SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN EGlas Oy valmistaa lšmmittšviš eristyslasielementtejš. EGlasin toimitukseen kuuluu itse lšmmittšvš eristyslasielementti (kaksin tai- kolminkertainen) sekš tarvittavan pituinen liitšntšjohto. Puitteet ja karmit eivšt sisšlly EGlasin toimitukseen. LŠmmittŠvŠn ikkunan tilaaminen 1. Arkkitehti mššrittelee ikkunoiden koot, mššršt, sijainnit, lasityypit, puitemateriaalit, všrit ja ovatko ikkunat avattavia vai kiinteitš. 2. LŠmmittŠvŠt ikkunat tilataan ikkunatehtaalta 3. Ikkunatehdas tilaa EGlasilta sopivan kokoiset lšmmittšvšt eristyslasielementit. Ikkunatehtaan tilauksesta ilmenee lasikoot, mššršt, lasityypit, všlilistat, ja johtojen ulostulokohdat (mššritellššn yleensš yhteistyšssš sšhkšsuunnittelijan kanssa!) 4. EGlas toimittaa tarvittaessa sšhkšsuunnittelijalle kytkentšehdotuksen 5. SŠhkšsuunnittelija mššrittelee lasien kytkennšt ja sšhkšiset arvot : mille sivulle elektrodit sijoitetaan, mitkš lasit kytketššn yhteen, sekš kunkin lasin resistanssi, jšnnite, virta ja teho. SŠhkšsuunnittelija mššrittelee myšs liitšntšjohtotyypit ja Ðpituudet (mikšli ei 1,5 m MKEM2x1,5mm 2 ) sekš tarvittavat termostaatit ja ohjausperiaatteet. Johtojen ulostulopaikka kannattaa mššritellš yhdessš ikkunatehtaan kanssa. LŠmmittŠvŠn ikkunan toimitus ja asennus 1. EGlas Oy valmistaa ja testaa lšmmittšvšt lasielementit sšhkšsuunnittelijan ja ikkunatehtaan mššritelmien mukaisesti. MittauspšytŠkirjat toimitetaan lasien mukana 2. Ikkunatehdas asentaa lšmmittšvšt lasit puitteisiin/karmeihin tehtaalla tai suoraan tyšmaalla. Ikkunat asennetaan sšhkš- ja ikkunasuunnitelmien mukaisille paikoille 3. SŠhkšasentaja kytkee lasit sšhkšsuunnitelman mukaisesti ja tekee tarvittavat tarkistusmittaukset

2 1 2. S HK SUUNNITTELUPERIAATTEET Lasin teho ja pintalšmpštilat Sopiva ikkunalšmmitysteho lasialaa kohti laskettuna on lšmpšmukavuuskšytšssš noin 100 W/m 2 lasi. TŠllŠ teholla sisšlasin lšmpštila on kaikissa olosuhteissa yli 20 C. LasilŠmmitys kannattaa yleensš hieman ÓylimitoittaaÓ. Laseja voidaan ohjata termostaatin avulla siten, ettš laseista otetaan keskimššrin 100 W/m 2, vaikka nimellisteho on esimerkiksi 200 W/m 2. MitŠ suurempi nimellisteho, sitš nopeammin lasi lšmpišš haluttuun loppulšmpštilaan. Noin asteen všlillš olevia lasilšmpštiloja pidetššn kaikkein miellyttšvimpinš. KaksikymmentŠ astetta riittšš estšmššn vedontunteen ja kylmšt ilmavirtaukset, vaikka lasi tuntuu melko viilešltš ihoa vasten. Kun lasin nelišteho on všlillš W/m 2 kšytetššn aina pintalšmpštilarajoitinta (tavallista termostaattia + pintalšmpštila-anturia) estšmššn lasin liiallinen lšmpeneminen. Nimellistehon ylšrajana voidaan pitšš n. 300 W/m 2. IkkunalŠmmityksen yleisin kšyttštapa on nk. mukavuuskšyttš, eli laseja kšytetššn vedontunteen ja huurteen poistoon. Lasit ovat tšllšin tšydentšvš lšmmšnlšhde ja jokin muu lšmmitysmuoto, esimerkiksi lattialšmmitys, pššlšmmšnlšhde. MikŠli lasipinta-ala on erittšin suuri, voidaan laseja myšs kšyttšš pššlšmmšnlšhteenš. Lasin pintalšmpštila ei kuitenkaan saa vaihdella yli ±5 C kun tehontarve vaihtelee. KytkentŠperiaatteet YksittŠistŠ lšmmittšvšš ikkunaa tai lasielementtiš ei yleensš voi yksinššn kytkeš verkkojšnnitteeseen, koska lasin resistanssi on melko pieni. Ikkunan mittasuhteet ja elektrodi-en sijoittel-u vaikuttavat lasin resistanssiin. LŠmmittŠviŠ laseja/ikkunoita kytketššn sarjaan oikean tehotason lšytšmiseksi. PEUKALOS NT :MikŠli lasien yhteenlaskettu pituus/korkeus on yli 3 m, voidaan eikš muuntajia tarvita lasit kytkeš sarjaan MikŠli useampia ikkunoita ei voi kytkeš sarjaan, kšytetššn muuntajia.

3 SŠhkšsuunnittelun etenemistapa 1. Mieti lasien kšyttštarkoitusta. MikŠ on toivottu lasin pintalšmpštila, eli sopiva keski-mššršinen kšyttšteho? 2. Lasien mitoitusteho voi tarvittaessa olla reilusti suurempi kuin todellinen kšyttšteho. Sopiva kšyttšteho ja pintalšmpštila asetetaan termostaatin avulla. 3. MŠŠrittele elektrodien paikat. Suuri resis-tanssi = elektrodit lasin lyhyille sivuille; pie-ni resis-tanssi = elektrodit pitkille sivuille. Jo-s useampia ikkunoita kytketššn sarjaan, tulee elektrodit sijoittaa mahdollisimman samanpituisille sivuille 4. MŠŠrittele yksittšisten lasien resistanssit 5. Kytke sarjaan/ryhmittele niin monta lasia, ettš ryhmšn kokonaisresistanssi on toivotun suuruinen. 6. Laske elementtien ja elementtiryhmšn kokonaistehot ja nelištehot 7. MikŠli ryhmittelyllš ei saavuteta sopivia tehoja, laske minkš kokoista muunta-jaa tarvitaan 8. MŠŠrittele termostaatti ja termostaatin kytkennšt Jokaisen lšmmittšvšn lasin sšhkšsuunnitelmien mukaiset ominaisuudet mitataan tehtaalla. Mitatut arvot lšytyvšt lasien mukana seuraavista pšytškirjoista (esimerkki viimeisellš sivulla). 3. L MMITT V N LASIELEMENTIN RESISTANSSI LŠmmittŠvŠn lasin resistanssiin vaikuttaa lasielementin mittasuhteet. Jos elektrodien všlinen etšisyys merkitššn a:lla ja elektrodipituus b:llš, saadaan lasin/ikkunan resistanssiksi: R =R o a/b R o = kšytetyn lasin pintaresistanssi [ohm] a = elektrodien všlinen etšisyys [m] b = elektrodin pituus [m] R o on selektiivilasin pintaresistanssi. Pintare-sistans-sit ovat lasitehdas-kohtaisia vakioita, luokkaa W. LŠmmittŠvissŠ elemen-teissš pinta-resis-tanssi on yleensš 17 W. Resistanssia mššritettšessš elektrodien všlisen etšisyyden ja pituuden mittoina kšytetššn lasien ulkomittoja. Laskentatarkkuus on riittšvšn hyvš, vaikka lasin reuna-kšsittelyistš ja elektrodien leveydestš johtuvia korjaustekijšitš ei oteta huomioon. MikŠli laskelmat halutaan suorittaa tarkasti, poistetaan joka reunan mitasta reunahionnan osuus 8 mm, eli R = R o [(a- 16) mm /(b-16) mm]. Esimerkki : lasin resistanssin mššrittšminen SŠhkšlasielementin (R o =18 ½) mitat ovat 2800 mm x 1400 mm. MikŠ on elementin resistanssi? a) Jos elektrodit sijoitetaan pitkille sivuille :R=R o *a/b =17 ½* 1,4 m/2,8 m=8,5½ b) Jos elektrodit sijoitetaan lyhyille sivuille :R=R o *a/b =17 ½*2,8 m/1,4 m=34 ½

4 4. L MMITT V N LASIELEMENTIN TEHO JA NELI TEHO LŠmmittŠvŠn -lasielementin kokonaisteho on: LŠmmittŠvŠn lasin nelišteho (pintateho, teho lasinelištš kohden) on : P = UI=U2/R= U2/Ro *b/a P/A = U2/(Ro a2) Huom! Lasin nelišteho riippuu vain elektrodien všlisestš etšisyydestš, ei pituudesta! Esimerkki: lasin tehon ja nelištehon mššrittšminen LŠmmittŠvŠn lasielementin mitat ovat 3600 mm x 800 mm (A =2,88 m2, R o = 17 ohm). MikŠ on lasin teho ja nelišteho? Elektrodit sijoitetaan lyhyille sivuille, jolloin lasin resistanssiksi saadaan R = 17 W * 3,6 m/0,8 m = 76,5 W. Lasi kytketššn suoraan verkkojšnnitteeseen (230 V) jolloin kokonaistehoksi saadaan P = (230 2 V 2 )/81 W = 692 W. Nelišteho on 692 W/ 2,88 m 2 =240 W/m 2 (tai U2/(R o a 2 ) =2302/(17*3,6 2 )=240 W/m 2 ) Lasia voidaan kšyttšš lšmmitystarkoituksiin. Virta elementin lšpi on 230V/ 76,5 ½ = 3,0 A. LŠmpštilaa ja tehoa rajoitetaan termostaatin avulla. HUOM! LŠmmittŠvŠn lasin nelišteho riippuu ainoastaan elektrodien všlisen etšisyyden nelišstš (kššntšen verrannollinen, 1/Sa 2 ). MitŠ suurempi elektrodien všlinen etšisyys (eli pidempi lasi/lasisarja), sitš pienempi nelišteho! Jos elektrodien všlinen (yhteenlaskettu) etšisyys on yli 3 m, voidaan lasi/lasisarja kytkeš suoraan verkkojšnnitteeseen. Lasi varustetaan ylilšmpenemissuojalla jos nelišteho on suuri ( W/m2, a = 3...4,5m). Jos elektrodien všlinen etšisyys on alle 3 m, kannattaa harkita muuntajan kšyttšš. Nelištehot ovat tšllšin reilusti yli 300 W/m2 ja tavallinen termostaatti ei všlttšmšttš ehdi sšštšš laseja kunnolla (jatkuvasti pššllepois)

5 5. USEMMAN LASIN KYTKEMINEN SARJAAN YksittŠinen lasi on harvemmin yli 3 m pitkš/leveš, joten useampia laseja kytketššn yleensš sarjaan sopivan tehotason lšytšmiseksi. Samaan sarjaan pyritššn kytkemššn laseja, joiden nelište-hot (ja siten pintalšmpštilat) eivšt oleellisesti poikkea toisistaan. Lasielementit yhtš korkeita/leveitš MikŠli ryhmšn lasit ovat yhtš korkeita tai leveitš, kannattaa elektrodit sijoittaa samanpituisille sivuille. Elektro-dien yhteen-las-kettu etšisyys mššršš sarjan resistanssin ja nelištehon. MitŠ pidempi lasisarja, sitš suurempi resistanssi ja pienempi nelišteho (lasisarjan pituudeksi pyritššn saamaan všhintššn 3 m). Esimerkki Seuraavat lasit kytketššn sarjaan: 1300 mm x 1000 mm, 900 mm x 1000 mm ja 1500x1000 mm. Elektrodit sijoitetaan 1000 mm:n sivuille. MikŠ on ryhmšn kokonaisteho, nelište-ho, resistanssi ja ryhmšn lšpi kulkeva virta? (Ro=17 ohm) R = R o * ( etšisyys)/pituus = =17 ohm * ( )m/1.0m=62.9ohm P = U2/R=230 2 V 2 /62.9 ohm = 841 W I = P/U = 841 W/ 230 V=3.66 A P/A = 841 W/ 3.7m2 = 227 W/m 2 tai P/A=U 2 /(R o *a 2 ) =230 2 V 2 /(17 ohm * 3,72 m 2 ) = 227 W/m 2 Lasielementit eri kokoisia Jos lasielementit eivšt ole samankokoisia, pyritššn kytkemššn samaan sarjaan laseja, joiden nelištehot eivšt oleellisesti poikkea toisistaan. Elektrodit kannattaa sijoittaa mahdollisimman samanpituisille sivuille. 1. MŠŠrittele elektrodien paikat (mahdollisimman samanpituisille sivuille) 2. Laske yksittšisten elementtien resistanssit R i (=R o *a/b) 3. Laske sarjan kokonaisresistanssi R tot = Ri 4.Laske sarjan lšpi kulkeva virta I=U/R tot 5. Laske sarjan kokonaisteho P tot =UI 6.Laske yksittšisien elementtien tehot ja nelištehot P i =R i I 2 ja P i /A i =R i I 2 /A i 7. Katso poikkeavatko yksittšisien lasien nelištehot liikaa toisistaan ja toivotusta tehosta. Jos erot eivšt ole liian suuret, kytkentš voidaan toteuttaa 8. Jollei mitoitustulos ole toivottu, kokeile elektrodien paikan vaihtamista Esimerkki: Saunatilassa on 4 korkeaa ja kapeaa ikkunaa (800 mm x 1600 mm) sekš nšiden všlissš yksi suurempi ikkunaruutu (2500 mm x 1400 mm). Saunatilan viihtyvyyttš halutaan parantaa nostamalla ikkunoiden pintalšmpštiloja, jolloin myšs huurtumis-ongelmat poistuvat. Toivottu pintateho on n. 100 W/m 2. KŠytetŠŠn lasia, jonka pintaresistanssi R o =17 ohm Koska lasien korkeudet eivšt oleellisesti poikkea toisistaan (1600 mm vs mm), sijoitetaan elektrodit lasien pystysivuille. R kapea =17ohm *800 mm/1600 mm =8,5ohm ja R suuri =17ohm *2500mm /1-400 mm = 30,4 ohm. Sarjan kokonaisresistanssi on 64,4 ohm. Sarjan lšpi kulkee virta I tot =230V/64,4 ohm= 3.6A Sarjan teho P tot =230V*3.6 A = 822 W Kapeiden lasien teho P kapea =8.5ohm *(3.6A) 2 = 109 W ja nelišteho P kapea /A kapea = 109 W/1.28 m 2 = 85 W/m2

6 Suuren lasin teho P suuri = 30,4 ohm *(3,6A) 2 = 388 W ja nelišteho P suuri /A suuri = 388 W/3.5 m2 = 111 W/m 2 Lasien nelištehot eivšt poikkea toisistaan liikaa, joten ratkaisu voidaan toteuttaa. Jos elektrodit olisi sijoitettu toisinpšin, olisivat tehoerot olleet jo merkittšvšt kuten oheisesta kuvasta nšhdššn. 6. MUUNTAJAT Muuntajaa kšytettšessš: kšytetššn suojaerotettua rengassydšnmuuntajaa varustetaan muuntaja termisellš toisiosuojalla mitoitetaan muuntajan teho % suuremmaksi kuin elementtien tai elementtiryhmien koko ylikuumenemissuoja ja ohjaustermostaatti kytketššn muuntajan ensišpuolelle mššritellššn muuntajan kotelointiluokka asennuspaikan kšyttšolosuhteiden mukaan kšytetššn suojausluokan 2 muuntajaa pyritššn sijoittamaan muuntaja joko jakokeskukseen tai lšhelle sitš pyritššn kšyttšmššn ns. vakiomuuntajia Esimerkki LŠmmittŠvŠŠ lasia halutaan kšyttšš noin 100 W/m 2 nelišteholla. Lasin mitat ovat 1700 mm x 800 mm (R =17½, A= 1,36 m 2 ). Elektrodit sijoitetaan lyhyille sivuille, jolloin lasin resistanssiksi saadaan R =17½ * 1,7 m/0,8 m = 36,1 ½ Jotta tštš yksittšistš lasia voidaan kšyttšš toivotulla nelišteholla, on tavoiteltu muuntajajšnnite U = Ã(P*R) =Ã(100 W/m 2 *1,36 m 2 * 36,1 ½) =70V MikŠli lasi kytkettšisiin suoraan verkkojšnnitteeseen (230 V), olisi lasin kokonaisteho P = (230 2 Ã 2 )/36,1 ½= 1464 W ja nelišteho 1077 W/m JOHDOT MikŠli lasien ryhmittelyš ei voida kšyttšš, tai ryhmittelyllš ei lšydetš sopivia tehotasoja, kšytetššn muuntajaa. LŠmmittŠvŠ lasi varustetaan tehtaalla tyyppiš MKEM (2x1,5mm2) olevalla liitosjohdolla, jonka ulostuontivaihtoehdot ovat oheisen kuvan mukaiset (kuvaussuunta lasin lšmmittšvšltš puolelta!). Ulostulokohta voidaan myšs vapaasti itse mššritellš. MinimietŠisyys nurkasta on všhintššn 15 cm. Kummatkin johdot tulevat ulos samasta pisteestš (periaatekuva sivulla 1). Liitosjohdon vakiopituus on 1.5 m, muut pituudet tilauksesta. Tilauksesta toimitetaan myšs MSK-tyyppistŠ liitosjohtoa, jota suositellaan kšytettšvšksi metallirakenteissa ja tilanteissa joissa vaaditaan kaksoiseristystš tai joissa asennusputken kšyttš on mahdotonta. Metallirakenteissa MKEM-tyyppinen liitosjohto voidaan myšs suojata ylimššršisellš kutistemuovilla.

7 8. LASIN MUOTO JA TEHORAJAT MikŠli erityiskšytšssš tarvitaan suuria (yli 400 W/m2) pintateho-ja, on tšstš neuvotel-tava tehtaan kanssa. Maksimiteho on 600 W/m2 (FIMKO). Jos lasielementin muoto poikkeaa suorakaiteesta, on tšstš neuvoteltava Eglas Oy:n kanssa. Kolmion ja ympyršnmuotoisia laseja ei toimiteta. 9. LASIN MERKINN T Jokainen lasi on merkitty juoksevalla numerolla. Toisiaan vastaavat numerot lšytyvšt johtojen pšistš ja mittauspšytškirjasta (katso esimerkkiš viimeisellš sivulla). Testi-pšytŠ-kirjoista ilmenevšt numeroinnin lisšksi lasimitat, lasikoodit (merkitty lasin tuotekilpeen) sekš kunkin lasin resistanssi, jšnnite, teho ja nelišteho (teoreettiset arvot sekš tehtaalla mitatut). Lasin všlitilaan kiinnitettyyn tuotekilpeen on merkitty : EGlas Oy, valmistusvuosi, tyšnumero ja lasikoodi, lasin kšyttšjšnnite ja teho, elektrodien sijainti L/K (leveš sivu, korkea sivu) sekš liitosjohdon ulostulopaikka A/B/C/D/E/M1/M2/M3. LŠmmittŠvŠssŠ lasissa on lisšksi karkaisuleima SPLAS, suojausluokka II) : (kotelointiluokka 10. KYTKENT RASIA SGG EGLAS-95.1 JA SUURET LASIPINNAT MikŠli lasiseinš tai -katto on suuri, kannattaa harkita kytkentšrasian SGG EGLAS-95.1 (tarkemmat tiedot EGlas Oy:stŠ) kšyttšš. KytkentŠrasian avulla sarjaankytkennšt voidaan tehdš jo lasin vieressš, erikoisproþilin alla, eikš pitkiš ja paksuja johtonippuja tarvitse viedš kytkentštilan rasioille asti. 11. S HK ASENNUS IkkunalŠmmityssuunnitelmat kuvaavat tilannetta rakennuk-sen sisšpuo-lelta. Ikkuna-asennus Ikkuna-asentaja asentaa sšhkšikkunat kytkentš- ja ikkunasuunnitelmien osoittamille paikoille. Ikkunan numerot on merkitty lšmmittšvšn lasielementin všlilistan arvokilpeen. Avattavat lšmmittšvšt ikkunat on jo ikkunatehtaalla varustettu tarvittavilla johtojen ylivientisuojilla/johtojen lšpivienneillš. Katso esimerkki esim. Fiskars lšpivientisarana. Lasit asennetaan yleensš lšmmin pinta sisštilaan pšin. LŠmmin puoli on merkitty punai-sella ÓLŠmmin puolió tarralla. Lumensulatus tapauksissa lasi asennetaan ÓnurinpŠinÓ, eli lšmmin puoli ulospšin. SŠhkšasennus SŠhkšasentaja vastaa sšhkšasennuksista ja -kytkennšistš. LŠmmittŠvien lasien mukana toimitetaan mittauspšytškirjat (jokainen lasi testataan tehtaalla erikseen) sekš asennus-ohjeet ja sšhkšsuunnitelmat (sšhkšsuunnittelijalta), joita seuraamalla asennus onnistuu. MittauspšytŠkirjoista ilmenevšt lasielementtien mitat, lasien koodit (merkitty lasin všlilistaan) sekš kunkin lasin resistanssi, jšnnite, teho ja nelišteho (teoreettiset arvot sekš tehtaalla mitatut). Jokainen lasielementti on merkitty juoksevalla numerolla. Sama numero lšytyy testipšytškirjasta ja lasielementtien liitosjohtojen pšistš. Katso esimerkkiš viimeisellš sivulla. Lasielementin všlitilaan on kiinnitetty tuotekilpi, johon on merkitty: valmistaja (EGlas Oy), valmistusvuosi, tyšnumero ja elementin numero, lasin kšyttšjšnnite ja teho, elektrodien sijainti L/K (leveš sivu, korkea sivu)

8 sekš liitosjohdon ulostulopaikka A/B/C/D/E/M1/M2/M3 Kuvassa 2a on esimerkki lasien sarjaankytkentšpiirustuksesta ja kuvassa 2b esimerkki vastaavan tilanteen putkituspiirustuksesta. Huomaa, ettš todellisuudessa lasin kummatkin syšttšjohdot tulevat ulos samasta pisteestš, eli lasien sarjaan kytkeminen (ketjuttaminen) suoritetaan kytkentšrasiassa! Kuva 2a : LŠmmittŠvŠn ikkunan sarjaankytkentšpiirustus Kuva 2 b: LŠmmittŠvŠn Anturiputki RyhmŠsyštšn tuki 345W 178W/m 2 115V 345W 178W/m 2 115V IKKUNA 1 IKKUNA 2 Termostaatin rasia Ikkunaputket KytekentŠrasia Lasi 1 Lasi 2 Lasien 1 ja 2 sarjaan kytkeminen eli ketjuttaminen L termostaatin kautta N ikkunan putkituspiirustus Ikkunasta tulevat MKEM-tyyppiset liitosjohdot (joskus myšs MSK-tyyppiset) viedššn sšhkšputkituksen kautta kytkentšrasialle, missš suunnitelman mukaiset kytkennšt tehdššn. Johtoja putkitettaessa on huolehdittava siitš, etteivšt johtojen mer-kintštei-pit vaurioidu. Liitosjoh-toon ei missššn tilanteissa saa kohdistua rasituksia. Kytkentšjen oikeellisuus on aina tarkistettava mittauksin, sillš virheellinen kytkentš saattaa aiheuttaa lasin tuhoutumisen! Lasien ja lasiryhmien resistanssit mitataan ja tuloksia verrataan sšhkš-suunnitelmien ja testipšytškirjojen arvoihin (toleranssit ± 10%). Samoin mitataan virrat ja jšnnitteet ja tuloksia verrataan suunnitelmien ja pšytškirjojen arvoihin. Lopuksi tarkistetaan, ettš termostaatti on kytketty oikein ja lšmpštilan asettelu on kšyttštarkoituksen edellyttšmš. MikŠli ikkunat ovat metallirunkoisia, tehdššn eristysvastusmittaukset elementtien ja rungon všlillš. Metallirunkoisten ikkunoiden yhteydessš suositellaan aina rungon maadoittamista. SŠhkšlŠmmitteisiŠ ikkunoita syšttšviin keskuksiin laitetaan merkintš ikkunalšmmityksestš (tarrat toimitetaan sšhkšlasielementtien mukana). Vikavirtasuojauksen kšyttš on suositeltavaa. 12. IKKUNAL MMITYKSEN S T JA TERMOSTAATIT Suuria mitoitustehoja (yli 150 W/m2) kšytettšessš yksittši-nen elementti tai elementtiryhmšn eniten kuormittuva elementti varustetaan aina ikkunan pintalšmpštilaa tarkkailevalla ylikuumenemissuojalla (termostaatilla, joka valvoo ettei asetusarvoja ylitetš). Anturi kiinnitetššn yleensš lasin ylšlaitaan/nurkkaan. HUOM! Ikkunan reuna-alue on aina viilešmpi kuin keskiosa. Suuria ikkunaryhmiš voidaan ohjata rele/kontaktoriohjauksella (mikšli ylikuumenemissuojaus on tehty).

9 Lasin pintalšmpštilan sšštš Jos lšmmin ikkuna on pššasiassa viihtyvyyskšytšssš (peruslšmpš tuotetaan muilla keinoin), kannattaa ikkunan pintalšmpštila pyrkiš pitšmššn vakiona. TŠmŠ onnistuu tavallisen lšmpštila-anturilla varustetun termostaatin avulla. Ikkunan pintaan kiinnitetššn (lattia)anturi, joka mittaa ikkunan pintalšmpštilaa. Huonetermostaatit Jos ikkunalšmmitys on osa huonetilan lšmmitystš ja ikkunasarjan mitoitustehot ovat kohtuullisen pieniš (esim. alle 150 W/m2), kšytetššn huonetermostaattia. Koska mitoitusteho on pieni, ei lasin pinta-lšmpštila koskaan nouse epšmiellyttšvšn kuumaksi ja pintalšmpštilarajoitusta ei tarvita. Huonetermostaatin kšytšn huonona puolena on, ettš ikkunan pintalšmpštilat vaihtelevat huoneen lšmmitystehon tarpeen mukaan. TŠmŠ ei kuitenkaan ole ongelma jos ikkunapinta-ala on suuri suhteessa huonetilavuuteen. Kaksoistermostaatti, eli yhdistelmštermostaatti Jos ikkunasarjan mitoitusteho on suuri, esim. luokkaa 250 W/m2 voidaan kšyttšš nk. yhdistelmštermostaattia, jolla estetššn ikkunan lšmpštilan nousu liian korkeaksi. Ikkunaan asennettu pintalšmpštilaanturi kytkee ikkunalšmmityksen pois pššltš lasin pintalšmpštilan noustessa tietyn asetusarvon yli (esim. yli 30 C). Sama pinta-anturi ohjaa koko lasisarjaa. Varsinaisen sššdšn hoitaa huonetermostaatti (joka mittaa huoneilman lšmpštilaa). UlkolŠmpštilan mukainen ohjaus IkkunalŠmmitystŠ voidaan myšs ohjata ulkolšmpštilan mukaan. Ikkuna laskiessa tietyn asetusarvon alle (esim. alle +5 C). kytkeytyy pššlle ulkolšmpštilan Tarpeen mukainen ikkunalšmmitys IkkunalŠmmitys voidaan ohjata tarpeen mukaan, esim. lšsnšolotunnistimen avulla. Keskitetyn sšštšjšrjestelmšn avulla eri huoneisiin voidaan ohjelmoida erilaisia lšmpštiloja eri aikoina. ÒKotona-poissaÓ kytkimen avulla asukas nostaa/laskee ikkunan toivottua lšmpštilatasoa (voidaan myšs liittšš kellokytkimeen). HUOM! Muuntajaa kšytettšessš ylikuumenemissuoja ja ohjaustermostaatti kytketššn aina muuntajan ensišpuolelle.

10 EGlas Oy Lasitie 10 PL PORI EGlas Oy Asematie ALAVUS

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA 1 ALLIN ILMIÖ MOTIVOINTI allin ilmiötyössä tarkastellaan johteen varauksenkuljettajiin liittyviä suureita Työssä nähdään kuinka all-kiteeseen generoituu all-jännite allin ilmiön tutkimiseen soveltuvalla

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 FYSIIKAN LABORATORIO V 1.6 5.014 4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT TYÖN TAVOITE Työssä tutkitaan vitajohtimen aiheuttamaa magneettikentää. VIRTAJOHTIMEN SYNNYTTÄMÄ MAGNEETTIKENTTÄ

Lisätiedot

Dno VTT RTH (5)

Dno VTT RTH (5) 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 20.3.2009 20.3.2014 VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä

Lisätiedot

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14)

Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ET22 ja ET14) Asennusohje Lumination TM -pinta-asennussarja (ET-sarjan pinta-asennussarja ja ) ENNEN KUIN ALOITAT Lue nämä ohjeet kokonaan huolellisesti. SÄHKÖISKUVAARA Katkaise virta ennen tarkastusta, asennusta tai

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleistä PGRT

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleistä PGRT Yleistä Yleistä Välin jättäminen ohjaamon ja päällirakenteen väliin varmistaa, että ohjaamo pääsee liikkumaan vapaasti ajon ja kippauksen aikana ja että moottorista tuleva lämpö voidaan johtaa pois. Tässä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Infrapunalämmitin rubiiniputkella

Infrapunalämmitin rubiiniputkella Infrapunalämmitin rubiiniputkella Syttyy ja lämmittää välittömästi Kevyt ja vankkarakenteinen lämmitin, jossa yksilöllinen muotoilu Säänkestävä IP55 (voidaan käyttää myös sateessa) Häiritsevät heijastukset

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Piennopeuslaite PNAA, PNAB

Piennopeuslaite PNAA, PNAB Piennopeuslaite, PNAB /PNAB on lattialle asennettava piennopeuslaite. Ne soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Laitteessa on pyöreä (Ø160-400) tai suorakaiteen muotoinen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

P o i s t o i l m a h u u v a J L I - U V WWW.JEVEN.FI

P o i s t o i l m a h u u v a J L I - U V WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus, Tuotemerkintä 3 Toimintaperiaate, Tuoterakenne Mittatiedot Sijoitus, Suunnittelijapalvelu 6 Poistoilma 7 Painehäviö ja äänitiedot, Valaisin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö: A1 Seppä karkaisee teräsesineen upottamalla sen lämpöeristettyyn astiaan, jossa on 118 g jäätä ja 352 g vettä termisessä tasapainossa Teräsesineen massa on 312 g ja sen lämpötila ennen upotusta on 808

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! 1. Vastaa, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Perustelua ei tarvitse kirjoittaa. a) Atomi ei voi lähettää

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY IKKUNAESITE ALAVUS IKKUNAT 4 ALAVUS-IKKUNAT Laadukkaat suomalaiset ikkunat lämpöä jokaiseen kotiin Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Magneettinen energia

Magneettinen energia Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot