Bomvalsen. Instruktionsbok

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bomvalsen. Instruktionsbok"

Transkriptio

1 Puomiharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Bomvalsen Instruktionsbok Boom Sweeper Operating and maintenance manual

2 Sisältö Innehåll Contents Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen Read Before Using the Product 3 Käyttötarkoitus Käyttöönotto Puomiharjan käyttö Användningsområde Drifttagning Bomvalsens användning Purpose of Use Installation Using the Boom Sweeper 4 Puomiharjan irroitus Turvallisuusohjeet Lossning av bomvals Säkerhetsinstruktioner Removing the Boom Sweeper Safety Precautions 5 Kunnossapito Underhåll Maintenance 6 Hydrauliikka Hydraulsystem Hydraulics 7 Harjalamellien vaihto Byte av borstlameller Changing the Guided Vanes 8 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EG-försäkran om överensstämmelse EC/EEA Declaration of Conformity 9

3 Lue ennen tuotteen käyttöä: Läs denna instruktion innan ni använder maskinen: Read before using the product: Tarkasta laitteen kunto, jos havaitset puutteita tai vaurioita tuotteessa ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Tutustu tämän ohjekirjan sisältöön ja noudata määrättyjä ohjeita. Ohjeita noudattamalla varmistat tuotteen toimivuuden ja oman turvallisuutesi. Kontrollera maskinen. Åtgärda eventuella skador och kontakta vid behov återförsäljaren. Läs noggrant igenom denna instruktionsbok innan ni använder maskinen VARNINGSMÄRKER Check the condition of the product. If you notice some/any damage or lack in the equipment contact the manufacturer of the product. Read this manual and follow the instructions. By following the instructions you ensure your own safety and the proper functioning of the product. VAROITUSMERKIT Tutustu tuotteen vaara-alueisiin ennen tuotteen käyttöä. Observera riskfaktorer före användning av maskinen. WARNING SIGNS Check the risks before using the product.

4 Käyttötarkoitus Puomiharja on tarkoitettu katujen ja pienten / suurien alueiden puhdistamiseen. Käyttöönotto Tarkista että peruskone sallii puomiharjan asennuksen. Puomiharja kiinnitetään kaivinkoneen tai vastaavan koneen pyörityslaitteeseen. 1.Kiinnitä puomiharja peruskoneeseen. 2.Sammuta peruskone ja laita seisontajarru päälle. 3.Varmista ettei peruskoneen hydrauliikkajärjestelmässä ole painetta. Hydrauliletkut tulee kytkeä siten, ettei puomiharja liikkuessaan riko letkuja. 4.Kytke hydrauliikkaletkut. Tarkista aina asennettaessa öljy ja liittimien puhtaus sekä letkujen kunto. 5. Nosta tukijalat. Ensimmäisen käyttökerran aikana noudata äärimmäistä varovaisuutta tuotteen käytössä.takuu ei korvaa väärin asennetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja. Puomiharjan käyttö Tarkista ennen ajoon lähtöä: - että laite on asennettu oikein - kaikki lukitustapit ovat paikoillaan - hydrauliikkaletkut ovat oikein liitetty - letkut ovat ehjät - ettei laitteessa ole öljyvuotoja - että kaikki toiminnot toimivat oikein Sovita ajonopeus ja harjan pyörimisnopeus hiekan / roskien määrään nähden sopivaksi. Pidä harjaa kevyesti maan pintaa vasten (kuva 1). Älä paina harjaa maata vasten, koska muuten lamellit kuluvat nopeasti ja laite vaurioituu (kuva 2). Användningsområde Bomvalsen är avsedd för rengöring av gator samt små och stora ytor. Drifttagning Kontrollera att fordonet är lämpligt för att montera en bomvals. Bomvalsen fästs vid grävmaskins armsystem. 1. Montera apparaten på fordonet. 2. Stäng av fordonet och dra åt handbromsen. 3. Kontrollera att fordonets hydraulsystem är tryckfritt. Hydraulslangarna ska kopplas så, att bomvalsens rörelser inte kan skada slangarna. 4. Anslut hydraulslangarna. Kontrollera alltid vid montering att oljan och nipplarna är rena, samt att slangarna är hela. Var mycket försiktig första gången apparaten används, och kontrollera att bomvalsen inte slår emot fordonet vid rörelser. Garantin gäller inte skador som orsakats av felaktig montering. Bomvalsens användning Kontrollera följande innan du börjar köra plogen: - att utrustningen monterats rätt - att alla låssprintar finns på plats - att hydraulslangarna är rätt kopplade - att slangarna är hela - att utrustningen inte läcker olja - att alla funktioner fungerar korrekt Anpassa körhastigheten och borstens varvtal till mängden sand/sopor. Se till att borsten berör markytan lätt. Tryck inte borsten mot marken (bild 1), eftersom lamellerna då slits snabbt och utrustningen kan skadas (bild 2). Purpose of Use Boom sweeper is meant for cleaning yards and streets. Installation Check that the basic machine allows the installation of the boom sweeper. The boom sweeper can be attached to a excavator. 1. Attach the boom sweeper to the basic machine. 2. Turn off the basic machine and put on the parking brake. 3. Make sure there is no pressure in the hydraulic system. Hoses must be installed so that they will stay intact as the boom sweeper moves. 4. Connect the hydraulic hoses. When installing the boom sweeper, always check the oil, the condition of the hoses, and the cleanliness of the connectors. 5. Lift the broom supports. When using the product for the first time, extra caution should be taken. Guarantee does not cover damages caused by a wrongly installed product. Using the Boom Sweeper Before using the boom sweeper check that: - the rotary broom has been correctly installed - all pins and hoses are properly attached - the hydraulic hoses are intact - all the functions work correctly Match the speed of the vehicle and the rotation speed of the broom to fit the amount of sand and trash. Hold the broom lightly against the ground (picture 1). Do not push the broom against the ground, because that way the guided vanes wear off quickly and damage is caused to the device (picture 2). Kuva 1, bild 1, picture 1 Kuva 2, bild 2, picture 2

5 Puomiharjan irroitus Lossning av bomvals Removing the Boom Sweeper 1. Laske Puomiharja tasaiselle alustalle tukijalkojen varaan (kuva 3), ei siis harjatelan varaan. Harjatela painuu kasaan, jos laite jätetään sen varaan. 2. Sammuta peruskone, laita käsijarru päällä ja poista paineet järjestelmästä. 3. Irrota hydrauliikkaletkut ja suojaa letkujen päät tulpilla. 4. Avaa mekaaninen lukitus ja irroita laite. 5. Mikäli laite jää käyttämättä pitkäksi aikaa, puhdista se kunnolla, rasvaa nipat ja jos mahdollista niin varastoi se sisätiloihin. Turvallisuusohjeet Tutustu laitteeseen huolellisesti ennen käyttöönottoa. Laitetta saa käyttää vain sen käyttöön perehtynyt henkilö. Ennen hydrauliikan kytkemistä laitteeseen varmista, että: - laitteen ja peruskoneen välissä ei ole ketään - peruskone on sammutettu ja käsijarru on päällä Kytkettäessä harjaa peruskoneeseen varmista, että: - lukitustapit ja sokat ovat kunnossa - hydrauliikkaletkut ovat ehjiä - hydrauliikkaletkuja kytkettäessä vältä ihokosketusta hydrauliikkaöljyn kanssa Käytön aikana huomioi: - turvallinen, tilanteisiin sopiva nopeus - muu liikenne, henkilöt ja eläimet - vaara-alueet ja näköesteet - ei käytetä, mikäli joku on vaaraalueella - varo lapsia - käytä harjatessa vilkkuvaloa - Älä mene harjan alle 1. Sänk ner den bomvals på ett jämnt underlag på stödbenen, så att den inte stöder mot borstvalsen. Om utrustningen ställs av på borstvalsen trycks den ihop. 2. Stäng av fordonet, lossa handbromsen och se till att systemet är tryckfritt. 3. Lossa hydraulslangarna och skydda slangändarna med proppar. 4. Öppna den mekaniska låsningen och ta loss bomvalsen. 5. Om bomvalsen ska stå oanvänd länge, rengör den ordentligt och smörj alla smörjställen. Säkerhetsinstruktioner Lär dig med utrustningen ordentligt innan drifttagningen. Utrustningen får endast användas av personer som är väl insatta i dess funktion. Innan hydrauliken kopplas till bomvalsen, kontrollera följande: - att det inte finns någon person mellan utrustningen och fordonet - att fordonet är avstängt och att handbromsen är åtdragen När plogen ansluts till fordonet, kontrollera följande: - att låssprintar och säkringspinnar är i ordning - att hydraulslangarna är hela - att huden inte kommer i kontakt med hydrauloljan när hydraulslangarna ansluts. Observera följande i samband med driften: - håll en lämplig hastighet anpassad efter förhållandena - se upp för övrig trafik, personer och djur - uppmärksamma riskområden och sikthinder - använd inte utrustningen, om någon finns inom riskområdet - se upp för barn - använd blinkers vid borstning - gå inte under apparaten 1. Lay the rotary broom on an even surface on its supports, not on the broom itself. (picture 3) The broom will collapse if the weight of the machine is left on it. The supports of the light model (picture 4). 2. Turn off the basic machine, put on the parking brake, and release the pressure from the hydraylic system. 3. Remove the hydraulic hoses and protect the ends of the hoses with covers. 4. Open the mechanical locking and remove the device. 5. If the device is not used in a long time, clean it properly, lubricate the fittings, and if possible, store it indoors. Safety Precautions Make yourself familiar with the boom sweeper before using it. Only people who know how to use the device are allowed to operate it. Before connecting the hydraulics to the device, make sure that: - there is nobody between the basic machine and the rotary broom - the basic machine is turned off and parking brake is on When installing the boom sweeper to basic machine, make sure that: - locking pins and cotters are ok - the hydraulic hoses are intact - when installing the hydraulic hoses, avoid skin contact with hydraulic oil When using the boom sweeper, remember: - a safe and proper speed - other traffic, people and animals - danger areas and visual obstructions - not to use the device if someone is in the danger area - to look out for children - to use the flashing light when brooming - not to go under the broom Kuva 3, bild 3, picture 3

6 Kunnossapito Underhåll Maintenance Laitetta huollettaessa on peruskoneen hydrauliikka ehdottomasti kytkettävä pois, peruskone sammutettava ja käsijarru laitettava päälle. Harja on tuettava, jos huolto vaatii harjan alle menemisen. Älä koskaan mene harjan alle, ellei se ole tuettu. Päivittäinen huolto: - tarkista rakenteiden yleinen kunto, tarvittaessa korjaa viat - tarkista hydrauliikkaletkujen ja liittimien kunto, vaihda rikkoutuneet uusiin 50 käyttötunnin välein: - Suorita rasvanippojen voitelu (katso kuva 4) - tarkista pulttien ja muttereiden kireys Tarkista pulttien muttereiden kireys ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen. Mikäli laite jätetään käyttämättä pitemmäksi ajaksi, puhdista laite hyvin viimeisen käytön jälkeen, rasvaa nipat ja jos mahdollista niin varastoi sisätiloihin. Tarkista päivittäin lamellien kuluneisuus ja vaihda lamellit tarvittaessa (katso lamellien vaihto). Vid service av plogen måste fordonets hydraulik alltid kopplas ifrån, fordonet stoppas och handbromsen dras åt. Apparaten ska ställas av på stöden, om servicen kräver att man måste gå in under apparaten. Gå aldrig under bomvalsen om den inte är understödd. Daglig service: - kontrollera stommens allmänna skick, åtgärda fel vid behov - kontrollera skicket hos hydraulslangar och nipplar, byt ut trasiga delar Med 50 drifttimmars mellanrum: - smörj vid smörjnipplarna (nipplarnas placering visas i bild 4) - kontrollera åtdragningen av skruvar och muttrar Kontrollera efter den första dagens drift att skruvar och muttrar är åtdragna! Om bomvalsen ska stå oanvänd länge, rengör den ordentligt och smörj alla smörjställen. Kontrollera lamellernas slitage dagligen och byt lameller vid behov (se avsnittet om byte av lameller). When maintaining the boom sweeper, the hydraulics and the engine of the basic machine must be turned off and the parking brake has to be on. The boom sweeper must be supported if the maintenance requires going under the boom sweeper. Never go under the broom if it is not supported. Daily maintenance: - Check the general condition of the chassis, and repair the possible damage - Check the condition of the hydraulic hoses and connectors and replace them if necessary Every 50 hours of operation: - Grease the lubrification fittings (picture 4) - Check tighteness of the bolts and nuts Check the tightness of the bolts and nuts after the first day of operation. If the boom sweeper is not used in a longer period of time, clean the device properly after the last use, lubricate the fittings, and if possible, store it indoors. Check daily if the guided vanes have worn off, and change them if needed (see Changing the Guided Vanes). Kuva 4, bild 4, picture 4

7 Hydrauliikka Puomiharja kytketään kahdella letkulla peruskoneeseen. Peruskoneen hydrauliikka kytketään pikaliittimiin ja kun hydrauliikka kytketään päälle, niin harja alkaa pyöriä. Harjan pyörinnän säätö säädetään alhaalla näkyvällä venttiilillä, sopiva asento löytyy yleensä väliltä 5-8. Mikäli peruskoneessa on virtauksen säätömahdollisuus, voidaan säädin asettaa asentoon 10. Hydraulsystem Den bomvalsen anslutas med två slangar. Vid tvåslangsanslutning kopplas fordonets hydraulik med snabbkopplingar. När hydrauliken är påkopplad börjar borsten rotera. Borstens rotation regleras med en ventil som syns i bild, ett lämpligt läge är oftast 5 8. Om fordonet har en flödesregulator, kan ventilen sättas i läge 10. Hydraulics The boom sweeper is connected to the basic machine with two hoses. When the hydraulics are activated the broom starts to rotate. The rotation speed of the broom is adjusted with the valve shown below. The suitable position is usually found between 5 and 8. If there is a flow controller in the basic machine, the speed control valve can be set to position 10.

8 Harjalamellien vaihto 1. Irrota hydrauliikkaletkut moottorista ja suojaa ne tulpilla 2. Irrota 8kpl (4 puolellaan) telan kiinnityspultteja ja irrota tela. 3. Irrota hydraulimoottorin kiinnityspultit (6kpl). 4. Irrota laakerin kiinnitysruuvit (2kpl) ja kuusiokoloruuvi laakerista. 5. Irrota laakerin alta paljastuva päätylaippa, joka on kiinni pulteilla (4kpl). 6 & 7. Ota lamellit pois, mutta muista katsoa kuinka ne on laitettu, koska joka toinen lamelli tulee kääntää (180 astetta). Moottorihäkin kohdalla lamelleja ei voi asentaa joka toinen 180 astetta käännettynä, eli moottorin päähän ensimmäiset lamellit (6kpl) laitetaan samoin päin. Lamellien vaihdon jälkeen suorita kasaus käänteisessä järjestyksessä. Muista pitää hydrauliikkaliittimet puhtaina. Laakerin ja harja-akselin väliin on suositeltavaa laittaa esim. kuparitahnaa, joka estää akselin jumiutumisen laakeriin. Byte av borstlameller 1. Lossa hydraulslangarna från motorn och skydda dem med proppar. 2. Lossa 8 st fästskruvar för valsen (4 på varje sida) och lossa valsen. 3. Lossa hydraulmotorns fästskruvar (6 st) 4. Lossa lagrets fästskruvar (2 st) och sexkantsskruven från lagren. 5. Lossa den ändfläns som finns bakom lagret och som är fäst med skruvar (4 st). 6 & 7. Ta bort lamellerna, men se efter hur de är monterade, eftersom varannan lamell ska vändas (180 grader). Intill motorn går det inte att montera lamellerna så att varannan är vänd 180 grader. I motoränden sätts de första lamellerna (6 st) åt samma håll. Efter lamellbytet görs återmonteringen i omvänd ordning. Kom ihåg att hålla hydraulnipplarna rena. Mellan lagret och borstaxeln rekommenderar vi att använda till exempel kopparpasta, som förhindrar att lagret fastnar på axeln. Changing the Guided Vanes 1. Remove the hydraulic hoses from the motor and cover them with plugs. 2. Remove eight attachment bolts (four on each side), and remove the spindle. 3. Remove the attacment bolts of the hydraulic motor. (6 pieces) 4. Remove the bolts (2 pieces) and the socked head screw from the bearing. 5. Remove the bearing flange under the bearing. It is attached with four bolts. 6 & 7. Take the guided vanes off, but remember to check how they are placed because every other guided vane is to be turned 180 degrees. The first six guided vanes are placed the same way, because the motor cage prevents every other guided vane to be placed 180 degrees turned. After changing the guided vanes, do the assembling in a reversed order. Remember to keep the hydraulic connectors clean. It is recommended to put e.g. copper paste between the broom axle and the bearing to prevent the axle from jamming to the bearing

9 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: Lametal Oy Osoite: Kaskenviertäjäntie LAPINLAHTI FINLAND Vakuuttaa, että puomiharja TAH 1000, TAH 1300, TAH 1600 ja TAH 2000 täyttää konedirektiivin (98/37/EY) ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten määräykset; Ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 EG-försäkran om överensstämmelse Tillverkare: Lametal AB Adress: Kaskenviertäjäntie LAPINLAHTI FINLAND Försäkrar härmed att bomvals TAH 1000, TAH 1300, TAH 1600 och TAH 2000 är tillverkad i överenstämmelse med maskindirektivet (98/37/EG), inklusive tillägg och motsvarande nationella lagstiftningen, Och försäkrar dessutom, att följande harmoniserade standarder (eller delar därav) har tillämpats: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 EC/EEA declaration of conformity Manufacturer: Lametal Oy Address: Kaskenviertäjäntie LAPINLAHTI FINLAND Assures that boom sweeper TAH 1000, TAH 1300, TAH 1600 and TAH 2000 fulfills machinery directive (98/37/EC) including additions and corresponding national legislation And in addition ensures that the following equalized standards (or parts of them) are applied: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 Lapinlahti Unto Martikainen Tuotekehitysjohtaja, Produktutveklingschef, Product development manager

10 Kaskenviertäjäntie 2, Lapinlahti, FINLAND tel +358 (0) , fax +358 (0) , mobile +358 (0) , +358 (0)

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER Translation of original operation manual MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI Alkuperäisen käyttöohjeen käännös VÅT- OCH TORRSUG Översättning av bruksanvisning i original

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KOMPRESSORI 2,5hp / 24ltr. KOMPRESSOR 2,5hp / 24 l COMPRESSOR 2,5hp / 24 l DAJ0021 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt

Lisätiedot

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier Modell / Malli / Model: MFD20-5220R2 99 870 12 SE BRUKSANVISNING Avfuktare FI KÄYTTÖOHJEET Kosteudenpoistaja EN INSTRUCTION MANUAL Dehumidifier 2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 4-16 FI...sivu

Lisätiedot

ILMASTOINTI/LÄMMITYSLAITE LUFTKONDITIONERING/ UPPVÄRMNING AIR CONDITIONER/HEATER

ILMASTOINTI/LÄMMITYSLAITE LUFTKONDITIONERING/ UPPVÄRMNING AIR CONDITIONER/HEATER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HANDBOK MANUAL

KÄYTTÖOHJEKIRJA HANDBOK MANUAL thermox TB 55 /110 KÄYTTÖOHJEKIRJA HANDBOK MANUAL (09/07) Myynti: Försäljning: Sales: doka finland oy Selintie 542 FIN-03320 SELKI FINLAND puh. +358-9-224 2640 Fax. +358-9-224 26420 SISÄLLYS FIN 0 Johdanto

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUCTION MANUAL Suomi/Englanti 320 370 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUCTION MANUAL Valmistaja: Manufacturer: LAITILAN RAUTARAKENNE OY 23800 LAITILA FINLAND www.japa.fi SISÄLLYSLUETTELO CONTENTS Johdanto sivu 1 -Käsikirjan

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

INDUKTIOLIESI / INDUKTIOWOKKI INDUKTIONSSPIS / INDUKTIONSWOK INDUCTION COOKERS

INDUKTIOLIESI / INDUKTIOWOKKI INDUKTIONSSPIS / INDUKTIONSWOK INDUCTION COOKERS INDUKTIOLIESI / INDUKTIOWOKKI INDUKTIONSSPIS / INDUKTIONSWOK INDUCTION COOKERS Eco Kitchen Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista Installations- och användarmanual Översättning

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se.

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se. Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81 SE Bruksanvisning Mikrovågsugn Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och behåll den för framtida bruk. FI KäytTöohje Mikroaaltouuni

Lisätiedot

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR XTP9 MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator

Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Generator Elverk Strømgenerator Generaattori Stromgenerator Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual

Lisätiedot

PURUIMURI SPÅNSUG DUST COLLECTOR

PURUIMURI SPÅNSUG DUST COLLECTOR XW004 PURUIMURI SPÅNSUG DUST COLLECTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

AMMATTIMAISEEN JUOMATARJOILUUN

AMMATTIMAISEEN JUOMATARJOILUUN AMMATTIMAISEEN JUOMATARJOILUUN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 2011 11 www.novobox.fi SUOMI Novocold 10 Novocold 10 on pienin annostelija, joka

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

Installation and Maintenance Guide 583120/583125

Installation and Maintenance Guide 583120/583125 Installation and Maintenance Guide 583120/583125 583120/583125 Sähkötoiminen pyyhekuivain/ Electrical towel dryer/elvärmd handdukstork 1. 2. 3. min. 1,2 m 4 x 90 min. 0,6 m 4. 5. 6. 90 6 mm 5. 6. 4 x 4

Lisätiedot

Separett. Separett FREEZE. Modell 2000. www.separett.com SWE FIN ENG. Art nr 11267-01

Separett. Separett FREEZE. Modell 2000. www.separett.com SWE FIN ENG. Art nr 11267-01 SWE Separett FREEZE Modell 2000 Separett www.separett.com Art nr 11267-01 SWE TEKNISKA DATA Modell 2000 Detta medföljer produkten TEKNISET TIEDOT Mallit 2000 Tuotteen mukana toimitettavat osat TECHNICAL

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL

PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL IKH7255 PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja

Lisätiedot

SCART Flexiview. Interconnect your Flat screen and Audio / Video sources without wires. Or a second TV.

SCART Flexiview. Interconnect your Flat screen and Audio / Video sources without wires. Or a second TV. SCART Flexiview 2,4 GHz Wireless Audio / Video sender system. Interconnect your Flat screen and Audio / Video sources without wires. Or a second TV. GB User s manual SE Användarmanual FI Manuaali Modell/Malli:

Lisätiedot

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual FHA 1100 A1 Domestic Water Pump Translation of original operation manual Talousvesipumppu Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Tappvattenautomat Översättning av bruksanvisning i original Vandautomat Oversættelse

Lisätiedot

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot