JULKISTEN HANKINTOJEN YRITTÄJÄILTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISTEN HANKINTOJEN YRITTÄJÄILTA 9.5.2012"

Transkriptio

1 JULKISTEN HANKINTOJEN YRITTÄJÄILTA Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jyväskylän kaupunki Ohjelma Klo 17. Tilaisuuden avaus, illan puheenjohtaja Ari Hiltunen Hankintadirektiivien uudistus, hankinta-asiantuntija Katri Löytty Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa, hankinta-asiantuntija Antti Tuukkanen Lähiruokahankinnat, hankintasuunnittelija Tiina Ruottinen Ajankohtaista yritysyhteistyössä, hankintajohtaja Marjo Laine Jyväskylän kaupungin hankinnat vuonna 2012 Keskustelua

2 Hankintadirektiivien uudistus Hankinta-asiantuntija Katri Löytty

3 Taustaa Nykyiset hankintadirektiivit vuodelta 2004 (Suomen lainsäädäntöön 2007: hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki) Rajat ylittävä kaupankäynti ei ole lisääntynyt toivotulla tavalla ja joissain tilanteissa hankintamenettelyn kustannukset epäsuhdassa saavutettuun hyötyyn Uudistuksen tavoitteina yksinkertaistaa ja joustavoittaa hankintasääntelyä pk-yritysten aseman parempi huomioiminen hankintojen käytön tehostaminen sosiaali-, ympäristö- ja innovaatiopolitiikan välineinä Koskee vai EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja

4 Keskeiset ehdotetut uudistukset A- ja B-palvelujen jaottelun poisto Sidosyksikkömääritelmä Suurten kokonaisuuksien jakaminen osiin Menettelyuudistukset Soveltuvuuden tarkastamiseen liittyvät ehdotukset Sopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana Kansallinen valvontaviranomainen

5 Ehdotetut menettelyuudistukset Tarjousperusteinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus Yritysten soveltuvuuden tarkastamiseen liittyvä sääntely, mm. sähköinen todistushakemisto (e-certis) ja Euroopan hankintapassi Mahdollisuus määritellä hankinnat, joissa ei voida vertailla pelkkää hintaa Muiden kuin keskushallintoviranomaisten ilmoitusmenettelyn keventäminen

6 Pk-yritysten aseman parantaminen Hallinnollisen taakan pienentäminen Omat lausunnot alustavana näyttönä soveltuvuuden osalta Euroopan hankintapassi Velvoite perustella hankinnan jakamatta jättäminen Liikevaihtovaatimukselle yläraja

7 Aikataulu Komission tavoitteena antaa lopulliset direktiivit vuoden 2012 lopussa Aikataulua pidetty jopa epärealistisen tiukkana Tällä hetkellä neuvoston käsittelyssä Parlamentin hyväksynnän jälkeen direktiivit julkaistaan Mikäli tavoiteaikataulussa pysytään, kansallista implementointiaikaa olisi kesäkuuhun 2014 saakka

8 Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa Julkisten hankintojen yrittäjäilta Antti Tuukkanen Jyväskylän kaupunki

9 Sisällys Käsitteitä Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen hankintojen Valmistelussa Kilpailutuksessa Sopimuskaudella Sosiaalisten kriteereiden käyttäminen ja käyttömahdollisuudet Lähteet ja lisätietoa

10 Käsitteitä Sosiaaliset näkökulmat Strategiset linjaukset, poliittiset valinnat ja arvovalinnat sosiaalisten näkökohtien huomioimiseksi. Sosiaaliset näkökohdat Toimenpiteitä perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi sekä heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Sosiaaliset kriteerit Kilpailutuksen vaatimusten ja tavoitteiden asettelussa hyödynnetyt sosiaaliset näkökohdat.

11 Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen Hankinnan valmisteluvaiheessa Tarkastellaan, mitä sosiaalisia näkökohtia kyseisessä hankinnassa voidaan huomioida. Tiedustellaan markkinakartoituksessa markkinatoimijoiden valmiutta ja halukkuutta sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Toimiiko alalla sosiaalisia yrityksiä (yritys, joka tarjoaa työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sekä tukee heidän työllistymistään kannattavan liiketoiminnan ohella) tai työkeskuksia.

12 Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen Kilpailutuksessa Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tämä on esim. saanut lainvoimaisen tuomion työsyrjinnästä. Hankinnan toteutus voidaan varata työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä saadaan työllistettyä vammaisia, jotka eivät vammojensa laadun vuoksi työskennellä normaaleissa olosuhteissa.

13 Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen Kilpailutuksessa Tarjoavan yrityksen tekniselle suorituskyvylle ja henkilöstölle asetettavat vaatimukset palveluhenkilöstön kokemusvaatimukset esim. vaikeavammaisten hoitamisesta. Hankinnan kohteen vaatimukset esteettömyys, kulkureittien merkitseminen lattiaan näkövammaisille, kuulokojevahvistukset.

14 Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen Kilpailutuksessa Tarjousten vertailussa voidaan käyttää vastaavia seikkoja, kuin hankinnan kohteelle asetetuissa vaatimuksissa, eli annetaan pisteitä vähimmäistason ylittämisestä. Kaikkien hankinnan kohteelle asetettavien ja vertailussa käytettävien kriteereiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen, niiden tulee olla tarkkoja, ne tulee julkaista hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ja niiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille tarjoajille.

15 Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen Sopimuskaudella Hankintasopimukseen voidaan ottaa erityisehtoja, joilla taataan, että valittu sopimustoimittaja työllistää sosiaalisin kriteerein henkilöstöä sopimuskaudella nuorten tai työttömien ammatillinen koulutus, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, tietyn vammaisten vähimmäismäärän palvelukseen ottaminen.

16 Työllistämisen etuja Yhteiskunta saa verovaroja. Ostovoima kasvaa. Säästetään tukitoimissa: Työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, toimeentulotuki ja Asumistuki. Hyvinvointi lisääntyy.

17 Sosiaalisten kriteereiden käyttäminen ja käyttömahdollisuudet Jyväskylässä paljon omaa työllistämistoimintaa, sekä huomioitu kilpailutusten valmistelussa. Jotkut kaupungit ovat tehneet jo päänavauksia kilpailutuksissaan, mutta valtaosin käyttömahdollisuudet eivät ole vielä hankkijoiden tiedossa aktiivista tiedonvälitystä ja yhteistyötä tarvitaan. Tahtotila sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen on kova, mutta lainsäädäntö tulee perässä. Hankintadirektiivien uudistusehdotuksessa pyritään selkeyttämään sosiaalisten vaatimusten asettamista ja todentamista.

18 Lähteet ja lisätietoa Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista KOM(2011) 896 lopull. Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia. Etelä-Suomen palveluinnovaatiot hanke (Espinno) Sosiaaliset kriteerit ja niiden käyttömahdollisuudet julkisissa hankinnoissa. Jarmo Kujanpää. Vates-säätiö Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa. Euroopan komissio. Euroopan unionin julkaisutoimisto Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa esitysmateriaali. Markus Ukkola, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö.

19 Kiitos!

20 Lähiruokahankinnat Yrittäjäilta Tiina Ruottinen

21 Esityksen rakenne Mitä lähiruoka on? Miten lähiruokaa voidaan hankkia? Millaisia lähiruokahankintoja Jyväskylässä on tehty?

22 Mitä lähiruoka on? ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raakaaineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria (MMM, 2012) ruoka on tuotettu Suomessa enintään 100 km:n säteellä sen ostopaikasta (Kuluttajatutkimuskeskus, 2006) kaikki Suomessa tuotettu ruoka (Elintarviketeollisuusliitto, 2010)

23 Miten lähiruokaa voidaan hankkia? Hankintoja ohjaavia, hankintadirektiivistä ja hankintalaista ilmeneviä periaatteita ovat muun muassa: tavaroiden vapaa liikkuvuus palveluiden tarjoamisen vapaus yhdenvertainen kohtelu syrjimättömyys Ehdokkaiden tai tarjoajien kansallisuutta tai tiettyyn jäsenvaltioon tai tietylle alueelle sijoittumista koskevat vaatimukset kiellettyjä Tuotteen alkuperää koskevat vaatimukset kiellettyjä

24 Miten lähiruokaa voidaan hankkia? Keinoja lähiruoan hankkimiseen: Hankinnan jakaminen pienempiin osatarjouksiin Vaatimusten määrittely siten, että lähialueen toimijoiden on mahdollista osallistua tarjouskilpailuun Sopimuskauden pituuden ja muun hankintakokonaisuuden määrittäminen lähialueen toimijoita kiinnostavaksi Sellaisten kriteerien asettaminen, jotka johtavat tuotteen toimittamiseen läheltä, kun vaatimuksella on vaikutusta tuotteen laatuun tuoreus lisäaineettomuus mahdollisuus käyttää tuotetta ilman kuumennuskäsittelyä

25 Millaisia lähiruokahankintoja Jyväskylässä on tehty? Tuoreet kasvikset, kala ja mansikat Osatarjous 1: tuoreet kasvikset Osatarjous 2: tuore kala Osatarjous 3: tuoreet mansikat Koko hankinnan ennakoitu arvo noin euroa - osatarjous 3:n ennakoitu arvo noin euroa satokaudessa Hankintarenkaassa yhteensä 8 hankintayksikköä - osatarjous 3:n osalta hankintarenkaassa Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

26 Millaisia lähiruokahankintoja Jyväskylässä on tehty? Hankinnan valmistelu Keski-Suomen alueen lähiruokatuottajien kartoitus ja yhteystietojen kerääminen Jykes Oy:n, Ely-keskuksen ja eri internetsivujen kautta joulukuussa Yhteydenotto yhteensä 71 keskisuomalaiseen viljelijään, kalastajaan sekä vihannes- tai kalastusalan yritykseen joulu-tammikuussa Näistä marjatilallisia 37. Kilpailutuksesta kiinnostuneita mansikkatilallisia yhteensä 4 kpl, joiden osalta tarkemmat haastattelut tammikuussa 2012.

27 Millaisia lähiruokahankintoja Jyväskylässä on tehty? Tuotteita ja tarjoajia koskevat vaatimukset haastattelujen pohjalta Mansikoiden tuoreuden vähimmäisvaatimus sekä lisäpisteet vähimmäisvaatimuksen ylittävästä tuoreudesta Mansikoiden toimitukset kaikkiin toimituspisteisiin samana päivänä Tarjouspyyntö Haastatelluista neljästä mansikkatilallisesta tarjouksen teki kaksi Päätös toukokuussa 2012, sopimuskausi kesäkuusta 2012 alkaen Hankinnasta kolmen toimittajan puitejärjestely. Sopimuskauden hankinnat minikilpailutusten perusteella tilauskohtaisesti.

28 Kiitos!

29 Ajankohtaista yritysyhteistyössä Hankintajohtaja Marjo Laine

30 Vuoden 2012 kilpailutukset Jyväskylän kaupungissa

31 Sisältö Hankintakeskus Keski-Suomen pelastuslaitos Kaupunkirakennepalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Altek Aluetekniikka Liikelaitos Tietohallinto

32 Hankintakeskus Hankinta-asiantuntija Katri Löytty Kalusteet (toimisto-, oppilas- ja päiväkotikalusteet), noin 2 4 milj. euroa Painopalvelut, noin euroa Kodinkoneet, noin euroa Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut euroa Catering-palvelut, noin euroa Kopiokone- ja tulostinlaitepalvelut, noin euroa Oikeudelliset palvelut, noin euroa Matkapuhelimet, noin euroa

33 Keski-Suomen pelastuslaitoksen hankinnat Risto Helminen, pelastuspäällikkö

34 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 KILPAILUTUKSET Pelastuslaitoksen tulevia vuonna 2012 valmisteluun tulevia kilpailutuksia Arvo Valmistelija Kilpailutusaika Lisätietoja Johtoauto Petteri Tuomi Hilmassa syksyllä Kaksi mönkijää Petteri Tuomi Hilmassa toukokuussa Öljyntorjuntavene Petteri Tuomi Hilmassa, päättyy 11.5 Väestöhälytinjärjestelmä Jarkko Jäntti Hilmassa, päättyy 11.5 PELASTUSLAITOS ON LISÄKSI MUKANA YHTEISHANKINNOISSA -Suomen pelastuslaitokset ovat kilpailuttaneet virkapukuhankinnat yhteistyössä, käytännön kilpailutuksen on hoitanut Kuntaliiton alainen Kuntahankinnat Oy -Keski-Suomen pelastuslaitos on lisäksi mukana Mikkelin ja Kuopion hankintarenkaissa Risto Helminen, pelastuspäällikkö

35 MIKKELIN JA KUOPION HANKINTARENKAAT -Keski-Suomen pelastuslaitos on mukana Mikkelin kaupungin pelastusalan hankintarenkaassa kahdeksan muun aluepelastuslaitoksen kanssa Hankinnan kohteina ovat suojavarusteet, palo-, pelastus- ja öljyntorjuntakalusto, sekä huoltoon ja jälkihoitoon liittyvää kalustoa Sopimuskausi on lisättynä yhden vuoden optiolla Jokainen pelastuslaitos tekee oman hankintapäätöksensä ja valtuuttaa Mikkelin kaupungin Etelä-Savon pelastuslaitoksen tekemään puitejärjestelysopimuksen -Keski-Suomen pelastuslaitos on mukana Kuopion kaupungin pelastusalan hankintarenkaassa kuuden muun aluepelastuslaitoksen ja pelastusopiston kanssa Hankinnan kohteina ovat raskas kalusto Kilpailutuksesta vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitos yhdessä Kuopion seudun hankintatoimen kanssa Risto Helminen, pelastuspäällikkö

36 Kaupunkirakennepalvelut ½ Apulaiskaupungininsinööri Kari Ström toto Rajamerkkien "pyykkien" hankinta syksy toto Kauppatorin kiinteistönhoitosopimus koko vuosi toto Purku-urakoiden rakennuttaja- ja valvontatehtävät koko vuosi toto Purku-urakka, Laajavuoren kisakeskus kevät toto Asbestipurku ja -tutkimus kevät toto PIMA-tutkimus ja -valvonta koko vuosi toto Isännöintipalvelut, Korpilahti kevät-kesä toto Isännöntipalvelut, Kortepohja ja Palokka kevät-kesä kaava Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen suunnitelmia ja selvityksiä touko-joulukuu ytek Katusuunnittelun puitesopimus vv lokakuu ytek Vihersuunnittelun puitesopimus vv lokakuu ytek Rakennuttamisen puitesopimus vv lokakuu ytek Keskeneräisten katujen viimeistely v.2012 toukokuu ytek Äijälänrannan kunnallistekniikan rakentaminen (yhdessä JE:n kanssa) huhtikuu ytek Taitoniekantien saneeraus (yhdessä JE:n kanssa) toukokuu ytek Muurarintien saneeraus (yhdessä JE:n kanssa) toukokuu ytek Kolikkotien saneeraus (yhdessä JE:n kanssa) kesäkuu

37 Kaupunkirakennepalvelut 2/2 ytek Liikennepuiston huoltorakennus kesäkuu ytek Puuppolan korttelileikkiopuisto toukokuu ytek Tunnelimäen korttelileikkipuisto toukokuu ytek Jyväskylän eteläinen alueurakka 10/ /17 kesäkuu ytek Jyväskylän ulkovalaistuksen hoito läntinen urakka-alue lokakuu ytek Jyväskylän ulkovalaistuksen hoito itäinen urakka-alue lokakuu ytek Graffittien ja töhryjen poisto soodapuhaltamalla toukokuu ytek Uudet hyötykeräyspisteet/vanhojen uusiminen kesä-lokakuu ytek Hyötykeräyspisteiden kunnostus touko-elokuu ytek Ongelmajätekonttien valaistus ja muu viimeistely kesä-elokuu ytek Ongelmajätteiden kevätkeräys touko-kesäkuu tänä vuonna valmistelu alkaa myös ytek jätteenkuljetusurakat ytek ajoratamerkintäurakka

38 Sosiaali- ja terveyspalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Vanhus- ja vammaispalvelut Aterioiden kotiinkuljetussopimukset (5 kpl) Sotainvalidien siivouspalvelut Turva- ja kutsujärjestelmä yhteensä n euroa euroa euroa Sosiaali- ja perhepalvelut Tukiperhetoiminta ja toimeksiantosuhteiset kaupunkiin Adoptioneuvonta Maahanmuuttajaperhetyö Sosiaalipäivystyksen koordinointi Käännös- ja tulkkauspalvelut Hautauspalvelut Hovilan nuorisokodin kalusteet euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

39 Sivistyspalvelut Suunnittelija Jukka Ukkonen Opetuspalvelut Palokan koulu Kansalaisopisto (Palokka) Vaajakummun koulu Päivähoitopalvelut Mannilan päiväkoti Puuppolan päiväkoti (3 lisäryhmää) Täydennyskalustus Kirjastopalvelut Palokka Pääkirjasto Vaajakoski Museopalvelut Grafiikan paja, Galleria Harmonia Teatteri Langattomat mikrofonit Liikuntapalvelut Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari kalusteet, varusteet kalusteet, varusteet kalusteet kalusteet kalusteet kalusteet kalusteet, varusteet kalusteet kalusteet kalusteet varusteet kalusteet, varusteet, laitteet

40 Altek Kasvit, euroa Valettava turva-alusta leikkipaikoille, euroa Pöllireunukset, euroa Betonikivet, euroa Luonnonkivet, euroa

41 Tietohallinto Virustorjuntaohjelmisto, noin euroa Suunnitteilla olevan konesalin palvelinympäristöt ja levyjärjestelmät, noin euroa Mahdollisesti: Asiakkuuden hallinnan ja dokumenttien hallinnan ratkaisut

42 Palautetta? Ideoita tulevaa varten? Hankinta-asiantuntija Katri Löytty Puh. (014)

JULKISTEN HANKINTOJEN YRITTÄJÄILTA 14.11.2012

JULKISTEN HANKINTOJEN YRITTÄJÄILTA 14.11.2012 JULKISTEN HANKINTOJEN YRITTÄJÄILTA 14.11.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jyväskylän kaupunki Ohjelma Tilaisuuden avaus, illan puheenjohtaja Ari Hiltunen Sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HANKINTAILTA 3.12.2013 Puheenjohtajan avaussanat, toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

YRITTÄJIEN HANKINTAILTA 3.12.2013 Puheenjohtajan avaussanat, toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy YRITTÄJIEN HANKINTAILTA 3.12.2013 Puheenjohtajan avaussanat, toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tulevat kilpailutukset, tekninen ala Kahvi Pienhankintakanava ja ajankohtaista

Lisätiedot

Tervetuloa hankintailtaan! 2.12.2014 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

Tervetuloa hankintailtaan! 2.12.2014 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tervetuloa hankintailtaan! 2.12.2014 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy OHJELMA Puheenjohtajan avaussanat, toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes

Lisätiedot

Tervetuloa hankintailtaan!

Tervetuloa hankintailtaan! Tervetuloa hankintailtaan! OHJELMA Puheenjohtajan avaussanat, toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tulevat kilpailutukset: kaupunkirakennepalvelut, Jyväskylän Tilapalvelu,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää

Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Taustatietoja...1 3. Lainsäädäntöä...3 4. Työllistämisyksiköiden (työkeskusten) kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytöstä...5

Lisätiedot

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 10.3.2011 Timo Martelius, Susanna Kalavainen, Jaana Merenmies Syfon asiantuntijat: Timo Martelius Johtaja Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Suomen Yrittäjät, Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön soveltamiskenttä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa johtaja, hankintapalvelut Timo Martelius 13.05.2011 Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat - miksi? Kunnan

Lisätiedot

FCG Efeko Oy. Päättäjän opas. Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut

FCG Efeko Oy. Päättäjän opas. Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut FCG Efeko Oy Päättäjän opas Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut Yhteistyössä mukana: Päättäjän opas Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut Sara Syyrakki FCG Efeko Oy 2009 Ohjausryhmä: Kirsi

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

Ostajan opas. Paikallisruokaa omalta talousalueelta

Ostajan opas. Paikallisruokaa omalta talousalueelta Ostajan opas Paikallisruokaa omalta talousalueelta Yhteistyössä mukana: Ostajan opas Paikallisruokaa omalta talousalueelta Sara Syyrakki FCG Efeko Oy 2009 Ohjausryhmä: Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja,

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

3.10.2013. Aika: 3.10.2013 klo 14.00 15.00 Keski-Suomen Yrittäjien toimisto, Keski-Suomen talo

3.10.2013. Aika: 3.10.2013 klo 14.00 15.00 Keski-Suomen Yrittäjien toimisto, Keski-Suomen talo HANKINTAFOORUMI MUISTIO 3.10.2013 Aika: 3.10.2013 klo 14.00 15.00 Paikka: Keski-Suomen Yrittäjien toimisto, Keski-Suomen talo Osallistujat: Timo Koivisto Antero Kiviniemi Jouko Mustalampi Perttu Hietanen

Lisätiedot

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t A s i a n a j a j a, O T L, L L. M. E u r. J o u n i A l a n e n Tu r k u 2 2. 5. 2 0 1 5 U u d i s t u k s e n t a v o i t

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -hanke Harri Laaksonen Kari Karhu 1 2 Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot