Uppsamlande sopmaskin. Instruktionsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uppsamlande sopmaskin. Instruktionsbok"

Transkriptio

1 Keräävä harjalaite Käyttö- ja huolto-ohjekirja Uppsamlande sopmaskin Instruktionsbok Collecting sweeper Operating and maintenance manual

2 Sisältö Innehåll Contents Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen Read Before Using the Product 3 Käyttötarkoitus Käyttöönotto Keräävän harjalaitteen käyttö Användningsområde Drifttagning Uppsamlande sopmaskins användning Purpose of Use Installation Using the Collecting Sweeper 4 Keräävän harjalaitteen irroitus Turvallisuusohjeet Lossning av uppsamlande sopmaskin Säkerhetsinstruktioner Removing the Collecting Sweeper Safety Precautions 5 Kunnossapito Underhåll Maintenance 6 Laitteen säätäminen Justering av uppsamlande soppmaskin Adjusting the Device 7 Hydrauliikka Hydraulsystem Hydraulics 8 Harjalamellien vaihto Etuharjojen vaihto Byte av borstlameller Byte av främre borstar Changing the Guided Vanes Changing the Front Sweepers 9 Kastelujärjestelmä Vattensprutsystem Watering System 10 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EG-försäkran om överensstämmelse EC/EEA Declaration of Conformity 11

3 Lue ennen tuotteen käyttöä: Tarkasta laitteen kunto, jos havaitset puutteita tai vaurioita tuotteessa ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Tutustu tämän ohjekirjan sisältöön ja noudata määrättyjä ohjeita. Ohjeita noudattamalla varmistat tuotteen toimivuuden ja oman turvallisuutesi. VAROITUSMERKIT Tutustu tuotteen vaara-alueisiin ennen tuotteen käyttöä. Läs denna instruktion innan ni använder maskinen Kontrollera maskinen. Åtgärda eventuella skador och kontakta vid behov återförsäljaren. Läs noggrant igenom denna instruktionsbok innan ni använder maskinen VARNGSMÄRKER Observera riskfaktorer före användning av maskinen. Read before using the product: Check the condition of the product. If you notice some/any damage or lack in the equipment contact the manufacturer of the product. Read this manual and follow the instructions. By following the instructions you ensure your own safety and the proper functioning of the product. WARNG SIGNS Check the risks before using the product.

4 Käyttötarkoitus Keräävä harjalaite on tarkoitettu katujen ja pienten / suurien alueiden puhdistamiseen. Käyttöönotto Tarkista että peruskone sallii laitteen asennuksen. Keräävä harjalaite kiinnitetään traktorin tai pyöräkuormaajan etukuormaimeen tai etunostolaitteeseen. 1.Kiinnitä Keräävä harjalaite peruskoneeseen. 2.Sammuta peruskone ja laita seisontajarru päälle. 3.Varmista ettei peruskoneen hydrauliikkajärjestelmässä ole painetta. Hydrauliletkut tulee kytkeä siten, ettei laite liikkuessaan riko letkuja. 4.Kytke hydrauliikkaletkut. Tarkista aina asennettaessa öljy ja liittimien puhtaus sekä letkujen kunto. Ensimmäisen käyttökerran aikana noudata äärimmäistä varovaisuutta tuotteen käytössä. Takuu ei korvaa väärin asennetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja. Keräävän harjalaitteen käyttö Tarkista ennen ajoon lähtöä: - että laite on asennettu oikein - kaikki lukitustapit ovat paikoillaan - hydrauliikkaletkut ovat oikein liitetty - letkut ovat ehjät - ettei laitteessa ole öljyvuotoja - että kaikki toiminnot toimivat oikein - että harjan pyörimissuunta on oikein (laitteeseen päin (kuva 1) ). Sovita ajonopeus ja harjan pyörimisnopeus hiekan / roskien määrään nähden sopivaksi (katso laitteen säätäminen). Aseta peruskoneen nostolaite siten, että kellumisvara asettuu keskelle liukureikää (kuva 2). Användningsområde Utrustningen är avsedd för rengöring av gator samt små och stora ytor. Drifttagning Kontrollera att fordonet är lämpligt för att montera en uppsamlande sopmaskin. Sopmaskin fästs vid traktorns eller hjullastarens främre armsystem eller främre lyftanordning. 1. Montera sopmaskinen på fordonet. 2. Stäng av fordonet och dra åt handbromsen. 3. Kontrollera att fordonets hydraulsystem är tryckfritt. Hydraulslangarna ska kopplas så, att sopmaskinens rörelser inte kan skada slangarna. 4. Anslut hydraulslangarna. Kontrollera alltid vid montering att oljan och nipplarna är rena, samt att slangarna är hela. Var mycket försiktig första gången sopmaskinen används, och kontrollera att sopmaskinen inte slår emot fordonet vid rörelser. Garantin gäller inte skador som orsakats av felaktig montering. Sopmaskinens användning Kontrollera följande innan du börjar köra sopmaskinen: - att utrustningen monterats rätt - att alla låssprintar finns på plats - att hydraulslangarna är rätt kopplade - att slangarna är hela - att utrustningen inte läcker olja - att alla funktioner fungerar korrekt - att borstarna roterar åt rätt håll (i riktning till sopmaskinen (bild 1)). Anpassa körhastigheten och borstens varvtal till mängden sand/sopor (Justering av uppsamlande soppmaskin). Ställ in fordonets lyftanordning så att justeringsmånen ligger mitt i glidhålet (bild 2). Purpose of Use Collecting sweepers are meant for cleaning yards and streets. Installation Check that the basic machine allows the installation of the collecting sweeper. The device can be attached to the front loader or front lifter of a tractor or a wheel loader. 1. Attach the collecting sweeper to the basic machine. 2. Turn off the basic machine and put on the parking brake. 3. Make sure there is no pressure in the hydraulic system. Hoses must be installed so that they will stay intact as the collecting sweeper moves. 4. Connect the hydraulic hoses. When installing the device, always check the oil, the condition of the hoses, and the cleanliness of the connectors. When using the product for the first time, extra caution should be taken. Guarantee does not cover damages caused by a wrongly installed product. Using the Collecting Sweeper Before using the device check that: - the collecting sweeper has been correctly installed - all pins and hoses are properly attached - the hydraulic hoses are intact - all the functions work correctly - the rotating direction of the front sweepers are correct (towards the device (picture 1)) Match the speed of the vehicle and the rotation speed of the broom to fit the amount of sand and trash. Set the lifting device of the basic machine so that the room for floating settles to the middle of the sliding hole (picture 2). Kuva 1, bild 1, picture 1 Kuva 2, bild 2, picture 2

5 Keräävän harjalaitteen tyhjennys tapahtuu hydraulisen sylinterin avulla, kun sylinterin hydrauliikka kytketään, niin sylinterin työntää pohjassa olevan luukun auki (kuva 3) ja kerätyt roskat putoavat säiliöstä. Pohjaluukkua ei saa avata, ellei laitetta ole nostettu maasta (vähintään 70cm). Keräävän harjalaitteen irroitus 1. Laske keräävä harjalaite tasaiselle alustalle. 2. Sammuta peruskone, laita käsijarru päällä ja poista paineet järjestelmästä. 3. Irrota hydrauliikkaletkut ja suojaa letkujen päät tulpilla. 4. Avaa mekaaninen lukitus ja irroita laite. 5. Mikäli laite jää käyttämättä pitkäksi aikaa, puhdista se kunnolla, rasvaa nipat ja jos mahdollista niin varastoi se sisätiloihin. Turvallisuusohjeet Tutustu laitteeseen huolellisesti ennen käyttöönottoa. Laitetta saa käyttää vain sen käyttöön perehtynyt henkilö. Ennen hydrauliikan kytkemistä laitteeseen varmista, että: - laitteen ja peruskoneen välissä ei ole ketään - peruskone on sammutettu ja käsijarru on päällä - laitteen sisällä ei ole ketään Kytkettäessä harjaa peruskoneeseen varmista, että: - lukitustapit ja sokat ovat kunnossa - hydrauliikkaletkut ovat ehjiä - hydrauliikkaletkuja kytkettäessä vältä ihokosketusta hydrauliikkaöljyn kanssa Käytön aikana huomioi: - turvallinen, tilanteisiin sopiva nopeus - muu liikenne, henkilöt ja eläimet - vaara-alueet ja näköesteet - ei käytetä, mikäli joku on vaaraalueella - varo lapsia - käytä harjatessa vilkkuvaloa - Älä mene laitteen alle / sisälle Sopborsten som har uppsamlingsanordning töms med en hydraulisk cylinder. När cylinderns hydraulik slås på, öppnar cylindern luckan i bottnen (bild 3) och det uppsamlade skräpet faller ur behållaren. Lyft upp utrustningen från marken innan bottenluckan öppnas (minst 70 cm). Lossning av uppsamlande sopmaskin 1. Sätt ner apparaten på ett jämnt underlag. 2. Stäng av fordonet, lossa handbromsen och se till att systemet är tryckfritt. 3. Lossa hydraulslangarna och skydda slangändarna med proppar. 4. Öppna den mekaniska låsningen och ta loss uppsamlande sopmaskinen. 5. Om apparaten ska stå oanvänd länge, rengör den ordentligt och smörj alla smörjställen. Säkerhetsinstruktioner Lär dig med utrustningen ordentligt innan drifttagningen. Utrustningen får endast användas av personer som är väl insatta i dess funktion. Innan hydrauliken kopplas till apparaten, kontrollera följande: - att det inte finns någon person mellan utrustningen och fordonet - att fordonet är avstängt och att handbromsen är åtdragen När apparaten ansluts till fordonet, kontrollera följande: - att låssprintar och säkringspinnar är i ordning - att hydraulslangarna är hela - att huden inte kommer i kontakt med hydrauloljan när hydraulslangarna ansluts. Observera följande i samband med driften: - håll en lämplig hastighet anpassad efter förhållandena - se upp för övrig trafik, personer och djur - uppmärksamma riskområden och sikthinder - använd inte utrustningen, om någon finns inom riskområdet - se upp för barn - använd blinkers vid borstning - gå inte under / inne maskinen. A hydraulic cylinder is used to empty the collecting sweeper. When the hydraulics of the cylinder is connected, the cylinder pushes the hatch in the bottom open (picture 3) and the collected trash falls from the container. The bottom hatch must not be opened unless the device is lifted from the ground (at least 70 centimeters). Removing the Collecting Sweeper 1. Lay the collecting sweeper on an even surface. 2. Turn off the basic machine, put on the parking brake, and release the pressure from the hydraylic system. 3. Remove the hydraulic hoses and protect the ends of the hoses with covers. 4. Open the mechanical locking and remove the device. 5. If the device is not used in a long time, clean it properly, lubricate the fittings, and if possible, store it indoors. Safety Precautions Make yourself familiar with the collecting sweeper before using it. Only people who know how to use the device are allowed to operate it. Before connecting the hydraulics to the device, make sure that: - there is nobody between the basic machine and the rotary broom - the basic machine is turned off and parking brake is on - there is no one inside the device When installing the collecting sweeper to basic machine, make sure that: - locking pins and cotters are ok - the hydraulic hoses are intact - when installing the hydraulic hoses, avoid skin contact with hydraulic oil When using the collecting sweeper, remember: - a safe and proper speed - other traffic, people and animals - danger areas and visual obstructions - not to use the device if someone is in the danger area - to look out for children - to use the flashing light when brooming - not to go under / inside the device Kuva 3, bild 3, picture 3

6 Kunnossapito Underhåll Maintenance Laitetta huollettaessa on peruskoneen hydrauliikka ehdottomasti kytkettävä pois, peruskone sammutettava ja käsijarru laitettava päälle. Keräävä harjalaite on tuettava, jos huolto vaatii sen alle menemisen. Älä koskaan mene laitteen alle, ellei se ole tuettu. Päivittäinen huolto: - tarkista rakenteiden yleinen kunto, tarvittaessa korjaa viat - hydrauliikkaletkujen ja liittimien kunto, vaihda rikkoutuneet uusiin - Rasvaa laitteen ja peruskoneen välissä oleva liukukolo (kuva 2) 50 käyttötunnin välein: - Suorita rasvanippojen voitelu (katso kuvat 4 & 5 ). Nipat on merkitty valkoisilla nuolilla. - tarkista pulttien ja muttereiden kireys Tarkista pulttien muttereiden kireys ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen. Mikäli laite jätetään käyttämättä pitemmäksi ajaksi, puhdista laite hyvin viimeisen käytön jälkeen, rasvaa nipat, jos mahdollista niin varastoi sisätiloihin. Jos laite on varustettu kastelujärjestelmällä, niin muista tyhjentää vesisäiliö. Tarkista päivittäin lamellien kuluneisuus ja vaihda lamellit tarvittaessa (katso harjalamellien vaihto). Vid service av apparaten måste fordonets hydraulik alltid kopplas ifrån, fordonet stoppas och handbromsen dras åt. Apparaten ska ställas av på stöden, om servicen kräver att man måste gå in under apparaten. Gå aldrig under apparaten om den inte är understödd. Daglig service: - kontrollera stommens allmänna skick, åtgärda fel vid behov - kontrollera skicket hos hydraulslangar och nipplar, byt ut trasiga delar - smörj glidhål (bild 2) Med 50 drifttimmars mellanrum: - smörj vid smörjnipplarna (bild 4 och 5) - kontrollera åtdragningen av skruvar och muttrar Kontrollera efter den första dagens drift att skruvar och muttrar är åtdragna! Om apparaten ska stå oanvänd länge, rengör den ordentligt och smörj alla smörjställen. Om utrustningen är försedd med vattensprutsystem, kom ihåg att tömma vattenbehållaren. Kontrollera lamellernas slitage dagligen och byt lameller vid behov (se avsnittet om byte av lameller). When maintaining the collecting sweeper, the hydraulics and the engine of the basic machine must be turned off and the parking brake has to be on. The collecting sweeper must be supported if the maintenance requires going under the collection sweeper. Never go under the device if it is not supported. Daily maintenance: - Check the general condition of the chassis, and repair the possible damage - Check the condition of the hydraulic hoses and connectors and replace them if necessary - Grease the sliding hole (picture 2) Every 50 hours of operation: - Grease the lubrification fittings (picture 4 & 5). Grease fittings are marked with white arrows. - Check tighteness of the bolts and nuts Check the tighteness of the bolts and nuts after first day of operation. If the collecting sweeper is not used in a longer period of time, clean the device properly after the last use, lubricate the fittings, and if possible, store it indoors. If the device is equiped with watering system, empty the tanks. Check daily if the guided vanes have worn off, and change them if needed (see Changing the Guided Vanes). Kuva 4, bild 4, picture 4 Kuva 5, bild 5, picture 5

7 Laitteen säätäminen Justering av uppsamlande soppmaskin Adjusting the Device Harjojen pyörintänopeus säädetään koneen sivussa olevista venttiileistä. Säädä ensiksi pääharjan pyörintänopeus sopivaksi PH venttiilistä ja sen jälkeen etuharjat EH venttiileistä (kuva 6). Etuharjojen asennon voi säätä kuvissa 7 ja 8 näkyvästä tangosta. Etuharjat saa kuljetusasentoon nostamalla harjan ylös ja laittamalla sokan reikään 1 (kuva 7). Muista kääntää harjat keskelle ennen harjan kuljettamista kuljetusasennossa. Normaalissa käyttöasennossa sokka on reiässä 1 ja harja on oman painonsa varassa maata vasten (kuva 8). Tangon päässä olevista muttereista säädetään harjojen korkeus siten, etteivät ne pääse taittumaan laitteen alle. Pääharjan korkeudensäätö tapahtuu kuvassa 9 näkyvistä säätöruuveista. Molempia pääharjan korkeudensäätöruuveja täytyy säätää saman verran, muuten harja säätyy vinoon ja lamellit kuluvat epätasaisesti. Pääharjan telaston kiinnityspaikkaa voidaan vaihtaa irroittamalla kuvassa 10 näkyvät pultit ja siirtämällä kiinnitys haluttuun kohtaan. Borstarnas varvtal regleras med en ventil vid sidan av utrustningen. Ställ först in huvudborstens varvtal med ventilen PH och därefter de främre borstarnas varvtal med ventilen EH (bild 6). De främre borstarnas läge kan ställas in med den stång som visas i bild 7 och 8. De främre borstarna förs till transportläge genom att lyfta upp borsten, och sätta in en sprint i hål 1 (bild 7). Kom ihåg att vända borstarna mot mitten innan borsten transporteras i transportläget. I normalt driftläge finns sprinten i hål 1 och borsten vilar med sin egen tyngd mot marken (bild 8). Med muttrarna i stångens ände kan borstarnas höjd ställas in på så sätt att de inte kan vikas in under utrustningen. Huvudborstens höjdreglering görs med de ställskruvar som visas i bild 9. Båda höjdinställningsskruvarna för huvudborsten måste ställas om lika mycket, annars bli borsten sned och lamellerna slits ojämnt. Infästningsplatsen för huvudborstens valssystem kan växlas genom att lossa de skruvar som visas i bild 10 och genom att flytta fästet till önskat läge. The rotation speed of the sweepers is adjusted with the valves on the side of the machine. First adjust the rotation speed of the main sweeper to fit the purpose using the PH valve and after that the front sweepers using the EH valves (picture 6). The position of the front sweepers can be adjusted with the pole shown on picture 7 and 8. The front sweepers can be set to the transportation position by lifting the sweeper up and putting a cotter in hole 1 (picture 7). Remember to turn the sweepers to the middle before transporting the sweeper in transportation position. In normal operating position, the cotter is in hole 1 and the sweeper lies on its own weight against the ground (picture 8). The nuts on the end of the pole are used to adjust the height of the sweepers so that they will not bend under the device. The height adjustment of the main sweeper is done with the adjustment bolts shown on picture 9. Both of the main broom s height adjustment bolts must be adjusted the same amount. The mounting place of the main sweeper s track assembly can be changed by releasing the bolts shown on picture 10 and by moving the mounting to a desired spot. 1 Kuva 6, bild 6, picture 6 Kuva 7, bild 7, picture 7 Kuva 8, bild 8, picture 8 Kuva 9, bild 9, picture 9 Kuva 10, bild 10, picture 10

8 P1 Hydrauliikka Keräävä harjalaite kytketään kahdella tai neljällä letkulla peruskoneeseen. 2-letku kytkennässä (kuvat 11 ja 13) säätöventtiilillä valitaan pyöritetäänkö harjoja vai aukaistaanko / suljetaanko tyhjennysluukku. 4-letkukytkennässä (kuva 12 ja 14) ei tarvita erillistä venttiiliä vaan molemmat toiminnot voidaan ohjata suoraan peruskoneen hydrauliikasta. Harjan pyörintänopeus säädetään kuvassa 6 näkyvällä venttiilillä, sopiva asento löytyy yleensä väliltä 5-8. Mikäli peruskoneessa on virtauksen säätömahdollisuus, voidaan säädin asettaa asentoon 10. M1 = Pääharjan moottori, M2, M3 = Etuharjojen moottorit P = Paineletku T = Tankkiletku Hydraulsystem Den uppsamlande spomaskinen kan anslutas på två olika sätt, antingen med två eller fyra slangar. Vid tvåslangsanslutning (bild 11 och 13) ansluts fordonets hydraulik med snabbkopplingar och en separat väljare används för att antingen öppna den luckan i botten eller rotera borsten. Vid fyrslangsanslutning ansluts fordonets hydraulik till öppningscylindern och motorrotationen separat, så att bottens öppning och borstens rotation kan göras med fordonets hydraulik utan att någon extra väljarventil behövs. Borstens rotation regleras med en ventil som syns i bild 6, ett lämpligt läge är oftast 5 8. Om fordonet har en flödesregulator, kan ventilen sättas i läge 10. M1 = huvudborst motor M2, M3 = främreborst motor P = Tryckslang T = Tankslang Hydraulics The collecting sweeper is connected to the basic machine with two or four hoses. In the 2-hose system (pictures 11 and 13) the control valve is used to choose wheter to rotate the sweepers or to open/close the emptying hatch. A separate valve is not needed in the 4-hose system (picture 12 and 14) since both functions can be operated directly from the hydraulics of the basic machine. The rotation speed of the broom is adjusted with the valve shown on picture 6. The suitable position is usually found between 5 and 8. If there is a flow controller in the basic machine, the speed control valve can be set to position 10. M1 = The motor of the main sweeper M2, M3 = Motors of the front sweepers P = Pressure hose T = Tank hose M1 M1 C2 C1 C3 C4 M2 M2 P2 X T P T Kuva 11, bild 11, picture 11 Kuva 12, bild 12, picture 12 M1 M1 M3 C2 C1 C3 C4 M2 M3 M2 P P1 P2 T X T Kuva 13, bild 13, picture 13 Kuva 14, bild 14, picture 14

9 Harjalamellien vaihto Pese harjalaite huolella runkokotelon sisältä. 1. Löysää irti korkeudensäätöruuvit (2kpl). 2. Irrota harjatelamoottorin hydrauliletkut runkokotelon sisältä (huom. merkkaa letkut takaisinasentamisen helpottamiseksi). Asenna irrotettuihin hydrauliikkaliittimiin suojatulpat. Irrota akseliston nivelpultit (2kpl M16 pultteja). Nosta harjalaitetta jolloin harjatelasto irtoaa laitteen rungosta. 3. Irrota telaston laakeri (2kpl, M16 pulttia) 4. Irrota moottorin pultit (6kpl:tta M8). Telasto on nyt irti harjatelanrungosta. 5. Irrota laakerin alta paljastuva päätylaippa, joka on kiinni pulteilla (4kpl). 6 & 7. Ota lamellit pois, mutta muista katsoa kuinka ne on laitettu, koska joka toinen lamelli tulee kääntää (180 astetta). Moottorihäkin kohdalla lamelleja ei voi asentaa joka toinen 180 astetta käännettynä, eli moottorin päähän ensimmäiset lamellit (6kpl) laitetaan samoin päin. Lamellien vaihdon jälkeen suorita kasaus käänteisessä järjestyksessä. Muista pitää hydrauliikkaliittimet puhtaina. Laakerin ja harja-akselin väliin on suositeltavaa laittaa esim. kuparitahnaa, joka estää akselin jumiutumisen laakeriin. Etuharjojen vaihto 8. Avaa kuvassa nuolilla merkityt pultit ja irrota harja. Kiinnitä uusi harja paikoilleen. Byte av borstlameller Tvätta borstutrustningen noggrant, särskilt inuti stommens behållare. 1. Lossa höjdinställningsskruvarna (2 st) 2. Lossa borstvalsmotorns hydraulslangar inuti stombehållaren (Obs! Märk slangarna så att de kan återmonteras på rätt plats). Montera skyddsproppar på de lossade hydraulikanslutningarna. Lossa axelsystemets ledbultar (2 st M16-skruvar). Lyft sopanordningen så att sopvalsarna lossnar från utrustningens stomme. 3. Lossa lagrets fästskruvar (2 st) och sexkantsskruven från lagren. 4. Lossa hydraulmotorns fästskruvar (6 st) 5. Lossa den ändfläns som finns bakom lagret och som är fäst med skruvar (4 st). 6 & 7. Ta bort lamellerna, men se efter hur de är monterade, eftersom varannan lamell ska vändas (180 grader). Intill motorn går det inte att montera lamellerna så att varannan är vänd 180 grader. I motoränden sätts de första lamellerna (6 st) åt samma håll. Efter lamellbytet görs återmonteringen i omvänd ordning. Kom ihåg att hålla hydraulnipplarna rena. Mellan lagret och borstaxeln rekommenderar vi att använda till exempel kopparpasta, som förhindrar att lagret fastnar på axeln. Byte av främre borsar 8. Lossa av de merkade skruvar och ta av borsten. Fästa nya borsten. Changing the Guided Vanes Wash the sweeping device inside the chassis carefully. 1. Untighten the height adjustment screws. 2. Release the hydraulic hoses of the sweeper roller motor inside the chassis (note: it is easier to re-install the hoses if they are marked). Install protective plugs to the released hydraulic connectors. Release the hinge pins of the suspension (two M16-pins). Lift the sweeper so that the sweeper track assembly separates from the chassis of the device. 3. Remove the bolts (2 pieces) and the socked head screw from the bearing. 4. Release the bolts of the motor (six M8- bolts). The track assembly is now separate from the sweeper roller frame. 5.Remove the bearing flange under the bearing. It is attached with four bolts. 6.& 7. Take the guided vanes off, but remember to check how they are placed because every other guided vane is to be turned 180 degrees. The first six guided vanes are placed the same way, because the motor cage prevents every other guided vane to be placed 180 degrees turned. After changing the guided vanes, do the assembling in a reversed order. Remember to keep the hydraulic connectors clean. It is recommended to put e.g. copper paste between the broom axle and the bearing to prevent the axle from jamming to the bearing. Changing the Front Sweepers 8. Untighten the bolts (marked with arrows on the picture) and release the sweeper. Attach the new front sweeper to its place

10 Kastelujärjestelmä Keräävään harjalaitteeseen on mahdollista asentaa kastelujärjestelmä. Säiliön koko on joko 155l tai 255l. Kastelujärjestelmä vähentää hiekan pölyämistä, parantaa puhdistustulosta, voitelee harjoja ja vähentää harjojen kulumista. Veden seassa voidaan käyttää pesuainetta pölynsidonnan tehostamiseksi. Pumpun vieressä olevasta hanasta (kuva 15) voidaan tyhjentää säiliöt käytön jälkeen. Jos kastelujärjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, niin tyhjennä säiliöt. JÄRJESTELMÄSSÄ SAA KÄYTTÄÄ AOASTAAN MAKEAA VETTÄ. SUOLAVEDEN KÄYTTÖ ON EHDOT- TOMASTI KIELLETTY. Vattensprutsystem En uppsamlande sopmaskin kan förses med ett vattensprutsystem som har 155 L eller 255 L behållare. Vattensprutsystemet minskar dammet från sand och förbättrar rengöringsresultatet, smörjer borstarna och minskar borstarnas slitage. Vattnet sprutas på det område som ska borstas, genom de munstycken som visas på bilden Det går att blanda tvättmedel i vattnet för att binda dammet effektivare. Med kranen bredvid pumpen (bild 15) går det att tömma över överflödigt tvättmedel tillbaka till förvaringsbehållaren. Om vattensprutsystemet inte används under lång tid, töm behållaren antingen genom att spruta slut på vätskan. ENDAST SÖTVATTEN FÅR ANVÄN- DAS I SYSTEMET. DET ÄR ABSO- LUT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SALTVATTEN Watering System A watering system with 155 or 255 liter tank can be installed to the collecting sweeper. The watering system reduces the amount of sand dust, improves the cleaning outcome, greases the brushes and decreases the wearing off of the sweeper. Detergents can be added to the water to intensify the controlling of the amount of sand dust. The faucet next to the pump (picture 15) can be used for emptying the tank. If the watering system is not used in a long time, empty the tanks USG SALT WATER IS FORBIDDEN. Kuva 15, bild 15, picture 15

11 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: Lametal Oy Osoite: Kaskenviertäjäntie LAPLAHTI FLAND Vakuuttaa, että keräävä harjalaite KH 1300 light, KH 1300, KH 1600, KH 2000 ja KH 2500S täyttää konedirektiivin (98/37/EY) ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten määräykset; Ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 EG-försäkran om överensstämmelse Tillverkare: Lametal AB Adress: Kaskenviertäjäntie LAPLAHTI FLAND Försäkrar härmed att uppsamlande sopmaskin KH 1300 light, KH 1300, KH 1600, KH 2000 och KH 2500S är tillverkad i överenstämmelse med maskindirektivet (98/37/EG), inklusive tillägg och motsvarande nationella lagstiftningen, Och försäkrar dessutom, att följande harmoniserade standarder (eller delar därav) har tillämpats: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 EC/EEA declaration of conformity Manufacturer: Lametal Oy Address: Kaskenviertäjäntie LAPLAHTI FLAND Assures that collecting sweeper KH 1300 light, KH 1300, KH 1600, KH 2000 and KH 2500S fulfills machinery directive (98/37/EC) including additions and corresponding national legislation And in addition ensures that the following equalized standards (or parts of them) are applied: SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS-EN 1050 Lapinlahti Unto Martikainen Tuotekehitysjohtaja, Produktutveklingschef, Product development manager

12 Kaskenviertäjäntie 2, Lapinlahti, FLAND tel +358 (0) , fax +358 (0) , mobile +358 (0) , +358 (0)

Bomvalsen. Instruktionsbok

Bomvalsen. Instruktionsbok Puomiharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Bomvalsen Instruktionsbok Boom Sweeper Operating and maintenance manual Sisältö Innehåll Contents Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder

Lisätiedot

Ladden TLM 3050 och TLH 3050. Takalana TLM 3050 ja TLH 3050. Back Drag TLM 3050 och TLH 3050. Operating and maintenance manual

Ladden TLM 3050 och TLH 3050. Takalana TLM 3050 ja TLH 3050. Back Drag TLM 3050 och TLH 3050. Operating and maintenance manual Takalana TLM 3050 ja TLH 3050 Käyttö- ja huolto-ohjekirja Ladden TLM 3050 och TLH 3050 Instruktionsbok Back Drag TLM 3050 och TLH 3050 Operating and maintenance manual SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Lue ennen

Lisätiedot

Isrivarblad 2600R - 3660R. Instruktionsbok

Isrivarblad 2600R - 3660R. Instruktionsbok Takaterä 2600R - 3660R Käyttö- ja huolto-ohjekirja Isrivarblad 2600R - 3660R Instruktionsbok Ice Crasher 2600R - 3660R Operating and maintenance manual SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Lue ennen tuotteen käyttöä

Lisätiedot

Plansladden 4030. Instruktionsbok

Plansladden 4030. Instruktionsbok Tielana 4030 Käyttö- ja huolto-ohjekirja Plansladden 4030 Instruktionsbok Road Drag 4030 Operating and maintenance manual SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Bomvalsen. Instruktionsbok

Bomvalsen. Instruktionsbok Puomiharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Bomvalsen Instruktionsbok Bovals Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Keräävä harjalaite KH2000S varaosat / Collecting sweeper KH2000S spare parts. Piir. nro / Drawing No _V0

Keräävä harjalaite KH2000S varaosat / Collecting sweeper KH2000S spare parts. Piir. nro / Drawing No _V0 8 7 7 3 5 8 87 B 53 38 9 3 5 75 9 9 3 93 9 8 79 5 79 55 A 0 9 9 0 5 7 8 83 8 8 7 88 78 80 85 77 8 30 8 Keräävä harjalaite KH000S KH000S spare parts 503_V0 75 3 5 9 7 9 50 3 3 57 3 58 8 5 5 DETAIL C SCALE

Lisätiedot

Keräävä harjalaite KH1600S varaosat / Collecting sweeper KH1600S spare parts. Piir. nro / Drawing No _V0

Keräävä harjalaite KH1600S varaosat / Collecting sweeper KH1600S spare parts. Piir. nro / Drawing No _V0 5 7 5 70 5 7 C 5 50 0 0 0 5 55 A 7 5 7 7 5 5 0 7 Keräävä harjalaite KH00S KH00S spare parts 505_V0 0 5 75 7 7 7 7 5 7 5 7 7 5 DETAIL E SCALE : 7 Keräävä harjalaite KH00S KH00S spare parts 505_V0 5 5 7

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT MEG30 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että markkinoille

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TÄYTTÖASEMAT TÄYTTÖASEMAT INFLATION STATIONS

TÄYTTÖASEMAT TÄYTTÖASEMAT INFLATION STATIONS T S AHCON s inflation stations are used for safe inflation of passenger car and C-van tyres where the fitter is protected in the event of a tyre burst. The inflation stations are simply an indispensable

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Relax plogar. Instruktionsbok

Relax plogar. Instruktionsbok Relax aurat Käyttö- ja huolto-ohjekirja Relax plogar Instruktionsbok Relax ploger Bruks- og vedlikeholdsanvisning SISÄLTÖ INNEHÅLL INNHOLD Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Sopskop. Instruktionsbok

Sopskop. Instruktionsbok Kauhaharja Käyttö- ja huolto-ohjekirja Sopskop Instruktionsbok Sopeskuffe Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion innan ni använder maskinen

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Palax Lifter Hydraulinen puun nostin

Palax Lifter Hydraulinen puun nostin Ohje- ja varaosakirja Palax Lifter Hydraulinen puun nostin Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358 6 4740790 www.palax.fi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin.

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. SWF C 14 KONEEN SÄÄTÖJÄ WARNING Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. Käyttövarsi Säätöruuvi Terän rajoitinlevy TERÄN RAJOITTIMEN

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Jenna komero 120/150. Phone: Since E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI JURVA, FINLAND

Jenna komero 120/150.  Phone: Since E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI JURVA, FINLAND - Since 1951 - Jenna komero 120/150 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags x16 x8 x8 x4 = x 64 x1 x8 4x15 x4

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S

HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S Tume Agri Oy B 97623704 3.2.2017 HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S Käyttöohjekirja Alkaen valmistusnumerosta AG 52640 Oikeudet rakenteen muutoksiin pidetään Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! ALKUPERÄISET

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot