YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKU. Keuruun yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKU. Keuruun yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EHJÄ POLKU Keuruun yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma

2 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO Rahkeita olla rohkeita

3 MITEN VISIO TOTEUTETAAN? Yrittäjyyskasvatus on laaja kokonaisuus, jonka avulla vastataan moniin yhteiskunnan haasteisiin aina aktiivisten yksilöiden kasvattamisesta hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen. Yrittäjyyskasvatus on osa peruskoulujen ja toisen asteen opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on, että yrittäjyyskasvatus toteutuisi läpileikkaavana kaikissa oppiaineissa. Tämän toteutuminen kuitenkin vaatii sitä, että opettajat ja kasvattajat ovat omaksuneet yrittäjyys käsitteen laajasti ja näkevät sen merkityksen ja mahdollisuudet. Yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun tavoitteena on olla selkokielinen ohjenuora siitä, millaisia yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä Keuruulla on kasvatuksen ja opetuksen eri vaiheissa. Ehjän polun ovat rakentaneet kasvatusalan ammattilaiset oman opetuksensa näkökulmista.

4 MIKÄ ON EHJÄ POLKU? Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku on kuvaus Keuruun yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuudesta. Ehjässä polussa on kuvattu varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja lukioon olemassa olevat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja toimenpiteet. Ehjän polun kehittämisessä huomioidaan polun nivelvaiheet. Polkua tarkastellaan lapsen ja nuoren näkökulmasta, tärkeää on että jokaisessa kehitysvaiheessa on aktiivisuuteen ja yrittäjyyteen kasvattavia menetelmiä. Ehjä polku on myös jatkuvasti kehitettävä prosessi, jota pitää kriittisesti tarkastella ja päivittää säännöllisesti. Tätä varten on yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, jolle voi jokainen ideoita toimittaa. Tämän hetkinen polku on syntynyt yhteistyössä opettajien, varhaiskasvattajien, koulunjohtajien ja rehtoreiden kanssa. Jokaisella seudun kasvatusyksiköllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa polun kokonaisuuteen.

5 OPPIJA JA YRITTÄJYYS Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee tulevaisuuden työelämässä joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa yrittäjyyskasvatus on enemmän asennekasvatusta, jonka tavoitteena on rakentaa lapsen itsetuntoa, päätöksentekokykyä, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Yläkoulussa yrittäjyyskasvatus tutustuttaa nuoren myös ulkoiseen yrittäjyyteen ja tuo yrittäjyyden esille yhtenä uravaihtoehtoja muiden ammattien rinnalle. Lukion yrittäjyyskasvatuksessa mukaan tulevat mm. oman osaamisen markkinointi, projektiosaaminen ja aidot yrittäjyyskokeilut. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen peruskivi on oppijalähtöisyys, jolloin kaikessa toiminnassa pyritään siirtämään vastuu oppijalle hänen tietojensa ja taitojensa mukaisesti.

6 YRITTÄJYYS KASVATTAJAN TYÖSS SSÄ Varhaiskasvatuksessa yrittäjyyskasvattajan rooli on auttaa lasta oppimaan ja löytämään omat vahvuutensa. Tämä tarkoittaa lapsen itsetunnon tukemista, erilaisten kokeilujen mahdollistamista sekä kasvattaa lasta sietämään virheitä ja epäonnistumisia. Peruskoulussa ja lukiossa opettajan työhön kuuluu yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelman mukainen opetuksen toteuttaminen. Opettajan rooli yrittäjyyskasvattajana on luoda oppijalle toimintaedellytykset vaikuttaa osaamiseensa. Yrittäjyyskasvatuksen sisäistänyt opettaja toimii luovasti ja motivoituneesti omassa työssään. Tärkeä johtamisen muoto on esimerkin näyttäjänä toimiminen. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä myönteisenä että rakentavana kuuluvat yrittäjämäiseen toimintatapaan. Monipuoliset oppijan vahvuudet ja oppimistyylin huomioon ottavat opetusmenetelmät tukevat opettajan työtä yrittäjyyskasvattajana. Oikeat kysymykset oikeiden vastausten sijaan haastavat oppijan ajattelemaan ja kokeilemaan rajojaan.

7 YRITTÄJYYS KASVATTAJAN TYÖSS SSÄ Kuinka otan huomioon opetuksessani erilaiset oppimistyylit? Kuinka haastan oppijoita ajattelemaan ja oivaltamaan itse? Miten yrittäminen palkitaan opetuksessani / koulussamme? Millaisen esimerkin annan omaehtoisesta ja sisäisestä yrittäjyydestä? Minkälaisten työmenetelmien ja sisältöjen avulla tuen oppijan persoonallisuuden positiivista kehittymistä? Kuinka paljon tunneillani työskennellään yhteistyössä? Onko meillä turvallinen ilmapiiri kysyä ja kyseenalaistaa? Miten ja millä keinoin tuemme oppijan ajattelutaitojen kehittymistä ja itseohjautuvuutta? Rohkenemmeko olla erilaisia? Suosinko uusia oppimisympäristöjä?

8 YRITTÄJYYTT JYYTTÄ SYNNYTTÄVÄN OPPIMISMENETELMÄN N KULMAKIVET

9 OPPIMISKÄSITYS SITYS - MITEN YRITTÄJÄMÄIST ISTÄ TOIMINTAA OPPII PARHAITEN?

10 YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMATN KULMAT YRITTÄJYYS ULKOINEN YRITTÄJYYS Liiketoimintaosaaminen, taloudellisuus, johtaminen SISÄINEN YRITTÄJYYS Yhteisöllinen ja sosiaalinen toimintatapa OMAEHTOINEN YRITTÄJYYS Yksilön aktiivinen toiminta Yrittäjyyden ulottuvuudet (Kyrö 1997)

11 YRITTÄJYYDEN NÄKÖKULMATN KULMAT Omaehtoinen yrittäjyys Omaehtoinen yrittäjyys on yksilön aktiivista ja omatoimista toimintaa. Oppija käyttäytyy ja ajattelee oppimisessa yrittäjämäisesti. Sisäinen yrittäjyys Sisäinen yrittäjyys on ryhmän tapa ajatella ja toimia. Koulussa se edellyttää koko ryhmän sitoutumista toimintaan. Ryhmä haluaa toimia yhteisen päämäärän hyväksi. Sisäinen yrittäjyys vaatii yksilön aloitteellisuutta, luovuutta, vastuunottoa, sosiaalisia taitoja. Tiimioppiminen -ja työskentely korostuvat. Ulkoinen yrittäjyys Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan liiketoimintaosaamista sekä yrityksen perustamiseen, omistamiseen ja toiminnan johtamiseen liittyviä asioita.

12 VARHAISKASVATUS Onnellinen lapsi on luova ja leikkivä.

13 VARHAISKASVATUKSEN OMAEHTOINEN YRITTÄJYYS TAVOITTEET Omatoimisuuteen kannustaminen Vastuuntunnon tukeminen ja kehittäminen Itsetunnon kehittyminen Luovuuden vahvistaminen Rohkeus ilmaista omia ajatuksia Lupa onnistua ja kokeilla uudelleen MENETELMÄT Yhdessäsovittujen sääntöjen noudattaminen myös ilman aikuisen läsnäoloa ja huomauttamista Kannustaminen ja kiittäminen Synttärit ja joulukalenterit Pois malliaskartelusta, annetaan tilaa omalle ajattelulle Oman ja kaverin työn arvostaminen Tavarat / välineet aina esillä Oppiminen yrittämisen ja epäonnistumisen kautta Motivoiminen toimintaan Kynttilähetket yms. Oikean ja väärän eron ymmärtäminen

14 VARHAISKASVATUKSEN ULKOINEN YRITTÄJYYS TAVOITTEET Eri ammatteihin tutustuminen Työn arvostaminen Päiväkodin lähiympäristöön tutustuminen MENETELMÄT Roolileikit Vierailut Ei korjata vaan annetaan yrittää tehdä itse Omaan lähiympäristöön tutustuminen Retket

15 VARHAISKASVATUKSEN SISÄINEN INEN YRITTÄJYYS TAVOITTEET Sosiaalisten taitojen oppiminen Yhteisöllisyys Erilaisuuden hyväksyminen Positiivisen ilmapiirin luominen Toiminta monipuolista ja haasteellista Toisista huolehtiminen (vrt. isot ja pienet teot) MENETELMÄT Pienryhmätoiminta Keskustelupiirit Toimintatuokiot Pelit ja leikit Retket ja muu yhdessätekeminen Yhteistyöyli ryhmärajojen Vierailut esim. vanhainkotiin

16 PERUSKOULUN ALAKOULU Lapsi kantaa vastuun omasta tekemisestään.

17 YRITTÄJYYS OPETUSSUUNNITELMASSA Yrittäjyys on uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kirjattu aihekokonaisuudeksi nimeltään Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Yrittäjyys sisältyy myös perusopetuksen oppilaanohjaukseen ja työelämään tutustuttamiseen (TET). Lisäksi siitä voidaan perusopetuksessa muodostaa valinnainen aine. Tämän aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan (ns. sisäinen yrittäjyys). Siirryttäessä perusopetuksessa alemmilta vuosiluokilta ylemmille ja edelleen perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen painopiste siirtyy vähitellen sisäisen yrittäjyyden puolelta yrittäjämäisten toimintatapojen ja ulkoisen yrittäjyyden puolelle. (Opetushallitus)

18 OMAEHTOINEN YRITTÄJYYS ALAKOULUSSA TAVOITTEET Hyvän itsetunnon kehittyminen Vastuullisuuteen kasvaminen Omatoiminen ideointi Ideoihin tarttuminen Ahkeruus, halu nähdävaivaa tavoitteen eteen Kyky omaksua uusia asioita Tilanteeseen sopiva käytös MENETELMÄT Innostava ja rohkaiseva opettaja Jatkuva positiivinen palaute Vaihtelevat opetusmenetelmät Itsearvioinnit Luovuuteen kannustaminen Itsearviointilomakkeetja seuranta Positiivisesti virheet esille Oppilaan oma kasvunkansio, joka seuraa läpi ala ja yläkoulun (auttaa erityisesti nivelvaiheissa) Älä ajattele, puhu tai tee lapsen puolesta

19 SISÄINEN INEN YRITTÄJYYS ALAKOULUSSA TAVOITTEET Vastuunkantaminen yhteisistätavaroista Yhteishenki, ryhmänhenki; yksilön vastuu hyvästä tunnelmasta Oman ja toisten työn arvostaminen Sinnikkyys, epäonnistumisten sietäminen Päämäärätietoisuus Vastuu omasta ja toisten omaisuudesta Erilaisuuden sietäminen, erilaisten persoonien ja mielipiteiden hyväksyminen Taito toimia ryhmässä Pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen MENETELMÄT Monipuoliset ryhmäjaot Apuopettajan käyttäminen Käytöskukkakampanja Kummioppilastoiminta Välituntileikittäjät Pajatoiminta Projektit, esim. Comenius Oppilaat aktiivisina koulun tapahtumien Tekijöinä Matalan kynnyksen kerhoja

20 ULKOINEN YRITTÄJYYS ALAKOULUSSA TAVOITTEET Rahan arvon hahmottaminen Eri ammatteihin tutustuminen Realististen tavoitteiden asettaminen Taloudellisen suunnitelmallisuuden perusteet Raha ei kasva puissa MENETELMÄT Vanhempien ja lähiympäristön ammatteihin tutustuminen Retket, esim. leirikoulu Rahan kerääminen; myyjäiset, kirpparit, tuotemyynti, pullojen kerääminen Yhteinen ideointi, vapaa toteutus Budjetin laatiminen, esim. luokkaretki Yhteiset juhlat Laitetaan ns. lapsi asialle, luotetaan että onnistuu

21 PERUSKOULUN YLÄLUOKAT LUOKAT Terve itsetunto on tulevaisuuden tekijän tärkein ominaisuus.

22 OMAEHTOINEN YRITTÄJYYS YLÄKOULUSSA TAVOITTEET MENETELMÄT Luovaan toimintaan kasvaminen ja luovien ratkaisujen löytäminen Itsearviointi, tavoitteiden toteutumisen seuraaminen Kyky asettaa itselleen järkeviä tavoitteita Myönteisen palautteen antaminen ja saaminen Omien ideoiden esiintuominen Omien toiveiden ja vahvuuksien esiintuominen Oman itsensä hyväksyminen Terveen kunnianhimon synnyttäminen Vastuu omasta käyttäytymisestä ja ympäristöstä Oppilaalla tilaa toteuttaa luovia ratkaisuja itsenäisesti Vaihtelevat opetusmenetelmät Erilaisten oppimistyylien huomioiminen Oppimistyylitestit Konkreettinen vastuunkantaminen Ajattelemaan haastaminen Vastuu omasta oppimisesta Oman tulevaisuuden suunnittelu Kaveria ei jätetä Ammattialojen ja vaihtoehtojen tarjoaminen

23 SISÄINEN INEN YRITTÄJYYS YLÄKOULUSSA TAVOITTEET Tahto ja kyky yhteistyön tekemiseen Asenne ja sitoutuminen yhdessä tekemiseen Yhdessä työskentelyn taidot Erilaisuuden hyväksyminen Positiivinen asenne Erilaisuuden näkeminen rikkautena Luova ongelmanratkaisukyky Kyky luoda ja noudattaa yhteisiä pelisääntöjä MENETELMÄT Tet Oppilaskuntatoiminta Tukioppilastoiminta Nuorisovaltuustotoiminta Leirikoulut, luokkaretket Monipuoliset työtavat Projektioppiminen Vähemmän keppiä, enemmän porkkanaa Erilaisuuden hyväksyminen

24 ULKOINEN YRITTÄJYYS YLÄKOULUSSA TAVOITTEET Ymmärrys yrittäjyyden käsitteestä Rahan arvon ymmärtäminen Oman talouden hallinta Työnteon arvostaminen MENETELMÄT Yritys ja yrittäjävierailut Erilaiset projektityöt Oman talouden hallinta Yrittäjävierailut, yritysvierailut oppiaineittain Työelämään tutustuminen CV:n ja työhakemuksen tekeminen Oppilaskuntatyöskentely Omien tulevaisuuden suunnitelmien (opinnot) tekeminen Luokkaretket Kioskitoiminta koululla Koulun tilaisuuksissa juontajina / asiakaspalvelussa, tarjoilemassa

25 LUKIO Toisella asteella nuori kehittää niitä ominaisuuksia, joita hän tarvitsee sekä jatko-opiskeluissa että työelämässä.

26 YRITTÄJYYS OPETUSSUUNNITELMASSA Yrittäjyys on uusissa opetussuunnitelman perusteissa kirjattu lukiossa yhdeksi aihekokonaisuudeksi. Lukion kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija osaa havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä, esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta, arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauksia tulevaisuusnäkökulmasta sekä tehdävalintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta. Lukiossa aihekokonaisuuden otsikkona on aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Aihekokonaisuus toteutuu lukiossa ensisijaisesti eri oppiaineiden, kuten yhteiskuntaoppi, historia, oppilaanohjaus ja soveltavat kurssit, opiskelussa aineille ja kursseille luonteenomaisella tavalla. Aihekokonaisuuden toteuttamisen pääpainon tulee olla käytännön harjoittelussa sekä omakohtaisten osallistumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa. Koulun oman aktiivisen toiminnan lisäksi tällaista opiskeluympäristöä voidaan kehittää yhteistyössä muiden yhteiskunnan elimien, erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. (Opetushallitus)

27 OMAEHTOINEN YRITTÄJYYS LUKIOSSA TAVOITTEET MENETELMÄT Kyky motivoitua omasta opiskelusta Vastaa omasta oppimisestaan ja kykenee hahmottamaan omat oppimistavoitteensa Kykenee itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan Ymmärtää yrittäjyyskäsitteen Omaksuu aloitteellisen ja yritteliään tavan toimia elämässään Oman osaamisen markkinointi, mm. CV:n tekeminen Realistinen itsearviointi Oppimistyylin tunnistaminen ja variaatiot Monipuoliset arviointimenetelmät Positiivinen kilvoittelu Yrittäjyysstipendi / ylitä itsesi -stipendi Lannistumattomuus ja kyky käsitellä epäonnistumisia Työn merkityksen ymmärtäminen Onnistumisen kokeminen Omien ominaisuuksien arvostaminen

28 SISÄINEN INEN YRITTÄJYYS LUKIOSSA TAVOITTEET MENETELMÄT Ryhmätyötaitojen kehittyminen: -oman roolin hahmottaminen ryhmässä -yhteiseen päämäärään ponnisteleminen -joustavuus yhteistyössä Yhteisöllisen toimintatavan omaksuminen koulun arjessa Koulun identiteetin luominen Eri taustaisten ja tasoisten oppijoiden huomioiminen Tiimioppiminen ja pienryhmätyöskentely Vertaisarvioinnit Palkitseminen ja stipendit Dialogi Projektien ryhmäreflektointi

29 ULKOINEN YRITTÄJYYS LUKIOSSA TAVOITTEET Oppija tuntee kansalaisen vaikutusmahdollisuudet ja osaa käyttää niitä Arvostaa työtäja ammattitaitoa Realistinen tieto yritystoiminnan mahdollisuuksista ja menetelmistä Tekemälläoppimisen kokemukset MENETELMÄT Vuosi yrittäjänä opinnot Oppijalähtöinen projektioppiminen Yritysvierailut, yrittäjävierailut Kioski toiminta Ainekohtaiset projektikurssit Nuorisovaltuusto TET -kurssi Talousmatematiikka Oppilaskuntatoiminta Erilaisten tapahtumien järjestäminen Taloustietokilpailut yms.

30 YRITTÄJYYSYMM JYYSYMMÄRRYKSEN EHJÄ POLKU Varhaiskasvatus 0-2 lk. 3-6 lk. 7-9 lk. 2. aste Leikki on lapsen työtä Tuntee ammatteja Ymmärtää palkkatyön ja yrittäjyyden eron Näkee yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona Ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa Polku kuvaa yrittäjyyskasvatuksen painotusta ja yrittäjyysymmärryksen tasoa eri ikävaiheilla.

31 YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTYMINEN Varhaiskasvatus 0-2 lk. 3-6 lk. 7-9 lk. 2. aste Omaehtoinen Positiivinen asenne elämään Yritteliäs asenne oppimiseen Vastuu Itsestä ja osaamisesta Halu ja kyky kehittyä Osaaminen luoda unelmatulevaisuus Sisäinen Yhdessä tekemisen ja leikkimisen riemu Kyky huomioida muut Ymmärrys omasta osaamisesta ja vastuusta osana ryhmää Kyky kehittää itseä ja ryhmää Kyky muodostaa ja johtaa tiimiä Ulkoinen Tavoitteellinen Leikki Ryhmätyöt Projektit Oppijalähtöiset projektit Aidot käytännön yrittäjyyskokeilut

32 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ Varhaiskasvatus 0-2 lk. 3-6 lk. 7-9 lk. 2. aste Omaehtoinen -Kannustava palaute -Sadut ja leikit -Aikaa lapsen omalle tekemiselle -Viikon oppimistavoite -Itsearviointi -Itsenäinen toiminta -Kannustuskeskustelut -Oppimissopimus -CV -Nuorten palvelukortti -Itsenäiset projektit -Luovat ongelman- Ratkaisutehtävät -Urasuunnittelu Sisäinen -Leikit ja pelit -Retket -Lasten ideoiden työstäminen -Pelisääntöjen luominen -Kerhot -Keskustelut -Tavoitteelliset ryhmätyöt -Esiintymisharjoitukset -Tavoitteelliset ryhmätyöt -Esiintymisharjoitukset -Tutkivat Oppimismenetelmät -Yhteistyöprojektit Ulkoinen -Roolileikit -teemaviikot -vierailut -Vanhempien Ammatteihin Tutustuminen -Pieni rahan keruu -Kummiyritykset -Luokkalehti -Messut / myyjäiset -TET -Yritysvierailut -Yrittäjyyskurssit -Projektit -Yrityskokeilut -Yrityskäynnit

33 ! Kuvat c Villinikkarit Oy

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA SISÄLLYS 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 1.1 Kestävä tulevaisuus 2 1.2 Uudet sukupolvet työelämässä 2 1.3 Suomi tarvitsee yrittäjiä 2 2. KESKI-SUOMI JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA Sivistyslautakunta 14.4.2008 29 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. luku Opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman laatiminen 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 26.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUSSUUNNITELMA... 7 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 7 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 8 1.3 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...7 2.1.1 Mitä arvoja painotetaan?...7

Lisätiedot

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 2 TUUSULAN YRITTÄJYYSKASVATUSOHJELMA 2014 Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa koulutuksen perustehtävää. Sen tavoitteena on kehittää oppijoissa sellaisia tietoja, taitoja

Lisätiedot

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 HÄMEENLINNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 JOHDANTO...4 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...4 1.1 Esi- ja perusopetuksen arvopohja...4 1.2 Perusopetuksen tehtävä...7 1.

Sisällysluettelo: 1 luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...4 1.1 Esi- ja perusopetuksen arvopohja...4 1.2 Perusopetuksen tehtävä...7 1. Kuivaniemen perusopetuksen opetussuunnitelma 2005 Sisällysluettelo: 1 luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...4 1.1 Esi- ja perusopetuksen arvopohja...4 1.2 Perusopetuksen tehtävä...7 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot