumiseksi sekä kunnille että kuntayhtymälle nimetään työllisyyden edistämisen vastuuhenkilöt. Lasten ja nuorten tuki Opiskeluhuolto (kouluterveydenhoitajat, -kuraattorit ja psykologit) organisoidaan osaksi kuntayhtymän toimintaa, mutta henkilöstö sijoitetaan kouluille.

24 23 Erilaisia matalan kynnyksen toimintamalleja jatketaan kuntien ja kuntayhtymän yhteistoimintana. Yhteistoiminnan sujumiseksi sekä kunnille että kuntayhtymälle nimetään vastuuhenkilöt. Maahanmuuttaja-asiat Kuntayhtymälle perustetaan maahanmuuttajayksikkö, jolla on keskitetty vastuu erityisesti pakolaisista. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kunta päättää kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on jatkossa kuntien tehtävä. Kuntayhtymä toimii omien toimintojensa edellyttämien kuljetusten osalta tilaajana. Erityisryhmien asuminen Erityisryhmien (mm. vammaiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, maahanmuuttajat ja vankilasta kotiutuvat) asumiskysymysten ratkaisemisessa päävastuu on kuntayhtymällä. Tehtävän hoitamiseksi se käyttää hallinnassaan olevien asuntojen lisäksi normaaleja vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntopolitiikka on kunnan vastuulla Kuntayhtymän markkinointinimi Valmisteluvaiheessa on ollut esillä, että kuntayhtymälle olisi hyvä löytää ytimekäs ja kuvaava markkinointinimi. Sellaista ei kuitenkaan tässä vaiheessa löytynyt, minkä vuoksi perussopimuksessa esitetään, että kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön aputoiminimen Siirtymäkauden järjestelyt Kuntayhtymän toiminta käynnistyy varsinaisesti Joustavan käynnistymisen onnistumiseksi perussopimukseen on esitetty seuraavat siirtymäkauden järjestelyt: - Hankkeen ohjausryhmä, kuntajohtajaryhmä ja muut työryhmät jatkavat toiminnan käynnistymisen valmistelua saakka. - Kuntayhtymä perustetaan , josta alkaen kuntayhtymän valtuusto ja hallitus toimivat päätösvaltaisina toimieliminä. - Kuntayhtymän johtaja ja johtoryhmän muut jäsenet nimetään mahdollisimman pian jälkeen. Kuntajohtajaryhmä voi käynnistää tehtävien täyttämiseen liittyvät prosessit välittömästi alkaen. - Siirtymäkauden ajaksi nimetään henkilöstön ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintaorganisaatio. - Siirtymäkauden aikana kunnat ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri sitoutuvat olemaan lisäämättä siirtyvien toimintojen henkilöstöä ilman kuntayhtymän hallituksen lupaa.

25 24 - Siirtyviin toimintoihin kohdistuvat yli investoinnit tulee hyväksyä kuntayhtymän hallituksessa. Siirtymäkauden aikana syntyvistä kuluista jäsenkunnat vastaavat asukaslukujen suhteessa Uusi vai vanha kuntayhtymä Valmistelun aikana on pohdittu, tulisiko kuntayhtymä perustaa uutena kuntayhtymänä vai muokaten nykyinen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Liitteenä 7 on yhteenveto vaihtoehtojen eduista ja haitoista. Kunnille esitetään, että kuntayhtymä perustetaan uutena kuntayhtymänä Kuntayhtymän peruspääoma Ehdotettavan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän valtuusto vahvistaa kuntayhtymän peruspääoman suuruuden. Valmistelussa on ajateltu, että peruspääoman suuruus voisi olla 10 milj.. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta peruspääoma rahoitetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän peruspääoman alentamisella ja siirrolla uudelle kuntayhtymälle. Muiden kuntien (Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava) osalta peruspääoma rahoitetaan kuntien sijoituksella. Nämä kunnat maksavat 50 % osuudestaan kuntayhtymän käynnistäessä toimintansa vuoden 2017 alussa ja toiset 50 % sitten, kun kuntayhtymästä tulee myös niiden osalta erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri. Peruspääoma jakautuisi asukasluvun mukaan seuraavasti: Asukkaita % Osuus Enonkoski ,34 % Hirvensalmi ,08 % Joroinen ,62 % Juva ,91 % Kangasniemi ,08 % Mikkeli ,76 % Mäntyharju ,60 % Pertunmaa ,64 % Pieksämäki ,01 % Puumala ,06 % Rantasalmi ,41 % Sulkava ,49 % Yhteensä ,00 % Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä (peruspääoman alennus) Suoraan kunnilta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat) Peruspääomalle esitetään maksettavaksi korko (12 kk euribor + 0,75).

26 25 8. EHDOTUS PÄÄTÖSKÄSITTELYN AIKATAULUKSI Kunnille ehdotetaan, että kuntayhtymän perustamiseen liittyvä päätöskäsittely toteutetaan samanaikaisesti seuraavalla aikataululla: kunnissa järjestetään asiasta informaatiotilaisuus valtuustoille ja kuntalaisille asia käsitellään kuntien yhteistoimintaelimissä - Maanantaina kuntien hallitukset tekevät esityksen valtuustolle - Maanantaina kuntien valtuustot päättävät asiasta. 9. ETENEMINEN PÄÄTÖSTEN JÄLKEEN Kunnille esitetään, että samalla, kun ne hyväksyvät kuntayhtymän perustamisen, ne nimeävät omat edustajansa kuntayhtymän valtuustoon. Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu tammikuussa 2016 ja valitsee kuntayhtymälle hallituksen, joka jatkaa valmistelua. Hallituksen esittelijänä toimii hankkeen muutosjohtaja siihen saakka, kunnes valittu kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Hallituksen rinnalla toimii valmistelua avustaen perussopimuksen mukainen kuntajohtajien neuvottelukunta. Kuntajohtajaryhmä julistaa kuntayhtymän johtajan/toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi heti jälkeen. Tavoitteena on saada virka täytettyä valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa Kuntayhtymän johtajan/ toimitusjohtajan viran ohella kuntajohtajaryhmä julistaa haettavaksi kuntayhtymän muut johtoryhmätason tehtävät. Nämä virat täytetään sisäisesti kuntayhtymän palvelukseen siirtyvästä tai kuntien henkilöstöstä ja täytetään niin, että kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja on mukana heitä valittaessa. Hallitus vahvistaa mahdollisimman pian siirtymäkauden yhteistoimintajärjestelmän. Kuntayhtymän johtoryhmä käynnistää muun organisaation ja toiminnan valmistelun välittömästi. Tavoitteena on, että organisaatiossa jokainen tietää tulevan paikkansa mennessä. LIITTEET 1 Kuntien talous Kuntayhtymän perussopimus 3 Henkilöstön siirtosopimus 4 Luettelo siirtyvistä vakansseista 5 Päävastuualueittaiset strategiset tavoitteet 6 Rahoitusennuste kunnittain 7 Uusi vai vanha kuntayhtymä 8 Vertailutietoja Etelä-Savon kunnista 9 Taustakarttoja 10 Ohjausryhmän ja työryhmien jäsenet

27 LIITE 1 KUNTIEN TALOUS TP 2014 RAJA-ARVO ENONKOSKI HIRVENSALMI JOROINEN JUVA KANGASNIEMI MIKKELI MÄNTYHARJU PERTUNMAA PIEKSÄMÄKI PUUMALA RANTASALMI SULKAVA Asukkaita Vero-% (2014/2015) 20, ,5 20,25 19, , ,5/21,5 20,5 20,5 21,5 Vuosikate /as Yli/alijäämä 2014 /as Kertynyt yli/alijäämä /as Kunnan lainamäärä /as Kunnan suht.velkaantuneisuus % 17,7 17,5 48,7 45,4 41,2 56,4 38, ,3 24,8 39,9 35,6 Konsernin kertynyt yli/alijäämä /as Konsernin vuosikate /as < Konsernin lainamäärä /as 8316 (2013) Konsernin suht. Velkaantuneisuus % > 50 25, ,5 55,9 48,3 90,7 52,0 57,3 76,1 34,1 36,3 37,9 Täyttyviä kriisikuntakriteerejä (X) 1

28 Ohjausryhmä ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön aputoiminimen. Kuntayhtymän kotipaikka on Mikkeli. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava. 3 Tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa. Kuntayhtymä on Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen ja Puumalan kuntien osalta myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Mikäli Enonkosken, Rantasalmen ja/tai Sulkavan kunnat päättävät erota Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, kuntayhtymä on sen jälkeen myös näiden osalta erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

29 2 Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi olla osakkaana tai jäsenenä muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja huoneistoja. Kuntayhtymä voi käyttää tehtävänsä toteuttamiseksi myös yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. 4 Peruspääoma Kuntayhtymän valtuusto vahvistaa kuntayhtymän peruspääoman suuruuden. Peruspääoma muodostuu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin peruspääoman siirrosta kuntayhtymälle sekä siihen kuulumattomien kuntien peruspääomasijoituksista. Peruspääoma jakaantuu kuntien osuuksiin niiden asukasluvun ( ) mukaisessa suhteessa. Jäsenkuntien tulee suorittaa osuutensa peruspääomasta valtuuston päättämän aikataulun mukaisesti. Peruspääomalle maksetaan korko, joka on 12 kk euribor lisättynä 0,75 %- yksikköä. Mikäli euribor-korkojen noteeraus lakkaa, kuntayhtymän valtuusto vahvistaa peruspääoman koron laskennassa käytettävän vastaavan käytettävän yleisen viitekoron. 5 Jäsenkuntien osuudet varoihin ja velkoihin Jäsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu kuntayhtymän veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. 6 Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti. Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan toisen eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päättyessä.

30 3 Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan sen osuus peruspääomasta tai peruspääomaosuutta vastaava osuus kuntayhtymän nettovarallisuudesta riippuen siitä, kumpi näistä on alempi. Osuus maksetaan tasasuuruisina erinä viiden vuoden kuluessa eron voimaantulosta. 2 LUKU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO 7 Kokoonpano ja toimikausi Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat edustajansa toimikautensa ajaksi. Valtuustoon valitaan edustajia seuraavasti: Kunnan asukasluku Jäseniä tai vähemmän tai enemmän 6 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 mukaisesti. Kuntien yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut lasketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuustoon jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän asukaslukua.

31 4 8 Äänivalta Jäsenkunnan valitsemien jäsenten äänimäärä määräytyy tilastokeskuksen vahvistaman edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaisesti siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 49 % kaikista äänistä. Kunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 9 Valtuuston tehtävät Kuntayhtymän valtuuston tehtävät ja toimivalta määräytyvät kuntalain valtuustoa koskevien säännösten mukaisesti. Kuntalaissa säädettyjen tehtävien lisäksi valtuusto: 1. päättää liikelaitoksen, yhtiön tai muun yhteisön perustamisesta ja lakkauttamisesta; ja 2. valitsee kuntayhtymän johtajan/ toimitusjohtajan ja myöntää hänelle eron. Jäsenkunnalla on oikeus saada haluamansa asia kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuntayhtymän hallitukselle. 3 LUKU KUNTAYHTYMÄN HALLITUS 10 Kokoonpano ja toimikausi Kuntayhtymässä on valtuuston valitsema hallitus, johon kuuluu 11 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhdelläkään kunnalla ei tule olla enemmistöä hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokoonpano tulee sovittaa siten, että jokaisella kunnalla on joko hallituksen varsinainen tai varajäsen tai valtuuston puheenjohtaja tai varapu-

32 5 heenjohtaja. Lisäksi kokoonpano tulee sovittaa kunnallisvaalikausittain siten, että sen aikana jokaisella kunnalla on hallituksen varsinainen jäsen tai valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Mikäli kunnalla ei ole hallituksessa varsinaista jäsentä tai edustajaa valtuuston puheenjohtajistossa, sitä edustavalla varajäsenellä on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien tulee olla eri jäsenkunnista. 11 Hallituksen tehtävät Kuntayhtymän hallituksen tehtävät määräytyvät kuntalain 39 mukaisesti. 12 Esittelijä ja nimenkirjoitus Kuntayhtymän hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja/ toimitusjohtaja. Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta määrätään hallintosäännössä. 4 LUKU MUU ORGANISAATIO JA TOIMINTA 13 Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän operatiivista toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja/ toimitusjohtaja. 14 Organisaatio Kuntayhtymän organisaation jakautumisesta päävastuualueisiin päättää valtuusto.

33 6 15 Jäsenkuntien omistajaohjaus Jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden varmistamiseksi kuntayhtymällä on kuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita. Neuvottelukunnan tulee kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli kuntayhtymän päätettäväksi on tulossa yksittäisiä kuntia koskeva merkittävä toiminnallinen muutos, kuntayhtymän johdon on käytävä sen toteuttamisesta hyvissä ajoin ennakkoon neuvottelu ao. kuntien kanssa. 16 Muut toimielimet Kuntayhtymän hallitus nimeää kuntayhtymän alueelle kuntalain 27 mukaisen vanhusneuvoston ja 28 mukaisen vammaisneuvoston. Kuntayhtymän muista toimielimistä määrätään hallintosäännössä. 5 LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA RAHOITUS 17 Talousarvio ja -suunnitelma Kuntayhtymän valtuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja - suunnitelman, jossa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ennen kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman hyväksymistä kuntayhtymän hallituksen on varattava jäsenkunnille mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion se on lähetettävä viipymättä tiedoksi jäsenkunnille.

34 7 18 Kuntayhtymän rahoitus Kuntayhtymän toiminnoista aiheutuvat kustannukset katetaan asiakasmaksuilla, muilla tuloilla ja asukkaiden kotikunnilta perittävillä maksuosuuksilla. Kuntien maksuosuudet lasketaan kaikkien muiden tulojen jälkeisistä nettokustannuksista. 24 mukainen osuus eläkemenoperusteisista maksuosuuksista jaetaan entisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken Kuntien eläkevakuutuksen ilmoittamien jakoperusteiden mukaisesti. Tämän jälkeiset muut kuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti: 1. Vuonna %, vuonna %, vuonna % ja vuodesta 2020 eteenpäin 16 % kuntien asukasluvun mukaisesti % aiheuttamisperiaatteella tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti 3. Vuonna %, vuonna %, vuonna % ja vuodesta 2020 eteenpäin 34 % aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti. Kohdan 1 mukainen asukasluvun mukaisesti laskettava osuus jaetaan kuntien tilikautta edeltävän vuoden viimeisen päivän virallisen asukasluvun mukaisesti. Kohdan 2 mukainen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti laskutettava osuus lasketaan seuraavasti: Asukkaiden saamat palvelut ryhmitellään palvelusuoritteiksi, joille lasketaan tilikausittain toteutuneiden kustannusten mukaiset todelliset suoritehinnat. Suoritehintoihin sisällytetään kuntayhtymän hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti palveluista aiheutuvien suorien kustannusten lisäksi kaikki välilliset kustannukset kuten kiinteistöistä, tietojärjestelmistä ja hallinnosta aiheutuvat kustannukset. Suoritehinnat lasketaan ja veloitetaan toimipaikkakohtaisesti. Näin syntyvästä kunnan osuudesta laskutetaan Y %. Kohdan 3 mukainen kolmen viimeisen päättyneen tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti laskutettava osuus lasketaan samoilla periaatteilla kuin kohdan 2 mukainen osuus kuitenkin niin, että kunnan suhteellinen osuus lasketaan 3 viimeisen tilikauden keskiarvona. Kuntayhtymän aloittaessa toimintansa sitä edeltävien vuosien toteutumina käytetään tilastokeskuksen virallisen tilaston mukaisia kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannuksia.

35 8 Kuntien maksuosuudet laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna ja tilikauden päätyttyä suoritettavana tasauseränä. Tasauserä muodostuu toteutuneiden maksuosuuksien ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta. Ennakkomaksun eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivä. Kuntien ennakkomaksuja voidaan kuntayhtymän hallituksen päätöksellä tarvittaessa tarkistaa toimintavuoden aikana. Tarkistuksesta on sovittava ao. kunnan kanssa. Kuntayhtymän valtuusto voi päättää ottaa käyttöön erityisen kalliiden hoitojen tasausrahaston erikoissairaanhoidon osalta. 19 Alijäämän kattaminen Mikäli jäsenkunnat ja kuntayhtymä eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 mukaista sopimusta kuntayhtymän alijäämän kattamisesta, alijäämät katetaan jäsenkuntien viiden edellisen vuoden maksuosuuksien mukaisessa suhteessa. 20 Seuranta ja raportointi Kuntayhtymän tulee kuntalain mukaisen tilinpäätöksen lisäksi tuottaa jäsenkunnille raportti toiminnastaan ja taloudestaan vähintään neljännesvuosittain 15 mainitun neuvottelukunnan edellyttämässä muodossa ja aikataulussa. 21 Investoinnit Kuntayhtymän valtuusto voi päättää, että investointien kustannukset katetaan joko kuntayhtymän ottamalla lainalla tai muulla pitkäaikaisella rahoitusjärjestelyllä tai jäsenkunnan suostumuksella sen suorittamalla peruspääoman korotuksella tai investointiavustuksella. 22 Poistosuunnitelma Kuntayhtymän suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy valtuusto.

36 9 23 Hallinnon ja talouden tarkastus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastamisesta on voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty. Kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valitaan viisi jäsentä, joista yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 6 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 24 Eläkevastuut Ennen vuotta 2005 karttuneiden eläkkeiden eläkemenoperusteisista maksuosuuksista vastaa asianomainen kunta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta em. maksuista vastaa kuntayhtymä. Nämä kulut kohdennetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnille :ssä 18 määritellyllä tavalla. 25 Kiinteistöt Kuntayhtymä tehtäviensä toteuttamisessa käytettävät kiinteistöt ovat joko kuntayhtymän omistuksessa tai kuntayhtymän käyttöönsä vuokraamia. Paikallisesti järjestettävien palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat kukin sijaintikunta järjestää ja vuokraa kuntayhtymän käyttöön. Kuntayhtymän valtuusto vahvistaa vuokrauksessa käytettävät, jäsenkuntia yhtäläisesti kohtelevat vuokrausperiaatteet. Paikallisten kiinteistöjen omistamisesta ja hallinnoinnista voivat jäsenkunta ja kuntayhtymä sopia edellä määrätystä poiketen sillä edellytyksellä, että jäsenkuntia kohdellaan kiinteistöihin liittyvissä asioissa yhdenvertaisesti.

ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA

ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Jouko Luukkonen 16.6.2015 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 1 HANKKEEN VALMISTELUSTA 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 MUKANA

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelma

Toimeenpanosuunnitelma Maarit Sihvonen Toimeenpanosuunnitelma Askainen, Lemu, Masku, Mynämäki, Nousiainen & Vahto 2 Sisältö Maarit Sihvonen 1 Sisältö 2 Johdanto 3 1 Yhteistoiminta-alueen kunnat ja väestöpohja 4-6 2. Kunnan selvitys

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN RAPORTTEJA 32 SELVITYSHENKILÖRAPORTTI KESKI- SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 31.3.2011 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN SAKARI MÖTTÖNEN

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys

Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys Auran ja Pöytyän kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 8.12.2014 2 1. KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO JA SELVITYSMENETTELY... 5 1.1 VIREILLEPANO, TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan

Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016. Kvalt liite 5 kv 10.12.2013. Suomussalmen kunta. Suomussalmen kunnan Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2014 2016 Kvalt liite 5 kv 10.12.2013 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2015-2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2013

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne Kunnanhallitus 102 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 56 27.06.2005 Kunnanhallitus 172 11.11.2005 Kunnanhallitus 176 15.11.2005 LEHTIMÄEN KUNNAN PALVELURAKENTEEN TARKASTELU, STRATEGIAT JA NÄIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO... 15

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUNNANHALLITUS 10.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUNNANHALLITUS 10.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO 40 KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 79 41 LAUSUNTOPYYNTÖ / TALOUS- JA VELKANEUVONTA PIRKANMAAN MAAKUNNASSA SEKÄ RAJA-ALUEILLA... 82

Lisätiedot