TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU"

Transkriptio

1 Ohjeistus TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU Sopimuksen arviointia Ratkaisu syntyi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta. Kun molemmat osapuolet ilmoittivat sen hyväksyneensä, työehtosopimus syntyi samalla. Sopimuskausi on pitkä. Se on Tällä on turvattu työrauha pidemmäksi aikaa. Sopimukseen sisältyy useita kohtia, jossa taso on valtakunnan yleistä linjaa korkeampi. Yleisellä linjalla tarkoitetaan sitä korotusten tasoa, johon maamme eri alojen työehtosopimukset on yleisimmin sidottu. Tällä hetkellä se on ns. raamisopimus. Vuosien 2014 ja 2015 osalta yleistä linjaa ei kuitenkaan tässä vaiheessa tiedetä. Siksi tarvitaan välityslautakunta siltä varalta, etteivät osapuolet löytäisi asiasta keskenään yhteistä käsitystä. Sopimuksen palkankorotukset ja muut parannukset ovat hyviä. Tulos oli taistelun arvoinen. Sopimus on kustannusvaikutukseltaan lähes 3 % yli valtakunnan yleisen linjan. Toisaalta 3 % asteittain neljän vuoden aikana ei ole vallankumous eikä kaada yhtään tanssikoulua. Jos tanssikoulun lukukausimaksu on ollut esimerkiksi 300 euroa, vuoteen 2015 mennessä ylimääräisten sopimuskorotustemme aiheuttama nousu merkitsee vain 9 euron nostoa. Muutos kuukausipalkkaisiksi toistaiseksi voimassaoleviksi sopimuksiksi on hieno saavutus. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää alaa ja sitoutua kummallekin osapuolelle, kuten sitä arvioi Helsingin Tanssiopiston rehtori neuvotteluissa ja tv-uutisissa. Koska muutos tehdään yksittäisten työntekijöiden kanssa neuvotellen, riippuu lopputulos osin neuvotteluasenteista. Parhaimmillaan tässä on ns. win-win --tilanne. Jos huonosti käy, ristiriidat kärjistyvät. Koko prosessissa ilahduttavaa oli tanssinopettajien aktiivisuus ennen neuvotteluita, niiden aikana sekä työtaistelutilanteissa. Yhteydenpito oli tiivistä. Meille jäi vaikutelma rohkeasti ja ylpeästi ja kuitenkin hymyssä suin toteutetusta operaatiosta. Tanssinopettajien yhteisöllisyys kasvoi hienolla tavalla. Vaalitaan sitä yhdessä! Palkankorotukset Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan: alkaen 2,4 % sekä alkaen 1,9 %.

2 Vuonna 2014 korotus on valtakunnan yleinen linja sekä ylimääräinen 0,8 % työaika- ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja 2015 valtakunnan yleinen linja ja 0,9 %. Tämän lisäksi II paikkakuntakalleusluokan kouluissa toteutetaan ylimääräinen 0,5 %:n suuruinen korotus vuonna 2014 ja sekä 0,4 %:n suuruinen korotus vuonna Edellä mainittujen korotusten lisäksi toteutetaan sopimuksessa useita muutoksia. Katso uudet palkat alkaen liitteestä! Päätoimisista opettajista tehdään kuukausipalkkaisia Päätoimisista opettajista tehdään kuukausipalkkaisia. Päätoimisia ovat ne, jotka tekevät vähintään puolipäiväistä työtä, siis niitä, joiden opetusvelvollisuus on vähintään 510 minuuttia viikossa (60 minuutin oppitunteina 8,5 tuntia). Muutoksen merkitystä ei vielä pysty tarkasti arvioimaan. Tuntipalkkaisen opettajan palkka opetuskuukausien aikana on suurempi kuin kuukausipalkkaisen ja työvelvoitteet vähäisemmät. Toisaalta kuukausipalkkainen saa palkkaa vuoden ympäri ja vuosittaisten työviikkojen rajaaminen 44:ään tuo 8 palkallista vapaaviikkoa vuodessa (sisältäen vuosiloman). Tällä on vaikutusta opettajien palkkoihin ja tämä johtaa suurempaan sitoutumiseen puolin ja toisin sekä parempaan työilmapiiriin. Siirtyminen tehdään asteittain ja se tulee olla tehtynä mennessä. Tämä tarkoittaa samalla neuvotteluja uusista työsopimuksista. Kun siirryt tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi, ota huomioon seuraavia asioita: - Lähtökohtana tulisi olla toistaiseksi voimassa oleva kuukausipalkkainen sopimus - Kysymys on uudesta sopimuksesta, jolloin palkasta ja muista ehdoista voidaan aina neuvotella. Palkan tulisi kuitenkin olla vähintään sillä tasolla, jolla se on ollut aiemminkin: eli vastaava palkkaluokka ja jos palkka on ollut jossain suhteessa sitä korkeampi, niin vastaava suhde tulisi säilyttää. - Palkka saattaa vaikuttaa pienemmältä kuin puhtaasti opetustuntipalkalla laskettu palkka. Huomaa kuitenkin se, että palkka tulee säännöllisesti joka kuukausi, kesälläkin. Ansiotasosta on laskentaesimerkkejä. - Jos poikkeuksellisesti vuosipalkka osoittautuisi pienemmäksi kuin aikaisempi vuosipalkka, tämä tulee ottaa neuvotteluissa huomioon. Useimmiten sopimuksen muuntamisessa käy toisin, toisaalta työvelvoitekin on laajempi. - Koska monet koulut opettavat vähemmän kuin kuukausipalkkaisen opettajan vuotuinen työvelvoite, 44 viikkoa, on työehtosopimuksen mukaan (vanhan työehtosopimuksen 11 :n 3.kohta

3 säilyy muuttumattomana) mahdollisuus sopia toistaiseksi voimassaolevan kuukausipalkkaisen opettajan muistakin tehtävistä opetusviikkojen ulkopuolella. Tällöin täyttä työaikaa tekevän viikkotyöajan maksimi on 37,5 tuntia viikossa, osa-aikaisella suhteutettu. - Jos muita tehtäviä ei sovita täyttämään vajaaksi jäävää vuotuista työaikaa, on lomautuskin usein mahdollinen. Tällöin opettajaa ei kuitenkaan tule lomauttaa kesävapaan ajaksi. Esimerkiksi jos opetusviikkoja on vain 35, voidaan keskustella lomautusperusteista vain 35 ja 44 viikon välillä. - Määräaikaisuudelle on lakisääteisiä rajoituksia. Määräaikaiseen sopimukseen tarvitaan erityinen peruste ja se on lain mukaan kirjattava myös työsopimukseen. Jos työn teettämisen tarve on jatkuva, ei tällaista perustetta useinkaan ole. Sijaisuudet muodostavat yleensä riittävän perusteen määräaikaisuudelle. - Osa-aikaista työsopimusta solmittaessa työsopimuksesta tulee ilmetä säännöllinen työaika (alle 1020 min/vko = 17 kpl 60 minuutin opetustunteja) sekä palkan suuruus, jonka suuruus lasketaan täydestä kuukausipalkasta samassa suhteessa kuin työaika. Sopimukseen on syytä kirjata myös se, mistä palkasta osa-aikapalkka on laskettu, sillä vuosien mittaan osa-aikaisten tuntimäärät helposti vaihtelevat ja tällöin helpompi aina löytää uusi osa-aikapalkka. - Sopimuksen sisältö kannattaa molemmin puolin käydä huolella läpi, koska tekemisen tavat muuttuvat siirryttäessä kuukausipalkkaisuuteen - Muista, että tuntipalkkainenkin voi olla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. - Tuntipalkkaisina voivat jälkeen jatkaa vain sivutoimiset eli ale 510 minuuttia viikossa opettavat. Tarkistuta uusi sopimuksesi liitossa! Älä allekirjoita uutta sopimusta heti, vaan lähetä se meille tarkistettavaksi. Keräämme tilastotietoa luottamuksellisesti kaikista muutetuista sopimuksista. Vastuuopettajat Uutena ryhmänä työehtosopimukseen tulee opettaja, jolla on erityisiä vastuualueita. Tällainen opettaja voi olla esimerkiksi apulaisrehtori, osastonjohtaja, vastuuopettaja, pääopettaja tai opettaja, jonka tehtäviin kuuluu erityisiä kehittämis- tai profilointitehtäviä, uusien asiakaspintojen luomista tai etsimistä, markkinointia yms. Tällaisen opettajan työaika poikkeaa normaalin opettajan työajasta. Opettajan kanssa sovitaan muista tehtävistä siten, että yksi 60 minuutin opetustunti muunnetaan 90 minuutiksi muuta

4 työtä. Opetusviikkojen ulkopuolella voidaan tehtäväaluetta laajentaa muutoinkin aivan samalla tavalla kuin tavallisella kuukausipalkkaisella opettajalla. Palkka on korkeampi. Sille on erityinen asteikko, jonka alaraja on entisen osastonjohtajan alarajan kohdalla. Näistä vastuuopettajista tulee raportoida sekä työnantajaliitolle että Temelle. Yhteisessä työryhmässä käsittelemme saapuneet raportit ja päätämme järjestelmän kehittämisestä. Raportit tulee lähettää myös jo olemassa olevista sopimuksista. Muita sopimusmuutoksia - Kaksi alinta palkkaluokkaa poistuu. Aikaisempi pienin kuukausipalkka 1391,05 (II pkl: 1346,52) on 1.5. alkaen 1684,25 (II pkl: 1632) - Kuukausipalkkaisen opettajan työaika voidaan opettajan kanssa sopien ylittää aina 24 tuntiin (1440 minuuttiin asti). Työajan tulee tällöinkin normaalisti tasaantua sopimuksen mukaiseen, eli tällöin tehdään muina viikkoina vastaavasti vähemmän. Opettajan kanssa voidaan myös sopia siitä, että nämä korvataan tuntipalkkaiselle opettajalle tarkoitetun taulukon mukaisella opetustuntipalkalla. Tämä on hieman korkeampi, kuin normaalilla jakajalla syntyisi. Huomattakoon, että meillä on myös normaalit ylityötä koskevat säännöstöt, jotka astuvat käyttöön silloin, opettaja määrätään ylitöihin eikä opettaja halua käyttää tätä uutta soveltamisohjetta. Tämä onkin tarkoitettu niihin tilanteisiin, kun opettaja itse haluaa tienata enemmän eikä kyse ole koulun määräämästä ylityöstä. Suostumusta ei kannata antaa etukäteen työsopimuksessa. Ylityöhön tarvitaan myös työntekijän suostumus. Ylityökorvaus on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu opetustuntipalkka ja tämän jälkeen korotus on aina 100 %. - Koska uudistus tuo huomattavan määrän uusia kuukausipalkkaisia, myös osa-aikaisia opettajia, on tässä yhteydessä sovittu, että osa-aikaisen työvelvoite on suhteessa opetusvelvoitteeseen. Työvelvoitteella tarkoitetaan kuukausipalkkaisen (päätoimisen) opettajan työehtosopimukseen listattua opettajan työhön kuuluvaa muuta kuin opetustyötä. Esimerkiksi opettajankokouksiin puolipäiväinen opettaja osallistuu vain puolet siitä, mitä täyttä työaikaa tekevä. - Jos päätoiminen opettaja joutuu siirtymään työpisteestä toiseen, korvataan siirtymiseen tarvittava aika muun työn palkkaa vastaavalla korvauksella. Huomattakoon, että tämä tarkoittaa nimenomaan työpisteestä toiseen siirtymistä, ei sitä tilannetta, jossa opettaja opettaa aamutunnit yhdessä paikassa, siirtyy kotiin ja lähtee illalla opettamaan toiseen työpisteeseen. - Jos kahden oppitunnin väliin jää enintään 60 minuuttia kestävä tauko, korvataan tämä muun työn palkkion mukaan. Kuitenkaan lyhyitä välituntityyppisiä enintään 15 minuuttia pitkiä taukoja ei korvata. Jos tauko on esimerkiksi 30 minuutin mittainen, se korvataan kokonaan eikä 15

5 minuutilla vähennettynä. Näitä taukoja voidaan korvata enintään 60 minuuttia opetuspäivää kohden. - Opetustilojen avaamiseen tai sulkemiseen käytetty aika silloin kun tämä ylittää normaalin ajankäytön, korvataan. Tähän jää se kuuluisa veteen piirretty viiva rajaksi, mutta eiköhän siitä selvitä maalaisjärjellä. - Tuntipalkkaisten opettajien tuntien peruuttamisesta on jouduttu maksamaan korvaus, jos tämä tapahtuu samana päivänä, nyt korvauksen raja on vedetty edelliseen päivään klo Lomaraha maksetaan alkavasta lomanmääräytymisvuodesta alkaen kaikkiin lomapalkkoihin tai lomakorvauksiin, se korottaa näitä 50 %. Siihen asti ne maksetaan silloin kuin opettaja pitää ansaitsemaansa vuosilomaa. - Vuoden kestäneen työsuhteen jälkeen on aikaisemmin vain täyttä työaikaa tehnyt työntekijä saanut sairasajan palkan 30 päivältä, nyt sen saavat myös kaikki osa-aikaiset työntekijät - Äitiysloman palkallisuus on pidentynyt 60 päivään entisen 30 sijaan, työnantaja voi vaihtoehtoisesti maksaa äitiyspäivärahan ja palkan välisen erotuksen, jolloin päiväraha jää työntekijälle. Kuitenkaan suoraan hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle jäävälle ei palkallista äitiysvapaata suoda. - Luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia parannettiin, hänelle turvataan riittävät toimistotarvikkeet ja pääsy nettiin ja puhelimeen, työsuojeluvaltuutetulle tulee työsuojelutehtävien hoitamisesta 20 euron suuruinen kuukausikorvaus. - Kuukausipalkkaisten sekä tuntipalkkaisten työvelvoite jäi ennalleen. - Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen paikallinen sopimus uudistetaan, missä palkkojen tarkastelu on mukana. Laskentaesimerkkejä Mitään yleispätevää laskentakaavaa emme voi tarjota. Tämä johtuu mm. siitä, että eri kouluilla on huomattavan eripituisia lukuvuosia. Kartoitimme tilannetta. Opetusviikkoja tuntipalkkaisilla on käytännössä vähimmillään 31 ja enimmillään 42. Tässä pari esimerkkiä, kun sopimus muuttuu tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi. Huomaa, että kaikki esimerkit on laskettu osa-aikaiselle 10 viikossa opettavalle. 1. AMK tasoinen opettaja, opettaa 10 (60 min) tuntia viikossa 37 viikkoa vuodessa, ei yhtään ikälisää.

6 Tuntipalkkaisena vuosiansioksi muodostuu: viikossa: 10 x 29,33 = 293,30 37 viikossa: 37 x 293,30 = ,1 + 9 % lomakorvaus 976,70 = ,80 vuodessa. Tämä on laskettu ilman lomarahaa, koska on arveltu työsuhteen päättyvän joka kesä. Kuukausipalkkaisena: taulukkopalkka 1.717,05/kk, josta 10/17 (osa-aikainen, lasketaan opetusvelvollisuuden suhde täyteen opetusvelvollisuuteen eli 17 tuntiin) = 1.010,03 x 12,45 = ,80 vuodessa. Kerroin 12,45 sisältää lomarahan. 2. Äskeinen esimerkki, mutta opettajalla on täydet ikälisät. Tuntipalkkaisena 10 x 39,30 = 393,00 37 viikossa 37 x 393,00 = , tähän 9 % 1.308,69 = ,70 Kuukausipalkalla taulukkopalkka 2.412,27, josta 10/17 on 1.418,98 x 12,45 = ,04 3. Samat opettajat, mutta nyt opetusviikkoja on 42 Ilman ikälisiä, tuntipalkkaisena viikossa 10 x 29,33 = 293,3 42 viikossa 42 x 293,30 = ,6 + lomaraha 9 % =13.427,27 ja kuukausipalkalla , Ja edelleen sama täysillä ikälisillä Tuntipalkalla viikossa 10 x 39,30 = viikossa 42 x 393 = % = ,54 Kuukausipalkalla taulukkopalkka 2.412,27, josta 10/17 on 1.418,98 x 12,45 = ,04 Vertailu on yksinkertaistettu! Ota huomioon : - kuukausipalkkaisen opettajan työvelvoite on laajempi - mahdollisten työttömyyskorvausten vaikutus laskentaan - tuntipalkkaisen opettajan kohdalla elävässä elämässä arkipyhät aiheuttavat ansionmenetyksiä - kuukausipalkkaisella toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevalla on myös joitakin etuuksia, joita tähän ei ole laskettu, esimerkiksi paremmat sairasajan palkkaa ja äitiysvapaata koskevat etuudet.

7 Uusi työehtosopimus ja uudet palkat Työehtosopimus saadaan ensin sähköisenä versiona. Sen pitäisi valmistua koulutustilaisuuteen mennessä. Koulutus kaikille jäsenille on Teakissa tiistaina klo Tätä ennen yksityiskohtaiset tiedot saa yhdistämällä / lukemalla rinnakkain vanhaa työehtosopimusta ja saamaasi sovintoehdotusta. Uudet palkat on jo laskettu. Korotetut palkat pitää maksaa opettajille takautuvasti niin pian kuin mahdollista. Uudet palkat ovat tämän kirjeen toisessa liitteessä. Lisätietoja Raimo Söder puh Erika Mattsson puh Sami Hiltunen puh

TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS

TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto, STOPP ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen TANSSNOPETTAJEN TYÖEHTOSOPMUS 1.5.2012 31.3.2016 TANSSNOPETTAJEN TYÖEHTOSOPMUS...

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Palvelualan työnantajat PALTA ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PALTA RY ATL RY YTN RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

TEATTERIALAN LUOTTAMUSMIESOPAS

TEATTERIALAN LUOTTAMUSMIESOPAS TEATTERIALAN LUOTTAMUSMIESOPAS Risto Lehikoinen Järjestötoimitsija Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry 1 SISÄLTÖ 1. ESIPUHE......3 2. OSA I LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ..5 2.1. Luottamusmies ja lainsäädäntö...

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUALAN PALKKARYHMITTELY...34 SOSIAALIPALVELUALAN G-PALKKATAULUKKO 1.2.2012...37 SOSIAALIPALVELUALAN G - PALKKATAULUKKO 1.3.2013...

SOSIAALIPALVELUALAN PALKKARYHMITTELY...34 SOSIAALIPALVELUALAN G-PALKKATAULUKKO 1.2.2012...37 SOSIAALIPALVELUALAN G - PALKKATAULUKKO 1.3.2013... SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus...3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...3 3 Työsuhteen alkaminen...3 4 Työsuhteen päättyminen...4 5 Palkat...4 6 Työaika...5 Säännöllisen työajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUALAN PALKKARYHMITTELY...34 SOSIAALIPALVELUALAN G-PALKKATAULUKKO 1.2.2012...37 SOSIAALIPALVELUALAN G - PALKKATAULUKKO 1.3.2013...

SOSIAALIPALVELUALAN PALKKARYHMITTELY...34 SOSIAALIPALVELUALAN G-PALKKATAULUKKO 1.2.2012...37 SOSIAALIPALVELUALAN G - PALKKATAULUKKO 1.3.2013... SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus...3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...3 3 Työsuhteen alkaminen...3 4 Työsuhteen päättyminen...4 5 Palkat...4 6 Työaika...5 Säännöllisen työajan

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2007-2010 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry. Meritullinkatu

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas 2014

Apteekkien vuosilomaopas 2014 VL Apteekkien vuosilomaopas 2014 Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas 2014 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2014 2 Apteekkien vuosilomaopas 2014 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto PRO ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUS 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 4 2 Työn johto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 3 4 Työsuhteen

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Sopimuksen ulottuvuus 4 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus 4 3 Työsuhteen alkaminen 4 4 Työsuhteen päättyminen 5 5 Palkat 5 6 Työaika 6 Säännöllisen työajan pituus

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas

Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas Jukka Koskipirtti 2006 Apteekkien vuosilomaopas 2006 1 Graafinen suunnittelu Sampo Saarinen, EK 2006 2 Apteekkien vuosilomaopas 2006 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS Tässä oppaassa selvitetään

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2010 2013 Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund

Lisätiedot