SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU 1. L MMITT V N IKKUNAHANKKEEN ETENEMINEN EGlas Oy valmistaa lšmmittšviš eristyslasielementtejš. EGlasin toimitukseen kuuluu itse lšmmittšvš eristyslasielementti (kaksin tai- kolminkertainen) sekš tarvittavan pituinen liitšntšjohto. Puitteet ja karmit eivšt sisšlly EGlasin toimitukseen. LŠmmittŠvŠn ikkunan tilaaminen 1. Arkkitehti mššrittelee ikkunoiden koot, mššršt, sijainnit, lasityypit, puitemateriaalit, všrit ja ovatko ikkunat avattavia vai kiinteitš. 2. LŠmmittŠvŠt ikkunat tilataan ikkunatehtaalta 3. Ikkunatehdas tilaa EGlasilta sopivan kokoiset lšmmittšvšt eristyslasielementit. Ikkunatehtaan tilauksesta ilmenee lasikoot, mššršt, lasityypit, všlilistat, ja johtojen ulostulokohdat (mššritellššn yleensš yhteistyšssš sšhkšsuunnittelijan kanssa!) 4. EGlas toimittaa tarvittaessa sšhkšsuunnittelijalle kytkentšehdotuksen 5. SŠhkšsuunnittelija mššrittelee lasien kytkennšt ja sšhkšiset arvot : mille sivulle elektrodit sijoitetaan, mitkš lasit kytketššn yhteen, sekš kunkin lasin resistanssi, jšnnite, virta ja teho. SŠhkšsuunnittelija mššrittelee myšs liitšntšjohtotyypit ja Ðpituudet (mikšli ei 1,5 m MKEM2x1,5mm 2 ) sekš tarvittavat termostaatit ja ohjausperiaatteet. Johtojen ulostulopaikka kannattaa mššritellš yhdessš ikkunatehtaan kanssa. LŠmmittŠvŠn ikkunan toimitus ja asennus 1. EGlas Oy valmistaa ja testaa lšmmittšvšt lasielementit sšhkšsuunnittelijan ja ikkunatehtaan mššritelmien mukaisesti. MittauspšytŠkirjat toimitetaan lasien mukana 2. Ikkunatehdas asentaa lšmmittšvšt lasit puitteisiin/karmeihin tehtaalla tai suoraan tyšmaalla. Ikkunat asennetaan sšhkš- ja ikkunasuunnitelmien mukaisille paikoille 3. SŠhkšasentaja kytkee lasit sšhkšsuunnitelman mukaisesti ja tekee tarvittavat tarkistusmittaukset

2 1 2. S HK SUUNNITTELUPERIAATTEET Lasin teho ja pintalšmpštilat Sopiva ikkunalšmmitysteho lasialaa kohti laskettuna on lšmpšmukavuuskšytšssš noin 100 W/m 2 lasi. TŠllŠ teholla sisšlasin lšmpštila on kaikissa olosuhteissa yli 20 C. LasilŠmmitys kannattaa yleensš hieman ÓylimitoittaaÓ. Laseja voidaan ohjata termostaatin avulla siten, ettš laseista otetaan keskimššrin 100 W/m 2, vaikka nimellisteho on esimerkiksi 200 W/m 2. MitŠ suurempi nimellisteho, sitš nopeammin lasi lšmpišš haluttuun loppulšmpštilaan. Noin asteen všlillš olevia lasilšmpštiloja pidetššn kaikkein miellyttšvimpinš. KaksikymmentŠ astetta riittšš estšmššn vedontunteen ja kylmšt ilmavirtaukset, vaikka lasi tuntuu melko viilešltš ihoa vasten. Kun lasin nelišteho on všlillš W/m 2 kšytetššn aina pintalšmpštilarajoitinta (tavallista termostaattia + pintalšmpštila-anturia) estšmššn lasin liiallinen lšmpeneminen. Nimellistehon ylšrajana voidaan pitšš n. 300 W/m 2. IkkunalŠmmityksen yleisin kšyttštapa on nk. mukavuuskšyttš, eli laseja kšytetššn vedontunteen ja huurteen poistoon. Lasit ovat tšllšin tšydentšvš lšmmšnlšhde ja jokin muu lšmmitysmuoto, esimerkiksi lattialšmmitys, pššlšmmšnlšhde. MikŠli lasipinta-ala on erittšin suuri, voidaan laseja myšs kšyttšš pššlšmmšnlšhteenš. Lasin pintalšmpštila ei kuitenkaan saa vaihdella yli ±5 C kun tehontarve vaihtelee. KytkentŠperiaatteet YksittŠistŠ lšmmittšvšš ikkunaa tai lasielementtiš ei yleensš voi yksinššn kytkeš verkkojšnnitteeseen, koska lasin resistanssi on melko pieni. Ikkunan mittasuhteet ja elektrodi-en sijoittel-u vaikuttavat lasin resistanssiin. LŠmmittŠviŠ laseja/ikkunoita kytketššn sarjaan oikean tehotason lšytšmiseksi. PEUKALOS NT :MikŠli lasien yhteenlaskettu pituus/korkeus on yli 3 m, voidaan eikš muuntajia tarvita lasit kytkeš sarjaan MikŠli useampia ikkunoita ei voi kytkeš sarjaan, kšytetššn muuntajia.

3 SŠhkšsuunnittelun etenemistapa 1. Mieti lasien kšyttštarkoitusta. MikŠ on toivottu lasin pintalšmpštila, eli sopiva keski-mššršinen kšyttšteho? 2. Lasien mitoitusteho voi tarvittaessa olla reilusti suurempi kuin todellinen kšyttšteho. Sopiva kšyttšteho ja pintalšmpštila asetetaan termostaatin avulla. 3. MŠŠrittele elektrodien paikat. Suuri resis-tanssi = elektrodit lasin lyhyille sivuille; pie-ni resis-tanssi = elektrodit pitkille sivuille. Jo-s useampia ikkunoita kytketššn sarjaan, tulee elektrodit sijoittaa mahdollisimman samanpituisille sivuille 4. MŠŠrittele yksittšisten lasien resistanssit 5. Kytke sarjaan/ryhmittele niin monta lasia, ettš ryhmšn kokonaisresistanssi on toivotun suuruinen. 6. Laske elementtien ja elementtiryhmšn kokonaistehot ja nelištehot 7. MikŠli ryhmittelyllš ei saavuteta sopivia tehoja, laske minkš kokoista muunta-jaa tarvitaan 8. MŠŠrittele termostaatti ja termostaatin kytkennšt Jokaisen lšmmittšvšn lasin sšhkšsuunnitelmien mukaiset ominaisuudet mitataan tehtaalla. Mitatut arvot lšytyvšt lasien mukana seuraavista pšytškirjoista (esimerkki viimeisellš sivulla). 3. L MMITT V N LASIELEMENTIN RESISTANSSI LŠmmittŠvŠn lasin resistanssiin vaikuttaa lasielementin mittasuhteet. Jos elektrodien všlinen etšisyys merkitššn a:lla ja elektrodipituus b:llš, saadaan lasin/ikkunan resistanssiksi: R =R o a/b R o = kšytetyn lasin pintaresistanssi [ohm] a = elektrodien všlinen etšisyys [m] b = elektrodin pituus [m] R o on selektiivilasin pintaresistanssi. Pintare-sistans-sit ovat lasitehdas-kohtaisia vakioita, luokkaa W. LŠmmittŠvissŠ elemen-teissš pinta-resis-tanssi on yleensš 17 W. Resistanssia mššritettšessš elektrodien všlisen etšisyyden ja pituuden mittoina kšytetššn lasien ulkomittoja. Laskentatarkkuus on riittšvšn hyvš, vaikka lasin reuna-kšsittelyistš ja elektrodien leveydestš johtuvia korjaustekijšitš ei oteta huomioon. MikŠli laskelmat halutaan suorittaa tarkasti, poistetaan joka reunan mitasta reunahionnan osuus 8 mm, eli R = R o [(a- 16) mm /(b-16) mm]. Esimerkki : lasin resistanssin mššrittšminen SŠhkšlasielementin (R o =18 ½) mitat ovat 2800 mm x 1400 mm. MikŠ on elementin resistanssi? a) Jos elektrodit sijoitetaan pitkille sivuille :R=R o *a/b =17 ½* 1,4 m/2,8 m=8,5½ b) Jos elektrodit sijoitetaan lyhyille sivuille :R=R o *a/b =17 ½*2,8 m/1,4 m=34 ½

4 4. L MMITT V N LASIELEMENTIN TEHO JA NELI TEHO LŠmmittŠvŠn -lasielementin kokonaisteho on: LŠmmittŠvŠn lasin nelišteho (pintateho, teho lasinelištš kohden) on : P = UI=U2/R= U2/Ro *b/a P/A = U2/(Ro a2) Huom! Lasin nelišteho riippuu vain elektrodien všlisestš etšisyydestš, ei pituudesta! Esimerkki: lasin tehon ja nelištehon mššrittšminen LŠmmittŠvŠn lasielementin mitat ovat 3600 mm x 800 mm (A =2,88 m2, R o = 17 ohm). MikŠ on lasin teho ja nelišteho? Elektrodit sijoitetaan lyhyille sivuille, jolloin lasin resistanssiksi saadaan R = 17 W * 3,6 m/0,8 m = 76,5 W. Lasi kytketššn suoraan verkkojšnnitteeseen (230 V) jolloin kokonaistehoksi saadaan P = (230 2 V 2 )/81 W = 692 W. Nelišteho on 692 W/ 2,88 m 2 =240 W/m 2 (tai U2/(R o a 2 ) =2302/(17*3,6 2 )=240 W/m 2 ) Lasia voidaan kšyttšš lšmmitystarkoituksiin. Virta elementin lšpi on 230V/ 76,5 ½ = 3,0 A. LŠmpštilaa ja tehoa rajoitetaan termostaatin avulla. HUOM! LŠmmittŠvŠn lasin nelišteho riippuu ainoastaan elektrodien všlisen etšisyyden nelišstš (kššntšen verrannollinen, 1/Sa 2 ). MitŠ suurempi elektrodien všlinen etšisyys (eli pidempi lasi/lasisarja), sitš pienempi nelišteho! Jos elektrodien všlinen (yhteenlaskettu) etšisyys on yli 3 m, voidaan lasi/lasisarja kytkeš suoraan verkkojšnnitteeseen. Lasi varustetaan ylilšmpenemissuojalla jos nelišteho on suuri ( W/m2, a = 3...4,5m). Jos elektrodien všlinen etšisyys on alle 3 m, kannattaa harkita muuntajan kšyttšš. Nelištehot ovat tšllšin reilusti yli 300 W/m2 ja tavallinen termostaatti ei všlttšmšttš ehdi sšštšš laseja kunnolla (jatkuvasti pššllepois)

5 5. USEMMAN LASIN KYTKEMINEN SARJAAN YksittŠinen lasi on harvemmin yli 3 m pitkš/leveš, joten useampia laseja kytketššn yleensš sarjaan sopivan tehotason lšytšmiseksi. Samaan sarjaan pyritššn kytkemššn laseja, joiden nelište-hot (ja siten pintalšmpštilat) eivšt oleellisesti poikkea toisistaan. Lasielementit yhtš korkeita/leveitš MikŠli ryhmšn lasit ovat yhtš korkeita tai leveitš, kannattaa elektrodit sijoittaa samanpituisille sivuille. Elektro-dien yhteen-las-kettu etšisyys mššršš sarjan resistanssin ja nelištehon. MitŠ pidempi lasisarja, sitš suurempi resistanssi ja pienempi nelišteho (lasisarjan pituudeksi pyritššn saamaan všhintššn 3 m). Esimerkki Seuraavat lasit kytketššn sarjaan: 1300 mm x 1000 mm, 900 mm x 1000 mm ja 1500x1000 mm. Elektrodit sijoitetaan 1000 mm:n sivuille. MikŠ on ryhmšn kokonaisteho, nelište-ho, resistanssi ja ryhmšn lšpi kulkeva virta? (Ro=17 ohm) R = R o * ( etšisyys)/pituus = =17 ohm * ( )m/1.0m=62.9ohm P = U2/R=230 2 V 2 /62.9 ohm = 841 W I = P/U = 841 W/ 230 V=3.66 A P/A = 841 W/ 3.7m2 = 227 W/m 2 tai P/A=U 2 /(R o *a 2 ) =230 2 V 2 /(17 ohm * 3,72 m 2 ) = 227 W/m 2 Lasielementit eri kokoisia Jos lasielementit eivšt ole samankokoisia, pyritššn kytkemššn samaan sarjaan laseja, joiden nelištehot eivšt oleellisesti poikkea toisistaan. Elektrodit kannattaa sijoittaa mahdollisimman samanpituisille sivuille. 1. MŠŠrittele elektrodien paikat (mahdollisimman samanpituisille sivuille) 2. Laske yksittšisten elementtien resistanssit R i (=R o *a/b) 3. Laske sarjan kokonaisresistanssi R tot = Ri 4.Laske sarjan lšpi kulkeva virta I=U/R tot 5. Laske sarjan kokonaisteho P tot =UI 6.Laske yksittšisien elementtien tehot ja nelištehot P i =R i I 2 ja P i /A i =R i I 2 /A i 7. Katso poikkeavatko yksittšisien lasien nelištehot liikaa toisistaan ja toivotusta tehosta. Jos erot eivšt ole liian suuret, kytkentš voidaan toteuttaa 8. Jollei mitoitustulos ole toivottu, kokeile elektrodien paikan vaihtamista Esimerkki: Saunatilassa on 4 korkeaa ja kapeaa ikkunaa (800 mm x 1600 mm) sekš nšiden všlissš yksi suurempi ikkunaruutu (2500 mm x 1400 mm). Saunatilan viihtyvyyttš halutaan parantaa nostamalla ikkunoiden pintalšmpštiloja, jolloin myšs huurtumis-ongelmat poistuvat. Toivottu pintateho on n. 100 W/m 2. KŠytetŠŠn lasia, jonka pintaresistanssi R o =17 ohm Koska lasien korkeudet eivšt oleellisesti poikkea toisistaan (1600 mm vs mm), sijoitetaan elektrodit lasien pystysivuille. R kapea =17ohm *800 mm/1600 mm =8,5ohm ja R suuri =17ohm *2500mm /1-400 mm = 30,4 ohm. Sarjan kokonaisresistanssi on 64,4 ohm. Sarjan lšpi kulkee virta I tot =230V/64,4 ohm= 3.6A Sarjan teho P tot =230V*3.6 A = 822 W Kapeiden lasien teho P kapea =8.5ohm *(3.6A) 2 = 109 W ja nelišteho P kapea /A kapea = 109 W/1.28 m 2 = 85 W/m2

6 Suuren lasin teho P suuri = 30,4 ohm *(3,6A) 2 = 388 W ja nelišteho P suuri /A suuri = 388 W/3.5 m2 = 111 W/m 2 Lasien nelištehot eivšt poikkea toisistaan liikaa, joten ratkaisu voidaan toteuttaa. Jos elektrodit olisi sijoitettu toisinpšin, olisivat tehoerot olleet jo merkittšvšt kuten oheisesta kuvasta nšhdššn. 6. MUUNTAJAT Muuntajaa kšytettšessš: kšytetššn suojaerotettua rengassydšnmuuntajaa varustetaan muuntaja termisellš toisiosuojalla mitoitetaan muuntajan teho % suuremmaksi kuin elementtien tai elementtiryhmien koko ylikuumenemissuoja ja ohjaustermostaatti kytketššn muuntajan ensišpuolelle mššritellššn muuntajan kotelointiluokka asennuspaikan kšyttšolosuhteiden mukaan kšytetššn suojausluokan 2 muuntajaa pyritššn sijoittamaan muuntaja joko jakokeskukseen tai lšhelle sitš pyritššn kšyttšmššn ns. vakiomuuntajia Esimerkki LŠmmittŠvŠŠ lasia halutaan kšyttšš noin 100 W/m 2 nelišteholla. Lasin mitat ovat 1700 mm x 800 mm (R =17½, A= 1,36 m 2 ). Elektrodit sijoitetaan lyhyille sivuille, jolloin lasin resistanssiksi saadaan R =17½ * 1,7 m/0,8 m = 36,1 ½ Jotta tštš yksittšistš lasia voidaan kšyttšš toivotulla nelišteholla, on tavoiteltu muuntajajšnnite U = Ã(P*R) =Ã(100 W/m 2 *1,36 m 2 * 36,1 ½) =70V MikŠli lasi kytkettšisiin suoraan verkkojšnnitteeseen (230 V), olisi lasin kokonaisteho P = (230 2 Ã 2 )/36,1 ½= 1464 W ja nelišteho 1077 W/m JOHDOT MikŠli lasien ryhmittelyš ei voida kšyttšš, tai ryhmittelyllš ei lšydetš sopivia tehotasoja, kšytetššn muuntajaa. LŠmmittŠvŠ lasi varustetaan tehtaalla tyyppiš MKEM (2x1,5mm2) olevalla liitosjohdolla, jonka ulostuontivaihtoehdot ovat oheisen kuvan mukaiset (kuvaussuunta lasin lšmmittšvšltš puolelta!). Ulostulokohta voidaan myšs vapaasti itse mššritellš. MinimietŠisyys nurkasta on všhintššn 15 cm. Kummatkin johdot tulevat ulos samasta pisteestš (periaatekuva sivulla 1). Liitosjohdon vakiopituus on 1.5 m, muut pituudet tilauksesta. Tilauksesta toimitetaan myšs MSK-tyyppistŠ liitosjohtoa, jota suositellaan kšytettšvšksi metallirakenteissa ja tilanteissa joissa vaaditaan kaksoiseristystš tai joissa asennusputken kšyttš on mahdotonta. Metallirakenteissa MKEM-tyyppinen liitosjohto voidaan myšs suojata ylimššršisellš kutistemuovilla.

7 8. LASIN MUOTO JA TEHORAJAT MikŠli erityiskšytšssš tarvitaan suuria (yli 400 W/m2) pintateho-ja, on tšstš neuvotel-tava tehtaan kanssa. Maksimiteho on 600 W/m2 (FIMKO). Jos lasielementin muoto poikkeaa suorakaiteesta, on tšstš neuvoteltava Eglas Oy:n kanssa. Kolmion ja ympyršnmuotoisia laseja ei toimiteta. 9. LASIN MERKINN T Jokainen lasi on merkitty juoksevalla numerolla. Toisiaan vastaavat numerot lšytyvšt johtojen pšistš ja mittauspšytškirjasta (katso esimerkkiš viimeisellš sivulla). Testi-pšytŠ-kirjoista ilmenevšt numeroinnin lisšksi lasimitat, lasikoodit (merkitty lasin tuotekilpeen) sekš kunkin lasin resistanssi, jšnnite, teho ja nelišteho (teoreettiset arvot sekš tehtaalla mitatut). Lasin všlitilaan kiinnitettyyn tuotekilpeen on merkitty : EGlas Oy, valmistusvuosi, tyšnumero ja lasikoodi, lasin kšyttšjšnnite ja teho, elektrodien sijainti L/K (leveš sivu, korkea sivu) sekš liitosjohdon ulostulopaikka A/B/C/D/E/M1/M2/M3. LŠmmittŠvŠssŠ lasissa on lisšksi karkaisuleima SPLAS, suojausluokka II) : (kotelointiluokka 10. KYTKENT RASIA SGG EGLAS-95.1 JA SUURET LASIPINNAT MikŠli lasiseinš tai -katto on suuri, kannattaa harkita kytkentšrasian SGG EGLAS-95.1 (tarkemmat tiedot EGlas Oy:stŠ) kšyttšš. KytkentŠrasian avulla sarjaankytkennšt voidaan tehdš jo lasin vieressš, erikoisproþilin alla, eikš pitkiš ja paksuja johtonippuja tarvitse viedš kytkentštilan rasioille asti. 11. S HK ASENNUS IkkunalŠmmityssuunnitelmat kuvaavat tilannetta rakennuk-sen sisšpuo-lelta. Ikkuna-asennus Ikkuna-asentaja asentaa sšhkšikkunat kytkentš- ja ikkunasuunnitelmien osoittamille paikoille. Ikkunan numerot on merkitty lšmmittšvšn lasielementin všlilistan arvokilpeen. Avattavat lšmmittšvšt ikkunat on jo ikkunatehtaalla varustettu tarvittavilla johtojen ylivientisuojilla/johtojen lšpivienneillš. Katso esimerkki esim. Fiskars lšpivientisarana. Lasit asennetaan yleensš lšmmin pinta sisštilaan pšin. LŠmmin puoli on merkitty punai-sella ÓLŠmmin puolió tarralla. Lumensulatus tapauksissa lasi asennetaan ÓnurinpŠinÓ, eli lšmmin puoli ulospšin. SŠhkšasennus SŠhkšasentaja vastaa sšhkšasennuksista ja -kytkennšistš. LŠmmittŠvien lasien mukana toimitetaan mittauspšytškirjat (jokainen lasi testataan tehtaalla erikseen) sekš asennus-ohjeet ja sšhkšsuunnitelmat (sšhkšsuunnittelijalta), joita seuraamalla asennus onnistuu. MittauspšytŠkirjoista ilmenevšt lasielementtien mitat, lasien koodit (merkitty lasin všlilistaan) sekš kunkin lasin resistanssi, jšnnite, teho ja nelišteho (teoreettiset arvot sekš tehtaalla mitatut). Jokainen lasielementti on merkitty juoksevalla numerolla. Sama numero lšytyy testipšytškirjasta ja lasielementtien liitosjohtojen pšistš. Katso esimerkkiš viimeisellš sivulla. Lasielementin všlitilaan on kiinnitetty tuotekilpi, johon on merkitty: valmistaja (EGlas Oy), valmistusvuosi, tyšnumero ja elementin numero, lasin kšyttšjšnnite ja teho, elektrodien sijainti L/K (leveš sivu, korkea sivu)

8 sekš liitosjohdon ulostulopaikka A/B/C/D/E/M1/M2/M3 Kuvassa 2a on esimerkki lasien sarjaankytkentšpiirustuksesta ja kuvassa 2b esimerkki vastaavan tilanteen putkituspiirustuksesta. Huomaa, ettš todellisuudessa lasin kummatkin syšttšjohdot tulevat ulos samasta pisteestš, eli lasien sarjaan kytkeminen (ketjuttaminen) suoritetaan kytkentšrasiassa! Kuva 2a : LŠmmittŠvŠn ikkunan sarjaankytkentšpiirustus Kuva 2 b: LŠmmittŠvŠn Anturiputki RyhmŠsyštšn tuki 345W 178W/m 2 115V 345W 178W/m 2 115V IKKUNA 1 IKKUNA 2 Termostaatin rasia Ikkunaputket KytekentŠrasia Lasi 1 Lasi 2 Lasien 1 ja 2 sarjaan kytkeminen eli ketjuttaminen L termostaatin kautta N ikkunan putkituspiirustus Ikkunasta tulevat MKEM-tyyppiset liitosjohdot (joskus myšs MSK-tyyppiset) viedššn sšhkšputkituksen kautta kytkentšrasialle, missš suunnitelman mukaiset kytkennšt tehdššn. Johtoja putkitettaessa on huolehdittava siitš, etteivšt johtojen mer-kintštei-pit vaurioidu. Liitosjoh-toon ei missššn tilanteissa saa kohdistua rasituksia. Kytkentšjen oikeellisuus on aina tarkistettava mittauksin, sillš virheellinen kytkentš saattaa aiheuttaa lasin tuhoutumisen! Lasien ja lasiryhmien resistanssit mitataan ja tuloksia verrataan sšhkš-suunnitelmien ja testipšytškirjojen arvoihin (toleranssit ± 10%). Samoin mitataan virrat ja jšnnitteet ja tuloksia verrataan suunnitelmien ja pšytškirjojen arvoihin. Lopuksi tarkistetaan, ettš termostaatti on kytketty oikein ja lšmpštilan asettelu on kšyttštarkoituksen edellyttšmš. MikŠli ikkunat ovat metallirunkoisia, tehdššn eristysvastusmittaukset elementtien ja rungon všlillš. Metallirunkoisten ikkunoiden yhteydessš suositellaan aina rungon maadoittamista. SŠhkšlŠmmitteisiŠ ikkunoita syšttšviin keskuksiin laitetaan merkintš ikkunalšmmityksestš (tarrat toimitetaan sšhkšlasielementtien mukana). Vikavirtasuojauksen kšyttš on suositeltavaa. 12. IKKUNAL MMITYKSEN S T JA TERMOSTAATIT Suuria mitoitustehoja (yli 150 W/m2) kšytettšessš yksittši-nen elementti tai elementtiryhmšn eniten kuormittuva elementti varustetaan aina ikkunan pintalšmpštilaa tarkkailevalla ylikuumenemissuojalla (termostaatilla, joka valvoo ettei asetusarvoja ylitetš). Anturi kiinnitetššn yleensš lasin ylšlaitaan/nurkkaan. HUOM! Ikkunan reuna-alue on aina viilešmpi kuin keskiosa. Suuria ikkunaryhmiš voidaan ohjata rele/kontaktoriohjauksella (mikšli ylikuumenemissuojaus on tehty).

9 Lasin pintalšmpštilan sšštš Jos lšmmin ikkuna on pššasiassa viihtyvyyskšytšssš (peruslšmpš tuotetaan muilla keinoin), kannattaa ikkunan pintalšmpštila pyrkiš pitšmššn vakiona. TŠmŠ onnistuu tavallisen lšmpštila-anturilla varustetun termostaatin avulla. Ikkunan pintaan kiinnitetššn (lattia)anturi, joka mittaa ikkunan pintalšmpštilaa. Huonetermostaatit Jos ikkunalšmmitys on osa huonetilan lšmmitystš ja ikkunasarjan mitoitustehot ovat kohtuullisen pieniš (esim. alle 150 W/m2), kšytetššn huonetermostaattia. Koska mitoitusteho on pieni, ei lasin pinta-lšmpštila koskaan nouse epšmiellyttšvšn kuumaksi ja pintalšmpštilarajoitusta ei tarvita. Huonetermostaatin kšytšn huonona puolena on, ettš ikkunan pintalšmpštilat vaihtelevat huoneen lšmmitystehon tarpeen mukaan. TŠmŠ ei kuitenkaan ole ongelma jos ikkunapinta-ala on suuri suhteessa huonetilavuuteen. Kaksoistermostaatti, eli yhdistelmštermostaatti Jos ikkunasarjan mitoitusteho on suuri, esim. luokkaa 250 W/m2 voidaan kšyttšš nk. yhdistelmštermostaattia, jolla estetššn ikkunan lšmpštilan nousu liian korkeaksi. Ikkunaan asennettu pintalšmpštilaanturi kytkee ikkunalšmmityksen pois pššltš lasin pintalšmpštilan noustessa tietyn asetusarvon yli (esim. yli 30 C). Sama pinta-anturi ohjaa koko lasisarjaa. Varsinaisen sššdšn hoitaa huonetermostaatti (joka mittaa huoneilman lšmpštilaa). UlkolŠmpštilan mukainen ohjaus IkkunalŠmmitystŠ voidaan myšs ohjata ulkolšmpštilan mukaan. Ikkuna laskiessa tietyn asetusarvon alle (esim. alle +5 C). kytkeytyy pššlle ulkolšmpštilan Tarpeen mukainen ikkunalšmmitys IkkunalŠmmitys voidaan ohjata tarpeen mukaan, esim. lšsnšolotunnistimen avulla. Keskitetyn sšštšjšrjestelmšn avulla eri huoneisiin voidaan ohjelmoida erilaisia lšmpštiloja eri aikoina. ÒKotona-poissaÓ kytkimen avulla asukas nostaa/laskee ikkunan toivottua lšmpštilatasoa (voidaan myšs liittšš kellokytkimeen). HUOM! Muuntajaa kšytettšessš ylikuumenemissuoja ja ohjaustermostaatti kytketššn aina muuntajan ensišpuolelle.

10 EGlas Oy Lasitie 10 PL PORI EGlas Oy Asematie ALAVUS

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vastusten kytkennät Energialähteiden muunnokset sarjaankytkentä rinnankytkentä kolmio-tähti-muunnos jännitteenjako virranjako Käydään läpi vastusten keskinäisten kytkentöjen erilaiset

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu) kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.

Lisätiedot

PST-kattolämmityksen asennusohje

PST-kattolämmityksen asennusohje PST-kattolämmityksen asennusohje 1 Kattolämmityselementtien asennusohje Kiinnitysalueet Kattorakenne Rimoitus Lisälämmöneriste Kattoelementit Metallivastukset Liitäntäjohto Katon pintaverhous Kattoelementin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia

KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia KŠytettŠvyystestauksen muunnelmia Sirpa Riihiaho Teknillinen korkeakoulu PL 5400, 02015 TKK Sirpa.Riihiaho@hut.fi TIIVISTELM KŠytettŠvyyden arviointia tarvitaan mittaamaan tuotekehitysprosessin etenemistš

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

EA Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet Sähköiset lämpöpuhaltimet seinäasennukseen on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien,

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU 1. Tilan lämpöhäviöt lasketaan huone- tai tilakohtaisesti. Lämmittimen valinta voidaan tehdä huonelämmityksen tehontarpeen mukaan, koska lämmittimien hyötysuhde on n.

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en

Office/2. Integroitu Taloushallintoohjelmisto. Windows:lle. Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Integroitu Taloushallintoohjelmisto Macintosh:lle ja Windows:lle Manuaali 1: Johdatus Office/2:en Asennus, TyšpšytŠ, Yritys, Tyšn aloitus, Asiakkaat, Tuotteet, ja JŠrjestelmŠ moduuli 1998 Hansa Business

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho

1.1 Eri menetelmšt eri tarpeisiin. Sirpa Riihiaho 1 1 KŠytettŠvyyden arviointi ilman kšyttšjiš Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyyttŠ voidaan arvioida jo hyvin aikaisessa vaiheessa, kun ensimmšiset tuoteideat syntyvšt. Asiantuntijat voivat arvioida tuotteen kšytettšvyyttš

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tuotepassi. LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti

Tuotepassi. LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna. Ikkunajärjestelmä EN 14 351-1 +A1 mukaisesti Järjestelmä Tuoteperhe LK90eco ikkuna LK75eco ikkuna Kiinteät ikkunat Sisään aukeavat ikkunat Materiaalit Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot: polyamidi + PU Tiivisteet: EPDM Tuotestandardi (hen: EN 14

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V. TYÖ 37. OHMIN LAKI Tehtävä Tutkitaan metallijohtimen päiden välille kytketyn jännitteen ja johtimessa kulkevan sähkövirran välistä riippuvuutta. Todennetaan kokeellisesti Ohmin laki. Välineet Tasajännitelähde

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Copyright Pistesarjat Oy

Copyright Pistesarjat Oy Copyright Pistesarjat Oy BET betonin kovetus kaapeli BET-betonin kovetus kaapelia käytetään betonivalun kovettamiseen ja jäätymisen estämiseen kun työmaan lämpötila on alle 5 C Kaksijohdin lämpökaapeli,

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikan perusteet Sähkötekniikan perusteet 1) Resistanssien rinnankytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden sarjakytkentä 2) Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä

Lisätiedot

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen MMTTOSTO SÄHKÖTEKNKK LSKHJOTKS; OHMN LK, KCHHOFFN LT, TEHO, iirrä tehtävistä N piirikaavio, johon merkitset kaikki virtapiirin komponenttien tunnisteet ja suuruudet, jännitteet ja virrat. 1. 22:n vastuksen

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta.

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. Arjen luksusta Lammin Ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman juuri Sinun kotiasi varten. Lammin ovien rakenne on suunniteltu ja teknisesti

Lisätiedot

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta.

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. Arjen luksusta Lammin Ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman juuri Sinun kotiasi varten. Lammin ovien rakenne on suunniteltu ja teknisesti

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01 Idesco EPC Ajoneuvontunnistus C00442F 1.01 Sisältö Yleistä tunnisteiden ja lukijan toiminnasta 3 Lukijan ja tunnisteiden antennien säteilykuviot 4 Idesco EPC-lukijan asennus 5 Erikoistuulilasit 8 Ajoneuvojen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto TietojenkŠsittelytieteen laitos Ubicomp Ð tulevaisuudenkuvako? -seminaari Ohjaaja FT Lea Kutvonen

Helsingin yliopisto TietojenkŠsittelytieteen laitos Ubicomp Ð tulevaisuudenkuvako? -seminaari Ohjaaja FT Lea Kutvonen Helsingin yliopisto TietojenkŠsittelytieteen laitos Ubicomp Ð tulevaisuudenkuvako? -seminaari Ohjaaja FT Lea Kutvonen ADAPTIIVISET SOVELLUKSET Laatinut: Gitta Lehto Tallennettu: 6.11.2000 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024 Kaikki oikeudet pidštetššn. MitŠŠn tšmšn julkaisun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

BET betoninkovetuskaapeli

BET betoninkovetuskaapeli BET betoninkovetuskaapeli BET-betoninkovetuskaapelia käytetään betonivalun kovettamiseen ja jäätymisen estämiseen kun työmaan lämpötila on alle +5 C Kaksijohdin lämpökaapeli, sisältää 2m. pitkän kumisen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIIANALYYSI I Vastusten kytkennät Energialähteiden muunnokset sarjaankytkentä rinnankytkentä kolmio-tähti-muunnos jännitteenjako virranjako Kirja: luku 3 Luentomoniste: luvut 4.2, 4.3 ja 4.4

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat 1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 JO-EL lattialämmitysmatto, kytkentä 230 V termostaattiin JO-EL lattialämmitysmatto on tehokas lämmitysjärjestelmä vieden vain vähän tilaa. Matto

Lisätiedot

Putketon uppoasennus

Putketon uppoasennus Putketon uppoasennus Asennus rakenteeseen: perusasiat Kaapelia asennettaessa suoraan rakenteeseen ilman asennusputkea jätetään kaapelille liikkumavaraa. Vältetään risteämiä muiden kaapeleiden kanssa. Asennustilaa

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus .eu V E NT I LATO R E N Luokkansa pienin SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus Luo tilaa Nauti hiljaisuudesta SLIGHTLINE - Seuraava sukupolvi SLIGHTLINE luo tilaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on? SÄHKÖTEKNIIKKA LASKUHARJOITUKSIA; OHMIN LAKI, KIRCHHOFFIN LAIT, TEHO 1. 25Ω:n vastuksen päiden välille asetetaan 80V:n jännite. Kuinka suuri virta alkaa kulkemaan vastuksen läpi? 2. Vastuksen läpi kulkee

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikan perusteet Sähkötekniikan perusteet 1) Resistanssien rinnankytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden sarjakytkentä 2) Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä

Lisätiedot

Tee ja älä tee - Langattomien hälytinlaitteiden asennus

Tee ja älä tee - Langattomien hälytinlaitteiden asennus Tee ja älä tee - Langattomien hälytinlaitteiden asennus 26.2.2008 FSM Group Oy:n yritysesittely FSM Group Oy Luottamuksellinen 1 Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este:

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

LUE ENNEN ASENNUSTA ja PAKKAUKSEN AVAAMISTA! Tarkemmat asennusohjeet pakkauksen sisällä.

LUE ENNEN ASENNUSTA ja PAKKAUKSEN AVAAMISTA! Tarkemmat asennusohjeet pakkauksen sisällä. HÜPPE erityisohje 501, 2010 1 (7) HÜPPE 501 DESIGN SUIHKUKULMIEN ERITYISOHJE LUE ENNEN ASENNUSTA ja PAKKAUKSEN AVAAMISTA! Tarkemmat asennusohjeet pakkauksen sisällä. 1 501 Design sarjan suihkukulmat tehdään

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot