OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK"

Transkriptio

1 PUHALLINHÖYRYSTIMET Polar Cat Duo / Polar Cat Duo G FLÄKTFÖRÅNGARE OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER B. HUOLTO-OHJE DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER C. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3, FI Vantaa, Finland Tel , fax / SKA / V_17459_0/

2 A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 1 1. LAITTEIDEN VARASTOINTI LAGRING AV PRODUKTER 2. LAITTEEN SIJOITUS PLACERING AV FLÄKTFÖRÅNGARE Kuvassa Polar Cat Duon ilman heittokuviot kahdessa tyypillisessä asennustilanteessa. Ilman lähtöaukon muotoilun ansiosta heittokuvio saadaan katon suuntaiseksi. Kuvion heittopituudet pätevät mallille PCD-201 nimellisolosuhteissa. Muiden mallien heittopituudet saadaan suoritusarvotaulukosta. Kun pyritään mahdollisimman vedottomaan jäähdytykseen ja tasaiseen lämpötilajakaumaan, kannattaa jäähdytin asentaa kiinni kattoon (tai enint. 300 mm katosta). Lähellä laitetta olevat virtausta häiritsevät tekijät (palkit, valaisimet, takaseinä) muuttavat heittokuviota. Bilden visar kastfigurer för Polar Cat Duo vid två typiska installationer. Denna nya design av luftavgångsöppning möjliggör kastfigur som är parallel med taket. Kastlängder i ovanstående figur gäller för modell PCD-201 vid nominella förhållanden. Övriga modellers kastlängd erhålles ur kapacitetstabellen. För att uppnå så dragfri kylning och jämn temperaturfördelning som möjligt, skall förångaren installeras fast vid taket (eller max. på 300 mm:s avstånd från taket). Närliggande störande faktorer (balkar, belysningsanordning, bakvägg) ändrar kastfigur.

3 2. LAITTEEN ASENNUS INSTALLATION PCD-201, -202 ja -203 on pakattu kuvasarjan mukaiseen pahvipakkaukseen PCD-201, -202 och -203 är i kartonförpackning enligt bild) 2 Koot PCD-204 ja -205 toimitetaan pakattuna harvalautahäkkeihin (kääntöpakkaus). Kuljetuspakkauksessa laitteet on kiinnitetty kattokannakkeistaan kuljetusalustaan. Asennuspaikalla pakkaus käännetään kuljetusasennosta nostoasentoon, kattokannakkeiden kiinnitysruuvit irroitetaan pakkauksesta ja häkkiosa nostetaan pois paikoiltaan. Nostossa voidaan käyttää hyväksi kuljetuspakkauksen pohjaosaa. Storlekar PCD-204 och -205 levereras i brädhäck (vändbar förpackning) med sina takkonsoler fästade på transportunderlag. På monteringsstället vänds förpackningen från transportposition till lyftposition, takkonsolernas skruvar lösas från förpackning och häcken lyftes bort. Transportförpackningens bottendel kan utnyttjas i lyftning. 4. SÄHKÖ- JA PUTKISTOLIITÄNNÄT EL- OCH RÖRANSLUTNINGAR

4 5. SÄHKÖKYTKENNÄT ELKOPPLINGAR 3 Puhaltimien kytkentä PCD-201, -202, -203 Puhaltimien kytkentä PCD-204, -205 Fläktarnas koppling PCD-201, -202, -203 Fläktarnas koppling PCD-204, -205 S-kytkennät ilman termostaatteja SS-kopplingar utan termostat SS-kytkennät termostaateilla SS-kopplingar med termostat S PS-säätimen kytkentäkaavio Kopplingsschema av tyristorregulator PS för varvtalsreglering

5 4 Laitteen sulatusta ohjataan kellolla (L). Sulatuksen aloituskelloon asetetun ajan on oltava lyhyempi kuin sulatusjakso. Sulatuskellon kärkien sulkeutuminen ohjaa kelaytkintä (K 1), joka pysäyttää kompressorin ja puhaltimet sekä kytkee sulatusvastukset (R). Sulatuksen katkaisutermostaatti(s1) katkaisee sulatuksen + 14 C :ssa ohjaamalla kelakytkintä (K2), joka käynnistää kompressorin ja katkaisee virran sulatusvastuksilta (R). Puhaltimien käynnistystermostaatti (S2) käynnistää puhaltimet termostaatin saavutettua noin -4 C:n lämpötilan. Toiminnolla estetään vesipisaroiden kulkeutuminen ilmavirran mukana jäähdytettävään tilaan. Avfrostningsprocessen regleras med kopplingsur (L). Avfrostningstid som ställs i startur, måste vara kortare än avfrostningsperioden. Kopplingsurets kontakter styr reläet (K1), som stoppar kompressorn och fläktarna och startar avfrostningsstavarna (R). Säkerhetstermostaten (S1) bryter avfrostningen vid +14 C genom att styra reläet (K2), som startar kompressorn och bryter strömmen på avfrostningsstavarna (R). Fläktarnas starttermostat (S2) startar fläktarna, då termostattemperaturen är ca 4 C. Därigenom förhindras vattendroppar att driva med luftströmmen. HUOM! Termostaattien asetusarvot ovat kiinteät, joten puhaltimien käynnistystermostaattia ei voida käyttää, jos höyrystymislämpötila on korkeampi kuin n. -8 C. Sähkösulatuslaitteet voidaan toimittaa myös ilman termostaatteja. OBS! Börvärden i termostater är fasta, d.v.s. fläktarnas starttermostat kan ej användas, om förångningstemperaturen överstiger ca 8 C. Elavfrostningssystem kan även levereras utan termostater. L = Kello Ur K1 = Kelakytkin Relä K2 = Kelakytkin Relä S1 = Sulatuksen katkaisutermostaatti Avkopplingstermostat för avfrostning S2 = Puhaltimen käynnistystermostaatti Fläktens starttermostat R = Sulatusvastukset Avfrostningsstavar M = Puhallin Fläkt = Kompressorin ohjaus Kompressorstyrning Kuvassa höyrystymisjakso Fig. visar kyldrift = TOIMITUSRAJA INGÅR I LEVERANSEN

6 5 6. LISÄHUOMAUTUKSIA ANMERKNINGAR HUOM! Vakiomallin G-liuospatterin ilmaus- ja tyhjennysventtiili ei sovellu kaliumformiaattipohjaiselle liuokselle, VUOTOVAARA. Aina kun käytetään kaliumformiaattipohjaisia kylmäaineita on toimitusasiakirjoista varmistettava että lämmönsiirto-osan putkistoliitännät, ilmaus- ja tyhjennysjärjestelmä soveltuu käytettävälle kylmäaineelle. Asennuksessa, järjestelmän painekokeessa, käyttöönotossa, käytössä ja huollossa noudatetaan kylmäainevalmistajan laatimia ohjeita. OBS! Avluftnings/avtappningsventilen av standard Polar Cat G fläktluftkylare lämpar sig ej för kaliumformiat-baserat kylmedel; VARNING FÖR LÄCKAGE. Vid användning av kaliumformiat-baserat kylmedel måste man säkra från leveransdokumenter att värmeöverföringsdelens röranslutningar och avluftning/avtappningsventil lämpar sig för detta kylmedel. Instruktioner från tillverkaren måste följas i montering, tryckprov, ibruktagning, förbrukning och service. HUOM! Lämmönsiirto-osan ulkopuolisen korroosion välttämiseksi lamellien ja lämmönsiirtoputkien materiaalin soveltuvuus ympäristöolosuhteisiin on aina varmistettava. Ilmassa ei saa olla aineita, jotka lämmönsiirto-osan pinnalle kondensoituvan veden tai muun liuottimen kanssa yhdessä muodostavat lamellia ja lämmönsiirtoputkia syövyttäviä yhdisteitä. OBS! Lämplighet av material på lameller och värmeöverföringsrör i ifrågavarande omgivning måste alltid kollas för att undvika yttre korrosion. Luften får ej innehålla material som tillsammans med vatten eller någon annan lösning, som kondenseras på värmeöverföringsdelen, kan forma korroderande kombinationer. Dessa kombinationer kan korrodera lameller och rör i värmeöverföringsdelen.

7 6 B. HUOLTO-OHJE B. SERVICEANVISNINGAR Polar Cat Duo - laitteen moitteettoman toiminnan edellytyksenä on säännöllinen huolto. Störningsfri drift av Polar Cat Duo säkerställs genom regelbundet underhåll. VAROITUS! Kytke virtapiiri luotettavasti auki-asentoon ennen huoltotöiden aloitusta. VARNING! Bryt strömmen innan servicearbetet börjar. Huollossa tarkastetaan: laitteiden ulkoinen kunto laitteen ja puhaltimien kiinnitykset puhaltimen toiminta sulatuksen toiminta lämmönsiirto-osan puhtaus viemäröinnin toimivuus Vid service kontrolleras: elementets yttre tillstånd elementets och fläktarnas fästpunkter fläktens funktion avfrostningssystem värmeblockens renhet avloppssystem LÄMMÖNSIIRTO-OSA JA ALLAS Lämmönsiirto-osa tarvitsee säännöllistä puhdistusta, kun laite on käytössä likaisissa olosuhteissa tai kun käyttöolosuhteet edellyttävät erityistä puhtautta. Lämmönsiirto-osan puhdistusta varten on puhallinlevy-allas -yhdistelmä avattava erityistä varovaisuutta noudattaen. Lämmönsiirto-osa voidaan puhdistaa vesihuuhtelulla (voimakkaiden emäksisten pesuaineiden ja happojen käyttö on kielletty). Sopiva pesuaine on esim. ENVIRO- COIL. Puhallinlevy-allas -yhdistelmä on helppo puhdistaa alaslaskemisen jälkeen, koska sähköjohdot on varustettu pikaliittimin. VÄRMEBLOCK OCH DROPPSKÅL Värmeblock kräver regelbundet underhåll, om elementet används under smutsiga förhållanden eller om driftsförhållanden förutsätter speciell renhet. För att rengöra värmeblocken måste fläktplåt-droppskål -enhet öppnas mycket försiktigt. Värmeblock kan rengöras med vatten (starka basiska tvättmedel eller syror får ej användas). Lämpligt tvättmedel är t ex ENVIRO-COIL. Fläktplåt-droppskål -enhet kan lätt rengöras, då den läggas ned, pga snabbkoppling av elledningar.

8 VIOITTUNEEN SÄHKÖKOMPONENTIN VAIHTO BYTE AV EN SKADAD ELEKTRISK KOMPONENT 7 Muista, että sähkökomponentin saa vaihtaa vain sähkötöihin valtuutettu henkilö. Kom ihåg att elektriska komponenter får bytas endast av en för elinstallationer auktoriserad person. VAROITUS! Kytke virtapiiri luotettavasti auki-asentoon ennen sähkökomponentin vaihtoa. VARNING! Bryt strömmen före komponentbyte. Moottorin, sulatusvastuksen tai termostaatin vaihto Byte av motor, avfrostningsstav eller termostat Avaa ja poista puhallinlevy-allas -yhdistelmä Avaa kytkentäkotelon kansi Irrota vioittuneen komponentin johtimet Vaihda vioittunut komponentti uuteen Kytke uuden komponentin johtimet Varmista maadoitus Sulje kytkentäkotelon kansi Sulje puhallinlevy-allas -yhdistelmä Suorita koekäyttö Öppna och lossa fläktplåt-droppskål -enhet. Öppna locket på kopplingsdosan Lossa ledningar av den felaktiga komponenten Montera en ny komponent i stället för den felaktiga Koppla ledningar till den nya komponenten Säkerställ jordning Stäng kopplingsdosan Stäng fläktplåt-droppskål -enheten Utför provkörning

9 Valmistajan antama vakuutus koneenosaksi tarkoitetusta laitteesta (Direktiivi 2006/42/EC, Liite II B) ALFA LAVAL VANTAA OY Ansatie 3, FI Vantaa, Suomi ilmoittaa, että markkinoille saatettu kone PC, PCD, PB, PBD, PCJ, FMP, FSS, FKS, FTPE puhallinhöyrystin PCG, PCDG, PBG, PBDG, PCJG, FMPG ilmajäähdytin joka ei kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu koneyhdistelmän rakenteelliseksi osaksi tai liitettäväksi koneeseen niin, että ne yhdessä muodostavat direktiivin 2006/42/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten tarkoittaman koneen. Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia direktiivejä: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC ja seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: EN ISO 12100:2010, SFS-EN ISO 13857, SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN Lisäksi ilmoitamme, että konetta ei saa ottaa käyttöön ennenkuin siitä koneesta, johon se liittyy, on annettu direktiivin 2006/42/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen vaatimustenmukai-suusvakuutus. Vantaa, Silja Beierschoder Laatupäällikkö

10 1 Tillverkardeklaration angående aggregat, som ingår som del av en maskin (Direktiv 2006/42/EC, Annex II, B) ALFA LAVAL VANTAA OY Ansatie 3, FI Vanda, Finland Tillkännager att följande maskin som bragts på marknaden PC, PCD, PB, PBD, PCJ, FMP, FSS, FKS, FTPE fläktförångare PCG, PCDG, PBG, PBDG, PCJG, FMPG fläktluftkylare som inte kan fungera självständigt, är avsedd att ingå som konstruktivt element i en maskinkombination, eller som skall sammankopplas med en annan maskin på så sätt att dessa tillsammans utgör en sådan maskin som avses i direktiv 2006/42/EC och de därtill hörande förändringar samt de nationella bestämmelserna varigenom dessa trader i kraft. Vid konstruktion och planering av maskinen har följande direktiv 2006/42/EC, 2004/108/EC, 97/23/EC och följande samordnade standardnormer tillämpats: EN ISO 12100:2010, SFS-EN ISO 13857, SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN Dessutom meddelar vi att maskinen ej får tas i bruk förran den maskin som den skall monteras i eller utgör en del av, avgetts en sådan EC-försäkran om överensstämmelse, som avses i direktiv 2006/42/EC samt de nationella bestämmelserna varigenom dessa trader i kraft. Vanda, den Silja Beierschoder Kvalitetschef

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Puhallinhöyrystin/ Fläktförångare POLAR CAT JUNIOR Puhallinpatteri liuoksille/ Fläktluftkylare POLAR CAT JUNIOR G

Puhallinhöyrystin/ Fläktförångare POLAR CAT JUNIOR Puhallinpatteri liuoksille/ Fläktluftkylare POLAR CAT JUNIOR G Puhallinhöyrystin/ Fläktförångare POLAR CAT JUNIOR Puhallinpatteri liuoksille/ Fläktluftkylare POLAR CAT JUNIOR G Lämmöntalteenottolauhdutin/ Värmeåtervinningskondensorer PCL OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

Puhallinhöyrystimet Fläktförångare POLAR CAT. Puhallinpatterit liuoksille Fläktluftkylare POLAR CAT G

Puhallinhöyrystimet Fläktförångare POLAR CAT. Puhallinpatterit liuoksille Fläktluftkylare POLAR CAT G Puhallinhöyrystimet Fläktförångare POLAR CAT Puhallinpatterit liuoksille Fläktluftkylare POLAR CAT G OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSANVISNINGAR B. HUOLTO-OHJE SERVICEANVISNINGAR

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK

OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK Rev. 7.2.2012 OHJEKIRJA INSTRUKTIONSBOK PUHALLINHÖYRYSTIN AMK FLÄKTFÖRÅNGARE AMK A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSANVISNINGAR B. HUOLTO-OHJE SERVICEANVISNINGAR C. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTEMMELSE

Lisätiedot

Höyrystin Förångare FK Ilmanjäähdytin Luftkylare FKG

Höyrystin Förångare FK Ilmanjäähdytin Luftkylare FKG Höyrystin Förångare FK Ilmanjäähdytin Luftkylare FKG ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE INSTALLATIONS- OCH SERVICEANVISNINGAR A. ASENNUSOHJE INSTALLATIONSANVISNINGAR B. HUOLTO-OHJE SERVICEANVISNINGAR C. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Kammiopuhallin EULK Puhallinkäyrästöt

Kammiopuhallin EULK Puhallinkäyrästöt Merkinnät puhallinkäyrästöissä 20 0 8 r/min 2140 2038 1799 5 EULK-40-3-(3,5), 41-2-(3,5), 42-1-(3,5) 15 kw- 4 77 4 11 kw- 4 1626 7.5 kw- 4 0 1467 1335 5.5 kw- 4 4 kw- 4 1208 1066 2.2 kw- 6 1.5 kw- 6 3

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

A. Asennusohje. 1. Yleistä. 2. Kuljetus ja varastointi. 3. Nosto

A. Asennusohje. 1. Yleistä. 2. Kuljetus ja varastointi. 3. Nosto PBZZ_FII Ohjekirja A. Asennusohje 1. Yleistä PBZZ- sarjan puhallinilmanjäähdyttimet soveltuvat niiden jäähdytyslaitosten kylmä- ja pakkastiloihin, joissa lämmönsiirtoaineena on ammoniakki tai terästä syövyttämätön

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR

OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR OHJEKIRJA INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNINGAR SCAL, SCCL, SEpL LAUHDUTIN - LUFTKYLD KONDENSOR SCAG, SCCG, SepG NESTEJÄÄHDYTIN LUFTKYLD KYLMEDELKYLARE Kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet tulee säilyttää

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Asennustelineet Installationsfixturer IDO. Värivaihtoehdot ja LVI-numerot Färgalternativ och VVS-nummer 8:1 8:1

Asennustelineet Installationsfixturer IDO. Värivaihtoehdot ja LVI-numerot Färgalternativ och VVS-nummer 8:1 8:1 IDO Asennustelineet Installationsfixturer Sisällysluettelo - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer Innehållsförteckning :1 Säiliöt ja telineet Cisterner och fixturer Matala asennusteline+säiliö

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR. PIKAPAJA OY Mirotie 3. Tel. +358-8-7691100 Fax. +358-8-782127 www.pikapaja.fi sales@miro.

MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR. PIKAPAJA OY Mirotie 3. Tel. +358-8-7691100 Fax. +358-8-782127 www.pikapaja.fi sales@miro. MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR PIKAPAJA OY Mirotie 3 Fax. +358-8-782127 www.pikapaja.fi sales@miro.eu 2 MIRO HYDRAULISYLINTERIT HYDRAULCYLINDRAR Sisällys Innehåll C - Sarjan esittely / Foredragning,

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.8.2013

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.8.2013 OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.8.2013 2013 Vestrantie 2, 01750 Vantaa Puhelin (09) 507 4235 Telefax (09) 566 4190 Sähköposti: termocal@termocal.fi Internet: www.termax.fi Västra vägen 2, 01750

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.3.2014

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.3.2014 OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.3.2014 2014 Vestrantie 2, 01750 Vantaa Puhelin (09) 507 4235 Telefax (09) 566 4190 Sähköposti: termocal@termocal.fi Internet: www.termax.fi Västra vägen 2, 01750

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA

OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA OY TERMOCAL AB TERMAX HINNASTO/PRISLISTA 1.5.2007 17-25000 kw Riihimiehentie 5, 01720 Vantaa Puhelin (09) 507 4235 Telefax (09) 566 4190 Sähköposti: termocal@termocal.fi Internet: www.termax.fi Rikarlsvägen

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3 Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5..

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin 4981908 4985022982 4985023982 4985025982 4985022891 4985023891 4985026891 5831472 5841540 5841545 5841549 5841521 5841531 5841526 ca 8 kg Valkoiseksi lakatut alumiiniprofiilit Pilari saatavana valkoisena,

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Pilha parviaitta Toimitussisältö

Pilha parviaitta Toimitussisältö Innoros Oy, ultimatemarket.com Herralahdenraitti 2 b 2, FIN-28360 Pori tel. +358 (0) 424 852 200 fax. +358 (0) 2 6355 169 info@ultimatemarket.com Aittakirja Bodbok Pilha parviaitta Toimitussisältö Pilha

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot