Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten motiivit kielenopiskeluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten motiivit kielenopiskeluun"

Transkriptio

1 Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten motiivit kielenopiskeluun Tuuli Neiglick Itä Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Soveltava kasvatustiede Opettajan pedagogiset opinnot Ainepedagoginen tutkimuspraktikum Kevät 2010

2 ITÄ SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Filosofinen tiedekunta Yksikkö Soveltava kasvatustiede Tekijä Tuuli Neiglick Työn nimi Yli 60 vuotiaiden eläkeläisten motiivit kielenopiskeluun Pääaine Työn laji Aika Sivuja Englannin kieli ja kulttuuri Aineopintojen tutkielma Tiivistelmä Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää yli 60 vuotiaiden eläkeläisten syitä osallistua kielten kursseille kansalaisopistossa. Aikuisten opiskelumotivaatiota on tutkittu viime vuosikymmeninä melko paljon, mutta harvassa tutkimuksessa on keskitytty jo työelämän ulkopuolella oleviin eläkeläisiin. Tämän vuoksi valitsin kohderyhmäkseni juuri yli 60 vuotiaat. Aineisto on kerätty Joensuun seudun kansalaisopiston kieltenopiskelijoilta keväällä 2010 sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen laadimme yhdessä kahden muun opettajaopiskelijan, sekä kansalaisopiston kielisuunnittelija Juha Pasasen kanssa. Kyselylomakkeessa oli taustatietojen lisäksi 25 väittämää kieltenopiskelusta, joihin vastattiin neliportaisella Likert asteikolla (täysin eri mieltä täysin samaa mieltä). Olin hieman huolissani eläkeläisten vastausaktiivisuudesta sähköiseen kyselyyn, mutta sain kuitenkin kohderyhmältäni yhteensä 26 vastausta. Analysoin vastauksia kvantitatiivisesti sekä koko kohderyhmän osalta, että miesten ja naisen vastauksia erikseen. Vastauksista kävi ilmi, että eläkeläisille tärkeimpiä syitä kielenopiskeluun ovat matkustelu, itsensä kehittäminen ja mielen pitäminen virkeänä. Miesten syyt olivat hyvin käytännönläheisiä, kun taas naisilla nousivat esiin myös sosiaaliset tekijät. Avainsanat Kielenopiskelu, motivaatio, eläkeläiset

3 1. JOHDANTO TEOREETTINEN TAUSTA KANSALAISOPISTOT JA VAPAA SIVISTYSTYÖ AIKUINEN OPPIJANA AIKUISTEN OPISKELUMOTIIVIT TUTKIMUSKYSYMYS JA MENETELMÄ KYSELYLOMAKE TAUSTATIETOJA VASTANNEISTA TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU POHDINTA...11 LÄHTEET...13

4 1. Johdanto Nykyään ikäihmisten innostus opiskeluun on suuri, ja muun muassa kansalaisopistojen ja ikääntyvien yliopiston ryhmissä opiskelee paljon yli 60 vuotiaita. Myös kielten opiskelu on noussut suosioon eläkeiässä, kun monilla on aikaa ja mahdollisuus kerrata unohtumaan päässeitä oppeja, tai aloittaa kokonaan uusi kieli mielenkiinnon mukaan. Haluan tutkimuksellani selvittää mitä syitä ja motiiveja eläkeikäisillä on kielenopiskeluun. Koska kohderyhmäni ei ole enää työelämässä, oletan, että motivaatio kielenopiskeluun on useimmilla sisäinen, eli kieltä opiskellaan omaksi iloksi ja oman kiinnostuksen pohjalta. Haluan myös selvittää minkälaisia ulkoisia motivaatioita kohderyhmälläni mahdollisesti on. Tutkimusaineistoni on kerätty yhteistyössä kahden muun opettajaopiskelijan, sekä kansalaisopiston kielisuunnittelijan, Juha Pasasen kanssa sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin Joensuun seudun kansalaisopiston kielten ryhmissä opiskeleville helmikuussa Kasvavan kysynnän alla tutkimukseni voi olla avuksi muun muassa ikäihmisille räätälöityjen kurssien suunnittelussa. 1

5 2. Teoreettinen tausta Aikuisten aktiivisuus ja kiinnostus kielenopiskeluun on johtanut siihen, että myös tutkimus aikuisista oppijoina, sekä kielenoppijoina, on lisääntynyt. Tutkimukset ovat osoittaneet, että aikuisten oppiminen eroaa lasten ja nuorten oppimisesta monin tavoin. Tässä osiossa esittelen lyhyesti kansalaisopistojen toimintaa ja perinteitä, sekä työni kannalta relevantteja viimeaikaisia tutkimuksia aikuisopiskelusta ja aikuisopiskelun motiiveista. 2.1 Kansalaisopistot ja vapaa sivistystyö Suomen ensimmäinen työväenopisto perustettiin Tampereelle vuonna Sen tehtäviin kuului isänmaallisen ja kansallisen mielen, sekä tiedon ja valistuksen halun herättäminen erilaisilla luentosarjoilla, keskusteluilla ja esitelmillä (Leistevuo 1998, 55). Opiston perustaminen koettiin erittäin tarpeelliseksi, sillä kirjastot, niiden lukusalit ja tilapäiset luennot eivät kyenneet ratkaisemaan työväen sivistysongelmaa (emt., 55). Vapaan sivistystyön ydintehtävänä onkin jo pitkään ollut kansalaisten sivistäminen, sekä erilaisten tietojen ja taitojen opettaminen. Myös EU:n elinikäisen oppimisen muistio vuodelta 2000 sanoo: Yhteinen päämäärämme on Eurooppa, jossa jokainen voi kehittää omat potentiaalinsa niiden täysimpään määrään (Niemelä & Luutonen 2004, 64). Kansalaisopistot kouluttavat vuosittain satojatuhansia aikuisia erilaisilla kursseillaan huovuttamisesta Hindin alkeisiin. Kansalaisopisto opiskelulla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka erottavat sen muusta aikuisopiskelusta. Ensinnäkin opistojen ohjelma ei ole sidottu jäykkiin kaavoihin, niin kuin esimerkiksi tiettyyn tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Kursseja on siten mahdollisuus räätälöidä opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan. Useimmiten opiskelu tapahtuu ryhmissä, ja kurssilaiset voivat olla hyvinkin erilaisia muun muassa iän, sukupuolen, koulutustaustan ja ammatin suhteen (Leistevuo 1998, 59). Osallistumisen vapaaehtoisuus yleensä kuitenkin merkitsee sitä, että oppiminen on mielekästä ja opiskelijat motivoituneita. Joensuun seudun kansalaisopisto on viiden kunnan alueella toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos. Sen tehtävänä on toteuttaa omaehtoisen oppimisen periaatteita, sekä tarjota mahdollisuuden olla ja kehittyä toimivana kansalaisena. Arvoikseen kansalaisopisto listaa asiakaslähtöisyyden, osaamisen, 2

6 ja elinikäisen oppimisen. (Joensuun seudun kansalaisopiston Internet sivu.) Kielten osalta tarjolla on kursseja 18:sta eri kielestä, joista suosituimmat ovat englanti (24 % kielenopiskelijoista), espanja (16 %), venäjä (11 %), sekä italia ja japani (6 %). 2.2 Aikuinen oppijana Aikuisten opiskelutavat voidaan luokitella kolmeen ryhmään: organisoituun opiskeluun, itsenäiseen opiskeluun ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun (Cross 1981, 52). Organisoitu opiskelua voivat olla esimerkiksi eri opistojen, kuten kansalaisopistojen kurssit. Organisoitu opiskelu ei kuitenkaan ole aina luokkahuone muotoista ryhmäopiskelua. Itsenäiseen opiskeluun löytyy monia välineitä, esimerkiksi kirjoja, äänimateriaalia tai tv ohjelmia. Nykyään myös internet tarjoaa monia mahdollisuuksia itseopiskeluun ja on varmaankin siinä varsin suuressa osassa. Pieni osa aikuisopiskelijoista osallistuu myös tutkintoon johtavaan koulutukseen. Esimerkkeinä voi mainita aikuislukion, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja ikääntyvien yliopiston. Eläkeläisten tutkintoon johtava opiskelu on kuitenkin melko vähäistä. Aikuisen eroja oppijana verrattuna lapsiin ja nuoriin on myös tutkittu paljon. Tutkijat ovat olleet erimielisiä siitä, kuinka paljon ja mihin suuntaan ikä vaikuttaa oppimisessa. Yleisesti hyväksytty teoria kuitenkin toteaa, ettei oppimiskyky välttämättä heikkene iän myötä, mutta se muuttuu. Voi olla, että esimerkiksi ulkoaoppimiskyky heikkenee, mutta kokonaisuuksien hahmottaminen paranee. Aikuiset yhdistävät uutta tietoa aktiivisesti vanhaan oppimaansa, ja myös tiedon omakohtainen merkitys korostuu. Toisaalta vanha, ehkäpä myös vanhentunut, tieto voi olla vaikea kitkeä uuden tieltä (Manninen 2009, 12). Aikuisen erityispiirteitä oppijana on myös opiskelun vapaaehtoisuus, mikä tarkoittaa, että osallistumissyitä ja opiskelumotiiveja voi olla yhtä monta kuin ryhmässä opiskelijoita. Vapaaehtoisuus voi myös merkitä sitä, että aikuiset ovat kriittisempiä ja laatutietoisempia opetusta kohtaan (Manninen 2009, 13). Aiemmat kokemukset opiskelusta voivat määritellä pitkälti, minkälaisia asenteita, odotuksia ja toiveita aikuiset tuovat mukanaan kurssille. Perinteisen koulutusmallin onkin haastanut ns. ikäsensitiivinen malli (Manninen 2009, 13). Sen mukaan aikuisille ja ikääntyville suunnatussa koulutuksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota iän tuomiin vahvuuksiin, kuten kokemustietoon ja sen hyödyntämiseen. Yksityiskohtien sijaan tulisi 3

7 huomio kiinnittää kokonaisuuksiin, ja teorian sijaan käytäntöön. Tiimioppiminen ja yhteistoiminnallisuus ovat toimivia opetusmenetelmiä myös aikuisille, sillä monet kokevat yksin puurtamisen liian tylsäksi ja työlääksi. (emt., 13.) 2.3 Aikuisten opiskelumotiivit Motiivi määritellään voimaksi, joka saa aikaan ja/tai pitää yllä päämäärään suuntautuvaa käyttäytymistä. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, ulkoisia tai sisäisiä, biologisia tai sosiaalisia (Leistevuo 1998, 50). Motivaation taas katsotaan olevan erilaisten motiivien aikaansaama tila (Metsämuuronen 1997, 8). Motiiveja ja motivaatiota on tutkittu kasvatustieteissä paljon, ja teorian rinnalle on noussut myös käytännönläheinen näkökulma motiiveista: mikä saa ihmisen osallistumaan aikuisopintoihin? Leistevuo toteaa, että eri ikäkaudet vaikuttavat suuresti motiiveihin. Kun nuorilla korostuvat opinnolliset motiivit, keski ikäisillä ja ikääntyvillä motiivit usein muuttuvat sosiaaliseen, vuorovaikutusta korostavaan suuntaan. Myös työelämän ja perhe elämän käännekohdat saattavat vaikuttaa osallistumismotiiveihin. Motivaatio on usein jaettu kahteen pääryhmään: sisäiseen motivaatioon ja ulkoiseen motivaatioon (Metsämuuronen 1997, 9). Ulkoisesta motivaatiosta puhutaan silloin, kun toiminnalla pyritään saamaan ulkoisia palkkioita suorituksesta. Sisäisessä motivaatiossa palkintona on itse työ, eli siihen liittyy luontainen halu selviytyä erilaisista tehtävistä (emt., 9). Kuten aiemmin on mainittu, aikuisilla voi olla hyvinkin erilaisia syitä hakeutua koulutukseen. Muun muassa Houle (1961) on tutkinut osallistumissyitä aikuiskoulutukseen, ja erotellut osallistujat sen mukaan kolmeen eri ryhmään: päämääräsuuntautuneet (goal oriented), toimintasuuntautuneet (activity oriented), sekä oppimissuuntautuneet (learning oriented). Päämääräsuuntautuneet opiskelevat tiettyä päämäärää tai tavoitetta varten, ja he valitsevat menetelmät ja materiaalin sillä perusteella, mikä parhaiten palvelee tavoitteen toteutumista. Toimintasuuntautuneilla opiskelijoilla tavoitteena taas on itse toiminta. He haluavat vaihtelua arkeen, tavata muita ihmisiä, tai vain viettää vapaa aikaansa mielekkäällä tavalla. Oppimissuuntautuneet aikuisopiskelijat haluavat tietää ja kasvaa oppimisen avulla, he siis haluavat oppia oppimisen vuoksi. (Houle, 1961.) Myös kielten opiskelun motivaatiota on tutkittu viime vuosikymmeninä runsaasti Suomessa ja ulkomailla. Gardner ja Lambert ovat todenneet kielen opiskelumotivaation määräytyvän lähinnä 4

8 kahdesta tekijästä: opiskelijan asenne kieltä ja ulkomaalaisia kohtaan, sekä motivoituminen itse opiskeluun (Gardner & Lambert 1972, 132). Laineen mukaan kielten opiskelussa tärkeimmiksi motiiviryhmiksi nousevat sosiaaliset ja kognitiiviset motiivit. Nämä ryhmät sisältävät muun muassa älyllisen aktiviteetin, itsensä toteuttamisen, ja ymmärtämisen. (Laine 1978, 28.) Laineen (1987) mukaan motivaatio rakentuu kolmesta eri tekijästä: suunta, voimakkuus ja orientaatio. Motivaation suunnalla tarkoitetaan opiskelijan halua, tai haluttomuutta oppia kieltä. Motivaation voimakkuus taas kuvaa oppilaan valmiutta ja kestävyyttä ponnistella oppiakseen kieltä. Orientaatiolla tarkoitetaan syyryhmää, jonka vuoksi oppilas haluaa oppia kieltä (Laine 1987, 26 28). Motivaatio orientaatiot hän jakaa niinikään kolmeen ryhmään. Instrumentaalinen motivaatioorientaatio tarkoittaa, että opiskelulla on joku ulkoinen tavoite, yleensä hyödyn saaminen. Integratiivinen motivaatio orientaatio viittaa siihen, että opiskelija on kiinnostunut kohdekielestä, ja/tai sitä puhuvasta ryhmästä. Kolmas, eli kognitiivinen motivaatio orientaatio tarkoittaa, että opiskelija on utelias kohdekieltä kohtaan, koska hän haluaa oppia uutta ja kehittää itseään. (Laine 1987, ) 5

9 3. Tutkimuskysymys ja menetelmä Tässä osiossa määrittelen tutkimuskysymykseni, sekä esittelen aineiston keruussa käytettyä sähköistä kyselylomaketta. Kerron myös lyhyesti taustatietoja kyselyyn vastanneista. Tutkimuskysymykseni siis ovat: Mitkä motivaatio orientaatiot vaikuttavat kielenopiskeluun osallistumiseen yli 60 vuotiailla eläkeläisillä? Vaikuttaako sukupuoli motivaatio orientaatioon? Käytän jaotteluna edellä mainittua Laineen (1987) kolmijakoa instrumentaaliseen, integratiiviseen ja kognitiiviseen motivaatio orientaatioon. Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin Joensuun seudun kansalaisopistossa kielten ryhmissä opiskeleville. Kehitimme lomakkeen itse käyttäen apuna Metsämuurosen motivaatiomittarin mallia (2000, 65 68). Väitelauseiden rakentamiseen saimme apua Kantelisen (2004) tutkimuksesta ruotsin kielen opiskelumotivaatiosta. Sain viikon kuluessa 26 kohderyhmääni sopivaa vastausta, joita ensin analysoin kvantitatiivisesti kokonaisuutena ikäryhmän kannalta, sekä myöhemmin vertailen naisia ja miehiä erillään saadakseni tietoa mahdollisista sukupuoleen liittyvistä eroista motivaation kannalta. Lopuksi analysoin vielä kohderyhmäni antamia muita syitä ja kommentteja avoimeen kysymykseen. 3.1 Kyselylomake Kyselylomake rakentui taustatiedoista, 25 kielenopiskeluun liittyvästä väitelauseesta, sekä avoimesta kohdasta, johon oli mahdollisuus kirjata muita syitä kielenopiskeluunsa (ks. liite 1). Taustatiedoissa kysyimme muun muassa vastaajien ikää, sukupuolta ja elämäntilannetta. Kyselylomakkeessa motivaatio orientaatiota tutkittiin siis erilaisin väittämin, jotka kuvasivat kolmea eri motivaatio orientaatiota (kognitiivinen, instrumentaalinen tai integratiivinen). Käytimme kyselyssä neliportaista Likert asteikkoa ja vastausvaihtoehdot olivat: 1. Olen täysin eri mieltä väitteen kanssa. 2. Olen hieman eri mieltä väitteen kanssa. 6

10 3. Olen hieman samaa mieltä väitteen kanssa. 4. Olen täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Keskimmäinen vaihtoehto en osaa sanoa jätettiin tarkoituksella pois, jotta tuloksista saataisiin selkeämpiä ja informatiivisempia. Keräsimme kyselyn rakentamisvaiheessa eri motivaatioorientaatioiden alle alateemoja, joiden pohjalta teimme väittämät. Kognitiivisen motivaatioorientaation alateemoja olivat uuden oppiminen, itsensä kehittäminen, yleinen kiinnostus, hyöty, henkinen hyvinvointi ja ilo. Sitä kuvasivat seuraavat väittämät: Opiskelen vierasta kieltä kansalaisopistolla, koska 1. haluan kehittää itseäni 2. olen kiinnostunut eri kielistä 3. kaipaan haasteita 4. uusien taitojen oppiminen tuo onnistumisen tunteen 5. kieltenopiskelu on hyvää aivojumppaa 6. haluan ylläpitää aiempaa kielitaitoani 7. opiskelu pitää mielen virkeänä 8. kielenopiskelu on hyödyllistä ajanvietettä 9. kielenopiskelu tuo minulle iloa 10. haluan täydentää kielitaitoani Instrumentaalisen motivaatio orientaation alateemoiksi luokittelimme työelämän ja koulutuksen, mediat, matkailun, sekä kielen avaimena. Sitä kuvasivat väittämät: 11. kielitaito on tarpeen työelämässä 12. tarvitsen kielitaitoa jatko opinnoissa 13. haluan ymmärtää vieraskielisiä kirjoja, lehtiä, lauluja 14. haluan pystyä keskustelemaan vieraalla kielellä 15. haluan ymmärtää vieraskielisiä ohjelmia (tv, radio, internet jne.) 16. kielen avulla voin tutustua vieraisiin kulttuureihin 17. tarvitsen kieliä matkustaessani ulkomailla Integratiivisen motivaatio orientaation alateemoja olivat vieraalla kielellä kommunikointi, sosiaalisuus ja ympäristö (yhteiskunta, olosuhteet). Sitä kuvasivat väitteet: 7

11 18. opiskelun ohella tapaan muita ihmisiä 19. minulla on nyt aikaa kieltenopiskeluun 20. opiskeluryhmässä on hyvä yhteishenki 21. hyvä ystävänikin opiskelee samalla kurssilla 22. opin paremmin ryhmässä kuin itsekseni 23. tarvitsen kieltä yhteydenpitoon vieraskielisten sukulaisten/ystävien kanssa 24. ryhmän tuki on minulle tärkeä kannustin 25. kielitaitoa arvostetaan nykyisin 3.2 Taustatietoja vastanneista 26:sta vastanneesta kaikki olivat eläkkeellä, naisia oli 19 (73 %) ja miehiä 7 (27 %). He olivat syntyneet vuosien 1935 ja 1949 välillä ja keski ikä vastanneilla oli 66. Vastaajat olivat melko korkeasti koulutettuja, sillä suurimmalla osalla (39 %) oli ylempi korkeakoulututkinto. Alempi korkeakoulututkinto tai opistotutkinto oli 31 %:lla, toisen asteen tutkinto 27 %:lla ja perusasteen tutkinto 4 %:lla. Heidän kielenopiskelutaustansa oli hyvin laaja, jotkut olivat opiskelleet yli kymmentä kieltä. Yleisimpiä kieliä olivat englanti, venäjä, espanja, ruotsi, saksa, italia ja ranska, mutta löytyi joukosta myös indonesia, portugali ja kiina. Opiskeluvuosia oli monille kertynyt kahdesta kymmeneen, mutta myös reilusti yli 10 vuotta samaa kieltä opiskelleita löytyi. 8

12 4. Tulokset ja niiden tarkastelu Saamistani tuloksista voidaan päätellä, että kaikki kolme motivaatio orientaatiota olivat mukana kohderyhmän kielenopiskelun syissä. Kognitiivinen motivaatio orientaatio ( itsensä kehittäminen ) nousi kuitenkin suurimmaksi keräten väittämistään vastausten keskiarvoksi 3,25 (ks. vastausvaihtoehdot s. 5). Instrumentaalinen, eli ulkoinen motivaatio orientaatio, oli toisena vastausten keskiarvolla 2,95 ja integratiivinen ( sosiaalisuus ) keräsi keskiarvon 2,80. Koko kohderyhmälle tärkeimmäksi nousi instrumentaaliseen orientaatioon luokiteltu väittämä: tarvitsen kieliä matkustaessani ulkomailla (69 % vastanneista täysin samaa mieltä). Seuraavaksi tärkeimpiä olivat kognitiivista orientaatiota kuvaavat haluan kehittää itseäni (62 %) ja kieltenopiskelu on hyvää aivojumppaa (62 %), sekä instrumentaalista orientaatiota kuvaava haluan pystyä keskustelemaan vieraalla kielellä (62 %). Eniten täysin eri mieltä vastauksia saivat väittämät hyvä ystävänikin opiskelee samalla kurssilla (integratiivinen orientaatio, 69 % vastanneista) sekä tarvitsen kielitaitoa jatko opinnoissa (instrumentaalinen orientaatio, 58 %). Miehet olivat yleisesti ottaen vastanneet väittämiin positiivisemmin, kuin nais vastaajat. Täysin samaa mieltä oli yleisin vastaus suurimpaan osaan kysymyksistä. Miehille tärkeimmiksi nousivat seuraavat väittämät (88 % vastanneista täysin samaa mieltä): 1. tarvitsen kieliä matkustaessani ulkomailla (instrumentaalinen), 2. kieltenopiskelu on hyvää aivojumppaa (kognitiivinen), 3. haluan pystyä keskustelemaan vieraalla kielellä (instrumentaalinen), ja 4. haluan ymmärtää vieraskielisiä ohjelmia (tv, radio, internet jne.) (instrumentaalinen). Naiset eivät olleet niin yksimielisiä väitteiden suhteen, vaan miltei jokaisen väitteen kohdalta löytyi jokainen vastausvaihtoehto (1 4). Väitteistä tärkeimmäksi nousi tarvitsen kieliä matkustaessani ulkomailla (63 % vastanneista täysin samaa mieltä) (instrumentaalinen). Seuraavaksi tärkeimmiksi (58 %) nousivat haluan kehittää itseäni (kognitiivinen), minulla on nyt aikaa kielenopiskeluun (integratiivinen), sekä opiskeluryhmässä on hyvä yhteishenki (integratiivinen). Väittämien jälkeen oli vielä avoin kohta Muita syitä kielenopiskeluuni, jonne sain seuraavanlaisia kommentteja: 1. Haluan ehkäistä dementiaa. Eläkkeellä on aikaa ja mukava on olla välillä erilaisten ihmisten seurassa. 9

13 2. Ei erityisiä muita syitä. 3. Eläkkeellä ollessa on aikaa opiskeluun ja se on antoisaa. Opettajan valinnassa opiston tulisi olla tarkempi. 4. näin iäkkäämpänä haluan harjoittaa muistiani 5. Minulla on asunto Espanjassa ja asun n.4 kk vuodesta Espanjassa. Se on ehdottomasti tärkein syy espanjan kielen opiskeluuni. 6. ps. Harrastamani kielet eivät mahtuneet valikkoonne, mikä kyselyn heikkoudeksi mainittakoon. Tiedän muitakin kielenharrastajia, joilla on valikossaan esim. 10 kieltä 7. hyvällä kielitaidolla helpottaa asiointia reissussa ja ei tule "linssiin viilatuksi". 8. Espanjan kieli on jotenkin hauska kieli, eikä liian vaikea Minulta puuttui vielä romaanisen kielen hallinta! teidän kieltenopiskelu rivinne loppuivat kesken, olen opiskellut venäjää myös yhden vuoden 10. Lisäksi haluaisin kielenopettajatutkinnon suorittaneen pätevän opettajan opetusta englannin kielessä! 11. Suunnitelmissa asua 2 3kk vuodessa Espanjassa 12. kielten opiskelu on minulle helppoa 10

14 5. Pohdinta Monet kyselyn väittämistä olivat positiivissävytteisiä, joten hieman samaa mieltä ja täysin samaa mieltä olivat suosituimmat vastaukset. Jälkeenpäin ajatellen väittämiä olisi voinut muokata niin, että hajontaa olisi tullut enemmän ja motivaatio orientaatiot olisivat erottuneet selkeämmin. Tulosten analysointi olisi siinä tapauksessa ollut helpompaa ja mielekkäämpää. Oletukseni siitä, että eläkeläisten motivaatio kielenopiskeluun olisi pääasiassa sisäinen, osui osittain oikeaan. Kognitiivinen motivaatio, eli itsensä kehittäminen, nousi suurimmaksi kahden muun orientaation ohi, mutta toisaalta erot jäivät melko pieniksi. Kognitiivista motivaatio orientaatiota kuvaavista väittämistä tärkeimmäksi nousi kielenopiskelun merkitys hyvänä aivojumppana. Instrumentaalisen (eli ulkoisen) motivaation merkittävin seikka oli kielen hyödyllisyys matkusteltaessa ulkomailla. Integratiivisen motivaation ( sosiaalisuus ), jonka ala teemaksi luokittelimme myös ympäristön ja olosuhteet, tärkeimmäksi väitteeksi nousi minulla on nyt aikaa kieltenopiskeluun. Miesten ja naisten tärkeimmät väittämät kuitenkin antavat viitteitä siitä, että miesten syyt kielenopiskeluun ovat käytännönläheisiä, kun taas naisilla sosiaaliset tekijät korostuvat enemmän. Miehillä myös ulkoinen motivaatio korostuu naisia enemmän, sillä heidän osaltaan kolme neljästä tärkeimmästä väitteestä kuvasi instrumentaalista motivaatiota. Naisilla taas neljän merkittävimmän väittämän joukosta löytyy kaksi integratiivista motivaatiota kuvaavaa väitettä. Kohderyhmässä sekä miehet, että naiset pitivät kielenopiskelua hyvänä keinona pitää mielen virkeänä ja myös hyvänä aivojumppana. Näyttäisikin siltä että ikääntyville opiskelijoille tärkeää on myös iän tuoman muistin heikkenemisen ehkäiseminen. Kummallekaan ryhmälle ei ollut tärkeää osallistua kurssille ystävän kanssa, joten kielenopiskelu näyttäisi siltä osin olevan yksilökeskeistä ja syyt opiskeluun lähtöisin omasta itsestä. Toisaalta vaikuttaisi, että vastaajat ovat sosiaalisesti aktiivisia, sillä vastauksista nousi esiin myös ryhmässä opiskelun tärkeys ja hyvä yhteishenki. Myös vastaajien taustatiedoista löytyi monta mielenkiintoista seikkaa. Kuvittelin ennalta, että kursseilla olisi monia eläkeläisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuuksia opiskella nuorena. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kuten aiemmin mainitsin, suurimmalla osalla oli korkeakoulututkinto. Tosin korkeakoulujen kielitarjonta ei ole välttämättä ollut luvuilla yhtä laaja kuin nykyään. 11

15 Avoimen kohdan vastauksia tutkiessa tulee mieleen, että opiskelun syyt vaihtelevat myös varmasti kielen mukaan. Ulkomaille muuttavista eläkeläisistä suurin osa muuttaa luultavammin Espanjaan kuin Ruotsiin tai Brittein saarille, joten he opiskelevat yleisemmin lämpimän maan kieltä. Jos taas kieltä opiskellaan tv, radio tai Internet ohjelmia varten, kieli on luultavasti usein englanti tai ruotsi. Molemmissa tapauksissa motivaatio on kuitenkin instrumentaalinen, kieli avaimena. Otoksen pienen koon takia tuloksia ei voi yleistää, mutta ne voivat antaa suuntaa ikääntyvien kielenopiskelumotiiveista. Selkeää kuitenkin on, että eläkeläisillä on runsaasti erilaisia syitä kielenopiskeluun ja jatkossakin heille suunnattujen kurssien kehittäminen olisi tärkeää. 12

16 Lähteet Cross, K Adults as learners: Increasing Participation and Facilitating Learning. Maxwell Macmillan International Publishing Group, New York. Gardner, R. & Lambert W Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, Massachusetts: Newbury House. Houle, C.O The inquiring mind. A study of the adult who continues to learn. The University of Wisconsin Press: Madison, USA. Joensuun seudun kansalaisopiston Internet sivu: [luettu ] Kantelinen, R. & Kettunen, S. (toim.) Ruotsin kielen opiskelumotivaatiosta yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia. N:ro 89 Laine, E Vieraan kielen opiskelumotivaatio Suomessa II. Suomen sovelletun kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja 21. Turku. Laine, E. J Affective factors in foreign language learning and teaching. Report 1, Theoretical concepts and framework, operationalization of the concepts, and the first pilot stage of research. University of Jyväskylä. Leistevuo, A Sosiaaliset motiivit ja sosiaalinen toiminta aikuisopiskelussa. Kansalaisopiston opintoryhmiä koskeva empiirinen tutkimus. Tampereen yliopiston julkaisujen myynti. Manninen, J Johdatus aikuiskasvatukseen kurssin luentorunko, syksy 2009: d93b317294c1c aa5b/$file/johdatus_09_jakelu.pdf [luettu ] Metsämuuronen, J Omaehtoinen oppiminen ja motiivistruktuurit. Opetushallitus. Tutkimus 3/1997. Metsämuuronen, J Metodologian perusteet ihmistieteissä. Metodologia sarja 1. Jaabes OÜ: Võru, Viro. Niemelä, S. & Luutonen, M. (toim.) Taitava ihminen, toimiva kansalainen. Aikuisopiskelun motiiveja ja merkityksiä. Helsinki : Kansanvalistusseura. 13

17 Liitteet Liite 1. Kyselylomake (paperiversio) Taustatiedot: Ohje: Ympyröi sopivin vaihtoehto ja vastaa kysymyksiin annetuille viivoille. Sukupuoli 1 mies 2 nainen Syntymävuosi Koulutustausta Mikä on koulutustasosi? 1 perusaste (kansakoulu, keskikoulu tai peruskoulu) 2 toinen aste (ammattikoulu tai lukio) 3 alempi korkeakoulutus (opistotutkinto tai alempi korkeakoulututkinto) 4 ylempi korkeakoulutus (ylempi korkeakoulututkinto) Elämäntilanne Olen 1 työelämässä 2 eläkkeellä 3 työtön 4 opiskelija Kielitaito Mitä vieraita kieliä olet opiskellut ja kuinka monta vuotta? kieli: opiskeluvuodet: vuotta kieli: opiskeluvuodet: vuotta kieli: opiskeluvuodet: vuotta kieli: opiskeluvuodet: vuotta kieli: opiskeluvuodet: vuotta Kysely: Ohje: Vertaa väittämiä omiin ajatuksiisi ja ympyröi omaan tilanteeseesi sopivin vastausvaihtoehto. Valitse jokaisen väittämän kohdalla yksi seuraavista vastausvaihtoehdoista: Mikäli olet täysin samaa mieltä väitteen kanssa, valitse nro 4. Mikäli olet hieman samaa mieltä väitteen kanssa, valitse nro 3. Mikäli olet hieman eri mieltä väitteen kanssa, valitse nro 2. Mikäli olet täysin eri mieltä väitteen kanssa, valitse nro 1. 14

18 Opiskelen vierasta kieltä (mikä kurssi?) kansalaisopistossa, koska 1. haluan kehittää itseäni se on hyödyksi työelämässä olen kiinnostunut eri kielistä siinä saan haasteita tarvitsen kieliä matkustaessani ulkomailla uusien taitojen oppiminen tuo onnistumisen tunteen kieltenopiskelu on hyvää aivojumppaa opiskelun ohella tutustun uusiin ihmisiin haluan ylläpitää aiempaa kielitaitoani minulla on vihdoin aikaa kieltenopiskeluun opiskeluryhmässä on hyvä yhteishenki perheenjäsen/sukulainen ehdotti kielenopiskelua opiskelu pitää mielen virkeänä hyvä ystävänikin opiskelee samalla kurssilla voin koetella rajojani siten saan ajan kulumaan / ei ole muutakaan tekemistä opin paremmin ryhmässä kuin itsekseni siten teen jotain hyödyllistä minulla on vieraskielisiä ystäviä/sukulaisia ryhmän tuki on minulle tärkeä kannustin kielenopiskelu tuo minulle iloa kielitaitoa arvostetaan nykyisin haluan pystyä kommunikoimaan vieraalla kielellä haluan ymmärtää vieraskielisiä ohjelmia(tv, radio jne.)/tekstejä kieli on avain vieraisiin kulttuureihin Muita syitä kielenopiskeluuni: KIITOS VASTAUKSISTASI! 15

19 Taulukko 1. Kielenopiskelumotivaatio yli 60 vuotiaat eläkeläiset % 1. Olen täysin eri mieltä väitteen kanssa. (sin.) 2. Olen hieman eri mieltä väitteen kanssa. (vihr.) 3. Olen hieman samaa mieltä väitteen kanssa. (pun.) 4. Olen täysin samaa mieltä väitteen kanssa. (kelt.) 16

20 17

AIKUISEN MOTIVAATIO KANSALAISOPISTON KIELIKURSSEILLA

AIKUISEN MOTIVAATIO KANSALAISOPISTON KIELIKURSSEILLA Heidi Ikonen & Vuokko Tapanila AIKUISEN MOTIVAATIO KANSALAISOPISTON KIELIKURSSEILLA Haluan elämääni myös muuta sisältöä kuin katujyrän lailla päälle painavan työelämän. Itä-Suomen yliopisto Filosofinen

Lisätiedot

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu Q BeLL Kyselylomake www.bell-project.eu Hyvä aikuisopiskelija! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota aikuisopiskelijoiden kokemuksia aikuisopiskelusta ja sen hyödyistä. Kysely on tarkoitettu omaehtoisesti

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen vaikuttavuus. KT, dos. Jyri Manninen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen vaikuttavuus. KT, dos. Jyri Manninen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Vapaan sivistystyön opintoihin osallistumisen vaikuttavuus KT, dos. Jyri Manninen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Tutkimuksen tavoitteet Arvioida vapaan sivistystyön piiriin

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Työelämä muuttuu monipuolisen

Työelämä muuttuu monipuolisen Työelämä muuttuu monipuolisen kielitaidon merkitys elinkeinoelämälle kasvaa Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KIELITIVOLI-konferenssi 27..202 Esityksen sisältö Tavat tehdä töitä muuttuvat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen aikuiskoulutusmittarit. Pirkko Kuhmonen 19.10.2011

Varsinais-Suomen aikuiskoulutusmittarit. Pirkko Kuhmonen 19.10.2011 Varsinais-Suomen aikuiskoulutusmittarit Pirkko Kuhmonen 19.10.2011 1 Mittarit virtauma (kuinka monta opiskelijaa on osallistunut vuoden aikana koulutukseen) sukupuoli: miesten ja naisten osuus virtaumasta

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto Tutkimuksen Tulokset Ja ideoiden esitteleminen Tutkimus Nuoret asiakaskohderyhmänä: Tarjonnan ja palveluiden kohdentaminen Nuorten tavoittaminen Ryhmäkeskustelut (joulukuu 2014): Nuorten parissa työskentelevät

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa

Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa Say it again, kid! - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa Sari Ylinen, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto & Mikko Kurimo, signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam.

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam. test_eu_speak_fi EU-Speak2 Euroopan komissio rahoittaa tätä projektia. Arvoisa opetusalan toimija Kutsumme sinut osallistumaan uuteen, kiinnostavaan projektiin, jossa kehitetään verkossa tapahtuvaa opettajankoulutusta

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot