OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK"

Transkriptio

1 PUHALLINHÖYRYSTIMET Polar Cat Duo / Polar Cat Duo G FLÄKTFÖRÅNGARE OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER B. HUOLTO-OHJE DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER C. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3, FI Vantaa, Finland Tel , fax / SKA / V_17459_0/

2 A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 1 1. LAITTEIDEN VARASTOINTI LAGRING AV PRODUKTER 2. LAITTEEN SIJOITUS PLACERING AV FLÄKTFÖRÅNGARE Kuvassa Polar Cat Duon ilman heittokuviot kahdessa tyypillisessä asennustilanteessa. Ilman lähtöaukon muotoilun ansiosta heittokuvio saadaan katon suuntaiseksi. Kuvion heittopituudet pätevät mallille PCD-201 nimellisolosuhteissa. Muiden mallien heittopituudet saadaan suoritusarvotaulukosta. Kun pyritään mahdollisimman vedottomaan jäähdytykseen ja tasaiseen lämpötilajakaumaan, kannattaa jäähdytin asentaa kiinni kattoon (tai enint. 300 mm katosta). Lähellä laitetta olevat virtausta häiritsevät tekijät (palkit, valaisimet, takaseinä) muuttavat heittokuviota. Bilden visar kastfigurer för Polar Cat Duo vid två typiska installationer. Denna nya design av luftavgångsöppning möjliggör kastfigur som är parallel med taket. Kastlängder i ovanstående figur gäller för modell PCD-201 vid nominella förhållanden. Övriga modellers kastlängd erhålles ur kapacitetstabellen. För att uppnå så dragfri kylning och jämn temperaturfördelning som möjligt, skall förångaren installeras fast vid taket (eller max. på 300 mm:s avstånd från taket). Närliggande störande faktorer (balkar, belysningsanordning, bakvägg) ändrar kastfigur.

3 2. LAITTEEN ASENNUS INSTALLATION PCD-201, -202 ja -203 on pakattu kuvasarjan mukaiseen pahvipakkaukseen PCD-201, -202 och -203 är i kartonförpackning enligt bild) 2 Koot PCD-204 ja -205 toimitetaan pakattuna harvalautahäkkeihin (kääntöpakkaus). Kuljetuspakkauksessa laitteet on kiinnitetty kattokannakkeistaan kuljetusalustaan. Asennuspaikalla pakkaus käännetään kuljetusasennosta nostoasentoon, kattokannakkeiden kiinnitysruuvit irroitetaan pakkauksesta ja häkkiosa nostetaan pois paikoiltaan. Nostossa voidaan käyttää hyväksi kuljetuspakkauksen pohjaosaa. Storlekar PCD-204 och -205 levereras i brädhäck (vändbar förpackning) med sina takkonsoler fästade på transportunderlag. På monteringsstället vänds förpackningen från transportposition till lyftposition, takkonsolernas skruvar lösas från förpackning och häcken lyftes bort. Transportförpackningens bottendel kan utnyttjas i lyftning. 4. SÄHKÖ- JA PUTKISTOLIITÄNNÄT EL- OCH RÖRANSLUTNINGAR

4 5. SÄHKÖKYTKENNÄT ELKOPPLINGAR 3 Puhaltimien kytkentä PCD-201, -202, -203 Puhaltimien kytkentä PCD-204, -205 Fläktarnas koppling PCD-201, -202, -203 Fläktarnas koppling PCD-204, -205 S-kytkennät ilman termostaatteja SS-kopplingar utan termostat SS-kytkennät termostaateilla SS-kopplingar med termostat S PS-säätimen kytkentäkaavio Kopplingsschema av tyristorregulator PS för varvtalsreglering

5 4 Laitteen sulatusta ohjataan kellolla (L). Sulatuksen aloituskelloon asetetun ajan on oltava lyhyempi kuin sulatusjakso. Sulatuskellon kärkien sulkeutuminen ohjaa kelaytkintä (K 1), joka pysäyttää kompressorin ja puhaltimet sekä kytkee sulatusvastukset (R). Sulatuksen katkaisutermostaatti(s1) katkaisee sulatuksen + 14 C :ssa ohjaamalla kelakytkintä (K2), joka käynnistää kompressorin ja katkaisee virran sulatusvastuksilta (R). Puhaltimien käynnistystermostaatti (S2) käynnistää puhaltimet termostaatin saavutettua noin -4 C:n lämpötilan. Toiminnolla estetään vesipisaroiden kulkeutuminen ilmavirran mukana jäähdytettävään tilaan. Avfrostningsprocessen regleras med kopplingsur (L). Avfrostningstid som ställs i startur, måste vara kortare än avfrostningsperioden. Kopplingsurets kontakter styr reläet (K1), som stoppar kompressorn och fläktarna och startar avfrostningsstavarna (R). Säkerhetstermostaten (S1) bryter avfrostningen vid +14 C genom att styra reläet (K2), som startar kompressorn och bryter strömmen på avfrostningsstavarna (R). Fläktarnas starttermostat (S2) startar fläktarna, då termostattemperaturen är ca 4 C. Därigenom förhindras vattendroppar att driva med luftströmmen. HUOM! Termostaattien asetusarvot ovat kiinteät, joten puhaltimien käynnistystermostaattia ei voida käyttää, jos höyrystymislämpötila on korkeampi kuin n. -8 C. Sähkösulatuslaitteet voidaan toimittaa myös ilman termostaatteja. OBS! Börvärden i termostater är fasta, d.v.s. fläktarnas starttermostat kan ej användas, om förångningstemperaturen överstiger ca 8 C. Elavfrostningssystem kan även levereras utan termostater. L = Kello Ur K1 = Kelakytkin Relä K2 = Kelakytkin Relä S1 = Sulatuksen katkaisutermostaatti Avkopplingstermostat för avfrostning S2 = Puhaltimen käynnistystermostaatti Fläktens starttermostat R = Sulatusvastukset Avfrostningsstavar M = Puhallin Fläkt = Kompressorin ohjaus Kompressorstyrning Kuvassa höyrystymisjakso Fig. visar kyldrift = TOIMITUSRAJA INGÅR I LEVERANSEN

6 5 6. LISÄHUOMAUTUKSIA ANMERKNINGAR HUOM! Vakiomallin G-liuospatterin ilmaus- ja tyhjennysventtiili ei sovellu kaliumformiaattipohjaiselle liuokselle, VUOTOVAARA. Aina kun käytetään kaliumformiaattipohjaisia kylmäaineita on toimitusasiakirjoista varmistettava että lämmönsiirto-osan putkistoliitännät, ilmaus- ja tyhjennysjärjestelmä soveltuu käytettävälle kylmäaineelle. Asennuksessa, järjestelmän painekokeessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa noudatetaan kylmäainevalmistajan laatimia ohjeita. OBS! Avluftnings/avtappningsventilen av standard Polar Cat G fläktluftkylare lämpar sig ej för kaliumformiat-baserat kylmedel; VARNING FÖR LÄCKAGE. Vid användning av kaliumformiat-baserat kylmedel måste man säkra från leveransdokumenter att värmeöverföringsdelens röranslutningar och avluftning/avtappningsventil lämpar sig för detta kylmedel. Instruktioner från tillverkaren måste följas i montering, tryckprov, ibruktagning, förbrukning och service. HUOM! Lämmönsiirto-osan ulkopuolisen korroosion välttämiseksi lamellien ja lämmönsiirtoputkien materiaalin soveltuvuus ympäristöolosuhteisiin on aina varmistettava. Ilmassa ei saa olla aineita, jotka lämmönsiirto-osan pinnalle kondensoituvan veden tai muun liuottimen kanssa yhdessä muodostavat lamellia ja lämmönsiirtoputkia syövyttäviä yhdisteitä. OBS! Lämplighet av material på lameller och värmeöverföringsrör i ifrågavarande omgivning måste alltid kollas för att undvika yttre korrosion. Luften får ej innehålla material som tillsammans med vatten eller någon annan lösning, som kondenseras på värmeöverföringsdelen, kan forma korroderande kombinationer. Dessa kombinationer kan korrodera lameller och rör i värmeöverföringsdelen.

7 6 B. HUOLTO-OHJE B. SERVICEANVISNINGAR Polar Cat Duo - laitteen moitteettoman toiminnan edellytyksenä on säännöllinen huolto. Störningsfri drift av Polar Cat Duo säkerställs genom regelbundet underhåll. VAROITUS! Kytke virtapiiri luotettavasti auki-asentoon ennen huoltotöiden aloitusta. VARNING! Bryt strömmen innan servicearbetet börjar. Huollossa tarkastetaan: laitteiden ulkoinen kunto laitteen ja puhaltimien kiinnitykset puhaltimen toiminta sulatuksen toiminta lämmönsiirto-osan puhtaus viemäröinnin toimivuus Vid service kontrolleras: elementets yttre tillstånd elementets och fläktarnas fästpunkter fläktens funktion avfrostningssystem värmeblockens renhet avloppssystem LÄMMÖNSIIRTO-OSA JA ALLAS Lämmönsiirto-osa tarvitsee säännöllistä puhdistusta, kun laite on käytössä likaisissa olosuhteissa tai kun käyttöolosuhteet edellyttävät erityistä puhtautta. Lämmönsiirto-osan puhdistusta varten on puhallinlevy-allas -yhdistelmä avattava erityistä varovaisuutta noudattaen. Lämmönsiirto-osa voidaan puhdistaa vesihuuhtelulla (voimakkaiden emäksisten pesuaineiden ja happojen käyttö on kielletty). Sopiva pesuaine on esim. ENVIRO- COIL. Puhallinlevy-allas -yhdistelmä on helppo puhdistaa alaslaskemisen jälkeen, koska sähköjohdot on varustettu pikaliittimin. VÄRMEBLOCK OCH DROPPSKÅL Värmeblock kräver regelbundet underhåll, om elementet används under smutsiga förhållanden eller om driftsförhållanden förutsätter speciell renhet. För att rengöra värmeblocken måste fläktplåt-droppskål -enhet öppnas mycket försiktigt. Värmeblock kan rengöras med vatten (starka basiska tvättmedel eller syror får ej användas). Lämpligt tvättmedel är t ex ENVIRO-COIL. Fläktplåt-droppskål -enhet kan lätt rengöras, då den läggas ned, pga snabbkoppling av elledningar.

8 VIOITTUNEEN SÄHKÖKOMPONENTIN VAIHTO BYTE AV EN SKADAD ELEKTRISK KOMPONENT 7 Muista, että sähkökomponentin saa vaihtaa vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. Kom ihåg att elektriska komponenter får bytas endast av en för elinstallationer auktoriserad person. VAROITUS! Kytke virtapiiri luotettavasti auki-asentoon ennen sähkökomponentin vaihtoa. VARNING! Bryt strömmen före komponentbyte. Moottorin, sulatusvastuksen tai termostaatin vaihto Byte av motor, avfrostningsstav eller termostat Avaa ja poista puhallinlevy-allas -yhdistelmä Avaa kytkentäkotelon kansi Irrota vioittuneen komponentin johtimet Vaihda vioittunut komponentti uuteen Kytke uuden komponentin johtimet Varmista maadoitus Sulje kytkentäkotelon kansi Sulje puhallinlevy-allas -yhdistelmä Suorita koekäyttö Öppna och lossa fläktplåt-droppskål -enhet. Öppna locket på kopplingsdosan Lossa ledningar av den felaktiga komponenten Montera en ny komponent i stället för den felaktiga Koppla ledningar till den nya komponenten Säkerställ jordning Stäng kopplingsdosan Stäng fläktplåt-droppskål -enheten Utför provkörning

9 Valmistajan antama vakuutus koneenosaksi tarkoitetusta laitteesta (Direktiivi 2006/42/EC, Liite II B) ALFA LAVAL VANTAA OY Ansatie 3, FI Vantaa, Suomi ilmoittaa, että markkinoille saatettu kone PC, PCD, PB, PBD, PCJ, FMP, FSS, FKS, FTPE puhallinhöyrystin PCG, PCDG, PBG, PBDG, PCJG, FMPG ilmajäähdytin joka ei kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu koneyhdistelmän rakenteelliseksi osaksi tai liitettäväksi koneeseen niin, että ne yhdessä muodostavat direktiivin 2006/42/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten tarkoittaman koneen. Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia direktiivejä: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC ja seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: EN ISO 12100:2010, SFS-EN ISO 13857, SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN Lisäksi ilmoitamme, että konetta ei saa ottaa käyttöön ennenkuin siitä koneesta, johon se liittyy, on annettu direktiivin 2006/42/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen vaatimustenmukai-suusvakuutus. Vantaa, Silja Beierschoder Laatupäällikkö

10 1 Tillverkardeklaration angående aggregat, som ingår som del av en maskin (Direktiv 2006/42/EC, Annex II, B) ALFA LAVAL VANTAA OY Ansatie 3, FI Vanda, Finland Tillkännager att följande maskin som bragts på marknaden PC, PCD, PB, PBD, PCJ, FMP, FSS, FKS, FTPE fläktförångare PCG, PCDG, PBG, PBDG, PCJG, FMPG fläktluftkylare som inte kan fungera självständigt, är avsedd att ingå som konstruktivt element i en maskinkombination, eller som skall sammankopplas med en annan maskin på så sätt att dessa tillsammans utgör en sådan maskin som avses i direktiv 2006/42/EC och de därtill hörande förändringar samt de nationella bestämmelserna varigenom dessa trader i kraft. Vid konstruktion och planering av maskinen har följande direktiv 2006/42/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC och följande samordnade standardnormer tillämpats: EN ISO 12100:2010, SFS-EN ISO 13857, SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN Dessutom meddelar vi att maskinen ej får tas i bruk förran den maskin som den skall monteras i eller utgör en del av, avgetts en sådan EC-försäkran om överensstämmelse, som avses i direktiv 2006/42/EC samt de nationella bestämmelserna varigenom dessa trader i kraft. Vanda, den Silja Beierschoder Kvalitetschef

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR

OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR SCAL, SCCL, SEpL LAUHDUTIN - LUFTKYLD KONDENSOR SCAG, SCCG, SepG NESTEJÄÄHDYTIN LUFTKYLD KYLMEDELKYLARE Kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet tulee säilyttää

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisningar 650 Grillilaitesarja / Grillserie SÄHKÖ- / KAASULIESI / EL-/GASSPIS OC64E.., OC67E.., OC6FE... OC64G, OC67G, OC8FG7G, OC6FG11G, OC6FEV7G, OC6FES7G 4391452, 4391456, 4391462, 4391464, 4391466, 4391468,

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

sumu e sumu e monterings- och bruksanvisning SWE fin

sumu e sumu e monterings- och bruksanvisning SWE fin sumu e monterings- och bruksanvisning S u m u e a s e n n u s - j a k ÄY T T Ö O H JE sumu e SWE 1 Hyvä asiakas Olet hankkinut korkealaatuisen kiukaan, jonka avulla voit nauttia monien vuosien ajan saunomisesta.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO18000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsanvisningar Installation and Operation Manual

Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsanvisningar Installation and Operation Manual SÄHKÖ-/KAASUPARILA - EL-/GASSTEKHÄLL - ELECTRIC/GAS FRY TOP 700-900 Ravintolalaitesarja - Restaurangserie - Series Tyyppi/typ/type: 7210TFTG, 7210TFTGR, 7210TFTTGC, 7210TFTE, 7210TFTER, 7210TFTEC 7410TFTG,

Lisätiedot

Liesituuletin FHV-82 Savo Spiskåpa FHV-82 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...5 SV...7 Installation...7 Användning...9

Liesituuletin FHV-82 Savo Spiskåpa FHV-82 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...5 SV...7 Installation...7 Användning...9 Liesituuletin FHV-82 Savo Spiskåpa FHV-82 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...5 SV...7 Installation...7 Användning...9 125609/2013-05-07 (2682) ASENNUS Liesikupu FHV-82 asennetaan kaappien alle tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

Etage. Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisning 15

Etage. Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisning 15 Etage Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisning 15 Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesikuvun valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat parhaan hyödyn liesituulettimestasi.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar

Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar 205820 15.02.2011 (11-04)/TR Villavent VR 400 DCV/B VR 700 DCV Käyttö- ja huolto-ohjeet Drift - och skötselanvisningar JOHDANTO Villavent on valmistanut lämmöntalteenotokoneita vuodesta 1980 lähtien. Koneita

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13

Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo. FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 Liesikupu IV-8509 Savo Spiskåpa IV 8509 Savo FI...3 Asennus...3 Käyttöohjeet...7 SV...9 Installation...9 Användning... 13 125669/2013-05-07 (2680) ASENNUS Liesikupu IV-85-liesikupu on tarkoitettu vapaasti

Lisätiedot

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Onnittelut uuden säiliöpakastimen valinnasta. SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, sekä tutustu samalla

Lisätiedot

a l l a w a y-k e s k u s p ö l y n i m u r i j ä r j e s t e l m ä n

a l l a w a y-k e s k u s p ö l y n i m u r i j ä r j e s t e l m ä n a l l a w a y-k e s k u s p ö l y n i m u r i j ä r j e s t e l m ä n suunnittelu- ja asennusohje p l a n e r i n g s- o c h i n s t a l l a t i o n s a n v i s n i n g f ö r a l l a w a y-c e n t r a

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWB 61451

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWB 61451 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

A30. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

A30. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat A30 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 13032012 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle

Lisätiedot