Bomvalsen. Instruktionsbok

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bomvalsen. Instruktionsbok"

Transkriptio

1 Puomiharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Bomvalsen Instruktionsbok Boom Sweeper Operating and maintenance manual

2 Sisältö Innehåll Contents Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen Read Before Using the Product 3 Käyttötarkoitus Käyttöönotto Puomiharjan käyttö Användningsområde Drifttagning Bomvalsens användning Purpose of Use Installation Using the Boom Sweeper 4 Puomiharjan irroitus Turvallisuusohjeet Lossning av bomvals Säkerhetsinstruktioner Removing the Boom Sweeper Safety Precautions 5 Kunnossapito Underhåll Maintenance 6 Hydrauliikka Hydraulsystem Hydraulics 7 Harjalamellien vaihto Byte av borstlameller Changing the Guided Vanes 8 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EG-försäkran om överensstämmelse EC/EEA Declaration of Conformity 9

3 Lue ennen tuotteen käyttöä: Läs denna instruktion innan ni använder maskinen: Read before using the product: Tarkasta laitteen kunto, jos havaitset puutteita tai vaurioita tuotteessa ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Tutustu tämän ohjekirjan sisältöön ja noudata määrättyjä ohjeita. Ohjeita noudattamalla varmistat tuotteen toimivuuden ja oman turvallisuutesi. Kontrollera maskinen. Åtgärda eventuella skador och kontakta vid behov återförsäljaren. Läs noggrant igenom denna instruktionsbok innan ni använder maskinen VARNINGSMÄRKER Check the condition of the product. If you notice some/any damage or lack in the equipment contact the manufacturer of the product. Read this manual and follow the instructions. By following the instructions you ensure your own safety and the proper functioning of the product. VAROITUSMERKIT Tutustu tuotteen vaara-alueisiin ennen tuotteen käyttöä. Observera riskfaktorer före användning av maskinen. WARNING SIGNS Check the risks before using the product.

4 Käyttötarkoitus Puomiharja on tarkoitettu katujen ja pienten / suurien alueiden puhdistamiseen. Käyttöönotto Tarkista että peruskone sallii puomiharjan asennuksen. Puomiharja kiinnitetään kaivinkoneen tai vastaavan koneen pyörityslaitteeseen. 1.Kiinnitä puomiharja peruskoneeseen. 2.Sammuta peruskone ja laita seisontajarru päälle. 3.Varmista ettei peruskoneen hydrauliikkajärjestelmässä ole painetta. Hydrauliletkut tulee kytkeä siten, ettei puomiharja liikkuessaan riko letkuja. 4.Kytke hydrauliikkaletkut. Tarkista aina asennettaessa öljy ja liittimien puhtaus sekä letkujen kunto. 5. Nosta tukijalat. Ensimmäisen käyttökerran aikana noudata äärimmäistä varovaisuutta tuotteen käytössä.takuu ei korvaa väärin asennetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja. Puomiharjan käyttö Tarkista ennen ajoon lähtöä: - että laite on asennettu oikein - kaikki lukitustapit ovat paikoillaan - hydrauliikkaletkut ovat oikein liitetty - letkut ovat ehjät - ettei laitteessa ole öljyvuotoja - että kaikki toiminnot toimivat oikein Sovita ajonopeus ja harjan pyörimisnopeus hiekan / roskien määrään nähden sopivaksi. Pidä harjaa kevyesti maan pintaa vasten (kuva 1). Älä paina harjaa maata vasten, koska muuten lamellit kuluvat nopeasti ja laite vaurioituu (kuva 2). Användningsområde Bomvalsen är avsedd för rengöring av gator samt små och stora ytor. Drifttagning Kontrollera att fordonet är lämpligt för att montera en bomvals. Bomvalsen fästs vid grävmaskins armsystem. 1. Montera apparaten på fordonet. 2. Stäng av fordonet och dra åt handbromsen. 3. Kontrollera att fordonets hydraulsystem är tryckfritt. Hydraulslangarna ska kopplas så, att bomvalsens rörelser inte kan skada slangarna. 4. Anslut hydraulslangarna. Kontrollera alltid vid montering att oljan och nipplarna är rena, samt att slangarna är hela. Var mycket försiktig första gången apparaten används, och kontrollera att bomvalsen inte slår emot fordonet vid rörelser. Garantin gäller inte skador som orsakats av felaktig montering. Bomvalsens användning Kontrollera följande innan du börjar köra plogen: - att utrustningen monterats rätt - att alla låssprintar finns på plats - att hydraulslangarna är rätt kopplade - att slangarna är hela - att utrustningen inte läcker olja - att alla funktioner fungerar korrekt Anpassa körhastigheten och borstens varvtal till mängden sand/sopor. Se till att borsten berör markytan lätt. Tryck inte borsten mot marken (bild 1), eftersom lamellerna då slits snabbt och utrustningen kan skadas (bild 2). Purpose of Use Boom sweeper is meant for cleaning yards and streets. Installation Check that the basic machine allows the installation of the boom sweeper. The boom sweeper can be attached to a excavator. 1. Attach the boom sweeper to the basic machine. 2. Turn off the basic machine and put on the parking brake. 3. Make sure there is no pressure in the hydraulic system. Hoses must be installed so that they will stay intact as the boom sweeper moves. 4. Connect the hydraulic hoses. When installing the boom sweeper, always check the oil, the condition of the hoses, and the cleanliness of the connectors. 5. Lift the broom supports. When using the product for the first time, extra caution should be taken. Guarantee does not cover damages caused by a wrongly installed product. Using the Boom Sweeper Before using the boom sweeper check that: - the rotary broom has been correctly installed - all pins and hoses are properly attached - the hydraulic hoses are intact - all the functions work correctly Match the speed of the vehicle and the rotation speed of the broom to fit the amount of sand and trash. Hold the broom lightly against the ground (picture 1). Do not push the broom against the ground, because that way the guided vanes wear off quickly and damage is caused to the device (picture 2). Kuva 1, bild 1, picture 1 Kuva 2, bild 2, picture 2

5 Puomiharjan irroitus Lossning av bomvals Removing the Boom Sweeper 1. Laske Puomiharja tasaiselle alustalle tukijalkojen varaan (kuva 3), ei siis harjatelan varaan. Harjatela painuu kasaan, jos laite jätetään sen varaan. 2. Sammuta peruskone, laita käsijarru päällä ja poista paineet järjestelmästä. 3. Irrota hydrauliikkaletkut ja suojaa letkujen päät tulpilla. 4. Avaa mekaaninen lukitus ja irroita laite. 5. Mikäli laite jää käyttämättä pitkäksi aikaa, puhdista se kunnolla, rasvaa nipat ja jos mahdollista niin varastoi se sisätiloihin. Turvallisuusohjeet Tutustu laitteeseen huolellisesti ennen käyttöönottoa. Laitetta saa käyttää vain sen käyttöön perehtynyt henkilö. Ennen hydrauliikan kytkemistä laitteeseen varmista, että: - laitteen ja peruskoneen välissä ei ole ketään - peruskone on sammutettu ja käsijarru on päällä Kytkettäessä harjaa peruskoneeseen varmista, että: - lukitustapit ja sokat ovat kunnossa - hydrauliikkaletkut ovat ehjiä - hydrauliikkaletkuja kytkettäessä vältä ihokosketusta hydrauliikkaöljyn kanssa Käytön aikana huomioi: - turvallinen, tilanteisiin sopiva nopeus - muu liikenne, henkilöt ja eläimet - vaara-alueet ja näköesteet - ei käytetä, mikäli joku on vaaraalueella - varo lapsia - käytä harjatessa vilkkuvaloa - Älä mene harjan alle 1. Sänk ner den bomvals på ett jämnt underlag på stödbenen, så att den inte stöder mot borstvalsen. Om utrustningen ställs av på borstvalsen trycks den ihop. 2. Stäng av fordonet, lossa handbromsen och se till att systemet är tryckfritt. 3. Lossa hydraulslangarna och skydda slangändarna med proppar. 4. Öppna den mekaniska låsningen och ta loss bomvalsen. 5. Om bomvalsen ska stå oanvänd länge, rengör den ordentligt och smörj alla smörjställen. Säkerhetsinstruktioner Lär dig med utrustningen ordentligt innan drifttagningen. Utrustningen får endast användas av personer som är väl insatta i dess funktion. Innan hydrauliken kopplas till bomvalsen, kontrollera följande: - att det inte finns någon person mellan utrustningen och fordonet - att fordonet är avstängt och att handbromsen är åtdragen När plogen ansluts till fordonet, kontrollera följande: - att låssprintar och säkringspinnar är i ordning - att hydraulslangarna är hela - att huden inte kommer i kontakt med hydrauloljan när hydraulslangarna ansluts. Observera följande i samband med driften: - håll en lämplig hastighet anpassad efter förhållandena - se upp för övrig trafik, personer och djur - uppmärksamma riskområden och sikthinder - använd inte utrustningen, om någon finns inom riskområdet - se upp för barn - använd blinkers vid borstning - gå inte under apparaten 1. Lay the rotary broom on an even surface on its supports, not on the broom itself. (picture 3) The broom will collapse if the weight of the machine is left on it. The supports of the light model (picture 4). 2. Turn off the basic machine, put on the parking brake, and release the pressure from the hydraylic system. 3. Remove the hydraulic hoses and protect the ends of the hoses with covers. 4. Open the mechanical locking and remove the device. 5. If the device is not used in a long time, clean it properly, lubricate the fittings, and if possible, store it indoors. Safety Precautions Make yourself familiar with the boom sweeper before using it. Only people who know how to use the device are allowed to operate it. Before connecting the hydraulics to the device, make sure that: - there is nobody between the basic machine and the rotary broom - the basic machine is turned off and parking brake is on When installing the boom sweeper to basic machine, make sure that: - locking pins and cotters are ok - the hydraulic hoses are intact - when installing the hydraulic hoses, avoid skin contact with hydraulic oil When using the boom sweeper, remember: - a safe and proper speed - other traffic, people and animals - danger areas and visual obstructions - not to use the device if someone is in the danger area - to look out for children - to use the flashing light when brooming - not to go under the broom Kuva 3, bild 3, picture 3

6 Kunnossapito Underhåll Maintenance Laitetta huollettaessa on peruskoneen hydrauliikka ehdottomasti kytkettävä pois, peruskone sammutettava ja käsijarru laitettava päälle. Harja on tuettava, jos huolto vaatii harjan alle menemisen. Älä koskaan mene harjan alle, ellei se ole tuettu. Päivittäinen huolto: - tarkista rakenteiden yleinen kunto, tarvittaessa korjaa viat - tarkista hydrauliikkaletkujen ja liittimien kunto, vaihda rikkoutuneet uusiin 50 käyttötunnin välein: - Suorita rasvanippojen voitelu (katso kuva 4) - tarkista pulttien ja muttereiden kireys Tarkista pulttien muttereiden kireys ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen. Mikäli laite jätetään käyttämättä pitemmäksi ajaksi, puhdista laite hyvin viimeisen käytön jälkeen, rasvaa nipat ja jos mahdollista niin varastoi sisätiloihin. Tarkista päivittäin lamellien kuluneisuus ja vaihda lamellit tarvittaessa (katso lamellien vaihto). Vid service av plogen måste fordonets hydraulik alltid kopplas ifrån, fordonet stoppas och handbromsen dras åt. Apparaten ska ställas av på stöden, om servicen kräver att man måste gå in under apparaten. Gå aldrig under bomvalsen om den inte är understödd. Daglig service: - kontrollera stommens allmänna skick, åtgärda fel vid behov - kontrollera skicket hos hydraulslangar och nipplar, byt ut trasiga delar Med 50 drifttimmars mellanrum: - smörj vid smörjnipplarna (nipplarnas placering visas i bild 4) - kontrollera åtdragningen av skruvar och muttrar Kontrollera efter den första dagens drift att skruvar och muttrar är åtdragna! Om bomvalsen ska stå oanvänd länge, rengör den ordentligt och smörj alla smörjställen. Kontrollera lamellernas slitage dagligen och byt lameller vid behov (se avsnittet om byte av lameller). When maintaining the boom sweeper, the hydraulics and the engine of the basic machine must be turned off and the parking brake has to be on. The boom sweeper must be supported if the maintenance requires going under the boom sweeper. Never go under the broom if it is not supported. Daily maintenance: - Check the general condition of the chassis, and repair the possible damage - Check the condition of the hydraulic hoses and connectors and replace them if necessary Every 50 hours of operation: - Grease the lubrification fittings (picture 4) - Check tighteness of the bolts and nuts Check the tightness of the bolts and nuts after the first day of operation. If the boom sweeper is not used in a longer period of time, clean the device properly after the last use, lubricate the fittings, and if possible, store it indoors. Check daily if the guided vanes have worn off, and change them if needed (see Changing the Guided Vanes). Kuva 4, bild 4, picture 4

7 Hydrauliikka Puomiharja kytketään kahdella letkulla peruskoneeseen. Peruskoneen hydrauliikka kytketään pikaliittimiin ja kun hydrauliikka kytketään päälle, niin harja alkaa pyöriä. Harjan pyörinnän säätö säädetään alhaalla näkyvällä venttiilillä, sopiva asento löytyy yleensä väliltä 5-8. Mikäli peruskoneessa on virtauksen säätömahdollisuus, voidaan säädin asettaa asentoon 10. Hydraulsystem Den bomvalsen anslutas med två slangar. Vid tvåslangsanslutning kopplas fordonets hydraulik med snabbkopplingar. När hydrauliken är påkopplad börjar borsten rotera. Borstens rotation regleras med en ventil som syns i bild, ett lämpligt läge är oftast 5 8. Om fordonet har en flödesregulator, kan ventilen sättas i läge 10. Hydraulics The boom sweeper is connected to the basic machine with two hoses. When the hydraulics are activated the broom starts to rotate. The rotation speed of the broom is adjusted with the valve shown below. The suitable position is usually found between 5 and 8. If there is a flow controller in the basic machine, the speed control valve can be set to position 10.

8 Harjalamellien vaihto 1. Irrota hydrauliikkaletkut moottorista ja suojaa ne tulpilla 2. Irrota 8kpl (4 puolellaan) telan kiinnityspultteja ja irrota tela. 3. Irrota hydraulimoottorin kiinnityspultit (6kpl). 4. Irrota laakerin kiinnitysruuvit (2kpl) ja kuusiokoloruuvi laakerista. 5. Irrota laakerin alta paljastuva päätylaippa, joka on kiinni pulteilla (4kpl). 6 & 7. Ota lamellit pois, mutta muista katsoa kuinka ne on laitettu, koska joka toinen lamelli tulee kääntää (180 astetta). Moottorihäkin kohdalla lamelleja ei voi asentaa joka toinen 180 astetta käännettynä, eli moottorin päähän ensimmäiset lamellit (6kpl) laitetaan samoin päin. Lamellien vaihdon jälkeen suorita kasaus käänteisessä järjestyksessä. Muista pitää hydrauliikkaliittimet puhtaina. Laakerin ja harja-akselin väliin on suositeltavaa laittaa esim. kuparitahnaa, joka estää akselin jumiutumisen laakeriin. Byte av borstlameller 1. Lossa hydraulslangarna från motorn och skydda dem med proppar. 2. Lossa 8 st fästskruvar för valsen (4 på varje sida) och lossa valsen. 3. Lossa hydraulmotorns fästskruvar (6 st) 4. Lossa lagrets fästskruvar (2 st) och sexkantsskruven från lagren. 5. Lossa den ändfläns som finns bakom lagret och som är fäst med skruvar (4 st). 6 & 7. Ta bort lamellerna, men se efter hur de är monterade, eftersom varannan lamell ska vändas (180 grader). Intill motorn går det inte att montera lamellerna så att varannan är vänd 180 grader. I motoränden sätts de första lamellerna (6 st) åt samma håll. Efter lamellbytet görs återmonteringen i omvänd ordning. Kom ihåg att hålla hydraulnipplarna rena. Mellan lagret och borstaxeln rekommenderar vi att använda till exempel kopparpasta, som förhindrar att lagret fastnar på axeln. Changing the Guided Vanes 1. Remove the hydraulic hoses from the motor and cover them with plugs. 2. Remove eight attachment bolts (four on each side), and remove the spindle. 3. Remove the attacment bolts of the hydraulic motor. (6 pieces) 4. Remove the bolts (2 pieces) and the socked head screw from the bearing. 5. Remove the bearing flange under the bearing. It is attached with four bolts. 6 & 7. Take the guided vanes off, but remember to check how they are placed because every other guided vane is to be turned 180 degrees. The first six guided vanes are placed the same way, because the motor cage prevents every other guided vane to be placed 180 degrees turned. After changing the guided vanes, do the assembling in a reversed order. Remember to keep the hydraulic connectors clean. It is recommended to put e.g. copper paste between the broom axle and the bearing to prevent the axle from jamming to the bearing

9 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: Lametal Oy Osoite: Kaskenviertäjäntie LAPINLAHTI FINLAND Vakuuttaa, että puomiharja TAH 1000, TAH 1300, TAH 1600 ja TAH 2000 täyttää konedirektiivin (98/37/EY) ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten määräykset; Ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 EG-försäkran om överensstämmelse Tillverkare: Lametal AB Adress: Kaskenviertäjäntie LAPINLAHTI FINLAND Försäkrar härmed att bomvals TAH 1000, TAH 1300, TAH 1600 och TAH 2000 är tillverkad i överenstämmelse med maskindirektivet (98/37/EG), inklusive tillägg och motsvarande nationella lagstiftningen, Och försäkrar dessutom, att följande harmoniserade standarder (eller delar därav) har tillämpats: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 EC/EEA declaration of conformity Manufacturer: Lametal Oy Address: Kaskenviertäjäntie LAPINLAHTI FINLAND Assures that boom sweeper TAH 1000, TAH 1300, TAH 1600 and TAH 2000 fulfills machinery directive (98/37/EC) including additions and corresponding national legislation And in addition ensures that the following equalized standards (or parts of them) are applied: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 Lapinlahti Unto Martikainen Tuotekehitysjohtaja, Produktutveklingschef, Product development manager

10 Kaskenviertäjäntie 2, Lapinlahti, FINLAND tel +358 (0) , fax +358 (0) , mobile +358 (0) , +358 (0)

Ladden TLM 3050 och TLH 3050. Takalana TLM 3050 ja TLH 3050. Back Drag TLM 3050 och TLH 3050. Operating and maintenance manual

Ladden TLM 3050 och TLH 3050. Takalana TLM 3050 ja TLH 3050. Back Drag TLM 3050 och TLH 3050. Operating and maintenance manual Takalana TLM 3050 ja TLH 3050 Käyttö- ja huolto-ohjekirja Ladden TLM 3050 och TLH 3050 Instruktionsbok Back Drag TLM 3050 och TLH 3050 Operating and maintenance manual SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Lue ennen

Lisätiedot

Isrivarblad 2600R - 3660R. Instruktionsbok

Isrivarblad 2600R - 3660R. Instruktionsbok Takaterä 2600R - 3660R Käyttö- ja huolto-ohjekirja Isrivarblad 2600R - 3660R Instruktionsbok Ice Crasher 2600R - 3660R Operating and maintenance manual SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Lue ennen tuotteen käyttöä

Lisätiedot

Plansladden 4030. Instruktionsbok

Plansladden 4030. Instruktionsbok Tielana 4030 Käyttö- ja huolto-ohjekirja Plansladden 4030 Instruktionsbok Road Drag 4030 Operating and maintenance manual SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan

Lisätiedot

Uppsamlande sopmaskin. Instruktionsbok

Uppsamlande sopmaskin. Instruktionsbok Keräävä harjalaite Käyttö- ja huolto-ohjekirja Uppsamlande sopmaskin Instruktionsbok Collecting sweeper Operating and maintenance manual Sisältö Innehåll Contents Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Bomvalsen. Instruktionsbok

Bomvalsen. Instruktionsbok Puomiharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Bomvalsen Instruktionsbok Bovals Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että markkinoille

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että

Lisätiedot

Relax plogar. Instruktionsbok

Relax plogar. Instruktionsbok Relax aurat Käyttö- ja huolto-ohjekirja Relax plogar Instruktionsbok Relax ploger Bruks- og vedlikeholdsanvisning SISÄLTÖ INNEHÅLL INNHOLD Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ATV TUKKIKÄRRY ATV LOG TRAILER

ATV TUKKIKÄRRY ATV LOG TRAILER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the appliance and

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LAPETEK SMART 400 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LAPETEK SMART 410 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot